Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Sprzęt IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 21 Aug 2019 21:28:54 +0200 <![CDATA[Dostawa 24 zestawów komputerowych – stacji roboczych wraz z urządzeniami peryferyjnymi oraz 24 monitorów celem wyposażenia Pracowni Grafiki Komputerowej]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa: a) 24 zestawów komputerowych – stacji roboczych wraz z urządzeniami peryferyjnymi (część I zamówienia) b) 24 monitorów (część I zamówienia) celem wyposażenia Pracowni Grafiki Komputerowej dla kierunku Informatyka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania. Sprzęt komputerowy wymieniony w zamówieniu jest związany z realizowaną przez Zamawiającego działalnością dydaktyczną / edukacyjną. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202026 Wed, 21 Aug 2019 15:13:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202026 <![CDATA[Zapytanie ofertowe NR 8/08/2019 NA DOSTAWĘ SPRZĘTU TIK]]> Przedmiotem zamówienia jest: „Doposażenie pracowni dydaktycznych w sprzęt TIK w szkołach w gminach Jeżów Sudecki i Podgórzyn: SP w Jeżowie Sudeckim i SP w Miłkowie”, realizowanych w ramach projektu „Szkoły Wysokich lotów w gminach Jeżów Sudecki i Podgórzyn” i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22538 Wed, 21 Aug 2019 14:43:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22538 <![CDATA[Zakup 5 zestawów komputerowych]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 5 zestawów komputerowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu „Indywidualne Plany InQbacji Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego nowym narzędziem wspierania firm w początkowej fazie działalności”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na podstawie umowy nr RPWP.01.03.01-30-0003/17-00. Dostawa musi nastąpić do 30.09.2019 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201940 Wed, 21 Aug 2019 13:00:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201940 <![CDATA[Dostawa komputerów typu laptop oraz urządzeń do realizacji projektu pt.: " SATURN - Czeladzka Planeta Rozwoju"]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych komputerów typu laptop oraz urządzeń zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia – specyfikacją techniczną, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego oraz na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego tj: 1 szt bindownica, 1 szt. niszczarka, 1 szt. laminator, 2 szt urządzenie wielofunkcyjne, 6 szt laptop https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201894 Wed, 21 Aug 2019 10:47:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201894 <![CDATA[Dostawa sprzętu multimedialnego do prowadzenia zajęć w ramach projektu: „Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Małogoszcz”, realizowanego przez Gminę Małogoszcz. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie prowadzone jest na podstawie przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych- wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w trybie umieszczenia zapytania w bazie konkurencyjności zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.07.2017r. – punkt 6.5.2.]]> Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu multimedialnego do prowadzenia zajęć w szkołach podstawowych Gminy Małogoszcz: - SP Żarczyce Duże, - SP Złotniki, - SP Kozłów , - SP Rembieszyce Zamawiający zastrzega, że przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. Wszystkie materiały powinny być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim (w przypadkach, gdy są załączone do asortymentu) Każdy z dostarczonych artykułów winien posiadać deklarację zgodności CE oraz odpowiadać normom europejskim i krajowym. Wykonawca na etapie składania ofert oświadczy, iż cały zaoferowany asortyment jest zgodny z normami europejskimi i krajowymi oraz oznakowany znakiem CE. Wszystkie dostarczone pomoce muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem. Wykonawca obowiązany jest przekazać zamawiającemu licencję jak również wszelkie prawa na dostarczone programy multimedialne, wystawione na rzecz zamawiającego. Wykonawca dostarczy wszystkie programy w polskiej wersji językowej, wraz z dokumentacją w języku polskim. