Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Roboty budowlane https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sun, 12 Jul 2020 19:13:33 +0200 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr ZOZ-7_20 z dnia 11 lipca 2020 r. dotyczące zaprojektowania oraz przebudowy i rozbudowy zakładu produkcyjno-laboratoryjnego Zamawiającego oraz budowy instalacji cleanroom wraz z infrastrukturą na potrzeby prowadzenia produkcji w warunkach kontrolowanych ze strefą cleanroom ISO 6 i ISO 7]]> Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy świadczenia usług zaprojektowania oraz przebudowy i rozbudowy zakładu produkcyjno-laboratoryjnego Zamawiającego oraz budowy instalacji cleanroom wraz z infrastrukturą na potrzeby prowadzenia produkcji w warunkach kontrolowanych ze strefą cleanroom o klasie czystości ISO 6 i ISO 7, w ramach projektu pt. „Wdrożenie opracowanej w ramach projektu „Narażenia” technologii produkcji chipów detekcyjnych” w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na Innowacje Technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (numer naboru: POIR.03.02.02-IP.04-00-N51/18, umowa o dofinansowanie z dnia 30 lipca 2019 r. nr POIR.03.02.02-00-1638/18-00). Pełna treść zapytania ofertowego w załączonym pliku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253686 Sat, 11 Jul 2020 22:34:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253686 <![CDATA[„Budowa biogazowni rolniczej o mocy 499 kWe w Brudzewie”]]> Przedmiotem zamówienia / umowy jest budowa biogazowni rolniczej o mocy do 499 kW wraz z wyposażeniem technologicznym oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 327, 334 i 335 w miejscowości Brudzew, gmina Blizanów, która będzie służyć wytwarzaniu ekologicznej energii elektrycznej oraz ciepła w układzie wysokosprawnej kogeneracji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33695 Sat, 11 Jul 2020 11:25:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33695 <![CDATA[Wykonanie robót instalacyjnych elektrycznych i niskoprądowych zgodnie z dokumentacją projektową udostępnioną do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz przedmiarami inwestorskimi branż ELEKTRYCZNEJ I NISKOPRĄDOWEJ w zakresie ujętym w „Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego – branża elektryczna” oraz w „Załączniku nr 4 do zapytania ofertowego – branża niskoprądowa”.]]> Przedmiotem zamówienia jest: Instalacje elektryczne zgodnie z przedmiarem inwestorskim INSTLACJE ELEKTRYCZNE działy/pozycje: 1. OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 1) Dobór wyposażenia zgodnie z wielobranżową dokumentacją projektową 2) Dobór opraw oświetleniowych zgodnie z wielobranżową dokumentacją projektową 3) Dobór kolorystyki gniazd, styczników, włączników, łączników i przycisków zgodnie z aranżacją pomieszczeń 4) Zakres obejmuje wykonanie wszelkich przejść przez przegrody budowlane w tym również przejścia pożarowe 5) Zakres obejmuje doporowadzenie zasilania do wszelkich urządzeń wskazanych w branży sanitarnej i niskoprądowej bez ich podłączenia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33692 Fri, 10 Jul 2020 23:48:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33692 <![CDATA[Instalacja paneli fotowoltaicznych przez firmę "ABL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w celu wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej w Olsztynie.]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,2 MW w miejscowości Olsztyn przy ul. Poprzecznej 13c na działce nr 80/14 w obrębie 0014. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253658 Fri, 10 Jul 2020 20:40:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253658 <![CDATA[Wykonanie robót remontowych zgodnie z dokumentacją projektową udostępnioną do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz przedmiarem inwestorskim branży BUDOWLANA-REMONTOWE w zakresie ujętym w „Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego – branża budowlana”.]]> Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót remontowych zgodnie z dokumentacją projektową udostępnioną do wglądu w siedzibie Zamawiającego oraz przedmiarem inwestorskim branży BUDOWLANA-REMONTOWE w zakresie ujętym w „Załączniku nr 3 do zapytania ofertowego – branża budowlana”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33683 Fri, 10 Jul 2020 19:53:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33683 <![CDATA[Poprawa efektywności energetycznej budynku przy ul. Poniatowskiego 6A]]> 1. Wprowadzenie ustawień pracy instalacji co 2. Wymiana oświetlenia na energooszczędne 3. Montaż instalacji fotowoltaicznej 4. Montaż kurtyny powietrznej 5. Montaż instalacji „free-coolingu” bezpośredniego wspomagającej pracę instalacji klimatyzacji https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253622 Fri, 10 Jul 2020 15:39:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253622 <![CDATA[Zakup i montaż fabrycznie nowego wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola Jarzębinki w Głogowie]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż fabrycznie nowego wyposażenia placu zabaw dla Przedszkola Jarzębinki w Głogowie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33675 Fri, 10 Jul 2020 14:52:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33675 <![CDATA[Unieważnienie Przetargu nieograniczonego na Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja istniejących sieci w celu ograniczenia strat ciepła oraz likwidacji niskiej emisji w systemie ciepłowniczym PEC Olecko”]]> dot.: Numer ogłoszenia: 33492 Przetargu nieograniczonego na Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja istniejących sieci w celu ograniczenia strat ciepła oraz likwidacji niskiej emisji w systemie ciepłowniczym PEC Olecko” UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA Uprzejmie informujemy, że dniu 10.07.2020 roku Zamawiający, działając na podstawie § 46 ust.2 Regulaminu udzielania zamówień obowiązującym w Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej w Olecku Sp. z o.o.; ul. Składowa 7; 19-400 Olecko unieważnia postępowanie prowadzone w ramach przetargu nieograniczonego na Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja istniejących sieci w celu ograniczenia strat ciepła oraz likwidacji niskiej emisji w systemie ciepłowniczym PEC Olecko” Zamawiający w SIWZ oraz w Regulaminie zastrzegł sobie prawo zamknięcia postępowania bez wyboru Oferenta (bez wyłonienia Wykonawcy) i bez podawania przyczyn. Prezes Zarządu MARCIN MAŁECKI https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33661 Fri, 10 Jul 2020 14:40:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33661 <![CDATA[„Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez Parafię Miłosierdzia Bożego w Olsztynie - 2”]]> Przedmiotem Projektu jest budowa mikroelektrowni fotowoltaicznej o minimalnej mocy 34,16 kWp składającej się z 122 modułów o mocy 280W z optymalizatorami mocy w ilości 61 szt. oraz 2 inwerterów, posadowionej na dachach budynku, w istniejącej infrastrukturze Zamawiającego, w lokalizacji ul. Barcza 2, 10-685 Olsztyn, działka 163, obręb 0106 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253593 Fri, 10 Jul 2020 14:16:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253593 <![CDATA[Budowa Zakładu Produkcji Mieszanek Przyprawowych i Dodatków Funkcjonalnych do Żywności.]