Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Roboty budowlane https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sun, 22 Jul 2018 05:17:57 +0200 <![CDATA[Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Spółdzielni Mieszkaniowej w Zawidowie]]> 1. Zadanie pierwsze: wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Broniewskiego 1 Zakres prac do wykonania: a) Obróbki blacharskie i odwodnienie – odtworzenie istniejącego odwodnienia dachu do istniejącej kanalizacji deszczowej, b) Izolacja termiczna: - docieplenie istniejącego stropodachu; - docieplenie istniejących ścian zewnętrznych osłonowych; - docieplenie ścian zewnętrznych / loggie; - docieplenie ścian zewnętrznych szczytowych; c) Instalacje elektryczne – zmiana systemu oświetlenia w częściach wspólnych – oświetlenie LED; d) Przeprowadzenie szkolenia mieszkańców budynków wchodzących w zakres zadania. Szkolenia będzie dotyczyło dbałości o racjonalne zużycie ciepła, prawidłowe przewietrzanie pomieszczeń, w tym szczególnie z wykorzystaniem nawiewników oraz miejscowej wentylacji mechanicznej (toalety, wyciągi kuchenne) oraz na temat innych działań minimalizujących straty ciepła w wyniku nieprawidłowego użytkowania budynku. Dodatkowo szkolenie uwzględni informacje dotyczące dbałości użytkowników o walor ekologiczny osiągnięty po zakończeniu inwestycji, który w sposób bezpośredni związany jest z oszczędnością zużycia energii. e) Wykonanie prac związanych z ulepszeniem instalacji c.o. (system grzewczy) obejmujących: - uzupełnienie izolacji instalacji rozprowadzającej w piwnicy, - wymiana zaworów odcinających – w pomieszczeniu rozdzielacza, - płukanie instalacji poziomej, - regulacja hydrauliczna instalacji po termomodernizacji budynku f) wykonanie robót przewidzianych ekspertyzą ornitologiczną z dnia 12.04.2018 i Decyzją RDOŚ z 21.05.2018, koszty nadzoru przyrodniczego i dostawę budek lęgowych zapewnia Zamawiający. 2. Zadanie drugie: wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Broniewskiego 4a-4b. Zakres prac do wykonania: a) Obróbki blacharskie i odwodnienie – odtworzenie istniejącego odwodnienia dachu do istniejącej kanalizacji deszczowej, b) Izolacja termiczna: - docieplenie istniejącego stropodachu; - docieplenie istniejących ścian zewnętrznych osłonowych; - docieplenie ścian zewnętrznych / loggie; - docieplenie ścian zewnętrznych szczytowych; c) Instalacje elektryczne - zmiana systemu oświetlenia w częściach wspólnych – oświetlenie LED; d) Przeprowadzenie szkolenia mieszkańców budynków wchodzących w zakres zadania. Szkolenia będzie dotyczyło dbałości o racjonalne zużycie ciepła, prawidłowe przewietrzanie pomieszczeń, w tym szczególnie z wykorzystaniem nawiewników oraz miejscowej wentylacji mechanicznej (toalety, wyciągi kuchenne) oraz na temat innych działań minimalizujących straty ciepła w wyniku nieprawidłowego użytkowania budynku. Dodatkowo szkolenie uwzględni informacje dotyczące dbałości użytkowników o walor ekologiczny osiągnięty po zakończeniu inwestycji, który w sposób bezpośredni związany jest z oszczędnością zużycia energii. e) Wykonanie prac związanych z ulepszeniem instalacji c.o. (system grzewczy) obejmujących: - uzupełnienie izolacji instalacji rozprowadzającej w piwnicy, - wymiana zaworów odcinających – w pomieszczeniu rozdzielacza, - płukanie instalacji poziomej, - regulacja hydrauliczna instalacji po termomodernizacji budynku. f) wykonanie robót przewidzianych ekspertyzą ornitologiczną z dnia 12.04.2018 i Decyzją RDOŚ z 21.05.2018, koszty nadzoru przyrodniczego i dostawę budek lęgowych zapewnia Zamawiający. Szczegółowy zakres robót jest określony w zapytaniu ofertowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126811 Sat, 21 Jul 2018 16:39:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126811 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 7/KOS/2018 na wybór wykonawcy prac remontowych celem przystosowania lokalu pod placówkę żłobkową]]> Przedmiot zamówienia stanowią prace remontowo-budowlane w lokalu o pow. 241 m2 przy ul. Popiełuszki 36 (41-219 Sosnowiec), mające na celu zaadaptowanie obiektu na potrzeby placówki żłobkowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126795 Fri, 20 Jul 2018 20:02:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126795 <![CDATA[ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ NR : -TECH-RPMP-6/2018]]> Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie i dostawa elementów i podzespołów służących modernizacji posiadanej nawijarki, jako przyszłego elementu pilotażowej linii https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126790 Fri, 20 Jul 2018 18:56:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126790 <![CDATA[Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Miliczu przy ul. Zamkowej 21, 56 -300 Milicz]]> Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Miliczu przy ul. Zamkowej 21, 56 -300 Milicz, na dz. nr 163 AM-6 obręb Milicz-Miasto. Zakres, sposób, parametry techniczne zastosowanych materiałów budowlanych określa szczegółowo załączona dokumentacja techniczna. Budynek położony jest poza obszarem wpisanym do rejestru zabytków, wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków poz. 675 - dom mieszkalny. Dla powyższej inwestycji uzyskano zgodę Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/7009 Fri, 20 Jul 2018 16:15:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/7009 <![CDATA[„Rozbudowa i przebudowa obiektu oczyszczalni ścieków w Stryszowie” realizowana w ramach Projektu „Ochrona Zlewni zbiornika wodnego Świnna Poręba - rozbudowa zbiorczej oczyszczalni ścieków w Stryszowie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej do obiektu Harcówki w Stryszowie oraz do Ośrodka Caritas w Zakrzowie”.]]> Przedmiot zamówienia obejmuje:1. Niwelacja terenu. 2. Przebudowa istniejących obiektów budowlanych: Obiekt 1- Pompownia ścieków Przebudowa polegać będzie na oczyszczeniu zbiornika z osadów i demontażu istniejącego wyposażenia tj. pomp i orurowania, montażu nowych pomp i orurowania o wydajności uwzględniającej potrzeby rozbudowy oczyszczalni. W ramach przebudowy pompowni zmodernizowana zostanie również komora rozdziału znajdująca się bezpośrednio przy pompowni. Na rurociągach tłocznych w komorze zainstalowana zostanie nowa armatura odcinająca i przeciwcofkowa. Obiekt 2 - Budynek technologiczny 1 Obiekt dwukondygnacyjny w konstrukcji murowo - żelbetowej z dachem dwuspadowym łączący w sobie funkcje socjalną, techniczną i technologiczną. W części socjalnej pomieszczenia: obsługi, socjalne (jadalnia), kierownika, wc, węzeł sanitarny z szatniami czystą i brudną oraz wc. W części technicznej: stacja dmuchaw, agregatownia z rozdzielnią, kotłownia, stacja odwadniania, stacja mechanicznego oczyszczania i sterowania. Część technologiczna to zbiorniki procesowe: zbiornik retencyjny z pompownią II-go stopnia, 2 ciągi reaktorów biologicznych z osadnikami, komora stabilizacji. Przebudowa części technicznej polegać będzie na wymianie urządzeń technologicznych i energetycznych: dmuchaw, stacji odwadniania i agregatu prądotwórczego. Przebudowa części technologicznej tj. zbiorników technologicznych polegać będzie na ich opróżnieniu, oczyszczeniu z osadów, wykonaniu wypraw żywicznych, wymiany obarierkowania i pokryw stalowych na analogiczne lecz wykonane ze stali nierdzewnej. Wymianie podlegać będą również urządzenia i instalacje technologiczne zbiorników: pompy, mieszadła i instalacja napowietrzająca. W obiekcie tym stosownie do zakresu jego przebudowy technologicznej, przebudowie i budowie podlegać będą instalacje wody (pitnej i technologicznej), kanalizacji, wentylacji i elektryczne (zasilające, sterownicze i sygnalizacyjne). Część socjalna pozostaje bez zmian. Obiekt 3 – Studnia pomiarowa Przebudowa studni polegać będzie na przeniesieniu jej w inne miejsce na terenie oczyszczalni oraz wymianie orurowania i armatury (przepływomierza i mętnościomierza). 