Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

7 CUBES SP. Z O.O.

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Liczysz się Ty!

Numer projektu

RPLD.09.01.02-10-0034/17-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Włączenie społeczne

Działanie

Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT

Miejsce realizacji projektu

Łódzkie | Łódź
Łódzkie | Brzeziński
Łódzkie | Zgierski
Łódzkie | Pabianicki
Łódzkie | Łódzki wschodni