Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Roboty budowlane https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 19 Feb 2019 20:14:06 +0100 <![CDATA[Budowa wielofunkcyjnego budynku turystycznego w Pajewie]]> Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku wielofunkcyjnego (z pokojami noclegowymi oraz salą konferencyjną ) z częścią mieszkalną, wraz z doziemną instalacją wodociągową, elektryczną, gazową, kanalizacją sanitarną, zbiornikiem szczelnym, zbiornikiem gazowym naziemnym oraz wewnętrzną instalacją gazową, na działce nr geod. 262 i 264 w Pajewie, gm. Tykocin. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: zbiór plików dostępny pod linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/1kKMPzWDeK0TWPGyx2xJ04ig4zXniIcEF?usp=sharing oraz regulacje i zapisy Istotnych postanowień przyszłej umowy. Uwaga! W ramach niniejszego zamówienia i zbioru plików nie należy ujmować dostawy WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO KUCHNI ujętego w przedmiarze o nazwie „01_Przedmiar_branza_budowlana”, cała pozycja 6 (lp. 89 d.6 – 130 d.6). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1168037 Tue, 19 Feb 2019 19:17:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1168037 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie dostawy i montażu czterech instalacji PV dla Społem PSS w Sławnie z dnia 19.02.2019 r.]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa i montaż systemu PV dla Społem PSS Sławno o łącznej mocy zainstalowanej 86,95 kWp, składającego się z czterech mikroinstalacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1168036 Tue, 19 Feb 2019 19:14:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1168036 <![CDATA[Zakup prac i materiałów budowlanych celem wykonania modernizacji, przebudowy i budowy wewnętrznych pomieszczeń z ich przeznaczeniem na laboratorium w obecnym budynku hali produkcyjnej Zamawiającego]]> Przedmiotem zamówienia jest: Zakup prac i materiałów budowlanych celem wykonania modernizacji, przebudowy i budowy wewnętrznych pomieszczeń z ich przeznaczeniem na laboratorium w obecnym budynku hali produkcyjnej Zamawiającego na terenie działki o nr ewid. 193/9 w obrębie ewidencyjnym Pikutkowo, gm. Brześć Kujawski całość w oparciu o Decyzję z dn. 04.06.2018 r. nr 333/2018 W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie adaptacji obecnych pomieszczeń znajdujących się na poziomie parter w posiadanej hali produkcyjno-magazynowej poprzez ich dostosowanie na cele planowanego do powstania laboratorium aplikacyjnego (które będą tworzyć cztery pomieszczenia wewnętrzne zgodnie z Projektem budowlanym z dn. 23.05.2018 r.) do prowadzenia prób parametrów użytkowych gotowego wyrobu tj. celem prowadzenia badań i testów doświadczalnych w zakresie farb. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15257 Tue, 19 Feb 2019 18:26:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15257 <![CDATA[Zamówienie na roboty budowlane - hydrant]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo-budowlanych z montażem wyposażenia (robocizna) oraz zakupem niezbędnych materiałów budowlanych potrzebnych do przeprowadzenia prac zgodnych ze szczegółowym opisem zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15251 Tue, 19 Feb 2019 15:57:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15251 <![CDATA[Roboty budowlane]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup robót i materiałów budowlanych. ADRES INWESTYCJI: ul. Nadrzeczna 6, 24-120 Kazimierz Dolny zgodnie z: • Pozwoleniem na roboty budowlane związane z termomodernizacją ścian zewnętrznych i dachu oraz wymianą stolarki okiennej i drzwiowej z dnia 11.01.2017 roku wyd. przez Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków; • Zgłoszeniem o zamiarze przystąpienia do robót budowlanych obejmujących docieplenie budynku usługowego przy ul. Nadrzecznej 6 w Kazimierzu Dolnym z dnia 25.01.2017 r. oraz zaświadczeniem wyd. przez Wydział Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Puławach z dnia 30.01.2017 r. 1. Oferta powinna być zgodna z opisanymi w projekcie lub lepszymi parametrami. 2. Wszelkie odstępstwa od wymienionych wyżej parametrów powinny zostać przez oferenta uzasadnione pod kątem lepszej funkcjonalności oferowanych rozwiązań. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Przedmiar robót (w załączeniu do niniejszego zapytania ofertowego) zawiera jedynie sugestie wykonania i może nie obejmować wszystkich elementów zamówienia. 