3. Budowa nowych obiektów budowlanych: Obiekt 4 – Studnia rozdzielcza Obiekt podziemny kryty płytą stropową. Studnia wykonana będzie z betonowych kręgów o średnicy wew. 1,5 m łączonych na uszczelki elastomerowe. Studnia wyposażona zostanie w armaturę: przepływomierz i zasuwę z elektronapędem, średnica orurowania DN150 mm. Wyposażenie studni posiadać będzie funkcję regulującą dopływ ścieków surowych na istniejące ciągi technologiczne. Obiekt 5 – Budynek technologiczny 2 Obiekt dwukondygnacyjny, murowo - żelbetowy, kryty dachem dwuspadowym, konstrukcja dachu stalowa. Budynek łączyć będzie w sobie funkcje techniczno – technologiczne, podobnie jak obiekt istniejący składa się z pomieszczeń technicznych i zbiorników procesowych. Część techniczna budynku to: w części parterowej: stacja mechanicznego oczyszczania, stacja dmuchaw, rozdzielnia, w części piętra: kotłownia, pomieszczenie techniczne i stacji mechanicznego oczyszczania. Część technologiczna to zbiorniki procesowe: zbiornik retencyjny z pompownią II-go stopnia, 2 ciągi reaktorów biologicznych z osadnikami, komora stabilizacji. Całość wyposażona w instalacje i urządzenia technologiczne takie jak: pompy, mieszadła, przepływomierze. Obiekt ten wyposażony zostanie również w instalacje: wody (pitnej i technologicznej), kanalizacji, ogrzewania, wentylacji oraz elektryczne (zasilające, sterownicze i sygnalizacyjne). Wymiary budynku w rzucie: blok techniczny 9,82 m x 15,6 m, blok technologiczny z garażem 33,64 m x 13,70 m. Obiekt 6 – Pompownia wody technologicznej Zbiornik podziemny kryty płytą stropową. Wykonany jako prefabrykowany, okrągły, z elementów betonowych o średnicy wewnętrznej 2,0 m. Elementy betonowe zbiornika łączone będą na uszczelki elastomerowe. Zbiornik wyposażony zostanie w pompy, orurowanie i armaturę. Obiekt 7 – Biofiltr Biofiltr dostarczany będzie na miejsce montażu jako gotowy wyrób budowlany. Będzie to kontener wykonany z laminatu poliestrowo - szklanego ze złożem biologicznym oraz niezbędnym wyposażeniem technologicznym. Wymiary kontenera 3,0 m x 3,6 m.Posadowienie kontenera na płycie żelbetowej o wymiarach 4,1 m x 4,6 m. 4. Komunikacja Komunikacja kołowa - pozostanie istniejący układ drogowy, dróg wewnętrznych i chodników rozbudowany o nawierzchnie dróg i chodników przy nowym obiekcie technologicznym i wjazdy do garażu. Nawierzchnia dróg i chodników z betonowej kostki brukowej. Istniejący układ drogowy po wykonanych robotach budowlanych wymagać będzie remontu. 5. Zieleń Po wykonaniu robót projektuje się teren zielony obsiać trawą typu parkowego. Grunt pod trawę pokryć warstwą humusu przy pomocy glebogryzarki. Zasianą trawę zagrabić i przewałować. W miejscach wolnych od zabudowy od strony działek sąsiednich przewiduje się nasadzenia sosny czarnej jako zieleni osłonowej. 6. Ogrodzenie Przebudowane zostanie ogrodzenie oczyszczalni od strony południowej. Istniejące ogrodzenie podlegać będzie rozbiórce. System ogrodzeniowy składał się będzie z: - paneli z ciężkiej zgrzewanej siatki o prostokątnych oczkach i poziomym profilowaniu, panele wykonane z ocynkowanych drutów i malowane metodą proszkową, powłoka poliestrowa, - słupków o prostokątnym przekroju ze specjalnym mocowaniem do paneli. Słupki ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz i malowane metodą proszkową, powłoka poliestrowa. Wysokość ogrodzenia 1,8 m, łączna długość 71 mb. 7. Na terenie objętym inwestycją zrealizowane zostaną między obiektowe instalacje wody pitnej, wody technologicznej, gazu, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej, rurociągów tłocznych osadu oraz sieci energetycznych: zasilających, sterowniczych i sygnalizacyjnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126761 Fri, 20 Jul 2018 16:10:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126761 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/3.2.2/07/2018 - roboty budowlane hali produkcyjnej]]> Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na budowie hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z towarzyszącą infrastrukturą w zakresie parkingu dla samochodów osobowych oraz instalacji zewnętrznych na terenie zakładu. Lokalizacja: Ul. Przemysłowa, miejscowość Nidzica, gmina Nidzica, powiat Nidzicki, województwo Warmińsko-Mazurskie Informacja dodatkowe: Budynek podzielony jest na dwie główne części: halę produkcyjną oraz część biurowo-socjalną. Podstawowym przeznaczeniem jest produkcja wysokogabarytowych fasad na powierzchni ok. 2547 m2 netto oraz części biurowo-socjalnej na powierzchni ok. 500 m2 netto. Pełna dokumentacja projektowa dostępna pod adresem: https://www.dropbox.com/home/Dokumentacja%20projektowa%20budowa%20hali%20-%20Nidzica W celu udostępnienia zawartości folderu prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Czerwiec pod nr telefonu 793 153 453 lub email a.czerwiec@eljako-al.pl https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126762 Fri, 20 Jul 2018 16:05:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126762 <![CDATA[Remont elewacji dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Miliczu przy ul. Zamkowej 1-3 i Rynek 6, 56 - 300 Milicz]]> Zakres prac obejmuje remont elewacji dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych zlokalizowanych w Miliczu przy ul. Zamkowej 1-3 i Rynek 6, 56 - 300 Milicz, na dz. nr 121/5 AM-6 obręb Milicz-Miasto. Zakres, sposób, parametry techniczne zastosowanych materiałów budowlanych określa szczegółowo załączona dokumentacja techniczna. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/7000 Fri, 20 Jul 2018 15:45:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/7000 <![CDATA[„Modernizacja bariery architektonicznej” polegająca na wykonaniu i montażu podnośnika pionowego w szybie wraz z przebudową wejścia]]> Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Projektem budowlanym oraz pozostałymi załącznikami stanowiącymi Załączniki do niniejszego postępowania. Pełna dokumentacja dostępna pod adresem: http://pcprnt.pl/bip/zamowienia-publiczne/zamowienia-ponizej-30-000-euro/n,zapytanie-ofertowe-modernizacja-bariery-architektonicznej-polegajaca-na-wykonaniu-i-montazu-podnosnika-pionowego-w-szybie-wraz-z-przebudowa-wejscia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126725 Fri, 20 Jul 2018 15:10:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126725 <![CDATA[Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Leśna, Kościuszki w Wołowie]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej (sieć główna wraz z odcinkami bocznymi) w Wołowie przy ul. Leśna i Kościuszki w Wołowie, polegająca na wykonaniu rozbiórkowych nawierzchni, robót ziemnych, pomiarowych, budowlano-montażowych, w tym położenie rurociągów i zamontowaniu studni, a także wykonanie odtworzenia nawierzchni drogowej. Zakres przedmiotowego zamówienia obejmuje wykonanie metodą wykopową i bezwykopową sieci kanalizacyjnej: - grawitacyjnej wraz odcinkami bocznymi o dł. ok. 0,85 km, średnicy Ø 160-200 mm, wraz z uzbrojeniem (studnie kanalizacyjne), - tłocznej o dł. ok. 0,11 km, średnicy 75 mm, wraz z uzbrojeniem oraz kompletną sieciową przepompownią ścieków KL1 wraz wykonaniem jej zasilania energetycznego. Materiały dotyczące zapytania dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: http://www.pwk-wolow.pl/index.php/przetargi-2018 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126708 Fri, 20 Jul 2018 14:57:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126708 <![CDATA[Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Miliczu przy ul. Rynek 20, 56 - 300 Milicz.]]> Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Miliczu przy ul. Rynek 20, 56 -300 Milicz, na dz. nr 80/10 AM-6 obręb Milicz-Miasto położonego na skrzyżowaniu ulic: Rynek i Szewskiej. Remontowi będą podlegać: elewacja od str. ul. Rynek oraz elewacja od str. ul. Szewskiej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6988 Fri, 20 Jul 2018 14:52:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6988 <![CDATA[Rozbudowa instalacji teletechnicznych w ramach projektu]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące rozbudowy instalacji teletechnicznej w szkołach podstawowych na terenie Gminy Pawłów w ramach projektu: „Rozwój e-usług w obszarze edukacji w Gminie Pawłów”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Osi Priorytetowych 1-7 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa - RPSW.07.00.00 Sprawne Usługi Publiczne, Działanie RPSW.07.01.00 Rozwój e-społeczeństwa. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126652 Fri, 20 Jul 2018 13:59:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126652 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na nabycie robót i materiałów budowlanych związanych z Budową hali produkcyjno-magazynowej na potrzeby firmy LANDSBERG Sp. z o.o. Sp. k. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, podziałanie 3.2.1 Badania na rynek]]> Przedmiotem zamówienia jest nabycie robót i materiałów budowlanych związanych z Budową hali produkcyjno-magazynowej na potrzeby firmy LANDSBERG Sp. z o.o. Sp. k. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, podziałanie 3.2.1 Badania na rynek. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126642 Fri, 20 Jul 2018 13:42:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126642 <![CDATA[Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w ramach projektu, pt. „Program rozwojowy AHE w zakresie kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo”.]]> Adaptacja pomieszczeń dotyczy prac remontowo-budowlanych, modernizacjii wykonania instalacji elektrycznej, oświetleniowej, informatycznej, teletechnicznej, sieci strukturalnej, wodno-kanalizacyjnej z armaturą, wentylacyjno-klimatyzacyjnej i instalacji gazów medycznych z montażem paneli Zamiast tlenu w instalacji będzie sprężone powietrze. Celem adaptacji będzie przystosowanie pomieszczeń do zainstalowania nowoczesnego sprzętu na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych. Adaptacji podlegać będą pomieszczenia znajdujące się na pierwszym piętrze budynku Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi przy ul. Rewolucji 1905 roku nr 52, 90-213 Łódź. Szczegółowe informacje w załączniku - Zapytanie Ofertowe nr 7/POWR/CSM/AHE/07/2018. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126601 Fri, 20 Jul 2018 13:26:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126601 <![CDATA[Adaptacja pracowni w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim]]> Przedmiotem zamówienia jest adaptacja dwóch sal w budynku szkolnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim na potrzeby pracowni mechatronicznych. Miejsce wykonania przedmiotu zamówienia : Teren Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim ul. 29 Listopada 7 86-050 Solec Kujawski. Zakres prac: -adaptacja Sali nr 43 w budynku szkolnym do potrzeb „Pracowni Technicznego Wspomagania Projektowania” : • Skucie płytek • Wymiana podłogi • Ułożenie wykładziny • Wygładzenie ścian i ich malowanie, • Modernizacja instalacji elektrycznej , • Wymiana opraw oświetleniowych. • Montaż listew ściennych • Ułożenie przewodów komputerowych wciągniętych w listwy - adaptacja Sali nr 44 do potrzeb „Poradni Robotyki i Automatyki” : • Wygładzenie ścian i ich malowanie, • Modernizacja instalacji elektrycznej , • Wymiana opraw oświetleniowych. Szczegółowy zakres i opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Obowiązki Wykonawcy: a) Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w obiekcie w celu weryfikacji niezbędnych danych do przygotowania rzetelnej oferty. Osobą do kontaktu w sprawie wizji lokalnej jest Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim, Pani Katarzyna Wolińska, tel. 52 387 13 09. b) Wykonawca będzie wykonywał roboty budowlane na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Solcu Kujawskim częściowo w okresie trwania roku szkolnego. Należy wziąć ten fakt pod uwagę podczas planowania i organizacji robót, tak aby nie zakłócić normalnego funkcjonowania szkoły i wykonać roboty w terminie umownym. c) Roboty budowane mogą odbywać się w szkole w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 21.00. d) W trakcie robót budowlanych prowadzona również termomodernizacja budynku. e) Wszystkie prace należy wykonywać tak, aby w miarę możliwości nie zakłócać funkcjonowania obiektu, przy jednoczesnym zachowaniu szczególnej ostrożności przy organizacji placu budowy, jak i w trakcie wykonywania prac. Wykonawca zorganizuje teren robót tak, aby zminimalizować rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Wykonanie najbardziej uciążliwych czynności Wykonawca dostosuje do funkcjonowania obiektu i uzgadniać będzie na bieżąco z Użytkownikiem obiektu. f) Wykonawca zachowa szczególną ostrożność mając na uwadze fakt, że w trakcie wykonywania prac przebywać w obiekcie będzie młodzież. g) Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn.zm.) w tym: a) przejmuje odpowiedzialność za powstałe w trakcie realizacji zamówienia odpady, ich segregację, transport i składowanie oraz ponosi koszty z tego tytułu, b) Wykonawca wykaże Zamawiającemu miejsce składowania lub utylizacji oraz przedstawi stosowne dokumenty, że powstałe odpady zostały zagospodarowane (wywiezione na składowisko, poddane utylizacji) zgodnie z w/w ustawą oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie. h) Wszystkie użyte do wykonania przedmiotu zamówienia materiały i urządzenia muszą posiadać parametry techniczne jakie wskazano w materiałach do zapytania ofertowego lub równoważne jakościowo. Wszystkie dostarczone i użyte przez Wykonawcę materiały muszą być fabrycznie nowe, wcześniej nieużywane. i) Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5) powinny one odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 1570 z późn. zm.). j) Jeżeli niniejsza dokumentacja w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów, urządzeń lub rozwiązań równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby spełnione zostały wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego, w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. Wykazanie równoważności zaoferowanego rozwiązania lub rozwiązań równoważnych spoczywa na Wykonawcy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126525 Fri, 20 Jul 2018 13:07:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126525 <![CDATA[Budowa Centrum Badań i Usług Laboratoryjnych na terenie Grupy Azoty ZAK S.A. w formule Generalnego Wykonawstwa]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa Centrum Badań i Usług Laboratoryjnych zwanego dalej Centrum na terenie Grupy Azoty ZAK S.A. w formule Generalnego Wykonawstwa w zakresie określonym w załącznikach. W ramach inwestycji Zamawiający planuje realizację kompleksu obiektów o różnorodnym przeznaczeniu, w tym budynki: konferencyjny, laboratoryjny Centrum Badań, laboratoryjny obsługujący wydziały produkcyjne, zaplecza magazynowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Głównym założeniem funkcjonowania Centrum jest realizacja prac badawczych, jak też obsługa analityczna funkcjonujących wydziałów produkcyjnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1123271 Fri, 20 Jul 2018 12:51:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1123271 <![CDATA[Rozbudowa instalacji elektrycznych i teletechnicznych w pracowni matematycznej Zespole Szkół w Pawłowie oraz Zespole Szkół w Chybicach]]> Rozbudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pracowni matematycznej Pracownia matematyczna: Zespół Szkół w Pawłowie o wymiarach 8,8 m x 7,40 m instalacja elektryczna dla: 21 zestawów komputerowych( 20 komputery uczniowskie z monitorem i głośnikami oraz jeden komputer/ serwer z monitorem i głośnikami), jeden zestaw multimedialny (tablica interaktywna, projektor, laptop). Odległość sali od głównego źródła prądu ok. 30 m. Rozbudowa instalacji elektrycznej i teletechnicznej w pracowni matematycznej Pracownia matematyczna: Zespół Szkół w Chybicach o wymiarach 7,2 m x 7,9 m instalacja elektryczna dla: 21 zestawów komputerowych ( 20 komputery uczniowskie z monitorem i głośnikami oraz jeden komputer/ serwer z monitorem i głośnikami), jeden zestaw multimedialny (tablica interaktywna, projektor, laptop). Odległość sali od głównego źródła prądu ok. 30 m. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126611 Fri, 20 Jul 2018 12:49:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126611 <![CDATA[REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA ULICY MIESZKA I I SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ W ULICY KONSTYTUCJI 3-GO MAJA W SŁUBICACH realizowanego według WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony) - CZĘŚĆ II]]> Remont sieci wodociągowej wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej na ulicy Mieszka I i budową sieci wodociągowej w ulicy Konstytucji 3-go Maja w Słubicach obejmuje: remont 7 502,0 mb sieci wodociągowej, budowa 241,0 mb sieci kanalizacji sanitarnej, budowa 553,0 mb sieci wodociągowej, dostawa i montaż 8 kompletnych komór pomiarowych ciśnienia i przepływu wody, wymiana wyposażenia sieci wodociągowej, wymiana 58 kompletów hydrantów przeciwpożarowych, dostawa i montaż 15 kompletów nowych hydrantów przeciwopożarowych, wymiana 56 kompletów zasuw odcinających, dostawa i montaż 132 kompletów nowych zasuw. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126533 Fri, 20 Jul 2018 10:02:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126533 <![CDATA[Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie]]> Przedmiotem zamówienia jest: Budowa systemu instalacji fotowoltaicznej dla budynku hali sportowej Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie przy Al. Niepodległości 21, wykonana zgodnie z dokumentacją projektową oraz zapytaniem ofertowym, w zakresie umożliwiającym użytkowanie budynku zgodnie z jego przeznaczeniem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126523 Fri, 20 Jul 2018 09:44:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126523 <![CDATA[Remont trzech pomieszczeń w Zespole Szkół w Zawoni]]> Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń w Zespole Szkół w Zawoni według zakresu jak niżej, • roboty rozbiórkowe, • montaż drzwi 3 szt., • malowanie pomieszczeń, • demontaż wykładziny + montaż nowej wykładziny, • montaż osłon grzejnikowych, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6917 Fri, 20 Jul 2018 00:09:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6917 <![CDATA[Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 63,07 kWp wraz z systemem do magazynowania energii w przedsiębiorstwie CESMEX]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy min. 63,07 kWp wraz z systemem do magazynowania energii w ramach projektu pt. „Budowa instalacji fotowoltaicznej o pow. 399,0 m² i 63,07 KWp na budynku firmy „Cesmex” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 - Energia, Działanie 10.03. Odnawialne źródła energii (Poddziałanie 10.03.01. Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne). Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, do czasu zawarcia umowy. Z tytułu unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Inwestycja realizowana jest w trybie „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy (PFU) Zamawiającego, dlatego też na Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowania projektu budowlanego, a także opracowanie - we współpracy z Zamawiającym - i złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na budowę do właściwego organu administracyjnego. Program funkcjonalno-użytkowy stanowi podstawę wymagań względem podmiotu realizującego niniejsze zadanie w zakresie obejmującym kompleksową realizację zamówienia. Zakres prac należy wykonać w oparciu o własny projekt wykonawczo-budowlany oraz projekt elektryczny przygotowany przez osoby do tego uprawnione (uzgodniony z Zamawiającym). Wyżej wymienione projekty należy wykonać zgodnie z Programem funkcjonalno-użytkowym. Zakres zamówienia: W ramach realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowej, wykonawca sporządzi kompletny projekt techniczno-budowlany obejmujący: 1) koncepcję proponowanych rozwiązań technologicznych (do zaakceptowania przez Zamawiającego); 2) projekt budowlany; 3) projekt wykonawczy z podziałem na branże; 4) specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót; 5) instrukcję obsługi i konserwacji elektrowni w języku polskim; 6) harmonogram realizacji inwestycji; 7) przedmiar robót; 8) kosztorys inwestorski, określający racjonalną wielkość nakładów inwestycyjnych według norm prawem przypisanych; 9) operat powykonawczy wraz z inwentaryzacją geodezyjną oraz protokołami z pomiarów i sprawdzeń. Etap 1: Wykonanie dokumentacji technicznej: 1) Warunki Techniczne Zasilania dla źródła energii, 2) Projekt techniczny elektrowni fotowoltaicznej wraz z kompletem dokumentacji projektowej, 3) Informację BIOZ – jeśli wymagane, 4) Uzyskanie stosownych pozwoleń (pozwolenie na budowę), 5) Uzgodnienie rozwiązań z lokalnym zakładem energetycznym. Etap 2: Wykonanie robót budowlano-montażowych: 1) Wykonanie robót budowlanych: montażowych instalacyjnych, 2) Dobór, dostawa i montaż całej infrastruktury technicznej towarzyszącej, tzn. falowników, modułów PV, liczników etc., 3) Dobór i dostawa konstrukcji aluminiowych do montażu modułów PV, 4) Budowa połączeń kablowych pomiędzy modułami, 5) Instalacja ochrony uziemiającej/ odgromowej oraz ppoż. i przepięciowej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, 6) Montaż modułów PV na konstrukcji wsporczej elektrowni, 7) Budowa wewnętrznej kablowej linii zasilającej na trasie rozdzielnia nN PV – złącze kablowe, 8) Dostawa i montaż systemu monitoringu elektrowni, 9) Budowa magazynu energii zapewniającego zasilanie awaryjne przestrzeni biurowej w przedsiębiorstwie Zamawiającego. 10) Przyłączenie elektrowni do wewnętrznych instalacji elektrycznych, 11) Dokonanie rozruchu elektrowni. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6907 Thu, 19 Jul 2018 23:39:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6907 <![CDATA[Termomodernizacja Restauracji Ratuszova]]> Określono w treści zapytania ofertowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126442 Thu, 19 Jul 2018 21:43:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126442 <![CDATA[Ograniczenie niskiej emisji w mieście Brzeziny poprzez budowę sprawnej sieci ciepłowniczej w ramach Partnerskiego Programu rozwoju i modernizacji sieci ciepłowniczej w Łodzi oraz wybranych miastach Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego. Wykonanie i dostawa węzłów cieplnych do budynków mieszkalnych, jednorodzinnych: Fredry 23a, Głowackiego 15, Głowackiego 36, Głowackiego 32, Zdrowie 1, Zdrowie 7 i Zdrowie 2 oraz budynku przy ul. Moniuszki 12 w Brzezinach.]]> Wykonanie i dostawa kompaktowych węzłów cieplnych do budynków mieszkalnych, jednorodzinnych: Fredry 23a, Głowackiego 15, Głowackiego 36, Głowackiego 32, Zdrowie 1, Zdrowie 7 i Zdrowie 2 oraz budynku przy ul. Moniuszki 12 w Brzezinach. Powyższe węzły powinny być wykonane w wersji kompaktowej, wiszącej do zabudowy na ścianę, jako dwufunkcyjne i jednofunkcyjne (zgodnie z warunkami technicznymi), z wymiennikiem obsługującym funkcję centralnego ogrzewania i podgrzewanej ciepłej wody użytkowej, wyposażone w zasobnik wody. Maksymalne wymiary zabudowy węzła: 96 cm x 78 cm x 30 cm (wysokość x szerokość x głębokość). W załączeniu – warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej. Przy realizowaniu przedmiotu zamówienia należy uwzględnić: - parametry czynnika grzewczego określone w warunkach technicznych, - na potrzeby centralnego ogrzewania moc wymiennika powinna wynosić nie mniej niż 20kW oraz zapewniony powinien być pobór ciepłej wody użytkowej dla min. 5 osób; - zasobnik wody: nie mniejszy niż 150 litrów; - regulator pogodowy realizujący priorytet ciepłej wody; -należy uwzględnić miejsce na zainstalowanie ciepłomierza UH50. Węzły wyposażyć w rozdzielnię elektryczną, wyposażoną w zabezpieczenie topikowe urządzeń oraz w wyłączniki pomp. Materiały niezbędne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca. Do oferty należy dołączyć wykaz zastosowanych urządzeń, schemat węzła oraz wymiary węzła. Ww. roboty budowlane są ujęte w projekcie „Ograniczenia niskiej emisji w mieście Brzeziny poprzez budowę sprawnej sieci ciepłowniczej w ramach Partnerskiego Programu rozwoju i modernizacji sieci ciepłowniczej w Łodzi oraz wybranych miastach Łódzkiego Obszaru Metropolitarnego.”, w ramach działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Nr umowy: POIS.01.05.00-00-0038/16. (Tryb pozakonkursowy). Okres gwarancji na wykonane wszystkie roboty budowlane i zamontowane urządzenia wynosi minimum 36 miesięcy a maksimum 60 miesięcy, zgodnie z okresem zaproponowanym przez Wykonawcę w formularzu ofertowym. Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane rozpoczyna sięw dniu następnym po dniu, w którym nastąpił odbiór końcowy robót. UWAGA: Ze względu na ryczałtowe wynagrodzenie, Wykonawca zobowiązany będzie wykonać wszystkie prace jakie są niezbędne do wykonania obiektu zgodnie z przedmiotem zamówienia. Wszędzie tam, gdzie występują nazwy własne technologii, materiałów, wyrobów lub nazwy ich producentów, Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii, materiałów i wyrobów równoważnych do opisanych o cechach nie gorszych od wymaganych w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót. Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w projekcie służą określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości oraz wymogów technicznych założonych dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem: - spełnienia tych samych właściwości technicznych, - przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126418 Thu, 19 Jul 2018 19:00:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126418 <![CDATA[Przebudowa i modernizacja budynku z przeznaczeniem na działalność Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin w Kluczach”]]> Przedmiotem zadania będzie modernizacja budynku z przeznaczeniem na działalność Centrum Wsparcia i Terapii Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin. Placówka będzie mieścić się w istniejącym budynku po Zespole Szkół w Kluczach. Centrum będzie miało na celu zapewnienie wielospecjalistycznej opieki dla osób niepełnosprawnych lub wykazujących dysfunkcje w rozwoju psychoruchowym i społecznym, od chwili urodzenia aż do późnej starości. Zaprojektowano przebudowę przedmiotowego obiektu wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku na cele placówki pobytu dla osób niepełnosprawnych. Program funkcjonalno – przestrzenny zlokalizowany został na 3 kondygnacjach (piwnice, parter, piętro, przy czym na piętrze część dot. mieszkań wspomaganych została wyłączona z kosztów kwalifikowanych projektu). Dojście z zewnątrz budynku na dodatkowym poziomie, a w celu pokonania ww. poziomów zaprojektowano dwa dźwigi osobowe obsługujące wszystkie kondygnacje. W celu umożliwienia dostępu dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano przebudowę głównego wejścia oraz podniesienie poziomu tarasu wejściowego, przebudowę schodów wejściowych i budowę pochylni. Przebudowane będzie również wejście budynku od strony ogrodu, gdzie zaplanowano podniesienie poziomu terenu (pochylnie terenowe) oraz schody. Na parterze będzie się mieściła część gabinetowa, administracyjna, pracownie terapeutyczne, sale wielofunkcyjne, zaplecze higieniczno– sanitarne i techniczne. W piwnicach będzie się znajdowało zaplecze gastronomiczne, a także sale terapeutyczne oraz zaplecze higieniczno – sanitarne, socjalne i techniczne. Wykonane zostanie zagospodarowanie terenu (dojścia, dojazdy, place manewrowe oraz miejsca postojowe). Powierzchnia zabudowy: 1 261 m2, Powierzchnia utwardzona – 2 719,92 m2 Powierzchnia biologicznie czynna – 731,69 m2 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6902 Thu, 19 Jul 2018 17:00:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6902 <![CDATA[Rewitalizacja jedenastu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Barlickiego w Jeleniej Górze]]> 4.1 Przedmiotem zamówienia jest rewitalizacja jedenastu wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ulicy Barlickiego 1-11 w Jeleniej Górze. 4.2 Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można składać w odniesieniu do jednej, dwóch, kilku lub wszystkich części zamówienia. Liczba części: 6. Część nr 1 – Izolacja pionowa i docieplenie fundamentów budynku wielorodzinnego przy ulicy Barlickiego 2, Barlickiego 3, Barlickiego 4, Barlickiego 6, Barlickiego 7, Barlickiego 8, Barlickiego 9, Barlickiego 10, Barlickiego 11 oraz izolacja pozioma (poprzez iniekcję) fundamentów budynku wielorodzinnego przy ulicy Barlickiego 1, Barlickiego 2, Barlickiego 3, Barlickiego 4, Barlickiego 5, Barlickiego 6, Barlickiego 7, Barlickiego 8, Barlickiego 9, Barlickiego 10, Barlickiego 11. Część nr 2 – Wymiana pokrycia dachu (dachówka ceramiczna) z częściową naprawą drewnianej więźby dachu budynku wielorodzinnego przy ulicy Barlickiego 1, Barlickiego 4, Barlickiego 5. Część nr 3 – Remont klatek schodowych budynku wielorodzinnego przy ulicy Barlickiego 1, Barlickiego 5, Barlickiego 6, Barlickiego 7, Barlickiego 8, Barlickiego 9, Barlickiego 10, Barlickiego 11 oraz wykonanie elementów zapewniających dostępność obiektu dla niepełnosprawnych (bez wymiany urządzeń łączności wewnętrznej przyzywowej - domofonów) w zakresie budynku wielorodzinnego przy ulicy Barlickiego 1, Barlickiego 2, Barlickiego 3, Barlickiego 4, Barlickiego 5, Barlickiego 6, Barlickiego 7, Barlickiego 8, Barlickiego 9, Barlickiego 10, Barlickiego 11. Część nr 4 – Wymiana tynków elewacyjnych budynku wielorodzinnego przy ulicy Barlickiego 6, Barlickiego 7, Barlickiego 8, Barlickiego 9, Barlickiego 10, Barlickiego 11. Część nr 5 – Wymiana instalacji gazowej, wykonanie wentylacji grawitacyjnej i odprowadzania spalin z urządzeń gazowych w budynku wielorodzinnym przy ulicy Barlickiego 7, Barlickiego 9, Barlickiego 10, Barlickiego 11. Część nr 6 – Wykonanie elementów zapewniających dostępność obiektu dla niepełnosprawnych w zakresie wymiany urządzeń łączności wewnętrznej przyzywowej (domofonów) w budynku wielorodzinnym przy ulicy Barlickiego 1, Barlickiego 2, Barlickiego 3, Barlickiego 4, Barlickiego 5, Barlickiego 6, Barlickiego 7, Barlickiego 8, Barlickiego 9, Barlickiego 10, Barlickiego 11. 4.3 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa: projekty budowlane (sporządzone dla części 1, 2, 3 – tylko w zakresie remontu klatek schodowych, 4 i 5), przedmiary (sporządzone dla części 1, 2, 3, 4, 5 i 6) oraz tabele równoważności (sporządzone dla części 1, 2, 3, 4, 5 i 6), która stanowi załącznik nr 5 do zapytania (SPOZ – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126034 Thu, 19 Jul 2018 15:15:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126034 <![CDATA[Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych polegających na przebudowie, remoncie i modernizacji pracowni w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie]]> Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych polegających na przebudowie i remoncie nast. pracowni: ekonomicznej, informatycznej, spedycyjnej oraz egzaminacyjnej w zawodzie technik informatyk oraz rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w ww. pracowniach w I Zespole Szkół im. Stanisława Staszica we Wschowie w ramach projektu „Doposażenie pracowni zawodowych w I Zespole Szkół we Wschowie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Ogólny zakres prac obejmuje wykonanie w pracowniach malowania ścian, malowania stolarki drzwiowej, wymianę lub wykonanie nowych instalacji c.o. i wentylacji oraz rozbudowę i modernizację sieci komputerowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126330 Thu, 19 Jul 2018 14:45:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126330 <![CDATA[„Remont i adaptacja pomieszczeń”]]> Wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych w pomieszczeniach budynku przeznaczonych na rehabilitację w ramach projektu „Poprawa warunków funkcjonowania dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126270 Thu, 19 Jul 2018 14:25:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126270 <![CDATA[Wykonanie Okablowania strukturalnego w ramach budowy Centrum Bdawczo-Rozwojowego]]> Przedmiotem zamówienia są kompleksowe roboty polegające na wykonaniu kompletnego Okablowania strukturalnego w powstającym Centrum Badawczo-Rozwojowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126306 Thu, 19 Jul 2018 14:24:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126306 <![CDATA[Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikówiec w ulicy Brzozowej. Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Góra Kalwaria” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu POIiŚ 2014-2020.]]> Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikówiec w ulicy Brzozowej. Niniejsze zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Góra Kalwaria” współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu POIiŚ 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126294 Thu, 19 Jul 2018 13:47:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126294 <![CDATA[„PEC.17.3.06 Budowa sieci ciepłowniczych oraz węzłów cieplnych wraz z układami pomiarowymi dla budynków w rejonie ul. Niedurnego i ul. Czarnoleśnej w Rudzie Śląskiej"]]> Budowa na podstawie posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej, przyłącza sieci ciepłowniczej zasilającej budynki przy ul. Niedurnego 43, 45, 45a, 45b i ul. Czarnoleśnej 2 w Rudzie Śląskiej. Zakres prac obejmuje w szczególności - wykonanie ~27 mb. przyłącza z rur preizolowanych o średnicy 2xDN 80; od trójnika T-1 przy budynku ul. Czarnoleśnej 4c do pomieszczeń węzła cieplnego mieszczącego się w budynku przy ul. Niedurnego 45b. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126262 Thu, 19 Jul 2018 13:03:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126262 <![CDATA[„Wykonanie instalacji łącznego odpylania i odsiarczania spalin metodą suchą z jednoczesną redukcją tlenków azotu metodami pierwotnymi, dla kotła WR-25 o mocy 30 MW w Ciepłowni MEC Ostrowiec Św, wraz z przeprowadzeniem badań przemysłowych oraz prac rozwojowych mających na celu opracowanie dokumentacji technicznej dla pozostałych jednostek kotłowych.”]]