Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 07 Apr 2020 23:23:16 +0200 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 9/DNK/2020 - PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „DROGOWSKAZ NA KARIERĘ"]]> W imieniu Zamawiającego - ProEco One sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, zapraszamy do złożenia oferty na następujący przedmiot zamówienia: PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO 1. ANGIELSKI W BIZNESIE - min. 110 godzin szkoleniowych - zakończonego zewnętrznym międzynarodowym egzaminem językowym ILCE CEFR Exam System lub innym równorzędnym w wersji papierowej spełniającym standardy ESOKJ/CEFR wraz z weryfikacją wyników i wydaniem certyfikatów potwierdzających zdobycie określonego poziomu biegłości językowej wg skali ESOKJ/CEFR tj. od A1 do A2 w zakresie ogólnego języka angielskiego. Minimalny zakres i tematyka każdego z ww szkoleń została szczegółowo opisana w załączniku nr 1 - zapytanie ofertowe 9/DNK/2020 Realizacja zamówienia będzie mogła następować zarówno dla kilku osób w ramach jednej grupy, jak również dla pojedynczych osób. Zamawiający nie gwarantuje minimalnej liczby osób w określonym czasie, nie gwarantuje minimalnej liczby osób w ramach realizacji ww. szkoleń ani nie gwarantuje minimalnej liczby grup w ramach realizacji zadania, jak również nie gwarantuje realizacji zamówienia w jednym miejscu. Szkolenia zawodowe odbywać się będą sukcesywnie, stosownie do liczby kierowanych osób na danym obszarze, przy czym Oferent zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji zamówienia dla wskazanego Uczestnika nie później niż w terminie do 1 miesiąca od dnia przekazania zgłoszenia organizacji szkolenia przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241854 Tue, 07 Apr 2020 23:19:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241854 <![CDATA[ZK/01/2020/TP]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi doradztwa indywidualnego specjalistycznego dla 80 uczestników projektu, którzy założyli działalność gospodarczą. Usługa prowadzona na terenie województwa lubelskiego. Usługa obejmuje doradztwo indywidualne – z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i rozliczenia dotacji inwestycyjnej. Zakres tematyczny doradztwa - doradztwo związane z działalnością w danej branży (np. koncesje, finanse, marketing, zarządzanie, analiza rynku, prawo), prowadzenie działalności gospodarczej, rozliczenie otrzymanego wsparcia finansowego. Tematyka uzależniona będzie od zgłaszanego zapotrzebowania przez uczestników projektu. Usługa obejmuje realizację średnio 10 godzin zegarowych zajęć dla jednego uczestnika projektu prowadzącego działalność gospodarczą. Planowana liczba godzin do realizacji wyniesie 10 godzin x 80 osób = 800 godzin zegarowych. Usługa realizowana będzie w godzinach 8.00-20.00 (w terminach i miejscach uzgodnionych uprzednio z uczestnikami projektu), (1 godzina zajęć indywidualnych – 60 minut) na terenie całego województwa lubelskiego. Wszystkie dokumenty przekazywane uczestnikom i Zamawiającemu muszą być oznakowane, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Planowany termin realizacji usługi kwiecień - grudzień 2020 roku wg wskazanego przez Zamawiającego harmonogramu realizacji usługi dla każdego z uczestników projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241850 Tue, 07 Apr 2020 23:01:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241850 <![CDATA[ZK 01/2020/MP]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi doradztwa indywidualnego specjalistycznego dla 80 uczestników projektu, którzy założyli działalność gospodarczą. Usługa prowadzona na terenie województwa lubelskiego. Usługa obejmuje doradztwo indywidualne – z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i rozliczenia dotacji inwestycyjnej. Zakres tematyczny doradztwa - doradztwo związane z działalnością w danej branży (np. koncesje, finanse, marketing, zarządzanie, analiza rynku, prawo), prowadzenie działalności gospodarczej, rozliczenie