Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

3ELEVENS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy 3ELEVENS Sp. z o.o. poprzez zakup wartości niematerialnych i prawnych oraz rozszerzenie oferowanych usług

Numer projektu

RPPK.01.04.01-18-0361/17-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie

Wsparcie MŚP

Poddziałanie

Dotacje bezpośrednie

Miejsce realizacji projektu

Podkarpackie | Rzeszów | Rzeszów