Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Roboty budowlane https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 19 Dec 2018 06:39:39 +0100 <![CDATA[Modernizacja systemu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Zawoja ”-Kontrakt nr 3]]> Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie modernizacji kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Zawoja – Górna. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w Programu funkcjonalno - użytkowego. PRED ZŁOŻENIEM OFERTY ZAMAWIAJĄCY ZALECA WYKONANIE WIZJI W TERENIE. Zakres robót obejmuje: 1. Wymiana włazów żeliwnych fi 600 wraz z kołnierzami i pierścieniami – 162 sztuki 2. Wymiana uszkodzonych odcinków sieci kanalizacyjnej lub ich naprawa ok. 1246,10 m: Zamawiający zamieszcza dane z zawierające przeprowadzaną przez Zamawiającego inspekcję istniejącej sieci kanalizacyjnej objętej modernizacją -załącznik nr 8 SIWZ 3. Wymiana studni betonowych na nowe: Przewiduje się wymianę 13 studni betonowych o średnicy fi 1000 mm. Studnie zostaną wskazane w terenie przez Zamawiającego. 4. Studnie betonowe do doszczelnienia (drobne nieszczelności między kręgami, na wpięciach): Przewiduje się naprawę - uszczelnienie 10 studni betonowych o średnicy fi 1000 mm. Studnie zostaną wskazane w terenie przez Zamawiającego. Zamówienie obejmuje ponadto: − opracowanie i pozyskanie wszelkich materiałów do celów projektowych, − sporządzenie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, − sporządzenie projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót, kosztorysów, tabel elementów rozliczeniowych opartych o przedmiary robót i specyfikacje techniczne, − wykonanie robót na podstawie sporządzonej dokumentacji. UWAGA: Wszystkie załączniki znajdują się do pobrania na stronie: http://pgkib.pl/ https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156082 Tue, 18 Dec 2018 22:22:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156082 <![CDATA[Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 990 Kw w miejscowości Wizna]]> OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.I. Przedmiotem zamówienia jest budowa, przyłączenie do krajowego systemu elektroenergetycznego elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,99 MW wraz z uruchomieniem i uzyskaniem dokumentacji formalno-prawnej, wymaganej w świetle obowiązujących przepisów prawa, niezbędnych do uruchomienia i eksploatacji elektrowni, w szczególności: 1) Opracowanie projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem uzgodnienia od operatora sieci dystrybucyjnej jak i Zamawiającego, wykonanie robót budowlanych: prac ziemnych, montażowych, instalacyjnych i ogólnobudowlanych, 2) budowa stacji transformatorowej z przyłączem SN do punktu rozdziału urządzeń operatora systemu dystrybucji, ogrodzeniem terenu zgodnie z dokumentacją. 3) dostawa i montaż elektrowni fotowoltaicznej wraz z jej przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej zgodnie z projektami budowlanymi, pozwoleniami na budowę oraz warunkami przyłączenia. 4) przyłączenie elektrowni fotowoltaicznej należy wykonać zgodnie z pozwoleniem na budowę przyłącza wraz z uzgodnieniem etapu wykonawstwa z operatorem, w maksymalnych terminach w jakich Zamawiający jest zobligowany do przyłączenia, tj. zgodnie z Aneksem z PGE Dystrybucja stanowiącym Załącznik nr 6a 5) w razie konieczności wykonanie projektów zamiennych i uzyskanie aktualizacji dokumentacji formalno-prawnej, wymaganej obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji elektrowni, 6) zapewnienie odpowiednich osób do prowadzenia robót zgodnie z obowiązującym prawem i w odpowiednich specjalnościach, 7) opracowanie harmonogramu robót budowlanych i przedłożenie tych opracowań do weryfikacji Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 8) złożenie właściwym miejscowo organom administracyjnym: wniosku o wydanie dziennika budowy oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy, 9) przechowywanie na terenie budowy dziennika budowy, dokonywanie wpisów do dziennika budowy przez osoby uprawnione i zobowiązane prawem do dokonywania wpisów, 10) protokolarne przejęcie od Zamawiającego, terenu budowy przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego, 11) umieszczenie na terenie budowy, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, 12) kompleksowa obsługa geodezyjna celem właściwego umiejscowienia konstrukcji wsporczych i ogrodzenia elektrowni, 13) uprzątnięcie i uporządkowanie terenu po wykonanych pracach budowlanych, 14) bieżące dostarczanie do weryfikacji Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego atestów wbudowywanych materiałów budowlanych, deklaracji zgodności, aprobat, DTR i innych dokumentów pozwalających na ocenę właściwości i parametrów elementów składowych elektrowni, 15) zgłaszanie Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru gotowości do odbioru: a) robót zanikowych i ulegających zakryciu, b) robót częściowych - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, c) zakończonych wszystkich robót budowlanych, 16) protokolarne odbiory przez Zamawiającego wykonanych robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego, 17) protokolarny odbiór zakończonych robót budowlanych, dokonanie przez Wykonawcę wszelkich prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, ekspertyz, regulacji pozwalających na eksploatację elektrowni, 18) dokonanie rozruchu elektrowni, 19) przyłączenie elektrowni do sieci elektroenergetycznej, 20) złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156320 Tue, 18 Dec 2018 20:16:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156320 <![CDATA[Zakup materiałów i robót budowlanych polegających na budowie i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,99 MW w miejscowości Marianka oraz linii kablowej SN]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i robót budowlanych polegających na budowie i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,99 MW w miejscowości Marianka oraz linii kablowej SN. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156317 Tue, 18 Dec 2018 19:51:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156317 <![CDATA[Kontrakt 2 – Przebudowa sieci wodociągowej w Skarbimierzu-Osiedlu]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie Osiedla Skarbimierz, wraz z robotami odtworzeniowymi nawierzchni po robotach montażowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera część III SIWZ (opis przedmiotu zamówienia - Program Funkcjonalno – Użytkowy) dostępny pod adresem: http://eko.skarbimierz.pl/index.php/67-zapytanie-ofertowe-na-kontrakt-pn-przebudowa-sieci-wodociagowej-w-skarbimierzu-osiedlu.html https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13635 Tue, 18 Dec 2018 18:34:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13635 <![CDATA[Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 990 Kw w miejscowości Lewkowo Stare]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa, przyłączenie do krajowego systemu elektroenergetycznego elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,99 MW wraz z uruchomieniem i uzyskaniem dokumentacji formalno-prawnej, wymaganej w świetle obowiązujących przepisów prawa, niezbędnych do uruchomienia i eksploatacji elektrowni, w szczególności: 1) Opracowanie projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem uzgodnienia od operatora sieci dystrybucyjnej jak i Zamawiającego, wykonanie robót budowlanych: prac ziemnych, montażowych, instalacyjnych i ogólnobudowlanych, 2) budowa stacji transformatorowej z przyłączem SN do punktu rozdziału urządzeń operatora systemu dystrybucji, ogrodzeniem terenu zgodnie z dokumentacją. 3) dostawa i montaż elektrowni fotowoltaicznej wraz z jej przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej zgodnie z projektami budowlanymi, pozwoleniami na budowę oraz warunkami przyłączenia. 4) przyłączenie elektrowni fotowoltaicznej należy wykonać zgodnie z pozwoleniem na budowę przyłącza wraz z uzgodnieniem etapu wykonawstwa z operatorem, w maksymalnych terminach w jakich Zamawiający jest zobligowany do przyłączenia, tj. zgodnie z Aneksem z PGE Dystrybucja stanowiącym Załącznik nr 6a 5) w razie konieczności wykonanie projektów zamiennych i uzyskanie aktualizacji dokumentacji formalno-prawnej, wymaganej obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji elektrowni, 6) zapewnienie odpowiednich osób do prowadzenia robót zgodnie z obowiązującym prawem i w odpowiednich specjalnościach, 7) opracowanie harmonogramu robót budowlanych i przedłożenie tych opracowań do weryfikacji Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 8) złożenie właściwym miejscowo organom administracyjnym: wniosku o wydanie dziennika budowy oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy, 9) przechowywanie na terenie budowy dziennika budowy, dokonywanie wpisów do dziennika budowy przez osoby uprawnione i zobowiązane prawem do dokonywania wpisów, 10) protokolarne przejęcie od Zamawiającego, terenu budowy przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego, 11) umieszczenie na terenie budowy, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, 12) kompleksowa obsługa geodezyjna celem właściwego umiejscowienia konstrukcji wsporczych i ogrodzenia elektrowni, 13) uprzątnięcie i uporządkowanie terenu po wykonanych pracach budowlanych, 14) bieżące dostarczanie do weryfikacji Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego atestów wbudowywanych materiałów budowlanych, deklaracji zgodności, aprobat, DTR i innych dokumentów pozwalających na ocenę właściwości i parametrów elementów składowych elektrowni, 15) zgłaszanie Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru gotowości do odbioru: a) robót zanikowych i ulegających zakryciu, b) robót częściowych - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, c) zakończonych wszystkich robót budowlanych, 16) protokolarne odbiory przez Zamawiającego wykonanych robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego, 17) protokolarny odbiór zakończonych robót budowlanych, dokonanie przez Wykonawcę wszelkich prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, ekspertyz, regulacji pozwalających na eksploatację elektrowni, 18) dokonanie rozruchu elektrowni, 19) przyłączenie elektrowni do sieci elektroenergetycznej, 20) złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156308 Tue, 18 Dec 2018 17:56:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156308 <![CDATA[Zapytanie nr 6/2018 - Zadanie 2 cz II - Prace budowlane polegające na zrobieniu konstrukcji - zabudowa urządzeń myjni (zabudowa nadziemna) dla myjni 4-stanowiskowej]]> Zabudowy urządzeń myjni w kolorystyce firmowej dla myjni 4 stanowiskowej - obrandowanie w kolorystyce firmowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13632 Tue, 18 Dec 2018 17:14:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13632 <![CDATA[Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 199,8 kW na dachu hali produkcyjnej zakładu ML System w Zaczerniu, gm. Trzebownisko wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi.]]> Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 199,8 kW na dachu hali produkcyjnej zakładu ML System w Zaczerniu, gm. Trzebownisko wraz z niezbędnymi instalacjami wewnętrznymi. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156220 Tue, 18 Dec 2018 15:13:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156220 <![CDATA[Poprawa efektywności energetycznej budynków agroturystycznych firmy ”Stajnia Mazurska” Katarzyna Wąsiakowska.]]> Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków w miejscowości Kleszczewo 24, 11-513 Miłki (działka 78/11, 78/13, obręb 0005) oraz Góra 28, 12-250 Orzysz (działka 377/1, obręb 0009) wraz z odnawialnym źródłem energii - pompy ciepła https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13618 Tue, 18 Dec 2018 15:07:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13618 <![CDATA[Nabór ofert na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt.: „Budowa i wyposażenie centrum badawczo-rozwojowego technologii w sektorze cyberbezpieczeństwa”.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. „Budowa i wyposażenie centrum badawczo-rozwojowego technologii w sektorze cyberbezpieczeństwa” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156242 Tue, 18 Dec 2018 14:41:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156242 <![CDATA[Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 990 kW oraz montażu i uruchomienia elektrowni na gruncie zlokalizowanym w miejscowości Wizna]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa, przyłączenie do krajowego systemu elektroenergetycznego elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,99 MW wraz z uruchomieniem i uzyskaniem dokumentacji formalno-prawnej, wymaganej w świetle obowiązujących przepisów prawa, niezbędnych do uruchomienia i eksploatacji elektrowni, w szczególności: 1) Opracowanie projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem uzgodnienia od operatora sieci dystrybucyjnej jak i Zamawiającego, wykonanie robót budowlanych: prac ziemnych, montażowych, instalacyjnych i ogólnobudowlanych, 2) budowa stacji transformatorowej z przyłączem SN do punktu rozdziału urządzeń operatora systemu dystrybucji, ogrodzeniem terenu zgodnie z dokumentacją. 