Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Roboty budowlane https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 07 Apr 2020 23:15:20 +0200 <![CDATA[Wykonanie prac wykończeniowych zewnętrznych budynku pensjonatowego w miejscowości Polańczyk.]]> Przedmiotem zamówienia wykonanie prac wykończeniowych zewnętrznych budynku pensjonatowego w miejscowości Polańczyk. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30085 Tue, 07 Apr 2020 20:37:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30085 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy PDC=363,94 kWp, PAC=350kW, w ramach projektu pt.: Budowa instalacji fotowoltaicznej w celu zwiększenia wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych,]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa oraz uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy PDC=363,94 kWp, PAC=350kW, która będzie zlokalizowana na gruncie, działki 278/2, 278/3 Gmina Będzino, miejscowość Będzinko. Zaprojektowano 1174 modułów o mocy 310 Wp każdy, które zamontowane będą na konstrukcjach wolnostojących z kątem pochylenia 25o, w czterech rzędach z układem poziomym ułożenia modułów. Zaprojektowano 7 inwerterów o mocy do 50 kW każdy. Zamówienie obejmuje następujące elementy: 1. Wykonanie przyłącza KSE (zasilanie) 2. Wykonanie przyłącza kablowego dla zasilania instalacji fotowoltaicznej (przyłącze do nN) 3. Wbijanie szyn w podłoże (konstrukcja nośna do montażu stołów, modułów) 4. Montaż stołów (konstrukcja oparta na wbitych szynach do montażu modułów fotowoltaicznych) 5. Montaż modułów fotowoltaicznych 6. Okablowanie 7. Instalacja odgromowa 8. Okablowanie linii WLZ (połączenia między inwerterami) 9. Montaż skrzynek kablowych i inwerterów 10. Wykonanie połączeń kablowych (wprowadzanie kabli do skrzynek kablowych, zarabianie złączy, łączenie itp.) 11. Uruchamianie instalacji, pomiary. Zamówienie musi być wykonanie zgodnie z obowiązującymi normami dotyczącymi wymagań bhp i ppoż. zawartymi w polskim prawie dla tego typu obiektów. Szczególną uwagę należy zwrócić na bezpieczeństwo ludzi związane z ich zdrowiem i życiem w miejscu ich przebywania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30082 Tue, 07 Apr 2020 18:27:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30082 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/P1/2020 - Modernizacja zabudowy linii nr V]]> Przedmiotem zamówienia są prace budowlane związane z modernizacją zabudowy linii V – przeciwpasożytniczych produktów leczniczych dla zwierząt. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w Rozdziale 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w formie pisemnej, w wersji papierowej i elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych. Do zapytania mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 r. Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241836 Tue, 07 Apr 2020 17:44:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241836 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2020. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie pod klucz robót budowlanych i elektrycznych w zakresie budowy Instalacji Fotowoltaicznej zlokalizowanej w Chojnie (woj. zachodniopomorskie)]]> Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i kompleksowe wykonanie robót budowlanych i elektrycznych w zakresie budowy Instalacji Fotowoltaicznej zlokalizowanej w Chojnie (woj. zachodniopomorskie) na działce o numerze ewidencyjnym 36/164 obręb 8 miasto Chojna, o minimalnej mocy zainstalowanej 414 920 kW tj. 415 kW, wraz z przyłączem oraz pozostałą infrastrukturą elektroenergetyczną i teletechniczną, a także przeprowadzenie wszelkich przewidzianych wymaganiami: Zamawiającego, przepisami Prawa Właściwego, Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zaleceniami Producentów protokołów po montażowych, odbiorów i prób warunkujących: podanie napięcia, rozruch instalacji i przekazanie Instalacji Fotowoltaicznych do eksploatacji. Szczegółowy opis przedmiotu zmówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym oraz Programie Funkcjonalno Użytkowym, które stanowią załączniki do przedmiotowego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30042 Tue, 07 Apr 2020 15:21:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30042 <![CDATA[Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW w m. Chwiram]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą techniczną w Chwiram, gm. Wiejska Wałcz 1) W zakres prac wchodzi wykonanie całości robót budowlano-montażowych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, d) wykonanie i uzgodnienie kompletnej dokumentacji powykonawczej, e) opracowanie i uzgodnienie z operatorem sieci dystrybucyjnej instrukcji ruchu elektrowni, f) uzyskanie ostatecznej i prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. 2) Serwis i monitoring elektrowni po zakończeniu inwestycji: a) monitoring zdalny pracy elektrowni oraz opracowywanie raportów na temat produkcji i efektywności pracy elektrowni, w tym udostępnienie Zamawiającemu dostępu do systemu SCADA w celu zapewnienia możliwości samodzielnego monitoringu pracy elektrowni, b) przeprowadzanie przeglądów serwisowych, c) usuwanie usterek i awarii, w tym zapewnienie na własny koszt części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych dla elementów instalacji, dla których upłynął okres gwarancji, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt budowlany, stanowiący załącznik nr 2 do Szczegółowych Warunków Postępowania wraz z pozwoleniem na budowę. Projekt budowlany będzie dostępny jest pod poniższym linkiem: https://www.dropbox.com/sh/4i26ggtofoh34b1/AABA1v5xIPBfjbQYhO_oQkZGa?dl=0 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30072 Tue, 07 Apr 2020 15:16:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30072 <![CDATA[Odnawialne źródła energii dla "TECHAGRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ]]> Firma "TECHAGRA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 19,72 kW na dachu w lokalizacji przy ulicy Żeromskiego 22 w Świnoujściu (72-600, miasto w województwie zachodniopomorskim, powiat Świnoujście, gmina Świnoujście) na działce nr 74/7 z obrębu ewidencyjnego 0001 Świnoujście. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30036 Tue, 07 Apr 2020 12:49:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30036 <![CDATA[Wykonanie prac remontowych i adaptacyjnych w mieszkaniu wytchnieniowym]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac adaptacyjnych i remontowych w lokalu mieszkalnym przy ul. Parkowej 20 w msc. Tychowo na potrzeby przystosowania lokalu do pełnienia funkcji mieszkania wytchnieniowego, zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym zał. Nr 5 do niniejszego zapytania. Niniejsze zamówienie realizowane jest przez lidera projektu - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Plac Wolności 1, 78-200 Białogard. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241778 Tue, 07 Apr 2020 12:21:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241778 <![CDATA[Odnawialne źródła energii dla Gumalit – Haas Sp. J.]]> Firma GUMALIT - HAAS SPÓŁKA JAWNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 48,96 kW w lokalizacji Parlino 17A, 70-312 Stara Dąbrowa. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29333 Tue, 07 Apr 2020 12:05:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29333 <![CDATA[Modernizacja przepompowni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej oraz budowa elektrowni fotowoltaicznej w m. Przytoczna, w gminie Przytoczna w formule zaprojektuj i wybuduj.]]> Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa (modernizacja) przepompowni ścieków wraz z instalacją elektryczną zasilającą obiekt wraz z odcinkami kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej przy ul. Głównej w Przytocznej – dz. nr 207/143, obręb 0012 Przytoczna. W ramach niniejszego zamówienia należy wykonać kompletną dokumentacje projektową wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót budowlanych oraz zrealizować roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym (PFU). Zakres robót objętych zamówieniem stanowi: 1. Zaprojektowanie nowej przepompowni ścieków, w tym: - demontaż istniejącego zbiornika Ø 1,5 m wraz z włazem, - demontaż istniejącej skrzynki sterowniczej, - demontaż istniejącego ogrodzenia (demontaż przęseł wraz z cokołem), - projekt zbiornika Ø 1,5 m wraz z całym osprzętem wraz z trójnogą wyciągarką ręczną o udźwigu do 30 ton, - projekt ogrodzenia wraz z bramą wjazdową z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych i pomalowanych proszkowo oraz utwardzeniem nawierzchni płytkami betonowymi o grubości min. 8mm i powierzchni ok 40 m, - sieć grawitacyjną z rur Ø 400 mm o długości ok 12,0 m - sieć tłoczną z rur Ø 90 mm – o długości ok 88,0 m - instalację zalicznikową wraz z alternatywnym zasilaniem, stanowiącym elektrownię fotowoltaiczną z wykorzystaniem polikrystalicznych modułów fotowoltaicznych, - wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji inwestycji, między innymi dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej uwzględniającej warunki hydrogeologiczne, - projektów odtworzenia nawierzchni czy projektów usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną. 2. Na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej wybudowanie wyżej wymienionej elementów, urządzeń, instalacji i sieci. Przedmiot zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w TOM-ie III niniejszej SIWZ https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241720 Tue, 07 Apr 2020 11:34:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241720 <![CDATA[Wykonanie trzech zadań p.n.: Zadanie 1: Wymiana sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od K-23 do K-23/1 oś. Panorama I. Zadanie 2: Wymiana sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną przejście pod ul. Kilińskiego - główna magistrala. Zadanie 3: Wymiana sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od K-232 do komory Sąd i przyłącza do Sądu i ZUS]]> Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie trzech zadań p.n.: Zadanie 1: Wymiana sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od K-23 do K-23/1 oś. Panorama I. Zadanie 2: Wymiana sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną przejście pod ul. Kilińskiego - główna magistrala. Zadanie 3: Wymiana sieci ciepłowniczej kanałowej na preizolowaną od K-232 do komory Sąd i przyłącza do Sądu i ZUS https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241763 Tue, 07 Apr 2020 11:17:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241763 <![CDATA[Budowa budynku rekreacji indywidualnej w miejscowości Rajskie, gmina Solina]]> Budowa budynku rekreacji indywidualnej oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki na działce o nr ewid. 42/3 obręb 0013 Rajskie, gmina Solina https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30066 Tue, 07 Apr 2020 11:03:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30066 <![CDATA[Zwiększenie OZE w bilansie energetycznym firmy MARKAS ALDONA SOBIŁO-MIANOWICZ]]> Firma MARKAS ALDONA SOBIŁO-MIANOWICZ zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 48,96 kW na dachu budynku w lokalizacji przy ulicy Kolumba 55-57, 70-035 Szczecin. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29281 Mon, 06 Apr 2020 22:47:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29281 <![CDATA[Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń przedszkola ( prace remontowo-wykończeniowe i adaptacyjne) współfinansowana w ramach projektu pn. " KREATYWNE PRZEDSZKOLAKI GÓRĄ!” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.]]> a) Przedmiotem zamówienia Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń przedszkola ( prace remontowo-wykończeniowe i adaptacyjne) b) Tryb udzielenia zamówienia- do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zapytanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi w zakresie udzielania zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych z EFS tj. Podręcznikiem kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. c) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych pod warunkiem, że będzie ona obejmowała cały zakres robót w danej części zamówienia, zgodnie z Formularzem Cenowym do oferty, stanowiącym zał. nr 2 do Zapytania Ofertowego d) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241717 Mon, 06 Apr 2020 21:34:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241717 <![CDATA[Kompleksowa termomodernizacja budynku produkcyjnego znajdującego się w miejscowości Cisów 84, 26-021 Daleszyce, woj. świętokrzyskie.]]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa termomodernizacja budynku produkcyjnego znajdującego się w miejscowości Cisów 84, 26-021 Daleszyce, woj. świętokrzyskie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241711 Mon, 06 Apr 2020 21:29:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241711 <![CDATA[Zwiększenie OZE w bilansie energetycznym firmy BROKER-LIFE KRZYSZTOF ĆWIKLIŃSKI]]> Firma BROKER-LIFE KRZYSZTOF ĆWIKLIŃSKI zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 48,96 kW w lokalizacji przy ulicy Osada Leśna 7 w Trzebieży, woj. zachodniopomorskie (na działce nr 22, z obrębu: Trzebież 2). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29336 Mon, 06 Apr 2020 21:26:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29336 <![CDATA[Zwiększenie OZE w bilansie energetycznym firmy Szczecińska Gubałówka Sp. z o.o.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie naziemnej instalacji fotowoltaicznej (wraz z przyłączeniem do sieci) o mocy min. 48,96 kW przy ul. Lisiej Góry 5 w Szczecinie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29335 Mon, 06 Apr 2020 20:59:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29335 <![CDATA[Zwiększenie OZE w bilansie energetycznym firmy FG Wójcikowscy i Łyczakowski Sp. J.]]> Firma FG WÓJCIKOWSCY i ŁYCZAKOWSKI SPÓŁKA JAWNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie dwóch naziemnych instalacji fotowoltaicznych: o mocy 49,64 kWp w lokalizacji w Kołbaskowie oraz 48,96 kWp w lokalizacji w Dołujach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29631 Mon, 06 Apr 2020 20:45:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29631 <![CDATA[Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,763 MWp w miejscowości Mścice gmina Będzino]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,763 MWp zbudowanej z 2064 szt. modułów fotowoltaicznych o mocy 370 Wp każdy. Instalacja zabudowana na konstrukcji stalowej naziemnej, czterorzędowej, w układzie modułów poziomym. Inwertery przekształcania energii z DC/AC na napięcie nN połączone liniami kablowymi z abonencką kontenerową stacją transformatorową o mocy 630 kVA, SN/nN. Stacja transformatorowa wyposażona w układy pomiarowe energii, układy zabezpieczeń oraz automatyki sterowania. Przyłącze energetyczne z siecią operatora stanowi abonencka linia kablowa SN o długości 65 m. W celu ochrony obiektu przewiduje się instalację oświetleniową na słupach stalowych w ilości 5 szt. oraz instalację monitoringu CCTV z zabudowanymi 6 szt. kamer z systemem rejestracji zdarzeń. Całość obiektu ogrodzona 356 m płotem z siatki h = 1,8 m wraz z bramą przesuwną. 2. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej – załączniku do zapytania ofertowego. Dołączony do zapytania ofertowego przedmiar robót stanowi jedynie dokument pomocniczy do przygotowania kosztorysu ofertowego i nie stanowi elementu opisu przedmiotu zamówienia. 3. Załącznik nr 9 (oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne), załączniki nr 10.1-10.22 (dokumentacja projektowa) oraz załącznik nr 11 do zapytania ofertowego (przedmiar robót) dostępne są na stronie internetowej zamawiającego www.psagro.pl https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30058 Mon, 06 Apr 2020 20:34:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30058 <![CDATA["Przetarg na wykonanie robót budowlanych w branży sanitarnej dla zamierzenia inwestycyjnego pn. " Przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby działalności Przedsiębiorstwa Przygotowania i Obrotu Paliwami Sp. z o.o."]]> 1. Wykonanie robót budowlanych w branży sanitarnej: - budowa przyłącza sieci wodociągowej - budowa wewnętrznej sieci wodociągowej - budowa sieci ciepłowniczej - budowa sieci kanalizacji deszczowej - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w obrębie realizowanego projektu na dz. nr 476/4, 476/11, 476/4, obręb 9 w miejscowości Iława. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241698 Mon, 06 Apr 2020 20:14:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241698 <![CDATA[Zwiększenie OZE w bilansie energetycznym firmy BEAM P. PODBIELSKI SPÓŁKA JAWNA]]> Firma BEAM P. PODBIELSKI SPÓŁKA JAWNA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na: 1. Zakup, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 39,78 kW oraz 2. Zakup, prace instalacyjne i uruchomienie kaskady dwóch pomp ciepła powietrze - woda o mocy 13,2 kW x 2 = 26,4 kW w wykonaniu wewnętrznym, w lokalizacji ul. Cukrowa 12H, 71-004 Szczecin. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30006 Mon, 06 Apr 2020 19:54:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30006 <![CDATA[„Wykonanie robót budowlanych w zakresie głębokiej termomodernizacji (na warunkach technicznych 2021 roku) dwóch budynków w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie w zakresie docieplenia przyziemia, ścian zewnętrznych i dachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji c.o. i cwu, wymiany opraw oświetlenia wewnętrznego oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (ppoż.) objętych Projektem UE pn.: „Termomodernizacja obiektów Nowy Szpital w Wąbrzeźnie”.]]> „Wykonanie robót budowlanych w zakresie głębokiej termomodernizacji (na warunkach technicznych 2021 roku) dwóch budynków w Nowym Szpitalu w Wąbrzeźnie w zakresie docieplenia przyziemia, ścian zewnętrznych i dachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji c.o. i cwu, wymiany opraw oświetlenia wewnętrznego oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego (ppoż.) objętych Projektem UE pn.: „Termomodernizacja obiektów Nowy Szpital w Wąbrzeźnie”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241635 Mon, 06 Apr 2020 19:02:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241635 <![CDATA[Wybór ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie kompleksowego unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest (w tym zdjęcie, transport i utylizacja) oraz odtworzenie elewacji (termomodernizacja) budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Zamkowej 8a w Sosnowcu]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie kompleksowego unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest (w tym zdjęcie, transport i utylizacja) oraz odtworzenie elewacji (termomodernizacja) budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Zamkowej 8a w Sosnowcu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241646 Mon, 06 Apr 2020 15:11:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241646 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania prac adaptacyjnych w ramach istniejącego zakładu]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy prac adaptacyjnych w ramach istniejącego zakładu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241658 Mon, 06 Apr 2020 14:24:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241658 <![CDATA[Utworzenie mieszkania wspomaganego w ramach projektu pn. Azymut –Samodzielność nr WND-POWR.02.08.00-00-0023/17, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w budynku przy ul. E. Łopuskiego 54 A/21 w Kołobrzegu , polegające na wykonaniu robót budowlanych w lokalu mieszkalnym nr 21 zlokalizowanym na 4 piętrze w budynku wielorodzinnym przy ul. Łopuskiego 54A w Kołobrzegu.]]> Utworzenie mieszkania wspomaganego w ramach projektu pn. Azymut –Samodzielność nr WND-POWR.02.08.00-00-0023/17, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym w budynku przy ul. E. Łopuskiego 54 A/21 w Kołobrzegu , polegające na wykonaniu robót budowlanych w lokalu mieszkalnym nr 21 zlokalizowanym na 4 piętrze w budynku wielorodzinnym przy ul. Łopuskiego 54A w Kołobrzegu. 1. Zakres inwestycji obejmuje: – wymianę parapetów wewnętrznych oraz czyszczenie stolarki okiennej wraz z regulacją okuć. – wymianę stolarki drzwiowej – renowację powłok sufitowych oraz ściennych wraz z malowaniem i układaniem glazury – przearanżowanie łazienki – wymianę sanitariatów – doprowadzenie podłączeń inst. sanitarnych pod nową aranżację łazienki i kuchni – wymianę osprzętu instalacji elektrycznej w obrębie mieszkania https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241642 Mon, 06 Apr 2020 13:39:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241642 <![CDATA[Wykonanie robót budowlanych - instalacji fotowoltaicznej oraz systemu zarządzania energią w budynku przedsiębiorstwa w ramach projektu "Poprawa efektywności energetycznej budynku produkcyjnego firmy Nipplex Sp. z o.o."]]> Przedmiot zamówienia przewiduje wykonanie robót budowlanych - instalacji fotowoltaicznej oraz systemu zarządzania energią dla budynku przedsiębiorstwa - produkcyjno-usługowego w Czerśli (działka nr. 94/5) należącego do firmy Nipplex Sp. z o.o. zgodnie z przedmiarem robót, oszacowanych na podstawie przeprowadzonego audytu energetycznego. W ramach prowadzonego postępowania, na podstawie przeprowadzonego audytu energetycznego oraz zgodnie z przedmiarem robót zaplanowano wykonanie następujących usprawnień: 1. Instalacja fotowoltaiczna 39,96 kW (0,04 MW) 2. System zarządzania energią https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241636 Mon, 06 Apr 2020 12:46:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241636 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na roboty budowlane Nr zamówienia: 1/POIR.3.2.1-28-0026/18]]> Wnioskodawca jest właścicielem obiektu zlokalizowanego na działkach nr 22/50, 22/52, 22/55, 22/61, 22/77, 22/78, 22/79, 22/80, 22/82 obręb geod. 07, przy ul. Sprzymierzonych w Pasłęku. W ramach robót budowlanych przewidziano budowę budynku w postaci hali namiotowej w skład której wejdzie hala sezonowni oraz strefy przeładunkowej. Hala namiotowa o powierzchni 1 137 m2. Szczegółowy opis robót budowlanych zawiera się w dokumentacji technicznej stanowiący załącznik nr 8 do zapytania oraz nr 9 w zakresie decyzji środowiskowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241627 Mon, 06 Apr 2020 12:16:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241627 <![CDATA[roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę]]> Zakres zamówienia stanowi: 1. Zagospodarowanie i utwardzenie terenu – zakres zgody z projektem budowalnym. 