Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 21 Aug 2019 21:15:32 +0200 <![CDATA[Zapytanie ofertowe NR 10/NP/WM/2019]]> Związek Młodzieży Wiejskiej w ramach procedury zapytania ofertowego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy w ramach projektu pt.: „NOWA PERSPEKTYWA”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, IX Oś Priorytetowa – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202076 Wed, 21 Aug 2019 20:48:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202076 <![CDATA[USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PSYCHOLOGA TRANSPORTU]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w projekcie przez psychologa transportowego, którego zadaniem będzie realizowanie zadań i badań w projekcie, stanowiących kontynuację zadań i badań na etapie prac rozwojowych oraz dokumentowanie opracowywania systemu wspomagania procesu szkolenia i doskonalenia kierowców w zakresie swojej specjalności we współpracy z resztą zespołu projektowego. 2. Psycholog transportu będzie kontynuował prace na VII, VIII i IX PGT, szczególnie w aspektach związanych z weryfikowaniem danych dotyczących cech kierowcy i tworzeniu jego profilu. Odpowiedzialny będzie za integrację całego systemu wraz z doskonaleniem prototypu symulatora w dziedzinach dotyczących ich specjalności. 3. Wymiar zaangażowania oszacowany jest na maksymalnie 300 h pracy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia mniejszej liczby godzin, stosownie do przebiegu prac objętych projektem, jednak nie mniej niż 80% maksymalnej liczby godzin. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202075 Wed, 21 Aug 2019 20:45:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202075 <![CDATA[Przygotowanie oraz realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej platformy LookRoom]]> Zamówienie w ramach realizacji Projektu: „CinematicVR” o numerze POPW.01.01.02-18-0032/17 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej platformy LookRoom. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1197855 Wed, 21 Aug 2019 20:39:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1197855 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 1/NJzP/2019 na realizację zamówienia w zakresie indywidualnych form wsparcia dla uczestników projektu pn. „Nowe Jutro z POWER-em - program zwiększania aktywności zawodowej małopolskich NEET's !”]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie indywidualnych form wsparcia w ramach projektu pn. „Nowe Jutro z POWER-em - program zwiększania aktywności zawodowej małopolskich NEET's !". Zamówienie składa się z następujących części: Część A Przeprowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego przez psychologa. Przeprowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego przez psychologa mającego na celu pełne i skuteczne przygotowanie IPD. Psycholog zapewni uczestnikom specjalistyczne wsparcie ułatwiające rozwiązanie problemu zawodowego, ponadto będzie pomocny we wsparciu uczestników pod względem występujących u nich zaburzeń, np. psychicznych kosztów pozostawania bez pracy oraz przyczyni się do większego zmotywowania uczestników m.in. do znalezienia pracy i zmiany swojej sytuacji zaw.. Wsparcie psychologa pozwoli uczestnikom na lepsze poznanie swojej osoby np. mocnych i słabych stron, wzmocni poczucie własnej wartości. Elementem wspomagającym proces wsparcia motywacyjnego będą prowadzone testy psychologiczne, które posłużą poznaniu predyspozycji oraz cech osobowości ważnych z punktu widzenia poszukiwania pracy. Testy pozwalają na zbadanie natężenia cech takich jak sumienność, ekstrawersja - introwersja, ugodowość, otwartość na doświadczenia, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, poziom kompetencji społecznych itp. Wsparcie psychologiczne będzie niezwykle przydatne dla osób m.in. o niskich kwalifikacjach, czy zajmujących się osobami zależnymi. O potrzebie skierowania na spotkanie z psychologiem zdecyduje doradca zawodowy. Część B Przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy przez pośrednika pracy. Pośrednictwo pracy ma na celu udzielanie pomocy osobom młodym pozostającym bez pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. Usługa polegać będzie na pozyskaniu ofert pracy zgodnych z oczekiwaniami, predyspozycjami i kwalifikacjami uczestnika projektu, a także możliwościami lokalnego rynku pracy, co da szansę na uzyskanie w krótkim czasie zatrudnienia. Pośrednictwo pracy dostarczy uczestnikowi projektu nie tylko oferty pracy, ale przede wszystkim wyposaży osobę młodą w umiejętność poruszania się po rynku pracy i samodzielnego poszukiwania pracy. Pośrednictwo pracy będzie bazowało na IPD i będzie wspierało uczestnika projektu w dojściu do zatrudnienia. Każdemu UP przedstawione zostaną min. 3 oferty pracy. Pośrednictwo pracy będzie