Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 22 Oct 2019 21:50:30 +0200 <![CDATA[Organizacja 8 – dniowego wyjazdu w formie zielonej szkoły w ramach projektu Rakowskie Centrum Rozwoju.]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja 8-dniowego wyjazdu w formie zielonej szkoły dla max. 55 osób w ramach projektu „Rakowskie Centrum Rozwoju”. Uczestnicy wyjazdu to dzieci w wieku szkolnym (szkoła podstawowa), podopieczni świetlic w Rakowie, Ociesękach i Życinach, usytuowanych w gminie Raków, województwo świętokrzyskie. Wyjazd obejmuje pobyt, wyżywienie, transport, opiekę wychowawców, organizację zajęć edukacyjnych (język polski, matematyka), zajęć z języka angielskiego, zajęć dodatkowych (tanecznych, capuaeira) uwzględnia program, ubezpieczenie uczestników wyjazdu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213372 Tue, 22 Oct 2019 21:50:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213372 <![CDATA[Organizacja i realizacja kompleksowych usług szkoleniowych z przeprowadzeniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, ubezpieczeniem NNW dla 20 Uczestników projektu pt. „Lepsze kwalifikacje szansą na awans zawodowy” dofinansowanego Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej, I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekt konkursowy]]> Organizacja i realizacji kompleksowych usług szkoleniowych z przeprowadzeniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, ubezpieczeniem NNW dla 20 Uczestników projektu pt. projektu pt. „Lepsze kwalifikacje szansą na awans zawodowy” dofinansowanego Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej, I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekt konkursowy. 1.1 Szkolenie na operatora koparki jednonaczyniowej do 25 ton a) Planowana liczba Uczestników projektu: 6 osoby, b) Czas trwania szkolenia: 134 godziny, c) minimalny zakres tematyczny: użytkowanie eksploatacyjne, dokumentacja techniczna, Bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, budowa koparki jednonaczyniowej, elementy hydrauliki, technologia robót d) uzyskany certyfikat zgodny z podpunktem 1.3 (poniżej) III punktu. 1.2 Szkolenie na operatora koparkoładowarki kl. III wszystkie typy a) Planowana liczba Uczestników projektu: 14 osób, b) Czas trwania szkolenia: 134 godziny, c) minimalny zakres tematyczny: użytkowanie eksploatacyjne, dok. techniczna, Bezpieczeństwo i higiena pracy, podstawy elektrotechniki, silniki spalinowe, budowa koparko - ładowarek, elementy hydrauliki, technologia robót. d) uzyskany certyfikat zgodny z podpunktem 1.3 (poniżej) III punktu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213373 Tue, 22 Oct 2019 21:48:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213373 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/AWM/2019_Zastępca Kierownika ds. merytorycznych prac B+R – umowa zlecenie]]> Zatrudnienie pracownika na stanowisko „Zastępcy Kierownika ds. merytorycznych prac B+R” w celu pomocy Kierownikowi prac B+R nad prowadzonymi badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi zmierzającymi do stworzenia nowych dwu rozwiązań, które znajdą swoje zastosowanie w rolnictwie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213371 Tue, 22 Oct 2019 21:39:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213371 <![CDATA[Świadczenie usług edukacyjnych związanych z prowadzeniem zajęć specjalistycznych dla ucznów szkół z terenu gminy Szydłowiec]]> Zadanie I Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 61 projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe posługiwania się językami obcymi, matematyczno-przyrodnicze, oraz umiejętności uniwersalne: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość , praca zespołowa, rozwiązywanie problemów oparte o zainteresowania uczniów językami obcymi, naukami matematycznymi i przyrodniczymi dla uczniów Szkół Podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Szydłowiec tj. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu , Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego ”Grota” w Wysokiej , Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Sadku w ramach projektu pt. „Chcemy wiedzieć więcej – Akademia wiedzy w Gminie Szydłowiec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna. Każdy projekt musi rozwijać min. 1 kompetencję kluczową i 5 umiejętności uniwersalnych Zadanie II Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 35 projektów edukacyjnych rozwijających umiejętności uniwersalne: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, praca zespołowa i rozwiązywanie problemów oparte o zainteresowania społeczne, artystyczne i aktywnym stylem życia uczniów dla uczniów Szkół Podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Szydłowiec tj. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego ”Grota” w Wysokiej , Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Sadku w ramach projektu pt. „Chcemy wiedzieć więcej – Akademia wiedzy w Gminie Szydłowiec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna Każdy projekt musi rozwijać 5 umiejętności uniwersalnych. Zadanie III Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 13 zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe uczniów w formie projektów edukacyjnych z Informatyką na Ty oraz zajęć Programowanie i Robotyka dla uczniów Szkół Podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Szydłowiec tj. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu , Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego ”Grota” w Wysokiej, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Sadku w ramach projektu pt. „Chcemy wiedzieć więcej – Akademia wiedzy w Gminie Szydłowiec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna Zadanie IV Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 9 zajęć usprawniających mowę dziecka, z jednoczesnymi oddziaływaniami terapeutycznymi zmniejszającymi deficyty motywacyjno-emocjonalne towarzyszące zaburzeniom mowy w celu zmniejszenia niepowodzeń szkolnych uczniów dla uczniów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Szydłowiec tj. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu , Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego ”Grota” w Wysokiej , Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Sadku w ramach projektu pt. „Chcemy wiedzieć więcej – Akademia wiedzy w Gminie Szydłowiec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna. Zadanie IV Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 2 zajęć terapeutycznych korygujących deficyty poznawcze prowadzące do niepowodzeń szkolnych i motywujących do pokonywania trudności dla uczniów z niepowodzeniami szkolnymi Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu w ramach projektu pt. „Chcemy wiedzieć więcej – Akademia wiedzy w Gminie Szydłowiec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213370 Tue, 22 Oct 2019 21:33:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213370 <![CDATA[Nabór ofert na wykonanie usług badawczych w zakresie przeprowadzenia badań technologicznych, analiz i oznaczeń dotyczących białek mięsa wieprzowego oraz ich frakcji i preparatów]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług badawczych w zakresie przeprowadzenia badań technologicznych, analiz i oznaczeń dotyczących białek mięsa wieprzowego oraz ich frakcji i preparatów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24673 Tue, 22 Oct 2019 21:33:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24673 <![CDATA[Nabór ofert na: (1) wykonanie laboratoryjnych badań mikrobiologicznych żywności w kierunku wykrywania obecności Salmonella, wykrywania obecności i określenia liczby Listeria monocytogenes, określenia liczby Escherichia coli i ogólnej liczby drobnoustrojów, (2) przeprowadzenie badań fizykochemicznych żywności – określenia zawartości fosforu dodanego w przeliczeniu na P2O5 i azotynów i azotanów, (3) przeprowadzenie analiz sensorycznych]]> Przedmiotem zamówienia jest: (1) wykonanie laboratoryjnych badań mikrobiologicznych żywności w kierunku wykrywania obecności Salmonella, wykrywania obecności i określenia liczby Listeria monocytogenes, określenia liczby Escherichia coli i ogólnej liczby drobnoustrojów, (2) przeprowadzenie badań fizykochemicznych żywności – określenia zawartości fosforu dodanego w przeliczeniu na P2O5 i azotynów i azotanów, (3) przeprowadzenie analiz sensorycznych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24670 Tue, 22 Oct 2019 21:17:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24670 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/RPO/7.1/NZ/2019 pn. Świadczenie usług polegających na organizacji i prowadzeniu szkoleń zawodowych dla 45 Uczestników, w ramach Projektu pn. „Nowy zawód szansą na trwałe zatrudnienie”]]> Przedmiotem postępowania jest świadczenia usług polegających na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla 45 Uczestników projektu „Nowy zawód szansą na trwałe zatrudnienie” Uczestnikami szkoleń będą osoby wyłonione przez Zamawiającego w ramach realizacji projektu pn. „Nowy zawód szansą na trwałe zatrudnienie”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213365 Tue, 22 Oct 2019 21:01:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213365 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/P/AZ]]> I część zamówienia Szkolenie zawodowe: prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych przez Uczestników Projektu. Tematyka szkolenia dobrana została zgodnie z branżami wskazanymi jako deficytowe na podstawie badań „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie dolnośląskim” za rok 2017, branżami wskazanymi w załączniku do RSI „Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”, branżami, w których wykonuje się zawody związane z tzw. „zielonymi miejscami pracy” oraz zawody związane z opieką nad osobami w wieku starszym i z potrzebami osób starszych. Ponadto program szkoleń został dopasowany do Uczestników projektu na podstawie raportów doradcy zawodowego, który nakierowywał uczestnika projektu również na zawody zgodne z kierunkiem programów rewitalizacji poszczególnych obszarów. W wyniku opracowanych IPD oraz zgłoszeń uczestników zostało określone następujące szkolenie dla 1 grupy: a) Grupa 1: pracownik biurowy, 5 osób. Wymiar godzinowy: 100h/grupę dla 1 grupy obejmującej 5 osób, łącznie przeprowadzenie 100 godzin szkolenia. Zajęcia będą odbywały się w planowanym systemie około 20 dni po około 5 godzin/spotkanie, minimum 2 spotkania w tygodniu wg. potrzeb uczestników projektu. Jedna jednostka (1godz.) oznacza 1 godzinę lekcyjną zajęć (45 min.). W harmonogramach zajęć zaplanowane będą przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 2 godziny lekcyjne. Czas przerw nie wlicza się do czasu realizacji szkoleń. Zakres tematyczny szkolenia: A. Prowadzenie dokumentacji B. Prowadzenie korespondencji C. Komunikacja D. Organizacja pracy E. Prowadzenie spraw, tworzenie reprezentacyjnych treści F. Wykorzystywanie urządzeń mobilnych i peryferyjnych w obsłudze biura G. Zasady bezpieczeństwa H. Rozwiązywanie problemów II część zamówienia Certyfikacja zewnętrzna: po realizacji wyżej opisanego szkolenia prowadzącego do uzyskania kwalifikacji zawodowych przez Uczestników Projektu zdobyta przez nich wiedza zostanie poddana ocenie i walidacji przez właściwy organ zewnętrzny w formie egzaminu. Przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych będzie prowadziło do uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji, zgodnie z Załącznikiem nr 13 - Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego do Regulamin konkursu Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Certyfikacja będzie przeprowadzona po zakończeniu szkolenia przez grupę. Wymiar ilościowy egzaminów: egzaminy dla jednej grupy - łącznie przeprowadzenie egzaminów dla 5 osób z zakresu tematycznego szkolenia: Pracownik biurowy, w którym brali udział Uczestnicy. Ilość sesji egzaminacyjnych uzależniona jest od potrzeb Uczestników Projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213361 Tue, 22 Oct 2019 20:59:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213361 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/AWM/2019_Kierownik prac B+R – umowa zlecenie]]> Zatrudnienie pracownika naukowo - badawczego na stanowisko „Kierownika prac B+R” w celu bezpośredniego i bieżącego nadzoru prowadzonymi badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi zmierzającymi do stworzenia nowych dwu rozwiązań, które znajdą swoje zastosowanie w rolnictwie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213366 Tue, 22 Oct 2019 20:58:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213366 <![CDATA[Wybór głównego technologa]]> 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie głównego technologa, w celu realizacji projektu badawczo-rozwojowego w zakresie opracowania innowacyjnego suplementu diety, wspomagającego prawidłowy przepływ krwi w organizmie oraz mającego właściwości przeciwzakrzepowe. 2. Rodzaj umowy; umowa zlecenie, 1 osoba 3. Wymiar czasu pracy w ramach projektu: 20 godzin / miesiąc 4. Łączne zaangażowanie zawodowe Oferenta w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 Do niniejszego zapytania ofertowego. 5. Główny zakres obowiązków: a. opracowywanie dokumentacji technologicznej wyrobów przeznaczenia spożywczego; b. opieka merytoryczna w zakresie technologii spożywczej nad optymalizacją procesów jednostokowych technologii otrzymywania komponentów roślinnych do napoju funkcjonalnego o właściwościach prozdrowotnych; c. udział merytoryczny w kontrolowaniu poprawności wykonania badań dotyczących charakteru chemicznego i właściwości biologicznych komponentów roślinnych do wyrobu napoju funkcjonalnego w kontekście ich przydatności jako składniki formulacji spożywczej; d. udział merytoryczny w kontrolowaniu poprawności przeprowadzania badań mających na celu potwierdzenie tożsamości komponentów otrzymanych na skalę półtechniczną z tymi uzyskanymi na skalę laboratoryjną. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24669 Tue, 22 Oct 2019 20:46:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24669 <![CDATA[Pełnienie funkcji trenera samodzielności dla uczestniczek i uczestników projektu „Aktywna integracja szansą na lepsze życie – program aktywizacji społeczno – zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego”]]> 1.Pełnienie funkcji trenera samodzielności dla wychowanków pieczy zastępczej realizujących program usamodzielnienia w mieszkaniu treningowym w ramach projektu „Aktywna integracja szansą na lepsze życie – program aktywizacji społeczno – zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego”. Część I: Pełnienie funkcji trenera samodzielności dla wychowanków pieczy zastępczej realizujących program usamodzielnienia w mieszkaniu treningowym we Włodowicach w ramach projektu „Aktywna integracja szansą na lepsze życie – program aktywizacji społeczno – zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego” Część II: Pełnienie funkcji trenera samodzielności dla wychowanków pieczy zastępczej realizujących program usamodzielnienia w mieszkaniu treningowym w Wysokiej w ramach projektu „Aktywna integracja szansą na lepsze życie – program aktywizacji społeczno – zawodowej dla mieszkańców powiatu zawierciańskiego”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213359 Tue, 22 Oct 2019 20:45:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213359 <![CDATA[Przygotowanie polskiej i angielskiej wersji napisów filmów oraz ich wyświetlenie, z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania Wykonawcy, podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE 2019, który odbędzie się w Toruniu w CKK Jordanki, (ul. Aleja Solidarności 1-3), Teatrze im. W. Horzycy (Plac Teatralny 1), w Cinema City (ul. Czerwona Droga 1/6) oraz w Centrum Sztuki Współczesnej (ul. Wały Generała Władysława Sikorskiego 13) w dniach od 9 do 16 listopada 2019 roku w Projekcie pn. „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2019” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2019.]]