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt przedmiot zamówienia pod adresy wskazane przez Zamawiającego Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady przedmiotu zamówienia zmniejszające jego wartość lub użyteczność i w przypadku poniesienia z tego powodu strat, Wykonawca zobowiązuje się do ich pokrycia. W przypadku stwierdzenia, że dostarczone produkty: - są uszkodzone, posiadają wady uniemożliwiające używanie, a wady i uszkodzenia te nie powstały z winy zamawiającego lub - nie spełniają wymagań zamawiającego określonych w załącznikach lub - dostarczone produkty nie odpowiadają pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. W przypadku stwierdzenia ww. okoliczności w trakcie trwania czynności odbiorowych Zamawiający ma prawo odmówić odbioru takiego wyposażenia, a Wykonawca wymieni je na nowe, prawidłowe, na własny koszt. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt zamówienia, w tym za jego przebieg oraz terminowe wykonanie, jakość, zgodność z warunkami technicznymi, jakościowymi i obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. Podane w opisach przedmiotu zamówienia nazwy nie mają na celu naruszenia zasady równego traktowania i uczciwej konkurencji a jedynie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych zamawiającego. Gwarancja i rękojmia – wg zapisów opz dla poszczególnych produktów - Zamawiający w przypadku braku określenia gwarancji i rękojmi w opz wymaga gwarancji i rękojmi minimum 12 miesięcy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201852 Wed, 21 Aug 2019 08:31:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201852 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/ 1.4.3/19 z dnia 20.08.2019 roku]]> Zakup 2 sztuk serwerów z wyposażeniem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201823 Tue, 20 Aug 2019 21:43:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201823 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z usługą instalacji tego sprzętu oraz instalacja sieci przewodowej i bezprzewodowej wraz z dostawą niezbędnego sprzętu i elementów montażowych do wykonania sieci w SP w Mlewie, SP w Ciechocinie i SP w Świętosławiu]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz instalacja sprzętu TIK oraz usługa wykonania instalacji sieci bezprzewodowej w Szkole Podstawowej w Mlewie, w Szkole Podstawowej w Ciechocinie oraz Szkole Podstawowej w Świętosławiu w ramach projektu pn. "Wspólnie do sukcesu - edukacja szansą na rozwój" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania. Wymieniony w załączniku nr 1 sprzęt musi być fabrycznie nowy, oryginalnie zapakowany, objęty gwarancją. Zamawiający informuje, że brak podania przez Wykonawcę producenta i modelu wyspecyfikowanego sprzętu, spowoduje odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią formularza zapytania ofertowego, z uwagi na fakt braku możliwości sprawdzenia oferowanego sprzętu pod kątem minimalnych wymagań zamawiającego, opisanych w załączniku nr 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Wszystkie elementy składowe przedmiotu niniejszego zamówienia winny być zgodne z obowiązującymi normami i certyfikacjami adekwatnymi do przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia sprzętu do wskazanych w załączniku szkół a także zainstalowania dostarczonego sprzętu oraz wykonanie sieci bezprzewodowej we wskazanych przez Zamawiającego miejscach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201804 Tue, 20 Aug 2019 20:04:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201804 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek 3D z oprogramowaniem (znak: ZS/WJKZwPM/1/08/2019).]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja dostawy sprzętu komputerowego i drukarek 3D z oprogramowaniem jako doposażenia pracowni urządzeń techniki komputerowej na potrzeby realizacji zadań w projekcie, szczegółowo opisanej w pkt. 1.1 i 1.2 niniejszego zapytania. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części, szczegółowo opisane w pkt. 1.1 i 1.2 niniejszego zapytania i dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201754 Tue, 20 Aug 2019 14:37:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201754 <![CDATA[Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu „Lepszy start-lepsza przyszłość - Przedszkole Promyczek miejscem przyjaznym dla wszystkich dzieci”]]> Dostawa sprzętu multimedialnego w ramach projektu „Lepszy start-lepsza przyszłość - Przedszkole Promyczek miejscem przyjaznym dla wszystkich dzieci” - dostawa wraz z montażem i uruchomieniem monitora interaktywnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201577 Tue, 20 Aug 2019 13:31:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201577 <![CDATA[Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu multimedialnego w ramach projektu „ Poprawa jakości nauczania w wyniku rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną i doposażenie pracowni w Niepublicznej Szkole Podstawowej PIĄTKA”.]]> Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu multimedialnego w ramach projektu „ Poprawa jakości nauczania w wyniku rozbudowy szkoły o salę gimnastyczną i doposażenie pracowni w Niepublicznej Szkole Podstawowej PIĄTKA” - dostawa, montaż i uruchomienie 3 szt tablic multimedialnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201582 Tue, 20 Aug 2019 13:28:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201582 <![CDATA[Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu multimedialnego w ramach projektu "Odtwarzanie dziedzictwa kulturowego regionu poprzez kontynuację tradycji edukacyjnych i kucharskich na Warmii i Mazurach”]]> Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu multimedialnego w ramach projektu "Odtwarzanie dziedzictwa kulturowego regionu poprzez kontynuację tradycji edukacyjnych i kucharskich na Warmii i Mazurach” - dostawa, montaż i uruchomienie 3 szt tablic multimedialnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22466 Tue, 20 Aug 2019 13:24:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22466 <![CDATA[Zakup sprzętu komputerowego (komputery + monitory(zestaw) lub laptopy)]]> Laptopy stanowić będą pierwszą część systemu telemedycznego użytkowanego w centrum Medical Call Center. Komputery będą stanowiskiem pracy pracowników zatrudnionych w całodobowym centrum i biurze. Pracownicy będą mieli możliwość rozmowy wideo z podopiecznymi, będą analizować wyniki ich badań, spełniać ich codzienne potrzeby. Na potrzeby realizacji projektu określono minimalne parametry, którymi powinien charakteryzować się sprzęt informatyczny: -przekątna ekranu LCD 15.6 cali -rozdzielczość LCD 1366 x 768 pikseli -powłoka ekranu: matowa (non-glare) -procesor Intel Pentium N4200; 4x1.10 GHz -pamięć standardowa RAM 4 GB; DDR3L SDRAM -karta graficzna: zintegrowana oraz dedykowana Intel HD Graphics 505 (ulepszona wersja grafiki niezbędna do prawidłowego funkcjonowania videoczatu z pacjentami umożliwiającego ocenę wizualnego stanu pacjent -pełna komunikacja: Bluetooth ; LAN 1 Gbps ; WiFi IEEE 802.11a/b/g/n/ac -pojemność akumulatora minimum 4810 mAh -wbudowane złącza USB: 3 złącza USB, w tym minimum 1 złącze typu USB 3.0 -niezbędne wyposażenie dodatkowe funkcjonalności: kamera HD; wbudowany mikrofon; https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201702 Tue, 20 Aug 2019 12:45:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201702 <![CDATA[zapkup,dostawa i nstalacja sprzetu komputerowego i drukującego]]> Zakup, dostawa oraz instalacja sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących: komputery stacjonarne,laptopy,urządzenia drukujące,skanery, tablety, rutery, monitor. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201695 Tue, 20 Aug 2019 12:30:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201695 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania]]> 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu pn.,,Doposażenie bazy dydaktycznej na potrzeby utworzenia nowego kierunku Technik technologii żywności w ZS im. Konstytucji 3 Maja w Iławie. Kształcenie zawodowe dla branży spożywczej”. 