> Wykonanie instalacji łącznego odpylania i odsiarczania spalin metodą suchą z jednoczesną redukcją tlenków azotu metodami pierwotnymi dla kotła WR-25 o mocy 30 MW w Ciepłowni MEC Ostrowiec Św, wraz z przeprowadzeniem badań przemysłowych oraz prac rozwojowych mających na celu opracowanie dokumentacji technicznej dla pozostałych jednostek kotłowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6878 Thu, 19 Jul 2018 11:59:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6878 <![CDATA[Materiały i roboty budowlane - budowa hali produkcyjnej]]> Za wykonanie zamówienia wykonawcy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks Cywilny (tekst jedn. Dz. U. 2017 r., poz. 459). Ceną oferty za całość przedmiotu zamówienia jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania. Wykonawca podaje cenę netto, stawkę i wartość podatku od towarów i usług oraz cenę brutto. Cena powinna być wyliczona do dwóch miejsc po przecinku. Cena ofertowa musi być wyrażona w złotych polskich (PLN). Cena ofertowa musi uwzględniać kompleksową realizację przedmiotu zamówienia w tym m.in. koszty organizacji i zagospodarowania placu budowy, ubezpieczenia budowy, obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą, dokumentacji powykonawczej, a także koszty wszelkich robót przygotowawczych, rozbiórkowych, odtworzeniowych, towarzyszących i tymczasowych ze względu na okoliczności i źródła ich powstania. Sposób zapłaty i rozliczania za realizację niniejszego zamówienia określają istotne postanowienia do umowy. Przedmiar robót stanowiący załącznik do niniejszego zapytania mają charakter poglądowy i mogą stanowić materiał pomocniczy do sporządzenia kalkulacji ceny przez Wykonawcę. W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie inne prace niezbędne do całkowitego i należytego wykonania umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego oraz osiągnięcia rezultatu umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126184 Thu, 19 Jul 2018 10:13:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126184 <![CDATA[powtórzenie postępowania pod nazwą.: „Przebudowa dróg i ścieżek leśnych na zrównoważone trasy rowerowe – singletrack i budowa 2 punktów widokowych: powyżej Zakrętu Śmierci oraz na Zbójeckich Skałach]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: Zadanie nr 1: modernizacji i przebudowie ścieżek leśnych na ścieżki rowerowe o szerokości do 1,00 m i długości 17 501,00 mb., o przekroju poprzecznym jednostronnym bądź dwustronnym, z pochyleniem w kierunku zgodnym ze spadkiem stoku – 5%. Konstrukcja jezdni o nawierzchni kamiennej lub rodzimej z kamieni odzyskanych z wykopów i najbliższej okolicy ścieżki. Zakres przewidywanych prac obejmuje w szczególności oczyszczenie korytarza ścieżki, przygotowanie podłoża, prace ręczne, budowę nawierzchni ścieżki wykonanie przepustów, wykonanie nasypów wyprofilowanych zakrętów oraz montaż oznaczeń. Trasa ścieżki przebiega przez tereny leśne położone na terenie Gminy Szklarska Poręba. Prace polegające na odtworzeniu oznaczeń niwelety ścieżki zgodnie ze standardami projektowania i budowy zrównoważonych tras rowerowych IMBA. Wykonawca powinien posiadać w tym zakresie niezbędną wiedzę nt. budowy i projektowania zrównoważonych tras rowerowych. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Projektem Wykonawczym – „Opracowanie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót polegających na przebudowie dróg i ścieżek leśnych na zrównoważone trasy rowerowe – singletrack o długości około 20 km.” opracowanym przez Fundację „POMBA” ul. Sanatoryjna 2, 59-850 Świeradów-Zdrój, oraz obowiązującymi przepisami prawnymi i normami. Prace muszą zostać wykonane przy użyciu sprzętu o szerokości do 1 m z uwagi na wymagania środowiskowe oraz wymagania wynikające z dokumentacji projektowej. Zadanie nr 2: wykonaniu platformy widokowej o powierzchni 180 m2 na konstrukcji stalowej wspartej na stalowych słupach zakotwionych do skały. Taras z drewna ryflowanego ograniczony barierami pełnymi o wys. 110 cm na „Zbójeckich Skałach” oraz odtworzeniu trzech tarasów w postaci platform z drewna ryflowanego na zastanych trzech wypłaszczeniach w obrębie skał powyżej „Zakrętu Śmierci” w Szklarskiej Porębie o łącznej powierzchni ok. 37 m2. Ułożeniu pomiędzy poszczególnymi tarasami ścieżek i stopni z monolitycznych bloków skalnych pochodzenia lokalnego. Wymianie istniejących barier na nowe metalowe, ażurowe, kotwione bezpośrednio do skały. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Projektem Budowlanym – „Budowy trzech tarasów wraz z elementami małej architektury w obrębie skał, powyżej Zakrętu Śmierci na działce nr 78/76 obr. 0008 Szklarska Poręba w miejscu istniejącej infrastruktury turystycznej (punkt widokowy), wraz z wymianą istniejących barier” oraz Projektem Wykonawczym - „Budowy platformy widokowej wraz z elementami małej architektury na Zbójecki Skałach w Szklarskiej Porębie na działce nr 323/221 obr. 0002 Szklarska Poręba” opracowanymi przez „LAAB” Pracownia Architektoniczna, ul. Demokratów 26/2, 58-580 Szklarska Poręba, oraz obowiązującymi przepisami prawnymi i normami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126175 Thu, 19 Jul 2018 09:33:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126175 <![CDATA[Przenoska w Wojtalu- „Pomorskie Szlaki Kajakowe – Z nurtem Wdy” projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Oś Priorytetowa 8 Konwersja, działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności i walorów dziedzictwa przyrodniczego-powtórzony]]> 1. Wykonanie dokumentacji i projektów budowlanych na podstawie Programu Funkcjonalno-Użytkowego; 2. Budowa pomostu ułatwiającego wyciąganie kajaków na rzece Wdzie w centrum miejscowości Wojtal przez drogę i jaz elektrowni w ramach powszechnego korzystania z wód osobom aktywnie wypoczywającym nad wodami, 3. Budowa pomostu w formie trapu/slipu ze schodami terenowymi i rynną ułatwiającego wodowanie kajaków na rzece Wdzie w centrum miejscowości Wojtal przez drogę i jaz elektrowni w ramach powszechnego korzystania z wód osobom aktywnie wypoczywającym nad wodami, 4. Budowa infrastruktury rowerowej w postaci stojaka na 5 rowerów z przybornikiem rowerowym na działce Gminnej, 5. Wykonanie i posadowienie znaków wodnych , drogowego oraz tablicy informacyjno-promocyjnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126152 Thu, 19 Jul 2018 08:17:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126152 <![CDATA[Remont elewacji wraz z częściową termomodernizacją oraz ociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją lokali w budynku mieszkalnym przy ul. Bolesława Chrobrego nr 27 w Wałbrzychu]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji wraz z częściową termomodernizacją oraz ociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją lokali w budynku mieszkalnym przy ul. Bolesława Chrobrego nr 27 w Wałbrzychu w ramach projektu: "Remont części wspólnych nieruchomości mieszkalnej przy ul. Bolesława Chrobrego 27 w Wałbrzychu projekt obejmujący kompleksową rewitalizację i poprawiający stan techniczny, efektywność energetyczną budynku oraz poprawę jakości życia mieszkańców." https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6856 Thu, 19 Jul 2018 08:14:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6856 <![CDATA[Budowa hybrydowego systemu zasilania (instalacja fotowoltaiczna o mocy 15,12 kWp oraz turbina wiatrowa o mocy 0,4 kW) w gospodarstwie rolnym Krzysztof Majewski]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 15,12 kWp oraz wiatrowej o mocy min. 0,4 kW posadowionych na dachach budynków. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pt. „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej i zmniejszenie emisji CO2 poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej i turbiny wiatrowej na budynkach gospodarstwa rolnego Krzysztof Majewski", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, do czasu zawarcia umowy. Z tytułu unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Zakres prac: 1) Wykonanie ekspertyz wytrzymałości dachów, na których posadowiona zostanie instalacja PV i wiatrowa. 2) Dobór, dostawa i montaż infrastruktury technicznej głównej i towarzyszącej, tzn. modułów PV, inwerterów, turbiny wiatrowej, systemu TIK, liczników etc. 3) Dobór i dostawa konstrukcji stalowo-aluminiowych do montażu instalacji na dachach budynków. 4) Wykonanie robót budowlanych: montażowych, instalacyjnych i ogólnobudowlanych zgodnie z wymogami Zamawiającego. 5) Budowa połączeń kablowych. 6) Budowa systemów ochrony: uziemiającej/ odgromowej, przepięciowej i przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 7) Montaż na konstrukcji wsporczej elementów instalacji PV i wiatrowej. 8) Budowa przyłączy nN (wewnętrznej kablowej linii zasilającej na trasie rozdzielnia nN PV – złącze kablowe). 9) Dostawa i montaż systemu monitoringu i zarządzania pracą instalacji PV i wiatrowej. 10) Przyłączenie instalacji do wewnętrznych instalacji elektrycznych. 11) Dokonanie rozruchu instalacji. 