Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 26 Jun 2019 04:28:54 +0200 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE - zastawę stołową + szućce + komplet garnków dla 36 dzieci przedszkolnych w wieku 3-4 lat.]]> Przedmiotem zamówienie jest dostawa naczyń i sztućców do przedszkola NOVUM w Wołominie na potrzeby utworzenia 36 nowych miejsc przedszkolnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pt. „Rozwój Przedszkola NOVUM jako możliwość zapewnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej „ https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192341 Wed, 26 Jun 2019 04:16:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192341 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE - leżaki i materace oraz maty dla 36 dzieci przedszkolnych w wieku 3-4 lat.]]> Przedmiotem zamówienie jest dostawa leżaków + materacy + mat do przedszkola NOVUM w Wołominie na potrzeby utworzenia 36 nowych miejsc przedszkolnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pt. „Rozwój Przedszkola NOVUM jako możliwość zapewnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej „ https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192340 Wed, 26 Jun 2019 03:47:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192340 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE - meble przedszkolne do 2 sal przedszkolnych i szatni dla 36 dzieci przedszkolnych w wieku 3-4 lat]]> Druga osoba do kontaktu: Anna Gębicka tel 500-488-719 Przedmiotem zamówienie jest dostawa mebli do przedszkola NOVUM w Wołominie na potrzeby utworzenia 36 nowych miejsc przedszkolnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pt. „Rozwój Przedszkola NOVUM jako możliwość zapewnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192339 Wed, 26 Jun 2019 03:09:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192339 <![CDATA[„Usługa Nadzoru Inwestorskiego - Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o silniki gazowe o mocy elektrycznej 8MW z możliwością produkcji chłodu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Ujeźdźcu Małym”]]> 1. Przedmiotem zamówienia / umowy jest: świadczenie kompleksowej usługi nadzoru w zakresie sprawowania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, o której mowa art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1202, ze zm.) na stanowisku inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności: - konstrukcyjno-budowlanej, - instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. nad budową układu wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o silniki gazowe o mocy elektrycznej ok. 8MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną; 2. Przedmiotem nadzoru jest budowa „Elektrociepłowni” tj. budynku elektrociepłowni wraz z niezbędnymi instalacjami oraz kompletną infrastrukturą techniczno – użytkową, infrastrukturą zewnętrzną i (kompletny układ wysokosprawnej kogeneracji). Budowa będzie realizowana przez podmiot („Generalnego Wykonwcę“) wyłoniony w odzoelnym postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Zadanie: „Budowa wysokosprawnej kogeneracji w oparciu o silniki gazowe o mocy elektrycznej 8MW z możliwością produkcji chłodu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Ujeźdźcu Małym”, Numer sprawy nadany przez Zamawiającego: ZO-01/19/TRb . https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192338 Wed, 26 Jun 2019 01:01:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192338 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/06/2019/1.1.1 POIR - zatrudnienie konsultanta naukowego na podstawie umowy cywilnoprawnej]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie konsultanta naukowego zostanie na podstawie umowy cywilnoprawnej na potrzeby realizacji projektu badawczo-rozwojowego dotyczącego zagadnienia drukowanej elektroniki pn. „Funkcjonalna SSL w innowacyjnej autorskiej technologii Masterpress S.A.” realizowanego w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R Przedsiębiorstw” Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192335 Tue, 25 Jun 2019 23:55:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192335 <![CDATA[Wynajem i zabudowa stoiska wystawowego na targach: Cosmoprof Asia Hong Kong]]> Przedmiotem zamówienia jest wynajem, zabudowa i demontaż stoiska wystawowego na targi Cosmoprof Asia 2019 w Hong Kongu, które odbędą się w dniach 13-15/11/2019. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192222 Tue, 25 Jun 2019 23:16:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192222 <![CDATA[Praca na stanowisku: Koordynator Naukowy]]> Przedmiotem zamówienia jest praca na stanowisku: Koordynator Naukowy, w formie umowy zlecenia w związku z realizacją projektu pod tytułem „Technologia fotorealistycznej wizualizacji trójwymiarowej i animacji ubrań na dowolnych sylwetkach” w ramach Poddziałania 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Projekt nr RPMP.01.02.01-12-0652/16). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192095 Tue, 25 Jun 2019 22:49:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192095 <![CDATA[Obsługa Zamawiającego w zakresie zadań polegających na- udział w targach w charakterze wystawcy -BATIMAT Francja]]> Przedmiotem zamówienia w zakresie obsługi Zamawiającego w targach w charakterze wystawcy jest : A. Kompleksowa obsługa i organizacja następujących imprez targowych: a) BATIMAT Paryż ,Francja, listopad 2019. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20209 Tue, 25 Jun 2019 22:48:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20209 <![CDATA[Artykuły informacyjne i promocyjne]]> Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wydruk, dostawa i kolportaż materiałów opisanych szczegółowo w zał. Nr 4- opis przedmiotu zamówienia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192315 Tue, 25 Jun 2019 22:42:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192315 <![CDATA[Organizacja i realizacji kompleksowych usług szkoleniowych z przeprowadzeniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, ubezpieczeniem NNW dla 2 Uczestniczek projektu pt. projektu pt. „Lepsze kwalifikacje szansą na awans zawodowy”]]> 1.1 Szkolenie Multimedia a) Planowana liczba Uczestniczek projektu: 1 osoba, b) Czas trwania szkolenia: 100 godzin, c) minimalny zakres tematyczny: Podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z multimediami oraz urządzeniami cyfrowymi, podstawowe formaty zapisu danych cyfrowych, grafika komputerowa, Przetwarzanie obrazu statycznego d) uzyskany certyfikat zgodny z podpunktem 1.3 (poniżej) III punktu. 1.2 Szkolenie prowadzenie spraw rachunkowo - finansowych a) Planowana liczba Uczestników projektu: 1 osoba, b) Czas trwania szkolenia: 100 godziny, c) minimalny zakres tematyczny: Istota i funkcje rachunkowości, Dokumenty opisujące zasady rachunkowości, . Koszty i przychody, Zakres przedmiotowy oraz podatnicy podatku VAT d) uzyskany certyfikat zgodny z podpunktem 1.3 (poniżej) III punktu. 1.3 Nabycie kwalifikacji zawodowych będzie weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu). Rezultatem szkolenia ma być nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014- 2020, dostępnych na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl . Zgodnie z ww. Wytycznymi kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192330 Tue, 25 Jun 2019 22:22:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192330 <![CDATA[Zapytanie ofertowe ZO/12/2019: Wykonanie usług badawczo-rozwojowych w ramach stanowiska - "Technik programista analityk informatyczny"]]> Przedstawienie oferty cenowej na zatrudnienie na stanowisku "Technik programista analityk informatyczny" realizowane w ramach projektu: „Badanie nad sztuczną inteligencją w zakresie uczenia maszynowego systemu wspomagania decyzji w obszarze gospodarki energetycznej, ciepłowniczej i gazowej.” Umowa o dofinansowanie nr RPMA.01.02.00-14-a103/17-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192328 Tue, 25 Jun 2019 22:13:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192328 <![CDATA[Świadczenie usług w zakresie rozwiązań ICT przez podwykonawcę w ramach realizacji projektu pn. „System Zdalnej Opieki Telemedycznej (SZOT)”]]> Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie prototypu systemu asysty telemedycznej dla seniorów, działającego z wykorzystaniem nadgarstkowego urządzenia (w formie inteligentnej opaski bądź zegarka) mierzącego parametry fizjologiczne i aktywność, oraz telefonu komórkowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20197 Tue, 25 Jun 2019 22:01:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20197 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na organizację kuru prawa jazdy kategorii B dla uczestników projektu "Sprawni w pracy"]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych. Zamawiający dopuszcza dołączenie uczestników do innych grup szkoleniowych przy zachowaniu warunków zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192324 Tue, 25 Jun 2019 21:25:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192324 <![CDATA[Stworzenie dokumentu aktualizującego długoterminową strategię rozwoju spółki Zmawiającego w związku technologicznym rozwojem oferowanego produktu i koncepcji sprzedaży usługi oraz bieżące doradztwo dotyczącej eksportu usługi informatycznej na rynku amerykańskim (USA).]]> Stworzenie dokumentu aktualizującego długoterminową strategię rozwoju spółki Zmawiającego w związku technologicznym rozwojem oferowanego produktu i koncepcji sprzedaży usługi oraz bieżące doradztwo dotyczącej eksportu usługi informatycznej na rynku amerykańskim (USA). Opracowany dokument powinien zawierać minimum: • przygotowanie strategii rozwoju eksportu, w tym: o realizacja badań co najmniej gabinetowych dotyczących potencjalnych klientów naszej usługi (wskazanej najodpowiedniejszej grupy docelowej, opracowanie profili potencjalnych klientów); przeprowadzenie innych badań niż gabinetowych (tj. badań pierwotnych na rynkach anglojęzycznych tj. USA, Kanada, Wielka Brytania, Australia) będzie skutkowało wyższą punktacją oferty, co w szczegółach przedstawia w dalszej części zapytania algorytm; o stworzenie oceny jaki kanał dotarcia do klientów będzie najlepszy, ze szczegółowym opisem zalet i wad; należy uwzględnić kanały dotarcia on-line jak i off-line. o stworzenie zarysu strategii marketingowej