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące Budowa budynku produkcyjno-magazynowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 10/9 i 10/10 w obrębie Szeligi Buczki, gmina Ełk. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253581 Fri, 10 Jul 2020 13:53:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253581 <![CDATA[Wykonanie robót budowlanych w celi realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynku "U Bartka" nr zapytania 1/RPOWL5.1]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w budynku domu weselnym oraz budynku myjni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonych do niniejszego zapytania przedmiarach robót budowlanych oraz audycie energetycznym. Ewentualne wskazania w dokumentach nazw własnych producentów, typów urządzeń czy materiałów należy traktować jako definiujące minimalne wymagania materiałowe. Dopuszcza się zmianę systemów, materiałów i producentów urządzeń na równoważne w stosunku do założonych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych im w projekcie, niepogorszeniu ich parametrów, zachowania celu, któremu mają służyć. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253560 Fri, 10 Jul 2020 13:29:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253560 <![CDATA[Przetarg nieograniczony na Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn. „Modernizacja istniejących sieci w celu ograniczenia strat ciepła oraz likwidacji niskiej emisji w systemie ciepłowniczym PEC Olecko”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest przedsięwzięcie, na które składają się prace modernizacyjne o poniższym zakresie: - sieć cieplna wraz z przyłączami - łączna długość projektowanej i wymienianej sieci cieplnej oraz przyłączy wyniesie ok.: L= 5 334,0 mb; parametry sieci ok. 115/65o C, ciśnienie maksymalne 16 bar - stacja wymiennikowo-pompowa - 1 szt. - Ilość węzłów 45 szt. w tym: *u nowych odbiorców - 11 szt. (w tym 3 węzły dwufunkcyjne) * u aktualnych odbiorców - 34 szt. Szczegółowy zakres prac modernizacyjnych został opisany w: 1) dokumentacji projektowej -Załącznik nr 1 do SIWZ; 2) SZCZEGÓŁOWYM OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania techniczne– Załącznik nr 2 do SIWZ. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33667 Fri, 10 Jul 2020 13:15:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33667 <![CDATA[Przebudowa, nadbudowa budynku produkcyjno-biurowego nr 3]]> Zamawiający poszukuje Wykonawcy Przebudowy, nadbudowy budynku produkcyjno-biurowego nr 3. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania zawiera treść załączonego Zapytania ofertowego oraz Załącznik nr 1 - Projekt architektoniczno-budowlany. Zamawiający wymaga, aby na przedmiot zamówienia Wykonawca przedłożył co najmniej 24-miesięczną gwarancję. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253477 Fri, 10 Jul 2020 13:08:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253477 <![CDATA[Zapytanie ofertowe numer ZAM-5/2020 na wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą wyposażenia dla zadania pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kościerzynie w zakresie gospodarki osadowej”]]> Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa w zakresie gospodarki osadowej istniejącej oczyszczalni ścieków w Kościerzynie zlokalizowanej przy ul. Markubowo. W istniejącym ciągu oczyszczania ścieków w Kościerzynie wprowadzone zostaną następujące zmiany: wprowadzony zostanie nowy piaskownik poziomy napowietrzany zastępujący istniejące piaskowniki oraz wprowadzona zostanie sedymentacja wstępna (osadnik wstępny). Gospodarka osadowa przedstawiała się będzie następująco. Osad wstępny z planowanych osadników wstępnych (obiekty nr 30A i 30B) kierowany będzie do istniejącego zagęszczacza grawitacyjnego ob. nr 12a adaptowanego na zbiornik osadu surowego. Ze zbiornika osadu surowego osad kierowany będzie do stacji zagęszczania osadu. Zagęszczony osad będzie kierowany poprzez stację ogrzewania (obiekt 33) do komory fermentacyjnej . Osad nadmierny będzie kierowany do planowanej stacji zagęszczania osadu wyposażonej w zagęszczacz mechaniczny (obiekt 13). Po zagęszczeniu osad kierowany będzie do planowanej komory fermentacyjnej (obiekt 32). Osad przefermentowany kierowany będzie do drugiego z istniejących zagęszczaczy adaptowanego na zbiornik osadu przefermentowanego (obiekt 12b). Ze zbiornika tego osad tłoczony będzie do istniejącej stacji odwadniania ob. nr 13. W stacji odwadniania planuje się zamontowanie dodatkowego urządzenia odwadniającego. Dalsze zagospodarowanie nie zmienione w stosunku do stanu istniejącego. Ogrzewanie komory fermentacyjnej za pomocą pomp recyrkulacyjnych (33_P01 i 33_P02) tłoczących zawartość komory poprzez wymiennik ciepła (33_W01 i 33_W02). Czynnikiem grzewczym będzie ciepło z agregatu kogeneracyjnego (obiekt 34). Powstający w wyniku procesu fermentacji biogaz kierowany będzie do linii oczyszczania i magazynowania biogazu w której skład wchodzi: - odsiarczalnik (biorąc pod uwagę stosunkowo małą ilość biogazu oraz niskie jego zasiarczenie najprawdopodobniej będzie to odsiarczanie chemiczne) (obiekt 35)., - osuszacz (obiekt 39). - zbiornik biogazu (obiekt 37. Oczyszczony biogaz kierowany będzie do spalenia w agregacie kogeneracyjnym. Energia elektryczna wytworzona w agregacie kogeneracyjnym będzie wykorzystywana na potrzeby własne oczyszczalni. Energia cieplna będzie wykorzystywana do ogrzewania komory fermentacyjnej oraz na pozostałe potrzeby oczyszczalni. W przypadku braku możliwości spalenia biogazu w agregacie kogeneracyjnym kierowany będzie on na pochodnię gazową (obiekt 38). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251542 Fri, 10 Jul 2020 12:00:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251542 <![CDATA[2.1/SJS/2020/07/02 zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 446 kW]]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa – zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej związanej z utworzeniem Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) SIEJESIE. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253497 Fri, 10 Jul 2020 11:20:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253497 <![CDATA[Kompleksowa realizacja obiektów budowlanych wraz z instalacjami wewnętrznymi, zewnętrznymi i robotami wykończeniowymi w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego „Brama w Gorce” w Waksmundzie]]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja obiektów budowlanych wraz z instalacjami wewnętrznymi, zewnętrznymi i robotami wykończeniowymi w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego „Brama w Gorce” w Waksmundzie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253492 Fri, 10 Jul 2020 11:01:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253492 <![CDATA[Wykonanie prac budowalnych - wylewki betonowe pod zakupione maszyny]]> Wykonanie wylewek fundamentowych pod maszyny. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253439 Thu, 09 Jul 2020 23:16:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253439 <![CDATA[Kompleksowa dostawa i instalacja wyposażenia strefy basenu wraz z jej wykończeniem.]]> W ramach zadania Wykonawca dostarczy kompletne rozwiązanie wyposażenia wraz z wykończeniem istniejącej strefy basenowej rewitalizowanego obiektu. Strefa składa się z (wymiary podane w pliku z przedmiarami): 1. niecki basenu głównego pływackiego o wymiarach około 10,71 m x 6,66 m – wymiary podane w przybliżeniu ze względu na nieregularny kształt niecki basenu, obecna średnia głębokość niecki ok. 1,40 m, 2. niecki jacuzzi – niecka kolista o średnicy ok. 5,06 m i głębokości ok. 1,08 m, 3. niecki brodzika – niecka kolista o średnicy ok. 3,72 m i głębokości ok. 0,60 m 4. plaży betonowej okalającej ww. niecki basenowe 5. podbasenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252054 Thu, 09 Jul 2020 17:28:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252054 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup, dostawę i montaż dźwigu towarowego]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż windy towarowej przeznaczonej do pomieszczeń w żłobku dla dzieci do lat 3, zlokalizowanym w Gliwicach przy ul. Liliowej 3. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253400 Thu, 09 Jul 2020 16:16:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253400 <![CDATA[Budowa instalacji fotowoltaicznej przez firmę Zakład Szklarski Łukiewski SP.J.]]> I. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,76 kW na dachu hali produkcyjno-magazynowej zlokalizowanej na działkach nr 1/47 i 1/48, obręb 40, w miejscowości Olsztyn. Dach hali pokryty jest blachą trapezową. Planowana instalacja fotowoltaiczna zostanie wykonana z modułów polikrystalicznych i składać się będzie m.in. w falowniki (inwertery) - 2 szt. Montaż modułów zostanie wykonany na konstrukcji bazowej (wsporczej) dostosowanej do konstrukcji dachu i pokrycia. Konstrukcje będą spełniać kryteria wytrzymałościowe i jakościowe oraz będą posiadać stosowne niezależne certyfikaty i atesty. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej ma na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez Wnioskodawcę. Wyprodukowana w instalacji energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby Wnioskodawcy. Parametry inwerterów muszą spełniać wymogi dopuszczenia do podłączenia do sieci energetycznej. W szczególności Zamawiający wymaga Certyfikatu dotyczącego norm EN 61000-6-2, 61000-6-3 oraz EN 61000-3-2, EN61000-3-3, EN 61000-3-11 i EN 61000-3-12. Zamawiający dopuszcza inną konfigurację inwerterów tj. zastąpienie kilku mniejszych jednym większym i na odwrót. Zamawiający dopuszcza zwiększenie mocy szczytowej panela oraz sposób i kąt położenia panela tak aby instalacja produkowała maksymalną ilość energii nie większą niż wskazana w dokumentacji tj. o mocy 39,76 kW. Inwerter musi być wyposażony w interfejs Ethernet. Wszelkie wymogi określone w treści zapytania ofertowego wraz załącznikami stanowiącymi jego integralną cześć są wymogami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w zapytaniu ofertowym. Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie zewnętrznych optymalizatorów mocy, które nie są fabrycznie zintegrowane z modułem. Konstrukcja musi spełniać wymagane prawem normy obciążenia śniegiem i wiatrem, tak aby nie narazić budynku na uszkodzenia. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, do czasu zawarcia umowy. Z tytułu unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Załącznikiem do ogłoszenia jest "Wstępny projekt techniczny - Wykonanie instalacji cz.1 i cz. 2" w pliku Dokumentacja techniczna - załącznik nr 5, który służy jako wzór poglądowy, nie jest zatem końcowym odzwierciedleniem planowanej instalacji. Parametry panelu, inwertera , etc. określa załącznik „Studium wykonalności” w pliku Dokumentacja techniczna - załącznik nr 5. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253341 Thu, 09 Jul 2020 15:49:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253341 <![CDATA[Wykonanie prac instalacyjnych w budynkach przy ul. Rewolucji 1905 nr 44 w Łodzi]]> Wykonanie prac instalacyjnych w budynkach przy ul. Rewolucji 1905 nr 44 w Łodzi w następującym zakresie: - instalacja wodno-kanalizacyjna - instalacja centralnego ogrzewania - instalacja ciepła technologicznego - instalacja klimatyzacji - instalacja wentylacji mechanicznej - instalacja przeciwpożarowo-hyndrantowa Prace należy wykonać zgodnie dokumentacją techniczną i przedmiarem robót. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33565 Thu, 09 Jul 2020 15:46:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33565 <![CDATA[Wykonanie prac instalacyjnych w branży elektrycznej i teletechnicznej w budynkach przy ul. Rewolucji 1905 w Łodzi]]> Wykonanie prac instalacyjnych w branży elektrycznej i teletechnicznej w budynkach przy ul. Rewolucji 1905 nr 44 w Łodzi w następującym zakresie: - instalacja elektryczna, odgromowa i teletechniczna - system monitoringu - system kontroli dostępu i systemu WIFI - budowa linii kablowej SN, NN, kanalizacji teletechnicznej i kabli - system alarmowy - system pożarowy i oddymianie Prace należy wykonać zgodnie dokumentacją techniczną i przedmiarem robót. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33528 Thu, 09 Jul 2020 15:45:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33528 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2020/0133/UR]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych (w tym materiały + robocizna) lokalu wynajętego przez Zamawiającego celem jego dostosowania do wymogów, jakie muszą spełniać lokale przeznaczone do opieki nad dziećmi do lat 3 i prowadzeniu w lokalu żłobka określone w ustawie z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 326 ze zm.) oraz w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 72). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253385 Thu, 09 Jul 2020 15:35:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253385 <![CDATA[PV Cibórz II - Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,3 Mw]]> W związku z realizacją przez PV Cibórz Sp. z o.o. Projektu pn. „Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Cibórz – II etap”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działania 4.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych” objętego Umową o dofinansowanie RPWM.04.01.00-28-0331/18 zapraszamy do składania ofert na realizację zamówienia pn: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,3 MW. Przedmiotowe szacowanie jest zaproszeniem do wyceny kosztów wykonania wskazanych poniżej dostaw i robót związanych z wykonaniem obiektów służących do produkcji energii elektrycznej z odnawialnego źródła energii jakim jest promieniowanie słoneczne, w następującym zakresie: 1. Zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych : a) Monokrystaliczne panele fotowoltaiczne: zgodnie z projektem budowlanym lub rozwiązanie równoważne, b) Inwertery zgodnie: z projektem budowlanym lub rozwiązanie równoważne, c) Inwertery hybrydowe: zgodnie z projektem budowlanym lub rozwiązanie równoważne, d) Akumulatory litowo-jonowe: zgodnie z projektem budowlanym lub rozwiązanie równoważne, e) Obudowa do akumulatorów: zgodnie z projektem budowlanym lub rozwiązanie równoważne, f) Monitoring wytworzonej energii elektrycznej instalacji PV wraz z układem pomiarowym, g) Monitoring internetowy do magazynu energii; 2. Wykonanie konstrukcji wsporczej do gruntu pod moduły fotowoltaiczne; 3. Montaż instalacji fotowoltaicznej sieciowej wraz z doprowadzeniem montażem okablowania do stacji rozdzielczej: • ułożenie okablowania, • zainstalowanie falowników i zabezpieczeń (ochrona przeciwprzepięciowa, ochrona przeciwporażeniowa, ochrona odgromowa), • uruchomienie elektrowni i konfiguracja, zgodnie z projektem budowlanym lub rozwiązanie równoważne 4. Montaż systemu magazynowania energii 5. Wykonanie monitoringu pracy instalacji PV wraz z magazynem energii (zapewnienie dostępu do danych poprzez oprogramowanie, zgodnie z projektem budowlanym lub rozwiązanie równoważne); https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253376 Thu, 09 Jul 2020 15:14:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253376 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2020/0134/UR]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych (w tym materiały + robocizna) lokalu wynajętego przez Zamawiającego celem jego dostosowania do wymogów, jakie muszą spełniać lokale przeznaczone do opieki nad dziećmi do lat 3 i prowadzeniu w lokalu żłobka określone w ustawie z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3 (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 326 ze zm.) oraz w rozporządzeniu ministra pracy i polityki społecznej z 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 72). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253372 Thu, 09 Jul 2020 15:12:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253372 <![CDATA[Rozbudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjno.- Edukacyjno-Wychowawczego PROMYK przy ulicy Waryńskiego o budynek Żłobka na działkach nr 31/58, 31/59,31/13 w obrębie 73 położonych przy ulicy Ludwika Waryńskiego w Grudziądzu,]]> Wykonanie dokumentacji projektowej (projektu budowlanego i wykonawczego) wraz z uzyskaniem opinii, zgłoszeń, pozwoleń i innych dokumentów, we wszystkich branżach na rozbudowę budynku Ośrodka Rehabilitacyjno.- Edukacyjno-Wychowawczego PROMYK o budynek Żłobka w Grudziądzu na działkach nr 31/13, 31/58, 31/59 o pow/8400 m2,w obrębie 73 położonych przy ulicy Ludwika Waryńskiego w Grudziądzu, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wyk. robót budowlanych zgodnie z ww. projektami, w wyniku których ma powstać budynek żłobka. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33617 Thu, 09 Jul 2020 12:24:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33617 <![CDATA[ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ALWERNI Z PRZEZNACZENIEM DLA PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH W RAMACH PROJEKTU AKTYWNA ALWERNIA DZ. NR 1019 W ALWERNI]]> Szczegółowy opis zamówienia zgodny z załącznikami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253311 Thu, 09 Jul 2020 12:09:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253311 <![CDATA[BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 998,40 KW W MIEJSCOWOŚCI JEZIORZEC]]> Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu robót i materiałów budowlanych w zakresie wybudowania i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej o mocy do 998,4 kW. Adres inwestycji: miejscowość Jeziorzec działki nr 5, 6, 7, gmina Rzeczyca, powiat tomaszowski, woj. łódzkie. Zakres dotyczy robót wraz z uruchomieniem instalacji oraz przeprowadzeniem wszelkich badań i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi celem uruchomienia instalacji oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zobowiązany będzie także do doporowadzenia do ostatecznego odbioru wykonanej instalacji fotowoltaicznej i uzyskania (w imieniu Zamawiającego) od Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzenia możliwości świadczenia usługi dystrybucji. Zamawiający oświadcza, że posiada pełną dokumentację techniczną dla przedsięwzięcia wraz z prawomocnym i ważnym pozwoleniem na budowę. [Decyzja GB.6740.159.2017 Starosty Tomaszowskiego przenosząca na Zamawiającego Decyzję nr 214/2017 Starosty Tomaszowskiego dotyczącą pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy przyłączeniowej 998,40 kW]. Szczegóły w Załączniku nr 1 Zapytanie Ofertowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253287 Thu, 09 Jul 2020 11:41:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253287 <![CDATA[Rozbudowa istniejącego obiektu na potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa istniejącego budynku przedszkola. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa zwana dalej dokumentacją techniczną (załącznik nr 1). 3. Dokonanie wszelkich opłat i uzgodnień związanych z realizacją inwestycji wynikających wprost z dokumentacji, jak również niezbędnych do wykonania zamówienia, np. podatek VAT, koszty ubezpieczenia, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), koszty zmiany organizacji ruchu, obsługę geodezyjną, zatrudnienie kierownika budowy, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, itp., należą do Wykonawcy i stanowią jego koszt. 4. W trakcie realizacji prac Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów BHP oraz ograniczenia uciążliwości prowadzenia robót . 5. Wymienione w komplecie dokumentacji nazwy wyrobów/produktów wskazujące na konkretnego producenta są wyłącznie przykładem ich użycia przy realizacji przedmiotu zamówienia i nie należy ich traktować jako zobowiązujących, gdyż w żaden sposób nie wiążą one Wykonawcy. 