Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

ABAKUS KONSULTING SP. Z O.O. SP.K.

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Vademecum Pracy- Program aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych w wieku +29 z woj. podkarpackiego.

Numer projektu

RPPK.07.01.00-18-0196/16-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny rynek pracy

Działanie

Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty konkursowe

Miejsce realizacji projektu

Podkarpackie