miało charakter ciągły i będzie towarzyszyć każdej formie aktywizacji, a pośrednik pracy będzie miał obowiązek monitorować aktywność uczestnika projektu w poszukiwaniu pracy, kładąc nacisk na samodzielność osoby młodej w podejmowaniu działań w zakresie poszukiwania przez nią pracy. Część C Przeprowadzenie zatrudnienia wspieranego przez Trenera Zatrudnienia Wspieranego. Metoda pracy trenera zatrudnienia wspieranego (TZW) przeznaczona będzie do pracy z osobami, które mają największe problemy na rynku pracy (z niepełnosprawnościami, bez kwalifikacji). O konieczności tego typu wsparcia zdecyduje doradca zawodowy wspólnie z Uczestnikiem podczas pracy nad IPD. Trener Zatrudnienia Wspieranego będzie towarzyszył uczestnikowi projektu w działaniach projektowych wzmacniając jego aktywność edukacyjną i zawodową. Takie podejście pomoże w zmianie zachowania, prowadzi do szybkich i trwałych zmian, a w konsekwencji do zwiększenia szans uczestnika projektu na podniesienie kwalifikacji oraz znalezienie i utrzymanie zatrudnienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w dołączonym zapytaniu ofertowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202074 Wed, 21 Aug 2019 20:36:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202074 <![CDATA[Zakwaterowania obejmującego noclegi, dla uczestników i trenerów w ośrodku dla grupy 14 - 16 osób.]]> Towarzystwo Psychoprofilaktyczne Oddział w Warszawie (Zamawiający) składa zapytanie ofertowe dotyczące zakwaterowania obejmującego noclegi, dla uczestników i trenerów w ośrodku dla grupy 14 - 16 osób., w ramach realizacji projektu "Pomagać efektywniej - Model lokalnego systemu reintegracji". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202071 Wed, 21 Aug 2019 20:34:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202071 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie modelu biznesowego dotyczącego internacjonalizacji działalności Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowo - Handlowego Spółka Jawna "STEFIK" Stachowicz i Spółka w związku z planowanym do realizacji projektem w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania modelu biznesowego dotyczącego internacjonalizacji działalności Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowo - Handlowego Spółka Jawna "STEFIK" Stachowicz i Spółka na rynkach greckim, tureckim i chorwackim https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22547 Wed, 21 Aug 2019 19:58:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22547 <![CDATA[„Oferta w postępowaniu na stanowisko OPIEKUN SĄSIEDZKIEJ GRUPY SAMOPOMOCY w ramach projektu „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie”]]> Klasztor Ojców Dominikanów w Lublinie w ramach projektu „Klasztor w sercu miasta - Klub Samopomocy przy Klasztorze OO. Dominikanów w Lublinie” nr RPLU.11.02.00-06-0002/18 planuje organizację usługi, tj. AKTYWIZACJI ŻYCIOWEJ (zajęcia grupowe) dla min. 80 osób. W związku z czym poszukujemy Opiekuna sąsiedzkiej grupy samopomocy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202065 Wed, 21 Aug 2019 19:20:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202065 <![CDATA[Szkolenia dla kadr organizacji – prowadzenie zajęć]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla pracowników, współpracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych wprowadzających nowe rozwiązanie „ Pomagać efektywniej- Lokalny system reintegracji społecznej”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202068 Wed, 21 Aug 2019 19:09:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202068 <![CDATA[wykonawców – lektorów prowadzących konsultacje językowych z uczestnikami zajęć online]]> Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie konsultacji językowych (język angielski, niemiecki i francuski) obejmujących obsługę platformę on-line, prowadzenie dyżurów i rozmów z uczestnikami zajęć online dla Uczestników/-czek Projektu „Certyfikat dla Ciebie” nr WNDRPSL.11.03.00-24-03G7/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202067 Wed, 21 Aug 2019 19:03:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202067 <![CDATA[Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych i dostarczenie w/w do siedziby Zamawiającego, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami, na potrzeby przewidzianego udziału w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2019 w dniach 10 września 2019 – 13 września 2019 oraz Międzynarodowych Targach Górnictwa, Surowców Naturalnych i Technologii MINEX 2019, Izmir (Turcja) w dniach 23 październik 2019 – 26 październik 2019 dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami.]]> Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych i dostarczenie w/w do siedziby Zamawiającego, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami, na potrzeby przewidzianego udziału w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2019 w dniach 10 września 2019 – 13 września 2019 oraz Międzynarodowych Targach Górnictwa, Surowców Naturalnych i Technologii MINEX 2019, Izmir (Turcja) w dniach 23 październik 2019 – 26 październik 2019 dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202062 Wed, 21 Aug 2019 17:42:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202062 <![CDATA[Zapytanie ofertowe - szkolenie]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie w mieście Hrubieszów szkolenia zawodowego „Przedstawiciel handlowy” wraz z egzaminem zewnętrznym dla jednej grupy Uczestników Projektu (maksymalnie 10 osób) w okresie wrzesień 2019. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202061 Wed, 21 Aug 2019 17:19:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202061 <![CDATA[Wizyta studyjna/wydarzenie: promocja dobrych praktyk]]> Wyjazd studyjny dla Lokalnych Liderów do Osada Karbówko. Wyjazd dwudniowy: preferowany termin 07-08 październik 2019 roku. • Ilość osób: 37 I dzień • Wizyta w wiosce tematycznej w miejscowości Macikowo jako przykład tworzenia i prowadzenia dobrych praktyk, animowanie społeczności – pobyt 4 godziny - zwiedzanie z przewodnikiem - 4 godz. - zajęcia tematyczne + przerwa kawowa (kawa, herbata, ciasto) - po zajęciach - obiad (zupa i drugie danie - mięso, ziemniaki, surówka, woda/sok) • Wizyta w miejscowości Elgiszewo „Osada Karbówko” – jako przykład prowadzenia własnego biznesu - zwiedzanie obiektu z przewodnikiem - 4 godziny - kolacja (zupa, dania grillowane po 3 sztuki mięsa na osobę, bigos, dania zimne deski mięs, serów itp. dodatki, napoje – kawa, herbata, soki, napoje gazowane 0,5 l/ osoba, woda mineralna 0,5 l/osoba, ciasta- kawałek/osoba) - nocleg ze śniadaniem ( zakwaterowanie w chatach- segmentach 5 osobowych) II dzień • Wizyta Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu jako przykład animacji dla rodzin, dzieci i młodzieży spędzania wolnego czasu, prowadzenia biznesu w godz. 12-15 - zwiedzanie centrum 3 godz. - przerwa kawowa (kawa, herbata, ciasto) • Zwiedzanie Starego Miasta w Toruniu - w trakcie zwiedzania obiad (zupa i drugie danie - mięso, ziemniaki, surówka, woda/sok) Koszt obejmuje (2 dni): • Transport: z Chocenia i powrót do Chocenia, transport do miejsc wizyt • Ubezpieczenie • Koszt biletów wstępu do obiektów • Materiały szkoleniowe np.: notatnik, długopis, teczka • Prosimy o podanie kosztu jednej osoby netto - brutto i łączny koszt netto - brutto wyjazdu. • Prosimy o załączenie programu wyjazdu studyjnego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202058 Wed, 21 Aug 2019 17:02:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202058 <![CDATA[Opracowanie unikalnych receptur suchych oraz mokrych karm dla zwierząt domowych]]> Zlecone prace miałby na celu stworzenie unikalnych receptur karm suchych oraz mokrych dla zwierząt domowych w rozumieniu dla psów oraz kotów. Receptura miałaby być innowacyjnym produktem na rynku. Karmy wyznaczać mają się jako nowość na rynku, zachowując przy tym wysokie walory zdrowotne oraz ekologiczne. Karmy w większości miałby się składać ze świeżego mięsa oraz produktów mięsopodobnych. Przewidywany termin końcowy wykonania zlecenia to 1 października 2019. Wykonawcą zlecenia musi być jednostką naukową. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22544 Wed, 21 Aug 2019 16:32:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22544 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy na realizację usług Psychologa / psychoterapeuty w ramach realizacji projektu WND-RPSL.09.02.02-24-03C8/17-008 pt. „Kłobuckie Centrum Usług Społecznych”.]]> Przedmiotem postępowania jest wybór wykonawcy świadczącego usługę prowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz psychoterapii dla rodziców, dzieci i młodzieży - uczestników projektu „Kłobuckie Centrum Usług Społecznych” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202052 Wed, 21 Aug 2019 16:16:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202052 <![CDATA[Organizacja zakwaterowania wraz z wyżywieniem podczas trzydniowego szkolenia dla przedstawicieli jednostek i służb zarządzania kryzysowego w ramach realizacji projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy”]]> 1. Celem zamówienia jest usługa hotelowo – gastronomicznej w ramach realizacji działań związanych ze współpracą transgraniczną jednostek pożarniczych, służb ratowniczych i zarządzania kryzysowego – gmin przygranicznych Województwa Libereckiego, Powiatu Jeleniogórskiego i Miasta Jeleniej Góry – przy realizacji projektu pn.: Wzmocnienie bezpieczeństwa wspólnego pogranicza w rejonie Kotliny Jeleniogórskiej, Gór Izerskich i Karkonoszy – współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) usługę zakwaterowania (wraz ze śniadaniem) w terminie od dnia 10 do 12 września 2019 r. (dwie noce) dla 15 osób z Republiki Czeskiej; 2) obsługę przerw kawowych w TCZK (po jednej każdego dnia – tj. w dniach: 10 i 11 września 2019 r.) dla 30 osób, uczestników szkolenia; 3) wyżywienie w formie obiadu zasiadanego dla 30 osób – uczestników szkolenia, w dniach 10, 11 i 12 września 2019 r.; 4) wyżywienie w formie kolacji integracyjnej dla 30 osób – uczestników szkolenia, w dniach 10 i 11 września 2019 r. 3. Zamawiający przewiduje, że każdego dnia w szkoleniu uczestniczyć będzie 30 osób objętych niniejszym zamówieniem (15 osób – przedstawicieli Republiki Czeskiej, 15 osób – przedstawicieli Polski). 