5. Oferent winien przewidzieć wszelkie niezbędne prace do należytego wykonania zadania. 6. Brak akceptacji przynajmniej jednego z warunków dyskwalifikuje oferenta z przetargu. 7. Oferta powinna być wykonana zgodnie z przedmiarem robót przekazanym przez inwestora; 8. Wszystkie materiały po stronie oferenta; 9. Oferta powinna być zgodna z wymienionymi powyżej bądź lepszymi parametrami. 10. Wszelkie odstępstwa od wymienionych wyżej parametrów powinny zostać przez oferenta uzasadnione pod kątem lepszej funkcjonalności oferowanych rozwiązań. Skrócony opis przedmiotu zapytania ofertowego: 1. Remont pomieszczeń parter prace przygotowawcze 2. Posadzki parter 3. Prace malarskie parter 4. Remont pomieszczeń piętro prace przygotowawcze 5. Posadzki piętro 6. Prace malarskie piętro 7. Remont pomieszczeń poddasze 8. Posadzki poddasze 9. Prace malarskie 10. Termomodernizacja, w tym: 10.1 - 10.2 Ocieplenie 10.3 Dach Zakres planowanych do zamówienia robót i materiałów budowlanych został szczegółowo wyspecyfikowany w przedmiarze robót budowlanych stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego (UWAGA: poz. 10.1 przedmiaru robót – została WYŁĄCZONA z niniejszego postępowania ofertowego) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167978 Tue, 19 Feb 2019 15:26:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167978 <![CDATA[Drugi przetarg - „Remont istniejącej przepompowni ścieków przy ul. Lipowej w Muszynie” realizowany w ramach Projektu „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA”]]> Przedmiotem zamówienia jest remont istniejącej przepompowni ścieków, sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz rurociągiem tłocznym kanalizacji sanitarnej przy ul. Lipowej w Muszynie” realizowany w ramach zadania nr 6 projektu „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO – KANALIZACYJNEJ NA TERENIE MIASTA I GMINY UZDROWISKOWEJ MUSZYNA”. A. Zakres prac przebudowy przepompowni ścieków obejmuje: 1. Instalacje energetyczne 2. Instalacje ogrzewania elektrycznego, wod-kan. oraz wentylacje mechaniczne: 3. Technologię przepompowni ścieków: 4. Remont ogrodzenia oraz nawierzchni. 5. Remont i rozbudowę budynku: a) Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne konstrukcji nadziemia zewnętrzne b) Wewnętrzne c) Konstrukcja dachu. d) Izolacje przeciwwilgociowe, paroizolacyjne. e) Powłoki żywiczne ochronne na ścianach i podłodze w poziomie -2. f) Balustrady wewnętrzne. g) Zamontowanie stolarki okiennej i drzwiowej. h) Rozbiórka urządzeń i instalacji. B. Zakres prac remontu i wymiany istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ul. Lipowej obejmuje: 1. Przedmiotem opracowania jest remont sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej zlokalizowanej w drodze wojewódzkiej nr 971 oraz na działkach kolejowych – terenie zamkniętym oraz obszarze kolejowym w miejscowości Muszyna, gmina Muszyna, powiat nowosądecki, województwo małopolskie, w ramach zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna” OBRĘB MUSZYNA, UL. LIPOWA: DZIAŁKI NR 1360/1, 1148/44, 1146/2, 1146/8, 1148/6, 1133/2, 1146/10, 1148/46, 1148/23, 1386/10, 1386/11, 1386/12, 1386/18, 1386/25, 1386/24,1386/14, 1387/7, 1387/5, 1387/4, 1386/4, 1362/1, 35/5, 35/3, 35/2, 35/1, 34/1, 33/1, 32/1, 1128/1, 1131/1, 41/3, 1133/1, 1148/10, 1149/1. 2. Opis projektowanych rozwiązań Istniejąca kanalizacja sanitarna odprowadza ścieki bytowo-socjalne z terenów miejscowości Muszyny, Złockiego, Szczawnika, Powroźnika, Jastrzębika do mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Muszyna. Ze względu na zły stan kolektorów kanalizacji sanitarnej oraz studni kanalizacyjnych należy wykonać remont przedmiotowej sieci kanalizacyjnej. 3. Na system remontowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjno – tłocznej składają się elementy: 1) Rurociągi sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy 400 mm, 500 mm przeznaczone do renowacji. Zastosowanie technologii renowacji metodą bezwykopową. 