Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Roboty budowlane https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Thu, 18 Oct 2018 05:10:58 +0200 <![CDATA[Wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją projektu „Rozbudowa i doposażenie zakładu produkcyjnego przedsiębiorcy Mariusz Sołtysiak PPHU „SOMAR” dla celów produkcji innowacyjnej lecytyny granulowanej]]> Przedmiotem zamówienia są kompleksowe roboty budowlane w zakresie rozbudowy budynku produkcyjno-magazynowego na działce zlokalizowanej w Marcinkowie gm. Wąchock, dz. nr. 659, 660 i 661 obręb ew. 2. wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w/w obiektu budowlanego. Rozbudowa polegać będzie na dobudowaniu do dotychczas istniejącego budynku o wymiarach 40,32m x 12m: - części magazynowo-produkcyjnej z suszarnią i kotłownią oraz zapleczem socjalnym, wymiary: 31,10 x 23m od strony północno-wschodniej oraz 13,25 x 11m od strony południowo-wschodniej budynku istniejącego. - zaplecza socjalno – biurowego obejmującego węzeł sanitarny, pomieszczenie socjalne dla pracowników, biura, sale konferencyjną oraz warsztat. Wymiary tej części: 5,25 x 28,75 m od str. południowo-wschodniej i 9,15 x 9,75 od str. północno-wschodniej hali, - wykonaniu instalacji elektrycznej, tj.: nowej linii zasilającej, instalacji oświetlenia i gniazd wtykowych, ochrony przeciwporażeniowej, instalacji odgromowej, - wykonaniu instalacji sanitarnej, tj.: instalacji wody zimnej i ciepłej wody użytkowej, instalacji kanalizacji, instalacji c.o., instalacji wentylacji, Z uwagi na wielkość załączników Zamawiający udostępni dokumentację projektową drogą mailową na życzenie Oferenta. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1140986 Wed, 17 Oct 2018 23:29:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1140986 <![CDATA[„Głęboka kompleksowa termomodernizacja budynku przedsiębiorstwa „Jarosław Lichołat”]]> Przedmiotem Zapytania ofertowego jest: „Głęboka kompleksowa termomodernizacja budynku przedsiębiorstwa „Jarosław Lichołat” zgodnie z Projektem RPWM.04.02.00-28-0085/16 w ramach Osi Priorytetowej nr 4 „Efektywność energetyczna”; Działania nr 4.2 „Efektywność energetyczna i wykorzystanie OZE w MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014 – 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143969 Wed, 17 Oct 2018 22:05:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143969 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/AS/2018]]> Przedmiot zamówienia dotyczy adaptacji budynku na potrzeby prowadzenia Dziennego Domu Pobytu dla osób w wieku 60+ zlokalizowanego w Zamościu, ul. Koszary 55, 22-400 Zamość w ramach projektu „Aktywni seniorzy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143970 Wed, 17 Oct 2018 21:20:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143970 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 6/2018 - wybór wykonawcy prac budwolanych]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych stanowiących etap budowy hali produkcyjnej, w tym wykonanie: utwardzenia terenów zewnętrznych wraz z urządzeniem terenów zielonych (place, chodniki, tereny zielone – zgodnie z projektem). Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Szczegółowo przedmiot zamówienia opisany jest w dokumentacji budowlanej. Pełna dokumentacja budowlana znajduje się w siedzibie Zamawiającego do wglądu po uprzednim uzgodnieniu terminu wglądu, do upływu terminu składania ofert. Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej celem zapoznania się z warunkami miejsca planowanej inwestycji przed przystąpieniem do przygotowywania oferty. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143688 Wed, 17 Oct 2018 20:46:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143688 <![CDATA[Prace termomodernizacyjne WM Mickiewicza 56]]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przy ul. Mickiewicza 56 w Jeleniej Górze, zgodna z audytem energetycznym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10474 Wed, 17 Oct 2018 20:41:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10474 <![CDATA[„Budowie 3 wiat drewnianych dla zwierząt na pastwiska (HRP. Zadanie 6 )”-WYPAS17/2018]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa 3 wiat drewnianych dla zwierząt na pastwiska. 2. Szczegółowy zakres robót przedstawia dokumentacja projektowa wraz z załącznikami stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143962 Wed, 17 Oct 2018 20:09:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143962 <![CDATA[„Lisewo, kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego: remont więźby dachowej (etap)”]]> Roboty budowlane przy kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Lisewie: (zgodnie z przedmiarem na 2018 r. i projektem) obejmują dachy prezbiterium, zakrystii, kaplicy i przylegające do wieży - bez nawy kościoła): 1. Rozebranie starego pokrycia dachowego z deskowaniem oraz opierzeniami i orynnowaniem 2. Rozebranie elementów więźby dachowej i podłóg drewnianych 3. Odgrzybienie elementów drewnianych, 4. Wymiana elementów drewnianej konstrukcji 5. Wykonanie i zawieszenie rynien i rur spustowych 6. Położenie foli wstępnego krycia ułożonej na deskowaniu, 7. Krycie dachu dachówką ceramiczną. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10467 Wed, 17 Oct 2018 19:51:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10467 <![CDATA[Prace termomodernizacyjne WM Muzealna 3.]]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa modernizacja energetyczna budynku przy ul. Muzealnej 3 w Jeleniej Górze, zgodna z audytem energetycznym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10468 Wed, 17 Oct 2018 19:48:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10468 <![CDATA[Prace adaptacyjne żłobka w Żeleźnikowej Wielkiej]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na adaptacji pomieszczeń w budynku zlokalizowanym w Żeleźnikowej Wielkiej 13 na potrzeby funkcjonowania żłobka. Zamówienie dotyczy realizacji projektu „Mali badacze w żłobku na wsi” nr RPMP.08.05.00-12-0031/17 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach 8 Osi Priorytetowej Rynek Pracy, Działanie 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym. Roboty te polegają na wykonaniu prac wykończeniowo- remontowo-instalacyjnych - zakres oraz ilość prac do wykonania określają załączniki do niniejszego ogłoszenia: Zapytanie Ofertowe_ 11_2018" oraz Załącznik nr 1a Przedmiar robót_roboty wewnętrzne, Załącznik nr 1a Przedmiar robót_elektryka, Załącznik nr 1b Przedmiar robót_sanitarne_dostawa i montaż. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143957 Wed, 17 Oct 2018 19:35:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143957 <![CDATA[„Wykonanie prac remontowych elewacji frontowej wraz z ociepleniem elewacji od podwórza przy ul. Zgodnej 21 we Wrocławiu”. nr projektu: RPDS.06.03.02-02-0044/16-00]]> Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Zgodnej 21 we Wrocławiu polegających na remoncie elewacji frontowej, remoncie elewacji od podwórza wraz z ociepleniem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143951 Wed, 17 Oct 2018 18:21:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143951 <![CDATA[Budowa hybrydowego systemu zasilania (instalacja fotowoltaiczna o mocy min. 20,16 kWp oraz turbina wiatrowa o mocy min. 0,4 kW) w przedsiębiorstwie Usługi Transportowe i Budowlane Jerzy Sosna]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 20,16 kWp oraz wiatrowej o mocy min. 0,4 kW, posadowionych na dachu budynku. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pt. „Instalacja odnawialnych źródeł energii w w przedsiębiorstwie Usługi Transportowe i Budowlane Sosna Jerzy", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, do czasu zawarcia umowy. Z tytułu unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Zakres prac: 1) Wykonanie ekspertyz wytrzymałości dachów, na których posadowiona zostanie instalacja PV i wiatrowa. 2) Dobór, dostawa i montaż infrastruktury technicznej głównej i towarzyszącej, tzn. paneli PV, inwerterów, turbiny wiatrowej, systemu TIK, liczników etc. 3) Dobór i dostawa konstrukcji stalowo-aluminiowych do montażu instalacji na dachach budynków. 4) Wykonanie robót budowlanych: montażowych, instalacyjnych i ogólnobudowlanych zgodnie z wymogami Zamawiającego. 5) Budowa połączeń kablowych. 6) Budowa systemów ochrony: uziemiającej/ odgromowej, przepięciowej i przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 7) Montaż na konstrukcji wsporczej elementów instalacji PV i wiatrowej. 8) Budowa przyłącza nN (wewnętrznej kablowej linii zasilającej na trasie rozdzielnia nN PV – złącze kablowe). 