Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 16 Feb 2019 17:15:51 +0100 <![CDATA[Specjalistyczna usługa doradcza świadczona przez IOB - Wsparcie w opracowaniu listy klientów kluczowych]]> Usługa Wsparcie w opracowaniu listy klientów kluczowych obejmuje szereg analiz marketingowo-sprzedażowych, których celem jest m.in. wskazanie i aktywizacja obecnych kluczowych klientów firmy, opracowanie optymalnego procesu obsługi klientów kluczowych czy opracowanie koncepcji procesu sprzedaży produktów/usług firmy dla klientów kluczowych. Przedmiotem zamawianej usługi jest przeprowadzenie analizy marketingowo-sprzedażowej Firmy umożliwiającej wskazanie obecnych i przyszłych kluczowych klientów, ułatwiających podejmowanie decyzji biznesowych, a także wzrost obrotów i rentowności firmy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15134 Sat, 16 Feb 2019 16:36:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15134 <![CDATA[Prorozwojowe usługi doradcze świadczone przez IOB]]> Usługa Opracowanie analizy sytuacji przedsiębiorstwa obejmuje szereg analiz ekonomicznych, których celem jest m.in. badanie zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w skali całej gospodarki, jak również zjawisk i procesów występujących w ramach poszczególnych jednostek gospodarczych i instytucji. Przedmiotem zamawianej usługi jest przeprowadzenie analizy ekonomicznej Zamawiający umożliwiającej stawianie diagnoz, ułatwiających podejmowanie decyzji biznesowych, a także sprzyjających racjonalizacji procesów gospodarczych, zarówno w skali makro-, jak i mikroekonomicznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15133 Sat, 16 Feb 2019 13:20:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15133 <![CDATA[Wybór Partnera do projektu badawczo-rozwojowego w bezzałogowych pojazdów latających]]> Przedmiot zapytania obejmuje wybór partnera do projektu badawczo-rozwojowego w branży bezzałogowych pojazdów latających https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15132 Sat, 16 Feb 2019 12:32:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15132 <![CDATA[Specjalistyczna usługa doradcza świadczona przez IOB - Opracowanie analizy sytuacji przedsiębiorstwa]]> Usługa Opracowanie analizy sytuacji przedsiębiorstwa obejmuje szereg analiz ekonomicznych, których celem jest m.in. badanie zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w skali całej gospodarki, jak również zjawisk i procesów występujących w ramach poszczególnych jednostek gospodarczych i instytucji. Przedmiotem zamawianej usługi jest przeprowadzenie analizy ekonomicznej Zamawiający umożliwiającej stawianie diagnoz, ułatwiających podejmowanie decyzji biznesowych, a także sprzyjających racjonalizacji procesów gospodarczych, zarówno w skali makro-, jak i mikroekonomicznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15131 Sat, 16 Feb 2019 11:08:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15131 <![CDATA[Specjalistyczna usługa doradcza świadczona przez IOB - Opracowanie analizy sytuacji przedsiębiorstwa]]> Usługa Opracowanie analizy sytuacji przedsiębiorstwa obejmuje szereg analiz ekonomicznych, których celem jest m.in. badanie zjawisk i procesów gospodarczych zachodzących w skali całej gospodarki, jak również zjawisk i procesów występujących w ramach poszczególnych jednostek gospodarczych i instytucji. Przedmiotem zamawianej usługi jest przeprowadzenie analizy ekonomicznej umożliwiającej stawianie diagnoz, ułatwiających podejmowanie decyzji biznesowych, a także sprzyjających racjonalizacji procesów gospodarczych, zarówno w skali makro-, jak i mikroekonomicznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15122 Sat, 16 Feb 2019 10:19:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15122 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 01/KSGN/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy mającego na celu realizację usługi polegających na prowadzeniu zadań Animatora w Klubie Seniora W ramach zamówienia przewiduje się następujące czynności: Realizację usługi animatora w Klubie Seniora - 100 godzin miesięcznie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167398 Fri, 15 Feb 2019 23:50:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167398 <![CDATA[Prowadzenie szkoleń z wystąpień publicznych w fazie preinkubacji]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu diagnozy indywidualnej stylów komunikowania się, szkoleń i indywidualnych konsultacji w zakresie komunikacji na potrzeby etapu preinkubacji w ramach projektu pn.: „Platforma Startowa Idealist” w realizowanym przez Park Naukowo–Technologiczny Energii Sp. z o.o. projekcie pn.: „Platforma startowa