2) Rurociągi sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej D400 przeznaczone do renowacji, 3) Studzienki kanalizacyjne. Zestawienie całkowitej długości sieci. Kanalizacja sanitarna grawitacyjna D500 - 142,60 mb Kanalizacja sanitarna grawitacyjna D400 - 1405,80 mb Kanalizacja sanitarna tłoczna D400 - 296,50 mb Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został wyszczególniony w załączniku nr 12 do SIWZ – Przedmiar robót, w załączniku nr 13 do SIWZ – dokumentacja projektowa oraz w załącznik nr 14 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (STWIORB) UWAGA!!! W związku z ograniczeniami technicznymi cała dokumentacja dotycząca przedmiotu zamówienia została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej: http:// www.pgk.muszyna.pl https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167825 Tue, 19 Feb 2019 14:53:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167825 <![CDATA[Roboty budowlane związane z rozbudową istniejącego budynku w miejscowości Sobole, celem utworzenia multidyscyplinarnego centrum B+R]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z rozbudową istniejącego budynku pod adresem Sobole 27, 21-307 Ulan-Majorat, zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym i jego załącznikami. Załącznik nr 2 - Projekt budowlany link do dokumentacji - https://drive.google.com/drive/folders/1S2l0D82d0IgzbKUSqBGJguxSCT-m9l1- Załącznik nr 4 - Projekt wykonawczy wraz z projektem wnętrz i specyfikacją wyposażenia – link do dokumentacji - https://drive.google.com/drive/folders/1S2l0D82d0IgzbKUSqBGJguxSCT-m9l1- https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167932 Tue, 19 Feb 2019 14:41:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167932 <![CDATA[Budowa i wyposażenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Agro – Środki – Technika - Technologia]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania budowy i wyposażenia obiektu centrum badawczo – rozwojowego w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi, specyfikacją wyposażenia oraz uzgodnieniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167934 Tue, 19 Feb 2019 14:34:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167934 <![CDATA[„Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 1122 przy ul. Mickiewicza 24 w Gorzowie Wlkp. w ramach realizacji Projektu pn. „Mieszkać lepiej”.]]> II.1 Zadanie nr 1 wykonanie remontu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 1122 przy ul. Mickiewicza 24 w Gorzowie Wlkp. w następującym zakresie: - wymiana leżaka zimnej wody w budynku, - remont klatki schodowej, - wymiana instalacji elektrycznej na częściach wspólnych, - izolacja ścian fundamentu, - docieplenie stropodachu. - remont dachu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167894 Tue, 19 Feb 2019 13:36:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167894 <![CDATA[Dostosowanie poprzez regulację systemu grzewczego budynków do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło po termomodernizacji.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie poprzez regulację systemu grzewczego budynków do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło po termomodernizacji. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie prac związanych z regulacją instalacji centralnego ogrzewania po przeprowadzonej termomodernizacji budynków. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167862 Tue, 19 Feb 2019 12:59:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167862 <![CDATA[Wykonanie prac budowlanych w kościele pw. św. Jakuba Apostoła w Sączowie]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest naprawa więźby dachu i pokrycia dachu budynku kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Sączowie 2. Szczegółowy opis zamówienia został opisany w Instrukcji dla wykonawców, projekcie budowlano-wykonawczym naprawy więźby dachu i pokrycia dachu budynku kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Sączowie, orientacyjnym przedmiarze robót oraz we wzorze umowy 3. Wykonawca będzie wykonywał prace w czynnym obiekcie sakralnym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167803 Tue, 19 Feb 2019 10:45:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167803 <![CDATA[Kompleksowa termomodernizacja obiektu konferencyjno-gastronomicznego]]> określono w SIWZ https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167402 Tue, 19 Feb 2019 09:45:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167402 <![CDATA[Odtworzenie mazurskiego dziedzictwa przemysłu wiejskiego "Turowski Młyn" poprzez wykonanie budynku gospodarczego do prowadzenia gospodarki rolnej i leśnej-Suszarnia ziół i spichlerz w Browinie, gm. Kozłowo, dz. nr 1/1.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku gospodarczego do prowadzenia gospodarki rolnej i leśnej-Suszarnia ziół i spichlerz w Browinie. 