niezbędnej do ekspansji produktu na rynki anglojęzyczne ze szczególnym uwzględnieniem USA. o szczegółowe informacje jak należy się przygotować do ekspansji produktu na rynek USA. Zamawiający oczekuje szczegółowych informacji dotyczących mentalności/upodobań potencjalnych klientów w danym kraju. o ocena na ile cena produktu powinna być różna bądź taka sama w różnych krajach, dla których jest robiona analiza rynku i budowanie strategii; o analiza jaka płatna reklama jest najlepsza dla naszej grupy odbiorców oraz w zależności od kraju jakie są koszty tego typu reklamy oraz jaki budżet należy przewidzieć i na jaki czas na marketing tego typu; o analiza i zbudowanie strategii dotarcia nie tylko do odbiorców produktu, lecz także do potencjalnych inwestorów w zależności od kraju. Zamawiający oczekuje również informacji poprzez jakie kanały najlepiej dotrzeć do tego typu osób; o analiza z jakimi osobami fizycznymi czy też firmami (ze względów językowych i mentalnych najlepiej polskimi) warto nawiązać współpracę w zakresie pomocy w budowaniu marki na danym rynku zagranicznym. Mile widziana szczegółowa analiza co najmniej trzech firm lub osób fizycznych • doraźne doradztwo dotyczące rozwoju eksportu – w ramach wykonywanych usług i tego wynagrodzenia Wykonawca będzie udzielał Zamawiającemu doraźnych porad związanych z rozwojem eksportu. W szczególności chodzi o, pomoc w podejmowaniu decyzji jakie działania marketingowe należy podjąć w danym momencie i w danym czasie. Zamawiający wymaga od Wykonawcy konsultacji co najmniej 10 godzin miesięcznie przez cały okres trwania umowy wynoszący min. 3 miesiące od dnia podpisania umowy. Okres ten może ulec wydłużeniu w zależności od potrzeb Oferenta. Przygotowany dokument powinien w sposób kompleksowy określać strategię eksportową do realizacji w 2019 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192323 Tue, 25 Jun 2019 21:23:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192323 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego, którego wynikiem będzie przygotowanie strategii wzorniczej dla przedsiębiorstwa Zamawiającego]]> ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego, którego wynikiem będzie przygotowanie strategii wzorniczej dla przedsiębiorstwa Zamawiającego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20207 Tue, 25 Jun 2019 20:59:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20207 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na realizację usług doradczych polegających na przeprowadzeniu audytu wzorniczego, którego wynikiem będzie przygotowanie strategii wzorniczej dla przedsiębiorstwa Zamawiającego]]> Przeprowadzenie audytu wzorniczego celem przygotowania Zamawiającego do podjęcia działań w kierunku rozwoju produktów (wyrobów, usług) wraz z rekomendacjami. Audyt wzorniczy oznacza analizę działalności przedsiębiorcy pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, której wynikiem będzie strategia wzornicza. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20206 Tue, 25 Jun 2019 20:40:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20206 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 7/SZ/RZ/2019 - Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla 9 Uczestników/Uczestniczek Projektu. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu skierowani zostaną na szkolenie zgodnie z ich potrzebami określonymi w Indywidualnym Planie Działania, a także zgodnie z potrzebami rynku pracy. Szkolenia mają prowadzić do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kompetencji zawodowych zakończonych egzaminem i uzyskaniem stosownego certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego nabycie, podwyższenie lud dostosowanie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Grupa docelowa to 9 osób młodych, w tym z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat pozostające bez pracy, w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) – osoby bierne zawodowo oraz osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych tzw. ubodzy pracujący, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Powyższe działania realizowane są w ramach projektu „Start zawodowy.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192160 Tue, 25 Jun 2019 20:21:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192160 <![CDATA[Usługa szkoleniowa w zakresie przeprowadzenia 139 dni szkoleń (1112 godzin), opracowania autorskich materiałów szkoleniowych, zapewnienia cateringu kawowego na szkolenia (596 osobodni), sali szkoleniowej ( 4 dni, 32 godziny), noclegów wraz z całodziennym wyżywieniem dla 40 osób, 80 osobodni, łącznie dla 449 pracowników administracji samorządowej z pięciu Gmin – Partnerów projektu: Gmina Świeszyno, Gmina Krokowa, Gmina Biesiekierz, Gmina Magnuszew, Gmina Stupsk.]]