Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Dostawy inne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Thu, 02 Jul 2020 14:43:38 +0200 <![CDATA[Zakup, dostawa i montaż w bacówce kompletu tradycyjnego wyposażenia szałasu, w celu utworzenia ekspozycji przeznaczonej do celów edukacyjnych w ramach projektu pn. Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.]]> Zakup, dostawa i montaż w bacówce kompletu tradycyjnego wyposażenia szałasu, w celu utworzenia ekspozycji przeznaczonej do celów edukacyjnych w ramach projektu pn. Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Zadanie I - Zakup, dostawa i montaż wyposażenia bacówki; Zadanie II - Zakup, dostawa i montaż w bacówce regionalnego stroju pasterskiego (specyficznego dla regionu Spisza) wchodzącego w skład ekspozycji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252343 Thu, 02 Jul 2020 14:40:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252343 <![CDATA[DOSTAWA URZĄDZEO, MATERIAŁÓW I ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. "KLUB SENIORA W ŁUKOWIE"]]> DOSTAWA URZĄDZEO, MATERIAŁÓW I ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. "KLUB SENIORA W ŁUKOWIE" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252388 Thu, 02 Jul 2020 14:39:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252388 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 34/DOT-01/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa komponentów sterowania automatycznego w celu realizacji projektu "Autonomiczne stanowisko do nanoszenia cienkich warstw konwerterów energii" w ramach umowy nr UDARPSL.01.02.00.24-0608/18-00 z dnia 28.06.2019 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252383 Thu, 02 Jul 2020 14:29:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252383 <![CDATA[Zakup odczynników biologicznych 02 07 2020 B]]> Odczynniki biologiczne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252380 Thu, 02 Jul 2020 14:20:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252380 <![CDATA[Dostawa Aparatu Mammograficznego]]> Firma Pro-Project Henryk Kartaszyński realizująca projekt „Rozwój PRO-PROJECT poprzez rozbudowę zakładu produkcyjnego i dostosowanie aktywów Firmy do potrzeb wdrożenia nowych procesów stosowanych przy produkcji szeregu wyrobów własnych w celu wdrożenia własnych prac B+R oraz wdrożenie nowego systemu globalnej chmury Pro-Control.online” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na: dostawę Aparatu Mammograficznego, zgodnie z Wykazem parametrów sprzętu (Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności udzielania zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1986, z późn. zm.). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252333 Thu, 02 Jul 2020 13:55:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252333 <![CDATA[Sukcesywna dostawa odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej na kursy spawania dla Zespołu Szkół CKU w Gronowie]]> Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej, przeznaczonych na kursy spawania organizowane w Zespole Szkół CKU w Gronowie w ramach realizacji Projektu nr RPKP.10.04.02-04-0002/17 pn.: „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10: Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.4. Edukacja dorosłych, Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy. Sukcesywne dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą do siedziby Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w nie więcej niż trzech dostawach, przy czym ostatnia dostawa została zaplanowana na październik 2020 r. Każda z planowanych dostaw częściowych będzie wcześniej wskazana przez Zamawiającego. W przypadku odzieży lub obuwia roboczego rozmiary każdorazowo zostaną wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie towary stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i uszkodzeń i niebędące przedmiotem praw osób trzecich oraz spełniające parametry techniczne i użytkowe opisane w zapytaniu ofertowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252368 Thu, 02 Jul 2020 13:54:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252368 <![CDATA[Wykonanie i dostawa oznaczeń drzwi w instytutach, wydziałach i filiach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poprzez przygotowanie i naklejenie 1580 tabliczek informacyjnych z kodem QR oraz opisem w języku Braille’a, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.]]