4. Wykonawca zapewni w ramach oferowanej ceny brutto, transport uczestników szkolenia obejmujący minimum pięć kursów w obie strony wg pkt I Opisu Przedmiotu Zamówienia – Załącznik Nr 1 do Zapytania ofertowego – warunek wymagany, gdy obiekt hotelowy będzie znajdował się w odległości większej niż 1.500 m od siedziby TCZK, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra – odległość mierzona będzie przy pomocy aplikacji https://www.google.com/maps. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego (OPZ). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22543 Wed, 21 Aug 2019 16:11:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22543 <![CDATA[Stworzenie animacji promocyjno-reklamowych usług oferowanych przez Zleceniodawcę z uwzględnieniem aspektów informacyjnych i instruktażowych umożliwiających promocję wśród profesjonalistów z branży IT oraz w mediach.]]> Zamówienie obejmować będzie stworzenie cyklu 6 materiałów filmowych trwających od 30 do 90 sekund każdy. Celem materiałów jest promocja i prezentacja funkcjonalności (wraz z instruktażem) aktualnych usług oferowanych przez Spółkę zmawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202045 Wed, 21 Aug 2019 16:08:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202045 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 02/08/LSR/2019 z dnia 21.08.2019 r.]]> Skrócony opis zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 02/08/LSR/2019 z dnia 21.08.2019 r. stanowiącym załącznik do ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202042 Wed, 21 Aug 2019 15:55:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202042 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na na wybór trenerów do przeprowadzenia 6 szkoleń w ramach Szkoły Przedsiębiorczości Społecznej]]> Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na wybór czterech trenerów do przeprowadzenia 6 szkoleń w ramach SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202037 Wed, 21 Aug 2019 15:51:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202037 <![CDATA[Pełnienie funkcji Specjalisty ds. zamówień publicznych w projekcie pn: „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy II w części dotyczącej CKZiU w Strzelinie”]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Specjalisty ds. zamówień publicznych w projekcie nr RPDS.10.04.01-02-0021/18 pn. „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy II w części dotyczącej CKZiU w Strzelinie” w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania nr 10.4.1. Dostosowanie systemów szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w okresie jego realizacji, czyli od 2 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201814 Wed, 21 Aug 2019 15:48:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201814 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 01/08/2019/0097 Gmina Miasta Tychy]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kadry instruktorskiej/trenerskiej i świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na przeszkoleniu uczestników projektu z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202044 Wed, 21 Aug 2019 15:46:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202044 <![CDATA[1-08-2019 POIR.03.03.03-24-0017/16]]> 1/ rezerwację i zakup biletów lotniczych a/ przewóz 3 osób na trasie Katowice – Dubaj – Katowice b/ bilety z 1 bagażem podręcznym i 1 bagażem rejestrowanym c/ data wylotu – 15.09.2019 r., data powrotu – 20.09.2019 r. d/ linie lotnicze, którymi będzie realizowane połączenie muszą być zrzeszone w Międzynarodowych Zrzeszeniu Przewoźników Powietrznych e/ wylot i powrót musi być na to samo lotnisko. 2/ rezerwację miejsc hotelowych z wyżywieniem a/ 3 pokoje jednoosobowe dla 3 osób ze śniadaniem w cenie b/ standard hotelu minimum 4*, standard europejski c/ hotel powinien się znajdować maksymalnie 3 km od tagów (liczone drogą publiczną według aplikacji Google Maps) d/ hotel powinien posiadać dostęp do internetu bezprzewodowego (wifi) e/ w cenę zakwaterowania musi być wliczony transfer z lotniska do hotelu i z hotelu na lotnisko, a tak że codzienne transfery z hotelu na targi w godzinach porannych i z targów do hotelu w godzinach popołudniowych. f/ hotel powinien posiadać ocenę na portalu Booking com minimum 7,8 przy minimum 1000 opinii. 