Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Fri, 06 Dec 2019 17:44:41 +0100 <![CDATA[Zakup usługi badawczej polegającej na wykonaniu projektu wirtualnego oraz pełnej dokumentacji technicznej dla komory normobarycznej dla zwierząt.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczej polegającej na wykonaniu projektu wirtualnego oraz pełnej dokumentacji technicznej dla komory normobarycznej dla zwierząt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26952 Fri, 06 Dec 2019 17:10:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26952 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach Programu „Szybka ścieżka” dla firmy OPUS STREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo - rozwojowa dla firmy OPUS STREAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W POLSCE 2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału zapytania ofertowego, obejmuje wykonanie usługi dotyczącej projektu : "Stworzenie systemu oceny intencji i reakcji afektywnych w rozmowie na podstawie wskaźników paralingwistycznych oraz analizy treści rozmowy z wykorzystaniem metod uczenia maszynowego oraz analizy języka naturalnego.”, która obejmuje Zadanie 1 Określenie wektora dystynktywnych i istotnych cech, w tym cech głębokich: Spośród wielu znanych cech sygnału mowy (MFCC, Δ+ΔΔMFCC, ZCR, energia sygnału, Perceptual Linear Prediction Coefficients, GFCC i inne) i transkrypcji (n-gramy, skip-gramy, bag-of-words, word embedding i inne) wybrać zestaw, który najlepiej reprezentuje cechy podkreślające badane emocje i pozwoli na osiągnięcie najlepszych wyników klasyfikacji emocji (bądź ekwiwalentnej metody regresji emocji). Oprócz cech eksperckich, dodatkowo należy przeanalizować możliwości użycia cech głębokich. Opracowanie metod pozwalających na odczyt danych oraz ekstrakcję wybranych cech. Metody powinny uwzględniać analizę wielu emocji, ewaluowane będą natomiast na zestawie pięciu wybranych emocji. Zadanie 2 Opracowanie metod analizy języka naturalnego: Opracowanie metod specyficznych dla oceny afektu, np. analiza powtarzalności języka, częstości używanych sformułowań oraz integracja ze słownikami walencyjnymi, ekstrakcja złożonych cech z transkrypcji nagrań dostarczonych przez klienta. Zadanie 3 Opracowanie metod ekstrakcji cech paralingwistycznych z nagrań: Zjawiska paralingwistyczne (zająknięcia, odchrząknięcia, zaśmiania) są instrumentalne dla oceny zarówno afektu jak i intencji. Należy opracować metody wykrywania, klasyfikacji i oceny zjawisk paralingwistycznych na podstawie odpowiednio oznaczonego i spreparowanego przez zleceniodawcę korpusu nagrań. Zadanie 4 Opracowanie metod oceny afektu: Prace eksperymentalne dotyczące budowania i trenowania modeli z podziałem na modelowanie lingwistyczne, akustyczne i wielomodalne. W trakcie prac powinny powstać i zostać porównane różne architektury sieci neuronowych (oparte o CNN, RNN, sieci z uwagą i inne) oraz innych, wybranych modeli wykorzystujących uczenie maszynowe (SVM, lasy losowe i inne dla sygnałów, LDA, NMF i inne dla języka naturalnego), a także autorskie podejścia, opracowane na potrzeby adresowanego zagadnienia technologicznego. Zadanie 5 Analiza jakości oceny: Opracowane modele powinny zostać ocenione na danych testowych i treningowych, a także porównane z wynikami opublikowanymi w literaturze naukowej, w oparciu o metryki zdefiniowane zarówno przez zleceniobiorcę, jak i przez zleceniodawcę. Celem projektu jest Opracowanie metod oceny afektu z nagrań mowy i ich transkrypcji. Metody oceny powinny być oparte na współczesnych metodach uczenia maszynowego i pozwalać na zwiększanie jakości oceny w przyszłości, w oparciu o zwiększające się dostępne zbiory danych uczących. Zamawiający zastrzega, iż Wykonawca w wyniku przeprowadzenia powyższych badań będzie zobowiązany do przygotowania pełnej dokumentacji technicznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26951 Fri, 06 Dec 2019 17:07:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26951 <![CDATA[„Pozyskanie personelu do świadczenia usług w ramach wsparcia specjalistycznego dla zespołów interdyscyplinarnych w projektach informatycznych – Ekspert ds. VR – do projektu VR-LMS”]]> 4.