> Wykonanie i dostawa oznaczeń drzwi w instytutach, wydziałach i filiach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poprzez przygotowanie i naklejenie 1580 tabliczek informacyjnych z kodem QR oraz opisem w języku Braille’a, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252282 Thu, 02 Jul 2020 13:52:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252282 <![CDATA[Wykonanie, montaż i uruchomienie wieży suszarniczej oraz stanowiska złoża fluidalnego chłodzonego (wibrofluizatora)]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie (na podstawie opracowanego projektu technicznego), montaż i uruchomienie wieży suszarniczej oraz stanowiska złoża fluidalnego chłodzonego (wibrofluizatora – element do budowy instalacji demonstracyjnej). Przedmiotowy zakup dotyczy projektu pn. „Przeprowadzenie prac badawczo- rozwojowych nad zasadniczymi zmianami produktów i technologii produkcji w Basso Sp. z o.o." nr POIR.01.01.01-00-1459/19 w ramach Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251630 Thu, 02 Jul 2020 13:52:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251630 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 25/POIR/1.1.2/2020 - dostawa 600 t aluminium pierwotnego/ delivery of 600 t primary aluminium]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa 600 ton (+/-2%) aluminium pierwotnego niezbędnego do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji walcówki z wysokowytrzymałych stopów aluminium serii 2xxx, 5xxx i 7xxx” w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx The subject of the order is the delivery of 600 tones (+/-2%) of the primary aluminium needed to perform the project by the Ordering Party known as “Development of innovative technology for the production of wire rods of high - strength aluminium alloys of 2xxx, 5xxx, 7xxx series No. POIR.01.01.02-00-0044/15 co-financed by the European Regional Development Fund under the Operational Program Intelligent Development 2014 -2020, Measure 1.1. "R&D projects of enterprises", Submeasure 1.1.2 "R&D works of enterprises connected with the production of a pilot/demonstration plant. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252328 Thu, 02 Jul 2020 13:52:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252328 <![CDATA[05/06/2020 Dostawa nr 6 drobnego sprzętu laboratoryjnego]]> Przedmiotem zamówienia nr 05/06/2020 jest Dostawa nr 6 drobnego sprzętu laboratoryjnego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33405 Thu, 02 Jul 2020 13:50:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33405 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na dostawę elementów do budowy podzespołów urządzenia w postaci próbników do zbioru z podłoża (1 kpl.) potrzeby firmy OCEAN-TECH SP. Z O. O.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów do budowy podzespołów urządzenia w postaci próbników do zbioru z podłoża (1 kpl.) na potrzeby firmy OCEAN-TECH SP. Z O.O. w ramach projektu pt. „Opracowanie bezzałogowego systemu podwodnego do prowadzenia wieloaspektowych misji głębinowych realizowanych w celach procesowych” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252367 Thu, 02 Jul 2020 13:49:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252367 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zakup paletyzarki]]> I. Paletyzarka: 1. Opis szczegółowy – elementy przedmiotu zamówienia a. Dane techniczne: • Obsługiwany przez 1 osobę, • Rozstaw kół 1675 mm dostosowany do rozstawu wibroprasy kroczącej, • Masa do 2 500 kg, • Rozstaw chwytaka 500 – 1300 mm, • Wysokość składowania 1300 mm, • Wydajność składowania ok. 100 m3 bloczka / 8h, • Moc zainstalowana 7,5 kW, • Prowadzenie trawersy chwytaka na 4 kolumnach, • Regulowana siła ścisku każdej szczęki chwytaka za pomocą osobnych zaworów, b. Dodatkowo: • Sztywne i precyzyjne prowadzenie szczęk chwytaka na 4 kolumnach, • Przesuw boczny chwytaka, • Skrętne koła w standardzie, 2. Oferent wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu dokumenty: • - specyfikacja techniczna poszczególnych elementów, • - instrukcja obsługi w języku polskim, • - karta gwarancyjna. Na ofercie należy odnieść się do wszystkich wyżej wymienionych elementów dla danej części. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Niniejszy opis jest tylko skróconą wersją, wszystkie szczegółowe informacje dotyczące zapytania znajdują się w załączonych plikach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252365 Thu, 02 Jul 2020 13:46:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252365 <![CDATA[Sukcesywna dostawa odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej dla uczniów Zespołu Szkół CKU w Gronowie]]> Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej dla uczniów biorących udział w kursach spawalnictwa organizowanych w Zespole Szkół CKU w Gronowie w ramach realizacji Projektu nr RPKP.10.02.03-04-0005/19 pn.: „Dbamy o Twoją przyszłość”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10: Innowacyjna Edukacja, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe. Sukcesywne dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą do siedziby Zespołu Szkół, CKU w Gronowie w okresie realizacji projektu, tj. w latach 2020-2023, w następujących częściach (dostawach częściowych): 1) 2020 rok - jedna dostawa obejmująca 12 szt. z każdej pozycji zamówienia; 2) 2021 rok – trzy dostawy obejmujące 36 szt. z każdej pozycji zamówienia; 3) 2022 rok - trzy dostawy obejmujące 36 szt. z każdej pozycji zamówienia; 4) 2023 rok - jedna dostawa obejmująca 12 szt. z każdej pozycji zamówienia. Każda z planowanych dostaw częściowych będzie wcześniej wskazana przez Zamawiającego. W przypadku odzieży lub obuwia roboczego rozmiary każdorazowo zostaną wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie towary stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i uszkodzeń i niebędące przedmiotem praw osób trzecich oraz spełniające parametry techniczne i użytkowe opisane w zapytaniu ofertowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252337 Thu, 02 Jul 2020 13:22:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252337 <![CDATA[Dostawa, montaż i uruchomienie elementów zespołu maszyn tnąco-rozwłókniających i wypełniających – zapytanie 2]]> Dostawa, montaż i uruchomienie elementów zespołu maszyn tnąco-rozwłókniających i wypełniających. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia obejmuje transport urządzeń do siedziby zamawiającego, montaż i uruchomienie, przeszkolenie pracowników oraz test odbiorowy w siedzibie Zamawiającego. Zaoferowane urządzenia muszą być nowe. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z podziałem przedstawionym w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej części z osobna. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia wydajności poszczególnych urządzeń przed podjęciem decyzji o wyborze oferty. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252353 Thu, 02 Jul 2020 13:22:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252353 <![CDATA[Zakup systemu precyzyjnego lądowania na potrzeby realizacji projektu pn.: „System automatycznej akwizycji i analizy danych przestrzennych automatyzujący proces inwentaryzacji, modelowania i obliczania składowisk surowców mineralnych w czasie quasi rzeczywistym” Nr sprawy: 17/2020/BK/AutoInvent]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu precyzyjnego lądowania na potrzeby realizacji projektu prowadzonego przez JSW Innowacje S.A. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252338 Thu, 02 Jul 2020 13:20:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252338 <![CDATA[kable grzewcze 2]]> Przedmiot zamówienia stanowią kable grzewcze, będące częścią przyszłej instalacji pilotażowej w rafinerii Grupy LOTOS SA w Gdańsku, w ramach projektu badawczo-rozwojowego, który otrzymał dofinansowanie NCBR w ramach programów B+R INNOCHEM programu POIR 2014-2020. Zamawiającym jest Grupa LOTOS SA - lider przedmiotowego projektu. Miejscem dostawy są zakłady partnera konsorcjum przedmiotowego projektu - Polymemtech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Adres zakładów podany jest w sekcji – „Miejsce realizacji zamówienia”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252344 Thu, 02 Jul 2020 13:07:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252344 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1-COV-2020: Zakup i dostawa światłowodowej wykrawarki laserowej.