Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

ABAKUS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Szkolenie, staż, praca - program wsparcia dla osób bezrobotnych z województwa podkarpackiego

Numer projektu

RPPK.07.01.00-18-0177/18-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny rynek pracy

Działanie

Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe

Miejsce realizacji projektu

Podkarpackie