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na stanowiskach specjalistycznych jako Członek Zespołu Interdyscyplinarnego:  Ekspert ds. VR: tj. funkcji specjalistycznej wspierającej prace Zespołu Interdyscyplinarnego pracującego nad zdefiniowanym rozwiązaniem dla instytucji publicznej - produkt MVP https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26949 Fri, 06 Dec 2019 17:01:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26949 <![CDATA[„Pozyskanie personelu do świadczenia usług w ramach wsparcia specjalistycznego dla zespołów interdyscyplinarnych w projektach informatycznych – Specjalista w zakresie odwzorowania obiektów 3D oraz elementów architektury w środowisku wirtualnym”]]> 4.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na stanowiskach specjalistycznych jako Członek Zespołu Interdyscyplinarnego:  Specjalista w zakresie odwzorowania obiektów 3D oraz elementów architektury w środowisku wirtualnym: tj. funkcji specjalistycznej wspierającej prace Zespołu Interdyscyplinarnego pracującego nad zdefiniowanym rozwiązaniem dla instytucji publicznej - produkt MVP https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26950 Fri, 06 Dec 2019 17:00:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26950 <![CDATA[Nr ogłoszenia: 2 / 2019 / BIO-ONKO-REG OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE NA STANOWISKO: Badacz/ Biotechnolog]]> OPIS ZADAŃ / PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wymiar czasu pracy: ok. 1/2 etatu do stycznia 2020 (z możliwością wydłużenia) Projekt „Wprowadzenie do praktyki chirurgicznej nowych technologii do rekonstrukcji i regeneracji uszkodzonych tkanek w obszarze twarzoczaszki” dot. wykorzystania mezenchymalnych komórek macierzystych szpiku kostnego do regeneracji kości. Opis prac przewidzianych w ramach projektu: I. Biologiczna ocena wyrobów medycznych II. Różnicowanie MSC w kierunku osteoblastów III. Sprawdzenie możliwości zasiedlenia niebiodegradowalnych rusztowań komórkami ("żywe implanty") https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221758 Fri, 06 Dec 2019 16:53:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221758 <![CDATA[Gwarancja zwrotu zaliczki - udzielenie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej]]> Przedmiotem postępowania jest nabycie gwarancji zwrotu zaliczki – bankowej lub ubezpieczeniowej spełniającej warunki opisane w zapytaniu ofertowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221757 Fri, 06 Dec 2019 16:52:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221757 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/HEBDA/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie roli Wykładowcy zajęć dydaktycznych pn. „Epidemiology” (Epidemiologia) prowadzonych w języku angielskim na studiach dualnych o profilu praktycznym „HEALTH ECONOMICS AND BIG DATA ANALYTICS” (Ekonomika Zdrowia i Analityka Danych), studiach stacjonarnych II stopnia prowadzonych na kierunku Ekonomia, w terminie luty - czerwiec 2020 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221722 Fri, 06 Dec 2019 16:39:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221722 <![CDATA[Świadczenie usługi doradcy zawodowego dla 120 uczestników projektu „Przyszłość to My - CIS rozwój”]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradcy zawodowego dla 120 uczestników projektu „Przyszłość to My - CIS rozwój” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w formie indywidualnych i grupowych konsultacji: 1) 30 osób w ramach warsztatu ogrodniczego (180 godzin), 2) 30 osób w ramach warsztatu specjalistycznych, mobilnych usług sprzątających (180 godzin), 3) 30 osób w ramach warsztatu szwalniczego (180 godzin), 4) 30 osób w ramach warsztatu poligraficzno-graficznego (180 godzin). Uczestnikami projektu, będą osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13.06.2013 o zatrudnieniu socjalnym. Dla każdego uczestnika ze 120 osób przewiduje się 2 godziny zegarowe indywidualnego doradztwa - 240 godzin zegarowych oraz 480 godzin doradztwa grupowego, łącznie 720 godzin w okresie do 31.01.2023 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26686 Fri, 06 Dec 2019 16:25:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26686 <![CDATA[Realizacja prac badawczych z obszaru analizy obrazu, wnioskowania aproksymacyjnego, analizy danych zgranulowanych i uczenia maszynowego.]]