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa światłowodowej wykrawarki laserowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33398 Thu, 02 Jul 2020 12:55:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33398 <![CDATA[Dostawa pomocy dydaktycznych w podziale na części w ramach projektu: „Rozwijanie kompetencji kluczowych jako klucz do sukcesu na rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii i Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim”, realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.]]> Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych, w podziale na części, do prowadzenia zajęć w szkołach z terenu Gminy Domanice uczestniczących w projekcie: 1. Szkoła Podstawowa w Domanicach-Kolonii, 2. Szkoła Podstawowa w Olszycu Szlacheckim. Przedmiot zamówienia obejmuje: W części 1- pomoce dydaktyczne część 1 - 74 pozycje asortymentowe, W części 2- pomoce dydaktyczne część 2 - 6 pozycji asortymentowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1248414 Thu, 02 Jul 2020 12:30:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1248414 <![CDATA[Zakup i dostawa zestawu palet, bębnów, kabli, złączy i przedłużaczy do systemu Ekoterm oraz palety z montażem nagrzewnic wodnych i oprzyrządowaniem wraz z zestawem węży, kolektorów i szybkich połączeń ( kamlocków )- 16 kpl]]> 1. Zakup i dostawę zestawu palet, bębnów, kabli złączy i przedłużaczy do systemu Ekoterm zgodnie z poniższymi minimalnymi lub równoważnymi parametrami technicznymi: Palety na 2szt. Thermonoxów każda, 3 szt. Paleta z bębnem z przewodami elastycznymi miedź/guma, klasa 5, wytrzymały na uszkodzenia, przetarcia, odporny na oleje, tłuszcze, wodę, warunki atmosferyczne, 3kV odp. Na zwarcia do 1kV: 3 przewody o przekroju 240 mm² i długości 30 mb. każdy + jeden przewód o przekroju 120mm² i długości 50mb, 1 kpl Paleta z bębnem z przewodami elastycznymi miedź/guma 3kV odp. na zwarcie do 1kV o długości 30 mb: 3 przewody o przekroju 120mm² + jeden przewód o przekroju 70mm² Przedłużacze elastyczne klasy 5 odporne na ścieranie, oleje, benzynę, tłuszcze, wytrzymałe na uszkodzenia, bakterie, czynniki atmosferyczne, temp. W zakresie -40 do +90 o długości 30 mb. I przekroju 5 x 6 mm² z gniazdami i wtykami przemysłowymi 32 A, 10 szt. Złącza przewodów: 240 i 120 mm²: 2 kpl. 2. Zakup i dostawa palet z montażem nagrzewnic wodnych i oprzyrządowaniem wraz z zestawem węży, kolektorów i szybkich połączeń ( kamlocków ) – 16 kpl. zgodnie z poniższymi minimalnymi lub równoważnymi parametrami technicznymi: Palety przystosowane do zamontowania dwóch wymienników cieplnych z przyłączami gorącej wody i instalacją elektryczną Instalacja wodna: wlot i wylot zakończony gwintem zewnętrznym 1” z rur i kształtek miedzianych o przekrojach 28 mm. Połączenia wewnętrzne z rur i kształtek o przekroju 22 mm. Instalacja elektryczna: wyłącznik wentylatora z zabezpieczeniem 10-16 A, gniazdo, 20 mb. przewodu o przekroju 3 x 2,5 mm odpornego na wysokie temperatury zakończonego wtyczką. Minimalny stopień ochrony IP44. Linie zasilające: 3",2",1" o łącznej długości 400 mb Linie powrotne: 3",2",1" o łącznej długości 400 mb Zawory ze stali nierdzewnej 1” 32szt. i złącza kamlock do wymienników cieplnych 1” 16 kpl z gwintem zewnętrznym. Złącza kamlock do kolektorów 1” 17 kpl z gwintem zewnętrznym Węże odporne na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne oraz wysoką temperaturę min. 100®C. Kamlocki ze stali nierdzewnej z uszczelkami odpornymi na wysokie temperatury. Obejmy ze stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości. Kolektory: - Rozdzielające linie 3” na dwie linie 2” zakończone kamlockami : 2 komplety. - Rozdzielające linie 2” na dwie linie 1” wyposażone w zawory kulowe ze stali nierdzewnej 1” oraz komplety kamlocków : 16 kompletów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252321 Thu, 02 Jul 2020 12:14:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252321 <![CDATA[Zakup odczynników biologicznych 02 07 2020 A]]> Odczynniki biologiczne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252323 Thu, 02 Jul 2020 12:14:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252323 <![CDATA[Zakup i dostawa 50 m 2 bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw w ramach realizowanego projektu pn. „Naukowe przedszkole”.