Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

ŚWIĘTOKRZYSKI ZWIĄZEK PRACODAWCÓW PRYWATNYCH LEWIATAN
WORK & TRAINING SERVICE JANUSZ ŻUCZEK

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Praca Przyszłości

Numer projektu

RPSW.10.02.01-26-0055/17-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Otwarty rynek pracy

Działanie

Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia

Poddziałanie

Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe)

Miejsce realizacji projektu

Świętokrzyskie
Świętokrzyskie