2. Przedmiot zamówienia składa się z trzech części : Część 1 - sprzęt IT - obejmuje dostawę w szczególności następującego sprzętu : a) Komputery stacjonarne z systemem operacyjnym- 17szt, b) Monitor z głośnikami- 17szt, c) Laptop z systemem operacyjnym- 2szt, d) Ekran projekcyjny elektryczny- 1szt, e) Drukarka laserowa- 2szt, f) Urządzenie wielofunkcyjne kolorowe laserowe- 1szt, g) Toner do drukarki laserowej- 4szt, h) Tonery do urządzenia wielofunkcyjnego – 2kpl, i) Szafa Rack wisząca- 1szt, j) Switch 24 porty- 2szt k) Pakiet programów biurowych na 19 stanowisk wersja edukacyjna-19lic. Część 2 – zakup i dostawa programu do projektowania typu ZW CAD 2019 EDU PL lub równoważnego- 17stanowisk Część 3 – zakup i dostawa programu typu: a) WIKT 3.0 uczniowie wersja edukacyjna lub równoważny - 16 stanowisk b) WIKT 3.0 nauczyciel wersja edukacyjna lub równoważny - 1stanowisko c) BAZA danych do programu WIKT 3.0 lub równoważny - 17stanowisk https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201607 Tue, 20 Aug 2019 10:09:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201607 <![CDATA[Zestaw terminali produkcyjnych]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup środka trwałego: „zestaw terminali produkcyjnych” z dostawą do siedziby Zamawiającego. Przedmiot zamówienia musi być nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dalszej części ogłoszenia. 2. Kod CPV: 30214000-2 3. Przedmiot zamówienia Wykonawca na swój koszt, ryzyko i odpowiedzialność dostarczy do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Jaworznie, ul. Orzeszkowej 2H, 43-603 Jaworzno Przyjęcie dostaw odbywa się w dni robocze Zamawiającego od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 4. Dostarczony przedmiot zamówienia powinien być zgodny z normami i wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie. 5. Rozliczenie za dostarczony przedmiot zamówienia odbywać się będzie zgodnie z przyjętą ofertą Wykonawcy w oparciu o cenę brutto na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201624 Tue, 20 Aug 2019 09:54:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201624 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 6/08/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest: „Doposażenie pracowni dydaktycznych w sprzęt TIK w szkołach w gminie Stara Kamienica”, realizowanych w ramach projektu „Poprawa jakości uczenia się w szkołach w gminie Stara Kamienica” i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22462 Mon, 19 Aug 2019 17:14:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22462 <![CDATA[zapytanie ofertowe nr 1/07/2019_zakup i dostawa nowych środków trwałych (hardware) umożliwiających wdrożenie E-Konsultacji telemedycznej]]> Urządzenie filtrujące ruch sieciowy Opis: sprzęt komputerowy - maszyny nadające się do podłączenia do maszyny przetwarzającej dane lub do sieci. Specyfikacja/ parametry techniczne: - standardy wifi 802.11a/b/g/n/ac, - przepustowość VPN 270 mbps - blokowanie spamu; - filtrowanie zawartości i możliwość blokowania stron www dla protokołów http oraz https; - generowanie przejrzystych raportów, klarowna wizualizacja zachodzących procesów oraz zarządzania; - kontrolowanie aplikacji przez tworzenie jasnych polityk bezpieczeństwa bazujących na tożsamości użytkowników; - łatwy dostęp do zaawansowanych funkcji sieciowych: QoS, VLAN, MultiWAN Urządzenie do archiwizacji danych Opis: urządzenia pamięci do ruchomych nośników informacji Specyfikacja/ parametry techniczne: - Zewnętrzny napęd LTO-6 HH dual SAS 6Gb lub równoważny, - 5 szt taśm 6.25TB RW Data Cartridge Serwer Opis: Serwer Specyfikacja/ parametry techniczne: - Serwer w oparciu o dyski SAS, z kontrolerem SAS - Dyski twarde SAS - 8 x 300GB - Procesor Intel Xeon E5-2620 lub równoważny x2 - Pamięć ram 32 GB RAM lub więcej - Microsoft Server 2016 lub równoważny - Macierz dyskowa 