Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 22 Sep 2018 15:42:14 +0200 <![CDATA[ZAPYTANIE NUMER 37/RPWM/2018 – Wybór wykonawcy na dzierżawę powierzchni leśnej na potrzeby przeprowadzenia części praktycznej kursu operatora forwardera]]> Udostępnienie (wydzierżawienie) powierzchni leśnej przeznaczonej do zrywki maszynową technologią drewna (przy użyciu forwardera), zlokalizowanej na obszarze Polski. Na wydzierżawionej powierzchni przeprowadzone zostaną zajęcia praktyczne „Kursu operatora forwardera”, realizowane przez okres 7 następujących po sobie bezpośrednio dni kalendarzowych, licząc od 20.10 do 26.10.2018 r. włącznie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138779 Sat, 22 Sep 2018 14:45:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138779 <![CDATA[Diagnoza uczestników projektu LOWES]]> Wyłonienie wykonawcy lub wykonawców usługi realizowanej przez:  brokera edukacyjnego  terapeutę badających predyspozycje beneficjentów ostatecznych - uczestników projektu (UP) i wykonujących diagnozę ich potrzeb, celem przygotowania indywidualnej ścieżki edukacyjnej beneficjenta w projekcie dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, nr RPLB.07.06.01-08-0002/18, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138787 Sat, 22 Sep 2018 13:39:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138787 <![CDATA[Poczęstunek dla uczestników animacji i inkubacji.]]> Przedmiotem zamówienia jest: usługa polegająca na przygotowaniu i dostarczaniu poczęstunku dla uczestników animacji i inkubacji dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138785 Sat, 22 Sep 2018 11:57:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138785 <![CDATA[Usługa proinnowacyjna - badania rynkowe i analizy przedwdrożeniowe dla przedsiębiorstwa ZANO.]]> Zamówienie obejmuje usługę proinnowacyjną typ 4 w ramach poddziałania 1.2.3 Bony na innowacje RPO WM 2014-2020 - usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab), które uwzględniają co najmniej dwa cykle testów w celu optymalizacji wyników końcowych projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9521 Sat, 22 Sep 2018 10:44:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9521 <![CDATA[Doradca zawodowy w projekcie Możesz]]> I. Przedmiot zamówienia: realizacja usługi –doradztwo zawodowe dla uczestników Projektu II. Wspólny słownik zamówień (CPV): 85000000-9 Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej, 85312320-8 Usługi doradztwa III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Zamówienie zostało podzielone przez Zamawiającego na dwie części: CZĘŚĆ I – DORADCA ZAWODOWY I, CZĘŚĆ II – DORADCA ZAWODOWY II. Zapytanie ofertowe dotyczy CZĘŚĆ II – DORADCA ZAWODOWY II. 2. Z uwagi na kończącą się realizację projektu oraz zrealizowanie większości wsparcia doradczego przez poprzedniego doradcę zawodowego przedmiot zamówienia obejmuje jedynie: a) Przejęcie opieki nad 31 uczestnikami Projektu. W przypadku rezygnacji z Projektu uczestników Projektu liczba uczestników Projektu, o której mowa w zadaniu pierwszym może ulec zmianie. b) Przeprowadzenie konsultacji indywidualnych – diagnostycznych. Termin przeprowadzenia – pierwszy miesiąc udziału uczestnika Projektu w Projekcie. W wyniku postępowania diagnostycznego doradca zawodowy wespół z opiekunem uczestnika Projektu opracowuje diagnozę i Indywidualną Ścieżkę Reintegracji. (przeciętnie 4h zegarowe/osobę) c) przeprowadzenie konsultacji indywidualnych końcowych. Termin przeprowadzenia – ostatni miesiąc udziału Uczestnika Projektu w Projekcie. Spotkanie uczestnik Projektu/doradca zawodowy/opiekun – wspólna ocena realizacji Indywidualnej Ścieżki Reintegracji. Wspólne opracowanie opinii będącej źródłem danych do pomiaru wskaźników realizacji celów w Projekcie (przeciętnie 1h zegarowa/osobę) Łączna ilość godzin wsparcia opisanego w ppkt b) i c) wynosić będzie nie więcej niż 35 godzin zegarowych. d) Przeprowadzenie konsultacji indywidualnych - poświęconych na przygotowanie uczestnika Projektu do działania na rynku pracy (dokumenty aplikacyjne, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej itd.) (przeciętnie 4h zegarowe/osobę). Łączna ilość godzin wsparcia opisanego w ppkt d) wynosić będzie nie więcej niż 231 godzin zegarowych. 3. Doradca zawodowy pracuje z uczestnikiem Projektu od momentu rozpoczęcia jego uczestnictwa w Projekcie/ przejęcia opieki nad uczestnikami do momentu zakończenia jego uczestnictwa w Projekcie. Przy czym okres uczestnictwa każdej z osób jest indywidualnie dopasowany do jej potrzeb i możliwości. 