6. Wykonawca zapewnia nowe materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie. Materiały użyte do wykonania zamówienia muszą być dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2020r., poz. 215 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi. 7. Zamawiający zaleca by Wykonawca zapoznał się z przedmiotem zamówienia celem właściwego i rzetelnego przygotowania oferty i przeprowadził wizję lokalną, w celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia. 8. W celu prawidłowej wyceny do sporządzenia oferty Wykonawca zobowiązany jest do sprawdzenia zgodności zakresu robót (rodzaju i ilości prac) ujętych w dokumentacji ze stanem rzeczywistym. 9. Transport materiałów na plac budowy (miejsce wykonania zamówienia) oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia obciążają Wykonawcę. 10. Wykonawca w razie wytworzenia odpadów jest obowiązany do postępowania określonego przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2020r., poz. 797 ze zm.), a w szczególności jest obowiązany do gospodarowania tymi odpadami. 11. Zamawiający, mając na uwadze, że jeżeli w jakimkolwiek miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. projektach, opisach technicznych, przedmiarach robót, rysunkach zostały wskazane nazwy producenta, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenia źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, materiałów czy urządzeń służących do wykonania robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia – dopuszcza możliwość zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych lub lepszych. Oznacza to, że przewidziane przez Wykonawcę do zastosowania na etapie realizacji robót materiały i urządzenia powinny spełniać parametry określone w dokumentacji przetargowej postępowania i nie powinny być gorsze od jej założeń (równe lub lepsze). Zamawiający dopuszcza wszelkie rynkowe odpowiedniki o parametrach równych lub lepszych niż wskazane. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wymogu określonego przez zamawiającego spoczywa na wykonawcy składającym ofertę. W takim wypadku wykonawca musi przedłożyć odpowiednie dokumenty opisujące parametry techniczne, wymagane prawem certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające dany materiał (wyrób) do użytkowania oraz pozwalające jednoznacznie stwierdzić, że są one rzeczywiście równoważne. 12. Zamawiający wymaga przed podpisaniem umowy, złożenia (w celach informacyjnych) kosztorysu obrazującego sposób obliczania ceny. Kosztorys ma być sporządzony metodą szczegółową (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz.1389)) wraz z tabelą elementów scalonych lub sporządzony metodą uproszczoną z zestawieniem robocizny, materiałów, sprzętu, wyszczególnieniem narzutów oraz tabelą elementów scalonych. Zamawiający nie będzie sprawdzał ani poprawiał kosztorysu Wykonawcy przyjmując, że prawidłowo podano cenę ryczałtową ogółem w formularzu ofertowym. 13. Zamawiający wymaga przed podpisaniem umowy złożenia kopi aktualnej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 200.000,00 zł. 14. Zamawiający udostępnia przedmiary robót tylko jako materiał pomocniczy, wyjściowy. 15. Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady fizyczne. 16. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za ich działania lub zaniechania jak za swoje własne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253274 Thu, 09 Jul 2020 10:29:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253274 <![CDATA[Przebudowa przepompowni ścieków w m. Karlino przy ul. Wigury - Nr postępowania: 24/R/RPO/2020/RWiK]]> Przedmiotem zamówienia jest przebudowa przepompowni ścieków wraz z infrastrukturą techniczną w m. Karlino, ul. Wigury, dz. nr 240 obręb 04 Karlino. Przebudowa ma na celu zmianę technologii pracy pomp z jednostronnego dopływu ścieków do pomp na dopływ dwustronny (awaryjny). Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy obejmuje: 1) Budowę kanału awaryjnego o długości całkowitej L= 10,16 m i średnicy DN/OD 500 mm z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szklanym o sztywności obwodowej SN10 000 oraz o długości 1,70 m i średnicy DN/ID 250 mm ze stali nierdzewnej 0H18N9 (1.4301) wraz z uzbrojeniem w postaci montażu studni wyrównawczej o średnicy DN/ID1500 mm z elementów betonowych; 2) Przebudowę układu technologicznego przepompowni poprzez: - montaż rurociągów z rur ze stali nierdzewnej 0H18N9 (1.4301) DN160 mm, DN250mm i DN200mm; - przełożenie istniejących pomp; - montaż armatury i kształtek; - montaż pomostu roboczego z kraty pomostowej ze stali kwasoodpornej, balustrady z rur ze stali nierdzewnej kwasoodpornej oraz drabinki obsługowej ze stali kwasoodpornej; - montaż wentylacji grawitacyjno-mechanicznej wywiewno-nawiewnej; - wykonanie układu odwodnienia przepompowni. 3) Wykonanie instalacji elektrycznych i sterujących: - montaż szafki rozdzielczej; - wykonanie instalacji zasilania wentylatorów; - wykonanie instalacji zasilania pompy odwadniającej; - wykonanie oświetlenia; - wykonanie ochrony przeciwporażeniowej. 4) Zabezpieczenie (renowację) wewnętrznych ścian zbiornika czerpnego (wyrównawczego) przepompowni ścieków. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253250 Thu, 09 Jul 2020 09:00:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253250 <![CDATA[Budowa elektrowni fotowoltaicznej przez Przedsiębiorstwo ARBET Investment Group sp. z o.o.]]> Przedmiotem Inwestycji jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 120 kW w oparciu o panele fotowoltaiczne, na budynku magazynowym przy ul. Towarowej 17k w Olsztynie, stanowiącym własność Przedsiębiorstwa. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja techniczna stanowiąca załącznik nr 7 do niniejszego zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253049 Thu, 09 Jul 2020 07:09:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253049 <![CDATA[Wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie MB- Centrum Medycyny i Rekreacji M. Bykowska J. Bykowski s.c.”]]> Wykonanie robót budowlanych termomodernizacji budynku Zamawiającego w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie MB- Centrum Medycyny i Rekreacji M. Bykowska J. Bykowski s.c.” (umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.04.02.00-28-0016/18-00) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa 4: Efektywność energetyczna, działanie 4.2: Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253215 Thu, 09 Jul 2020 06:45:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253215 <![CDATA[Budowa i wykończenie budynku socjalnego w Lipianach, ul. Myśliborska 2.]]