Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

STUDY IN SILESIA - międzynarodowe studia II stopnia w języku angielskim na kierunku Zarządzanie na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.

Numer projektu

POWR.03.03.00-00-M028/16-00

Program

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju

Działanie

Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego

Miejsce realizacji projektu

Cały kraj