4. Doradca zawodowy będzie miał obowiązek ściśle współpracować z zespołem projektowym, w szczególności Koordynatorem Projektu, superwizorem, opiekunem. 5. Doradcy zawodowy rozliczany będzie za ilość godzin przepracowanych z uczestnikami Projektu. 6. Dokładne terminy i godziny doradztwa zawodowego ustalone zostaną z Koordynatorem Projektu na etapie podpisywania umowy. 7. Praca doradcy zawodowego będzie poddana stałemu monitoringowi przez Koordynatora Projektu oraz ocenie uczestników Projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138781 Sat, 22 Sep 2018 09:52:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138781 <![CDATA[Kompleksowe przeprowadzenie działań informacyjnych i promujących dla projektów: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica Państwa - Chryzanów (S)", „Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka - Geniusze (S)", „Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 na odcinku Bufałowo Wschód - Bufałowo (S)", „Rewitalizacja linii kolejowej nr 36 na odcinku Łapy - Śniadowo – gr. Województwa” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020”,]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na prowadzeniu działań informacyjnych i promujących dotyczących Projektów: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 59 na odcinku granica Państwa - Chryzanów (S)", „Rewitalizacja linii kolejowej nr 57 na odcinku Kuźnica Białostocka - Geniusze (S)", „Rewitalizacja linii kolejowej nr 923 na odcinku Bufałowo Wschód - Bufałowo (S)", „Rewitalizacja linii kolejowej nr 36 na odcinku Łapy - Śniadowo - granica województwa” realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138712 Sat, 22 Sep 2018 09:06:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138712 <![CDATA[Organizacja szkoleń interpersonalnych-grupowe oraz indywidualne (40 osób)]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, który zrealizuje na terenie Otwocka w ramach projektu "Wsparcie dla osób wykluczonych na terenie powiatu otwockiego" (RPMA.09.01.00-14-9781/17) Organizacja szkoleń interpersonalnych - indywidualnych i grupowych dla max. 40 Uczestników Projektu (UP) . https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138780 Sat, 22 Sep 2018 01:52:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138780 <![CDATA[Świadczenie usług certyfikacji ACI CIPT/CIAT, potwierdzających uzyskanie kwalifikacji trenerskich]]> Przedmiotem niniejszego postępowania jest świadczenie usług certyfikacji ACI CIPT/CIAT, potwierdzających uzyskanie kwalifikacji trenerskich, przez uprawnioną instytucję certyfikującą https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138778 Sat, 22 Sep 2018 00:24:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138778 <![CDATA[Przedmiotem zapytania jest realizacja badań przemysłowych, zmierzających do Skonstruowania skalowalnego modułowego cyfrowego wzmacniacza,]]> Przedmiotem zapytania jest realizacja badań przemysłowych, zmierzających do Skonstruowania skalowalnego modułowego cyfrowego wzmacniacza, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9519 Fri, 21 Sep 2018 23:58:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9519 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/TNKZ/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wykładów w ramach szkolenia składającego się z trzech części: Część I - G1: Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Uprawnienia eksploatacji E i dozoru D, G1. Część II - G2: Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne. Uprawnienia eksploatacji E i dozoru D, G2. Część III – G3: Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osóbzajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, sieci i instalacji wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe. Uprawnienia eksploatacji E i dozoru D, G3. Szkolenia G1, G2, G3 realizowane dla 50 uczestników, w podziale na 5 grup, w wymiarze 8 godz./grupę - każdy uczestnik bierze udział w trzech częściach szkolenia.Łącznie 24 godz./grupę x 5 grup , co stanowi ogółem 120 godz. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138777 Fri, 21 Sep 2018 23:56:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138777 <![CDATA[Wykonanie usługi badawczo – rozwojowej w zakresie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, dotyczących badań mających na celu opracowanie nowego produktu]]> Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi badawczo – rozwojowej w zakresie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, dotyczących badań mających na celu opracowanie nowego produktu – innowacyjnego algorytmu automatycznego etykietowania opierającego się na analizie zdjęć produktów z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych Typ 1: usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9518 Fri, 21 Sep 2018 23:53:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9518 <![CDATA[Usługa B+R w zakresie opracowania nowego produktu]]> Wykonanie usługi badawczo – rozwojowej w zakresie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, dotyczących badań mających na celu opracowanie nowego produktu – oprogramowania do projektowania konstrukcji z blach perforowanych i różnego typu siatek. Typ 1: usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9516 Fri, 21 Sep 2018 23:46:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9516 <![CDATA[Zapytanie 1/2018 na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w zakresie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych]]> Przedmiot zamówienia: Wykonanie usługi badawczo – rozwojowej w zakresie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, dotyczących badań mających na celu opracowanie nowego produktu – urządzenia do wykrywania anomalii na podstawie pomiaru stężenia gazów, związków lotnych i zanieczyszczeń powietrza. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację zadań: Zadanie I: Badanie w zakresie określenia funkcjonalności oraz parametrów prototypu urządzenia Zadanie II: Opracowanie prototypu urządzania do pomiaru szerokiego spektrum związków lotnych i gazów Zadanie III: Opracowanie oprogramowania dla prototypu urządzania Urządzenie powinno wykazywać IX poziom gotowości technologicznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9512 Fri, 21 Sep 2018 23:40:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9512 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/80/FPGP/09/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja szkolenia „Metodologia kształcenia osób dorosłych” dla instruktorów projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138776 Fri, 21 Sep 2018 23:38:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138776 <![CDATA[Wykonanie usługi badawczej w zakresie opracowania technologii łączenia składowych elementów budowy oraz zaprojektowania elektrycznych wiązek w składanych elementach mikrokamery, z wykorzystaniem druku 3D oraz materiałów umożliwiających certyfikację pod wyroby medyczne, na potrzeby efektywnej makro-wizualizacji uzębienia pacjenta podczas zabiegu dentystycznego]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej w zakresie opracowania technologii łączenia składowych elementów budowy oraz zaprojektowania elektrycznych wiązek w składanych elementach mikrokamery, z wykorzystaniem druku 3D oraz materiałów umożliwiających certyfikację pod wyroby medyczne, na potrzeby efektywnej makro-wizualizacji uzębienia pacjenta podczas zabiegu dentystycznego dla firmy Dental Sense Technologies sp. z o. o. W ramach niniejszego przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do znaleznienia odpowiednich rozwiązań, które przyczynią się w szczególności do: Szczegółowe wytyczne techniczne zostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu przez niego oświadczenia o zachowaniu poufności stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia obejmuje: Zadanie 1 Optymalizacja minimalnych wartości wymiarów drukowanych modeli w oparciu o ograniczenia i wytyczne technologii SLS druku 3D Zadanie 2 Wykonanie skanów 3D końcówek stomatologicznych: kątnica, kątnica przyspieszająca, turbina, endotip Zadanie 3 Opracowanie technologii łączenia wytworzonych składowych elementów obudowy – dokładność pasowania <0,2 mm Zadanie 4 Zaprojektowanie elektrycznych wiązek w składanych elementach - kamera - obudowa / obudowa - przyłącze do unitu stomatologicznego Zadanie 5 Dobór technologii i wykonanie żywic / powłok wzmacniających wydruk 3D Zadanie 6 Dobór technologii i wykonanie połączeń przesyłających sygnał elektryczny https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9517 Fri, 21 Sep 2018 23:30:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9517 <![CDATA[Wykonanie usługi badawczej w zakresie opracowania oraz skonstruowania zminimalizowanych do średnicy optyki, układów optycznych i filtrów optycznych, na potrzeby efektywnej makro-wizualizacji uzębienia pacjenta podczas zabiegu dentystycznego]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza w zakresie opracowania oraz skonstruowania zminimalizowanych do średnicy optyki, układów optycznych i filtrów optycznych, na potrzeby efektywnej makro-wizualizacji uzębienia pacjenta podczas zabiegu dentystycznego dla firmy Dental Sense Technologies sp. z o. o. W ramach niniejszego przedmiotu zamówienia, Wykonawca będzie zobowiązany do znaleznienia odpowiednich rozwiązań, które przyczynią się w szczególności do: Szczegółowe wytyczne techniczne zostaną udostępnione Wykonawcy po podpisaniu przez niego oświadczenia o zachowaniu poufności stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9515 Fri, 21 Sep 2018 23:13:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9515 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2018/ORIENTANA na stworzenie katalogu reklamowego (projekt graficzny, skład, sesja zdjęciowa modelek, zdjęcia produktów - 100 produktów wraz z opisami, 16 stron).]]