Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

4 PORY ROKU SP. Z O.O.

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Budowa obiektu w Głogówku celem świadczenia usług opiekuńczych i asystenckich w ramach placówek zapewniających całodobową opiekę, dzienny dom opieki oraz mieszkania wspomagane dla osób w podeszłym wieku

Numer projektu

RPOP.10.01.02-16-0003/16-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 2014-2020

Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Działanie

Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównania nierówności w dostępie do usług

Poddziałanie

Infrastruktura usług społecznych

Miejsce realizacji projektu

Opolskie | Prudnicki | Głogówek