> Przygotowanie polskiej i angielskiej wersji napisów filmów oraz ich wyświetlenie, z wykorzystaniem sprzętu i oprogramowania Wykonawcy, podczas Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE 2019, który odbędzie się w Toruniu w CKK Jordanki, (ul. Aleja Solidarności 1-3), Teatrze im. W. Horzycy (Plac Teatralny 1), w Cinema City (ul. Czerwona Droga 1/6) oraz w Centrum Sztuki Współczesnej (ul. Wały Generała Władysława Sikorskiego 13) w dniach od 9 do 16 listopada 2019 roku w Projekcie pn. „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2019” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2019. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24666 Tue, 22 Oct 2019 20:21:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24666 <![CDATA[Wybór eksperta ds. inżynierii chemicznej]]> 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie eksperta ds. inżynierii chemicznej w celu realizacji projektu badawczo-rozwojowego w zakresie opracowania innowacyjnego suplementu diety, wspomagającego prawidłowy przepływ krwi w organizmie oraz mającego właściwości przeciwzakrzepowe. 2. Rodzaj umowy; umowa zlecenie, 1 osoba 3. Wymiar czasu pracy w ramach projektu: 40 godzin / miesiąc 4. Łączne zaangażowanie zawodowe Oferenta w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 Do niniejszego zapytania ofertowego. 5. Główny zakres obowiązków: a) opracowanie zakresu informacji kluczowych do projektu z punktu widzenia konsultanta naukowego ds. innowacyjnych technologii otrzymywania chemikaliów specjalistycznych; b) opieka merytoryczna nad poprawnością technologiczną przeprowadzenia procesu odtłuszczania surowców roślinnych na drodze ekstrakcji ditlenkiem węgla w warunkach nadkrytycznych; c) udział merytoryczny w kontrolowaniu prawidłowości badań biologicznych -przeciwpłytkowych i antyoksydacyjnych w środowisku osocza ludzkiego - cech funkcjonalnych komponentów roślinnych do wyrobu napoju o walorach prozdrowotnych; d) ocena poprawności prac polegających na potwierdzaniu tożsamości komponentów do wyrobu napoju funkcjonalnego pod względem ich właściwości biologicznych – przeciwpłytkowych i antyoksydacyjnych wobec składników osocza ludzkiego, gdzie otrzymane one były na skalę półtechniczną; e) opieka ekspercka w zakresie produkcji pilotażowej partii napoju funkcjonalnego; f) konsultacje eksperckie w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia napoju funkcjonalnego do obrotu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24664 Tue, 22 Oct 2019 20:15:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24664 <![CDATA[Zakup usług doradczych – ekspertyz (Ekspertyza dotycząca User Interface, User Experience dla wersji demo oraz dla wersji prototypowej)]]> Zakup usług doradczych – ekspertyz (Ekspertyza dotycząca User Interface, User Experience dla wersji demo oraz dla wersji prototypowej) związanych z realizacją badań przemysłowych i prac rozwojowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213336 Tue, 22 Oct 2019 20:14:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213336 <![CDATA[Zakup usług doradczych – ekspertyz związanych z realizacją badań przemysłowych i prac rozwojowych.]]> Zakup usług doradczych – ekspertyz związanych z realizacją badań przemysłowych i prac rozwojowych. 1. Ekspertyza poprawności oceny przyjętych założeń 2. Ekspertyza oceny poprawności wyboru algorytmów 3. Ekspertyza oceny poprawności architektury fizycznej i logicznej modelu 4. Raport wyniki z testów modelu 5. Ekspertyza oceny funkcjonalności wersji prototypowej platformy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213345 Tue, 22 Oct 2019 20:13:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213345 <![CDATA[Wybór eksperta ds. eksperta ds. badań właściwości antykoagulacyjnych substancji roślinnych]]> 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie eksperta ds. badań właściwości antykoagulacyjnych substancji roślinnych, w celu realizacji projektu badawczo-rozwojowego w zakresie opracowania innowacyjnego suplementu diety, wspomagającego prawidłowy przepływ krwi w organizmie oraz mającego właściwości przeciwzakrzepowe. 2. Rodzaj umowy; umowa zlecenie, 1 osoba 3. Wymiar czasu pracy w ramach projektu: 40 godzin / miesiąc 4. Łączne zaangażowanie zawodowe Oferenta w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 Do niniejszego zapytania ofertowego. 