> Usługa szkoleniową w zakresie przeprowadzenia 139 dni szkoleń (1112 godzin), opracowania autorskich materiałów szkoleniowych, zapewnienie cateringu kawowego na szkolenia (596 osobodni), sali szkoleniowej ( 4 dni, 32 godziny), noclegów wraz z całodziennym wyżywieniem dla 40 osób, (80 osobodni), dla łącznie dla 449 pracowników administracji samorządowej z pięciu Gmin – Partnerów projektu: Gmina Świeszyno, Gmina Krokowa, Gmina Biesiekierz, Gmina Magnuszew, Gmina Stupsk w zakresie: Warsztaty z procedur zarządczych, Szkolenia obligatoryjne, Szkolenia z zakresu tworzenia i zarządzania mieszkaniami wspomaganymi, szkolenia fakultatywne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20203 Tue, 25 Jun 2019 19:55:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20203 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 004/06/2019/KGOIR / POIR.02.03.03-26-0001/16-ZK - Kompleksowa organizacja wyjazdowej misji gospodarczej do Stanów Zjednoczonych (USA) dla jednej z firm Zamawiającego w dniach 06 do 12 lipca 2019 r., połączonej z udziałem jako zwiedzający w Targach SEMICON WEST 2019, które odbędą się w Moscone Center, San Francisco, Kalifornia, Stany Zjednoczone w dniach 9 lip 2019 –11 lip 2019 r., https://10times.com/semicon-west]]> W związku z realizacją działań wynikających z umowy o dofinansowanie nr POIR.02.03.03-26-0001/16 pn. „Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów” realizowanego w ramach Działania 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego spółka pn. Centrum Kooperacji Recyklingu- not for profit system sp. z o.o. – Koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Krajowego Klastra Kluczowego zgodnie z zasadą konkurencyjności zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup usługi związanej z kompleksową organizacją wyjazdowej misji gospodarczej do Stanów Zjednoczonych (USA) dla jednej z firm Zamawiającego w dniach 06 do 12 lipca 2019 r. połączonej z udziałem jako zwiedzający w Targach SEMICON WEST 2019, które odbędą się w Moscone Center, San Francisco, Kalifornia, Stany Zjednoczone w dniach 9 lip 2019 –11 lip 2019 r., https://10times.com/semicon-west MIEJSCE DOCELOWE: Państwo: Stany Zjednoczone Ameryki Miasta: 1. San Francisco – miasto w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych 2. Los Angeles – miasto w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych TRYB ZAMÓWIENIA 1. Niniejsze Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego (zasada konkurencyjności powyżej 50 tys. złotych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ) 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 3. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasadą konkurencyjności. 4. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności. 5. Wszyscy Wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji dotyczących niniejszego zamówienia i żaden Wykonawca nie jest uprzywilejowany względem drugiego, a postępowanie przeprowadzone jest w sposób transparentny. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa organizacja wyjazdowej misji gospodarczej do Stanów Zjednoczonych (USA) dla jednej z firm Zamawiającego w dniach 06 do 12 lipca 2019 r., połączonej z udziałem jako zwiedzający w Targach SEMICON WEST 2019, które odbędą się w Moscone Center, San Francisco, Kalifornia, Stany Zjednoczone w dniach 9 lip 2019 –11 lip 2019 r. https://10times.com/semicon-west 2. Rodzaj zamówienia: usługi. 3. Termin realizacji usługi: 9 lipca 2019 –12 lipca 2019 r. a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą. 4. Kompleksowość rozumiana jest jako zabezpieczenie przez Wykonawcę wszystkich aspektów związanych z udziałem Zamawiającego w ww. imprezie. W związku z czym obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie wszystkich pojawiających się w tego typu zamówieniach kosztów możliwych do przewidzenia przez podmioty gospodarczo zajmujące się organizacją usług o charakterze tożsamym lub zbliżonym do przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty o charakterze dodatkowych opłat, itp., ZADANIA I WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY W RAMACH PLANOWANEGO ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS). 1. Zamawiający zapytanie kieruje do profesjonalnych organizatorów 2. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Zamawiającym i wskazanymi przez niego podmiotami, w tym wymaganych właściwą realizacją projektu kontaktów osobistych, telefonicznych oraz e-mailowych, 3. Realizacji poszczególnych zadań wchodzących w zakres zamówienia, zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz ustaleniami podjętymi wspólnie z Zamawiającym w trakcie przygotowań do realizacji zamówienia, 4. Działania z dochowaniem należytej staranności, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. 5. W ramach planowanego zamówienia Wykonawca odpowiadał będzie za organizację i nadzór nad wszelkimi działaniami podejmowanymi w związku z realizacją zamówienia 6. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie zobowiązania formalno-prawne wobec podmiotów z nim współpracujących przy lub na rzecz realizacji planowanego zamówienia. Szczegóły ujęte zostały w załączniku: zapytanie ofertowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192316 Tue, 25 Jun 2019 19:40:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192316 <![CDATA[Najem łóżek rehabilitacyjnych wraz ze świadczeniem usługi transportu ww. łóżek rehabilitacyjnych w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia”]]> Najem łóżek rehabilitacyjnych wraz ze świadczeniem usługi transportu ww. łóżek rehabilitacyjnych w związku z realizacją projektu „Podniesienie kompetencji zawodowych fizjoterapeutów zatrudnionych w publicznym systemie ochrony zdrowia” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191925 Tue, 25 Jun 2019 18:37:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191925 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR CNZ/Z4/1/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń specjalistycznych wraz z egzaminami zewnętrznymi / certyfikacyjnymi tj. walidacją i certyfikacją nabytych kwalifikacji w ramach projektu pn. „Czas na zmianę!” nr projektu RPLU RPLU.11.01.00-06-0125/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192311 Tue, 25 Jun 2019 18:16:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192311 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4.3/1.2/BB/Technomex/2019]]> Przedmiotem zapytania jest realizacja usługi polegającej na udziale w projekcie na następującym stanowisku: Rola w projekcie - Członek zespołu badawczego Szczegóły w załączniku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192308 Tue, 25 Jun 2019 17:46:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192308 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/KIS/9.1.2/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych kończących się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji / nabycie kompetencji zawodowych]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych kończących się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji / nabycie kompetencji zawodowych w ramach projektu „Metamorfozy – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej mieszkańców Sądecczyzny” . a) Pracownik administracyjno-biurowy – 4 osoby; b) Asystent nauczyciela przedszkola/pomoc nauczyciela przedszkola – 4 osoby; c) Pracownik gospodarczy z uprawnieniami elektrycznymi SEP grupa I – 2 osoby. Szkolenie/kurs określone w lit a) – b) musi uwzględniać zagadnienia z obszaru ICT (Information and Communication Technologies) w min. 20% godzin szkoleniowych przewidzianych dla danego szkolenia/kursu umożliwiające uczestnikowi szkolenia/kursu nabycie, podniesienie, uzupełnienie umiejętności zawodowych. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 2/KIS/9.1.2/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. dostępną na stronie Zamawiającego www.fundacja-cp.pl w zakładce Ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192304 Tue, 25 Jun 2019 16:51:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192304 <![CDATA[Organizacji i realizacji kompleksowych usług szkoleniowych z przeprowadzeniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, ubezpieczeniem NNW dla 2 Uczestników projektu pt. „Lepsze kwalifikacje szansą na awans zawodowy”]]> 1.1 Szkolenie na operatora wózka widłowego a) Planowana liczba Uczestników projektu: 2 osoby, b) Czas trwania szkolenia: 67 godzin, c) minimalny zakres tematyczny: Przepisy ogólne i dokumentacja techniczna ,Typy stosowanych wózków jezdniowych, Budowa wózków jezdniowych, Obowiązki i czynności operatora przy obsłudze wózków, Podstawy ładunkoznawstwa, Przepisy BHP i ppoż. w pracy operatora wózka jezdniowego, Wiadomości o dozorze technicznym d) uzyskany certyfikat zgodny z podpunktem 1.2 (poniżej) III punktu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192303 Tue, 25 Jun 2019 16:47:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192303 <![CDATA[Organizacji i realizacji szkolenia z przeprowadzeniem egzaminu potwierdzającego uzyskanie kompetencji, ubezpieczeniem NNW dla 9 Uczestników projektu pt. „Lepsze kwalifikacje szansą na awans zawodowy”]]> 1.1 Szkolenie z Dietoterapia w Modelu Holistycznym a) Planowana liczba Uczestników projektu: 9 osoby, b) Czas trwania szkolenia: 110 godziny, c) minimalny zakres tematyczny: Dietetyka konwencjonalna, Dietetyka w poszczególnych jednostkach chorobowych, Alternatywne terapie: Akupunktura, Akupresura, Rehabilitacja, Osteopatia d) egzamin wewnętrzny potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192297 Tue, 25 Jun 2019 16:21:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192297 <![CDATA[„ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ”]]> Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń (wraz z egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje/kompetencje) dla 9 Uczestników Projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192295 Tue, 25 Jun 2019 16:18:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192295 <![CDATA[49/ZK/2019/DDR Usługa cateringowa]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu posiłków dla uczestników półkolonii organizowanych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Busku – Zdroju w ramach Projektu „Dla Dobra Rodziny”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192291 Tue, 25 Jun 2019 16:04:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192291 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2.2-076/2016/005 w częściach A1, A2, A3, A4]]> ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2.2-076/2016/005 w częściach A1, A2, A3, A4 na zakup usługi doradczej w projekcie doradczym z zakresu tworzenia planów rozwoju dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży mięsnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192290 Tue, 25 Jun 2019 16:04:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192290 <![CDATA[Zaproszenie do składania oferty na relizację na terenie Miasta Lublin lub w innej lokalizacji na terenie województwa lubelskiego wskazanej przez Zamawiającego, indywidualnych usług doradczych dla nowopowstałych przedsiębiorstw w ramach projektu "Przedsiębiorcza Lublszczyzna".]