otrzymanego wsparcia finansowego. Tematyka uzależniona będzie od zgłaszanego zapotrzebowania przez uczestników projektu. Usługa obejmuje realizację średnio 5 godzin zegarowych zajęć dla jednego uczestnika projektu prowadzącego działalność gospodarczą. Planowa liczba godzin do realizacji może wynieść 5 godzin x 80 osób = 400 godzin zegarowych. Usługa realizowana będzie w godzinach 8.00-20.00 (w terminach i miejscach uzgodnionych uprzednio z uczestnikami projektu), (1 godzina zajęć indywidualnych – 60 minut) na terenie całego województwa lubelskiego. Wszystkie dokumenty przekazywane uczestnikom i Zamawiającemu muszą być oznakowane, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Planowany termin realizacji usługi kwiecień - grudzień 2020 roku wg wskazanego przez Zamawiającego harmonogramu realizacji usługi dla każdego z uczestników projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241849 Tue, 07 Apr 2020 22:50:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241849 <![CDATA[3/POWR/DU35/2020 - Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów 4 semestru studiów stacjonarnych I stopnia, na kierunku Logistyka – specjalność: Logistyka w Biznesie, w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.]]> Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów 4 semestru studiów stacjonarnych I stopnia, na kierunku Logistyka – specjalność Logistyka w Biznesie, w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w ramach projektu „Dualny program kształcenia na kierunku Logistyka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241842 Tue, 07 Apr 2020 22:04:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241842 <![CDATA[Przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego - korepetycji - ramach projektu „Razem możemy więcej!” realizowanego przez Fundację Green Europe w Białogardzie]]> Szczegółowy opis zamówienia i wymagań znajduje się w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241847 Tue, 07 Apr 2020 21:17:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241847 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na na realizację usług doradczych w ramach projektu internacjonalizacji]]> 1. Rodzaj zamówienia: usługa. 2. Nazwa zamówienia: usługi doradcze w ramach Zadań 2, 3, 4. 3. Wspólny słownik zamówień: • 72221000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej • 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy • 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne 4. Zamawiający poszukuje Wykonawcy następujących usługi: Zadanie 2: Nawiązanie relacji z wyselekcjonowanymi kontrahentami, sprawdzonymi pod względem wiarygodności i rzetelności Usługa polega na:
 Opracowaniu bazy zawierającej listę potencjalnych kontrahentów, należących do wybranego przez Klienta segmentu rynku.
Baza oprócz kontaktów teleadresowych zawiera kluczowe informacje dotyczące profilu działalności podmiotów i oferowanych przez nich usług, produktów. Zamieszczone w bazie podmioty będą weryfikowane pod względem wiarygodności (weryfikacja dokumentów rejestrowych, licencji, pozwoleń, płatność VAT) oraz kondycji finansowej. Selekcja kluczowych partnerów, z którymi są nawiązywane bezpośrednie relacje (telefony, spotkania z przedstawicielami firm zagranicznych) podczas których omawiane wymagania, warunki, które pozwolą Zamawiającemu rozpocząć sprzedaż na wybranym rynku zagranicznym. Baza powinna zawierać min. 300 zweryfikowanych firm, do tego 10% (30 firm) powinno być sprawdzone osobiście poprzez spotkanie bezpośrednie i/lub wideo call (z każdego spotkania będzie sporządzony protokół, podpisany przez przedstawiciela kontrahenta zagranicznego). Przy wyborze odpowiedniego partnera w zakresie dystrybucji będę brane pod uwagę:
-reputacja przedsiębiorstwa na rynku lokalnym, jego popularność wśród klientów oraz ich opinie, -wielkość przedsiębiorstwa, czas obecności na danym rynku,
-możliwości finansowe przedsiębiorstwa,
-obszar działania (lokalny, krajowy),
-gama oferowanych produktów.