Idealist” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia; działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów; poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167395 Fri, 15 Feb 2019 23:39:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167395 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 01/Aktywny senior/2019]]> Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części: Część nr I przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy mającego na celu realizację usługi polegających na prowadzeniu zadań Animatora w Klubie Seniora W ramach zamówienia przewiduje się następujące czynności: 1. Realizację usługi animatora w Klubie Seniora - 100 godzin miesięcznie Część nr II przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy mającego na celu realizację usługi polegających na prowadzeniu zadań Animatora w Klubie Seniora W ramach zamówienia przewiduje się następujące czynności: 2. Realizację usługi animatora w Klubie Seniora - 100 godzin miesięcznie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167396 Fri, 15 Feb 2019 23:36:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167396 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/LJ/2018]]> Związek Młodzieży Wiejskiej w ramach procedury zapytania ofertowego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach projektu pt.: „Twoja szansa na lepsze jutro”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, IX Oś Priorytetowa – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167393 Fri, 15 Feb 2019 23:34:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167393 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na realizację usługi cateringowej do projektu nr POWR.05.04.00-00-0127/18 pn. „Ratownik medyczny z certyfikatem! - bezpłatne kursy BLS, ACLS, PALS i ITLS” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, z dnia 27 września 2018 r.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej, w okresie od marca 2019 do grudnia 2020 roku, dla uczestników projektu biorących udział w kursach w weekendy (sobota i niedziela) oraz w dni robocze. W projekcie zaplanowano realizację: - max. 360 osobodni szkoleniowych na kursie BLS HCP (1 dzień *12 os.* 30 edycji), - max. 720 osobodni szkoleniowych na kursie ACLS (2 dni *12 os.* 30 edycji), - max. 720 osobodni szkoleniowych na kursie PALS (2 dni *12 os.* 30 edycji), - max. 1080 osobodni szkoleniowych na kursie ITLS (3 dni *12 os.* 30 edycji). Kursy realizowane będą w województwach: pomorskim, kujawsko-pomorskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim, w terminie marzec 2019 – grudzień 2020. W każdym z województw realizowane będą min. 4 edycje każdego z kursów. Harmonogram oraz liczba grup szkoleniowych będą każdorazowo ustalane z Wykonawcą. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167392 Fri, 15 Feb 2019 23:05:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167392 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2019 na usługi doradcze, o specjalistycznym charakterze, świadczone przez IOB w zakresie wsparcia wprowadzenia nowego produktu, jakim są wiaty samochodowe (carporty), na rynek.]]> Inerkon Sp. z o.o. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy usługi doradztwa w zakresie wsparcia wprowadzenia nowego produktu, jakim są wiaty samochodowe (carporty), na rynek. W związku z planowanym uczestnictwem firmy Inerkon Sp. z o.o. jako Wnioskodawcy w konkursie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działania II.1: Otoczenie biznesu Poddziałania II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, numer RPLD.02.01.02.-IP.02-10-044/18 Inerkon Sp. z o.o. wszczyna postępowanie ofertowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15130 Fri, 15 Feb 2019 23:01:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15130 <![CDATA[Dostawa w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu po okresie 18 miesięcy fabrycznie nowego sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie innowacyjnego systemu automatyzującego wczesne procesy rekrutacji opartego o samouczące się algorytmy i Big Data”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa w formie leasingu operacyjnego z możliwością wykupu po okresie 18 miesięcy fabrycznie nowego sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu „Opracowanie innowacyjnego systemu automatyzującego wczesne procesy rekrutacji opartego o samouczące się algorytmy i Big Data” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167386 Fri, 15 Feb 2019 22:56:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167386 <![CDATA[Zakup i wdrożenie modułów systemu dziedzinowego (SD) do obsługi podatków i opłat oraz jego integracja z elektronicznym obiegiem