12) Opracowanie instrukcji obsługi instalacji i przeszkolenie personelu Zamawiającego. Parametry systemu fotowoltaicznego przedstawiono w załącznikach nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Niniejsze ogłoszenie oraz załącznik nr 2 stanowią podstawę wymagań względem podmiotu realizującego niniejsze zamówienie. Zakres prac należy wykonać w oparciu o własny projekt wykonawczo-budowlany oraz projekt elektryczny przygotowany przez osoby do tego uprawnione i uzgodniony z Zamawiającym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6852 Wed, 18 Jul 2018 23:43:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6852 <![CDATA[Wybudowanie inwestycji pn.: ”Dom Opieki Całodobowej dla osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych w Rzędowie” w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach: Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną Działania 10.1 Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównywania nierówności w dostępie do usług Poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.10.01.02-16-0025/16-00]]> Nazwa zamówienia: Wybudowanie inwestycji pn.: ”Dom Opieki Całodobowej dla osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych w Rzędowie” w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach: Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną Działania 10.1 Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównywania nierówności w dostępie do usług Poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.10.01.02-16-0025/16-00. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik nr 5 oraz przedmiarach robót stanowiących załączniki 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4F do niniejszego ogłoszenia. Wyposażenie placówki w sprzęt ruchomy typu meble, sprzęt elektryczny itp. nie będące ściśle związane z wykonaniem robót budowlanych a wymienione w dokumentacji projektowej np. w rzutach poglądowych będzie objęte odrębnym postępowaniem. Armatura łazienkowa i kuchenna wchodzi w zakres przedmiotu niniejszego zamówienia. Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 7 do niniejszego postępowania. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126131 Wed, 18 Jul 2018 23:39:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126131 <![CDATA[Budowa hybrydowego systemu zasilania (instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,54 kWp oraz turbina wiatrowa o mocy 0,4 kW) w gospodarstwie rolnym Tomasz Kaczyński]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 9,54 kWp oraz wiatrowej o mocy min. 0,4 kW posadowionych na dachach budynków. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pt. „Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej i zmniejszenie emisji CO2 poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej i turbiny wiatrowej na budynkach gospodarstwa rolnego Tomasz Kaczyński", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, do czasu zawarcia umowy. Z tytułu unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Zakres prac: 1) Wykonanie ekspertyz wytrzymałości dachów, na których posadowiona zostanie instalacja PV i wiatrowa. 2) Dobór, dostawa i montaż infrastruktury technicznej głównej i towarzyszącej, tzn. modułów PV, inwerterów, turbiny wiatrowej, systemu TIK, liczników etc. 3) Dobór i dostawa konstrukcji stalowo-aluminiowych do montażu instalacji na dachach budynków. 4) Wykonanie robót budowlanych: montażowych, instalacyjnych i ogólnobudowlanych zgodnie z wymogami Zamawiającego. 5) Budowa połączeń kablowych. 6) Budowa systemów ochrony: uziemiającej/ odgromowej, przepięciowej i przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 7) Montaż na konstrukcji wsporczej elementów instalacji PV i wiatrowej. 8) Budowa przyłączy nN (wewnętrznej kablowej linii zasilającej na trasie rozdzielnia nN PV – złącze kablowe). 9) Dostawa i montaż systemu monitoringu i zarządzania pracą instalacji PV i wiatrowej. 10) Przyłączenie instalacji do wewnętrznych instalacji elektrycznych. 11) Dokonanie rozruchu instalacji. 12) Opracowanie instrukcji obsługi instalacji i przeszkolenie personelu Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6727 Wed, 18 Jul 2018 21:58:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6727 <![CDATA[PRACE ADAPTACYJNE-usługi budowlane]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac adaptacyjnych powierzchni 243,38m2 przeznaczonej na pomieszczenia Centrum Zdrowia Seniora (w tym: sala terapii zajęciowej, kuchenka, węzły sanitarne, pomieszczenia wypoczynkowe) znajdującym się na 2 kondygnacji budynku położonego w Wierzchosławicach 39B, obejmujące zgodnie z projektem budowlanym wraz z rzutami pomieszczeń - Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania: a) Wykonanie ścian gipsowo-kartonowych, suchych tynków z płyt g-k, (gładzie gipsowe, malowanie, kładzenie wykładzin PCV na ścianach, malowanie, itp.), w tym materiały; b) Wykonanie sufitów podwieszanych (montaż, malowanie, itp.), w tym materiały; c) Wykonanie podłogi (przygotowanie podłoża pod wylewkę, wylewki, ułożenie wykładziny antypoślizgowej, cokoliki, akrylowanie podłoży, itp.), w tym materiały; d) Wykonanie i montaż stolarki drzwiowej. w tym materiały; e) Wykonanie białego montażu, w tym materiały; f) Wykonanie wentylacji mechanicznej, w tym materiały; g) Przebudowa klatki schodowej, w tym materiały. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1124427 Wed, 18 Jul 2018 21:40:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1124427 <![CDATA[BUDOWA ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 600 KW W TUROWIE]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 600 kW wraz z infrastrukturą techniczną w Turowie, gm. Szczecinek. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126114 Wed, 18 Jul 2018 19:31:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126114 <![CDATA[Budowa nowej instalacji OZE z energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 40 kW_KONKURS POWTÓRZONY]]> I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej instalacji OZE z energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 40 kW. W ramach zlecenia zaplanowano roboty instalacyjne związane z budową instalacji fotowoltaicznej wraz z inteligentnym systemem zarządzania energią wykorzystującym technologie informacyjno - komunikacyjne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW. Montaż instalacji obejmuje swoim zakresem m.in.: - budowę za licznikowych linii kablowych nN, - budowę złącza kablowego nN, -wykonanie instalacji zmiennoprądowej (AC) instalacji fotowoltaicznej, - wykonanie instalacji stałoprądowej (DC) instalacji fotowoltaicznej, , - układy pomiarowe (kontrolne) energii elektrycznej, - ochronę przeciwporażeniową. Specyfikacja techniczna: -Parametry minimalne panelu fotowoltaicznego monokrystaliczne – potwierdzone kartą katalogową • Moc znamionowa 280 Wp (moc panelu musi być taka sama) • Klasa ogniw A. • Fabrycznie nowe, 60 ogniw. • Niewymagające odśnieżania i mycia. • Gwarancja paneli PV minimum 10 lat. Żywotność 30 lat. • Moduły powinny posiadać gniazdo przyłączeniowe IP 65 , oraz zabezpieczenie przed prądem zwrotnym minimum 25 A • Na etapie produkcji każdy moduł powinien przejść test elektroluminescencyjny potwierdzone zaświadczeniem producenta na etapie składania ofert. • moduły powinny być pokryte powłoką antyrefleksyjną dla wyższej absorpcji światła oraz nano-powłoką nanoszoną na etapie produkcji -oświadczenie producenta. • Narożnik modułu -zaciski mechaniczne niedopuszczalne zaciski typu self-locking • Obciążalność śniegowa 8000 Pa -certyfikat jednostki akredytowanej • Sprawność -minimum 16,7 % • Gwarancja na produkt 10 lat • Liniowa gwarancja mocy 30lat • Moc po 25 latach min 83 % wartości początkowej znamionowej. • Współczynnik temperaturowy mocy modułu nie gorszy niż -0,43 % • Parametry modułów oraz ich komponentów powinny spełniać wymagania norm: -EN 61701- certyfikat modułu w korozyjnym środowisku mgły solnej -EN 62716 – certyfikat modułu w korozyjnym środowisku amoniaku Certyfikaty musza być wydane przez europejskie jednostki akredytowane . Karta katalogowa sporządzona zgodnie z normami EN 50380 potwierdzona przez producenta lub dołączone oświadczenie producenta modułów. -Parametry minimalne inwertera sieciowego – potwierdzone kartą katalogową, gdy niedostępne oświadczeniem producenta • Gwarancja pełna (brak kosztów po stronie użytkownika) min 10 lat • Moc znamionowa AC (230 V/50 Hz, cos(φ)=1) : min 17 kW • Trójfazowy • Stopień ochrony IP65 • Zintegrowany rejestrator danych. • Podłączenie do Internetu WiFi, LAN • Sprawność min 98 % -Instalacja ta będzie składać się z następujących elementów: • Moduły fotowoltaiczne : 140 szt. • Konstrukcja wsporcza na dach skośny : 2 kpl. • Falowniki : 2 szt. • Okablowanie DC : min 600 mb • Rozdzielnica DC : 2 szt. • Rozdzielnica AC : 2 szt. • Instalacja uziemiająca : 2 kpl. • Okablowanie AC : 2 kpl. • TIK - Monitoring i urządzenia do zarządzania energią 2 kpl. -Parametry instalacji: • Moc generatora PV: 39,9 kWp, • Powierzchnia generatorów PV: 232,1 m2, • Liczba modułów PV: 140, • Liczba falowników:2 szt. • Energia, która musi być wyprodukowana przez system PV: 45 664 kWh/rok. -Minimalne rezultaty: • Energia wyprodukowana przez system PV (sieć AC) 45 664 kWh • Spec. uzysk roczny 1 111 kWh/kWp • Stosunek wydajności (PR) 88,1 % • Emisja CO2 rocznie minimalnie = 27 387 kg/rok https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126088 Wed, 18 Jul 2018 16:22:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126088 <![CDATA[Zakup robót budowlanych w związku z realizacją projektu pt. "Utworzenie Centrum Badawczo-Rozwojowego "MASTERPROFI" Sp. z o.o."]]