> Zlecenie prac badawczych z obszaru analizy obrazu, wnioskowania aproksymacyjnego, analizy danych zgranulowanych i uczenia maszynowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26893 Fri, 06 Dec 2019 16:21:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26893 <![CDATA[Zakup analiz prawnych, ekonomicznych, marketingowych oraz usług doradczych]]> Przedmiotem zamówienia są usługi prawne, ekonomiczne, marketingowe i doradcze w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu obejmującego ochronę zgłoszenia patentowego, dotyczącego kompozycji hamującej łaknienie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221615 Fri, 06 Dec 2019 16:21:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221615 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019 na zakup usługi doradczej - w postaci szkoleń]]> Zakup usługi doradczej- w postaci szkoleń w celu realizacji projektu „Rozwój działalności eksportowej Moto-Remo sp. z o.o. sp. k. na zachodnioeuropejskich rynkach zagranicznych” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26946 Fri, 06 Dec 2019 16:21:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26946 <![CDATA[Zatrudnienie specjalisty do procesu produkcji kontentów e-learning - odbiór techniczny i metodyczny]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie Specjalisty - Odbiór techniczny i metodyczny kontentów e-learning. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221750 Fri, 06 Dec 2019 16:17:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221750 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019 na zakup usługi doradczej- marketingowej w zakresie promocji wybranych produktów na rynkach niemieckim i austriackim]]> Zakup usługi doradczej- marketingowej w zakresie promocji wybranych produktów na rynkach niemieckim i austriackim w celu realizacji projektu „Rozwój działalności eksportowej Moto-Remo sp. z o.o. sp. k. na zachodnioeuropejskich rynkach zagranicznych” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26944 Fri, 06 Dec 2019 16:13:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26944 <![CDATA[Dostawa licencji oraz kompleksowe wdrożenie zaawansowanego oprogramowania do obsługi toku studiów oraz kształcenia za pomocą systemów informatycznych (2)]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oraz kompleksowe wdrożenie zaawansowanego oprogramowania do obsługi toku studiów oraz kształcenia za pomocą systemów informatycznych dalej ZOOTS oraz dostawa sprzętu i oprogramowania niezbędnego do funkcjonowania systemu: 1) Dostawa licencji oprogramowania ZOOTS. 2) Wdrożenie ZOOTS (wraz z dostawą sprzętu). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221717 Fri, 06 Dec 2019 16:10:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221717 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie usługi badawczej w ramach Programu „Szybka ścieżka” dla firmy Alkor sp. z o.o.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza dla firmy Alkor sp. z o.o. 2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału zapytania ofertowego, obejmuje: Zakładane są następujące parametry podstawowej konstrukcji pływającej platformy dokującej: A. Wymiary główne: • długość całkowita (L): 50,00 m - 70,00 m, • szerokość (B): 20,00 m - 40,00 m, • wysokość platformy (H): 4,00 m - 6,00 m, B. Udźwig platformy: 3000 t - 5000 ton. C. Głębokość akwenu w miejscu posadowienia platformy do 11 m. D. Materiał – stal NW. 1) Studium wykonalności zadania polegającego na opracowaniu koncepcji dokowania z wykorzystaniem platform SPMT na jednostce typu pływająca platforma dokująca wraz z uwzględnieniem transportu zadokowanych konstrukcji a. Wykonanie projektu wstępnego konstrukcji pływającej platformy dokującej przystosowanej do dokowania i transportu konstrukcji z wykorzystaniem platform SPMT. b. Wykonanie analizy MES (metoda elementów skończonych) konstrukcji pływającej platformy dokującej. c. Symulacja dokowania na platformach SPMT konstrukcji pływających i innych wielkogabarytowych konstrukcji inżynierskich: i. w przypadku transportu z lądu na pływającą platformę dokującą, ii. w przypadku transportu z pływającej platformy dokującej na ląd. d. Symulacja transportu na pływającej platformie dokującej. e. Określenie sposobu podparcia konstrukcji na pływającej platformie dokującej w celu zapewnienia bezpiecznego wydokowania konstrukcji. f. Określenie wymagań konstrukcyjnych dla kładki łączącej pływającą platformę dokującą z nabrzeżem. g. Określenie sposobu podparcia na pływającej platformy dokującej konstrukcji kładki. h. Określenie procedury balastowania dla transportowanych na platformach SPMT konstrukcji. 