Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

ABAKUS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Kobiety Sukcesu – program aktywizacji zawodowej dla bezrobotnych kobiet w wieku +30 z woj. podkarpackiego

Numer projektu

RPPK.07.01.00-18-0178/18-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny rynek pracy

Działanie

Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe

Miejsce realizacji projektu

Podkarpackie