Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji ogłoszenia

18-07-2018

Termin składania ofert

31-07-2018

Numer ogłoszenia

1126068

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana dokonana w dniu 26.07.2018 r.

Specyfikacjazadania 4 str. 22-23
9. WIZUALIZER – sztuk 1
Specyfikacja (wymagania minimalne):

Wykreślono:
- zoom cyfrowy: 16x
Zmieniono na:
- zoom cyfrowy: 8x

Wykreślono:
- możliwość bezprzewodowego połączenia z komputerem
Zmieniono na:
- nie wpisano innego parametru

Zmiany wpływają na dostępność oferty oraz wymagają przedłużenia terminu składania ofert i wpłacenia wadium do 31.07.2018 Termin zgłaszania pytań do 27.07.2018 r. oraz adres korespondencji email d.witkowski@egsd.pl.Zmiana dokonana w dniu 26.07.2018 r.

Specyfikacji zadania 1 str. 5, str. 8
System operacyjny - w zakresie:

Wykreślono:
- i nośnikiem
Certyfikaty i standardy w zakresie:

Zmieniono na:
- Oferowany model notebooka musi współpracować z systemem operacyjnym Windows 10

Wykreślono:
- (załączyć wydruk ze strony Energy Star).

Zmiany zapisów:
12.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT str. 32 w zakresie:

Wykreślono:
j. Dokument potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu notebooka z systemem operacyjnym Windows 10 – Certyfikat Microsoft (wydruk ze strony Microsoft WHCL);
k. Dokument potwierdzający, że oferowany model notebooka jest zgodny z normą Energy Star 5.0 (wydruk ze strony ).

Zmiany wpływają na dostępność oferty oraz wymagają przedłużenia terminu składania ofert i wpłacenia wadium do 31.07.2018 r.
Termin zgłaszania pytań do 26.07.2018 r. oraz adres korespondencji email d.witkowski@egsd.pl.


Zmiana dokonana w dniu 23.07.2018 r.
Specyfikacji zadania 2 str. 17
1.OPROGRAMOWANIE BIUROWE - na 49 stanowisk w zakresie:

Wykreślono:
- m.in. 2 GB pamięci masowej online;
- i komercyjnego

Specyfikacja zadania 3 (od str. 18 do 19)

1.OPROGRAMOWANIE GRAFICZNE (pakiet dwóch różnych programów) - na 16 stanowisk w zakresie:
Wykreślono :
- wersja produktu: fizyczna
- nośnik produktu: CD/DVD
Zmieniono :
- wersje oprogramowania pudełkowa (box) z kluczem licencyjnym (numerem seryjnym). Dopuszcza się rozwiązanie równoważne w zakresie nośnika oprogramowania tj. wersja elektroniczna z kluczem licencyjnym.
- okres ważności licencji: dożywotnia/ wieczysta/ bezterminowa.
Dopuszcza się rozwiązanie równoważne w zakresie okresu ważności licencji w zakresie okresu min. 3 lata

Specyfikacji 2.PROGRAM DO OBRÓBKI ZDJĘĆ – na 16 stanowisk zakresie
Wykreślono :
- wersja produktu: fizyczna
- nośnik produktu: CD/DVD
Zmieniono na:
- wersje oprogramowania pudełkowa (box) z kluczem licencyjnym (numerem seryjnym). Dopuszcza się rozwiązanie równoważne w zakresie nośnika oprogramowania tj. wersja elektroniczna z kluczem licencyjnym.
- okres ważności licencji: dożywotnia/ wieczysta/ bezterminowa.
Dopuszcza się rozwiązanie równoważne w zakresie okresu ważności licencji tj. okres min. 12 miesięcy.

Zmiana w pkt. 5. TERMIN REALIZACJI UMOWY
Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) do nie później niż 24.08.2018 r.