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenia indywidualnych usług doradczych w ramach projektu "Przedsiębiorcza Lubelszczyzna". Szczegółowy opis został ujęty w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192289 Tue, 25 Jun 2019 15:59:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192289 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5.3/1.2/BB/Technomex/2019]]> Przedmiotem zapytania jest realizacja usługi polegającej na udziale w projekcie na następującym stanowisku: Rola w projekcie - Fizjoterapeuta Szczegóły w załączniku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192288 Tue, 25 Jun 2019 15:59:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192288 <![CDATA[Szkolenia zawodowe z tematyki pracownik prac dorywczych i magazynowych z obsługą kasy fiskalnej]]> Beneficjent na terenie województwa wielkopolskiego (powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, gostyński, grodziski, jarociński, kępiński, kolski, koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, ostrzeszowski, pilski, pleszewski, rawicki, słupecki, szamotulski, średzki, śremski, turecki, wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński, złotowski) planuje zrealizowanie szkoleń zawodowych z tematyki pracownik prac dorywczych i magazynowych z obsługą kasy fiskalnej dla maksymalnie 12 uczestniczek/uczestników Projektu (UP) „Obszar Skutecznej Integracji” z rynkiem pracy dla mieszkańców województwa Wielkopolskiego w terminie do 31.07.2019 roku. Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy do kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych, w planowanym okresie do 31.07.2019 roku dla 1 grupy, tj. maksymalnie 12 uczestniczek/uczestników Projektu (UP) „Obszar Skutecznej Integracji” z rynkiem pracy dla mieszkańców województwa Wielkopolskiego”. Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji umowy. Realizacja szkoleń powinna odbyć się na terenie zgodnym z obszarem wsparcia uczestników. Zajęcia realizowane będą w wymiarze 80 h/grupę (10 spotkań grupowych x 8h lekcyjnych, średnio 2 x w tygodniu lub weekendowo, w przypadku osób z niepełnosprawnością, u których zdiagnozowano potrzebę skróconych zajęć, spotkania będą wynosić maksymalnie 7 godzin dziennie). Przez godzinę lekcyjną rozumie się 45 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw. Celem planowanych szkoleń jest wyposażenie/ podwyższenie/ dostosowanie kwalifikacji, niezbędnych na lokalnym rynku pracy i dla uzyskania zatrudnienia, w kontekście zidentyfikowanych (na etapie rekrutacji, IPD) potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie przy wysokiej jakości szkolenia zakończone możliwością uzyskania certyfikatu uznawanego i rozpoznawalnego w danej branży. Minimalny zakres tematyki szkolenia, dzięki któremu UP uzyska wiedzę z zakresu zawodu: a) pracownik prac dorywczych i magazynowych z obsługą kasy fiskalnej – UP zna zasady BHP, jako pracownik magazynowy uzyskuje kwalifikacje w zakresie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w magazynach wykorzystujących sprzęt określany jako ‘lekki’ m.in. wózek skrzyniowy, meblowy, z burtami siatkowymi, z pałąkiem, dwukołowy, stołowy oraz wózek paletowy. Potrafi korzystać z podestów, pojemników i regałów tak aby utrzymywać porządek w magazynie oraz posiada wiedzę dotyczącą dobierania rodzaju opakowania do ilości towaru, środków transportu oraz asortymentu, stanu skupienia i struktury towaru. Posiada umiejętność czytania, pisania i liczenia aby sporządzać i posługiwać się dokumentacją magazynową – używa nazewnictwa specjalistycznego. Zna zasady magazynowania różnorakiego asortymentu i jego mierzenia aby odpowiednio opisać go w dokumentach. Weryfikuje opakowania na stanie magazynu do powtórnego użytkowania, recyklingu lub utylizacji. Obsługuje zautomatyzowany system monitorowania zapasów magazynowych. Potrafi obsługiwać kasę fiskalną. Jako pracownik prac dorywczych UP uzyskuje elementarne kwalifikacje w zakresie świadczenia usług porządkowych w gospodarstwach domowych, hotelach, biurach, szpitalach. Potrafi wykonać prace zlecone pomocnicze w usługach, gastronomii, rolnictwie, leśnictwie, budownictwie, przemyśle, transporcie. Wykonuje różnego typu prace zlecone w zależności od branży i specyfiki pracy, np.: rozładowywanie towaru, prace polowe, prace magazynowe, prace na linii produkcyjnej, zbieranie zamówień, pakowanie, prace porządkowe, prace handlowe itp. Zna tym samym podstawowe zasady obsługi kasy fiskalnej. UP posiada umiejętności posługiwania się prostymi narzędziami oraz wymaganymi w danej pracy środkami ochrony osobistej (odzież robocza i ochronna, rękawice, gogle ochronne, chemia itp.), przestrzegania