9) Dostawa i montaż systemu monitoringu i zarządzania pracą instalacji PV i wiatrowej. 10) Przyłączenie instalacji do wewnętrznych instalacji elektrycznych. 11) Dokonanie rozruchu obu instalacji. 12) Opracowanie instrukcji obsługi instalacji i przeszkolenie personelu Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10460 Wed, 17 Oct 2018 18:10:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10460 <![CDATA[„Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul. Komuny Paryskiej 94 we Wrocławiu”. nr projektu: RPDS.06.03.02-02-0038/16-00]]> Wykonanie prac remontowych i termomodernizacyjnych nieruchomości przy ul Komuny Paryskiej 94 we Wrocławiu polegających na remoncie elewacji frontowej i balkonów , remoncie elewacji od podwórza i szczyty wraz z ociepleniem, remoncie dachu, remoncie klatki schodowej, izolacji ścian fundamentowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143944 Wed, 17 Oct 2018 17:48:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143944 <![CDATA[Zapytanie ofertowe prowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności, na "Wykonanie robót termomodenizacyjnych oraz zakup i montaż pompy ciepła oraz paneli fotowoltaicznych dla firmy: Wioski Żeglarskiej Krzysztof Kosiński".]]> Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest wykonać termomodernizację budynku znajdującego się w Olsztynie przy ulicy Plażowej 1a (dz. nr 36/8) wraz z zastosowaniem wysokosprawnej rekuperacji wraz z wymianą dolnego źródła ciepła typu solanka-woda i wdrożeniem instalacji fotowoltaicznej do produkcji energii elektrycznej. W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać: • Termomodernizację obiektu poprzez:  ściany zewnętrzne: ocieplenie ścian izolacją termiczną,  poddasze: ocieplenie ściany poddasza izolacją termiczną,  dach: ocieplenie izolacją termiczną dachu płytami z wełny mineralnej pomiędzy krokwiami,  stropodach: ocieplenie stropu nad poddaszem wełną mineralną,  podłoga: wykonanie izolacji termicznej podłogi na gruncie w budynku produkcyjno-magazynowym styropianem,  drzwi: wymiana drzwi zewnętrznych metalowych  wentylacja: wykonanie instalacji mechanicznej nawiewo-wywiewnej z rekuperacją ciepła • instalację pompy ciepła solanka-woda o mocy grzewczej 22,35 kW, • instalację paneli fotowoltaicznych o mocy 19,89 kW, Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać wszelkie niezbędne pozwolenia, decyzje itp. Wynikające z wykonywanej dokumentacji lub prowadzonych robót. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143937 Wed, 17 Oct 2018 17:33:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143937 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i konserwatorskich polegających na realizacji Inwestycji rozumianej jako „Zabezpieczenie przed dewastacją, renowacja i zagospodarowanie zamku w Zatorze pod funkcję gastronomiczną z minibrowarem oraz wystawę muzealną o historii zamku książęcego i jego mieszkańców” - etap I https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1142053 Wed, 17 Oct 2018 17:09:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1142053 <![CDATA[Zakup robót i materiałów budowlanych celem wybudowania i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,65 MW w miejscowości Nowogród]]> Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu robót i materiałów budowlanych w zakresie budowy i uruchomienia instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,65 MW w miejscowości Nowogród – adres inwestycji: miejscowość Nowogród działka numer 393 (gmina Nowogród, powiat łomżyński, woj. podlaskie). Zakres robót dotyczy budowy instalacji fotowoltaicznej posadowionej na gruncie i będzie realizowany kompleksowo w zakresie określony niniejszym zapytaniem w oparciu o dokumentację techniczną w tym projekty budowlane oraz przedmiar robót. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143820 Wed, 17 Oct 2018 16:32:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143820 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące montażu paneli fotowoltaicznych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej na budynkach wielorodzinnych znajdujących się przy ulicy Pięknej 13 oraz przy ulicy Wojska Polskiego 31 w Łomży.]]> W ramach prac przewiduje się: 1) Montaż paneli fotowoltaicznych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej na budynku przy ulicy Pięknej 13, 2) Montaż paneli fotowoltaicznych do ogrzewania ciepłej wody użytkowej na budynku przy ulicy Wojska Polskiego 31 . https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143897 Wed, 17 Oct 2018 15:36:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143897 <![CDATA[TYTUŁ: PRZEBUDOWA I MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ŚWIĘTY WOJCIECH WEDŁUG WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH ŻÓŁTY FIDIC - W FORMULE ZAPROJEKTUJ-WYBUDUJ.]]> W zakres robót objętych niniejszym zamówieniem wchodzi zaprojektowanie i wykonanie przebudowy, budowy, remontów i rozbiórki wyłączanych z eksploatacji obiektów i sieci na terenie oczyszczalni ścieków w m. Święty Wojciech obsługującej aglomerację Międzyrzecz, dostawa i montaż poszczególnych elementów wyposażenia technologicznego, maszyn i urządzeń. itp. szczegółowo opisanych w pkt. 3 – 6 PFU oraz zaprojektowanie i wdrożenie spójnego systemu nadzoru, sterowania i kontroli pracy oczyszczalni wraz z niezbędną integracją. Kontrakt na roboty budowlane, realizowany będzie zgodnie z WARUNKAMI KONRAKTOWYMI FIDIC dla URZĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I MECHANICZNYCH ORAZ ROBÓT INŻYNIERYJNYCH I BUDOWLANYCH PROJEKTOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ, 4 Wydanie angielsko polskie, niezmienione 2008 (tłumaczenie 1. wydania 1999), opracowanego przez Międzynarodową Federację Inżynierów i Konsultantów, FIDIC (książka żółta). Wyłączenia z zakresu opisano w pkt. 4.2. SIWZ IDW. Opis przedmiotu zamówienia stanowi TOM III. Opis Przedmiotu Zamówienia. W związku z realizacją zamówienia w formule zaprojektuj – wybuduj Opis Przedmiotu zamówienia w przetargu na roboty budowlane stanowi PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY, który składa się z następujących trzech części: I. Część 1. Opisowa II. Część 2. Część informacyjna oraz jej załączniki: Załącznik nr 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Załącznik nr 2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Załącznik nr 3. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków Załącznik nr 4. Plan sytuacyjny z propozycją lokalizacji obiektów oczyszczalni Załącznik nr 5. Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków po rozbudowie i przebudowie Załącznik nr 6. Warunki techniczne umowy kompleksowej sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej – stan istniejący Zapewnienie dostaw energii dla zwiększonej mocy przyłączeniowej Załącznik nr 7. Dokumentacja fotograficzna terenu i obiektów oczyszczalni Załącznik nr 8. Uproszczona dokumentacja geologiczno-inżynierska III. Część 3. Warunki wykonania i odbioru robót Wyłączenia z opisu przedmiotu zamówienia to: system GIS i telemetria, pojazd WUKO oraz wyposażenie kompostowni. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143087 Wed, 17 Oct 2018 15:05:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143087 <![CDATA[Budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych w Parku Miejskim w Gryfinie]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych z dwoma spocznikami w Parku Miejskim w Gryfinie zlokalizowanej na działce nr 265 w obrębie Gryfino 3. Pochylnia będzie łączyć istniejący chodnik przy ul. Armii Krajowej z istniejącą ścieżką w parku. Szczegółowy opis pochylni przedstawiony został w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robót w załącznikach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143886 Wed, 17 Oct 2018 14:53:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143886 <![CDATA[Budowa hybrydowego systemu zasilania (2 instalacje fotowoltaiczne o mocach min. 19,6 i 26,6 kWp oraz 2 turbiny wiatrowe o mocach min. 0,4 kW każda) w PHUP MOTOZBYT]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa 2 instalacji fotowoltaicznych o mocach min. 19,6 i 26,6 kWp oraz 2 wiatrowych o mocach min. 0,4 kW każda, posadowionych na dachach budynków. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pt. „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby firmy P.H.U.P. MOTOZBYT Sławomir Jurski", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, do czasu zawarcia umowy. Z tytułu unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Zakres prac: 1) Wykonanie ekspertyz wytrzymałości dachów, na których posadowiona zostanie instalacje PV i wiatrowe. 