2. Szczegółowy zakres robót określony został w dokumentacji projektowej i przedmiarze robót, który stanowi formę pomocniczą i poglądową do sporządzenia oferty. Zamawiający informuje, że załączone przedmiary robót stanowią jedynie podstawę informacyjną i nie mogą stanowić jedynej podstawy wyliczenia ceny oferty. Przedstawione w przedmiarach robót nakłady rzeczowe wraz z zestawieniem materiałów służą tylko celom informacyjno – pomocniczym, Wykonawca może z nich skorzystać, ale nie ma takiego obowiązku. Przy wyliczaniu ceny ofertowej, która jest ceną ryczałtową, należy uwzględnić wszystkie nakłady, które są niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest na podstawie dokumentacji samodzielnie opracować przedmiar robót i przeanalizować wszystkie pozostałe dokumenty składające się na całą dokumentację projektową i dokonać stosownych wyliczeń na potrzeby oferty, którą zamierza złożyć. 3. Zadanie zrealizować w oparciu o dokumentację projektową, tj.: -załącznik nr 1 Projekt budowlany, -załącznik nr 2 Przedmiar robót, -załącznik nr 3 SST i STWiOR 4. Przedmiot robót: 1. Wykonanie studni, przyłącza wody, stacji uzdatniania wody. 2. Stan zerowy 3. Izolacja p.wodna, termiczna i ścianka dociskowa - ściany przyziemia 4. Ściany i stropy nadziemia 5. Dach 6. Stolarka okienna i drzwiowa 7. Elewacja 8. Tarasy i balkony zewnętrzne, wykonanie i montaż atrapy koła młyńskiego 9. Prace wykończeniowe 10. Urządzenie terenu 11. Instalacje elektryczne 12. Instalacje sanitarne +C.O. 13. Bezodpływowy zbiornik ścieków z przyłączem Więcej informacji zamieszczono w zaproszeniu do składania ofert i projekcie budowlanym, które stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167738 Tue, 19 Feb 2019 08:51:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167738 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/02/2019/3.2.1_POIR]]> Zamówienie obejmuje wykonanie prac budowalnych związanych z budową hali produkcyjnej . https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167413 Mon, 18 Feb 2019 23:50:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167413 <![CDATA[GENERALNE WYKONAWSTWO W ZAKRESIE projektu pn. "Przebudowa budynku mieszkalnego w Kadłubie Wolnym na żłobek"]]> Przedmiotem zamówienia jest generalne wykonawstwo w zakresie przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego przy ul. Szkolnej 2 w Kadłubie Wolnym w celu utworzenia niepublicznego żłobka wraz z dostawą i montażem wyposażenia. W załączeniu do niniejszego zapytania ujęto: 1) Szczegółową specyfikację prac zawierającą przedmiary robót; 2) Szczegółowe parametry sprzętu i wyposażenia; 3) Wyciąg z dokumentacji technicznej tj. opisy techniczne oraz rzuty poszczególnych kondygnacji. Zamawiający zaprasza także do zapoznania się z kompletną dokumentacją techniczna, która możliwa jest do przedstawienia w formie elektronicznej po zwróceniu się z prośbą o jej udostępnienie na wskazany adres mailowy Zamawiającego oraz po podpisaniu klauzuli poufności przez potencjalnego oferenta. Zamawiający informuje, że możliwość oglądania obiektu objętego zapytaniem ofertowym jest możliwa w dniach roboczych od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 – 17.00, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu. Informuje się również, iż przedmiot zamówienia jest objęty współfinansowaniem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, w związku z tym Wykonawca zobowiązany będzie do stosowania się do zasad promocji projektów dla beneficjentów RPO WO na lata 2014-2020, zgodnie z aktualnymi wytycznymi, w szczególności do stosowania logotypów i zapisów informujących o fakcie współfinansowania projektu ze środków RPO WO 2014-2020 na wszystkich publikacjach wykorzystujących wykonany przedmiot umowy, a także na korespondencji dotyczącej przedmiotu umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165095 Mon, 18 Feb 2019 21:02:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165095 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019 na Wykonawcę robót budowlanych dla projektu pn.”Rozbudowa parteru i zamiana sposobu użytkowania na Zakład Aktywności Zawodowej”]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane , roboty elektryczne i roboty wodno- kanalizacyjne polegające na : Przebudowie parteru i zmiana sposobu użyłkowania na Zakład Aktywności Zawodowej oraz wymiana