 Realizacja zadania nawiązania relacji z wyselekcjonowanymi kontrahentami, sprawdzonymi pod względem wiarygodności i rzetelności
zostanie zrealizowana w odniesieniu do następującej grupy odbiorców: firmy zajmujące się marketingiem, reklamą zewnętrzną. Zadanie 3: Doradztwo w zakresie opracowania dokumentacji zgodnej z niemieckim prawem (wzorów umów, gwarancji produktowych) W ramach zadania zostaną opracowane:
 • umowa sprzedaży,
 • gwarancja produktowa,
 • impressum
na rynek niemiecki.
 Realizacja zadania jest niezbędna, aby uniknąć prawnego ryzyka związanego z eksportem. Dlatego wnioskodawcy zależy
na tym, aby zabezpieczyć się z punktu widzenia formalno-prawnego - poprzez odpowiednio skonstruowane umowy prawne, klauzule w umowach dotyczących przedmiotu sprzedaży, RODO, terminów realizacji zamówienia, ceny, klauzul przewidujących kary umowne, zabezpieczających płatności, klauzul poufności. Zadanie 4: Zaprojektowanie kampanii marketingowej na rynek niemiecki Zadanie polegać będzie na przygotowaniu materiałów marketingowych na temat usług świadczonych przez firmę Studio Reklamy Wizualnej BEST, aby zbudować swoją rozpoznawalną markę i dotrzeć bezpośrednio do klientów na rynku niemieckim W ramach zadania zostanie zakupiona usługa doradcza polegająca na:
 • zaprojektowaniu katalogów i folderów w wersji elektronicznej (Katalog ok. 20 stron), projekt graficzny (kolorystka, ułożenie) wraz z opisami niemieckojęzycznymi
 • niemieckojęzyczna strona internetowa w zakresie opisów na stronie, niemieckojęzyczne opisy treści w mediach społecznościowych, • opracowanie tekstów marketingowych niemieckojęzycznych oraz dopasowanych do specyfiki niemieckiego rynku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241840 Tue, 07 Apr 2020 20:13:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241840 <![CDATA[Wykonanie i realizacja Kampanii Internetowej promującej Projekt - Platforma Startowa Wschodni Akcelerator Biznesu]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i realizacja kampanii internetowej promującej Projekt Platforma startowa Wschodni Akcelerator Biznesu, której Animatorem jest Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Reklama Display w GDN portalach biznesowych, finansowych, informacyjnych. 2) Reklama Facebook Ads - kampania będzie prowadzona za pośrednictwem fanpage’a Wschodni Akcelerator Biznesu https://www.facebook.com/WschodniAkceleratorBiznesu/ kampania musi być prowadzona z wykorzystaniem reklam wyświetlanych w aktualnościach użytkowników. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241838 Tue, 07 Apr 2020 19:38:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241838 <![CDATA[„Realizacja prac B+R w ramach projektu Innowacyjne rozwiązania technologiczne w procesie produkcji wyrobów mające na celu uzyskanie lepszych parametrów sensorycznych i wyższego poziomu witamin.”]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczych objętych zadaniem pn. „Realizacja prac B+R w ramach projektu Innowacyjne rozwiązania technologiczne w procesie produkcji wyrobów mające na celu uzyskanie lepszych parametrów sensorycznych i wyższego poziomu witamin”. Zapytanie obejmuje opracowanie: - Modelu matematycznego pasteryzatora mającego na celu określenie wartości wskaźnika stopnia pasteryzowania produktu (WSPP) wraz z implementacją - Systemu eksperckiego wspomagającego określanie najkorzystniejszych warunków prowadzenia procesu produkcji, zapewniających najmniejszy stopień degradacji własności wybranych produktów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30081 Tue, 07 Apr 2020 19:12:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30081 <![CDATA[xxx]]> xxx https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24327 Tue, 07 Apr 2020 18:16:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24327 <![CDATA[xxx]]> xxx https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24308 Tue, 07 Apr 2020 18:16:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24308 <![CDATA[xxx]]> xxx https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24219 Tue, 07 Apr 2020 18:15:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24219 <![CDATA[xxx]]> xxx https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24216 Tue, 07 Apr 2020 18:15:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24216 <![CDATA[Zapytanie ofertowe DR/RAD/ZO/EIR/1/2020 na badania rury HDPE z barierą]]> Przedmiotem zamówienia są badania rury HDPE z barierą zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241834 Tue, 07 Apr 2020 