Zmiany zostały dokonane z względu na prawdopodobieństwa niedostępności na rynku.
Zamawiający informuje pierwotne określenie specyfikacji nastąpiło w celu odpowiedzi na potrzeby jednostki edukacyjnej.
Zmiany dokonane w specyfikacji, zapewnią lepszą dostępność oferty.
Aktualna specyfikacja pozwala na przedstawienie i porównanie ofert dostawy urządzeń dostępnych na rynku, cechujących się równoważnymi danymi technicznymi.

Zmiany wpływają na dostępność oferty oraz wymagają przedłużenia terminu składania ofert i wpłacenia wadium do 30.07.2018 r.
Termin zgłaszania pytań do 26.07.2018 r. oraz adres korespondencji email d.witkowski@egsd.pl.

Zmiana dokonana w dniu 20.07.2018 r.
Zamawiający dokonał zamiany wadliwych (nieotwierających) się załączników nr 2B, 2C, 2D, 2E oraz załącznika nr 3 na załączniki poprawne o tożsamych nazwach. Treść ogłoszenia, jak również treść załączonych dokumentów pozostała niezmieniona.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 31.07.2018 r.
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone
Wykonawcom bez ich otwierania.
Miejsce składania ofert:
a.osobiście w Biurze projektu: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław do godz. 14:00
lub
b.pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. z o.o. (adres: ul. Jedności Narodowej 112, 50-301 Wrocław) do godz. 14:00
lub
c.pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego d.witkowski@egsd.pl
Wykonawca pozostaje związany ofertą 30 dni od daty zakończenia postępowania.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

d.witkowski@egsd.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Damian Witkowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

071 72 42 298; 794 587 136

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Europejska Grupa Szkoleniowo-Doradcza Sp. z o.o. ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w oprogramowanie, sprzęty biurowe i urządzenia elektroniczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjr H. Sucharskiego w Bolesławcu w związku z realizacją projektu partnerskiego (z udziałem Fundacji Dar Edukacji i Powiatu Bolesławieckiego) pn. "Czas profesjonalistów" (numer projektu: RPDS.10.04.01-02-0003/17) wspófinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Postępowanie ma na celu wybór dostawcy/-ców doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w oprogramowanie, sprzęty biurowe i urządzenia elektroniczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Numery CPV:
30213000-5 Komputery osobiste
30213100-6 Komputery przenośne
30213300-8 Komputer biurkowy
30200000-1 Urządzenia komputerowe
48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30232100-5 Drukarki i plotery
38651000-3 Aparaty fotograficzne
31710000-6 Sprzęt elektroniczny
30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe

Postępowanie prowadzone będzie w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: bolesławiecki Miejscowość: Bolesławiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Dostarczenie doposażenia szkolnych pracowni zawodowych w oprogramowanie, sprzęty biurowe i urządzenia elektroniczne w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjr H. Sucharskiego w Bolesławcu.

1. Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – komputery
2. Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – oprogramowanie biurowe
3. Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – programy graficzne
4. Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – sprzęt elektroniczny
5. Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – wyposażenie biura

Numery CPV:
30213000-5 Komputery osobiste
30213100-6 Komputery przenośne
30213300-8 Komputer biurkowy
30200000-1 Urządzenia komputerowe
48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe
48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
30232100-5 Drukarki i plotery
38651000-3 Aparaty fotograficzne
31710000-6 Sprzęt elektroniczny
30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe

Przedmiot zamówienia

1.Dostawa obejmuje wyposażenie szkolnych pracowni zawodowych w oprogramowanie, sprzęty biurowe i urządzenia elektroniczne, które zostały szczegółowo opisane w Specyfikacji Zadania 1 i/lub Zadania 2 i/lub Zadania 3 i/lub Zadania 4 i/lub Zadania 5.
2.Każdy oferowany przez Wykonawcę towar musi posiadać znak CE potwierdzający, że spełnia on wymagania określone przez normy europejskie.
3.Towary składane lub o bardziej skomplikowanej budowie, powinny posiadać instrukcje użytkowania w języku polskim oraz ostrzeżenie o zagrożeniach.
4.Towary muszą być fabrycznie nowe, wolne od obciążeń prawami osób trzecich i posiadać odpowiednie atesty. Na dostarczone towary będzie udzielona minimum 2 letnia gwarancja (tam, gdzie nie wskazano inaczej). Atesty, deklaracje zgodności itp. do produktów zostaną dołączone do towarów.
5.Wszystkie sprzęty stanowiące przedmiot umowy muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób minimalizujący możliwość powstawania urazów lub innych zagrożeń dla zdrowia podczas ich użytkowania i spełniać wymagania funkcjonalne.
6.Każdy oferowany przez Wykonawcę towar będzie pełnił funkcje dydaktyczne i będzie wykorzystany w celu nauki zawodu w szkole ponadgimnazjalnej. Jakość i parametry oferowanych towarów muszą być dostosowane do wieloletniej eksploatacji w trakcie nauki zawodu.
7.Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia własnym transportem zakupionych towarów łącznie z rozładowaniem, rozpakowaniem, wniesieniem do pomieszczeń i montażem, instalacją, na koszt własny i ryzyko Wykonawcy, w godzinach i dniach pracy wskazanych przez Zamawiającego. Towary będę dostarczone do lokalizacji w Bolesławcu - placówka szkolna.
8.Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne oferowanego przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się do natychmiastowej wymiany towarów na towar wolny od wad, podobnie jak w przypadku stwierdzenia niezgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia z opisem przedmiotu zamówienia.
9.Dostawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy co najmniej 2 dni wcześniej.
10.Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia doposażenia zgodne z opisem zawartym w Formularzu Cenowym do oferty stanowiącym Załączniki nr 2A i/lub 2B i/lub 2C i/lub 2D i/lub 2E do Zapytania Ofertowego
11.Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie 2 i/lub zadanie 3 i/lub zadanie 4 i/lub zadanie 5).

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień dodatkowych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia: od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) do nie później niż 24.08.2018 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu mogą wziąć udział wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu:
Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej objętej niniejszym postępowaniem.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Potencjał techniczny

Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym.
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wszystkie składowe zadania 1 i/ lub 2 i/lub 3 i/lub 4 i/lub 5 w standardzie minimum opisanym w specyfikacji poszczególnych pozycji.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

-

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (załącznik nr 3).

Dodatkowe warunki

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenie to oznacza, że mają charakter wzorcowy i Wykonawca może zaoferować przedmioty równoważne. Podane parametry w opisie przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. Wykonawca może zaoferować przedmioty o podanych parametrach lub wyższych. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy tj. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia wraz z ofertą szczegółowej specyfikacji/opisu, z której będzie wynikać spełnienie min. parametrów określonych przez Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a. okresu, harmonogramu realizacji – w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności losowych
b. zabezpieczenia i kar umownych,
c. wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Złożona oferta winna zawierać:
1.Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prow. postępowania (stanowiące zał. nr 1 do ZO)
2.W zakresie:

Zad.1
a.wypełniony for. ofert. stanowiący Załącznik 2 A do ZO;

dla laptopa multimedialnego:
b.Wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzień nie wcześniejszy niż 01.03.2018) potwierdzający wynik wydajności procesora.
c.Wydruk ze strony http://www.videocardbenchmark.net/gpu_list.php) (na dzień nie wcześniejszy niż 01.03.2018) potwierdzający wynik wydajności karty graficznej.
d.Oświad. podmiotu realizującego serwis lub prod. sprzętu o spełnieniu warunków gwarancyjnych, o którym mowa w ZO;
e. Oświad. podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o pozostawieniu dysku twardego u Zamawiającego w przypadku awarii dysków twardych;
f. Oświad. producenta sprzętu (lub jego przedstawiciela w Polsce) potwierdzające, że serwis będzie realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera Serwisowego producenta;
g. Oświad. o realizowaniu serwisu urządzeń zgodnie z wymogami normy ISO9001;
h.Dok. potwierdzający posiadanie przez prod. sprzętu - Certyfikat ISO9001:2000
i.Dok. potwierdzający posiadanie przez prod. sprzętu - Certyfikat ISO14001
l.Deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu komputera;
m.Karta katalogowa produktu lub Specyfikacja techniczna urządzenia/produktu;