> Przedmiotem zamówienia jest stworzenie katalogu reklamowego z całym portfelem produktowym marki kosmetyków naturalnych Orientana (www.orientana.pl). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9514 Fri, 21 Sep 2018 23:08:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9514 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018/ORIENTANA na produkcję spotów informacyjno-promocyjnych.]]> Przedmiotem zmówienia jest produkcja 5 spotów reklamowych 45’’- 1 min. promujących kluczowe kosmetyki naturalne z szerokiej oferty marki Orientana. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9513 Fri, 21 Sep 2018 22:18:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9513 <![CDATA[Pełnienie funkcji animatora partnerstw lokalnych]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji animatora partnerstw lokalnych w projekcie pn. „Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej” o numerze RPWP.07.03.02-30-002/18 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VII. Włączenie społeczne, Poddziałanie 7.3.2 Ekonomia społeczna - projekty konkursowe Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (WRPO 2014-2020) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla części pierwszej od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2021r. i dla części drugiej od dnia podpisania umowy do dnia 31.07.2022r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138774 Fri, 21 Sep 2018 22:10:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138774 <![CDATA[Usługa badawcza – przeprowadzenie części badań przemysłowych (badania laboratoryjne i wsparcie inżynierskie)]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza polegająca na przeprowadzeniu części badań przemysłowych (badania laboratoryjne i wsparcie inżynierskie) w zakresie przygotowania prototypów 2 urządzeń do badań na potwierdzenie założeń projektowych i do przeprowadzenia procedury oceny zgodności z dyrektywami UE (znakowanie CE) w ramach projektu badawczo-rozwojowego pn.: "Inteligentne układy sensoryczne do zarządzania oświetleniem w rozwiązaniach od smart lighting do smart city. Badania i prototypowanie". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138761 Fri, 21 Sep 2018 22:09:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138761 <![CDATA[Realizacja prac badawczych na potrzeby projektu „Bezprzewodowy sensor i system telemedyczny do diagnostyki zaburzeń oddychania podczas snu”.]]> Przedmiotem zapytania jest opracowanie czujnika akustyczno-inercyjnego zintegrowanego z pulsoksymetrem transmisyjnym (dalej „Urządzenia”), służącego do rejestracji sygnałów akustycznych związanych z oddychaniem, czynności serca, a także do rejestracji pozycji ciała. Urządzenie powinno być zdolne wykonania 8-godzinnej rejestracji oraz do bezprzewodowej transmisji danych do urządzenia mobilnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9511 Fri, 21 Sep 2018 22:07:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9511 <![CDATA[Lider prac B+R Rozwoju Aplikacji]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie na stanowisku Lidera prac B+R Rozwoju Aplikacji w oparciu o umowę zlecenie w wymiarze czasu pracy równym 160h miesięcznie w projekcie pn. „Opracowanie rozproszonego systemu realizującego usługi Inteligentnego Miasta w oparciu o miejską infrastrukturę oświetlenia ulicznego, technologię komórkową 5G oraz koncepcję Internetu rzeczy (IoT) oferującego usługi w modelu funkcjonalność jako usługa (XaaS)” W ramach realizacji projektu Lider prac B+R Rozwoju Aplikacji wraz z kierownikiem B+R będzie odpowiedzialny za: badania, opracowania oraz realizację Systemu realizującego usługi Inteligentnego Miasta zgodnie z zdefiniowanymi etapami realizacji badań, kamieniami milowymi projektu oraz harmonogramem czasowym projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9510 Fri, 21 Sep 2018 21:41:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9510 <![CDATA[„Przeprowadzenie prac badawczych, implementacyjnych i audytowych na potrzeby systemu bezpiecznej wymiany danych oferującego 256-bitowy