Strona główna
Logo unii europejskiej

Podgląd projektu

Nazwa beneficjenta

A2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Informacje o projekcie

Tytuł projektu

Budowa żłobka Maluszkowo w Nienadówce

Numer projektu

RPPK.06.02.02-18-0018/16-00

Program

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Spójność Przestrzenna i Społeczna

Działanie

Infrastruktura ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Poddziałanie

Infrastruktura pomocy społecznej

Miejsce realizacji projektu

Podkarpackie | Rzeszowski | Sokołów Małopolski