3) dostawa i montaż elektrowni fotowoltaicznej wraz z jej przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej zgodnie z projektami budowlanymi, pozwoleniami na budowę oraz warunkami przyłączenia. 4) przyłączenie elektrowni fotowoltaicznej należy wykonać zgodnie z pozwoleniem na budowę przyłącza wraz z uzgodnieniem etapu wykonawstwa z operatorem, w maksymalnych terminach w jakich Zamawiający jest zobligowany do przyłączenia, tj. zgodnie z Aneksem z PGE Dystrybucja stanowiącym Załącznik nr 6a 5) w razie konieczności wykonanie projektów zamiennych i uzyskanie aktualizacji dokumentacji formalno-prawnej, wymaganej obowiązującymi przepisami prawa, niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji elektrowni, 6) zapewnienie odpowiednich osób do prowadzenia robót zgodnie z obowiązującym prawem i w odpowiednich specjalnościach, 7) opracowanie harmonogramu robót budowlanych i przedłożenie tych opracowań do weryfikacji Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego, 8) złożenie właściwym miejscowo organom administracyjnym: wniosku o wydanie dziennika budowy oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczęcia budowy, 9) przechowywanie na terenie budowy dziennika budowy, dokonywanie wpisów do dziennika budowy przez osoby uprawnione i zobowiązane prawem do dokonywania wpisów, 10) protokolarne przejęcie od Zamawiającego, terenu budowy przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego, 11) umieszczenie na terenie budowy, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej i ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia oraz odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, 12) kompleksowa obsługa geodezyjna celem właściwego umiejscowienia konstrukcji wsporczych i ogrodzenia elektrowni, 13) uprzątnięcie i uporządkowanie terenu po wykonanych pracach budowlanych, 14) bieżące dostarczanie do weryfikacji Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającego atestów wbudowywanych materiałów budowlanych, deklaracji zgodności, aprobat, DTR i innych dokumentów pozwalających na ocenę właściwości i parametrów elementów składowych elektrowni, 15) zgłaszanie Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru gotowości do odbioru: a) robót zanikowych i ulegających zakryciu, b) robót częściowych - zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, c) zakończonych wszystkich robót budowlanych, 16) protokolarne odbiory przez Zamawiającego wykonanych robót budowlanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, przy udziale Inspektora nadzoru inwestorskiego, 17) protokolarny odbiór zakończonych robót budowlanych, dokonanie przez Wykonawcę wszelkich prób, sprawdzeń, pomiarów, badań, ekspertyz, regulacji pozwalających na eksploatację elektrowni, 18) dokonanie rozruchu elektrowni, 19) przyłączenie elektrowni do sieci elektroenergetycznej, 20) złożenie wniosku o pozwolenie na użytkowanie. Zakres inwestycji obejmuje: - przygotowanie placu budowy, - montaż konstrukcji wsporczej i paneli fotowoltaicznych, - montaż inwerterów, - montaż stacji transformatorowej, - budowę instalacji elektrycznej nN, - budowę linii SN, - budowę ogrodzenia, - roboty instalacyjne CCTV/KD/IT, - montaż oświetlenia terenu, - roboty instalacyjne AC/DC. - wykonanie dokumentacji powykonawczej - przyłączenie do sieci oraz oddanie do użytkowania. Szczegółowy opis wymagań technicznych dot. przedmiotu zamówienia został zawarty w dokumentacji technicznej tj. w projektach budowlanych stanowiących Załącznik nr 5 i 5a, warunkach przyłączenia do sieci wraz z aneksie do umowy stanowiące Załącznik nr 6 i 6a, pozwoleniu na budowę stanowiącym załącznik nr 7 i załącznik nr 8. W przypadku złożenia oferty z zastosowaniem równoważnych elementów składowych elektrowni fotowoltaicznej w stosunku do dokumentacji technicznej przedstawionej przez Zamawiającego jako Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania Ofertowego, Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania projektów zamiennych wraz z dokonaniem aktualizacji wszelkich zgód oraz dokumentacji prawno- administracyjnej w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie instalacji w terminach określonych w Aneksie z PGE ( Załącznik nr 6a ) zawartej przez Zamawiającego tj. nie później niż 30.04.2019. Zamawiający wymaga aby zainstalowane panele fotowoltaiczne (elektrownia fotowoltaiczna będąca przedmiotem zamówienia) w danej lokalizacji posiadały zdolność do wyprodukowania min 990 MWh/rok energii elektrycznej dla całej elektrowni fotowoltaicznej. Jeżeli Zamawiający będzie miał wątpliwość co do możliwości produkcyjnych zaproponowanego rozwiązania, w takim przypadku Zamawiający na podstawie załączonych do oferty dokumentów, w celu potwierdzenia deklarowanej produktywności wykona wyliczenia przy zastosowaniu programu do projektowania instalacji fotowoltaicznych – PV Sol Premium lub PV SYST. Jeżeli wystąpią rozbieżności w wyniku produktywności Zamawiający w porozumieniu z wykonawcą wybierze inną niezależną firmę, która wykona badanie produktywności. Wynik ten będzie niepodważalny i uznawany przez obydwie strony. Koszty badania pokryje strona dla której wynik był niekorzystny. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156158 Tue, 18 Dec 2018 14:38:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156158 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie dostawy i montażu czterech instalacji PV dla Społem PSS w Sławnie z dnia 18-12-2018 r.]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa i montaż systemu PV dla Społem PSS Sławno o łącznej mocy zainstalowanej 86,92 kWp, składającego się z czterech mikroinstalacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156239 Tue, 18 Dec 2018 14:22:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156239 <![CDATA[Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:" Modernizacja systemu ciepłowniczego Działdowa - poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła"]]> Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia pn:" Modernizacja systemu ciepłowniczego Działdowa - poprawa efektywności przesyłu i dystrybucji ciepła" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155555 Tue, 18 Dec 2018 14:07:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155555 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr PLASTFOL/RPWM.01.04.04/2018/1 na realizację robót budowlanych związanych z rozbudową budynku biurowo-produkcyjnego o część magazynowo-produkcyjną w ramach projektu pod nazwą „Internacjonalizacja działalności firmy Plast-Fol” dofinansowanego w ramach poddziałania 1.4.4 „Internacjonalizacja MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja na rzecz Zamawiającego robót budowlanych związanych z rozbudową budynku biurowo-produkcyjnego o część magazynowo-produkcyjną. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156232 Tue, 18 Dec 2018 14:02:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156232 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2018/UE „Wykonanie prac remontowych nieruchomości przy ul Rynek 16, Rynek 27, Rynek 28-29 w Oławie”]]> Przedmiotem zamówienia jest remont i odnowa części wspólnych budynków mieszkalnych przy ul. Rynek 16, Rynek 27 oraz Rynek 28-29 w Oławie w ramach realizacji projektu: "Remont i odnowa części wspólnych budynków mieszkalnych - Rynek 16, Rynek 27, Rynek 28-29 w Oławie" finansowanego ze środków EFRR i Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, podziałanie 6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – konkursy horyzontalne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156191 Tue, 18 Dec 2018 13:35:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156191 <![CDATA[Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Marymoncka 93/97 (nr rej. 17). W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m. st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza - Węzły indywidualne dla Warszawy - Etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16.]]> Wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Marymoncka 93/97 (nr rej. 17). W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m. st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza - Węzły indywidualne dla Warszawy - Etap II, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16. Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154468 Tue, 18 Dec 2018 12:59:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154468 <![CDATA[Wykonanie prac budowlano-remontowych budynku Domu Samotnej Matki]]> Przedmiotem zamówienia jest: rozbudowa i przebudowa budynku Domu Samotnej Matki „Dar życia” z wykonaniem windy oraz schodów zewnętrznych wraz ze zmianą sposobu użytkowania poddasza oraz nadbudowa i zmiana sposobu użytkowania przyległego budynku gospodarczego na pomieszczenia związane z działalnością prowadzoną w budynku zasadniczym przy ul. Wojska Polskiego 13, dz. nr 107 w obrębie 0027 w Koszalinie. Planowane jest wykonanie nadbudowy części parterowej oraz adaptacja poddasza na potrzeby mieszkalne Dodatkowo zaprojektowano nowe wejście z poziomu terenu likwidujące bariery architektoniczne oraz windę zewnętrzną i nowe schody zewnętrzne w miejsce istniejących. Przebudowa polega na polepszeniu warunków bytowych – wykonaniu pokoi mieszkalnych z łazienkami, pomieszczeń kuchennych, likwidacja nierównych poziomów pomieszczeń w obrębie kondygnacji. Na parterze wykonana będzie kuchnia, pomieszczenia socjalne oraz pokój spotkań, natomiast na wyższych kondygnacjach przewidziano wykonanie większej ilości sypialni wraz z łazienkami, aneksy kuchenne oraz pomieszczenia socjalne. W przybudowanym budynku gospodarczym zaprojektowano biuro z zapleczem sanitarnym, a w nadbudowanej kondygnacji na pierwszym piętrze - miejsce spotkań. Wszystkie roboty należy wykonać w celu uzyskania wymaganych warunków przeciwpożarowych, które przewidziane są dla tego typu budynków. Dla uzyskania wymaganych współczynników energooszczędności zaplanowano wymianę stolarki okiennej oraz uzupełnienie elewacji o izolację termiczną. Zmiana w układzie komunikacyjnym budynku polegająca na wykonaniu wykuć i zamurowań w ścianach nośnych i działowych, wyburzaniu ścian działowych oraz wykonania nowych przegród o funkcji działowej. Zainstalowanie wentylacji mechanicznej dla wszystkich pomieszczeń sanitarnych oraz kuchennych. Rozbudowa o przeszkloną windę zewnętrzną w zabudowie stalowej korytarzami komunikacyjnymi. Wykonanie schodów zewnętrznych oraz schodów między kondygnacjami (z II piętra na poddasze) Wykonanie nowego wejścia do budynku z poziomu terenu likwidując bariery architektoniczne. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana parapetów zewnętrznych, zwiększenie izolacji ścian zewnętrznych, odtworzenie elementów dekoracyjnych elewacji, wykonanie cokołów o podwyższonej odporności. Demontaż istniejących instalacji sanitarnych w budynku, wykonanie wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji, wykonanie wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej. Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej, montaż infrastruktury kablowej, kabli i przewodów, instalacji oświetlenia, montaż rozdzielnic elektrycznych oraz kurtyn powietrznych. Na czas remontu budynek zostanie opróżniony i w całości udostępniony na cele remontowe. Szczegółowy opis robót znajduje się w załączonej dokumentacji projektowej. Ponadto WYKONAWCA zobowiązuje się do uzyskania w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie Obiektu. Roboty budowlane wchodzą w zakres projektu pn. „Przebudowa budynku Domu Samotnej Matki w Koszalinie celem świadczenia wysokiej jakości usług społecznych”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (nr projektu: RPZP.09.03.00-32-0012/18). Szczegółowy zakres robót budowlanych określają załączone do niniejszego zapytania ofertowego: projekt budowlany, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót. Link do dokumentacji projektowej: http://koszalin.caritas.pl/dokumenty/dokumentacja_przetarg_dom_samotnej_matki.zip Zamawiający zaznacza, iż w przypadku wskazania nazw i/lub producentów w zakresie lub/i zamówieniu (z uwagi na specyfikę elementu i w sytuacji braku możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń), wykonawca ma możliwość realizacji przedmiotu zamówienia zawierającego produkty, elementy lub rozwiązania równoważne. Powyższe oznacza, iż produkty, elementy i/lub rozwiązania proponowane przez Wykonawcę muszą doprowadzić do uzyskania efektu założonego przez Zamawiającego. Ewentualna zmiana wymaga uzyskania zgody nadzoru konserwatorskiego i/lub budowlanego. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156183 Tue, 18 Dec 2018 12:44:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156183 <![CDATA[Modernizacja stacji uzdatniania wody "Kędzierak" przy ul. Kołbielskiej w Mińsku Mazowieckim]]> Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: "Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody "Kędzierak" przy ul. Kołbielskiej w Mińsku Mazowieckim" realizowanego w ramach projektu pn.: "Stworzenie innowacyjnego systemu gospodarki osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki". Kontrakt realizowany będzie zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy dla urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Wykonawcę - FIDIC "żółty", wydanie angielsko-polskie niezmienione 2008 z erratą (tłumaczenie 1. wydania 1999). Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień, opinii, zezwoleń, decyzji i dokonaniem zgłoszeń, w tym: • sporządzenie projektu wstępnego i uzyskanie dla niego akceptacji Zamawiającego, • sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów opinii, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę, • sporządzenie projektów wykonawczych, w tym wszystkich niezbędnych projektów branżowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156181 Tue, 18 Dec 2018 12:23:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156181 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia pod nazwą: Modernizacja mieszkań – Szczecin ul. Dmowskiego 64/3 w ramach projektu pn. „Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych” . Nr postępowania: 1/12/2018/DW/MM]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: • Mieszkanie 1 - dostosowanie mieszkań (likwidacja barier architektonicznych) – Szczecin, ul. Dmowskiego 64/3; dalej Mieszkanie nr 1 zgodnie z „Opisami zakresu modernizacji mieszkania w ramach projektu pn. „Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych“ stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik: • Mieszkanie nr 1 – Opis zakresu modernizacji mieszkania przy ul. Dmowskiego 64/3, 70-707 Szczecin wraz z załącznikami https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156145 Tue, 18 Dec 2018 10:40:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156145 <![CDATA[Budowa infrastruktury sanitranej w Parku Rozrywki.]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa robót budowalnych w zakresie Infrastruktury sanitarnej w Parku Rozrywki tj. obiektu z toaletami i kabinami prysznicowymi. Miejsce Realizacji zamówienia: Butryny k/ Olsztyna, woj. Warmińsko-Mazurskie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155981 Tue, 18 Dec 2018 10:38:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155981 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 271.37.2018 Na przeprowadzenie adaptacji budynku na potrzeby dziennego klubu Seniora w Nowym Strachocinie]]> Przedmiotem zamówienia jest adaptacja pomieszczeń po Szkole Podstawowej w Nowym Strachocinie na potrzeby organizacji dziennego klubu seniora w Nowym Strachocinie o łącznej powierzchni ok. 220m2. Adoptowane pomieszczenia dotyczą powierzchni gdzie odbywały się zajęcia lekcyjne dla uczniów nauczania początkowego, a pomieszczenia szkoły nie były użytkowane od ponad 5 lat. Zakres prac obejmuje usługi budowlane, hydrauliczne i elektryczne, montażu sanitariatów wraz ze wszystkimi materiałami i wyposażeniem technicznym, które są niezbędne do wykonania adaptacji pod potrzeby dziennego klubu seniora. Efektem adaptacji musi być taki stan adaptowanej powierzchni, aby możliwe było utworzenie dziennego klubu seniora (pomieszczenia dostosowane do potrzeb osób starszych, niesamodzielnych). Zakres prac adaptacyjny został wstępnie określony przez Zamawiającego w poniższym zestawieniu. Niemniej jednak każdy oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia własnej wizji lokalnej pomieszczeń do adaptacji, w celu sparametryzowania robót budowlanych i przygotowania odpowiedniej oferty zabezpieczającej potrzeby i wymagania Zamawiającego. Poglądowy rzut pomieszczeń po adaptacji stanowi załącznik nr 4 do zapytania ofertowego nr 271.37.2018. Jest to wyłącznie rzut poglądowy, ułatwiający identyfikację prac adaptacyjnych. Nie może jednak stanowić podstawy do dokładnego wyliczenia adaptowanych powierzchni ani rozmiaru adaptacji. Każdy oferent we własnym zakresie dokonuje pomiaru pomieszczeń do adaptacji. Na wizję lokalną można umówić się z p. Andrzej Mucha tel. 29/7176-001. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156127 Tue, 18 Dec 2018 09:35:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156127 <![CDATA[Budowa budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego, dostawa kompletnych maszyn, urządzeń, sprzętu, instalacji i wyposażenia według projektu budowlanego oraz dokumentacji przedwdrożeniowej, ich montaż i rozruch w systemie generalnego wykonawstwa w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Rozwój działu B+R w EGM S.A. celem dywersyfikacji oferty produktowej” (współfinansowane ze środków PO IR 2014-2020: Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw). Nr wew. ogłoszenia IV-12/2018.]]> Przedmiotem Zamówienia jest budowa budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego (budynek piętrowy o przybliżonej powierzchni użytkowej 1200 m2 wraz z prototypownią), dostawa kompletnych maszyn, urządzeń, sprzętu, instalacji i wyposażenia według projektu budowlanego oraz dokumentacji przedwdrożeniowej, ich montaż i rozruch w systemie generalnego wykonawstwa. Przedmiot Zamówienia obejmuje: - wykonanie robót budowlanych i montażowych, - dostawę kompletnych nowych maszyn, urządzeń, sprzętu, instalacji i wyposażenia, - montaż i rozruch dostarczonych maszyn, urządzeń, sprzętu, instalacji i wyposażenia, według projektu budowlanego oraz dokumentacji przedwdrożeniowej. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia zawiera dokumentacja budowlana i przedwdrożeniowa. Oferent jest zobowiązany do zaoferowania rozwiązań zgodnych z projektem budowlanym, dokumentacją przedwdrożeniową i wzorem umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156101 Mon, 17 Dec 2018 23:16:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156101 <![CDATA[Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania rewitalizacji infrastruktury parku (działania 1.2, 1.5, 1.7) - budowa ramp dla niepełnosprawnych oraz schody terenowe przy budynku Głównym, amfiteatr, schody przy ścieżce amfiteatru (MRPO.6.3.2/16; potwórka MRPO.6.3.2/10)]]> DANE CHARAKTERYZUJĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (w rozumieniu Prawa Budowlanego) w ramach zadania rewitalizacja infrastruktury parku. Zakres planowanych do przeprowadzenia prac określony jest w projekcie budowlanym stanowiącym załączniki do niniejszego zapytania ofertowego. Poniższy zakres robót realizowany na podstawie decyzji pozwolenia na budowę Prezydenta Miasta Krakowa NR 992/6740.1/2017, znak: UA-01-5.6740.1.359.2017.JKU z dnia 12.06.2017r. Pod nazwą: budowa ramp dla niepełnosprawnych oraz schody terenowe przy budynku Głównym, amfiteatr, schody przy ścieżce amfiteatru. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w punkcie III załączonego pod publikację ZAPYTANIA OFERTOWEGO. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156098 Mon, 17 Dec 2018 22:29:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156098 <![CDATA[Montaż instalacji fotowoltaicznej w ramach realizacji projektu pn. Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach przedsiębiorstwa OLPOL w Olsztynie. Postępowanie znak ZO/OLP/3/2018.]]> 1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych polegających na przetwarzaniu światła słonecznego bezpośrednio na energię elektryczną o mocy 27,20 kWp i 20,48 kWp na budynkach przedsiębiorstwa OLPOL w Olsztynie: 1) Pierwsza instalacja zlokalizowana na działce 12/1 obręb ewid.98 miasto Olsztyn składać się będzie z 85 monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 27,20 kWp. 2) Druga instalacja zlokalizowana na działkach 5/1 i 5/2 obręb ewid.79 miasto Olsztyn składać się będzie z 64 monokrystalicznych paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 20,48 kWp. 3) Panele w dwóch instalacjach zostaną posadowione na dachu na konstrukcji stalowo- aluminiowej oraz podłączone do trójfazowych falowników. 4) Obydwie instalacje mają zostać zainstalowane na dachach budynków: a) moc umowna przy ul. Piłsudskiego 64 wynosi 27 kW, b) moc umowna przy ul. Lubelskiej 32E- 20,5 kW. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na istniejących dachach budynków w tym w szczególności: 1) dostawę i montaż urządzeń i wyposażenia wchodzącego w skład instalacji fotowoltaicznej, 2) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 3) wykonanie w imieniu Zamawiającego przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji, 3. Pozostałe informacje dla pierwszej instalacji: 1) budynek handlowo-usługowy przy ul. Piłsudskiego 64 w Olsztynie: a) Wykonawca zobowiązany jest wykonać konstrukcję wsporczą zgodnie z projektem konstrukcji wsporczej pod montaż paneli PV , b) montaż inwerterów w budynku, c) odległość od RG do paneli ok. 50 m, 2) Zamawiający informuje, że zainteresowani wykonawcy mogą osobiście zobaczyć miejsce instalacji 4. Pozostałe informacje dla drugiej instalacji: 1) budynek biurowo-magazynowy przy ul. Lubelskiej 32E w Olsztynie: a) dach magazynu pokryty blachą trapezową, b) wysokość budynku 6 m w kalenicy, c) dach magazynu konstrukcji stalowej, d) dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 10 stopni. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacjach projekto-wej stanowiących załącznik nr 4 do ZO, Zapytaniu ofertowym oraz wzorze umowy. Minimalne parametry techniczne zostały wskazane w dokumentacjach projektowych. 6. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji projektowej, ZO wraz z załącznikami oraz pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia, a także obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, wraz z okresem gwarancji. 7. Zamawiający informuje, że wymagany minimalny okres gwarancji na wykonane roboty montażowe (budowlane) całej instalacji wynosi 24 miesiące. 8. Zamawiający informuje, że wymagany minimalny okres gwarancji producenta w odniesieniu do poszczególnych elementów składowych instalacji wynosi: 1) moduły fotowoltaiczne: min. 10 lat, 2) falowniki: min. 5 lat, 3) konstrukcja nośna instalacji : min. 10 lat, 9. W przypadku wskazania ZO znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych w stosunku do wskazanych w dokumentacji projekto¬wej, oraz ZO pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji projektowej oraz ZO oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje), 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 6) standardów emisyjnych, 7) izolacyjności cieplnej Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego i projektanta 10. Wymieniony w dokumentacji projektowej (załączniku nr 4 do ZO) sprzęt musi być fabrycznie nowe i musi posiadać instrukcję obsługi w języku polskim, oraz certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczające sprzęt do użytkowania. 11. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 12. Nazwy i kody CPV: 45261215-4 - Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych, 45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 45231000-5 – Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii, 09331200-0 – słoneczne moduły fotoelektryczne, 09332000-5 - instalacje słoneczne energetycznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156097 Mon, 17 Dec 2018 22:06:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156097 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/12/2018/5.1 RPO WP - Zakup, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 39,73kW]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej 39,73kW zgodnie ze specyfikacją wymienioną w Załączniku nr 1 oraz Dokumentacji Technicznej stanowiącej Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 1/12/2018/5.1 RPO WP na potrzeby realizacji projektu pn. „Wykorzystanie energii słonecznej przez firmę JMP Wózki Widłowe Paluchiewicz Spółka Jawna na potrzeby własne” przy ul. Sejneńskiej 10, 15-399 Białystok. Projekt zakłada dostawę i montaż: - modułów fotowoltaicznych o łącznej mocy 39,73kW na konstrukcji wsporczej, - zestawu inwentorów, - instalacje elektryczne DC i AC wraz z zabezpieczeniami, - instalacji uziemiającej i odgromowej, - urządzenia systemu monitorowania instalacji, oraz - przyłącze do rozdzielni głównej, - modernizację istniejącej rozdzielni głównej w zakresie instalacji fotowoltaicznej, - uruchomienie i sprawdzenie instalacji, - dokumentacja i odbiór inwestycji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156088 Mon, 17 Dec 2018 21:47:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156088 <![CDATA[Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia Dziennego Domu Pomocy w Sokołowym Kącie]]> Wykonanie prac adaptacyjnych w części pomieszczeń budynku po dawnej szkole wiejskiej, przeznaczonych na powstałą w ramach projektu placówkę wsparcia dziennego – Dzienny Dom Pomocy o łącznej powierzchni użytkowej 196,5 m2 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156080 Mon, 17 Dec 2018 20:24:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156080 <![CDATA[Wykonanie robót budowlanych i montażowych, dostawa kompletnych maszyn, urządzeń, sprzętu, instalacji i wyposażenia według projektu budowlanego oraz dokumentacji przedwdrożeniowej, ich montaż i rozruch w systemie generalnego wykonawstwa w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji dedykowanej mączki wapiennej dla przemysłu szklarskiego w oparciu o wyniki zrealizowanych prac rozwojowych” (współfinansowane ze środków PO IR 2014-2020: Kredyt na innowacje technologiczne). Nr wew. ogłoszenia III-12/2018.]]> Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i montażowych, dostawa kompletnych maszyn, urządzeń, sprzętu, instalacji i wyposażenia według projektu budowlanego oraz dokumentacji przedwdrożeniowej, ich montaż i rozruch w systemie generalnego wykonawstwa. Przedmiot Zamówienia obejmuje: - wykonanie robót budowlanych i montażowych, - dostawę kompletnych nowych maszyn, urządzeń, sprzętu, instalacji i wyposażenia, - montaż i rozruch dostarczonych maszyn, urządzeń, sprzętu, instalacji i wyposażenia, według projektu budowlanego oraz dokumentacji przedwdrożeniowej. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia zawiera dokumentacja budowlana i przedwdrożeniowa. Oferent jest zobowiązany do zaoferowania rozwiązań zgodnych z projektem budowlanym, dokumentacją przedwdrożeniową i wzorem umowy. Inwestycja dotyczy wdrożenia technologii w przemyśle przetwórstwa kamienia wapiennego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156081 Mon, 17 Dec 2018 20:15:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156081 <![CDATA[Zapytanie nr 5/2018 Zadanie 2 cz I - Prace budowlane polegające na zrobieniu konstrukcji stalowo- murowanej (zabudowa nadziemna) dla myjni 4-stanowiskowej]]> Konstrukcja stalowo-murowana w kolorystyce firmowej dla myjni 4 stanowiskowej z zabezpieczeniem antykorozyjnym, zadaszona, oświetlenie wszystkich stanowisk myjni LED z automatyką zmierzchową. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13582 Mon, 17 Dec 2018 17:51:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13582 <![CDATA[Roboty budowlane dotyczące wykonania instalacji]]> Roboty Budowlane dotyczące wykonania następujących rodzajów instalacji: - Instalacji pary wodnej - Instalacji elektrycznej - Instalacji wodociągowej - Instalacji sprężonego powietrza - Instalacji doprowadzenia surowca do linii technologicznej. Do zapytania załączono schemat instalacji wraz z podstawową specyfikacją techniczną. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156045 Mon, 17 Dec 2018 16:24:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156045 <![CDATA["Zaprojektuj i wybuduj" - Zaprojektowanie i budowa hali produkcyjnej w celu wdrożenia nowej technologii produkcji wielkogabarytowej stolarki PVC.]]> Zaprojektowanie i budowali hali https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13579 Mon, 17 Dec 2018 16:22:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13579 <![CDATA[Wykonanie robót budowlanych - dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych oraz systemów zarządzania energią w budynku firmy w ramach projektu pt. " Poprawa efektywności energetycznej budynku firmy "ALMA" Spółka Jawna w Parczewie"]]> Przedmiot zamówienia przewiduje dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz systemu zarządzania energia w budynku usługowym zgodnie z kosztorysem, określonych na podstawie przeprowadzonego audytu energetycznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156032 Mon, 17 Dec 2018 15:52:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156032 <![CDATA[Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,75 MW w miejscowości Wólka Bosowska, gmina Gnojno, powiat buski, województwo świętokrzyskie]]> Przedmiot zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wybudowaniu, uruchomieniu oraz oddaniu do użytkowania elektrowni fotowoltaicznej o mocy szczytowej 0 .75MW wraz z kontenerową stacją transformatorową oraz przyłączem kablowym SN 15kV, o długości 0.32 km. b) Budowana elektrownia fotowoltaiczna ma zostać połączona z istniejącą siecią elektroenergetyczną SN 15kV należącą PGE Dystrybucja S.A d) Zamawiający wymaga aby zainstalowane panele fotowoltaiczne (Farma Fotowoltaiczna), w danej lokalizacji posiadały zdolność do wyprodukowania minimum 775 MWh/rok energii elektrycznej - dla całej Farmy Fotowoltaicznej. e) Miejsce realizacji zamówienia: Polska, woj. świętokrzyskie, powiat buski, gmina Gnojno, miejscowość Wólka Bosowska, działki nr ewidencyjny: 309, 310, 311, 312 – obręb geodezyjny Wólka Bosowska. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155966 Mon, 17 Dec 2018 15:23:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155966 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1a z dnia 17/12/2018]]> 1/ ZAKUP ROBÓT I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z TERMOMODERNIZACJĄ BUDYNKU 1) System grzewczy - wymiana. 2) System zarządzania energią. 3) Brama 2 - wymiana. 4) Grupa stolarka - wymiana. 5) Docieplenie - stropodach hali. 6) Docieplenie ściana zewnętrzna 7) Grupa stolarka - wymiana. 8) Drzwi wej. 1 - wymiana. 9) Wymiana oświetlenia na LED. 10) Grupa stolarka6, 100-wymia. 11) Podłoga na gruncie ocieplenie. ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM NR 3 PRZEDMIAR ROBÓT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156018 Mon, 17 Dec 2018 15:15:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156018 <![CDATA[Zakup robót i materiałów budowlanych związanych z budową instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,380 MW w miejscowości Studzianki]]> Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu robót i materiałów budowlanych w zakresie wybudowania i uruchomienia instalacji PV o mocy 0,380 MW w miejscowości Studzianki (adres inwestycji: miejscowość Studzianki działki nr 312, 314, 690; gmina Wolbórz, powiat Piotrków Trybunalski, woj. łódzkie) wraz z uruchomieniem instalacji oraz przeprowadzeniem wszelkich badań i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zobowiązany będzie także do przeprowadzenia ostatecznego odbioru wykonanej instalacji fotowoltaicznej i uzyskania (w imieniu Zamawiającego) od Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzenia o możliwości świadczenia usługi dystrybucji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156005 Mon, 17 Dec 2018 14:51:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156005 <![CDATA[Zakup robót i materiałów budowlanych związanych z budową instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,990 MW w miejscowości Brzustów]]> Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu robót i materiałów budowlanych w zakresie wybudowania i