5. Główny zakres obowiązków: a) konsultacje eksperckie w zakresie poprawności optymalizacji procesów jednostkowych łańcucha technologicznego otrzymywania komponentów roślinnych o walorach prozdrowotnych, użytecznych w profilaktyce chorób sercowo-naczyniowych, w zakresie oceny aktywności antykoagulacyjnej na każdym z etapów tej technologii; b) udział merytoryczny w kontrolowaniu poprawności wykonania badań dotyczących właściwości antykoagulacyjnych komponentów roślinnych do wyrobu napoju funkcjonalnego w kontekście ich przydatności jako składniki formulacji spożywczej o przeznaczeniu prozdrowotnym; c) współpraca przy potwierdzaniu tożsamości pod względem właściwości antykoagulacyjnych komponentów do wyrobu napoju funkcjonalnego, otrzymanych na skalę półtechniczną z tymi uzyskanymi w skali laboratoryjnej; d) współpraca w zakresie produkcji pilotażowej partii napoju funkcjonalnego; e) współpraca w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia napoju funkcjonalnego do obrotu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24663 Tue, 22 Oct 2019 20:03:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24663 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/2019 na usługi markingowe i badania rynku]]> Przedmiotem postępowania jest wykonanie następujących usług: 1) Testy UX 2) Testy marketingowe 3) Branding / identyfikacja wizualna marki produktu 4) Koncepcja opakowania 5) Opracowanie instrukcji użytkownika 6) Doradztwo w zakresie wyboru technologii wytwarzania zgodnej z planem rozwoju produktu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213356 Tue, 22 Oct 2019 19:50:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213356 <![CDATA[Przygotowanie i obsługa cyfrowych projekcji filmowych na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE 2019, który odbędzie się w Toruniu w CKK Jordanki, (ul. Aleja Solidarności 1-3), Teatrze im. W. Horzycy (plac Teatralny 1), w Cinema City (ul. Czerwona Droga 1/6) oraz w Centrum Sztuki Współczesnej (ul. Wały Generała Władysława Sikorskiego 13) w dniach od 9 do 16 listopada 2019 roku w Projekcie pn. „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2019” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2019.]]> Przygotowanie i obsługa cyfrowych projekcji filmowych na Międzynarodowym Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych EnergaCAMERIMAGE 2019, który odbędzie się w Toruniu w CKK Jordanki, (ul. Aleja Solidarności 1-3), Teatrze im. W. Horzycy (plac Teatralny 1), w Cinema City (ul. Czerwona Droga 1/6) oraz w Centrum Sztuki Współczesnej (ul. Wały Generała Władysława Sikorskiego 13) w dniach od 9 do 16 listopada 2019 roku w Projekcie pn. „Kujawsko-Pomorskie – rozwój poprzez kulturę 2019” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi priorytetowej 4. Region przyjazny środowisku Działania 4.4 Ochrona i rozwój zasobów kultury Schemat: Imprezy kulturalne – edycja 2019. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24661 Tue, 22 Oct 2019 19:46:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24661 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/10/2019/NCBIR]]> Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie i testy konstrukcji mechanicznej BSP wraz mocowaniem i sterowaniem osprzętem (gimbal, mocowanie kamery) do BSP realizującego zadanie identyfikacji przestrzeni 3D przez mechanika konstruktora na podstawie umowy zlecenia. Pełna treść zapytania w załączeniu do niniejszego ogłoszenia: "Zapytanie nr 1/10/2019/NCBIR- pełna treść zapytania" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212980 Tue, 22 Oct 2019 19:43:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212980 <![CDATA[Współpraca ekspercko - trenerska przy wdrożeniu i testowaniu nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej]]> Współpraca ekspercko - trenerska przy opracowaniu i testowaniu nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej A. przygotowanie scenariusza zajęć B. Przeprowadzenie warsztatów C. Przygotowanie materiałów do publikacji https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213355 Tue, 22 Oct 2019 19:35:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213355 <![CDATA[Wynajem powierzchni laboratoryjnej przystosowanej pod prace IT]]> Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni laboratoryjnej o powierzchni ok 200 m2 (+/- 15m2). Dotyczy powierzchni przystosowanej do przeprowadzania badań przemysłowych i prac rozwojowych z zakresu IT. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24658 Tue, 22 Oct 2019 19:24:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24658 <![CDATA[Wybór eksperta ds. pracy z komponentami pochodzenia naturalnego]]> 1. Przedmiot zapytania ofertowego jest wyłonienie eksperta ds. pracy z komponentami pochodzenia naturalnego, w celu realizacji projektu badawczo-rozwojowego w zakresie opracowania innowacyjnego suplementu diety, wspomagającego prawidłowy przepływ krwi w organizmie oraz mającego właściwości przeciwzakrzepowe. 2. Rodzaj umowy; umowa zlecenie, 1 osoba 3. Wymiar czasu pracy w ramach projektu: 40 godzin / miesiąc 4. Łączne zaangażowanie zawodowe Oferenta w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i FS oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów, nie może przekraczać 276 godzin miesięcznie. Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 Do niniejszego zapytania ofertowego 5. Główny zakres obowiązków: a) przygotowanie zakresu informacji kluczowych do projektu z punktu widzenia eksperta ds. pracy z komponentami pochodzenia naturalnego; b) dobór surowców roślinnych do wyrobu komponentów napoju funkcjonalnego o właściwościach prozdrowotnych, działających profilaktycznie w chorobach układu sercowo-naczyniowego; c) udział merytoryczny w procesie odtłuszczania surowców roślinnych na drodze ekstrakcji ditlenkiem węgla w warunkach nadkrytycznych, poprawnością doboru parametrów procesowych, w tym z punktu widzenia możliwości wyboru najbardziej optymalnych, nadzór nad pracą technologów; d) udział merytoryczny w sprawdzaniu poprawności wykonania badań biologicznych, dotyczących oceny unikalnych cech funkcjonalnych komponentów roślinnych do wyrobu napoju funkcjonalnego – przeciwpłytkowych i antyoksydacyjnych w środowisku osocza ludzkiego; e) współpraca przy potwierdzaniu tożsamości pod względem właściwości biologicznych komponentów do wyrobu napoju funkcjonalnego otrzymanych na skalę półtechniczną z tymi uzyskanymi w skali laboratoryjnej, wobec składników osocza ludzkiego; f) współpraca w zakresie produkcji pilotażowej partii napoju funkcjonalnego; g) współpraca w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do wprowadzenia napoju funkcjonalnego do obrotu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24656 Tue, 22 Oct 2019 18:59:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24656 <![CDATA[Wykonanie 5 zestawów urządzeń do osuszania]]> Wykonanie 5 zestawów urządzeń do osuszania, z materiałów przekazanych przez Zamawiającego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213349 Tue, 22 Oct 2019 18:48:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213349 <![CDATA[wynajem sali z wyposazeniem]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajęcia sali wraz z wyposażeniem na wykłady, treningi, zajęcia prowadzone przez animatora dla uczestników Projektu „Przez Aktywność do Zmiany” finansowanego ze środków EFS w ramach RPO WL na lata 2014-2020. 2. Termin wynajęcia: od listopada 2019 roku do sierpnia 2020 roku. Łączna średnia liczba godzin wynajęcia sali to 400 godzin, podzielone na 70 godzin w 2019 roku a od I do VIII 2020 roku 330 godzin. Średnio 10 godzin tygodniowo podzielone na dwa dni po pięć godzin. Planowane zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku między godz. 08:00 a 15:00, w terminach uzgodnionych uprzednio z uczestnikami projektu oraz z wykonawcą. Zamawiający zastrzega, możliwość zmniejszenia lub wydłużenia ilości godzin wynajęcia sali określonego dnia po wcześniejszym ustaleniu z Wykonawcą. 3. Godziny wynajęcia: najpóźniej do godz. 15:00. Wykonawca biorąc pod uwagę specyfikę projektu zakłada, że sporadycznie możliwe będzie wynajęcie pomieszczenia w innych godzinach po wcześniejszym uzgodnieniu z wykonawcą. 44. Miejsce wynajęcia: teren miasta Puławy. 45. Liczba osób przebywająca w pomieszczeniu: 15-30 osób https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213351 Tue, 22 Oct 2019 18:43:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213351 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia „Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna. II Moduł.” w ramach projektu „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego”]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pt.: „Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna. II Moduł.” w ramach projektu „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego” dla 10 nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Żakus” w Anielinach (NSP „Żakus”) w wymiarze 16 godzin dydaktycznych. PEŁEN OPIS ZAWARTO W ZAPYTANIU OFERTOWYM DOŁĄCZONYM DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213347 Tue, 22 Oct 2019 17:43:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213347 <![CDATA[Przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów dla Uczestników projektu "Nowa ścieżka aktywności"]]> Przedmiotem zamówienia w zakresie części I jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 17 Uczestników projektu: a) Szkolenie Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera dla 1 grupy liczącej 8 osób. b) Szkolenie Florysta dla 1 grupy liczącej 9 osób. Kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe Przedmiotem zamówienia w zakresie części II jest przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów dla 17 Uczestników projektu: a) Egzamin Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera dla 8 osób (1 grupa). b) Egzamin Florysta dla 9 osób (1 grupa). Kod CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213344 Tue, 22 Oct 2019 17:20:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213344 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2019/BI - Zaprojektowanie, przygotowanie i wdrożenie hurtowni danych oraz struktur analitycznych]]> Zaprojektowanie, przygotowanie i wdrożenie hurtowni danych oraz struktur analitycznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213340 Tue, 22 Oct 2019 16:54:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213340 <![CDATA[USŁUGA - Identyfikacja potrzeb Uczestnika/czki Projektu, opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz Poradnictwo zawodowe]]> Firma NS Konsulting Sp. z o. o. w ramach realizacji na terenie województwa podkarpackiego projektu „ZNÓW AKTYWNI! – powrót na rynek pracy” nr projektu RPPK.07.01.00-18-0121/18 ( wartość projektu 4 368 471,88) planuje zrealizowanie USŁUGI - przeprowadzenie Identyfikacji potrzeb Uczestnika/czki Projektu, opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) oraz Poradnictwa zawodowego dla siedmiu maksymalnie 8-osobowych grup szkoleniowych: dwóch grup w miejscowości Lubaczów (grupa nr 28, nr 29) i trzech grup w miejscowości Narol (grupa nr 30, nr 31, nr 32) oraz jedna grupa w miejscowości Ustrzyki Dolne (grupa nr 33) i jedna grupa w miejscowości Lesko (grupa nr 34) łącznie dla maksymalnie 56 Uczestników/czek (UP). Przedmiotem zamówienia jest wybór doradców zawodowych, którzy przeprowadzą: A. LUBACZÓW - zajęcia indywidualne tj. Identyfikację potrzeb Uczestnika/czki Projektu oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla 16 Uczestników Projektu (UP). Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika będzie realizowana w systemie podzielonym na 2 spotkania indywidualne trwające po 2 godziny zegarowe tj. łącznie po 4 godzin zegarowe na Uczestnika Projektu. Jedno spotkanie średnio 1-2 razy na tydzień. Liczba godzin do zrealizowania wynosi 32 godziny zegarowe dla jednej 8 osobowej grupy. W ramach zamówienia odbędzie się łącznie max. 64h zegarowych wsparcia dla 16 UP. (4 godziny x 16UP = 64 godziny / 2 grupy). - zajęcia grupowe tj. poradnictwo zawodowe, które prowadzone będzie w ramach zajęć grupowych tj. 12 godzin zegarowych dla jednej grupy, w systemie podzielonym na 2 spotkania grupowe po 6 godzin zegarowych. Łącznie w ramach zamówienia dla dwóch grup zostanie zrealizowanych maksymalnie 24 godziny zajęć grupowych. Przyjmuje się, iż 1 godzina to 60 minut zegarowych. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw. B. NAROL - zajęcia indywidualne tj. Identyfikację potrzeb Uczestnika/czki Projektu oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla 24 Uczestników Projektu (UP). Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika będzie realizowana w systemie podzielonym na 2 spotkania indywidualne trwające po 2 godziny zegarowe tj. łącznie po 4 godzin zegarowe na Uczestnika Projektu. Jedno spotkanie średnio 1-2 razy na tydzień. Liczba godzin do zrealizowania wynosi 32 godziny zegarowe dla jednej 8 osobowej grupy. W ramach zamówienia odbędzie się łącznie max. 96h zegarowych wsparcia dla 24 UP. (4 godziny x 24UP = 96 godzin / 3 grupy). - zajęcia grupowe tj. poradnictwo zawodowe, które prowadzone będzie w ramach zajęć grupowych tj. 12 godzin zegarowych dla jednej grupy, w systemie podzielonym na 2 spotkania grupowe po 6 godzin zegarowych. Łącznie w ramach zamówienia dla trzech grup zostanie zrealizowanych maksymalnie 36 godzin zajęć grupowych. Przyjmuje się, iż 1 godzina to 60 minut zegarowych. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw. C. USTRZYKI DOLNE I LESKO - zajęcia indywidualne tj. Identyfikację potrzeb Uczestnika/czki Projektu oraz opracowanie Indywidualnego Planu Działania dla 16 Uczestników Projektu (UP). Identyfikacja indywidualnych potrzeb oraz potencjałów uczestnika będzie realizowana w systemie podzielonym na 2 spotkania indywidualne trwające po 2 godziny zegarowe tj. łącznie po 4 godzin zegarowe na Uczestnika Projektu. Jedno spotkanie średnio 1-2 razy na tydzień. Liczba godzin do zrealizowania wynosi 32 godziny zegarowe dla jednej 8 osobowej grupy. W ramach zamówienia odbędzie się łącznie max. 64h zegarowe wsparcia dla 16 UP. (4 godziny x 16UP = 64 godziny / 2 grupy). - zajęcia grupowe tj. poradnictwo zawodowe, które prowadzone będzie w ramach zajęć grupowych tj. 12 godzin zegarowych dla jednej grupy, w systemie podzielonym na 2 spotkania grupowe po 6 godzin zegarowych. Łącznie w ramach zamówienia dla dwóch grup zostanie zrealizowanych maksymalnie 24 godziny zajęć grupowych. Przyjmuje się, iż 1 godzina to 60 minut zegarowych. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw. Grupę docelową projektu stanowią osoby bezrobotne zamieszkujące województwo podkarpackie (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w wieku powyżej 29 roku życia (w tym 54 osoby to rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwo rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa) należące, co najmniej do jednej z następujących grób: osoby w wieku 50 lat i więcej; osoby długotrwale bezrobotne; kobiety; osoby z niepełnosprawnościami; osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych (do ICED3 włącznie). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213343 Tue, 22 Oct 2019 16:39:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213343 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na prowadzenie specjalistycznych zajęć dla podopiecznych Dziennego Domu Pobytu (DDP) przy Sanatorium Uzdrowiskowym MAX]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznych zajęć dla podopiecznych DDP w łącznym wymiarze 40 godz. (zegarowych). W ramach zamówienia prowadzone będą zajęcia: • terapeutyczne, • plastyczne, • muzyczne, • wspierające ruchowo. Zajęcia będą odbywać się w siedzibie Dziennego Domu Pobytu w Ciechocinku przy ul. Lorentowicza 4. Zakłada się, że wymiar poszczególnych rodzajów zajęć zostanie dostosowany do potrzeb uczestników projektu. OPIS ZAMÓWIENIA ZAWARTO W ZAPYTANIU OFERTOWYM ZAŁĄCZONYM DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213125 Tue, 22 Oct 2019 16:35:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213125 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/ZO/POWR.01.02.01-24-0191/18]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pt. „WSPARCIE SZYTE NA MIARĘ” nr POWR.01.02.01-24-0191/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213339 Tue, 22 Oct 2019 