dokumentów firmy WASCO S.A. dla GMINY RACŁAWICE]]> Przedmiotem zamówienia jest Zakup i wdrożenie modułów systemu dziedzinowego (SD) do obsługi podatków i opłat oraz jego integracja z elektronicznym obiegiem dokumentów firmy WASCO S.A. dla GMINY RACŁAWICE. Zapytanie ofertowe dotyczy realizowanego przez Euro Innowacje sp. z o.o. projektu pn. „E-urzędy w województwie małopolskim” nr POWR.02.18.00-00-0007/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167391 Fri, 15 Feb 2019 22:56:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167391 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania w celu wyboru dostawcy usługi komunikacji alarmowej wraz z systemem monitorowania, dla niesamodzielnych osób starszych]]> Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie postępowania w celu wyboru dostawcy usługi komunikacji alarmowej wraz z systemem monitorowania, dla niesamodzielnych osób starszych, uczestników Projektu „Program usług zdrowotnych i społecznych świadczonych w społeczności lokalnej 7 gmin powiatu wągrowieckiego dla niesamodzielnych osób starszych” nr: RPWP.07.02.02-30-0101/17 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167319 Fri, 15 Feb 2019 22:39:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167319 <![CDATA[Realizacja szkoleń "Audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia" - 2 szkolenia w Warszawie w lutym 2019]]> Realizacja szkoleń dla pracowników sektora ochrony zdrowia w ramach modułu "Audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia". Celem szkoleń jest przedstawienie koncepcji, metod i standardów audytu oraz wskazanie możliwości ich zastosowania w praktyce zarządzania w placówkach ochrony zdrowia. Szkolenia zostaną zrealizowane w Warszawie w lutym 2019. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167388 Fri, 15 Feb 2019 22:24:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167388 <![CDATA[Dostarczanie posiłków dla uczestników Dziennego Centrum Wsparcia w Chełmnie w związku z realizacją Projektu pn. „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia”]]> Przedmiotem zamówienia jest bieżące przygotowywanie i dostarczanie ciepłych dwudaniowych posiłków raz dziennie dla uczestników Dziennego Centrum Wsparcia w Chełmnie w okresie od marca 2019 roku do końca czerwca 2020 roku. Dzienne Centrum Wsparcia czynne jest we wszystkie dni robocze, a jego uczestnikami jest 12 (dwanaście) osób. Łącznie szacuje się zamówienie 4032 porcji posiłków dwudaniowych (12 osób x średnio 21 dni w miesiącu przez okres 16 miesięcy). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167385 Fri, 15 Feb 2019 22:10:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167385 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń zawodowych i branżowych dla min. 130 Uczestników Projektu, zgodnie z diagnozą potrzeb oraz profilem działalności spółdzielni socjalnych/ przedsiębiorstw społecznych z terenu subregionu chełmsko-zamojskiego]]> Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń zawodowych i branżowych dla min. 130 Uczestników Projektu, zgodnie z diagnozą potrzeb oraz profilem działalności spółdzielni socjalnych/ przedsiębiorstw społecznych z terenu subregionu chełmsko-zamojskiego. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia ceny brutto przypadającej na jednego Uczestnika Projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167213 Fri, 15 Feb 2019 21:32:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167213 <![CDATA[Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych wraz z opracowaniem materiałów dydaktycznych niezbędnych do ich prowadzenia w ramach Projektu pn. „Informatyka medialna twoją szansą na sukces!”]]> 1. Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych wraz z opracowaniem materiałów dydaktycznych niezbędnych do ich prowadzenia, na kierunku studiów wyższych Informatyka medialna realizowanych przez Zmawiającego w ramach Projektu pn.: „Informatyka medialna twoją szansą na sukces!” z podziałem na następujące części: 1) część nr 1 zamówienia pn.: „Projektowanie animacji komputerowych”; 2) część nr 2 zamówienia pn.: „Marketing dziennikarski”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167380 Fri, 15 Feb 2019 21:23:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167380 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 01/2019 na usługi doradcze w zakresie analizy technicznej i funkcjonalnej systemów IT oraz budowy ścieżki komercjalizacji dla rozwiązań zwiększających konkurencyjność przedsiębiorstwa]]> Mirosław Karkosik sp. k. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy usługi doradztwa w zakresie analizy technicznej i funkcjonalnej systemów IT oraz budowy ścieżki komercjalizacji dla rozwiązań zwiększających konkurencyjność przedsiębiorstwa. W związku z planowanym uczestnictwem firmy Mirosław Karkosik sp. k. jako Wnioskodawca w konkursie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działania II.1: Otoczenie biznesu Poddziałania II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, numer RPLD.02.01.02.-IP.02-10-044/18 Mirosław Karkosik sp. k. wszczyna postępowanie ofertowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15126 Fri, 15 Feb 2019 21:14:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15126 <![CDATA[Wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych (Targi Cosmoprof Worldwide Bologna, 14-17 Marca 2019 r. w Bolonii, Włochy, Targi Beauty World Middle East, 15-17 Kwietnia 2019r. w Dubaju, ZEA).]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów promocyjno-informacyjnych na potrzeby promocji projektu pt.: „Dobry Stolarz i świat u zdrowych stóp” (Targi Cosmoprof Worldwide Bologna, 14-17 Marca 2019 r. w Bolonii, Włochy, Targi Beauty World Middle East, 15-17 Kwietnia 2019r. w Dubaju, ZEA) w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych - GO TO BRAND. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167382 Fri, 15 Feb 2019 20:51:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167382 <![CDATA[przeprowadzenia kursów i szkoleń oraz przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualnej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla Szkoły Podstawowej "Master's Academy" w Lwówku Śląskim]]> II.2. Zamówienie zostało podzielone na 6 następujących części: CZĘŚĆ 1 jest to grupa szkoleń z zakresu metod indywidualnego podejścia do ucznia, w ramach których planuje się przeprowadzić następujące szkolenia i kursy: 1 szkolenie na temat: MANDALA w procesie terapii, edukacji i rozwoju, szkolenie dla 3 osób, liczba godzin szkolenia 16 , 2 szkolenie na temat: ARTETERAPIA I, II, III stopień, szkolenie 1 osoba 3 poziomy liczba godzin szkolenia 48 (po 16 ha dla każdego stopnia) 3 szkolenie na temat: TERAPIA I ARTETERAPIA RĘKI I STOPY szkolenie dla 1 osoby, liczba godzin szkolenia 16 , 4 szkolenie KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA szkolenie dla 3 osób, liczba godzin szkolenia 32 , 5 szkolenie METODY SŁOWNO-PLASTYCZNE W TERAPI I NAUCZANIU WCZESNOSZKOLNYM, szkolenie dla 1 osoby, liczba godzin szkolenia 16 , 6 szkolenie INTEGRACJA ODRUCHÓW szkolenie dla 1 osoby, liczba godzin szkolenia 13 , CZEŚĆ 2 7 szkolenie Elektroencefalografia wraz z praktyczną obsługą zakupionego sprzętu do terapii metodą sprzężenia zwrotnego POZIOM 1 i 2 szkolenie dla 1 osoby, liczba godzin szkolenia 56 , CZEŚĆ 3 8 szkolenie Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, II stopień, szkolenie dla 1 osoby, liczba godzin szkolenia 13 , CZEŚĆ 4 9 szkolenie Trening umiejętności społecznych, szkolenie dla 1 osoby, liczba godzin szkolenia 13 , CZEŚĆ 5 10 szkolenie Dziecięca matematyka, szkolenie dla 5 osób, liczba godzin szkolenia 16 , CZEŚĆ 6 11 szkolenie robotyka , szkolenie dla 1 osoby, liczba godzin szkolenia 16 , 12 szkolenie kurs programowania, szkolenie dla 3 osoby, liczba godzin szkolenia 30, II.3. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia: Załącznik do ogłoszenia - OPZ (opis przedmiotu zamówienia) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167120 Fri, 15 Feb 2019 20:11:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167120 <![CDATA[Usługa szkoleniowa w zakresie przeprowadzenia 92 dni warsztatów i opracowania autorskich materiałów szkoleniowych dla łącznie 321 pracowników administracji samorządowej]]> Przedmiotem zamówienia jest Usługa szkoleniowa w zakresie przeprowadzenia 92 dni warsztatów i opracowania autorskich materiałów szkoleniowych dla łącznie 321 pracowników administracji samorządowej. Zapytanie ofertowe dotyczy realizowanego przez Beneficjenta MTD Consulting Marcin Król w partnerstwie z Edukacja IT Sławomir Malec, Gmina Jarocin, Gmina Miejska Koło, Gmina Miejsko-Wiejska Krotoszyn, Leszno Miasto na Prawach Powiatu, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina Rawicz, Gmina Miejska Turek, Gmina Żagań o statusie miejskim, Gmina Żary o statusie miejskim projektu pn. „Liderzy e-usług wśród miast średnich województwa wielkopolskiego i lubuskiego” nr WND-POWR.02.18.00-00-0011/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne (dalej: Projekt). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167371 Fri, 15 Feb 2019 19:15:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167371 <![CDATA[Szkolenie zawodowe]]> Przedmiot zamówienia polega na realizacji szkolenia zawodowego pn. „Pracownik administracyjno-biurowy z modułem obsługi komputera zgodnym z ramami DIGCOMP” dla 1 grupy Uczestników Projektu. Program: zasady organizacji pracy biurowej, wybrane zagadnienia ekonomiczne, podstawy rachunkowości, wybrane zagadnienia prawne, obsługa interesanta, obsługa technicznych środków biurowych, obsługa komputera, ogólne informacje - kadry, płace oraz systemy księgowe: Symfonia, Płatnik, moduł obsługi komputera i aplikacji biurowo-internetowych zgodny z ramami DIGCOMP. Szkolenia będą prowadziły do zdobycia kwalifikacji i kompetencji. Ponadto, Uczestnicy uzyskają certyfikat/inny dokument potwierdzający nabycie kwalifikacji i kompetencji (w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020). Egzamin certyfikujący potwierdzający nabycie kwalifikacji zostanie przeprowadzony przez zewnętrzny podmiot do tego uprawniony, niezależny od podmiotu realizującego szkolenia oraz w stosunku do Zamawiającego, mający na celu weryfikację kwalifikacji i kompetencji nabytych podczas projektu poprzez uzyskanie certyfikatu/innego dokumentu potwierdzającego nabyte kwalifikacje i kompetencje (kompetencje weryfikowane ponadto przez egzamin wewnętrzny realizowany zgodnie z etapami: I- Zakres. II- Wzorzec, III- Ocena, IV- Porównanie). Zamawiający dopuszcza zmniejszenie liczby osób uczestniczących w egzaminach w zależności od końcowej frekwencji Uczestników Projektu w zajęciach szkoleniowych. Zakres: 180 godzin szkoleniowych (1 godzina to 45 minut zajęć) na 1 grupę (grupa liczyć będzie liczyć średnio 10 osób - grupa liczyć będzie min. od 8 do maks. 12 osób). Szkolenia będą realizowane w trybie 8 godzin dziennie w dni robocze. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167374 Fri, 15 Feb 2019 19:10:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167374 <![CDATA[Postępowania oparte na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór wykonawcy do przeprowadzenia szkoleń „Pracownik administracyjno - biurowy” w ramach projektu nr RPMA09.01.00-14-9695/17 „W drodze do celu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej RPO WM 2014- 2020 „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.]]> 1) Przygotowanie i przeprowadzenie dla wskazanych przez Zamawiającego uczestników projektu kursu zawodowego „Pracownik administracyjno-biurowy” (dalej: kurs). 2) Kurs trwał będzie 80 godz. (1 godz. = 45 minut) oraz realizowany będzie w wymiarze 8 godz./dzień. 3) Celem kursu jest uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności zawodowych oraz przygotowanie do prowadzenia sekretariatów firm i instytucji, a także do pracy w urzędach administracji państwowej i samorządowej. 4) Minimalny zakres tematyczny kursu: a) zapoznanie z zasadami organizacji pracy biurowej, b) zapoznanie z wybranymi zagadnieniami ekonomicznymi i prawnymi, c) zapoznanie z podstawami rachunkowości, d) obsługa urządzeń biurowych, e) obsługa komputera (podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów, arkusz kalkulacyjny), f) zapoznanie z ogólnymi informacjami z zakresu kadr i płac. 5) Wykonawca zobowiązany będzie do: a) zapewnienia wykładowców posiadających odpowiednie kwalifikacje/doświadczenie zawodowe do prowadzenia zajęć (tj. wykształcenie wyższe, uprawnienia pedagogiczne, min. 3 letnie doświadczenie trenerskie), b) zapewnienia sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia danego typu szkolenia (w przypadku udziału w zajęciach osób niepełnosprawnych, sale będą dostosowane do ich potrzeb), c) zapewnienia sprzętu komputerowego niezbędnego do przeprowadzenia szkolenia, d) zapewnienia przerwy kawowej i cateringu dla każdego uczestnika na każdy dzień zajęciowy, e) zapewnienia dla każdego uczestnika podręcznika/skryptu szkoleniowego, f) przeprowadzenia końcowego egzaminu wewnętrznego, g) wydania stosownych zaświadczeń dla każdej osoby, która ukończyła kurs i zdała egzamin wewnętrzny z wynikiem pozytywnym, h) prawidłowego oznakowania sal i materiałów szkoleniowych, zgodnie z obecnie obowiązującymi Wytycznymi, i) bieżącego informowania Zamawiającego o nieobecnościach uczestników na zajęciach, j) prowadzenia zajęć zgodnie z harmonogramem i zakresem tematycznym, k) prowadzenia dziennika zajęć z listą obecności, l) umożliwienia kontroli realizacji i bieżącego monitoringu umowy na żądanie upoważnionej instytucji. 6) Kurs ma mieć formę szkoleń zamkniętych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dołączenia osób spoza projektu do udziału w kursach realizowanych dla uczestników projektu. 7) Po ukończeniu kursu uczestnicy podejdą do egzaminu ECDL Base. 8) Miejsce realizacji kursu: Rzekuń, gm. Rzekuń, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie. 9) Liczba osób biorących udział w kursie: 13 osób (jedna grupa). 