poziom siły kryptograficznej, wykorzystującego mechanizmy kryptografii progowej, symetrycznej oraz ochrony dokumentów w trybie offline”]]> „Przeprowadzenie prac badawczych, implementacyjnych i audytowych na potrzeby systemu bezpiecznej wymiany danych oferującego 256-bitowy poziom siły kryptograficznej, wykorzystującego mechanizmy kryptografii progowej, symetrycznej oraz ochrony dokumentów w trybie offline” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9352 Fri, 21 Sep 2018 21:37:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9352 <![CDATA[Zastępca Kierownika B+R ds. Technologii i Innowacji]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie na stanowisku Zastępca Kierownika B+R ds. Technologii i Innowacji w oparciu o umowę zlecenie w wymiarze czasu pracy równym 160h miesięcznie w projekcie pn. „Opracowanie rozproszonego systemu realizującego usługi Inteligentnego Miasta w oparciu o miejską infrastrukturę oświetlenia ulicznego, technologię komórkową 5G oraz koncepcję Internetu rzeczy (IoT) oferującego usługi w modelu funkcjonalność jako usługa (XaaS)” W ramach realizacji projektu zastępca kierownika B+R wraz z kierownikiem B+R będzie kierował zespołem B+R pracującym nad badaniami, opracowaniem oraz realizacją Systemu realizującego usługi Inteligentnego Miasta. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9508 Fri, 21 Sep 2018 21:26:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9508 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na usługi B+R w ramach projektu „AIDMED – rozwój nowoczesnych metod akwizycji sygnałów życiowych pacjenta oraz zaawansowanych metod inteligentnej interpretacji danych medycznych dla potrzeb telemedycyny oraz telerehabilitacji.”]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczo-rozwojowej w następujących obszarach: 1. Przygotowanie zestawów danych dla potrzeb uczenia maszynowego 2. Detekcja, klasyfikacja i ocena zaburzeń oddychania podczas snu 3. Analiza sygnału EKG 4. Analiza kaszlu 5. Wsparcie merytoryczne w pracach rozwojowych i przedwdrożeniowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9438 Fri, 21 Sep 2018 21:11:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9438 <![CDATA[Przeprowadzenie szkolenia zawodowego sprzedawca - kasjer z obsługą kasy fiskalnej]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych: Kurs sprzedawca - kasjer z obsługą kasy fiskalnej, które będą się kończyły egzaminem sprawdzającym uzyskane kwalifikacje i/lub kompetencje oraz uzyskaniem stosownych certyfikatów/zaświadczeń dla uczestników/-czek projektu „Czas na zmiany” nr RPWP.06.05.00-30-0214/16-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138769 Fri, 21 Sep 2018 20:40:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138769 <![CDATA[Zapewnienie wykonawców badań diagnostycznych wraz z odbiorem materiału i dostarczeniem wyników dla osób będących pacjentami Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wierzchosławicach w ramach Projektu pt. Centrum Zdrowia Seniora - W trosce o Ciebie]]> Wykonanie badań diagnostycznych wraz z odbiorem materiału i dostarczeniem wyników dla osób będących pacjentami Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wierzchosławicach w ramach Projektu pt. Centrum Zdrowia Seniora - W trosce o Ciebie, realizowanego w okresie od 01.10.2018r. do 30.09.2021, wg rodzaju i ilości zgodnie z Tabelą Nr 1. Zakładana liczba pacjentów w okresie realizacji Projektu: 200 Zakładana liczba pacjentów przebywających jednocześnie w DDOM: 20 Czas pobytu jednego pacjenta w DDOM: od 30 do 120 dni. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138768 Fri, 21 Sep 2018 19:59:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138768 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi przeprowadzenia szkolenia z zakresu leadership, praca zespołowa oraz praktycznych aspektów komunikacji w Warszawie dla uczestników projektu pn. „Pracownia Liderów NGO's”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138766 Fri, 21 Sep 2018 19:54:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138766 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi przeprowadzenia szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji miękkich, w tym w szczególności analizy potencjału zawodowego w War-szawie dla uczestników projektu pn. „Pracownia Liderów NGO”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138767 Fri, 21 Sep 2018 19:47:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138767 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na kurs "uzupełniający do prawa jazdy kat. B" SNR]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu zewnętrznego „Uzupełniającego do prawa jazdy kat. B” w wymiarze 60 godzin zegarowych dla około 1-2 uczestników projektu zgodnie ze standardami kwalifikacji wsparcia w zakresie Aktywnej Integracji RPO WP 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138765 Fri, 21 Sep 2018 19:14:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138765 <![CDATA[Rekrutacja na stanowisko Główny Specjalista ds. Inżynierii Chemicznej - projekt badawczo-rozwojowy]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Głównego Specjalisty ds. Inżynierii Chemicznej (minimalne kwalifikacje stopień doktora i ukończone studia w zakresie chemii, inżynierii materiałowej lub chemicznej) - Kluczowy personel B+R. Okres realizacji i rozliczenia Projektu pt: "Innowacyjne opracowanie technologii kompozytowych prętów ciągłych prostych oraz giętych termo-mechanicznie, gładkich oraz obrobionych powierzchniowo w celu umożliwienia zbrojenia betonu ze wzmocnieniem ciągłych włókien bazaltowych o osnowie polimerowej termoplastycznej wzmocnionej płatkami grafenowymi oraz ceramicznymi nanocząstkami", planowanego do złożenia w ramach bieżącego konkursu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9506 Fri, 21 Sep 2018 19:13:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9506 <![CDATA[Rekrutacja na stanowisko Główny Specjalista ds. Aplikacyjnych - projekt badawczo-rozwojowy]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Głównego Specjalisty ds. Aplikacyjnego (minimalne kwalifikacje stopień doktora i ukończone studia w zakresie budownictwa) - Kluczowy personel B+R. Okres realizacji i rozliczenia Projektu pt: "Innowacyjne opracowanie technologii kompozytowych prętów ciągłych prostych oraz giętych termo-mechanicznie, gładkich oraz obrobionych powierzchniowo w celu umożliwienia zbrojenia betonu ze wzmocnieniem ciągłych włókien bazaltowych o osnowie polimerowej termoplastycznej wzmocnionej płatkami grafenowymi oraz ceramicznymi nanocząstkami", planowanego do złożenia w ramach bieżącego konkursu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9505 Fri, 21 Sep 2018 19:08:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9505 <![CDATA[Rekrutacja na stanowisko Główny Inżynier Budowlany - projekt badawczo-rozwojowy]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Głównego Inżyniera Budowlanego (minimalne kwalifikacje tytuł Profesora lub stopień doktora habilitowanego i ukończone studia w zakresie budownictwa) - Kluczowy personel B+R. Okres realizacji i rozliczenia Projektu pt: "Innowacyjne opracowanie technologii kompozytowych prętów ciągłych prostych oraz giętych termo-mechanicznie, gładkich oraz obrobionych powierzchniowo w celu umożliwienia zbrojenia betonu ze wzmocnieniem ciągłych włókien bazaltowych o osnowie polimerowej termoplastycznej wzmocnionej płatkami grafenowymi oraz ceramicznymi nanocząstkami", planowanego do złożenia w ramach bieżącego konkursu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9504 Fri, 21 Sep 2018 18:57:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9504 <![CDATA[Rekrutacja na stanowisko Główny Technolog - projekt badawczo-rozwojowy]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Głównego Technologa (minimalne kwalifikacje tytuł Profesora lub stopień doktora habilitowanego i ukończone studia w zakresie przetwórstwa materiałów polimerowych) - Kluczowy personel B+R. Okres realizacji i rozliczenia Projektu pt: "Innowacyjne opracowanie technologii kompozytowych prętów ciągłych prostych oraz giętych termo-mechanicznie, gładkich oraz obrobionych powierzchniowo w celu umożliwienia zbrojenia betonu ze wzmocnieniem ciągłych włókien bazaltowych o osnowie polimerowej termoplastycznej wzmocnionej płatkami grafenowymi oraz ceramicznymi nanocząstkami", planowanego do złożenia w ramach bieżącego konkursu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9503 Fri, 21 Sep 2018 18:41:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9503 <![CDATA[Akademia streetworkingu]]> Zamówienie obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w oparciu o produkty wypracowane w projekcie pn. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi, realizowanym w ramach PO KL, tj. Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności oraz Podręcznik Streetworkera Bezdomności. 