uruchomienia instalacji PV o mocy 0,990 MW w miejscowości Brzustów (adres inwestycji: miejscowość Brzustów działki nr 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420; gmina Inowłódz, powiat Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie) wraz z uruchomieniem instalacji oraz przeprowadzeniem wszelkich badań i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zobowiązany będzie także do przeprowadzenia ostatecznego odbioru wykonanej instalacji fotowoltaicznej i uzyskania (w imieniu Zamawiającego) od Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzenia o możliwości świadczenia usługi dystrybucji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155992 Mon, 17 Dec 2018 14:31:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155992 <![CDATA[Zapytanie ofertowe numer 1/AGRANA/3.1/RPOWS na wykonanie prac budowlanych w ramach projektu Rozpoczęcie działalności w branży OZE Przedsiębiorstwa Wdrożeniowego AGRANA Robert Mierzyński, dzięki uruchomieniu farmy fotowoltaicznej Smugi o mocy 0,999 MW oraz dwóch mikroinstalacji pv o mocy 40 kW każda, na budynkach w siedzibie firmy w Sadłowicach.]]> Przedmiotem Zamówienia jest budowa „Farmy Fotowoltaicznej Smugi”, nazywanej dalej Farmą (obiekt elektrowni fotowoltaicznej) o mocy 0,999 MW w Smugach, gmina Wojciechowice, oraz budowa dwóch mikroinstalacji fotowoltaicznych o mocy 40 kW każda w siedzibie firmy w Sadłowicach, w ramach projektu "Rozpoczęcie działalności w branży OZE Przedsiębiorstwa Wdrożeniowego AGRANA Robert Mierzyński, dzięki uruchomieniu farmy fotowoltaicznej Smugi o mocy 0,999 MW oraz dwóch mikroinstalacji pv o mocy 40 kW każda, na budynkach w siedzibie firmy w Sadłowicach", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia, Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, do czasu zawarcia umowy. Z tytułu unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154213 Mon, 17 Dec 2018 14:05:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154213 <![CDATA[Wykonanie instalacji do wytwarzania koncentratu flotacyjnego Zn-Pb-Ag – zabudowa prasy filtracyjnej LAROX.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zabudowy prasy filtracyjnej LAROX w ramach wykonania instalacji do wytwarzania koncentratu flotacyjnego Zn-Pb-Ag celem zwiększenia odzysku Ag i Zn ze szlamów z procesu ługowania prażonki cynkowej dla efektywnego zagospodarowania odpadów wydobywczych po przeróbce rud cynku i ołowiu zgodnie z zakresem projektów wykonawczych i przedmiarem robót oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155959 Mon, 17 Dec 2018 13:35:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155959 <![CDATA[Remont instalacji wodno-kanalizacyjnych i centralnego ogrzewania]]> 1/. Remont instalacji centralnego ogrzewania. 2/. Remont instalacji zimnej wody. 3/. Remont instalacji ciepłej wody. 4/. Remont instalacji kanalizacyjnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155957 Mon, 17 Dec 2018 13:17:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155957 <![CDATA[Zapytanie ofertowe numer 1/KILIAN/3.1/RPOWS na wykonanie prac budowlanych w ramach projektu Rozwój firmy ZPH KILIAN Jan Kiliański, dzięki uruchomieniu innowacyjnej elektrowni fotowoltaicznej w Grzybowie oraz mikroinstalacji pv w siedzibie firmy w Gałkowicach]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej „Farmy Fotowoltaicznej Grzybów”, nazywanej dalej Farmą (obiekt elektrowni fotowoltaicznej) o mocy 0,996 MW w Grzybowie, gmina Staszów, oraz budowa nowej mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW w siedzibie firmy w Gałkowicach w ramach projektu "Rozwój firmy ZPH KILIAN Jan Kiliański, dzięki uruchomieniu innowacyjnej elektrowni fotowoltaicznej w Grzybowie oraz mikroinstalacji pv w siedzibie firmy w Gałkowicach" , współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia, Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, do czasu zawarcia umowy. Z tytułu unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1152861 Mon, 17 Dec 2018 13:09:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1152861 <![CDATA[Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Podleśnej 8 w Ornecie]]> 1. Roboty budowlane związane z termomodernizacją budynku: 1/. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 2/. Ocieplenie przegród budowlanych . 3/. Remont pokrycia dachowego, kominy, obróbki blacharskie 4/. Zagospodarowanie terenu: odtworzenie i naprawa utwardzonych ciągów pieszych, rozebranych w związku z prowadzonym dociepleniem ścian przyziemia; wykonanie opaski wokół budynku; uporządkowanie terenów zielonych po zakończeniu robót budowlanych. 5/. Roboty ogólnobudowlane związane z wykonywaną termomodernizacją 2. Wykonanie instalacji solarnej; węzeł ciepła. 3. Roboty ogólnobudowlane remontowe : 1/. Remont klatek schodowych i pomieszczeń wspólnych 2/. Zagospodarowanie terenu: ciągi piesze i opaski wokół budynku; nawierzchnie trawiaste; nasadzenia ozdobne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155950 Mon, 17 Dec 2018 13:04:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155950 <![CDATA[Wykonanie remontu dachu wraz z obróbką blacharską oraz wymiana okien mansardowych, renowacja elewacji.]]> Wykonanie remontu dachu wraz z obróbką blacharską oraz wymiana okien mansardowych, renowacja elewacji w ramach projektu pn „Miasto od nowa – rewitalizacja Starego Miasta i Zatorza”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155946 Mon, 17 Dec 2018 12:58:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155946 <![CDATA[2018_CS_3188_Przebudowa wraz ze zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku L-1 na budynek laboratoryjno-biurowy]]> Przedmiotem zamówienia jest przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku L-1 na budynek laboratoryjno - biurowy wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, wentylacją mechaniczną ze schładzaniem, c.o., elektryczną i teletechniczną, instalacją gazów technicznych, kanalizacją przemysłową oraz sanitarną, oraz instalacjami wewnętrznymi na zewnątrz budynku: c.o., elektryczną i teletechniczną, instalacją gazów technicznych, kanalizacją przemysłową oraz sanitarną, przebudowa istniejącego budynku magazynowo – garażowego wraz z instalacjami wewnętrznymi, budowa miejsc postojowych, przebudowa drogi wewnętrznej oraz remont istniejącej nawierzchni dróg wewnętrznych, na działce nr 2/269 obr. 0007 Nowa Sarzyna w miejscowości Nowa Sarzyna. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155942 Mon, 17 Dec 2018 12:43:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155942