Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

27-08-2018

Termin składania ofert

12-09-2018

Numer ogłoszenia

1133443

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać lub przesyłać w formie pisemnej na adres Zamawiającego tj. Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków
2. Termin składania ofert upływa dnia 12 września 2018 r. r. o godz. 9.00. Oferty złożone po terminie nie będą otwierane i zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 września 2018 r. o godz. 9.15 w siedzibie IB PAN pok. 112.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Bogumiła Kurzydło

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

124241824

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest: adaptacja pomieszczeń IB PAN na pracownie digitalizacyjne dla potrzeb realizacji projektu OZwRCIN.
2. Szczegółowy zakres całości zamówienia określa przedmiar robót - załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Adaptacja pomieszczeń IB PAN na pracownie digitalizacyjne dla potrzeb realizacji projektu OZwRCIN.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy zakres całości przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót - załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia.
Miejsce realizacji zamówienia: siedziba Instytutu Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Termin rozpoczęcia robót: od daty zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia robót: maksymalnie do 35 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zgodnie z ogłoszeniem

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z ogłoszeniem

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

Warunki zmiany umowy

Warunki realizacji zamówienia zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym integralną część ogłoszenia (zał nr 4).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z ogłoszeniem
1) Formularz ofertowy - zgodny z treścią określoną w załączniku nr 1 do ogłoszenia. Całość robót powinna być kompleksowo wyceniona w zakresie wymaganym prawem i obowiązującymi przepisami. Wykonawca zobowiązany jest wypełnić „Formularz ofertowy” podając całkowitą wartość brutto za realizację zamówienia. Cena zawarta w ofercie jest wynagrodzeniem wynikającym z wypełnionego „ślepego” kosztorysu.
2) Kosztorys ofertowy (szczegółowy) wraz z wykazem materiałów, sporządzony na podstawie przedmiaru robót (załącznik nr 3) z zastosowaniem podanych pozycji katalogowych z podaniem nośników cenotwórczych tj. stawka roboczogodziny – R, koszty pośrednie - Kp i zysk – Z.
Cenę końcową należy podać brutto -z podatkiem VAT (cena netto + podatek VAT = cena brutto).
W cenie oferty należy uwzględnić wartość wszystkich elementów zamówienia potrzebnych do zrealizowania przedmiotu zamówienia, a także wszelkie inne koszty niezbędne do należytego zrealizowania zamówienia, z uwzględnieniem wszystkich obowiązujących podatków.
3) Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (EU) 2016/679 Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R W SPRAWIE OCHRONY OSÓB FIZYCZNYCH W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH I W SPRAWIE SWOBODNEGO PRZEPŁYWU TAKICH DANYCH ORAZ UCHYLENIA DYREKTYWY 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016, str. 1)/ wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyska w celu realizacji niniejszego zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest do potwierdzenia wykonania ww. obowiązków poprzez dołączenie do oferty podpisanego załącznika nr 6 do ogłoszenia.
4) Oświadczenie – zgodne z treścią określoną w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
5) Oświadczenie – zgodne z treścią określoną w załączniku nr 5 do ogłoszenia.
6) Aktualny dokument potwierdzający status prawny Wnioskodawcy (odpis np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług budowlanych.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium oceny ofert:
1.1. Kryterium nr 1 - Cena – waga 80%.
W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 80 pkt.

1.2 Kryterium nr 2 – Termin realizacji umowy– waga 20% .
W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać maksymalnie 20 pkt.

2. Sposób oceny ofert:
Zamawiający będzie oceniał oferty przyznając ofertom punkty, z zastosowaniem następujących zasad i wzorów:
Kryterium nr 1 - cena: 80%

Najniższa cena oferty brutto
-------------------------------------- x 80 = ilość pkt.
Cena badanej oferty brutto

Kryterium nr 2 – termin realizacji umowy – 20%:

Sposób obliczenia punktów w kryterium „termin realizacji umowy” zamówienia.

Przedmiotowe kryterium oceny dotyczy terminu, w którym Wykonawca zobowiązuje się wykonać cały zakres zmówienia określony w ogłoszeniu liczony w dniach roboczych od daty zawarcia umowy.

Punkty za kryterium „termin realizacji umowy” zostaną przyznane zgodnie z poniższymi zasadami:
1) termin realizacji umowy nie może być dłuższy niż 35 dni roboczych od daty zawarcia umowy;
2) do 20 dni roboczych od daty zawarcia umowy – 20 pkt;
3) 21-34 dni roboczych od daty zawarcia umowy – 10 pkt;
4) 35 dni roboczych od daty zawarcia umowy – 0 pkt
3. Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta uzyska największą liczbę punktów, tj. będzie przedstawiać najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert.
4. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wykluczeniu podlega wykonawca, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu.
2. Prawo do wykluczenia z udziału w postępowaniu wykonawców zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu dostępnego na stronie zamawiającego www.botany.pl

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INSTYTUT MATEMATYCZNY PAN

Adres

Jana i Jędrzeja Śniadeckich 8

00-656 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

22 5228100

Fax

22 6293997

NIP

5250008867

Tytuł projektu

Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN)

Numer projektu

POPC.02.03.01-00-0029/17-00

Inne źródła finansowania

beneficjent: Instytut Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk, ul. Lubicz 46, 31-512 Kraków.
Informacje dotyczące prowadzonego postępowania zamieszczane są na stronie internetowej Zamawiającego (www.botany.pl) .

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej w trybie zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, informujemy, że do realizacji w/w zadania wybrano ofertę złożoną przez firmę:


Wiktor Wołyniak Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe „WIKPOL”
Ul. Kościelna 59
33-370 Muszyna
Cena brutto oferty: 66.827,72 zł

Uzasadnienie wyboru: oferta złożona przez w/w Firmę spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz odpowiada wymaganiom określonym w ogłoszeniu o zamówieniu; została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria oceny ofert.