3/ ubezpieczenie podróżne a/ KL minimum 60 000 EUR, b/ NNW minimum 15 000 PLN, c/ BP minimum 1000 PLN, d/ OC minimum 30 000 EU https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202043 Wed, 21 Aug 2019 15:45:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202043 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru podmiotu świadczącego usługi indywidualnego doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu, dofinansowanego w ramach RPO WL w latach 2014-2020]]> GRANTUNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Mełgiewska 30 F, 20-234 Lublin Zamówienie udzielane jest w ramach Projektu „Inteligentny rozwój Twoich kwalifikacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, termin realizacji 01.05.2019 – 01.04.2020, nr Projektu – RPLU.10.04.00-06-0040/18 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Indywidualnego Doradztwa zawodowego wraz z Indywidualnym Planem Działania (IPD) przez Wykonawcę, po procesie rekrutacji dla 60 osób, średnio 6h (zegarowych) / uczestnika projektu. Liczba spotkań i czas trwania ustalane będą indywidualnie z Doradcą zawodowym, dostosowane do potrzeb uczestnika projektu. Liczba uczestników projektu, dla których będzie przeprowadzone doradztwo – 60 osób z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (z przyczyn dotyczących zakładu pracy) w tym m.in.; 50% os. o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie), 10% os. po 50 roku życia, 5% os. z niepełnosprawnościami, zamieszkujące teren Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. gminy: Głusk, Jabłonna, Jastków Konopnica, Lubartów(miasto),Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka (os. fiz. zamieszkujące na obszarze LOF zg. z KC). Termin realizacji zamówienia: Sierpień 2019 – Listopad 2019. Doradztwo zawodowe zakłada objęcie wszystkich uczestników projektu, połączone z przygotowaniem IPD, zgodnie ze standardami określonymi w ustawie o promocji i zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy. KOD CPV: 85312320-8 usługi doradztwa https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202041 Wed, 21 Aug 2019 15:39:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202041 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wybór doradcy zawodowego w projekcie 'Krok w przyszłość']]> Fundacja Rozwoju w ramach realizacji projektu ,,Krok w Przyszłość” RPLU.11.01.00-06-0203/17 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów w ramach zadania o nazwie Indywidualna Ścieżka Reintegracji (IŚR), zajęcia indywidualne, dla 1 grupy maksymalnie 12 Uczestników Projektu (UP). Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów w ramach zadania IŚR realizowane będą na terenie województwa lubelskiego, w miejscowości Chełm. Wsparcie dla UP realizowane będzie w terminie sierpień-wrzesień 2019 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202035 Wed, 21 Aug 2019 15:31:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202035 <![CDATA[Kompleksowa organizacja wyjazdu na targi Research & Technology Hannover Messe 2020 w Hanowerze, Niemcy]]> Wykonanie usługi zorganizowania wyjazdu na targi Research & Technology Hannover Messe 2020 w Hanowerze, Niemcy w celu promocji małopolskich startupów, internacjonalizacji ich działalności, promocji programu dla startupów Economic Accelerator oraz promocji oferty gospodarczej Małopolski w ramach projektu „Małopolska Startup Rocket”. W wyjeździe weźmie udział 7 osób – 5 przedstawicieli startupów oraz 2 koordynatorów projektu. Wydarzenie objęte niniejszym zamówieniem: Research & Technology Hannover Messe w Hanowerze, Niemcy (20-24 kwietnia 2020) https://www.hannovermesse.de/home Projekt „Małopolska Startup Rocket” o nr PRMP.03.03.01-12-0588/18 jest realizowany w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej Gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22542 Wed, 21 Aug 2019 15:30:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22542 <![CDATA[Usługa realizacji profesjonalnego procesu projektowego dla opracowania projektu nowego produktu typu "houseboat" (Dom na wodzie) wraz z doradztwem w zakresie wdrożenia nowego produktu na rynek.]]