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 50 m 2 bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw powstałego w ramach realizowanego projektu pn. „Naukowe przedszkole”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252316 Thu, 02 Jul 2020 12:05:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252316 <![CDATA[Dostawa i montaż hydraulicznych nożyc gilotynowych wraz z osprzętem.]]> Zamówienie dotyczy dostawy i montażu hydraulicznych nożyc gilotynowych wraz z osprzętem zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną. Wskazane w specyfikacji parametry określają minimalne wymagania. Miejsce realizacji zamówienia Augustów ul. Wypusty 66. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252313 Thu, 02 Jul 2020 12:05:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252313 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/BGK/2020 na dostawę programu do budowy i badań wytrzymałościowych struktury]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup środków trwałych wraz z montażem - Program do budowy i badań wytrzymałościowych struktury https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33394 Thu, 02 Jul 2020 11:39:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33394 <![CDATA[Zakup i dostawa materiałów operacyjnych – materiałów laboratoryjnych zużywalnych]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów operacyjnych – materiałów laboratoryjnych zużywalnych, niezbędnych do prowadzenia badań, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252303 Thu, 02 Jul 2020 11:38:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252303 <![CDATA[Dostawa i montaż tokarki uniwersalnej wraz z osprzętem]]> Zamówienie dotyczy dostawy i montażu tokarki uniwersalnej wraz z osprzętem zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną. Wskazane w specyfikacji parametry określają minimalne wymagania. Miejsce realizacji zamówienia Augustów ul. Wypusty 66. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252305 Thu, 02 Jul 2020 11:32:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252305 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru dostawcy wyspecjalizowanych poliimidowych obwodów drukowanych]]> Przedmiotem zamówienia są wyspecjalizowane poliimidowe obwody drukowane w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0626/18, dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 - "Opis przedmiotu zamówienia". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252284 Thu, 02 Jul 2020 11:27:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252284 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/BGK/2020 na dostawę Systemu chłodzącego]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup środków trwałych wraz z montażem - System chłodzący szt. 1 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33393 Thu, 02 Jul 2020 11:24:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33393 <![CDATA[Wyłonienie dostawcy blach i płaskowników miedzianych w gat Cu ETP (M1E)]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie dostawcy blach i płaskowników miedzianych w gatunku Cu ETP (M1E) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252109 Thu, 02 Jul 2020 11:19:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252109 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 6 sztuk Thermonoxów, zgodnie z załącznikiem nr 1 Specyfikacja techniczna.]]