zasad etyki, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192285 Tue, 25 Jun 2019 15:48:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192285 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 35/2019 Dotyczy: WYNAJMU POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ ( od 14 m2 do 16 m2) W WERSJI NAROŻNEJ ORAZ ZABUDOWY STOISKA WYSTAWIENNICZEGO NA TARGACH COSMOPROF ASIA HONG KONG 2019]]> Dotyczy : WYNAJMU POWIERZCHNI WYSTAWIENNICZEJ OD 14 M2 DO 16 M2 W WERSJI NAROŻNEJ ORAZ ZABUDOWY STOISKA WYSTAWIENNICZEGO NA TARGACH COSMOPROF ASIA HONG KONG 2019 Opis zamówienia: • Wynajem powierzchni wystawienniczej od 14 m2 do 16 m2 w wersji narożnej w sekcji polskiej Zabudowa powinna być wykonana według innowacyjnego projektu wykonawcy i powinna gwarantować wysoki poziom wizualny i estetyczny • Wymiary stoiska: od 14 m2 do 16 m2 • Wysokość zabudowy: 3 m lub więcej • podłoga: jasny szary dywan • Witryny : 1 wąska ze szkłem na froncie, podświetlana. 2 duże z lightboxem u góry i podświetlanymi półkami 6 i 4. Jedna z witryn z TV na górze 51 cali i logo 3D podświetlone. • 4 podświetlone szklane półki • Telewizor 51 cali (wypożyczenie) • 2 loga 3D podświetlane • Zabudowa biała z plexi. • Preferowane kolory: biały • Zaplecze: 1m2 • Zaplecze: Na zapleczu minimum 5 półek i haki na ubrania. • Meble i wyposażenie : Stolik okrągły, biały lakierowany- 1 szt. Fotele - 4 szt. Hoker - 1 szt. • Stolik okrągły biały/transparentny- wysoki • 3 krzesła białe/transparentne wysokie • Elektryka: Rozdzielnia elektryczna - 1 szt. minimum 15 AMP Gniazdo 220 V - 2 szt. Halogen 300 W – minimum 6 szt. Lampy wpuszczane w konstrukcję - minimum 12 szt. • Grafika : LIGHTBOX na 1 ścianie przedstawiający modelkę oraz produkty. Lightbox nad 2 witrynami (modelka i produkty). • Fototapeta z modelką i produktami + podświetlane szklane półki – ilość j.w • Oznakowanie stoiska zgodnie ze specyfikacja i wytycznymi - Marki Polskiej Gospodarki: http://www.mpit.gov.pl/strony/zadania/wspolpraca-miedzynarodowa/wspolpraca-gospodarcza/promocja-eksportu/#Projekt panelu promocyjnegoMarkiPolskiejGospodarki • Montaż i demontaż zabudowy. Gotowa zabudowa stoiska musi zostać przekazana zamawiającemu do dnia 12.11.2019 do godziny 15:00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192281 Tue, 25 Jun 2019 15:45:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192281 <![CDATA[5/7.1/WDKZ/2019/TB Przeprowadzenie szkoleń prowadzących do nabycia, podniesienia, uzupełnienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla uczestników projektu „Własna droga kariery zawodowej”]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń przygotowujących do potwierdzenia nabycia kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla 3 osób. Uczestnikami projektu są kobiety i mężczyźni w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) pozostające poza rynkiem pracy, tj. osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo. Są to osoby z obszaru województwa podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) Szczegółowy harmonogram, miejsce i godziny szkoleń zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu - możliwość realizacji usługi w godzinach przed – i popołudniowych oraz w weekendy. Usługi będą realizowane na terenie woj. podkarpackiego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192278 Tue, 25 Jun 2019 15:34:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192278 <![CDATA[Wybór wykonawcy na realizację zajęć w warunkach specjalnych w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przewóz osób na mobilnym symulatorze nauki jazdy lub płycie poślizgowej dla uczestników projektu: „Nowe perspektywy. Szkolenia zawodowe szansą na uzyskanie zatrudnienia!" RPSL.07.04.02-24-09D9/16]]> Przedmiotem zamówienia jest w wybór Wykonawcy na realizację zajęć w warunkach specjalnych w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przewóz osób na mobilnym symulatorze nauki jazdy autobusem lub w miejscu przeznaczonym do jazdy w warunkach specjalnych (ODTJ). Oferent może wskazać jeden lub dwa warianty wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający w oparciu o zasadę konkurencyjności dokona wyboru najkorzystniejszego wariantu tj. takiego, który uzyska najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami przedstawionymi w § 6 niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192280 Tue, 25 Jun 2019 15:34:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192280 <![CDATA[Przeprowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowe]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego w łącznym wymiarze 4000 godzin zegarowych (8h/Uczestnik). Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe odbywać się będzie w dni robocze i/lub w weekendy pomiędzy godz. 8.00-21.00. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w harmonogramie. Celem indywidualnego doradztwa edukacyjno-zawodowego jest diagnoza i określenie kluczowowych predyspozycji zawodowych, edukacyjnych i osobistych, ścieżki edukacyjno-zawodowej z wykorzystaniem analizy dokonanej przy rekrutacji Uczestnika. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192283 Tue, 25 Jun 2019 15:34:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192283 <![CDATA[Organizacji i realizacji kompleksowych usług szkoleniowych z przeprowadzeniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, ubezpieczeniem NNW dla 10 Uczestniczek projektu pt. „Wykorzystaj swoją szansę – III edycja”]]> 1.1 Szkolenie z RODO a) Planowana liczba Uczestniczek projektu: 1 osoba, b) Czas trwania szkolenia: 100 godzin, c) minimalny zakres tematyczny: Europejska reforma ochrony danych osobowych, zgodność przetwarzania danych osobowych z obowiązującym prawem, Obowiązki informacyjne, Obowiązek szacowania ryzyka, Obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych, Obowiązki związane z naruszeniem ochrony danych osobowych, Inspektor ochrony danych (DPO), Kary finansowe za naruszenie zasad ochrony danych osobowych, Praktyczne wdrożenie RODO, d) uzyskany certyfikat zgodny z podpunktem 1.5 (poniżej) III punktu. 1.2 Szkolenie Kurs komputerowy a) Planowana liczba Uczestniczek projektu: 5 osób, b) Czas trwania szkolenia: 100 godzin, c) minimalny zakres tematyczny: Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo d) uzyskany certyfikat zgodny z podpunktem 1.5 (poniżej) III punktu. 1.3 Szkolenie Pracownik obsługi biurowej a) Planowana liczba Uczestniczek projektu: 2 osoby, b) Czas trwania szkolenia: 100 godzin, c) minimalny zakres tematyczny: Wiedza o gospodarce, Organizacja i funkcjonowanie biura, Komputer w pracy biurowej, technika biurowa, rzeczowy wykaz akt d) uzyskany certyfikat zgodny z podpunktem 1.5 (poniżej) III punktu. 1.4 Szkolenie Multimedia a) Planowana liczba Uczestniczek projektu: 2 osoby, b) Czas trwania szkolenia: 100 godzin, c) minimalny zakres tematyczny: Podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z multimediami oraz urządzeniami cyfrowymi, podstawowe formaty zapisu danych cyfrowych, grafika komputerowa, Przetwarzanie obrazu statycznego d) uzyskany certyfikat zgodny z podpunktem 1.5 (poniżej) III punktu. 1.5 Nabycie kwalifikacji zawodowych będzie weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu). Rezultatem szkolenia ma być nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014- 2020, dostępnych na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl . Zgodnie z ww. Wytycznymi kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192282 Tue, 25 Jun 2019 15:34:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192282 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia pn. Instruktor fitness]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest szkolenie: 1. Instruktor fitness dla 1 Uczestnika Projektu a) przeprowadzenie 100 godzinnego (1h - 60 minut) szkolenia zawodowego zakończonego walidacją i egzaminem oraz wydaniem certyfikatu nadającego kwalifikacje w zakresie kursu: Instruktor fitness dla 1 Uczestnika Projektu „Obudź się, pora wstać”, zgodnie z programem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Program szkolenia będzie modyfikowany w zależności od potrzeb Uczestników Projektu zdiagnozowanych podczas wstępnej analizy dokonanej przed rozpoczęciem szkolenia przez wykonawcę. b)Objęcie uczestników szkolenia w trakcie jego trwania ubezpieczeniem NNW. c)Zapewnienia Uczestnikom szkoleń cateringu (obiad dwudaniowy składający się z zupy i drugiego dania i napoju tj. kompot/sok/woda) i przerwy kawowej w skład przerwy: kawa, herbata, woda mineralna, ciastka (lub ciasto), cukier, mleko, cytryna – w ilości nie limitowanej na uczestnika, jeżeli dzienna ilość godzin lekcyjnych szkolenia jest równa lub większa niż 6; przerwy kawowej(o składzie jak powyżej) – w przypadku, gdy dzienna ilość godzin szkolenia jest równa lub większa niż 4 jedn. Lekcyjne(45 minut). d) Zapewnienia odpowiednio przystosowanej sali szkoleniowej wraz z niezbędnym sprzętem tj. np. komputerem, krzesłem, biurkiem itp. e) Zapewnienie materiałów dydaktycznych i szkoleniowymi (np. prezentacji, skryptów, książki, długopis, notes itp.) Szkolenie powinno być zakończone nabyciem przez uczestnika Projektu kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem treningów personalnych – instruktażu fitness, określonym w załączniku nr 16 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192273 Tue, 25 Jun 2019 15:32:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192273 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 3/7.1/RPiB/ASK/2019 dot. indywidualnych konsultacji z zakresu pośrednictwa pracy]]> Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego są indywidualne konsultacje z zakresu pośrednictwa pracy świadczone 50 Uczestnikom/czkom projektu „Aktywni, solidni, kompetentni!”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192248 Tue, 25 Jun 2019 15:29:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192248 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/7.1/RPiB/ASK/2019 dot. indywidualnych konsultacji psychologicznych]]> Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego są indywidualne konsultacje psychologiczne świadczone 50 Uczestnikom/czkom projektu „Aktywni, solidni, kompetentni!”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192238 Tue, 25 Jun 2019 15:29:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192238