> Przedmiotem zapytania są roboty budowlane, polegające na budowie i wykończeniu budynku socjalnego, w Lipianach, ul. Myśliborska 2, zgodnie z przedmiarem robót, stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253247 Thu, 09 Jul 2020 04:46:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253247 <![CDATA[Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania ( c.o. ) oraz modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej ( c.w.u. ) w oparciu o gruntowe kolektory pionowe ( 12 odwiertów po 100 m każdy ) oraz pompę ciepła w zabytkowym Dworze Leśce]]> Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu centralnego ogrzewania ( c.o. ) oraz systemu ciepłej wody użytkowej ( c.w.u. ) w zabytkowym zespole Dworsko - Parkowym Dwór Leśce, 21-080 Garbów, Leśce 43. Prace polegają w szczególności na budowie pompy ciepła ( gruntowe kolektory pionowe -12 odwiertów po 100 m ) oraz zamontowaniu pompy ciepła, niezbędnej aparatury, urządzeń i innych pracach koniecznych do uruchomienia pracy systemu. Szczegółowy zakres prac wymaga osobistego stawienia się Wykonawcy na miejscu budowy, tj. 21-080 Garbów, Leśce 43 w celu dokładnego oszacowania zakresu prac. Opis znajduje się w Zapytaniu ofertowym oraz wzorze Umowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253233 Thu, 09 Jul 2020 01:06:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253233 <![CDATA[Informacja o publikacji zapytania ofertowego dotyczącego wyboru generalnego wykonawcy inwestycji pt. "Budowa biogazowni rolniczej i bloku wysokosprawnej kogeneracji o mocy 0,999 MW wraz z przyłączem elektroenergetycznym i ciepłowniczym w gminie Wicko, jako lokalnego źródła energii z OZE wpisującego się w koncepcję „wyspy energetycznej””]]> 1) Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe prace związane z: a) wykonaniem dokumentacji projektowej wszystkich koniecznych branż wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych (w tym decyzji administracyjnych zamiennych) niezbędnych do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia i jego skutecznego rozruchu według wytycznych wskazanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, b) budową zespołu budynków biogazowni rolniczej i kogeneratora wraz z wymaganą infrastrukturą, ujęciem wody oraz zjazdem z drogi wojewódzkiej i zagospodarowaniem terenu, c) dostawą i montażem urządzeń technologicznych wraz z kogeneratorem d) wykonaniem stosownych przyłączy do sieci Szczegółowy zakres został objęty załączonym Programem Funkcjonalno-Użytkowym. Wszelkie informacje znajdują się w treści zapytania ofertowego i załącznikach do niego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253240 Wed, 08 Jul 2020 23:42:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253240 <![CDATA[wykonanie robót budowlanych - montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku przy ulicy Cmentarnej 8 w Lublinie]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych - montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,6 kW na dachu budynku przy ulicy Cmentarnej 8 w Lublinie oraz montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,8 kW na dachu budynku przy ulicy Cmentarnej 8 w Lublinie należących do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lublinie. Każda instalacja będzie zlokalizowana na dachach dwóch odrębnych budynków posiadających własne przyłącze do sieci, a powstała w wyniku realizacji inwestycji energia będzie przeznaczona za zaspokojenie potrzeb energetycznych każdego budynku oddzielnie. Instalacja fotowoltaiczna musi mieć możliwość monitoringu pracy, tj. umożliwiać podgląd wielkości chwilowej produkcji energii elektrycznej oraz określenie zakumulowanej produkcji energii elektrycznej w ustalonym okresie. Podgląd ten powinien być zapewniony poprzez usługę internetową bądź aplikację mobilną dostarczaną przez producenta urządzenia. Falownik musi mieć możliwość komunikacji z modemem internetowym Klienta poprzez połączenie kablowe LAN lub sieć bezprzewodową WiFi. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33607 Wed, 08 Jul 2020 22:41:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33607 <![CDATA[Zakup, dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznego podłoża na plac zabaw w związku z realizacją projektu „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim”, projekt nr RPLB.08.01.01-08-0026/19]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na zakupie, dostawie i montażu wyposażenia placu zabaw wraz z wykonaniem bezpiecznego podłoża na plac zabaw w związku z realizacją projektu „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim”, projekt nr RPLB.08.01.01-08-0026/19. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi zgodnie z zakresem określonym w szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253206 Wed, 08 Jul 2020 20:30:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253206 <![CDATA[Wykonanie prac remontowych w dwóch salach dydaktycznych na potrzeby nowoutworzonych oddziałów przedszkolnych w związku z realizacją projektu „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim”, projekt nr RPLB.08.01.01-08-0026/19]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w dwóch salach dydaktycznych znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gubinie na potrzeby funkcjonowania nowoutworzonych oddziałów przedszkolnych w związku z realizacją projektu „Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim”, projekt nr RPLB.08.01.01-08-0026/19. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac remontowych w dwóch salach dydaktycznych znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gubinie, zgodnie z zakresem określonym w szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253181 Wed, 08 Jul 2020 20:26:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253181 <![CDATA[„Wykonanie robót budowlanych w części Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Nowym Szpitalu w Świeciu Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie”, o łącznej powierzchni pomieszczeń ok. 36 m2 (2 sale chorych z łazienką).]]> „Wykonanie robót budowlanych w części Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w Nowym Szpitalu w Świeciu Spółka z o.o. ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie”, o łącznej powierzchni pomieszczeń ok. 36 m2 (2 sale chorych z łazienką). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253216 Wed, 08 Jul 2020 19:12:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253216 <![CDATA[Kontynuacja prac budowlanych w zakresie budowy nowoczesnego, w pełni profesjonalnego toru szkoleniowego, służącego do doskonalenia techniki jazdy w różnym zakresie i na różnych poziomach na potrzeby projektu pn. Dywersyfikacja działalności OSK Auto-Ster dzięki budowie i wyposażeniu innowacyjnego Ośrodka doskonalenia techniki jazdy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.]]