2) Dobór, dostawa i montaż infrastruktury technicznej głównej i towarzyszącej, tzn. paneli PV, inwerterów, turbin wiatrowych, systemu TIK, liczników etc. 3) Dobór i dostawa konstrukcji stalowo-aluminiowych do montażu instalacji na dachach budynków. 4) Wykonanie robót budowlanych: montażowych, instalacyjnych i ogólnobudowlanych zgodnie z wymogami Zamawiającego. 5) Budowa połączeń kablowych. 6) Budowa systemów ochrony: uziemiającej/ odgromowej, przepięciowej i przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 7) Montaż na konstrukcji wsporczej elementów instalacji PV i wiatrowej. 8) Budowa przyłącza nN (wewnętrznej kablowej linii zasilającej na trasie rozdzielnia nN PV – złącze kablowe). 9) Dostawa i montaż systemu monitoringu i zarządzania pracą instalacji PV i wiatrowej. 10) Przyłączenie instalacji do wewnętrznych instalacji elektrycznych. 11) Dokonanie rozruchu wszystkich instalacji. 12) Opracowanie instrukcji obsługi instalacji i przeszkolenie personelu Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10374 Wed, 17 Oct 2018 14:51:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10374 <![CDATA[„Prace adaptacyjne dostosowujące obiekt do potrzeb organizacji i działalności Placówki Wsparcia Dziennego i potrzeb osób z niepełnosprawnościami”]]> Prace adaptacyjne dostosowujące obiekt do potrzeb organizacji i działalności Placówki Wsparcia Dziennego i potrzeb osób z niepełnosprawnościami” Na przedmiot zamówienia składają się zgodnie z przedmiarem robót następujące prace: - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych - modernizacja wejścia: wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem, roboty rozbiórkowe elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych okładziny schodów z płytek na kleju, - konstrukcja stalowa podjazdu: wykopy wąsko przestrzenne nieumocnione, stopy fundamentowe betonowe, dostawa konstrukcji stalowej podjazdu, balustrada z dodatkowym pochwytem dla niepełnosprawnych na montaż krat pomostowych z płaskownika - remont sanitariatu - adaptacja dla osób niepełnosprawnych przebicie otworów w ścianach z cegieł wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych, uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone kompletne pełne oraz drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone kompletne – łazienkowe, demontaż ścianek z cegieł, demontaż wykładziny ściennej z płytek, uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych, przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, nie malowanych lub nie pokrytych tapeta, na ścianach, licowanie ścian płytkami kamionkowymi szkliwionymi układanymi przy zastosowaniu masy klejącej na gotowym i wyrównanym podłożu, posadzki płytkowe z kamieni sztucznych antypoślizgowych układanych na kleju, cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na kleju- z przycinaniem płytek - instalacja wodno–kanalizacyjna: wymiana odcinka rury z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi, wymiana odcinka rury z PCW łączonego metoda klejenia, wymiana podejścia wodociągowego pod zawór czerpalny, wymiana podejścia wodociągowego pod płuczkę ustępową o połączeniu elastycznym z tworzywa, rurociąg z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych, - biały montaż: Wymiana miski ustępowej siedzeniowej fajansowej, wymiana elementów zestawu umywalkowego, umywalki fajansowej, demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej, bateria umywalkowa lub zmywakowa ścienna - malowanie pomieszczeń klasowych, wymiana posadzek: malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, przygotowanie powierzchni z poszpachlowanie nierówności powierzchni tynku, malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków sufity wewnętrzne oraz ściany wewnętrzne, posadzki z paneli podłogowych, drzwi wewnętrzne fabrycznie wykończone kompletne pełne - wymiana lamp oświetleniowych: demontaż opraw świetlówkowych, Podstawa opracowania oferty: 2. Przedmiar robót precyzuje szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Podstawą opracowania oferty jest przedmiar robót (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego) załączony do niniejszego zapytania ofertowego. Wymagane jest, aby wszystkie konieczne roboty zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby i urządzenia posiadały Materiały powinny odpowiadać wymogom określonym w prawie budowlanym oraz posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polska Normą lub aprobata techniczną. Materiały powinny odpowiadać wymogom określonym w prawie budowlanym oraz posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polska Normą lub aprobata techniczną. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość zastosowanych materiałów i za prowadzenie robót zgodnie z umową. 3. Gdziekolwiek w Zapytaniu ofertowym i dokumentacji do zapytania przywołano nazwy handlowe, technologiczne lub nazwę producenta urządzenia należy traktować takie wskazanie, jako określenie niezbędnego minimalnego standardu jakości i własności techniczno – użytkowych dla zastosowanych materiałów, urządzeń i technologii. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w Zapytaniu ofertowym i dokumentacji do zapytania pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w w/w dokumentach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143834 Wed, 17 Oct 2018 14:31:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143834 <![CDATA[Kontrakt 4 „Przebudowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Miasta Kielce” (Etap 2 - Zadanie 5 – ul. Zagnańska – Część 1)]]> Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi wykonanie i ukończenie robót budowlanych obejmujących przebudowę sieci wodociągowej w ul. Zagnańskiej w Kielcach, na odcinku od aresztu śledczego do ul. Witosa, w ramach Projektu pn. „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” współfinansowanego z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1142844 Wed, 17 Oct 2018 13:51:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1142844 <![CDATA[Dostosowanie budynku i pomieszczeń w celu utworzenia wypożyczalni sprzętu specjalistycznego w ramach realizacji projektu pn.: „Utworzenie Centrum Wsparcia Opiekunów Nieformalnych – CWON – w Świątnikach Górnych”.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowych w pomieszczeniach przyziemia budynku komunalnego. Kody CPV: 45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne 45400000-1 – Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45300000-0 – Roboty instalacyjne w budynkach 45233161-5 - Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143848 Wed, 17 Oct 2018 13:50:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143848 <![CDATA[Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie skweru Rybka oraz ul. Szopienickiej i Górniczego Dorobku w Katowicach]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja systemu kanalizacyjnego w rejonie skweru Rybka oraz ul. Szopienickiej i Górniczego Dorobku w Katowicach”. Zakres zamówienia obejmuje: • zaprojektowanie i budowę ciągu głównego sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 180 mb o średnicy DN300mm na odcinku od granicy działki 1420/86 przebiegającej równolegle do istniejącej kanalizacji w pasie drogowym ul. bocznej Szopienickiej, poprzez istniejący parking i tereny zielone (skwer) do ulicy Górniczego Dorobku i dalej do istniejącej studni odbiorczej znajdującej się przed skrzyżowaniem z ulicą Szopienicką. W ul. Górniczego Dorobku do nowoprojektowanej kanalizacji należy włączyć sięgacz z odwodnienia fontanny, który należy odłączyć od istniejącej kanalizacji deszczowej odwadniającej teren parkingu; • zaprojektowanie i budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok. 323 mb o średnicy DN500mm w ciągu ulicy Górniczego Dorobku, z przekroczeniem ulicy Szopienickiej metodą przewiertu poziomego długości 54 mb z wykonaniem komory nadawczej i odbiorczej z włączeniem kanalizacji do studni k-487 w ulicy Giszowieckiej. W ulicy Górniczego Dorobku należy zaprojektować 3 szt. wpustów deszczowych w ciągu ul. Górniczego Dorobku i 2 szt. wpustów deszczowego przed skrzyżowaniem z ul. Szopienicką. Ponadto należy wykonać sięgacz przejmujący wody opadowe (po rozłączeniu odwodnienia fontanny) przy skwerze Rybki oraz 3 szt. sięgaczy dla przepięcia wód deszczowych od północnej strony ulicy. Przebieg kanalizacji deszczowej należy zaprojektować i wykonać w ul. Górniczego Dorobku na wysokości ogródków działkowych do skweru Rybka po śladzie starej kanalizacji a od wejścia w pas drogowy ulicy Górniczego Dorobku kanalizacji sanitarnej projektowana kanalizacja deszczowa w kierunku ul. Szopienickiej przebiegać będzie do niej równolegle. Dla skanalizowanego istniejącego rowu odwadniającego należy wykonać osadnik pionowy (jako budowlę podziemną) z obudową skarp przed osadnikiem na długości ok. 2,5 mb i z podłączeniem go kanałem Dn300mm do nowobudowanej kanalizacji deszczowej Dn500mm w ul. Górniczego Dorobku; • zaprojektowanie i odbudowę naruszonych w trakcie prowadzenia robot nawierzchni ulic i parkingu, chodników oraz terenów przyległych. 2. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny przedmiot: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne Dodatkowe przedmioty: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 71300000-1 Usługi inżynieryjne 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany do należytego wyliczenia opłaty administracyjnej za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji prowadzonych robót budowlanych i ujęcia jej w cenie ofertowej, zgodnie z uchwałą nr VII/83/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2007 r. (z późn. zm.) w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice. 4. Pożądane jest, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizytację terenu budowy, sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy. Wszystkie koszty dokonania wizytacji terenu budowy ponosi Wykonawca. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143776 Wed, 17 Oct 2018 13:31:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143776 <![CDATA[„Termomodernizacja budynku i hali przy ul. Kościuszki 47 w Opatowie”]]> Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynku i hali przy ul. Kościuszki 47 w Opatowie. Zakres robót: Budynek biurowy - Ocieplenie ścian zewnętrznych podmurówki płytami styropianowymi gr. 14 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - Ocieplenie ścian zewnętrznych drewnianych wełną mineralną gr. 15 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - Ocieplenie dachu wełną mineralną gr. 25 cm wraz z wykonaniem zabudowy - Ocieplenie posadzki płytami styropianowymi gr. 14 cm wraz z wykonaniem wylewki cementowej. - Demontaż starych okien drewnianych i montaż nowych okien PCV wyposażo¬nych w nawietrzaki - Demontaż starych okien dachowych i montaż nowych okien PCV wyposażo¬nych w nawietrzaki - Wykonanie instalacji CWU - Montaż perlatorów - Instalacja kotła kondensacyjnego zasilanego paliwem gazowym - Instalacja komina, montaż sterownika, wykonanie instalacji gazowej (filtry, za¬wory odcinające, przewody, pompa) plus robocizna Hala produkcyjna - Ocieplenie ścian zewnętrznych murowanych płytami styropianowymi gr. 16 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - Ocieplenie ścian zewnętrznych z płyt, płytami warstwowymi gr. 12 cm. - Ocieplenie ścian wewnętrznych z płyt, płytami warstwowymi gr. 8 cm - Ocieplenie dachu płytami warstwowymi gr. 15 cm. - Demontaż starych bram stalowych i montaż nowych bram dobrze izolowanych - Demontaż starych okien stalowych i montaż nowych okien PCV wyposażonych w nawietrzaki - Instalacja kaskadowa dwóch kotłów kondensacyjnych zasilanych w gaz ziem¬ny - Demontaż starej instalacji oraz montaż nowej instalacji z rur izolowanych (filtry, zawory odcinające, bufor gazu, sprzęgło hydrauliczne, kominy, sterownik, zawór MAG) plus robocizna. Montaż nagrzewnic - Wymiana oświetlenia wewnętrznego - Montaż dachowej instalacji fotowoltaicznej zbudowanej z 18 paneli 275 Wp z ogniw polikrystalicznych o łącznej mocy 4,95 kWp Zamówienie jest współfinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach działania RPSW.03.02.00 "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143766 Wed, 17 Oct 2018 11:11:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143766 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 1/2018 dot. dostarczenia i montażu sezonowego mobilnego lodowiska wraz z utworzeniem warstwy lodowej]]> Opis przedmiotu zamówienia a) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane w zakresie lodowisk b) Nazwa zamówienia: Dostawa i montaż sezonowego mobilnego lodowiska c) W skład sezonowego mobilnego lodowiska wchodzić będą: agregat wytwarzający wodę lodową o wydajności chłodniczej co najmniej 80kW z zakresem regulacji do -10 stopni i obniżonej głośność poniżej 85 dB, medium glikol etylowy 35%, płyta mrożąca lodowiska w rozmiarze 20m x 30m (600 m2) wykonana z paneli aluminiowych o długości 5-6 m i szerokości pojedynczego panelu 0,25m z dwoma kanałami mrożącymi. Bandy okalające lodowisko o długości w sumie 95 mb składające się z odcinków prostych o długości 1,5m oraz jednej bramki wejściowej o szerokości 90cm. Bandy muszą posiadać osobno stopy służące do przymrażania. Bandy muszą posiadać możliwość magazynowania kaskadowego. Lodowisko będzie składać się z jednej bramy wjazdowej o szerokości 3m. Bandy – spawane konstrukcje z profili stalowych, wykonane ze stali lakierowanej proszkowo lub ocynkowanej o wysokości 110-115 cm i długości 150 cm, wypełnione w dolnej części zwanej okopową płytą PE o grubości min 10 mm, a w górnej części szkłem bezpiecznym hartowanym o grubości 8mm i przejrzystości min 40x140 cm. Bandy wyposażone w poręcze oraz stopy służące mocowaniu. Lodowisko powinno posiadać system nagłośnienia wodoodpornego, system karaoke do informacji użytkowników, system oświetlenia lodowiska lampami LED, warstwę izolacji termicznej o powierzchni 600 m2 i grubości min 3cm, warstwy izolacji wodnej o powierzchni 600 m2, mat gumowych w ilości 40m2, przewodów doprowadzających zasilanie agregatu i systemu oświetlenia, węży gumowych wraz z opaskami zaciskowymi do spięcia płyty mrożącej, przyłączy łączących panele mrożące z kolektorem, system kolektorów zasilających lodowisko z pomiarem ciśnienia, 3 zbiorników 1000 l z płynem mrożącym. Płyta mrożąca powinna być zbudowana z połączonych ze sobą płynno-szczelnie aluminiowych paneli i posiadać warstwę izolującą od podłoża o grubości min. 3cm. d) Wspólny słownik zamówień: Kod CPV: 45212211-8 Roboty budowlane w zakresie lodowisk. e) Dokumentacja projektowa składa się z: Projektu funkcjonalno-użytkowego (PFU), projektu zagospodarowania przestrzennego, geodezyjną mapę sytuacyjno-wysokościową z naniesionymi spadkami terenu. Dokumentacja udostępniona zostanie w siedzibie Zamawiającego – z prawem wglądu od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00 za uprzednim powiadomieniem Zamawiającego. f) Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbyć się zgodnie z dostarczoną kompletną dokumentacją projektową opracowaną dla potrzeb niniejszego zadania, zaleceniami nadzoru autorskiego, obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, aktualnie obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi, przepisami dozoru technicznego, polskim prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi do niego, innymi obowiązującymi przepisami i sztuką budowlaną. g) Oferent winien się zapoznać z dokumentacją projektową. h) Zakres robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymaganiami BHP, organizacją i realizacją umowy bez zakłóceń. i) Wykonawca ubiegający się o realizację zamówienia powinien przed złożeniem oferty dokonać wizji placu budowy, w celu poznania uwarunkowań prowadzenia robót na obiekcie, za uprzednim powiadomieniem Zamawiającego, w godzinach od 10:00 do godz. 15:00 od poniedziałku do piątku. j) Rozpoczęcie robót nastąpi do 7 dni kalendarzowych od podpisania umowy o roboty budowlane. Zakończenie robót zgodnie ze złożoną ofertą, która została wybrana. k) Zamawiający zastrzega prawo do zmiany terminu realizacji robót budowlanych z przyczyn niezależnych od Wykonawcy. l) Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania robót na maksymalny okres 1 miesiąca. W takim przypadku termin wykonania robót ulega odpowiedniemu wydłużeniu. Zamawiającemu nie będą grozić z tego tytułu żadne kary umowne oraz inne ujemne konsekwencje prawne i finansowe. m) Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z określonego zakresu robót, bez odszkodowania dla Wykonawcy lub wprowadzenia robót zamiennych, za powiadomieniem Wykonawcy złożonym z odpowiednim wyprzedzeniem, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. n) Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu zamówienia określa wzór umowy – stanowiący integralną część niniejszego zapytania ofertowego. – zał. nr 4 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10428 Tue, 16 Oct 2018 23:56:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10428 <![CDATA[Wykonanie prac konserwatorskich w obszarze objętym projektem budowlanym i wykonawczym dla zadania realizowanego w ramach inwestycji pn.: w dotacji ze środków EFRR: „Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (etap IIId – wewnętrzne prace konserwatorskie)”; w dotacji ze środków NFRZK: „Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia (etap IIId – wewnętrzne prace konserwatorskie 2018-2020)”]]> III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie szeregu opisanych poniżej prac wewnętrznych, tj. prac konserwatorskich oraz związanych z nimi prac rozbiórkowych i demontażowych – przy Klasztorze należącym do Opactwa Ojców Cystersów w Krakowie-Mogile, w obszarze objętym projektem budowlanym i wykonawczym oraz programami i wytycznymi konserwatorskimi - dla zadania realizowanego w ramach inwestycji nazwanej na wstępie. Klasztor wraz z otoczeniem wpisany jest aktualnie do Rejestru Zabytków Województwa Małopolskiego pod nr A-1277/M wpisem z dn. 04 listopada 2014 r. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zakres prac przeznaczonych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia przedstawia się następująco: WYKONANIE PRAC KONSERWATOTSKICH: Prace w obrębie biblioteki: 1. odtworzenie sedilii podokiennych w pom. 1.2: częściowa rozbiórka, częściowa zamurówka. Zakres nie obejmuje wykonania siedzisk kamiennych; 2. konserwacja i przygotowanie do eksponowania reliktów łęków nadokiennych oraz renesansowej polichromii Samostrzelnika; 3. naprawa ubytków zewn. opasek i podparapetników okiennych, uzupełnienie ze sztucznego kamienia (pom. 1.2, 1.3-dot. ściany zach., 1.6, 1.7, 1.8); 4. zabezpieczenie drewnianego stropu bezbarwną farbą ogniochronną matową (doprowadzenie do NRO) w pom. 1.7, 1.8. Prace w obrębie muzeum: 1. pełna konserwacja techniczna i estetyczna wątku ceglanego wg wytycznych konserwatorskich i programu prac konserwatorskich:  pomieszczenie 1.10: ściany i sklepienia wraz z restytucją wnęk i uzupełnieniami (m.in. po likwidowanych instalacjach), zamurowanie wnęk po podbiciu fundamentu (przy zejściu do piwnic), zamurowanie dawnego przejścia do pom. 1.14, tynkowanie pleców wnęk;  pomieszczenia 1.11, 1.14, 1.15, 1.16: ścian zachodnich oraz „ściany kazimierzowskiej” (ok. 2/3 północnej ściany pomieszczenia 1.11);  pozostałości przypory przeznaczonej do eksponowania (na poziomie posadzki pom. 1.11) oraz całe pomieszczenie 01.7; 2. wyczyszczenie powierzchni ścian i sklepień z zachowaniem istniejących nawarstwień i uzupełnień bez naruszenia struktury cegły, dezynfekcja, omiecenie wysoleń:  pom. 1.19, 1.20, 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6, 01.8, 02.1; 3. uzupełnienie tynku wapiennego i pomalowanie farbą odwracalną sklepienia i ścian w pom. 1.22, 1.23, 1.24; 4. uzupełnienia/korekty/zamurowania:  pom. 01.1: rejon wnęki z portalem gotyckim;  pom. 01.2: pas pod stropem żelbetowym, okolica otworu do pom.01.3;  pom. 01.5: korekta uzupełniająco-formująca otwór okna pomiędzy pom. 01.5/01.2; uzupełnienia w przecięciu łęku pomiędzy 01.5/01.4 i otworach w sklepieniu po instalacji kanalizacyjnej; zamurowanie po przejściu instalacji z pom. 01.5 do 01.3;  pom. 01.4: uzupełnienie ubytku w narożniku pn-zach;  pom. 1.19: uzupełnienie ubytku w ścianie zachodniej; 5. konserwacja portalu gotyckiego kamiennego (we wnęce pom. 01.1); 6. uzupełnienie i konserwacja progu kamiennego pomiędzy pom. 01.1/01.2; 7. naprawa ubytków zewn. opaski i podparapetnika okiennego, uzupełnienie ze sztucznego kamienia (pom. 1.24); 8. odkurzenie ścian i sklepienia w pom. 1.13. UWAGI DOTYCZĄCE WSZYSTKICH WYDZIELONYCH CZĘŚCI PRAC:  przed przystąpieniem do prac w pobliżu istniejącej instalacji p.poż lub prac powodujących zapylenie należy zabezpieczyć istniejącą instalację i czujki (optyczne, wzbudzające alarm przy zapyleniu);  zakres i harmonogram prac w obrębie muzeum i biblioteki należy wzajemnie skoordynować;  prace muszą być wykonywane pod nadzorem badacza architektury i inspektora prac konserwatorskich;  wszystkie wymienione prace należy wykonać zgodnie z przedłożonymi programami prac konserwatorskich, projektem wykonawczym oraz późniejszymi nadzorami autorskimi, łącznie rozpatrując opracowania dotyczące wszystkich branż. Należy dokonywać odpowiednich obmiarów przed składaniem zamówień. 3. Szczegółowy zakres prac określony został w dokumentacji projektowej sporządzonej przez biuro projektowe „LEONOWICZ ARCHITEKCI, ul. Kujawska 1/43, 30–042 Kraków, z której wyciąg – w zakresie obejmującym prace objęte niniejszym zamówieniem – stanowi załącznik do niniejszego RKO. 4. Zakres prac w ramach poszczególnych części może ulegać nieznacznym modyfikacjom, stosownie do uwag i zaleceń komisji konserwatorskich, archeologa, badacza architektury oraz inspektorów (budowlanego i konserwatorskiego). 5. Kod CPV: 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45223200-8 Roboty konstrukcyjne 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 45410000-4 - Tynkowanie 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45453100-8 Roboty renowacyjne 6. Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia na siebie i realizacji obowiązków szczegółowo opisanych w treści wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 7. Realizacja zamówienia musi być zgodna z wydawanymi na bieżąco zaleceniami komisji konserwatorskich, archeologa, badacza architektury oraz inspektorów (budowlanego i konserwatorskiego), a także z uzyskanymi przez Zamawiającego pozwoleniami konserwatorskimi i budowlanymi (wszystkie pozwolenia są ostateczne i wykonalne). Szczegółowy zakres prac (ze względu na limit znaków i max wielkość załączników) znajduje się w załączonym Regulaminie Konkursu Ofert (RKO) oraz dokumentacji zamieszczonej pod aktywnym linkiem : http://skozk.pl/nfrzk-p-9-31-10-2018-iiid/ https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143693 Tue, 16 Oct 2018 23:19:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143693 <![CDATA[18/213/PN/RB Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Elektoralna 17A (nr rej. 22). W ramach zadania: Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych.]]> Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Elektoralna 17A (nr rej. 22). W ramach zadania: Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza – Węzły Indywidualne dla Warszawy – Etap II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16 . https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143694 Tue, 16 Oct 2018 23:06:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143694 <![CDATA[18/209/PN/RB Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Winnicka 3 (nr rej. 10).W ramach zadania: Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych.]]> Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Winnicka 3 (nr rej. 10).W ramach zadania: Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: „Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczenia powietrza – Węzły indywidualne dla Warszawy ETAP II”, Oś priorytetowa I zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143692 Tue, 16 Oct 2018 22:52:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143692 <![CDATA[Wykonanie prac wewnętrznych i zewnętrznych w obszarze objętym projektem budowlanym i wykonawczym dla zadania realizowanego w ramach inwestycji pn.: w dotacji ze środków EFRR:„Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (etap IIIb – wewnętrzne i zewnętrzne prace budowlane)”; w dotacji ze środków NFRZK:„Utworzenie Muzeum Cystersów w Mogile w budynkach dawnego Pałacu Opata i Przeoratu wraz z rewaloryzacją otoczenia (etap IIIb – wewnętrzne i zewnętrzne prace budowlane2018-2020)”]]> III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie szeregu opisanych poniżej prac budowlanych wewnętrznych i zewnętrznych oraz związanych z nimi prac demontażowych –przy Klasztorze należącym do Opactwa Ojców Cystersów w Krakowie-Mogile, w obszarze objętym projektem budowlanym i wykonawczym - dla zadania realizowanego w ramach inwestycji nazwanej na wstępie. Klasztor wraz z otoczeniem wpisany jest aktualnie do Rejestru Zabytków Województwa Małopolskiego pod nr A-1277/M wpisem z dn. 04 listopada 2014 r. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zakres prac przeznaczonych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia przedstawia się następująco: WYKONANIE PRAC BUDOWLANYCH Prace w obrębie biblioteki: 1. Prace obejmujący demontaż 2. Prace budowlane w obrębie podłóg 3. Prace murarskie 4. Prace tynkarskie i malarskie z pracami przygotowawczymi 5. Lekka zabudowa w obrębie sanitariatu (pom. 1.5) 6. Okładziny ścienne 7. Prace inne: 8. Wyposażenie: Prace w obrębie muzeum: 1. Prace rozbiórkowe i demontażowe 2. Prace budowlane w obrębie podłóg 3. Prace murarskie 4. Prace tynkarskie i malarskie z pracami przygotowawczymi 5. Lekka zabudowa 6. Okładziny (ścienne i stropowe) 7. Prace inne 8. Wyposażenie 9. Prace zewnętrzne UWAGI DOTYCZĄCE WSZYSTKICH PRAC:  przed przystąpieniem do prac w pobliżu istniejącej instalacji p.poż lub prac powodujących zapylenie należyzabezpieczyć istniejącą instalację i czujki (optyczne, wzbudzające alarm przy zapyleniu);  prace należy przeprowadzać z zapewnieniem ciągłości funkcjonowania pozostałej, użytkowanej części klasztoru (szczególnie w zakresie użytkowanych instalacji);  zakres i harmonogram prac w obrębie muzeum i biblioteki należy wzajemnie skoordynować;  prace ingerujące w zabytkową strukturę muszą być wykonywane pod nadzorem badacza architektury i inspektora prac konserwatorskich;  wszystkie wymienione prace należy wykonać zgodnie z przedłożonym projektem wykonawczym oraz późniejszymi nadzorami autorskimi, łącznie rozpatrując opracowania dotyczące wszystkich branż. Należy dokonywać odpowiednich obmiarów przed składaniem zamówień. Dobór elementów mających wpływ na estetykę przedmiotu inwestycji należy uzgadniać z projektantem architektury; 3. Szczegółowy zakres prac określony został w dokumentacji projektowej sporządzonej przez biuro projektowe „LEONOWICZ ARCHITEKCI, ul. Kujawska 1/43, 30–042 Kraków, z której wyciąg – w zakresie obejmującymprace objęte niniejszym zamówieniem – stanowi załącznik do niniejszego RKO. 4. Zakres prac w ramach realizacji Zamówieniamoże ulegaćnieznacznym modyfikacjom, stosownie do uwag i zaleceń komisji konserwatorskich, archeologa, badaczaarchitektury oraz inspektorów (budowlanego i konserwatorskiego). 5. Kod CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45262500-6 Roboty murarskiei murowe 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45410000-4 - Tynkowanie 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 45320000-6 Roboty izolacyjne 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg 45223200-8 Roboty konstrukcyjne 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45453100-8 Roboty renowacyjne 6. Wykonawca zobowiązany będzie do przyjęcia na siebie i realizacji obowiązków szczegółowo opisanych w treści wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. 7. Realizacja zamówienia musi być zgodna z wydawanymi na bieżąco zaleceniami komisji konserwatorskich, archeologa, badacza architektury oraz inspektorów (budowlanego i konserwatorskiego), a także z uzyskanymi przez Zamawiającego pozwoleniami konserwatorskimi i budowlanymi (wszystkie pozwolenia są ostateczne i wykonalne). Szczegółowy zakres prac (ze względu na limit znaków i max wielkość załączników) znajduje się w załączonym Regulaminie Konkursu Ofert (RKO) oraz dokumentacji zamieszczonej pod aktywnym linkiem : http://skozk.pl/nfrzk-p-9-31-10-2018-iiib/ https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143683 Tue, 16 Oct 2018 22:43:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143683 <![CDATA[Termomodernizacja Ratuszova]]> określono w treści Zapytania ofertowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143680 Tue, 16 Oct 2018 21:47:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143680 <![CDATA[Wybór wykonawcy robót dla zadania pod nazwą Modernizacja sieci i instalacji grzewczej wraz ze źródłem ciepła w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ”Nadbużanka”]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy robót modernizacji sieci i instalacji grzewczej wraz ze źródłem ciepła w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ”Nadbużanka” w Woli Uhruskiej. Wykonawca powinien wykonać prace objęte Umową o dofinansowanie projektu pod nazwą Modernizacja sieci i instalacji grzewczej wraz ze źródłem ciepła w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ”Nadbużanka”, nr RPLU.05.03.00-06-0043/17-00. Całość zamówienia została podzielona na trzy zadania: Zadanie nr 1: wymiana kotła węglowego na paliwo stałe na kocioł na biomasę. Zadanie nr 2: wymiana sieci ciepłowniczej kanałowej na sieć w technologii preizolowanej. Zadanie nr 3: montaż liczników ciepła w budynkach, podzielników ciepła i zaworów termostatycznych w lokalach mieszkalnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143663 Tue, 16 Oct 2018 21:22:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143663 <![CDATA[Termomodernizacja budynku biurowego przy ul. Grudziądzkiej 9B w Dobrym Mieście]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie termomodernizacji budynku należącego do Zamawiającego, zakres prac obejmuje: 1) docieplenie ścian zewnętrznych; 2) wykonanie termoizolacji stropodachu; 3) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; 4) docieplenie podłogi na gruncie; 5) modernizację instalacji grzewczej, w tym wymianę grzejników; 6) budowa instalacji wentylacyjnej z odzyskiem ciepła. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143666 Tue, 16 Oct 2018 20:13:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143666 <![CDATA[Adaptacja budynku jednorodzinnego z lokalem usługowym pod żłobek Jadwinia w Lucynowie Dużym]]> Przedmiotem zamówienia jest: Adaptacja budynku jednorodzinnego z lokalem usługowym pod żłobek. Szczegółowy zakres całości zamówienia określa przedmiar robót - załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143457 Tue, 16 Oct 2018 20:08:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143457 <![CDATA[Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Bracka 20 (nr rej. 26). W ramachzadania: Budowa 113 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 13 węzłów grupowych. W ramach projektu: Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłówcieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonychdopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza – Węzły Indywidualne dla Warszawy – Etap II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16.]]> Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Bracka 20 (nr rej. 26). W ramachzadania: Budowa 113 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 13 węzłów grupowych. W ramach projektu: Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłówcieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonychdopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza – Węzły Indywidualne dla Warszawy – Etap II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16. Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143653 Tue, 16 Oct 2018 18:46:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143653 <![CDATA[Budowa węzłów cieplnych indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Dąbrowszczaków 9 (nr rej.13). W ramach zadania: Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: „Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłówcieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonychdopuszczalnych poziomach zanieczyszczenia powietrza – Węzły indywidualne dla Warszawy Etap II” Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-0034/16]]> Budowa węzłów cieplnych indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Dąbrowszczaków 9 (nr rej.13). W ramach zadania: Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: „Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłówcieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonychdopuszczalnych poziomach zanieczyszczenia powietrza – Węzły indywidualne dla Warszawy Etap II” Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-0034/16 Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143651 Tue, 16 Oct 2018 18:35:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143651 <![CDATA[Wykonanie ogrodzenia panelowego działki położonej w miejscowości Siemianówka, gminie Narewka, powiecie hajnowskim, województwie podlaskim działka nr 59/28. Zadanie realizowane w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi priorytetowej I: WZMOCNIENIE POTENCJAŁU I KONKURENCYJNOŚCI GOSPODARKI REGIONU, Działanie, 1.4. Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa, Poddziałanie, 1.4.1 Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa]]> Wykonanie ogrodzenia panelowego działki położonej w miejscowości Siemianówka, gminie Narewka, powiecie hajnowskim, województwie podlaskim działka nr 59/28 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10406 Tue, 16 Oct 2018 17:21:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10406 <![CDATA[REMONT SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z BUDOWĄ SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ NA ULICY MIESZKA I I SIECIĄ WODOCIĄGOWĄ W ULICY KONSTYTUCJI 3-GO MAJA W SŁUBICACH realizowanego według WARUNKÓW KONTRAKTOWYCH FIDIC (czerwony) - CZĘŚĆ II]]> Remont sieci wodociągowej wraz z budową sieci wodno-kanalizacyjnej na ulicy Mieszka I i budową sieci wodociągowej w ulicy Konstytucji 3-go Maja w Słubicach obejmuje: remont 7 502,0 mb sieci wodociągowej, budowa 241,0 mb sieci kanalizacji sanitarnej, budowa 553,0 mb sieci wodociągowej, dostawa i montaż 8 kompletnych komór pomiarowych ciśnienia i przepływu wody, wymiana wyposażenia sieci wodociągowej, wymiana 58 kompletów hydrantów przeciwpożarowych, dostawa i montaż 15 kompletów nowych hydrantów przeciwopożarowych, wymiana 56 kompletów zasuw odcinających, dostawa i montaż 132 kompletów nowych zasuw. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143639 Tue, 16 Oct 2018 17:18:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143639 <![CDATA[Regulację niwelety toru kolejowego nr 223 położonego na działce nr 59/28 w miejscowości Siemianówka, z montażem wykolejnicy wraz z przygotowaniem pełnej dokumentacji projektowo technicznej przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami i potwierdzeniem kompletności dokumentów złożonych do Urzędu Transportu Kolejowego w sprawie otrzymania świadectwa bezpieczeństwa bocznicy.]]> Remont torów w miejscowości Siemianówka działka nr 59/28 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10400 Tue, 16 Oct 2018 16:49:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10400 <![CDATA[Zapytanie ofertowe z dnia 16.10.2018r.]]> OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – roboty budowlane (CPV – 45000000-7) Stan istniejący: Budynek wielorodzinny Wspólnoty Mieszkaniowej Przyjaźni 2 w Będzinie został wybudowany na planie prostokąta. Budynek mieszkalny wielorodzinny jedenastokondygnacyjny, podpiwniczony. Do budynku przylegają tarasy wolnostojące o konstrukcji stalowej. Obecnie ściany zewnętrzne budynku są wykończone płytami elewacyjnymi acekol (azbestowocementowymi), oraz ocieplone wełną mineralną grubości ok. 5cm. Zakres robót objętych zamówieniem – ETAP I – KOSZTY KWALIFIKOWANE: - montaż i demontaż rusztowań, - demontaż obróbek blacharskich – parapety zaokienne, dylatacje, itp. - demontaż zwodów pionowych instalacji odgromowej, - demontaż płyt acekolowych wraz z konstrukcją wsporczą i wełną mineralną, - wywóz płyt acekolowych, konstrukcji wsporczej i wełny mineralnej, - utylizacja na składowisku płyt acekolowych, konstrukcji wsporczej i wełny mineralnej, - oczyszczenie i zmycie ścian po demontażu płyt acekolowych, konstrukcji wsporczej i wełny mineralnej, - wykonanie tynków renowacyjnych – przygotowanie powierzchni ścian do ocieplenia, - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku styropianem w technologii lekkiej-mokrej z wykonaniem tynku cienkowarstwowego, - odtworzenie obróbek blacharskich, - odtworzenie zwodów instalacji odgromowej, - analiza powietrza na zawartość włókien respirabilnych. Uwaga: Powyższe roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i procedurami dotyczącymi utylizacji odpadów zawierających azbest, w szczególności zgodnie z: - Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. 2013 poz. 21 ze zm.); - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71/2004, poz. 649). - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. 2010 nr 162, poz. 1089); - Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 1/2003, poz. 12). - Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216/2005, poz. 1824). - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192/2003, poz. 1876). - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 175/2002, poz. 1439). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa Załącznik nr 6 opracowana dla całego zakresu robót, tj. Etapu I - będącego przedmiotem niniejszego zamówienia (koszty kwalifikowane) i Etapu II – będącego przedmiotem niniejszego zamówienia (koszty niekwalifikowane) oraz przedmiar robót Załącznik nr 1 stanowiące integralną część niniejszego Zapytania ofertowego. Dla rozwiązań systemu i materiałów opisanych w przedmiarze (Załącznik Nr 1), Projekcie (Załącznik nr 6) dopuszcza się zastosowanie innych systemów ocieplenia ścian metodą lekką-mokrą i materiałów równoważnych, o parametrach technicznych nie gorszych niż parametry założone, spełniających obowiązujące przepisy prawa oraz normy, a także atesty i certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy lub aprobaty techniczne. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych, wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisanych przez Zamawiającego w dokumentacji technicznej. Pod pojęciem parametry rozumie się funkcjonalność, przeznaczenie, kolorystykę, strukturę, materiały, kształt, wielkość bezpieczeństwo, wytrzymałość, itp. Każdorazowo, gdy w niniejszej dokumentacji wskazana jest nazwa materiału, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważne”. Przedmiot zamówienia obejmuje również zakres robót ujętych w Projekcie budowlanym, opisanych poniżej, stanowiących ETAP II – koszty niekwalifikowane, tj: - wykonania izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, - wykonania opaski wokół budynku, - remontu posadzek loggii, - remontu przewiązki stalowej pomiędzy budynkami, - wymiany balustrad loggii i balustrad przewiązki, - ocieplenia stropodachu, - wymiany nasad kominowych, - montażu anteny, - wymiany wywiewek kanalizacyjnych, - remontu istniejących daszków nad wejściami, - remontu istniejącego wejścia do budynku, - likwidacji zejścia do zsypu od strony frontu budynku Pełne informacje w w/w zakresie zostały umieszczone w treści zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10392 Tue, 16 Oct 2018 16:14:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10392 <![CDATA[„Budowa uzdrowiskowego basenu i wyposażenie, zagospodarowanie terenu”]]> W zakres zadania wchodzą następujące prace: 1. Wykonanie konstrukcji budynku. 2. Architektura budynku, w tym również montaż mebli, wykonanie niecek wanien basenowych ze stali szlachetnej wraz z wyposażeniem instalacyjnym i rehabilitacyjnym, montaż wyposażenia (szafki basenowe, lustra, kabiny HPL, poręcze, mebli indywidualnych, zabudów lekkich), montaż windy. 3. Zagospodarowanie terenu: - roboty ziemne, - obsadzenie obrzeży, - wykonanie konstrukcji nawierzchni, - mocowanie balustrad zewnętrznych, - umocnienie skarp, - wykonanie fontanny, - zieleń. 4. Budowa altany, w tym wytyczenie altany, roboty ziemne, wykonanie fundamentów, roboty budowlano montażowe konstrukcji drewnianej altany, wykonanie pokrycia dachu, wykonanie instalacji wodnej altany, roboty wykończeniowe altany, wykonanie instalacji elektrycznej i oświetlenia altany, roboty ziemne - korytowanie posadzki altany, osadzenie krawężników betonowych, wykonanie konstrukcji posadzki altany oraz opaski odbojowej, wyrównanie i ukształtowanie terenu. 5. Wykonanie infrastruktury zewnętrznej i instalacji wewnętrznych: - wykonanie przyłącza wody, - wykonanie przyłącza kanalizacji, - wykonanie przyłącza gazu, - wykonanie odprowadzenia wód opadowych, - wykonanie drenażu opaskowego, - wykonanie instalacji telekomunikacyjnych, - wykonanie przyłączy cieplnych, - wykonanie instalacji i montaż urządzeń do zaopatrzenia w energię cieplną, - wykonanie instalacji c.o., - wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, - wykonanie instalacji elektrycznych, - wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej, - wykonanie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji. 6. Roboty objęte niniejszym zamówieniem będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie uzdrowiskowym. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające pobyty lecznicze i sanatoryjne, a także pracę wykonywaną przez pracowników i współpracowników Zamawiającego. Godziny planowanych do przeprowadzenia prac znacząco uciążliwych Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać z Zamawiającym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143483 Tue, 16 Oct 2018 15:45:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143483 <![CDATA[Wykonanie robót budowlanych w zakresie: przebudowy następujących odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Mieszka I 7.]]> Wykonanie robót budowlanych w zakresie: przebudowy następujących odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Mieszka I 7. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143597 Tue, 16 Oct 2018 15:06:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143597 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4EG/2018 z dnia 16 października 2018 r. na wybór Wykonawcy który będzie odpowiedzialny za przygotowanie infrastruktury i montaż komponentów węzła odarseniania kwasu fosforowego za pomocą gazowego siarkowodoru w instalacji pilotażowej do oczyszczania kwasu fosforowego o wydajności 1000t/r kwasu oczyszczonego, według projektu Zamawiającego.]