10) Termin realizacji kursu: 27.02.2019r. – 20.03.2019r. Konkretne terminy realizacji zajęć zostaną ustalone pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w ramach przedziału czasowego, o którym mowa powyżej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167370 Fri, 15 Feb 2019 19:06:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167370 <![CDATA[Usługa szkoleniowa w zakresie przeprowadzenia 84 dni warsztatów i opracowania autorskich materiałów szkoleniowych dla łącznie 325 pracowników administracji samorządowej]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w zakresie przeprowadzenia 84 dni warsztatów i opracowania autorskich materiałów szkoleniowych dla łącznie 325 pracowników administracji samorządowej. Zapytanie ofertowe dotyczy realizowanego przez Euro Innowacje sp. z o.o. projektu pn. „Miasta średnie województwa mazowieckiego liderami e-usług” nr WND- POWR.02.18.00-00-0005/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167364 Fri, 15 Feb 2019 18:46:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167364 <![CDATA[Przeprowadzenie kursu z matematyki dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne/zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu w ramach projektu „EL– Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”.]]> Zamawiający: Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Bema 50 1. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie kursu z matematyki dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne/zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu w ramach projektu „EL– Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy” Przedmiot główny: CPV: 80.50.00.00-9 Nazewnictwo wg CPV: Usługi szkoleniowe Przedmioty dodatkowe: CPV: 80.53.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: Usługi szkolenia zawodowego Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu z matematyki dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne/zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu w ramach projektu „ EL– Zawodowcy XXI wieku -dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy” Projekt dofinansowany w ramach Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki; Działanie 2.4.: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego; Poddziałanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167368 Fri, 15 Feb 2019 18:22:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167368 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 01/2019 na usługi doradcze w zakresie wdrożenia na rynek kosmetyków dla osób aktywnych, marki moviGO rozwijanej przez DREAM.ink Sp.z.o.o.”]]> DREAM.ink Sp.z.o.o. poszukuje wykonawców do wsparcia firmy w obszarze doradczym, w niektórych aspektach wdrożenia na rynek kosmetyków dla osób aktywnych marki moviGO. DREAM.ink Sp. z o.o. jako Wnioskodawca w konkursie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działania II.1: Otoczenie biznesu
Poddziałania II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, numer RPLD.02.01.02.-IP.02-10-044/18 DREAM.ink Sp.z.o.o. wszczyna postępowanie ofertowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15066 Fri, 15 Feb 2019 17:33:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15066 <![CDATA[montaż i demontaż mebli targowych poznań]]> Dotyczy: Transport zabudowy targowej z firmy zamawiającego na targi, montaż ekspozycji, po kilku dniach demontaż ekspozycji targowej, transport zabudowy z targów do firmy zamawiającego wg poniższej specyfikacji: 1. Wymiary stoiska 30m2 – stoisko narożne, podstawa 5m x 6m wysokość 2,5m 2. Wykładzina targowa – szybkiego montażu, wycięta i przygotowana do rozwinięcia, 3. Ściany i ekspozytory wykonane z płyty mdf, sklejki o raz wyklejone czarnymi i białymi płytami hipps (połysk),– wszystkie elementy mają oświetlenie ledowe. 4. Logotyp wycięty z folii i wyklejony 5. Elementy graficzne we wnękach ze szklanymi półkami ekspozycyjnymi (wydruk na folii – połysk) 6. Sztuczna roślina dekoracyjna – 2 sztuki 7. Oświetlenie ledowe. Ekspozytory mają zasilanie z akumulatorów żelowych 8. Załącznik nr 2 pokazuje projekt stoiska Do transportu będzie potrzebny samochód o przestrzeni ładunkowej wysokość 2,3 m, szerokość 2m, długość 4m. Montaż wszystkich elementów odbywa się za pomocą podstawowych narzędzi, takich jak wkrętarka akumulatorowa, klucze płaskie i nasadowe. Specyfikacja imprez targowych w których bierzemy udział i na których trzeba dokonać montażu i demontażu stoiska oraz transportu z siedziby zleceniodawcy i z powrotem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167363 Fri, 15 Feb 2019 17:30:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167363 <![CDATA[Integrajca systemów dziedzinowych z