> Kontynuacja robót budowlanych w zakresie budowy nowoczesnego, w pełni profesjonalnego toru szkoleniowego, służącego do doskonalenia techniki jazdy w różnym zakresie i na różnych poziomach na potrzeby projektu pn. Dywersyfikacja działalności OSK Auto-Ster dzięki budowie i wyposażeniu innowacyjnego Ośrodka doskonalenia techniki jazdy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253213 Wed, 08 Jul 2020 18:20:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253213 <![CDATA[Przeprowadznie rozbudowy budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Oddziale Zamiejscowym w Aleksandrowie Kujawskim poprzez wykonanie zgodnie z załączoną dokumentacją budowlaną robót budowlanych – branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna i instalacje teletechniczne, w związku z realizacją projektu pn. Rozbudowa Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechocinku, Oddział Zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby opieki długoterminowej dla osób starszych i niepełnosprawnych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie rozbudowy budynku Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Oddziale Zamiejscowym w Aleksandrowie Kujawskim poprzez wykonanie zgodnie z załączoną dokumentacją budowlaną robót budowlanych – branża budowlana, branża sanitarna, branża elektryczna i instalacje teletechniczne, w związku z realizacją projektu pn. Rozbudowa Kolejowego Szpitala Uzdrowiskowego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ciechocinku, Oddział Zamiejscowy w Aleksandrowie Kujawskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą na potrzeby opieki długoterminowej dla osób starszych i niepełnosprawnych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253085 Wed, 08 Jul 2020 17:28:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253085 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPOP.03.04.00-16-0017/19 dotyczące prac termomodernizacyjnych wraz z wymianą oświetlenia, wprowadzeniem systemu zarządzania energią, modernizacją instalacji CO oraz zastosowaniem instalacji fotowoltaicznej służących poprawie efektywności energetycznej w firmie ADV GENETISC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ]]> Przedmiotem zamówienia są prace termomodernizacyjne wraz z wymianą oświetlenia, wprowadzeniem systemu zarządzania energią, modernizacją instalacji CO oraz zastosowaniem instalacji fotowoltaicznej służących poprawie efektywności energetycznej w firmie ADV GENETISC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. Przedmiot zamówienia stanowi: 1. przygotowanie dokumentacji technicznej do zgłoszenia w wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego planowanych do realizacji prac, 2. wykonanie prac modernizacyjnych w zakresie docieplenia przegród budowlanych, 3. wymiany okien i bram, 4. modernizacji instalacji centralnego ogrzewania, 5. wymiana oświetlenia, 6. zastosowanie energooszczędnej baterii w umywalce, 7. zastosowanie instalacji PV oraz zastosowanie Systemu Zarządzania Energią. Celem inwestycji jest:  Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez modernizację oświetlenia obejmującą wymianę istniejących opraw świetlówkowych na oświetlenie typu LED wraz z modernizacją instalacji elektrycznej.  Wdrożenie Systemu Zarządzania Energią w obiektach.  Zmniejszenie zużycia wody poprzez montaż jednej baterii zbliżeniowej w armaturze.  Budowa instalacji fotowoltaicznej, w tym wykorzystanie wytworzonej w instalacji energii elektrycznej na potrzeby własne. Charakterystyka budynku: Powierzchnia ogrzewanej części budynku: 402,17 m2 Kubatura ogrzewana budynku: 2082,58 m3 Szczegółowa specyfikacja zamówienia opisana została w Załączniku nr 4 do Zapytania Ofertowego, który stanowi dokumentacja techniczna – Audyt energetyczny, inwentaryzacja w wersji dwg. Załącznik nr 4 zostanie udostępniony zainteresowanym udziałem w postepowaniu podmiotom, które prześlą na adres e-mail: biuro@advgenetics.pl podpisany przez osobę uprawnioną Załącznik nr 5 Wniosek o udostepnienie dokumentacji technicznej do Zapytania Ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253176 Wed, 08 Jul 2020 15:03:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253176 <![CDATA[Budowa elektrowni fotowoltaicznej na potrzeby własne zakładu CDM]]> 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie naziemnej elektrowni fotowoltaicznej złożonej z paneli monokrystalicznych mocowanych na stalowej konstrukcji wsporczej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa przyłącza elektroenergetycznego do rozdzielni niskiego napięcia w istniejącej stacji transformatorowej. Elektrownia o mocy 0,649 MWp dostarczy energii na potrzeby własne zakładu a jej nadwyżka będzie odprowadzona do systemu elektroenergetycznego sieci dystrybucyjnej. 2. Teren inwestycji zlokalizowany jest przy ul. Wojska Polskiego 112 A, 16-400 Suwałki, gmina Suwałki, powiat suwalski, województwo podlaskie, dz. nr 32855/4 i 32853/3 w obrębie geodezyjnym 0008 Suwałki, 3. Na elementy składowe instalacji fotowoltaicznej składają się m.in.: • konstrukcja wsporcza pod panele PV • panele fotowoltaiczne • inwertery • obwody DC • obwody AC • instalacja uziemień • ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa • ochrona przeciwpożarowa • linia przyłącza nN 4. Wymaganiem Zamawiającego jest wykonanie w ramach zamówienia system monitorowania i zarządzania energią, który obejmował będzie system monitorowania uszkodzeń komponentów źródła energii oraz możliwość monitorowania energii przez Internet. 5. Zamawiający wymaga zastosowania aparatury umożliwiającej zdalne sterowanie przez operatora i użytkownika wyłącznikiem w polu generatorowym oraz sterownika umożliwiającego odczyt statusu tego wyłącznika. 6. Dokumentacja techniczna/projektowa zostaje udostępniona Wykonawcom, jako załącznik do Zapytania ofertowego. • W każdym przypadku, gdy w treści dokumentacji postępowania, przy opisie przedmiotu zamówienia, posłużono się wskazaniem producenta, nazwy własnej wyrobu (produktu, materiału itp.) lub innego wyróżnika, który identyfikuje konkretny wyrób, wykonawca ma prawo zaoferować produkt (wyrób, urządzenie) równoważny. Posłużenie się w opisie przedmiotu zamówienia wskazanymi powyżej określeniami, miało wyłącznie na celu wskazanie przykładowego produktu, którego zasadnicze parametry stanowią wymagany poziom (standard) jakości. • Zamawiający nie dopuszcza możliwości stosowania konstrukcji wsporczej jednopodporowej. • W przypadku istotnych zmian w stosunku do projektu budowlanego instalacji kolektorów fotowoltaicznych przedstawionego przez Zamawiającego, Wykonawca na swój koszt wykona w uzgodnieniu z Zamawiającym projekt budowlany zamienny, i wystąpi w imieniu Zamawiającego o uzyskanie stosownego pozwolenia na budowę nowo projektowanej instalacji fotowoltaicznej. 7. Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z projektem budowlanym i warunkami przyłączeniowymi, niniejszym zapytaniem ofertowym, ofertą wykonawcy oraz dołączonym do niego wzorem umowy. W przypadku niezgodności między w/w dokumentami pierwszeństwo będą posiadały zapisy wzoru umowy z wykonawcą, następnie stosowane będą zapisy niniejszego zapytania ofertowego, kolejno - zapisy oferty wykonawcy i na końcu zapisy projektu budowlanego. 8. Projekt jest przygotowany do realizacji w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej. Zamawiający uzyskał następujące decyzje: - Warunki przyłączenia do sieci OSD nr 19-B0/WP/00055 z dnia 02-07-2019. - Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 188/2019 z dn. 05.06.2019 r. 9. Wynikiem realizacji przedmiotu zamówienia ma być w pełni sprawna, kompletna i dopuszczona do użytkowania elektrownia fotowoltaiczna o mocy nie mniejszej niż 0,649 MWp i nie większej niż 0,65 MWp wraz z elementami infrastruktury technicznej, dostarczająca wyprodukowaną energię elektryczną do zakładowej sieci elektroenergetycznej w celu jej wykorzystania na potrzeby własne z możliwością dystrybucji nadwyżki produkcji energii do sieci dystrybucyjnej w celu jej odsprzedaży. 10. Wymaganiem Zamawiającego jest takie zestawienie elementów instalacji fotowoltaicznej przez Wykonawcę, aby roczna produkcja energii wynosiła nie mniej niż 633,40 MWh/rok w pierwszym roku funkcjonowania instalacji. 11. W celu umożliwienia weryfikacji tego warunku oferent przedstawi symulację konfiguracji ofertowanych paneli fotowoltaicznych i ofertowanych inwerterów z obliczeniami potwierdzającymi spełnienie w/w warunku oraz wymogów minimum i maksimum napięcia dla systemów regulacji MPPT w falownikach. Oferent przedstawi również dokumentację techniczną oferowanych paneli fotowoltaicznych i falowników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i warunków znajduje się w załącznikach do niniejszego zapytania, a w szczególności: Zapytaniu ofertowym, Załączniku nr 5 wzorze umowy oraz Załączniku nr 6 Dokumentacji projektowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253140 Wed, 08 Jul 2020 14:23:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253140 <![CDATA[Prace naprawczo-uzupełniające w Zespole Szkół Poligradiczno-Medialnych im. Zenona Klemensiewicza na os. Tysiąclecia 38 w Krakowie]]> Wykonanie na podstawie dokumentacji projektowej robót budowlanych w zakresie prac naprawczo – uzupełniających w Sali komputerowej nr 1.13 w Zespole Szkół Poligraficzno – Medialnych im. Zenona Klemensiewicza na os. Tysiąclecia 38 w Krakowie. Zakres robót obejmuje w szczególności: 1 W zakresie robót branży ogólnobudowlanej: • kompletna wymiana drzwi na nowe oraz demontaż i wykucie z muru ościeżnic okiennych na korytarz. • wykucie z muru elementów osadzonych na zaprawie wapiennej i wapienno-cementowej, • zerwanie starej posadzki oraz wykonanie nowej posadzki cementowej wraz z pogrubieniem o 1cm w stosunku do starej, • wykonanie warstwy wyrównującej i wygładzającej z wylewki samopoziomującej, • uzupełnienie (wyrównanie) ścian i zamurowaniu otworów w ścianie po demontażu okien, • demontaż istniejących: kanałów instalacyjnych z PCW, • wykonanie bruzd pod rury RS47 oraz ich zaprawianie po ułożeniu rur, • wykonanie ślepych otworów w betonie pod puszki, skrzynki • osadzenie wszystkich puszek we wcześniej wykonanych ślepych otworach • zeskrobanie i zmycie starej farby, wraz z zagruntowaniem powierzchni emulsją gruntującą, oraz wykonanie gładzi gipsowych na suficie, ścianach i filarach z dwukrotnym malowaniem • dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych i grzejników po wcześniejszym usunięciu starej farby. • wykonanie nowej wykładziny PCV wzmocnionej na uszkodzenia mechaniczne o grubości min. 5mm wraz z cokolikami 2 W zakresie robót branży elektrycznej: • demontaż istniejących: gniazd, opraw świetlówkowych, przełącznika świecznikowego • wykonanie pełnego rurarzu pod montaż instalacji sieci elektrycznej i komputerowej wraz z montażem koryta PCV pod szafę strukturalną • wykonanie pełnego okablowania instalacji elektrycznej i internetowej w nowym rurarzu • dostawa i montaż rozdzielnicy skrzynkowej na konstrukcji mocowanej do podłoża z podłączeniem do nowych przewodów • dostawa i montaż nowych: gniazd, opraw oświetleniowych LED, przełącznika świecznikowego z podłączeniem • sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia, 3 Dodatkowe wytyczne: • wykonawca przez rozpoczęciem każdego rodzaju robót zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu do zatwierdzenia uprzednio zaakceptowanych przez Zamawiającego kart materiałowych: materiałów, wyrobów i urządzeń przeznaczonych do wbudowania. • przed przystąpieniem do robót wszystkie elementy w pomieszczeniu nie będące w zakresie realizacji należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami i zakurzeniem. • podczas wykonywania prac należy utrzymać porządek i czystość w pomieszczeniach przechodnich (korytarz) sąsiadujących z pomieszczeniem podlegającym remontowi. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253117 Wed, 08 Jul 2020 14:11:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253117 <![CDATA[Termomodernizacja budynku magazynowo-biurowego - drugi przetarg]]> 1. Wymiana oświetlenia 2. Montaż instalacji fotowoltaicznej 3. Wymiana stolarki okiennej 4. Wymiana bram 5. Modernizacja instalacji c.o. 6. Ocieplenie ścian 7. Ocieplenie dachu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253088 Wed, 08 Jul 2020 12:36:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253088 <![CDATA[Utwardzenie terenu i zapewnienie dwóch altan drewnianych do projektu pn. Centrum Usług Środowiskowych "WISIENKA C.D"]]> Przedmiotem zamówienia jest: • utwardzenie terenu (przygotowanie ziemi, wylewki, kostka brukowa) – Zadanie 1; • zapewnienie, dostawa i montaż dwóch altan drewnianych – Zadanie 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - na jedno ze wskazanych wyżej Zadań. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253110 Wed, 08 Jul 2020 12:18:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253110 <![CDATA[Remont części wspólnych budynków zlokalizowanych w obszarze Rewitalizacji - Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ulicy Słowackiego 70 w Malborku]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Słowackiego 70 w Malborku w ramach projektu pn. „Malbork na „+” – rewitalizacja historycznego śródmieścia miasta Malborka”. Zakres rzeczowy obejmuje remont klatki schodowej, remont (renowacja) drzwi wejściowych według załączonego przedmiaru robót. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253098 Wed, 08 Jul 2020 11:15:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253098