18:03:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241834 <![CDATA[Opracowanie projektu asymetrycznej gry multiplayer z gatunku serious games]]> Celem zadania na etapie badań przemysłowych jest opracowanie projektu asymetrycznej gry multiplayer z gatunku serious games rozgrywanej przy użyciu przeglądarki internetowej oraz mini-gier badających efektywność mechanizmów growych stosowanych w celu zwiększenia zaangażowania pracowników oraz weryfikacji ich predyspozycji zawodowych. Gra ta musi zostać zaimplementowana do systemu HR posiadanego przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30080 Tue, 07 Apr 2020 17:37:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30080 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2020/04/07/3-Specjalista ds. badawczych- Lider]]> Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie jako Specjalista ds. badawczych- lider. Dostępne są 1 stanowisko w trybie ciągłym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241835 Tue, 07 Apr 2020 17:33:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241835 <![CDATA[1.2/01/04/2020/CNC realizacja prac badawczych wg podanej specyfikacji]]> Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w technologii odlewania w kokilach próbek wytrzymałościowych ze stopu magnezu AZ91 oraz AM50 lub AM60 z różnym dodatkiem złomu oraz odlewu podłokietnika do komunikacji zbiorowej wykonanego w technologii odlewania do form piaskowych ze stopu magnezu AZ91 różnym dodatkiem złomu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241831 Tue, 07 Apr 2020 17:22:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241831 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2020/04/07/2-Specjalista ds. badawczych]]> Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie jako Specjalista ds. badawczych. Dostępne są 2 stanowiska w trybie ciągłym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241833 Tue, 07 Apr 2020 17:20:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241833 <![CDATA[Usługa cateringowa]]> Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych (Stowarzyszenie BORIS), z siedzibą w Warszawie 00-040 ul. Warecka 4/6, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest realizacja przez Wykonawcę usługi cateringowej – poczęstunek w czasie 2 dni szkoleniowych w NIDZICY (woj. warmińsko-mazurskie) dla uczestników projektu pn. „Bezpieczna przyszłość osób z NI - testowanie modelu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241822 Tue, 07 Apr 2020 16:52:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241822 <![CDATA[Wypracowanie modelu systemu przetwarzania informacji o zachowaniu graczy oraz algorytmów modelowania tych zachowań]]> Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi badawczej pod tytułem: „Wypracowanie modelu systemu przetwarzania informacji o zachowaniu graczy oraz algorytmów modelowania tych zachowań”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30079 Tue, 07 Apr 2020 16:45:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30079 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2020/04/07/1- Młodszy Specjalista ds. badawczych]]> Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie jako Młodszy Specjalista ds. badawczych. Dostępne są 2 stanowiska w trybie ciągłym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241821 Tue, 07 Apr 2020 16:25:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241821 <![CDATA[Usługa szkoleniowa]]> Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS (Stowarzyszenie BORIS), z siedzibą w Warszawie 00-040 ul. Warecka 4/6, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest realizacja przez Wykonawcę kompleksowej, komplementarnej usługi szkoleniowej (2 odrębnych szkolenia, każde szkolenie po 8 godzin dydaktycznych) w NIDZICY (woj. warmińsko-mazurskie) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (osoby z NI), ich rodzin i opiekunów w ramach testowania modelu środowiskowego wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną (OzNI) dalej zwaną „usługą trenerską” w projekcie pn. „Bezpieczna przyszłość osób z NI - testowanie modelu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241811 Tue, 07 Apr 2020 16:13:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241811 <![CDATA[Opracowanie treści merytorycznych do produkcji wykładów on-line i udział w nagraniach audio-wideo]]> Przedmiot zamówienia obejmuje: • opracowanie treści merytorycznych do produkcji wykładów on-line do poniższych 7 przedmiotów studiów realizowanych na studiach I stopnia na kierunkach: Inżynieria Zarządzania, Logistyka, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Finanse i Rachunkowość, Handel Międzynarodowy, Informatyka, Psychologia w Biznesie, Prawo w Biznesie, Turystyka i Rekreacja w WSB w Poznaniu, tj: -Matematyka I, -Matematyka II, -Wprowadzenie do techniki, -Podstawy Zarządzania, -Przedsiębiorczość, -Towaroznawstwo i materiałoznawstwo, -Podstawy logistyki • udział w nagraniach audio-wideo https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241812 Tue, 07 Apr 2020 16:04:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241812 <![CDATA[Usługa badawcza dot. opracowania urządzenia]]> W związku z realizacją projektu dofinansowanego w ramach działania 1.2 RPO WSL „Opracowanie sterowania i zasilania opraw oświetleniowych z wykorzystaniem transmisji danych bezprzewodowych” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup usługi opracowania urządzenia wg poniższego opisu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241808 Tue, 07 Apr 2020 15:27:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241808 <![CDATA[Świadczenie kompleksowej usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowalnymi w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych, montażu powietrznych pomp ciepła c.o./ c.w.u. oraz powietrznych pomp ciepła c.w.u.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową instalacji fotowoltaicznych oraz montażem powietrznych pomp ciepła c.o./ c.w.u. oraz c.w.u. w ramach projektu pn.: „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Zbrosławice – II etap”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241797 Tue, 07 Apr 2020 15:01:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241797 <![CDATA[SUKCESYWNE ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH NA POTRZEBY ORGANIZACJI SPOTKAŃ/ SZKOLEŃ/ KONFERENCJI NA RZECZ PROJEKTU ”ZDOLNI Z POMORZA” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020]]> SUKCESYWNE ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH NA POTRZEBY ORGANIZACJI SPOTKAŃ/ SZKOLEŃ/ KONFERENCJI NA RZECZ PROJEKTU ”ZDOLNI Z POMORZA” WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241796 Tue, 07 Apr 2020 14:23:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241796 <![CDATA[Przeprowadzenie szkoleń i wsparcia poszkoleniowego dla przedsiębiorców z sektora MMSP, ponownie rozpoczynających działalność́ gospodarczą z terenu całej Polski w okresie 15.05.2020 – 31.12.2021]]> 1. Przedmiotem zamówienia objętego Zapytaniem jest świadczenie usług szkoleniowych i wsparcia poszkoleniowego dla 200 przedsiębiorców z sektora MMSP, ponownie rozpoczynających działalność́ gospodarczą z terenu całej Polski w okresie 15.05.2020 – 31.12.2021 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części: a. Część 1: Szkolenia kompetencyjne i wsparcie poszkoleniowe b. Część 2: Szkolenia wspierające prowadzenie działalności gospodarczej i wsparcie poszkoleniowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30071 Tue, 07 Apr 2020 14:00:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30071 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 16/1.1.1/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest wynajem 6 ciężarówek z naczepami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241793 Tue, 07 Apr 2020 14:00:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241793 <![CDATA[Zapytanie ofertowe - procedura wyboru wykonawcy - przeprowadzenie poradnictwa zawodowego wraz z przygotowaniem IPD]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi indywidualnego doradztwa zawodowego, identyfikacji potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania dla 60 Uczestników projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241777 Tue, 07 Apr 2020 13:37:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241777 <![CDATA[Zapytanie ofertowe - procedura wyboru wykonawcy - szkolenia spawanie metodą MAG 135]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia Spawanie MAG 135 dla 30 Uczestników/czek Projektu (UP) podzielonych na 2 grupy szkoleniowe, zakończonego certyfikowanymi egzaminami w wyniku, których uczestnicy uzyskają kwalifikacje zawodowe: Spawanie Metodą MAG -135 potwierdzone Świadectwem Kwalifikacji wydanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i Książką Spawacza. Szkolenia te odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby Uczestników Projektu oraz na zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241766 Tue, 07 Apr 2020 13:35:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241766