2) Prace projektowe pływającej platformy dokującej i projekt kładki a. Wykonanie projektu technicznego (klasyfikacyjnego) pływającej platformy dokującej b. Wykonie projektu technicznego kładki. c. Wykonanie informacji o stateczności dla pływającej platformy dokującej. d. Opracowanie instrukcji dokowania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26940 Fri, 06 Dec 2019 16:07:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26940 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019 na zakup usługi doradczej analitycznej w zakresie promocji wybranych produktów na rynkach niemieckim i austriackim]]> Zakup usługi doradczej analitycznej w zakresie promocji wybranych produktów na rynkach niemieckim i austriackim w celu realizacji projektu „Rozwój działalności eksportowej Moto-Remo sp. z o.o. sp. k. na zachodnioeuropejskich rynkach zagranicznych” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26942 Fri, 06 Dec 2019 16:02:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26942 <![CDATA[Usługa wykonania i dostarczenia materiałów marketingowych niezbędnych do realizacji projektu]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie i dostarczenie materiałów marketingowych niezbędnych do realizacji projektu “ACCELPOINT – akcelerator inteligentnych technologii rozwiązujących problemy instytucji publicznych“. Materiały informacyjno-promocyjne muszą być zgodne lub bezpośrednio nawiązywać do elementów identyfikacyjnych marki oraz być spójne z główną linią kreatywną marki Accelpoint. Wszystkie materiały muszą posiadać oznakowanie unijne, zgodnie z https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/49357/karta_wzor_FE_POPC.pdf https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26939 Fri, 06 Dec 2019 15:51:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26939 <![CDATA[Zaproszenie do składania ofert do udziału w pracach zespołu dotyczących opracowania wstępnego i końcowego modelu tutoringu w ramach projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Mistrzowie dydaktyki” dla przedstawicieli środowiska akademickiego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych]]> Zaproszenie do składania ofert do udziału w pracach zespołu dotyczących opracowania wstępnego i końcowego modelu tutoringu w ramach projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Mistrzowie dydaktyki” dla przedstawicieli środowiska akademickiego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221639 Fri, 06 Dec 2019 15:51:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221639 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 5/9.2.6.RPO WSL/2019/DDOM dotyczące świadczenia usług terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu Opieki Medycznej]]> Przedmiotem zamówienia są usługi terapeuty zajęciowego na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej Revitamed (zwany dalej DDOM). Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia 85312100-0 - Usługi opieki dziennej Świadczenie usług w charakterze terapeuty zajęciowego: (zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia w wymiarze 10 h tygodniowo, tj. 900 godzin w okresie realizacji projektu + ok. 1 godzina miesięcznie działań edukacyjnych tj. 23 godziny w okresie realizacji projektu). Zakres obowiązków: Członek Wielodyscyplinarnego Zespółu Terapeutycznego.* Udziela świadczeń w zależności od potrzeb pacjenta. Prowadzenie terapii zajęciowej z podopiecznymi, poprzez zajęcia usprawniające podopiecznych pod względem fizycznym, psychicznym i społecznym, polegających na ćwiczeniu koncentracji oraz rozwijaniu motoryki małej i dużej. Prowadzenie działań edukacyjnych dla rodzin, opiekunów pacjentów DDOM realizowanych w formie spotkań indywidualnych. Praca w wymiarze 10 godzin tygodniowo + 1 godzina miesięcznie działań edukacyjnych, w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w okresie od 17.12.2019 r. do 31.10.2021 r. *Do zadań Wielodyscyplinarnego Zespołu Terapeutycznego należy: - dokonywanie oceny sprawności funkcjonalnej (ocena czynnościowa, fizyczna, stanu umysłowego) każdego przyjętego pacjenta do trzeciego dnia po przyjęciu oraz ustalanie indywidualnych planów terapii dla pacjentów, - zespół terapeutyczny dokonuje oceny sprawności funkcjonalnej w zakresie podstawowych i złożonych czynności