> Przedmiotem zamówienia jest wybudowanie obiektu badawczo-rozwojowego MASTERPROFI Sp. z o.o. z częścią laboratoryjną, biurową i magazynową wraz z infrastrukturą techniczną, zgodnie z Dokumentacją projektową stanowiącą Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie PNT Rzeszów-Dworzysko, ul. Kapitałowa, działka ewidencyjna nr 5964/45 o pow. 5344 m2, obręb 222 Przybyszówka. Zakres robót obejmuje w szczególności wykonanie następujących prac: - przygotowanie terenu pod inwestycję, zdjęcie humusu, zaniwelowanie terenu; - wytyczenie głównych osi konstrukcyjnych oraz poziomów posadowienia; - wykonanie fundamentów wraz z izolacją pionową stóp, ław i ścianek podwalinowych wraz z izolacją przeciwwilgociową i termiczną; - montaż słupów konstrukcji stalowej hali laboratoryjnej do fundamentów, montaż dźwigarów dachowych; - wykonanie murowanych ścian oddzielenia ppoż.; - wykonanie konstrukcji żelbetowej budynku biurowego (słupy, podciągi, płyty stropowe pierwszej i drugiej kondygnacji, klatka schodowa żelbetowa); - budowa ścian wewnętrznych murowanych; - montaż stalowej konstrukcji słupowo-ryglowej ścian zewnętrznych; - obudowa ściany attykowej nad stropodachem; - ułożenie warstw dachowych (izolacja termiczna, przeciwwilgociowa) z wykonaniem elementów odwodnienia (koryto, wpusty), montaż podkonstrukcji elementów wyposażenia technicznego; - wykonanie warstw posadzkowych parteru; - obudowa ścian zewnętrznych budynku biurowego; - montaż elementów połaci dachowej hali z uwzględnieniem wyposażenia (świetliki, wentylatory dachowe, instalacji odgromowej); - obudowa ścian zewnętrznych płytami warstwowymi, wykonanie izolacji i uszczelnień; - montaż ślusarki okiennej i drzwiowej; - w budynku biurowym montaż konstrukcji stalowej schodów wewnętrznych; - wykonanie ścianek działowych; - wykonanie instalacji wewnętrznych (wod-kan, wentylacji, klimatyzacji, inst. elektrycznej); - wykonanie warstw posadzkowych, montaż konstrukcji sufitów podwieszanych; - wykonanie tynków wewnętrznych; - roboty wykończeniowe wewnętrzne: ułożenie ceramiki posadzkowej i ściennej, malowanie, ułożenie warstw wykończeniowych posadzki, montaż elementów wyposażenia stałego w tym sanitarnego; - roboty wykończeniowe zewnętrzne: wykonanie tynków zewnętrznych cokołów, rur spustowych, obróbek blacharskich, niwelacja docelowa terenu, ułożenie nawierzchni utwardzonych, nasadzenia zieleni, prace porządkowe. Szczegółowy wykaz prac wraz z opisami technicznymi i rysunkami znajduje się Dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Jeżeli w jakimkolwiek miejscu w Dokumentacji projektowej, stanowiącej Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego lub innym dokumencie będącym częścią zapytania, wskazane zostały nazwy producenta, dystrybutora, nazwy własne, znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów, należy je traktować jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań, materiałów, czy technologii równoważnych, pod warunkiem zapewnienia zgodności z parametrami technicznymi, jakościowymi, funkcjonalnymi, użytkowymi, określonymi w Dokumentacji projektowej. Przewidziane do zastosowania rozwiązania, materiały czy technologie powinny spełniać parametry określone w Dokumentacji projektowej i nie mogą być gorsze od założeń projektowych. Powyższe wymaga zgody Zamawiającego, poprzedzonej akceptacją Projektanta. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125806 Wed, 18 Jul 2018 15:51:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125806 <![CDATA[Budowa hali produkcyjnej oraz hali magazynowej z wewnętrzną infrastrukturą techniczną.]]> Budowa hali produkcyjnej oraz hali magazynowej z wewnętrzną infrastrukturą techniczną. Szczegółowy zakres prac wymieniony jest w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego (Specyfikacja robót). Przedmiot niniejszego zapytania ofertowego stanowią tylko i wyłącznie prace wymienione w załączniku nr 3. Pozostałe prace zostaną zrealizowane przez zamawiającego we własnym zakresie. Roboty budowlane powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w oparciu o zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wynikających z dokumentacji projektowej , z zachowaniem tych samych standardów technicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamawianej inwestycji. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem, oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż założone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a ponadto muszą to być materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126079 Wed, 18 Jul 2018 15:49:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126079 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/MIK6.3.2/2018 z dnia 18.07.2018 na budowę obiektu „Park rekreacyjno-sportowy Złockie”]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa krytego wielofunkcyjnego obiektu rekreacyjno – sportowego o powierzchni ok 2400 m2 który złożony będzie z: wielofunkcyjnej Sali sportowo-rekreacyjnej, sali do badmintona, sali do squash’a, kręgielni, niezbędnego zaplecza socjalnego i zagospodarowania terenu (zakres prac nie obejmuje budowy zewnętrznego boiska). Ogólne dane budynku: Powierzchnia zabudowy: 1204,22 m²  Powierzchnia użytkowa: 2397,30 m²  Kubatura: 11430,00 m  Kategoria zagrożenia ludzi: ZL I  Ilość kondygnacji nadziemnych: 3  Wysokość budynku: 13,33 m Wyciąg z projektu budowlanego stanowi załącznik nr 8 do niniejszego zapytania. Ze względu na ograniczenia techniczne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ (ograniczenie wielkości załączników do zapytania ofertowego) niemożliwe jest dołączenie w całości skanu projektu budowlanego. Istnieje możliwość udostępnienia skanu całego projektu budowlanego mailem. Chęć otrzymania pełnego projektu budowlanego prosimy zgłaszać telefonicznie oraz mailowo. Istnieje możliwość okazania miejsca inwestycji oraz udostępnienia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii zatwierdzonego projektu budowlanego w wersji papierowej w siedzibie Zamawiającego, po wcześniejszym telefonicznym oraz mailowym umówieniu z Zamawiającym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126078 Wed, 18 Jul 2018 15:43:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126078 <![CDATA[Wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Dolnej przy przedszkolu]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie placu zabaw w Bystrzycy Dolnej przy przedszkolu polegające na dostawie i montażu wyposażenia placu zabaw wraz z wykonaniem strefy bezpieczeństwa o nawierzchni syntetycznej oraz ogrodzeniem terenu placu zabaw zgodnie z załącznikiem nr 2 – opis przedmiotu zamówienia oraz załącznikiem nr 5 - przedmiar robót. Zamontowane urządzenia muszą spełniać wymagania właściwych norm serii PN-EN 1176 natomiast wykonana nawierzchnia bezpieczna musi być zgodna z normą PN EN 1177. Miejsce realizacji: Bystrzyca Dolna nr 55, 58-100 Świdnica, powiat świdnicki. 2. UWAGA: Zamawiający informuje, iż w przedmiarze robót przyjęto wykonanie ogrodzenia placu zabaw o wysokości 1,5 m. Natomiast Zamawiający wymaga wykonania ogrodzenia placu zabaw o wysokości 1 m (słownie: jeden metr). Pozostałe wymagania odnośnie wykonania ogrodzenia pozostają bez zmian. W związku z tym do wyceny należy przyjąć ogrodzenie o wysokości 1 m. 3. W przypadku zamieszczenia w załącznikach do niniejszego ogłoszenia informacji dodatkowych nie zawartych w treści ogłoszenia o zamówieniu, a mających wpływ na złożenie i wycenę oferty przez Wykonawcę oraz realizację zamówienia, to informacje te są wiążące dla Wykonawcy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6742 Wed, 18 Jul 2018 14:39:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6742