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie infrastruktury i montaż komponentów węzła odarseniania kwasu fosforowego za pomocą gazowego siarkowodoru w instalacji pilotażowej do oczyszczania kwasu fosforowego o wydajności 1000t/r kwasu oczyszczonego, wykonanych według dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego w ramach projektu pn. „Opracowanie nowej technologii produkcji kwasu fosforowego wysokiej czystości, pozwalającej na znaczną intensyfikację wydajności procesu dzięki innowacyjnej metodzie odarseniania stosowanego surowca”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143588 Tue, 16 Oct 2018 14:50:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143588 <![CDATA[05/BUD - Zakup robót i materiałów budowlanych w ramach projektu „Przebudowa obiektu turystycznego – nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku gastronomicznego o funkcję hotelową z zapleczem konferencyjnym”]]> zamówienie nr 05/BUD Firma Mipama (jako beneficjent) zleci wykonanie prac z zakresu: - robót budowlanych - instalacji sanitarnych, CO Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup robót i materiałów budowlanych, realizowany w ramach Łódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 - Tytuł Projektu: „Przebudowa obiektu turystycznego – nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku gastronomicznego o funkcję hotelową z zapleczem konferencyjnym”. Wszystkie zaplanowane prace budowlane mają na celu przebudowę istniejącego obiektu poprzez jego rozbudowę w części parterowej oraz nadbudowę piętra. Po przeprowadzeniu inwestycji parter budynku będzie obejmował część restauracyjną i salę konferencyjną oraz hol i recepcję hotelu, na piętrze budynku będą mieściły się pokoje hotelowe - łącznie 20 pokoi hotelowych (dwuosobowych, tj. 40 miejsc hotelowych), w tym jeden pokój przystosowany dla osoby niepełnosprawnej. Parametry techniczne projektowanego budynku: - Powierzchnia zabudowy (m2): istniejąca 662, projektowana 936,8 - powierzchnia całkowita (m2): istniejąca 662, projektowana 1764,3 - kubatura budynku (m3): istniejąca 3097, projektowana 6375,5 - liczba kondygnacji nadziemnych: istniejąca 1, projektowana 2 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143536 Tue, 16 Oct 2018 14:03:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143536 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 25/2018 z dn. 16.10.2018 r. na potrzeby realizacji projektu pn. "Opracowanie innowacyjnej technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna przez Palettenwerk Kozik Sp. J.”. Firma Palettenwerk Kozik Sp. J. z siedzibą Jordanowie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest: Dostawa materiałów wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej budynku 110 x4 oraz oświetlenia ulicznego osiedla, niezbędnych do realizacji projektu: "Opracowanie innowacyjnej technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna przez Palettenwerk Kozik Sp. J.”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie: 1.1 Projekty B+R dla przedsiębiorstw, Poddziałanie: 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.]]> Parametr Wartość minimalna 1. Wykonanie instalacji elektrycznej w budynków 110:1/2, 110:3/4 -Od ZPP właściwego dla domu wraz z wykopem i zasypaniem. -Rozdzielni w budynku. -Rozprowadzenie instalacji w budynku (punkty elektryczne zakończone kostkami bez osprzętu). -Wykonanie podpięcia i pomiarów instalacji odgromowej. -Wykonanie pomiarów i wystawienie świadectwa energetycznego. TAK 2. Wykonanie instalacji oświetlenia ulicznego dla budynków 110:1/2, 110:3/4, 120:1, 120:2, 150:1, 150:2 - sieć elektryczna podziemna zasilająca latarnie uliczne, - posadowienie 11szt. fundamentu f-80. - wkopanie/zasypanie i ułożenie kabli zasilających 170mb. TAK 3. Dostarczenia materiałów do wykonania instalacji elektrycznej budynków i instalacji oświetlenia ulicznego osiedla. - Dostarczenie materiałów do wykonania instalacji elektrycznej budynków 110:1/2 oraz 110:3/4 i instalacji oświetlenia ulicznego dla budynków 110:1/2, 110:3/4, 120:1, 120:2, 150:1, 150:2. - Wszystkie dostarczone i użyte materiały muszą być dopuszczone do stosowanie w budownictwie oraz spełniać założone przez projektantów normy branżowe. Razem z materiałami muszą zostać dostarczone stosowne certyfikaty potwierdzające ich parametry. TAK https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143546 Tue, 16 Oct 2018 13:48:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143546 <![CDATA[Dostosowanie poprzez regulację systemu grzewczego budynków do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło po termomodernizacji.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie poprzez regulację systemu grzewczego budynków do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło po termomodernizacji. Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie prac związanych z regulacją instalacji centralnego ogrzewania po przeprowadzonej termomodernizacji budynków. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143494 Tue, 16 Oct 2018 13:40:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143494 <![CDATA[04/BUD - Zakup robót i materiałów budowlanych w ramach projektu „Przebudowa obiektu turystycznego – nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku gastronomicznego o funkcję hotelową z zapleczem konferencyjnym”]]> zamówienie nr 04/BUD Firma Mipama (jako beneficjent) zleci wykonanie prac z zakresu: - robót budowlanych - instalacyji elektrycznych Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup robót i materiałów budowlanych, realizowany w ramach Łódzkiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 3.2.1 - Tytuł Projektu: „Przebudowa obiektu turystycznego – nadbudowa i rozbudowa istniejącego budynku gastronomicznego o funkcję hotelową z zapleczem konferencyjnym”. Wszystkie zaplanowane prace budowlane mają na celu przebudowę istniejącego obiektu poprzez jego rozbudowę w części parterowej oraz nadbudowę piętra. Po przeprowadzeniu inwestycji parter budynku będzie obejmował część restauracyjną i salę konferencyjną oraz hol i recepcję hotelu, na piętrze budynku będą mieściły się pokoje hotelowe - łącznie 20 pokoi hotelowych (dwuosobowych, tj. 40 miejsc hotelowych), w tym jeden pokój przystosowany dla osoby niepełnosprawnej. Parametry techniczne projektowanego budynku: - Powierzchnia zabudowy (m2): istniejąca 662, projektowana 936,8 - powierzchnia całkowita (m2): istniejąca 662, projektowana 1764,3 - kubatura budynku (m3): istniejąca 3097, projektowana 6375,5 - liczba kondygnacji nadziemnych: istniejąca 1, projektowana 2 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143513 Tue, 16 Oct 2018 13:27:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143513 <![CDATA[Przetarg nieograniczony na przebudowę ze zmianą sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku dawnej stołówko - świetlicy ( budynek B ) na budynek dziennego oddziału psychogeriatrycznego.]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania i termomodernizacja budynku dawnej stołówko - świetlicy ( budynek B ) na budynek dziennego oddziału psychogeriatrycznego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach z budową łącznika do budynku głównego” w ramach projektu nr RPOP.10.01.01-16-0060/17-00 pod nazwą „Poprawa efektywności świadczenia usług medycznych dla osób starszych z chorobami otępiennymi i chorobą Alzheimera poprzez remont adaptację i wyposażenie w niezbędny sprzęt w celu utworzenia dziennego oddziału Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego SPZOZ w Głuchołazach”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143512 Tue, 16 Oct 2018 13:27:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143512 <![CDATA[Budowa budynku usługowego (gabinety dentystyczne) z infrastrukturą techniczną, położonego przy ul. Stanisława Staszica 21A w Kaliszu]]> Budowa budynku usługowego (gabinety dentystyczne) z infrastrukturą techniczną, położonego przy ul. Stanisława Staszica 21A w Kaliszu na działce obr. 070 Nr 51/2 Pozwolenie na budowę Decyzja Nr 322/18 z dnia 10.07.2018r. roku wydana przez Prezydenta Miasta Kalisza. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10375 Tue, 16 Oct 2018 13:08:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10375 <![CDATA[Przystosowanie budynków mieszkaniowych do potrzeb osób niepełnosprawnych.]]> Przedmiotem zamówienia są prace remontowo- adaptacyjne w trzech budynkach mieszkaniowych pod kątem przystosowania ich do potrzeb osób niepełnosprawnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143506 Tue, 16 Oct 2018 12:51:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1143506