Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

7CUBES SP. Z O.O

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Kreujemy pracowników!

Numer projektu

RPLU.09.01.00-06-0083/16-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Rynek pracy

Działanie

Aktywizacja zawodowa

Miejsce realizacji projektu

Lubelskie