Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

A-CONSULTING ALDONA OLSZEWSKA

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Akademia Kompetencji Językowych i Cyfrowych dla Dorosłych

Numer projektu

RPMA.10.02.00-14-4979/16-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Edukacja dla rozwoju regionu

Działanie

Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych

Miejsce realizacji projektu

Mazowieckie | Żuromiński
Mazowieckie | Pułtuski
Mazowieckie | Przasnyski
Mazowieckie | Płoński
Mazowieckie | Mławski
Mazowieckie | Makowski
Mazowieckie | Ciechanowski