Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapraszamy do korzystania z serwisu do publikacji ogłoszeń o usługach, dostawach i robotach budowlanych zlecanych przez beneficjentów Funduszy Europejskich. Zanim zaczniesz korzystać zapoznaj się z treścią najczęściej zadawanych pytań. Link do FAQ

Dane Użytkownika

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa.
Kontakt z Inspektorem ochrony danych, o którym mowa w art. 8 ustawy o ochronie danych osobowych, jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl

Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 pkt. c) oraz art. 9 ust. 2 pkt. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu zapewnienia warunków realizacji zasady konkurencyjności, na podstawie:
• Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.U.UE.L.2013.347.320).
• Ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 2077).
Wykaz artykułów przywołanych aktów prawnych zawiera załącznik nr 1 do Regulaminu Bazy Konkurencyjności

Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia programów operacyjnych współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej na lata 2014 -2020.
Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane w Bazie Konkurencyjności ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania.
Każda osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane w Bazie Konkurencyjności ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przetwarzanie danych osobowych w Bazie Konkurencyjności nie wymaga zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą.
Aby wysłać formularz, wpisz wynik działania matematycznego
6 + 3 =