dla komputera stacjonarnego klasy PC:
b.Wydruk ze strony http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php (na dzień nie wcześniejszy niż 01.03.2018) potwierdzający wynik wydajności procesora.
c.Wydruk ze strony https://www.videocardbenchmark.net potwierdzający wynik wydajności karty;
d. Oświad. producenta komputera lub dokument potwierdzający sprawność zasilacza na poziomie min. 85% przy obciążeniu 50%;
e. Oświad. producenta komputera o poziomie głośności nieprzekraczającej 24 dB z pozycji operatora w trybie jałowym;
f. Oświad. podmiotu realizującego serwis lub producenta sprzętu o spełnieniu warunku gwarancyjnego o którym mowa w zapytaniu ofertowym;
g.Dok. potwierdzający posiadanie przez prod. sprzętu - Certyfikat ISO9001:2000 (norma zarządzania jakością);
h.Dok. potwierdzający posiadanie przez prod. sprzętu - Certyfikat ISO14001 (norma zarządzania środowiskowego);
i.Dok. potwierdzający poprawną współpracę oferowanego modelu komputera PC z systemem operacyjnym– Certyfikat Microsoft (oświadczenie producenta komputera);
j.Deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu komputera;
k. Oświad. o spełnieniu kryteriów środowiskowych, w tym zgodności z dyrektywą RoHS Unii Europejskiej o eliminacji substancji niebezpiecznych;
l.Dok. potwierdzający spełnienie wymogów Dyrektywy WEEE 2002/96/EC wystawionej przez niezależną jednostkę badawczą (dopuszcza się wydruk ze strony www.epeat.net potwierdzający spełnienie programu. Epeat na poziomie Gold.)
m.Opis uzyskania informacji na temat dostępu do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń,
n.Karta katalogowa produktu lub Specyfikacja techniczna urządzenia;
Zad.2
a. wypełniony FO stanowiący Załącznik 2B do ZO;
b. Karta katalogowa produktu lub Specyfikacja techniczna oprogramowania.
Zad.3
a. wypełniony formularz ofertowy stanowiący Zał. 2C do ZO;
b. Karta katalogowa produktu lub Specyfikacja techniczna oprogramowania;
Zad.4
a. wypełniony FO stanowiący Za. 2D do ZO;
b. Karta katalogowa produktu lub Specyfikacja techniczna urządzenia.
Zad.5
a. wyp. FO stanowiący Załącznik 2E do ZO;
b. Karta katalogowa produktu lub Specyfikacja techniczna urządzenia.
3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania (stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego

Zamówienia uzupełniające

-

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający będzie oceniał oferty według następującego kryterium:

W ramach zadania nr 1
Nr/Nazwa kryterium/Waga
1/Cena/80%
2.Termin dostawy zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą
a. równy lub krótszy niż 10 dni kalendarzowych/20%
b. 11 – 13 dni kalendarzowych/10%
c. równy lub dłuższy niż 14 dni kalendarzowych/0%

W ramach zadania nr 2
Nr/Nazwa kryterium/Waga
1/Cena/80%
2.Termin dostawy zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą
a. równy lub krótszy niż 10 dni kalendarzowych/20%
b. 11 – 13 dni kalendarzowych/10%
c. równy lub dłuższy niż 14 dni kalendarzowych/0%

W ramach zadania nr 3
Nr/Nazwa kryterium/Waga
1/Cena/80%
2.Termin dostawy zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą
a. równy lub krótszy niż 10 dni kalendarzowych/20%
b. 11 – 13 dni kalendarzowych/10%
c. równy lub dłuższy niż 14 dni kalendarzowych/0%

W ramach zadania nr 4
Nr/Nazwa kryterium/Waga
1/Cena/80%
2.Termin dostawy zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą
a. równy lub krótszy niż 10 dni kalendarzowych/20%
b. 11 – 13 dni kalendarzowych/10%
c. równy lub dłuższy niż 14 dni kalendarzowych/0%