2. Wykonanie powierzchni poliuretanowej • Wykonanie korytowania. • Wykonanie podbudowy. • Wykonanie powierzchni synestetycznej. • powierzchnia 12mx12m = 144 m2 3. Sieci elektryczna i telekomunikacyjna – zakres zgody z projektem budowalnym 4. Przyłącza sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci cieplnej – zakres zgody z projektem budowlanym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241545 Mon, 06 Apr 2020 11:22:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241545 <![CDATA[Wykonanie robót budowlanych w zakresie utwardzenia terenu oraz schodów wejściowych – związanych z budową budynku letniskowego]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie wykonania utwardzenia terenu oraz schodów wejściowych do budynku na działce 103/45 w Świerkocinie związanych z budową budynku letniskowego (parterowego z poddaszem użytkowym) w miejscowości Świerkocin na działce ewid. nr 103/45 – obręb Świerkocin, gm. Olsztynek. Budynek w konstrukcji drewnianej szkieletowej, budynek parterowy z poddaszem użytkowym, całoroczny. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241581 Sun, 05 Apr 2020 19:42:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241581 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na roboty budowlane Nr zamówienia: 1/RPWM.1.5.2/0256/19]]> Wnioskodawca jest właścicielem obiektu zlokalizowanego na działkach nr 22/72; 22/92; 22/93; 22/94; 22/95; 22/96; 22/97; 22/98; 22/99; 22/100; 22/101; 22/103, obręb geod. 07, przy ul. Sprzymierzonych w Pasłęku. W zakres robót budowlanych wchodzi przebudowa, rozbudowa obiektu wraz ze zmianą sposobu użytkowania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241579 Sun, 05 Apr 2020 17:54:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241579 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na roboty budowlane Nr zamówienia: 1/RPWM.1.5.2/0004/18]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych przy obiekcie zabytkowym – dawnym spichlerzu zlokalizowanym na działkach nr 240/1, 241, obręb Pasłęk 7, przy ul. Chodkiewicza w Pasłęku. Obiekt zlokalizowany jest na terenie objętym ochroną konserwatorską, przylega zachowanych murów dawnego zamku krzyżackiego. Na działce 241 znajduje się zabytkowy spichlerz, który jest obecnie nieużywany. W ramach robót budowlanych przewidziano m.in. konserwację murów z odgrzybianiem, wymianę stropów oraz sieci wod-kan, elektrycznych, sanitarnych oraz instalację sieci w rozbudowanej części, prace wykończeniowe - zgodnie z załączonym wyciągiem z dokumentacji technicznej. Zmiany w uzbrojeniu terenu polegają na doprowadzenia sieci wodociągowej do budynku spichlerza). Planuje się rozbudowę istniejącego spichlerza poprzez dobudowę nowej części budynku (działka numer 240/1) oraz nawierzchni utwardzonych na działce 240/1. Projektuje się 4 miejsca postojowe (w tym 1 dla osób niepełnosprawnych). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241578 Sun, 05 Apr 2020 17:08:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241578 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na adaptację, dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Żłobka Happy Feet.]]> Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych, objęcie gwarancją i rękojmią całości robót. Zakres robót precyzuje zpytanie ofertowe (będące załącznikiem do ogłoszenia) oraz dokumentacja techniczna (do wglądu u zamawiajacego), z uwzględnieniem najszerszego zakresu robót ujętego w którymkolwiek w w/w dokumentów. Zakres prac obejmuje również inne prace konieczne do wykonania zamówienia nie ujęte w dokumentacji, a niezbędne do wykonania ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa. Zapisy projektu budowlanego obowiązują w zakresie w jakim są niesprzeczne z treścią pozostałych opracowań wchodzących w skład dokumentacji technicznej. Dokumentację pierwotną tj. projekt budowlany należy czytać w szczególności w zakresie istotnych elementów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241555 Sat, 04 Apr 2020 11:51:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241555 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/04/2020 na roboty budowlane]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac budowalnych w obiekcie zlokalizowanym, przy ul. Kajki 5 w miejscowości Mikołajki, na działce nr 207/2 w Mikołajach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30033 Fri, 03 Apr 2020 21:27:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30033 <![CDATA[Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa BIELAK OPONY AUTOSERWIS SPÓŁKA JAWNA w Biłgoraju- Fotowoltaika i system BMS]]> W ogólnym zakresie prac zaplanowano: 1. Instalacja fotowoltaiczna - montaż paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 18,15 kWp szt. 55 - montaż oprzyrządowania elektrycznego instalacji kpl. 1 - podłączenie instalacji fotowoltaicznej do wewnętrznej instalacji elektrycznej kpl. 1 - Moduły w technologii monokrystalicznej 2. System zarządzania energią BMS - zakup oprogramowania kpl. 1 - zakup sprzętu kpl. 1 - zakup urządzeń pomiarowych i sterujących kpl. 1 - montaż systemu BMS kpl. 1 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241227 Fri, 03 Apr 2020 17:39:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241227 <![CDATA[Budowa hali montażowo - magazynowej z zapleczem socjalnym wraz z infrastrukturą - instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i gazowe]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa hali montażowo - magazynowej z zapleczem socjalnym wraz z infrastrukturą " - instalacje wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania i gazowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241522 Fri, 03 Apr 2020 16:43:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241522 <![CDATA[Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku kompleksu hotelowego o budowę obiektu rekreacyjno-usługowego wraz z częścią basenową, SPA oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Piaski w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, nr projektu POPW.01.03.02-28-0009/19 pod nazwą: „Mazurskie Legendy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku kompleksu hotelowego o budowę obiektu rekreacyjno-usługowego wraz z częścią basenową, SPA oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Piaski w ramach poddziałania 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP, nr projektu POPW.01.03.02-28-0009/19 pod nazwą: „Mazurskie Legendy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014 – 2020. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje rozbudowę i przebudowę istniejącego budynku kompleksu hotelowego o budowę obiektu rekreacyjno-usługowego wraz z częścią basenową, SPA oraz infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Piaski. Budynek zaprojektowany w konstrukcji żelbetowej wylewanej, monolitycznej, płytowo-słupowej ze ścianami tarczami. Sztywność przestrzenną budynku zapewniają klatki schodowe i szyby windowe. Kondygnacja podziemna w konstrukcji żelbetowej, wylewanej, płytowo – słupowej z podciągami i ścianami żelbetowymi. Kondygnacja podziemna jest posadowiona na płycie fundamentowej z miejscowymi pogrubieniami pod słupami i w obrębie klatki schodowej i szybów windowych. Płyta fundamentowa wykonana w technologii białej wanny (TBW). Dach wielospadowy z więźbą drewnianą. Wysokość projektowanego budynku to 4 kondygnacje nadziemne (kondygnacja techniczna w spadku dachu). Inwestycja obejmuje również wykonanie instalacji wewnętrznych: elektrycznej, teletechnicznej, wodnej, hydrantowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogrzewania i wentylacji. Inwestycja obejmuje również wykonanie instalacji technicznych zewnętrznych, obsługę komunikacyjną oraz zagospodarowanie terenu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241433 Fri, 03 Apr 2020 15:19:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241433 <![CDATA[Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 23,59 KW na dachu budynku magazynowego przedsiębiorstwa ZPHU FALCO Henryk Słowikowski w Jedwabnie]]> Przedmiotem Projektu jest budowa mikroelektrowni fotowoltaicznej o minimalnej mocy 23,59 kW składającej się z 89 modułów o mocy 265Wp każdy z optymalizatorami mocy w ilości 89 szt. oraz 2 inwertery, posadowionej na dachu budynków, w istniejącej infrastrukturze Zamawiającego, w lokalizacji w Jedwabnie Powiat – Szczycieński , obręb ewidencyjny Jedwabno numer działki 249/10. Zamawiający informuje, że Wykonawca może wykonać przedmiot zamówienia przy wykorzystaniu modułów fotowoltaicznych o większej mocy (przewiduje się zastosowanie wszystkich modułów o jednakowej mocy). Jednakże ze względów formalnych wynikających z Wniosku o dofinansowanie sumaryczna moc instalacji zbudowanej w ten sposób nie może być niższa niż 23,59 KW. W przypadku zastosowania modułów o większej mocy dopuszcza się przekroczenie całkowitej mocy powyżej 30 kW jedynie o wartość mniejszą niż moc pojedynczego zastosowanego modułu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241492 Fri, 03 Apr 2020 14:57:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241492 <![CDATA[„Optymalizacja procesów budowlanych poprzez zastosowanie innowacyjnych metod projektowania BIM w zakresie budownictwa infrastrukturalnego” – zakres budowlany]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowalne związane dokonaniem przebudowy, wykonania elewacji zewnętrznych, instalacji oraz aranżacji i wyposażenia wnętrz pomieszczeń wewnętrznych budynku biurowego, zlokalizowanego w miejscowości Lubliniec, przy ul. Paderewskiego 22 na działce ewidencyjnej nr 1345/71. Nieruchomości jest własnością Zamawiającego. Budynek podlegający przebudowie jest obiektem trzykondygnacyjnym (piwnica oraz dwie kondygnacje naziemne), wykonanym w technologii tradycyjnej murowanej. Beneficjent własnym staraniem pozyskał wszelką niezbędną dokumentację projektową oraz stosowane decyzje administracyjne (pozwolenia na budowę) w związku z czym, wybrany Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji jedynie robót budowlanych wg dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do dokumentacji projektowej , jednakże dotyczy to doboru materiałów, rozwiązań funkcjonalnych oraz aranżacji wnętrz. Możliwe są też zmiany w zakresie technologii wykonania prac. Wszelkie proponowane przez Wykonawcę robót zmiany muszą zostać przedstawione Zamawiającemu ze stosownym wyprzedzeniem i podlegają akceptacji Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30021 Fri, 03 Apr 2020 14:51:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30021 <![CDATA[Roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie”– kontrakt 17]]> Przedmiot niniejszego zamówienia stanowią roboty budowlano-montażowe dla kontraktu 17 pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie” który jest realizowany w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Oleśnie oraz rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Olesno” nr POIS.02.03.00-00-0305/17 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020,. Zadanie obejmuje wykonanie robót budowlano-montażowych rozbudowy i przebudowy istniejącej oczyszczalni ścieków m.in. w zakresie budowy i przebudowy istniejącego ciągu mechanicznego i biologicznego oczyszczania ścieków dla obiektów oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na ul. Mostowej i ul. Stobrówki oraz drogi dojazdowej do oczyszczalni przy ul. Stobrówki wraz z niezbędnymi wyburzeniami istniejących obiektów a także doposażeniu w niezbędne urządzenia i systemy oraz wymianę zużytych elementów wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie dla wykonanego zakresu robót i innych decyzji koniecznych do przekazania obiektu do normalnej eksploatacji. Budowa będzie realizowana zgodnie z Warunkami kontraktowymi FIDIC – Warunki Kontraktowe dla Budowy dla robót inżynieryjno- -budowlanych projektowanych przez Zamawiającego – 4 wydanie angielsko - polskie niezmienione 2008 (tłumaczenie pierwszego wydania z 1999 r) – nazywane dalej warunkami FIDIC – czerwony FIDIC. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został ujęty w Tomie III SIWZ. Z UWAGI NA OGRANICZONE MOŻLIWOŚCI PUBLIKACJI WSZYSTKICH ZAŁĄCZNIKÓW ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE KOMPLETNA DOKUMENTACJA TECHNICZNA (Cz.III-SIWZ OPZ) JEST DOSTĘPNA NA STRONIE INTERNETOWEJ LINK DO STRON : https://drive.google.com/open?id=1MMMH1gLpJYCT4xJyjvHpyTG7I0xEUGpD https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240866 Fri, 03 Apr 2020 14:21:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240866 <![CDATA[Wykonanie prac projektowych i budowa hali sportowej w ramach projektu pn. „Podnoszenie efektywności kształcenia w Szkole Podstawowej w Garbowie Starym”]]> Przedmiotem zamówienia są prace w zakresie zaprojektowania i budowy hali sportowej (podano minimalne parametry): 1 Minimalne wymiary: • szerokość 18 metrów, • długość 29 metrów, • wysokość w szczycie: 8,5m, • ilość łuków: 7 sztuk 2 Konstrukcja: • Materiał: dwuteownik • Łuki połączone ze sobą stężeniami rurowymi poprzecznymi • Konstrukcja malowana farbą nawierzchniową i podkładową (farby poliuretanowe) w kolorze szarym 3 Projekt i zakres obsługi • Projekt budowlany (konstrukcyjny): 4 egzemplarze • Oferta ma uwzględniać opracowanie dokumentacji projektowej, obsługę inwestycji w języku polskim. Ponadto Wykonawca uwzględnia wszelkie opłaty administracyjne, projekty wykonawcze, branżowe, zestawienie materiałów, wygrodzenia placu budowy, zapewnienia mediów niezbędnych do prowadzenia robót, w tym kosztów zużycia • Zadaniem Wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych i inne (ewentualne) pozwolenia z tym związane (koszty z ich uzyskaniem należy wliczyć w cenę) np. mapy do celów projektowych, inwentaryzacja do celów projektów, Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót, koncepcja zagospodarowania terenu, koncepcja funkcjonalno-użytkowa (uszczegółowienie), dokumentacja geotechniczna do celów projektowych i wykonawczych, inwentaryzacja dendrologiczna, przygotowanie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji oraz raport oddziaływania na środowisko, informacje w sprawie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i inne. • W ramach wynagrodzenia ujętego w ofercie wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie prawa majątkowe do projektu budowlanego. 4 Stopy fundamentowe: minimum 14 sztuk 5 Pokrycie hali: • Pokrycie ścian oraz dachu wykonane jest z podwójnej warstwy membrany PCV na bazie siatki syntetycznej • Gramatura 650g/m2 • Membrana PCV posiada atest trudno zapalności 6 System nadmuchu powłok • Wentylator kanałowy oraz system kanałów – utrzymuje ciśnienie powietrza między powłokami tworząc poduszkę powietrzną 7 Otwierane boki hali: • Boki hali (dłuższe) otwierane – żaluzja (1 sztuka, 4 okienka) 8 Ogrzewanie • Nagrzewnice gazowe montowane wewnątrz hali, na konstrukcji -nagrzewnice gazowe 32kW (minimum 2 szt.) + termostaty , kominy i konsola montażowa oraz wykonanie instalacji elektrycznej • Instalacja gazowa wewnątrz hali po stronie Inwestora • Destryfikatory powietrza (minimum 2 sztuki) 9 Oświetlenie • Projektory ledowe o mocy 180W każdy minimim 8 szt. • okablowanie elektryczne wewnątrz hali prowadzone w peszlach • elementy przeźroczyste w dachu hali – świetliki 10 Drzwi • Drzwi aluminiowe 90cm oraz drzwi ewakuacyjne stalowe (techniczne) 11 Odgromienie • wykonanie odgromienia hali (uziomy wbijane) 12 Praca odbiorowe • Wykonawca ma uczestniczyć we wszelkich pracach odbiorowych m.in. Państwowej Straży Pożarnej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jeśli dotyczy). • Wykonawca wykona wszelkie niezbędne próby, badania, uzgodnienia i pomiary. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240803 Fri, 03 Apr 2020 12:51:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240803 <![CDATA["Roboty rozbiórkowe w budynku przeznaczonym na Dom Opieki w Targoniach Wielkich"]]> Wykonanie prac rozbiórkowych w budynku przeznaczonym na Dom Opieki w Targoniach Wielkich. Zakres prac zawierają załączone przedmiary. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241447 Fri, 03 Apr 2020 11:06:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241447 <![CDATA[Termomodernizacja budynku mieszkalnego Cudzynowice 177]]> Przedmiot zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku mieszkalnego w Cudzynowicach 177. 28-500 Kazimierza Wielka. Zakres prac obejmuje: - docieplenie ścian i dachu - wymiana części stolarki -wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne LED (20 + 1) -instalacja elektrowni PV na dachu budynku o mocy 3,11 kW - montaż pomp ciepła o mocy 2,93 kW w tym montaż licznika ciepłej wody https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241442 Fri, 03 Apr 2020 10:37:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241442 <![CDATA[Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie obiektu budowlanego w miejscowości Skępe przy ul. Warszawskiej 2, w projekcie pn. „Centrum Koordynacji Opieki Medycznej na obszarze subregionu włocławskiego”]]> Uwaga: z uwagi na pojemność załącznika Opis przedmiotu zamówienia TOM I niniejsze ogłoszenie ma charakter wyłącznie uzupełniający https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241438 Fri, 03 Apr 2020 10:20:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241438 <![CDATA[Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie obiektu budowlanego w miejscowości Skępe przy ul. Warszawskiej 2, w projekcie pn. „Centrum Koordynacji Opieki Medycznej na obszarze subregionu włocławskiego”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie obiektu budowlanego w miejscowości Skępe przy ul. Warszawskiej 2, w projekcie pn. „Centrum Koordynacji Opieki Medycznej na obszarze subregionu włocławskiego”, finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 3 do SWZ. Kod CPV: 45000000-7 Roboty budowlane; 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach, 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych;. 2. Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie: Wykonanie robót budowlanych, zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, polegających na przebudowie obiektu budowlanego zlo-kalizowanego w miejscowości Skępe przy ul. Warszawskiej 2, wykonanie dokumentacji po-wykonawczej oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (o ile będzie wy-magana). Opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241436 Fri, 03 Apr 2020 10:15:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241436 <![CDATA[„Wykonanie robót budowlanych w zakresie głębokiej termomodernizacji (na warunkach technicznych 2021 roku) dwóch budynków w Nowym Szpitalu w Świeciu obejmującej docieplenia przyziemia, ścian zewnętrznych i dachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji c.o. i cwu, wymiany opraw oświetleniowych, w tym awaryjnych/ewakuacyjnych ppoż. objętych Projektem UE pn.: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW NOWEGO SZPITALA SP. Z O.O. W ŚWIECIU”]]> „Wykonanie robót budowlanych w zakresie głębokiej termomodernizacji (na warunkach technicznych 2021 roku) dwóch budynków w Nowym Szpitalu w Świeciu obejmującej docieplenia przyziemia, ścian zewnętrznych i dachów, wymiany stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji c.o. i cwu, wymiany opraw oświetleniowych, w tym awaryjnych/ewakuacyjnych ppoż. objętych Projektem UE pn.: „POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW NOWEGO SZPITALA SP. Z O.O. W ŚWIECIU” UWAGA!!!! Ze względu na małą pojemność strony Bazy Konkurencyjności wszystkie załączniki do SOPZ tj. Załącznik nr 5 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (od 1 do 17) Załącznik nr 1 do SOPZ – DECYZJA NR 149/2018 z dnia 26-03-2018r. o pozwoleniu na budowę Załącznik nr 2 do SOPZ - PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ NZOZ NOWY SZPITAL W ŚWIECIU SP. ZO.O. ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie (BUDYNEK GŁÓWNY), Załącznik nr 3 do SOPZ - PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZARZĄDZANYCH PRZEZ NZOZ NOWY SZPITAL W ŚWIECIU SP. ZO.O. ul. Wojska Polskiego 126, 86-100 Świecie (BUDYNEK PŁUCNO - ZAKAŹNY), Załącznik nr 4 do SOPZ – Audyt Energetyczny dla budynku głównego szpitala nr 9/2018 Załącznik nr 5 do SOPZ - Audyt energetyczny nr 10/2018 dla budynku płucno –zakaźnego szpitala; autor Janusz Szymczyk, data opracowania styczeń 2018r. Załącznik nr 6 do SOPZ - Przedmiary robót wielobranżowe w wersji nieedytowalnej i edytowalnej dla budynku głównego szpitala Załącznik nr 7 do SOPZ - Przedmiary robót wielobranżowe w wersji nieedytowalnej i edytowalnej dla budynku płucno-zakaźnego Załącznik nr 8 do SOPZ - Opis techniczny do przedmiarów robót dla budynku głównego szpitala Załącznik nr 9 do SOPZ - Opis techniczny do przedmiarów robót dla budynku płucno-zakaźnego szpitala Załącznik nr 10 do SOPZ - Ekspertyza przyrodnicza związana z inwestycją polegającą na „POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ OBIEKTÓW NOWEGO SZPITALA SP. Z O.O. W ŚWIECIU”, autor Janusz Szymczak, data opracowania styczeń 2020r. Załącznik nr 11 do SOPZ – Ekspertyza techniczna bezpieczeństwa pożarowego dotycząca budynku NZOZ Nowego Szpitala w Świeciu, autorzy opracowania rzeczoznawca ds. ppoż. Adama Biernackiego, rzeczoznawca ds. budowlanych Bogdan Piestrzyńskiego. Załącznik nr 12 do SOPZ - Postanowienie Komendanta Wojewódzkiego PSP w Toruniu woj. kujawsko – pomorskie znak WZ-5595/147/3/05/06 z dnia 26.01.2006r. Załącznik nr 13 – „Koncepcja kolorystyki i dobór materiałów wykończeniowych i wyposażenia oddziałów szpitalnych” str. 28 ELEWACJE Załącznik nr 14 - Opinia konserwatorska – pismo znak WUOZ-DB-WZN.5152.6.31.208.ZWF z dnia 13 luty 2018r. Załącznik nr 15 do SOPZ: PROJEKT ZAMIENNY BUDOWLANY PRZEBUDOWY (MODERNIZACJI) ODDZIAŁU GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZEGO WRAZ Z BLOKIEM PORODOWYM Załącznik 15a do SOPZ - obliczenia natężenia oświetlenia specyfikacja opraw oświetleniowych. Załącznik nr 16 do SOPZ - DECYZJA Nr 240/2019 znak AB.8740.1.Św.704.2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniająca pierwszą DECYZJĘ Nr 650/2017 z dnia 10-10-2017r. o pozwoleniu na budowę i obejmujący zmiany w zakresie dostosowania inwestycji do wymogów bezpieczeństwa sanitarnego i pożarowego o charakterze istotnym w stosunku do pierwotnego projektu. Załącznik nr 17 – jako załącznik nr 1 - kraty - do opisów technicznych przedmiarów robót dostępne są na stronie: http://nowyszpital.pl/grupa_nowy_szpital/przetargi/remonty_inwestycje/rid,838.html https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238329 Thu, 02 Apr 2020 17:14:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238329 <![CDATA[„Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w firmie Bigda Sp. J.”]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż 1 instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,975 kW na gruncie działki nr 109/15, należącej do spółki "BIGDA SPÓŁKA JAWNA" sp. j. zlokalizowanej w miejscowości Jagodne przy ulicy Jagodnej 6 z wykorzystaniem 123 szt. paneli fotowoltaicznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231009 Thu, 02 Apr 2020 16:16:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231009 <![CDATA[Budowa czterech instalacji fotowoltaicznych o mocy od 49,00 do 50 kWp każda]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa czterech instalacji fotowoltaicznych o mocy od 49,00 do 50 kWp każda, przeznaczonych do posadowienia na gruncie (typu on-grid) w miejscowości Smolęcin (gmina Kołbaskowo). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30002 Thu, 02 Apr 2020 15:49:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30002