drzwi w budynku gospodarczym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167625 Mon, 18 Feb 2019 15:06:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167625 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ INSTALACJI SANITARNYCH]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dwóch etapów głównej inwestycji pod nazwą budowa hali magazynowej jako rozbudowa obiektu budowlanego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną tj.: • Etap A – działania z obszaru Zagospodarowanie Terenu, • Etap B – działania z obszaru Instalacje Sanitarne, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15171 Mon, 18 Feb 2019 14:58:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15171 <![CDATA[postępowanie o udzielenie zamówienia nr 211711-1 w trybie przetargu]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowościach Czerwonka Parcel i Czyste, gm. Sochaczew o dł. ok. 1586,0m i średnicy DN 110mm. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje również: - naprawy powstałych w trakcie budowy uszkodzeń sieci uzbrojenia terenu, - zapewnienie nadzoru i odbioru technicznego odpowiednich służb kolidującego uzbrojenia terenu, - zakup materiałów do wykonania zadania, - wykonanie obowiązków określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ. 3) Wykaz obowiązków związanych z wykonaniem zamówienia zawarty jest we wzorze umowy w sprawie zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ, zaś szczegółowy opis oraz zakres prac zawarty jest w Projekcie budowlanym. 4) Oryginalny egzemplarz Projektu budowlanego dostępny jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 18 w dni robocze w godz. 900-1700 na stronie internetowej pod adresem: https://drive.google.com/open?id=1VPL54BUdCOm5sikGjvExSacdvWLfu0_C https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167652 Mon, 18 Feb 2019 14:54:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167652 <![CDATA[Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 1136 przy ul. Mieszka I 4 w Gorzowie Wlkp. wraz z rewitalizacją terenu podwórza.]]> II.1 Zadanie nr 1 wykonanie remontu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 1136 przy ul. Mieszka I 4 w Gorzowie Wlkp. w następującym zakresie: - remont klatki schodowej – budynek główny - remont klatki schodowej - oficyna, - remont pokrycia dachowego, II. 2 Zadanie nr 2 rewitalizacja terenu podwórza w zakresie: - rozebranie nawierzchni z cegły, - wykonanie koryta pod nawierzchnię z kraty trawnikowej, - montaż - zakup i ułożenie geokraty – krata trawnikowa, - uformowanie i zagospodarowanie skarpy, - dostawa i nasadzenie roślin i drzew ozdobnych, żywopłotu, trawnika, - zakup i montaż elementów małej architektury – 2 ławki i 2 kosze metalowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167619 Mon, 18 Feb 2019 14:18:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167619 <![CDATA[Budowa i wyposażenie Centrum Badawczo – Rozwojowego Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjnych EKOPARK]]> Przedmiotem Zamówienia jest realizacja zadania budowy i wyposażenia obiektu centrum badawczo – rozwojowego w zakresie zgodnym z dokumentacją projektową, decyzjami administracyjnymi, specyfikacją wyposażenia oraz uzgodnieniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Dokumentacja projektowa dostępna pod adresem: http://eko-park.org/relacje-inwestorskie/zapytania-ofertowe/. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167613 Mon, 18 Feb 2019 14:03:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167613 <![CDATA[Remont stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych budynków Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Arciszewskich 26, 27, 29, 30]]> Przedmiotem zamówienia jest remont stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych w czterech budynkach mieszkalnych przy ul. Arciszewskich w Gdyni (budynek nr 26, 27, 29, 30). Wszystkie obiekty objęte zamówieniem zostały wpisane do rejestru zabytków pod nr 1859 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 22 lutego 2010 r. i podlegają ochronie prawnej na mocy art.7 pkt.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167589 Mon, 18 Feb 2019 13:53:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167589 <![CDATA[Siłownia zewnętrzna dla seniorów w ramach projektu pn. "Ujazd gmina przyjazna seniorom" – rozwój usług społecznych, opiekuńczych oraz wspierających osoby starsze, niesamodzielne: realizowanego w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 w zakresie usług społecznych - wsparcia dla osób niesamodzielnych.]]