Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

MIASTO USTROŃ

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Termomodernizacja i wykorzystanie energii odnawialnej w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta Ustroń

Numer projektu

RPSL.04.03.02-24-0507/17-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Efektywność energetyczna; odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Działanie

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Poddziałanie

Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT

Miejsce realizacji projektu

Śląskie | Cieszyński | Ustroń