Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

AB..Z .CENTRUM

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Nowe kwalifikacje szansą na zatrudnienie-szkolenia CNC

Numer projektu

RPSL.07.01.03-24-04G9/16-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Regionalny Rynek Pracy

Działanie

Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu

Poddziałanie

Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs

Miejsce realizacji projektu

Cały kraj