16:16:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213339 <![CDATA[Świadczenie usług pielęgniarskich]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest zlecenie realizacji usługi świadczonej przez 1 pielęgniarkę/pielęgniarza zgodnie z zapisami par. 3 „Specyfikacja przedmiotu zamówienia” niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213337 Tue, 22 Oct 2019 16:15:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213337 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/10/2019 dotyczące wynajmu serwera video]]> Zamówienie dotyczy usługi wynajmu serwera video w ramach projektu „Asystent rozpoznawania reklam – system klasyfikacji treści i reklam w strumieniu telewizyjnym z użyciem sztucznej inteligencji” nr umowy POIR.01.01.01-00-0032/19-00 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213331 Tue, 22 Oct 2019 16:11:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213331 <![CDATA[1/10/ZPU2/2019 Opracowanie sylabusów do przedmiotów specjalnościowych (logistyka w awiacji - autorzy zagraniczni)]]> Przedmiotem zamówienia jest współopracowanie sylabusów do przedmiotów specjalnościowych w specjalności logistyka w awiacji realizowanej w ramach studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku logistyka na Międzynarodowej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu w projekcie "Zintegrowany program rozwoju uczelni gwarancją sukcesu studentów" The subject of the contract is co-development of syllabuses for specialty subjects in the specialty Logistics in Aviation implemented as part of bachelor's degree studies in logistics at the International University of Logistics and Transport in Wroclaw in the project "Integrated University Development Program as a Guarantee of Student Success". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1211928 Tue, 22 Oct 2019 16:08:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1211928 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 7/2019/OWES TŁOK 2 z dnia 22.10.2019. r.]]> Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert częściowych w postępowaniu na usługi dostarczania posiłków w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213332 Tue, 22 Oct 2019 16:08:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213332 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2019/1.1.1_POIR dotyczące wyboru osoby świadczącej usługi na stanowisku Konstruktora mechanika]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na stanowisku Konstruktora mechanika w oparciu o umowę zlecenie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24655 Tue, 22 Oct 2019 16:05:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24655 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zatrudnienie Eksperta Naukowego na potrzeby IZOPANEL Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „Prace B+R nad opracowaniem płyty warstwowej WPW oraz modułu mieszania i dozowania komponentów w celu jej wytworzenia”.]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie Eksperta Naukowego na potrzeby IZOPANEL Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „Prace B+R nad opracowaniem płyty warstwowej WPW oraz modułu mieszania i dozowania komponentów w celu jej wytworzenia.” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24654 Tue, 22 Oct 2019 15:59:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24654 <![CDATA[Przedstawienie ofert na przeprowadzenie warsztatów Protokół dyplomatyczny oraz etyka w biznesie dla studentów Prawa i Prawa w biznesie]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów Protokół dyplomatyczny oraz etyka w biznesie dla studentów Prawa i Prawa w biznesie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213328 Tue, 22 Oct 2019 15:54:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213328 <![CDATA[Usługa badawcza polegająca na zaprojektowaniu, zbudowaniu i przetestowaniu elementu wykonawczego (urządzenia), będącego integralną częścią zaawansowanej technologicznie infrastruktury umożliwiającej optymalne zarządzanie lokalnym potencjałem energetycznym.]]> Celem zamówienia jest zawarcie umowy warunkowej. Po zakończeniu postępowania ofertowego Zamawiający zawrze z wyłonionym Wykonawcą Zamówienia warunkową umowę na realizację przedmiotu zamówienia, tj. usługi badawczej polegającej na zaprojektowaniu, zbudowaniu i przetestowaniu elementu wykonawczego (urządzenia) o charakterystyce technicznej opisanej poniżej w „Opisie przedmiotu zamówienia”, będącego integralną częścią zaawansowanej technologicznie infrastruktury umożliwiającej optymalne zarządzanie lokalnym potencjałem energetycznym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24653 Tue, 22 Oct 2019 15:54:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24653 <![CDATA[Kompleksowa usługa organizacji wyjazdu na targi Sea Otter Europe w Costa Brava – Girona (Hiszpania)]]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa organizacji wyjazdu na targi Sea Otter Europe w Costa Brava – Girona (Hiszpania) w ramach realizacji projektu „Promocja gospodarcza Małopolski poprzez rozwój i internacjonalizację usług około-rowerowych” dofinansowanego w ramach Poddziałania 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213327 Tue, 22 Oct 2019 15:54:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213327