systemem EZD]]> Opracowanie modernizacji posiadanego systemu obiegu dokumentów z posiadanymi systemami dziedzinowymi zgodnie z załącznikiem numer 1 do zamówienia Wszystkie usługi realizowane będą na rzecz Partnerów Projektu tj: 1. Gmina Jodłownik Jodłownik 198, 34-620 Jodłownik 2. Gmina Dobra Dobra 233, 34-642 Dobra 3. Gmina Pleśna Pleśna 240, 33-171 Pleśna 4. Gmina Rzepiennik Strzyżewski Rzepiennik Strzyżewski 400, 33-163 Rzepiennik Strzyżewski 5. Gmina Szczurowa ul. Lwowska 2, 32-820 Szczurowa 6. Gmina Żabno Ul. W. Jagiełły 1, 33-240 Żabno 7. Gmina Zakliczyn Rynek 32, 32-840 Zakliczyn https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167362 Fri, 15 Feb 2019 17:28:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167362 <![CDATA[Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim dla studentów kierunku Zarządzanie w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019 oraz w roku akademickim 2019/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie następujących zajęć dydaktycznych: Zadanie 1 – Globalne strategie ekspansji przedsiębiorstw – wykład Zadanie 2 – Podstawy prawa dla ekonomistów – wykład Zadanie 3 – Psychologia zarządzania – wykład Zadanie 4 – Zarządzanie ryzykiem finansowym – wykład Zadanie 5 – Zarządzanie ryzykiem finansowym – ćwiczenia Zadanie 6 – Wykorzystywanie baz danych i pozyskiwanie danych naukowych – ćwiczenia Zadanie 7 – Metodyka pisania pracy dyplomowej – ćwiczenia Zadanie 8 – Rachunkowość zarządcza – wykład Zadanie 9 – Rachunkowość zarządcza – ćwiczenia Zadanie 10 – Rynki i instytucje finansowe – wykład Zadanie 11 – Rynki i instytucje finansowe – ćwiczenia Zadanie 12 – Seminarium dyplomowe- specjalność Financial Engineering- seminarium Zadanie 13 – Zarządzanie zespołem projektowym – wykład Zadanie 14 – Zarządzanie zespołem projektowym – ćwiczenia Zadanie 15 – Negocjacje w zarządzaniu projektami – wykład Zadanie 16 – Negocjacje w zarządzaniu projektami – ćwiczenia Zadanie 17 – Zarządzanie ryzykiem w projekcie – wykład Zadanie 18 – Zarządzanie ryzykiem w projekcie – ćwiczenia Zadanie 19 – Seminarium dyplomowe- specjalność Project Management- seminarium w języku angielskim dla studentów kierunku Zarządzanie w letnim semestrze, roku akademickiego 2018/2019, oraz w roku akademickim 2019/2020 w ramach projektu pt.: "Study Business! - międzynarodowy program studiów na kierunku Zarządzanie" nr POWR.03.03.00-00-M087/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167358 Fri, 15 Feb 2019 17:23:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167358 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/FSM/ZK/2019 - SZKOŁA LETNIA DLA STUDENTÓW, EDYCJA 2019]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja szkoły letniej w ramach projektu „Wdrożenie programu edukacyjnego „Polityka-Religia-Bezpieczeństwo. Konflikt i próby rozwiązania” w oparciu o współpracę międzynarodową.” nr POWR.04.03.00-00-0013/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Organizacja szkoły letniej polegać ma na zapewnieniu jej uczestnikom noclegów, wyżywienia oraz wynajęciu sal wykładowo-konferencyjnych. W ramach szkoły letniej uczestniczący w niej studenci będą brać udział w wykładach i towarzyszących im warsztatach. Celem jest zapoznanie studentów z szeroko pojętą tematyką: wpływu religii na normy i bezpieczeństwo; wielokulturowośc; tożsamości; związku między religią i tożsamością religijną a bezpieczeństwem. Standardowy harmonogram jednego dnia szkoły letniej będzie przewidywał dwa bloki zajęć dydaktycznych przed południem oraz dwa bloki po południu (w tym jeden wieczorem w warunkach klubowych). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167346 Fri, 15 Feb 2019 17:19:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167346 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPO/7.1/NZ/2019 pn. „Pośrednictwo pracy”]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie pośrednictwa pracy, zwane w dalszej części pośrednictwem pracy lub pośrednictwem. Uczestnikami pośrednictwa będą osoby wyłonione przez Zamawiającego w ramach realizacji projektu pn. „Nowy zawód szansą na trwałe zatrudnienie”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167342 Fri, 15 Feb 2019 17:10:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167342 <![CDATA[zapewnienie noclegów, wyżywienia, sal szkoleniowych oraz transportu dla uczestników warsztatów wdrożeniowych dla kadry zarządczej, administracyjnej i dydaktycznej Collegium Civitas]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie 100 uczestnikom organizacji warsztatów z zakresu wdrażania Strategii komunikacji CC, w tym: • noclegów (jedna doba hotelowa), • wyżywienia, • 3 sale wykładowe/szkoleniowe z wyposażeniem konferencyjnym tj. rzutnik, ekran, flipchart itp. • transportu do miejsca szkolenia z siedziby CC oraz transport powrotny do siedziby CC. Szczegółowe kryteria w/w usług zostały opisane w załączniku nr 1 do zapytania. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostały opisane z we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 5 do zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167352 Fri, 15 Feb 2019 17:07:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167352 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 02/WSH/ UMO_ORZ /2019 dot. wyboru osób prowadzących warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu programowania i robotyki]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dla uczniów biorących udział w projekcie cyklu zajęć z zakresu programowania i robotyki (1 cykl = 28h dydaktycznych z jedną grupą) w oparciu o przygotowane scenariusze zajęć – Młody Programista. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167354 Fri, 15 Feb 2019 17:07:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167354 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 02/WSH/ UMO_MI /2019 dot. wyboru osób prowadzących warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu programowania i robotyki]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dla uczniów biorących udział w projekcie cyklu zajęć z zakresu programowania i robotyki (1 cykl = 28h dydaktycznych z jedną grupą) w oparciu o przygotowane scenariusze zajęć – Młody Programista. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167353 Fri, 15 Feb 2019 17:03:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167353 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2019/POWR.03.03.00-00-M086/16 dotyczące przygotowania i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim dla studentów kierunku Informatyka w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019 oraz w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020, dla studentów kierunku Informatyka, uczestników/czek projektu „Become an expert in IT - międzynarodowy program studiów na kierunku Informatyka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego]]> Akademia WSB zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na potrzeby realizacji projektu pn. „Become an expert in IT - międzynarodowy program studiów na kierunku Informatyka” nr POWR.03.03.00-00-M086/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie w języku angielskim, następujących zajęć dydaktycznych: Zadanie 1 – Etyka w biznesie- wykład Zadanie 2 – Wyzwania bezpieczeństwa państwa w XXI wieku- wykład Zadanie 3 – Programowanie obiektowe - wykład Zadanie 4 – Programowanie obiektowe - laboratorium Zadanie 5 – Projekt – aplikacje komputerowe i interfejs użytkownika – ćwiczenia Zadanie 6 – Grafika komputerowa i multimedia – wykład Zadanie 7 - Grafika komputerowa i multimedia - laboratorium Zadanie 8 – Rozproszone bazy danych – wykład Zadanie 9 - Rozproszone bazy danych -laboratorium Zadanie 10 - Systemy operacyjne - wykład Zadanie 11 - Systemy operacyjne - laboratorium Zadanie 12 – Podstawy Problem Based Learning- ćwiczenia dla studentów anglojęzycznych kierunku Informatyka w letnim semestrze, roku akademickiego 2018/2019, w ramach projektu pt.: „Become an expert in IT - międzynarodowy program studiów na kierunku Informatyka” nr POWR.03.03.00-00-M086/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167348 Fri, 15 Feb 2019 17:00:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167348 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 02/WSH/ UMO_CJZ /2019 dot. wyboru osób prowadzących warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu programowania i robotyki]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dla uczniów biorących udział w projekcie cyklu zajęć z zakresu programowania i robotyki (1 cykl = 28h dydaktycznych z jedną grupą) w oparciu o przygotowane scenariusze zajęć – Młody Programista. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167350 Fri, 15 Feb 2019 16:59:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167350 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 02/WSH/UMO_SK/2019 dot. wyboru osób prowadzących warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu programowania i robotyki]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dla uczniów biorących udział w projekcie cyklu zajęć z zakresu programowania i robotyki (1 cykl = 28h dydaktycznych z jedną grupą) w oparciu o przygotowane scenariusze zajęć – Młody Programista. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167349 Fri, 15 Feb 2019 16:53:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167349