> Zagospodarowanie terenu elementami małej architektury w zakresie urządzeń siłowni zewnętrznej aktywizujących ruchowo i rehabilitacyjnych dla seniorów w ramach projektu pn. "Ujazd gmina przyjazna seniorom" – rozwój usług społecznych, opiekuńczych oraz wspierających osoby starsze, niesamodzielne: realizowanego w ramach Działania 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w ramach Osi priorytetowej VIII Integracja społeczna RPO WO 2014-2020 w zakresie usług społecznych - wsparcia dla osób niesamodzielnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134597 Mon, 18 Feb 2019 13:40:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134597 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowych nieruchomości przy ul. Rostafińskiego 16 we Wrocławiu]]> Roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowych nieruchomości przy ul. Rostafińskiego 16 we Wrocławiu. Zakres prac remontowych budynku obejmuje remont elewacji frontowej wraz z remontem elewacji szczytowej oraz remont elewacji podwórzowej wraz z wykonaniem izolacji termicznej. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w II odrębnych etapach: I etap – remont elewacji frontowej wraz z remontem elewacji szczytowej od dnia 1 kwietnia 2019 r. do dnia 30 sierpnia 2019 r. II etap – remont elewacji podwórzowej wraz z wykonaniem izolacji termicznej - począwszy od dnia protokolarnego przekazania placu budowy do dnia 31 października 2019 r. Plac budowy w ramach II etapu będzie przekazywany na pisemny wniosek Wykonawcy, jednakże wykonawca zobowiązany będzie przejąć plac budowy nie później niż w terminie 3 miesięcy przed terminem wskazanym jako termin zakończenia danego etapu robót. Jeżeli w tym terminie plac budowy nie będzie przejęty przez Wykonawcę, to Zamawiający będzie uprawniony do uznania, że Wykonawca odstąpił od wykonania robót budowlanych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Szczegółowy zakres rzeczowy robót określono w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących załączniki nr 7, 8 i 9 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15174 Mon, 18 Feb 2019 13:35:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15174 <![CDATA[Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 25,85 kWp]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej o mocy co najmniej 25,85 kWp – 1 komplet. Dostawa i montaż instalacji odbędzie się na dachu 2-ch budynków Zamawiającego, który mieści się przy ul. Długiej 6, 24-300 Opole Lubelskie na działce nr 242 i 243. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167553 Mon, 18 Feb 2019 12:57:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167553 <![CDATA[Rewitalizacja terenu podwórza użytkowanego przez Wspólnotę Mieszkaniową 1119 przy ul. Mickiewicza 22 w Gorzowie Wlkp., Wspólnotę Mieszkaniową 1122 przy ul. Mickiewicza 24 w Gorzowie Wlkp., Wspólnotę Mieszkaniową 1162 przy ul. Mieszka I 27 w Gorzowie Wlkp. oraz Spółdzielnię Mieszkaniową METALOWIEC ul. Mickiewicza 21 w Gorzowie Wlkp.]]> II.1 Rewitalizacja wspólnego terenu podwórza Wspólnoty Mieszkaniowej 1119 przy ul. Mickiewicza 22 w Gorzowie Wlkp., Wspólnoty Mieszkaniowej 1122 przy ul. Mickiewicza 24 w Gorzowie Wlkp., Wspólnoty Mieszkaniowej 1162 przy ul. Mieszka I 27 w Gorzowie Wlkp. oraz Spółdzielni Mieszkaniowej METALOWIEC ul. Mickiewicza 21 w Gorzowie Wlkp. w zakresie: - wykonanie placu zabaw z elementami siłowni, - wykonanie ogrodzenia panelowego z furtką, - zakup i montaż elementów siłowni fitness, - zakup i montaż elementów małej architektury- 2 ławki stalowe oraz 2 kosze śmietnikowe, - wykonanie trawników dywanowych, - remont altany śmietnikowej, - zakup i nasadzenie roślin ozdobnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167544 Mon, 18 Feb 2019 12:09:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167544 <![CDATA[Wykonanie renowacji kanałów sanitarnych metodą bezwykopową]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu renowacji sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezwykopową przy zastosowaniu termoplastycznych wykładzin ciasnopasowanych, wykładzin CIPP (rękaw) oraz rur spiralnie zwijanych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167498 Mon, 18 Feb 2019 11:32:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167498