> Grzejniki spełniające wymagania: - Utrzymywanie temperatury w zakresie 50-60֯C poprzez automatyczne włączanie i wyłączenie elementów grzejnych bez uszkodzeń z powodu zbyt wysokich temperatur. - Zasilanie: 400/440V, 50-60 Hz - Moc ogólna 18,75 kW, w tym 2 elementy grzejne po 9 kW + 0,75 kW wentylator osiowy - Przewód zasilający 5 x 6 mm2, 32 A z wymiennikami faz, 15 mb. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252302 Thu, 02 Jul 2020 11:14:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252302 <![CDATA[Prasa hydrauliczna ramowa o działaniu pionowym do ściskania ,sterowania ręcznie lub zewnętrznym sterowaniem PLC]]> Przeznaczenie : Prasa hydrauliczna ramowa o działaniu pionowym do ściskania, sterowana ręcznie lub zewnętrznym sterowaniem PLC Konstrukcja : Rama spawana z blach i płaskowników Ilość siłowników hydraulicznych : 1 Zasilanie : Ac 3x400V 50Hz sieci TN-S wtyczka 16A (z bolcem PE) Napięcie sterowania : Dc 24V 50Hz Ciśnienie maksymalne S : 225 bar Pojemność zbiornika oleju :100l, z olejem Mocowanie : Kołnierz opory przy dławicy, cztery śruby mocujące Regulacja ciśnienia : 20-225bar (~2,7÷30,4T) Regulacja ręczna zaworem przelewowym z ograniczeniem na 225bar Chłonność SG –zapotrzebowanie oleju na jeden cykl siłownika - 2,1l Rodzaj pompy zębatej : jednosekcyjna zębata 8cm3/obr Silnik zasilający : 5,5kW1455obr/min Zamek hydrauliczny : Nie Regulacja wydajności (szybkości siłownika) : nie Średnica tłoczyska : ɸ90mm Średnica tłoka : ɸ130mm Skok siłownika : 100 mm Zakończenie tłoczyska : Otwór wzdłuż osi tłoczyska ɸ40H8 L=55mm pod mocowanie nasadki, otwór gwintowany ɸ12/M10 (od tyłu prasy) prostopadły do osi tłoczyska, oraz otwór prostopadły do osi - do mocowania uchwytu blokady obrotu tłoczyska Blokada obrotu tłoczyska siłownika wokół własnej osi : po lewej stronie, chromowany trzpień prowadzący równoległy od tłoczyska, połączony na sztywno z tłoczyskiem przy pomocy uchwytu. Trzpień prowadzony w tulei ślizgowej przykarconej do ramy prasy Czujniki : na Przetwornik ciśnienia 4-20mA od strony denka i liniowy czujnik magnetyczny w siłowniku 4-20V Wysokość robocza : 300 mm Wysokość blatu roboczego : 590 mm Wymiary i wykończenie blatu roboczego dolnego (stały) : 630x545x40 mm, wykonany na płasko z czteroma otworami gwintowanymi montażowymi M10, rozstaw 460x490mm Maksymalna wysokość urządzenia : 1340 mm Maksymalna wysokość ramy : 1300 mm Maksymalna długość urządzenia : 870mm + 520mm (zasilacz) + 400mm (pulpit) Maksymalna szerokość urządzenia : 725mm + 950mm (zasilacz) + 400mm (pulpit) długość ramy 850 mm Szerokość ramy : 245 mm Powierzchnia podstawy : 850 x 595mm + 520 x 600mm (zasilacz) + 400 x 400mm (pulpit) Płozy podstawy : W postaci łap przyspawanych na stałe Maksymalna zajmowana powierzchnia : 850 x 725mm + zasilacz 520 x 970mm + pulpit 400 x 400mm Agregat zasilający : Wolnostojący prawy bok prasy (przewody 5m), szybkozłącza 1/2” hydrauliczne na zasilaczu i na ramie. Na ramie piony w prasie z instalacji z rurek schodzą do dołu i przy ziemi zakończone przewodem elastycznym (min dłuższym), następnie pod płytę 30mm- przejście grodziowe 12L (M18x1,5) – otwór w płycie ø19mm i dalej kolanka i szybkozłącza i do nich przewód elastyczny 5m do szybko złączy na zasilaczu, złącze przemysłowe elektryczne na zasilaczu – połączenie z prasą (przewody 5m), pulpit wolnostojący połączony przewodem wielożyłowym z zasilaczem (5m) Pulpit sterowniczy : Wolnostojący, na wysięgu płyty podłogowej, połączony z zasilaczem Element wykonawczy sterowania : Elektrozawory 4/3” Dc 24V NG06 Włączenie silnika elektrycznego : Włącznik główny (na zasilaczu) + lampka sygnalizacyjna x2 (na zasilaczu i na pulpicie sterowniczym), przycisk start i stop (na pulpicie sterowniczym), awaryjny przycisk bezpieczeństwax2 (na zasilaczu i na pulpicie sterowniczym), oraz w trybie sterowania zewnętrznego sygnał Dc 24V 20mA Sterowanie ręczne : Przyciski kierunkowe: wysuwu i powrót, zawór regulacji siły nacisku, awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa (zdublowany), włącznik główny, przełącznik trybu sterowania, przycisk testu Określenie siły nacisku siłownika : Manometr glicerynowy + tabela nacisków, Czas pełnego wysuwu tłoczyska siłownika (100mm*) ściskanie : ~8s (12,5 mm/s) Czas pełnego powrotu tłoczyska siłownika (100mm*) : ~4,5s (22,2 mm/s) Osłony , fizyczne: boczne pełne – blacha, tylna sitkowa stała, przednia sitkowa częściowo uchylna (drzwiczki przednie) z reglem blokującym na zamek patentowy i z krańcówka zabezpieczająca typu zamek Chłodnica oleju, olejowo-powietrzna, termostat 50oC, cały olej przez wraca przez chłodnicę Oświetlenie przestrzenie roboczej , dwa halogeny LED 10W, po bokach siłownika, osobny włącznik Wymagania instalacyjne : Gniazdo AC 3x400V z bolcem PE (pięciu bolcowe) 16A, różnicówka, zabezpieczenie przeciw porażeniowe i przeciw zwarciowe Wyposażanie elektryczne - Czujnik zaniku fazy, zabezpieczenie nadprądowe silników, włącznik główny obroty krzywkowy, bezpieczniki Wyposażenie agregatu - Silniki elektryczne; styczniki silnika elektrycznego; pompa zębata; system pomiarowo sterujący; wlew oleju z sitkiem i odpowietrzeniem; wskaźnik poziomu i temperatury oleju; filtr powrotny z wskaźnikiem zabrudzenia oleju; wtyczka zasilania prądem, rozdzielacz, zawory przelewowe, , czujniki (2x przetwornik ciśnienia, liniowy pojemnościowy) węże hydrauliczne i inne niezbędne elementy armatury hydrauliki siłowej; Wymagania dodatkowe - Rury i węże doprowadzające olej od zasilacza hydraulicznego umieszczone w wewnątrz korpusu prasy po prawej stronie między nogami tak, by przyłączone były do przepustów umieszczonych w płycie, na której będzie stała prasa. Z drugiej strony przepustów (od dołu płyty, na której stoi prasa) kolanka i szybkozłącza. Skrzynka przyłączeniowa na środku górnej przedniej płyty prasy (nad stołem) Natężenie hałasu LAmax¬ - 85dB Kolor urządzenia – mat 3 w1 natrysk szary, osłony żółte, siatka ocynk Masa urządzenia ~0,9T https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250726 Thu, 02 Jul 2020 11:09:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250726 <![CDATA[Sprzedaż i dostawa odczynników biologicznych]]> Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa odczynników biologicznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252300 Thu, 02 Jul 2020 11:06:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252300 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr NCBR-17/2020]]> Przedmiotem zamówienia są elementy do budowy prototypu i jego modernizacji https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252298 Thu, 02 Jul 2020 10:52:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252298 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR MT/ZW/078/2020/1.1.1_POIR – dostawa szyb bocznych i czołowych dla pojazdu tramwajowego.]]> Zapytanie dotyczy dostawy szyb bocznych i czołowych dla pojazdu tramwajowego dla projektu o tytule: „Bazowa konstrukcja tramwaju nowej generacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, nr konkursu: 6/1.1.1/2017. Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie fabrycznie nowych szyb bocznych i czołowych dla pojazdu tramwajowego. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca na etapie realizacji umowy zobowiązany jest uzgodnić szczegóły realizacji z Zamawiającym. W cenie zawarte są wszystkie koszty wykonania i transport do Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252290 Thu, 02 Jul 2020 10:14:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252290 <![CDATA[Zakup i dostawa 32 sztuk nagrzewnic wodnych, zgodnych z załącznikiem nr 1 Specyfikacja techniczna.]]> Nagrzewnica przygotowane do pracy w pomieszczeniach o wysokim poziomie wilgotności oraz zapylenia. Odstęp pomiędzy lamelami wymiennika min. 4 mm umożliwiające czyszczenie powietrzem lub woda pod ciśnieniem. Lamele odporne na odkształcanie podczas mycia. Wentylator z silnikiem o podniesionej szczelności ( IP 66 – wilgoć, zapylenie ) przystosowany do regulacji dowolnym sterownikiem obrotów z mocnym strumieniem powietrza usuwającym zapylenie z nagrzewnicy. Wymiennik pokryty powłoką antykorozyjną – zapewniająca podniesioną żywotność urządzeń pracujących w środowisku agresywnym. Ciężar z wodą : maksimum 25 kg https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252283 Thu, 02 Jul 2020 10:10:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252283 <![CDATA[Zakup i dostawę równiarki z systemem sterowania ( niwelacji ) 3D]]> Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy zakupu i dostawy równiarki z systemem sterowania ( niwelacji ) 3D, zgodnie z poniższymi minimalnymi lub równoważnymi parametrami technicznymi: - masa maksymalna maszyny: od 12,5 t do 17,5 t - długość: od 8,5 m do 10,5 m - wysokość: od 3,2 m do 3,9 m - moc silnika: od 95 do 120 kW - liczba cylindrów: 6 - pojemność silnika: od 6,5l do 7,5l - wyposażenie: * lemiesz przedni * zrywak tylny (min 4 zęby ) * kabina operatora * oświetlenie robocze oraz drogowe * sterownie jazdą (kierowanie): kierownica * układ jezdny: 6 kół - napęd na wszystkie koła AWD 6x6 * automatyczny system sterowania niwelacją 3D oparty na tachimetrze ZAMAWIAJĄCY OŚWIADCZA iż w przypadku wystąpienia w jakimkolwiek miejscu w załączonej dokumentacji technicznej nazw własnych wyrobów, materiałów, produktów, towarów, urządzeń, norm, certyfikatów i technologii należy traktować to jako “przykładowy” wyrób, materiał, produkt, towar, urządzenie, norma, certyfikat i technologia. Zamawiający w takim przypadku dopuszcza zastosowanie wyrobów, materiałów, produktów, towarów, urządzeń norm, certyfikatów i technologii równoważnych. Przez “równoważność” należy rozumieć wyrób, materiał, produkt, towar, urządzenie, norma, certyfikat i technologia o nie gorszych parametrach niż te które posiadają wyroby, materiały, produkty, towary, urządzenia normy, certyfikaty i technologie “przykładowe”. Parametry wyrobów, materiałów, produktów, towarów, urządzeń norm, certyfikatów i technologii “przykładowych” należy rozumieć jako parametry minimalne jakie musi spełnić wyrób, materiał, produkt, towar, urządzenie, norma, certyfikat i technologia “równoważny”. Wyrób, materiał, produkt, towar, urządzenie, norma, certyfikat i technologia “równoważny” nie może być gorszy jakościowo niż wyrób, materiał, produkt, towar, urządzenie, norma, certyfikat i technologia “przykładowy”. Przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, wolny od wad. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33386 Thu, 02 Jul 2020 10:00:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33386 <![CDATA[Dostawa, montaż i uruchomienie taśmociągu do transportu talerzyków papierowych do maszyny pakującej]]> Dostawa, montaż i uruchomienie taśmociągu do transportu talerzyków papierowych do maszyny pakującej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna obejmować dostawę w formule DAP (Delivered at Place) na adres: Nektarowa 9, 62-002 Suchy Las, montaż i uruchomienie taśmociągu oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego. Warunki płatności: 1. 50% płatne po podpisaniu umowy 2. 50% płatne po montażu i uruchomieniu potwierdzonym protokołem odbioru końcowego bez zastrzeżeń. Ponadto, w umowie zostaną ujęte kary umowne za nieterminową realizację zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252280 Thu, 02 Jul 2020 09:36:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252280 <![CDATA[Zakup artykułów elektrotechnicznych (01/07/2020)]]> Przedmiotem niniejszego postępowania jest zakup artykułów elektrotechnicznych (wyszczególnionych w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego) w celu realizacji przez Zamawiającego prac badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu zeroemisyjnego systemu podnoszącego poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu na obszarach przejazdów kolejowo-drogowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252276 Thu, 02 Jul 2020 09:20:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252276 <![CDATA[Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Gizałki”]]> Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć w Szkołach Podstawowych Gminy Gizałki: SP Tomice, SP Gizałki, SP Białobłoty. Dostawa obejmuje następujący asortyment: W części 1 – pomoce dydaktyczne - 73 pozycje asortymentowe, W części 2 – sprzęt gimnastyczny - 6 pozycji asortymentowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – stanowi załącznik do zapytania OPZ. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252271 Thu, 02 Jul 2020 09:11:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252271