W ramach zadania nr 5
Nr/Nazwa kryterium/Waga
1/Cena/80%
2.Termin dostawy zamówienia od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą
a. równy lub krótszy niż 10 dni kalendarzowych/20%
b. 11 – 13 dni kalendarzowych/10%
c. równy lub dłuższy niż 14 dni kalendarzowych/0%

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (zadanie 1 i/lub zadanie 2 i/lub zadanie 3 i/lub zadanie 4 i/lub zadanie 5).
Szczegóły dotyczące sposobu obliczania poszczególnych kryteriów znajdują się w załączniku Zapytanie ofertowe nr 05/2018/CP

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b. posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 1)

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:
a. złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, a niezgodność ma charakter istotny
b. złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Zamawiającego
c. przedstawi nieprawdziwe informacje
d. nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
e. złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi)

W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EUROPEJSKA GRUPA SZKOLENIOWO - DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

37-700 Kuńkowce

podkarpackie , przemyski

Numer telefonu

61 642 98 63

NIP

7792424008

Tytuł projektu

Czas profesjonalistów

Numer projektu

RPDS.10.04.01-02-0003/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Informacja o wynikach postępowania

I. Oferty przedłożone w postępowaniu

Zamawiający informuje, że
w zakresie zadania nr 1: Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – komputery
• Liczba złożonych ofert: 1
• Nazwa oferenta nr 1: Innovation in Technology Sp. z.o.o., ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin
NIP: 6711811428 REGON: 321219595 KRS: 0000419837
• Data złożenia oferty: 2018.07.31 / poczta elektroniczna

w zakresie zadania nr 2: Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – oprogramowanie biurowe
• Liczba złożonych ofert: 1
• Nazwa oferenta nr 1: Innovation in Technology Sp. z.o.o., ul. Śliwkowa 1, 78-100 Niekanin
NIP: 6711811428 REGON: 321219595 KRS: 0000419837
• Data złożenia oferty: 2018.07.31 / poczta elektroniczna

w zakresie zadania nr 3: Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – programy graficzne
• Liczba złożonych ofert: 1
• Nazwa oferenta nr 1: EUPOL Paweł Owczarzak ul.Palinkiewicza 3 63-000 Środa Wielkopolska
NIP: 786-149-31-89 REGON: 634288243
• Data złożenia oferty: 2018.07.31 / poczta tradycyjna

w zakresie zadania nr 4: Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – sprzęt elektroniczny
• Liczba złożonych ofert: 0
• Nazwa oferenta: nie przedłożono ofert w postępowaniu

w zakresie zadania nr 5: Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – wyposażenie biura
• Liczba złożonych ofert: 0
• Nazwa oferenta: nie przedłożono ofert w postępowaniu

II. Wybór ofert/y i uzasadnienie

Zamawiający informuje, że
w zakresie zadania nr 1: Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – komputery
• Wybór oferty: Zamawiający nie dokonał wyboru oferty
• Uzasadnienie: Złożona oferta została odrzucona z powodu niespełnienia wymogów
formalnych

w zakresie zadania nr 2: Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – oprogramowanie biurowe
• Wybór oferty: Zamawiający nie dokonał wyboru oferty
• Uzasadnienie: Złożona oferta została odrzucona z powodu niespełnienia wymogów
formalnych

• w zakresie zadania nr 3: Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – programy graficzne
• Wybór oferty: Zamawiający nie dokonał wyboru oferty
• Uzasadnienie: Złożona oferta cenowa wielokrotnie wykraczała poza budżet, którym
dysponował Zamawiający na realizację zadania

w zakresie zadania nr 4: Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – sprzęt elektroniczny
• Wybór oferty: Zamawiający nie dokonał wyboru oferty
• Uzasadnienie: Brak złożonych ofert

w zakresie zadania nr 5: Doposażenie szkolnych pracowni zawodowych – wyposażenie biura
• Wybór oferty: Zamawiający nie dokonał wyboru oferty
• Uzasadnienie: Brak złożonych ofert

III. Podmioty wykluczone z postępowania

Zamawiający nie wykluczył z udziału w postępowaniu żadnego oferenta.