Strona główna
Logo unii europejskiej
Przerwa techniczna w dniach 26-27 lipca 2018 r.
Data ostatniej modyfikacji: 25.07.2018
Informujemy, że od godziny 23:00 w dniu 26 lipca 2018 r. do godziny 5.00 w dniu 27 lipca 2018 r. planowana jest przerwa techniczna w dostępie do Bazy konkurencyjności. W tym czasie korzystanie z narzędzia nie będzie możliwe.   Prosimy o uwzględnienie powyższej informacji w trakcie planowania czynnośc ... Więcej...
Listy sprawdzające - rozeznanie rynku i zasada konkurencyjności
Data ostatniej modyfikacji: 21.06.2018
Listy  sprawdzające dla postępowań dot. udzielenia zamówień publicznych realizowanych zgodnie z zasadą konkurencyjności i rozeznaniem rynku opisanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020.   Stosowanie list sprawdzających nie jest oblig ... Więcej...
Zamówienia udzielane w ramach projektów. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014–2020
Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018
  Podręcznik jest poradnikiem dla wszystkich planujących zawierać umowy, których przedmiotem będą dostawy, usługi lub roboty budowlane współfinansowane z funduszy unijnych, do których zastosowanie mają lub będą miały Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego ... Więcej...