Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

ACCREA BARTŁOMIEJ STAŃCZYK

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Wdrożenie do praktyki gospodarczej wyników prac badawczo - rozwojowych

Numer projektu

RPLU.03.07.00-06-0182/16-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Konkurencyjność przedsiębiorstw

Działanie

Wzrost konkurencyjności MŚP

Miejsce realizacji projektu

Lubelskie | Lublin | Lublin