Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

POMAGAMY zwalnianym - kompleksowe wsparcie adaptacyjne - III edycja

Numer projektu

RPWM.10.05.00-28-0004/16-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Regionalny rynek pracy

Działanie

Wsparcie pracowników i osób zwolnionych poprzez działania outplacementowe

Miejsce realizacji projektu

Warmińsko-mazurskie | Węgorzewski
Warmińsko-mazurskie | Gołdapski
Warmińsko-mazurskie | Piski
Warmińsko-mazurskie | Olecki
Warmińsko-mazurskie | Giżycki
Warmińsko-mazurskie | Ełcki