życiowych, ocenę odżywienia, sprawności procesów poznawczych, stanu emocjonalnego, w zależności od potrzeb - również innych obszarów np. stopnia niewydolności zwieraczy pęcherza i odbytu, określenie występowania niewydolności krążenia lub ryzyko upadków. Zastosowanie określonych narzędzi do oceny stanu zdrowia pacjenta powinno być zindywidualizowane i dostosowane do stanu zdrowia każdego pacjenta. Dodatkowo w przypadku osób powyżej 65 r. ż. wykonywana będzie całościowa ocena geriatryczna (COG), składająca się z oceny stanu czynnościowego i fizycznego, a także funkcji umysłowych oraz oceny socjalno-środowiskowej, poprzedzona wykonaniem oceny według skali VES-13, - na koniec każdego miesiąca ocena rezultatów podjętych działań, podejmowanie decyzji o długości pobytu pacjenta w DDOM, - cotygodniowe narady w celu omówienia postępów w procesie usprawniania i pielęgnacji pacjentów, - dokonywanie ponownej oceny stanu zdrowia (ocena czynnościowa, fizyczna, stanu umysłowego) przed wypisaniem pacjenta. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221723 Fri, 06 Dec 2019 15:48:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221723 <![CDATA[Zaproszenie do składania ofert do udziału w pracach zespołu dotyczących opracowania wstępnego i końcowego modelu tutoringu w ramach projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Mistrzowie dydaktyki” dla przedstawicieli środowiska akademickiego w dziedzinie nauk rolniczych.]]> Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156) informuje, że prowadzi nabór na jednego Wykonawcę (jednego eksperta) do Zespołu do spraw opracowania wstępnego i końcowego modelu tutoringu w ramach projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Mistrzowie dydaktyki”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym Zaproszeniu do składania ofert. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221647 Fri, 06 Dec 2019 15:46:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221647 <![CDATA[Specjalista developer ds. machine learning]]> Świadczenie usług prac zleconych polegających na współpracy z zespołem badawczym w zakresie oprogramowaniu algorytmów bazujących na deep learningu i uczeniu maszynowym. pn. „Prace badawczo-rozwojowe w zakresie wykorzystania uczenia maszynowego jako wsparcia w opiece nad osobami starszymi." https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26941 Fri, 06 Dec 2019 15:46:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26941 <![CDATA[Usługa przeprowadzenia egzaminów oraz wydania certyfikatów zgodnych z ramą DIGCOMP w ramach projektu „Inspirujące Lekcje Doskonalenia Zawodowego”]]> Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku Zapytanie ofertowe nr 2 ILDZ 12 2019 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221740 Fri, 06 Dec 2019 15:39:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221740 <![CDATA[Usługi badawcze w ramach projektu]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usług badawczych w zakresie: prowadzenie prac rozwojowych nad „ekokalkulatorem” z uwzględnieniem ochrony własności intelektualnej oraz umów licencyjnych organizację i koordynację badań realizowanych przez jednostki Uczelni, nad „ekokalkulatorem” który jest częścią integralną projektu „ekoPOSytywni" ; współtworzenie systemu w oparciu o stronę programistyczną do zarządzania właściwą oceną badanego przedmiotu;  przekazanie praw autorskich do wypracowanych rezultatów Wstępna wycena wartości prac w ramach zamówienia - 150 000 zł. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26928 Fri, 06 Dec 2019 15:39:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26928 <![CDATA[Organizacja i przeprowadzenie kursu „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i programu do fakturowania” 120 godzin]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu „Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i programu do fakturowania” 120 godzin zegarowych dla 1 grupy około 8-10 uczestników projektu oraz zapewnienie 8-10 komputerów z oprogramowaniem niezbędnym do nauki programu fakturowania i 8-10 kas fiskalnych, zgodnie ze standardami kwalifikacji wsparcia w zakresie Aktywnej Integracji RPO WP 2014-2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221738 Fri, 06 Dec 2019 15:37:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221738 <![CDATA[PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY USŁUGI WYNAJMU SAL NA WARSZTATY I COACHING W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM]]> Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal szkoleniowych na warsztaty tematyczne i coaching indywidualny w następujących miastach: - Tomaszowie Lubelskim; - Chełmie; - Hrubieszowie; - Dęblinie - Łukowie; - Opolu Lubelskim; - Radzyniu Podlaskim; https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221735 Fri, 06 Dec 2019 15:33:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221735 <![CDATA[Zapytanie nr 01/12/2019]]> Opis: przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług księgowych obejmujących prowadzenie całości dokumentacji księgowej w projekcie pt. „Inwestycja w młodych – inwestycja w przyszłość”. Projekt zakłada objęcie wsparciem dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221734 Fri, 06 Dec 2019 15:31:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221734 <![CDATA[Przeprowadzenie kursu programowania sterowników PLC SIMATIC S7-1500 wraz z certyfikatem w ramach projektu „PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu programowania sterowników PLC SIMATIC S7-1500 wraz z uznawalnym na rynku certyfikatem poświadczającym umiejętności programowania sterowników PLC SIMATIC S7-1500 dla studentów Politechniki Białostockiej na potrzeby Fabryki Dobrego Inżyniera, w ramach projektu ,,PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Liczba godzin szkolenia: 40 (45 min. każda) Liczba osób: 14 Miejsce wykonywania: Siedziba zamawiającego lub oferenta Termin realizacji: weekendowo, grudzień – czerwiec 2020, rozpoczęcie kursu nie później niż styczeń 2020, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221732 Fri, 06 Dec 2019 15:28:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221732 <![CDATA[Świadczenie usługi eksperckiej polegającej na przygotowaniu obliczeń dotyczących wpływu zanieczyszczenia powietrza na absencję chorobową Małopolan oraz współpracy merytorycznej eksperta w trakcie realizacji raportu z badania]]> Przedmiot zamówienia stanowi usługa ekspercka polegająca na przygotowaniu obliczeń dotyczących wpływu zanieczyszczenia powietrza na absencję chorobową Małopolan oraz współpracy merytorycznej eksperta w trakcie realizacji raportu z badania. Świadczenie usług eksperckich polegać będzie na konsultacjach założeń metodologicznych, wsparciu w zakresie doboru źródeł do analizy, przygotowaniu analizy wpływu zanieczyszczenia powietrza na absencję chorobową Małopolan (w ujęciu powiatów, w latach 2015-2018), przygotowaniu opisu uzyskanych wyników oraz aktywnym doradztwie w trakcie opracowywaniu raportu z badania wpływu zanieczyszczenia powietrza na rozwój gospodarczy Małopolski. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221683 Fri, 06 Dec 2019 15:28:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221683 <![CDATA[Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem dla maksymalnie 250 pracowników Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.]]> Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania ryzykiem dla maksymalnie 250 pracowników Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221728 Fri, 06 Dec 2019 15:26:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221728 <![CDATA[Przeprowadzenie kursu Professional Scrum Master przygotowującego do zdania egzaminu PSM1 exam wraz z egzaminem dla studenta Politechniki Białostockiej na potrzeby Fabryki Dobrego Inżyniera w ramach projektu „PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” realizowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.]]> Przeprowadzenie kursu Professional Scrum Master przygotowującego do zdania egzaminu PSM1 exam wraz z egzaminem dla studenta Politechniki Białostockiej na potrzeby Fabryki Dobrego Inżyniera Politechniki Białostockiej w ramach projektu ,,PB2020 – Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Białostockiej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Liczba godzin szkolenia: 16h (po 45min każda) Egzamin: PSM1 exam Liczba osób: 1 Miejsce wykonywania: • Wersja A: Siedziba zamawiającego / oferenta • Wersja B: Kurs w Warszawie bez pokrywania kosztów dojazdu, noclegu. Termin wykonania: grudzień 2019 – czerwiec 2020 – do uzgodnienia, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221729 Fri, 06 Dec 2019 15:24:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221729