4.2 Uczestnikami szkoleń będą pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych zatrudnionych na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, koordynator, główny specjalista posiadający II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych oraz zdobycie przez nich umiejętności w zakresie stosowania nowej metody pracy socjalnej tj. streetworkingu, co przełoży się na wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego. Cykl szkoleniowy obejmuje 4 dni szkoleniowe po 8 godzin dziennie (w zjazdach 2x2dni) w tym minimum 20% zajęć stanowić będą szkolenia praktyczne. Godzina dydaktyczna to 60 min, W każdym z powyższych miast przeprowadzony zostanie 1 cykl szkoleniowy adresowany do 30 osób podzielonych na 2 grupy szkoleniowe, każda po 15 os. Cykle szkoleniowe realizowane będą w następujących miastach: Gdańsk, Wrocław, Łódź, Poznań, Katowice, Warszawa, Rzeszów, Szczecin, Lublin. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138760 Fri, 21 Sep 2018 18:26:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138760 <![CDATA[przeprowadzenie szkoleń komputerowych ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnej) zgodnych ze standardem DIGCOMP na poziomie A (podstawowym) lub B (średniozaawansowanym) dla 70 osób podzielonych na 7 grup szkoleniowych obejmujących 21 kompetencji w 5 obszarach]]> W związku z realizacją projektu Akademia kompetencji kluczowych EuroDialog RPSW.08.04.02-26-0104/17, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie) Projektodawca, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty w zakresie realizacji usługi przeprowadzenia szkoleń komputerowych dla 70 osób podzielonych na 7 grup szkoleniowych w łącznym wymiarze 490 godzin dydaktycznych zgodnych z ramą Digital Competence Framework (DIGCOMP) na poziomie A (podstawowy) lub B (średniozaawansowany) lub C (zaawansowanym) przygotowujących do zdania egzaminu zewnętrznego certyfikującego ECCC lub równoważnego obejmujących 5 obszarów i 21 kompetencji. Niniejsze zapytanie ofertowe upublicznione jest w celu udzielenia zamówienia w ramach w/w Projektu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138288 Fri, 21 Sep 2018 17:30:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138288 <![CDATA[wybór wykonawcy świadczącego usługi transportowe do przewozu osób do DDP]]> Przedmiotem zamówienia jest: 1. Usługa transportowa dla uczestników Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych w Hucisku Jawornickim w okresie październik 2018 – listopad 2020r. 2. Do obowiązków Wykonawcy należą: -Realizacja usługi transportowej polegającej na przewozie grupy maksymalnie 20 uczestników Dziennego Domu dla osób starszych w Hucisku Jawornickim od październik 2018 – listopad 2020r Przewóz uczestników DDP realizowany będzie codziennie w dni pracujące wg uzgodnionej z uczestnikami trasy na terenie gminy Jawornik Polski. Codziennie realizowane będą 2 kursy – dowóz uczestników na zajęcia DDP w godzinach 7.00 oraz odwiezienie uczestników z DDP o godzinie 16.00. Dzienny limit kilometrów wynosi 70 km (35 km na dowóz uczestników do DDP oraz 35 km na odwiezienie uczestników DDP). -Pojazd, którym realizowana będzie usługa powinien być sprawny technicznie oraz czysty. -Wykonawca zobowiązany jest dysponować ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych dla pojazdu. Wykonawca zobowiązany jest zagwarantować bezpieczeństwo osób i mienia podczas wykonywania usługi przewozu. Zamawiający nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu, w wyniku których nastąpi szkoda materialna, uszkodzenie ciała czy śmierć, spowodowana działalnością Wykonawcy. -Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia właściwego stanu technicznego pojazdu, poprzez dokonanie kontroli stanu technicznego pojazdu przez kierowcę oraz wykonanie okresowych badań technicznych pojazdu w terminach określonych przez właściwe przepisy. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli stanu technicznego pojazdu przed rozpoczęciem świadczenia usługi, w tym do wezwania Policji lub zlecenia kontroli wybranemu przez siebie podmiotowi. W przypadku awarii pojazdu, Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego podstawienia pojazdu zastępczego, spełniającego co najmniej wymogi stawiane pojazdowi zastępowanemu. -Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia obsługi pojazdu przez kierowcę/-ów o odpowiednich kwalifikacjach i odpowiednim stanie zdrowia, a w przypadku niedyspozycji kierowcy, do niezwłocznego zapewnienia zastępstwa, niezależnie od przyczyny niedyspozycji. -Wykonawca ponosi koszty kontroli, która wykaże, że pojazd nie spełnia wymagań technicznych, oraz zobowiązuje się do niezwłocznego zapewnienia na własny koszt pojazdu zastępczego spełniającego co najmniej wymogi stawiane pojazdowi zastępowanemu. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli spełniania przez kierowcę/-ów wymogów określonych w przepisach prawa dla kierowania pojazdami mechanicznymi. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby usługi realizowane były przez kierowcę/-ów, którzy: - posiadają prawo jazdy kategorii właściwej dla pojazdu, który będzie obsługiwać, - posiadają aktualne badania lekarskie i psychotechniczne dopuszczające do prowadzenia pojazdów samochodowych zgodnie z posiadaną kategorią prawa jazdy, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9502 Fri, 21 Sep 2018 17:27:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9502 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/0016/2018 na świadczenie usług edukacyjnych - studia podyplomowe]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli zgodnie z poniższym podziałem: 1. Studia podyplomowe na kierunku Oligofrenopedagogika (edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną) – 2 semestry dla 3 nauczycieli. 2. Studia podyplomowe na kierunku Edukacja dla bezpieczeństwa – 2 semestry dla 1 nauczyciela. 3. Studia podyplomowe na kierunku Wiedza o społeczeństwie – 2 semestry dla 1 nauczyciela. 4. Studia podyplomowe na kierunku Diagnoza i terapia pedagogiczna – 2 semestry dla 1 nauczyciela. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138752 Fri, 21 Sep 2018 17:23:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138752 <![CDATA[Szkolenia dla Uczestników Projektu]]> Szczegółowy opis zamówienia i wymagań znajduje się w załączniku https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138757 Fri, 21 Sep 2018 17:22:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138757 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11A/2018/OLSZ na świadczenie usług cateringowych]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych dla Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. w obiekcie przy ul. Olszańskiej 5 w Krakowie przeznaczonych do realizacji projektu pod tytułem „Dzienny Dom Opieki Medycznej w CMP Sp. z o.o. ” 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki Nr 1 do Zapytania ofertowego. 3. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: • 55321000-6 Usługi przygotowania posiłków. • 55521200-0 Usługi dowożenia posiłków. • 55322000-3 Usługi gotowania posiłków. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138755 Fri, 21 Sep 2018 17:21:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138755 <![CDATA[usługi ubezpieczenia NNW i OC dla Uczestników Projektu pn. „Integracja przez aktywizację”]]> W związku z uzyskaniem dofinansowania na realizację projektu pn. „Integracja przez aktywizację” w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Rzeszowie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: VIII Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe, Numer naboru: RPPK.08.01.00-IP.01-18-026/18, nr umowy o dofinansowanie RPPK.08.01.00-18-0037/18-00 z dnia 28 sierpnia 2018r.; Caritas Archidiecezji Przemyskiej, ul. Kapitulna 1, 37-700 Przemyśl, zaprasza niniejszym do złożenia oferty na wykonanie zamówienia składającego się z dwóch część: Części A. usługi ubezpieczenia NNW i OC dla 150 osób/uczestników stażów na okres 6 miesięcy. Części B. usługi ubezpieczenia NNW i OC dla 20 osób/uczestników Centrum Integracji Społecznej (CIS) na okres 18 miesięcy. dla Uczestników Projektu pn. „Integracja przez aktywizację”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138754 Fri, 21 Sep 2018 17:16:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138754 <![CDATA[Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby]]> Szczegółowy opis zamówienia i wymagań znajduje się w załączniku https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138751 Fri, 21 Sep 2018 16:57:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138751 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 03/2018 BADANIA DROBIU RZEŹNEGO]]> BADANIA DROBIU RZEŹNEGO (INDYKI) SKARMIANEGO MIESZANKAMI PASZOWYMI Z WYKORZYSTANIEM BIAŁKA WOLNEGO OD GMO, BADANIE MIĘSA POCHODZĄCEGO Z HODOWLI EKSPERYMENTALNEJ https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9501 Fri, 21 Sep 2018 16:56:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9501 <![CDATA[Wynajem sal dydaktycznych na zajęcia indywidualne i grupowe oraz pomieszczeń biurowych]]> Przedmiotem postępowania jest wynajęcie sal dydaktycznych na przeprowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych na czas prowadzenia zajęć oraz pomieszczeń biurowych w okresie w trybie ciągłym od 1. października 2018 do 30. września 2020 roku, położnych na terenie miasta Radom województwo mazowieckie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9449 Fri, 21 Sep 2018 16:56:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9449