> Koncepcja projektowa Projekt szczegółowy Projekt wykonawczy Prace studialne Strategia marketingowa Testy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202034 Wed, 21 Aug 2019 15:27:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202034 <![CDATA[Wynajęcie sal szkoleniowych na doradztwo indywidualne i grupowe]]> Wyłonienie podmiotów, które mają zaplecze w postaci sal szkoleniowych, na obszarze objętym projektem czyli Powiat Gołdapski, Olecki, Giżycki, Węgorzewski oraz Ełcki (Prostki, Kalinowo, Stare Juchy), na przeprowadzenie konsultacji indywidualnych z psychologiem, doradcą zawodowym, coachem, indywidualnych programów terapeutycznych, treningu rozwoju osobistego, poradnictwa zawodowego, coachingu kariery, zajęć aktywizująco zawodowych,pośrednictwa pracy dla 56 osób wykluczonych społecznie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201676 Wed, 21 Aug 2019 15:26:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201676 <![CDATA[Usługa przewozu dzieci i młodzieży do i z Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Jeżówka w gminie Wolbrom]]> Transport Uczestników/czek projektu (dzieci i młodzieży) do i z Świetlicy Marzeń Miejsce realizacji: z miejsca zamieszania Uczestników/czek do Świetlicy Marzeń, Jeżówka 166A, 32-340 Wolbrom i z powrotem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202030 Wed, 21 Aug 2019 15:21:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202030 <![CDATA[Realizacja prac B+R w ramach stanowiska Specjalista ds. badań w zakresie zastosowań chmury obliczeniowej]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej realizowanej w ramach stanowiska „Specjalista ds. badań w zakresie zastosowań chmury obliczeniowej” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22541 Wed, 21 Aug 2019 15:21:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22541 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 05/08/2019/0108 Gmina Miejska Bolesławiec]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kadry instruktorskiej/trenerskiej i świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na przeszkoleniu uczestników projektu z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202028 Wed, 21 Aug 2019 15:18:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202028 <![CDATA[USŁUGA SZKOLENIOWA]]> Usługa szkoleniowa w zakresie umiędzynarodowienia na Rynek Rosyjski. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202022 Wed, 21 Aug 2019 15:07:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202022 <![CDATA[A call for tender in Research and development services aimed at developing methods and tools to build the AI camera which will be able to exchange optimized embedding classifier models to analyze the images as part of a planned research and development project for which the contracting entity is applying for funding under the Regional Operational Programme of the Podlaskie Voivodship for the years 2014-2020, Priority Axis I Strengthening the potential and competitiveness of the region's economy, Sub-measure 1.2. Support for knowledge transfer, innovation, technology and commercialization of R&D results in enterprises and development of R&D activity in enterprises]]> The subject of the order is the purchase of professional development/research services regarding machine learning, aimed at developing methods and tools to build the AI camera which will be able to exchange optimized embedding classifier models to analyze the image of cameras. The main goal of the study is to create embeded AI models to run across a variety of AI sticks algorithms for automatic assessment of the correctness of components on the production line and the correctness of the manufacturer's final product packing. The research conducted on algorithms must enable the construction of a standalone AI camera with remote exchanging models.The research must be carried out in cooperation with the Contrator’s team working on AI Web application to manage the AI camera embedded models and classifier training in accordance with the defined timetable. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22488 Wed, 21 Aug 2019 15:02:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22488 <![CDATA[A call for tender in Research and development services aimed at aimed at verification of technology components in order to find optimal solutions for integration of the algorithm prototype with the constructed AI camera system and AI learning-cloud systems as part of a planned research and development project for which the contracting entity is applying for funding under the Regional Operational Programme of the Podlaskie Voivodship for the years 2014-2020, Priority Axis I Strengthening the potential and competitiveness of the region's economy, Sub-measure 1.2. Support for knowledge transfer, innovation, technology and commercialization of R&D results in enterprises and development of R&D activity in enterprises.]]> The subject of the order is the purchase of professional development/research services regarding machine learning, aimed at verification of technology components in order to find optimal solutions for integration of the algorithm prototype with the constructed AI camera system and AI learning-cloud systems as part of a planned research and development project for which the contracting entity is applying for funding under the Regional Operational Programme of the Podlaskie Voivodship for the years 2014-2020, Priority Axis I Strengthening the potential and competitiveness of the region's economy, Sub-measure 1.2. Support for knowledge transfer, innovation, technology and commercialization of R&D results in enterprises and development of R&D activity in enterprises. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22520 Wed, 21 Aug 2019 15:01:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22520 <![CDATA[Wynajem domu wielorodzinnego do prowadzenia dziennego domu opieki medycznej]]> Budynek wolnostojący z ogrodem, działką i altaną https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201406 Wed, 21 Aug 2019 14:54:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201406 <![CDATA[Wybór wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu, wykonaniu i przetestowaniu prototypu innowacyjnej instalacji do warzenia soli z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu, wykonaniu i przetestowaniu prototypu innowacyjnej instalacji do warzenia soli z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22528 Wed, 21 Aug 2019 14:51:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22528 <![CDATA[Realizacja nasadzeń na terenie zieleńca przy ul. Cmentarnej 3a.]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja nasadzeń na terenie zieleńca przy ul. Cmentarnej 3a. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201957 Wed, 21 Aug 2019 14:48:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201957 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 04/08/2019/0108 Gmina Ząbkowice Śląskie]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kadry instruktorskiej/trenerskiej i świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na przeszkoleniu uczestników projektu z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202012 Wed, 21 Aug 2019 14:47:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202012 <![CDATA[Usługi badawczo-rozwojowe świadczone przez Specjalistę ds. projektowania wielowarstwowych obwodów drukowanych]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług badawczo-rozwojowych na poziomie badań przemysłowych i prac rozwojowych w ramach w/w projektu na stanowisku Specjalisty ds. projektowania wielowarstwowych obwodów drukowanych w wymiarze łącznym 4420h. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202011 Wed, 21 Aug 2019 14:45:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202011 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2019 - Usługa przygotowania trzech planów treningowych i testy w warunkach rzeczywistych w celu przeprowadzenia badań sprawdzających i weryfikujących działanie opracowanych systemów w kontenerze (1 usługa)]]> Usługa przygotowania trzech planów treningowych i testy w warunkach rzeczywistych w celu przeprowadzenia badań sprawdzających i weryfikujących działanie opracowanych systemów w kontenerze (1 usługa) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202009 Wed, 21 Aug 2019 14:43:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202009 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/ZMW/LUB/2019 na wybór wykonawcy szkolenia 'Sprzedawca z ECDL']]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja kursu zawodowego – „ Sprzedawca z ECDL” dla 12 Uczestników Projektu 'Krok w przyszłość' w miejscowości Chełm. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202008 Wed, 21 Aug 2019 14:42:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202008 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 03/08/2019/0108 Gmina Wąsosz]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kadry instruktorskiej/trenerskiej i świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na przeszkoleniu uczestników projektu z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202005 Wed, 21 Aug 2019 14:40:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202005 <![CDATA[ROPS.PSO.3321.US.90.2019 - Zakup usług medycznych dla dzieci - uczestników projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usług medycznych polegających na zapewnieniu konsultacji specjalistycznych dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz przysposobionych – uczestników projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Zamówienie zostało podzielone na sześć części, których opis zamieszczono w rozdziale I. Przedmiot zamówienia zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202003 Wed, 21 Aug 2019 14:37:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202003 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2019/G/DISK]]> Wykonanie prac eksperckich z zakresu monitorowania II fazy badania klinicznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202000 Wed, 21 Aug 2019 14:33:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202000