Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

UMIĘDZYNARODOWIENIE I PRAKTYCZNOŚĆ - 2 filary kompleksowego, zintegrowanego programu internacjonalizacji i upraktycznienia kształcenia WSB w Poznaniu

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z020/17-00

Program

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie

Kompleksowe programy szkół wyższych

Miejsce realizacji projektu

Cały kraj