2U, 12-kieszeni, 1x kontroler, 4x 1GbE + 1x slot rozszerzeń, 2GB cache, 10 x3 TB 3TB, SATA 6Gb/s, 3,5"", 7200rpm, 64MB cache Komputer przenośny Opis: Urządzenia komputerowe Specyfikacja/ parametry techniczne: - procesor i5 7400 lub równoważny - Dysk twardy 240 GB SSD - Pamięć ram 8 GB RAM lub więcej - system operacyjny Windows 10 lub równoważny - karta grafiki zintegrowana - pakiet oprogramowania biurowego office z klientem poczty lub równoważy - myszka bezprzewodowa Stacja diagnostyczna RTG do odczytu zdjęć Rtg Opis: Komputer wysokowydajny Specyfikacja/ parametry techniczne: - procesor typu Core i7 7700 3,6 Ghz lub równoważny - 8 GB pamięci RAM - zasilacz Tower 400W - Dysk twardy HDD 3.5"" 1TB 7200 rpm SATA, - napęd DVD-RW - karta grafiki Intel HD GFX 630 lub równoważna - karta grafiki 3D PCIe gen 3x16, ATI FinePro TM, 2 GB DDR3, 128-bit, 2 DisplayPort, 32 bit pixels lub równoważna - mysz, klawiatura - 3 lata gwarancji na miejscu Wyposażenie komunikacyjne do gabinetów lekarskich Opis: Urządzenia komputerowe Specyfikacja/ parametry techniczne: - Mikrofon elektretowo pojemnościowy stołowy - czułość mikrofonu -35 dB, - impedancja mikrofonu 2200 Ohm, - złącze 1 x 3.5 mm mini-jack, - Komputer klasy ALL-IN-ONE o następującej specyfikacji - dane techniczne: - Procesor typu Core i5 7400 lub równoważny - 8 GB pamięci RAM - Dysk twardy 240 SSD SATA, - System operacyjny minimalna wersja WINDOWS 10 lub równoważny. - mysz, klawiatura, napęd DV-ROM, dodatkowe wyjście HDMI - przekątna 21"" rozdzielczość min 1920x1080, monitor 23 "" 1920x1080 HDMI, kamera 3mpix" Monitor diagnostyczny do oceny Rtg Opis: Monitory Ekranowe Specyfikacja/ parametry techniczne: - Kolorowe monitory medyczne - przekątna obrazu min 21” - rozdzielczość 2 MP (1600 X 1200 pikseli) -głębia kolorów 30 bitów -współczynnik kontrastu 1400:1 - porty 1xDVI, 1xDisplayPort Komputer stacjonarny Opis: Urządzenia komputerowe Specyfikacja/ parametry techniczne: - komputer klasy ALL-IN-ONE o następującej specyfikacji: - Procesor typu Core i5 7400 lub równoważny - 8 GB pamięci RAM - Dysk twardy 240 SSD SATA, - System operacyjny minimalna wersja WINDOWS 10 lub równoważny - mysz, klawiatura, napęd DV-ROM, dodatkowe wyjście HDMI - przekątna 21"" rozdzielczość min 1920x1080" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196106 Mon, 19 Aug 2019 16:19:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196106 <![CDATA[Zakup serwera komputerowego wraz z macierzą dyskową]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup serwera komputerowego (1 szt.) wraz z macierzą dyskową (1 szt.) niezbędnych do wdrożenia innowacji produktowej, tj. systemu optymalizującego poziom stanów magazynowych przedsiębiorstwa z wykorzystaniem innowacyjnej technologii obliczeń w chmurze i mechanizmów sztucznej inteligencji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201512 Mon, 19 Aug 2019 15:19:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201512 <![CDATA[Dostawa urządzenia serwerowego, komputerów stacjonarnych, zestawów terminali, UPS i switchy, z konfiguracją i uruchomieniem, w ramach projektu pn. „Edu(R)Ewolucja” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WK-P, Poddziałanie 10.2.2, którego beneficjentem jest Miasto Bydgoszcz]]> Dostawa urządzenia serwerowego, komputerów stacjonarnych, zestawów terminali, UPS i switchy, z konfiguracją i uruchomieniem, w ramach projektu pn. „Edu(R)Ewolucja” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WK-P, Poddziałanie 10.2.2, którego beneficjentem jest Miasto Bydgoszcz. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201474 Mon, 19 Aug 2019 13:14:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201474 <![CDATA[Zakup i dostawa sprzętu komputerowego]]> 1. Komputer przenośny wraz z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 Professional PL (Windows Pro 64 bit) lub nowszym PL z licencją lub równoważnym oraz pakiet biurowy Microsoft Office 2016 lub nowszy PL z licencją bezterminową lub równoważny 30 sztuk  Minimalny ekran: 15,6'', 1920 x 1080 pikseli  Typ matrycy: matowa LED, IPS  Minimalna pamięć RAM: 8 GB, DDR4  Minimalny dysk twardy SSD: min. 480 GB  Karta graficzna: zintegrowana  Stacja dysków DVD-RW,  Wbudowana kamera: TAK min 1 mln pikseli  Karta dźwiękowa  Wbudowane głośniki: minimum 2  Wbudowany mikrofon: TAK  Komunikacja bezprzewodowa: WiFi  Minimalna karta sieciowa: 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet  Czytnik kart pamięci: SD  Wyjścia HDMI: TAK  Minimalna liczba złączy USB 2.0: 2  Max. waga: 3 kg  Wyposażeni: akumulator, instrukcja obsługi, kabel zasilający  pakiet biurowy Microsoft Office 2016 lub nowszy PL dla Szkół z licencją bezterminową lub równoważny (opis powyżej) WYPOSAŻENIE  Instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, zasilacz, torba na oferowany laptop min. 2 przegrody mogąca pomieścić komputer wraz z akcesoriami.  Instrukcja użytkownika 2. Tablet 10 sztuk  System operacyjny: Windows (opis powyżej)  Procesor: 4-rdzeniowy, do 1,5 GHz  Pojemność: min. 16 GB  Pamięć RAM: min. 1 GB  pakiet biurowy Microsoft Office 2016 lub nowszy PL dla Szkół z licencją bezterminową lub równoważny (opis powyżej) WYŚWIETLACZ  Przekątna ekranu: min. 10,1 cala  Rozdzielczość ekranu: min. 1280 x 800 pikseli  Format ekranu: min. 16:10 KOMUNIKACJA  Karta bezprzewodowa Wi-Fi 802.11 a/b/g/n  Bluetooth: Bluetooth 4.0 FUNKCJE DODATKOWE  Głośnik  Mikrofon WEJŚCIA/WYJŚCIA  Czytnik kart pamięci: microSD/SDHC  Złącze USB: 1x microUSB  Złącze słuchawkowe  Etui na oferowany tablet wraz z rysikiem i ściereczką  Dołączona dedykowany zasilacz/ ładowarka .  Gwarancja min. 24 miesiące https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201465 Mon, 19 Aug 2019 13:06:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201465 <![CDATA[Zakup i dostawa 4 zestawów komputerowych.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 4 zestawów komputerowych dla Beneficjentów Ostatecznych projektu „Indywidualne Plany InQbacji Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego nowym narzędziem wspierania firm w początkowej fazie działalności”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, na podstawie umowy nr RPWP.01.03.01-30-0003/17-00. Dostawa musi nastąpić do 30.09.2019 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201458 Mon, 19 Aug 2019 12:53:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201458 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych". 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 części, tj.: 1) Część nr 1 – Dostawa 1 sztuki macierzy dyskowej i 8 sztuk dysków NAS. 2) Część nr 2 – Dostawa 3 sztuk komputerów przenośnych, 3 sztuk stacji dokujących, 3 sztuk monitorów, 3 sztuk zestawów mysz i klawiatura. 3) Część nr 3 – Dostawa 17 sztuk komputerów stacjonarnych, 17 sztuk zestawów mysz i klawiatura. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 3 do zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201277 Mon, 19 Aug 2019 12:15:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201277 <![CDATA[Dostawa sprzętu informatycznego i multimedialnego w ramach projektów pn. „Wiem więcej – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów PZS 2” oraz „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą przyszłość uczniów” dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach RPO WD 2014-2020]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu informatycznego i multimedialnego w ramach projektów pn. „Wiem więcej – rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów PZS 2” oraz „Nowa jakość kształcenia zawodowego szansą na lepszą przyszłość uczniów” dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zamówienie realizowane jest w imieniu Beneficjenta przez: Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Trzebnicy (realizator projektów) ul. Żeromskiego 25 55-100 Trzebnica NIP: 9151330817 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201444 Mon, 19 Aug 2019 12:14:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201444 <![CDATA[Zakup sprzętu komputerowego.]]> Zakup i dostawa sprzętu komputerowego. Szczegóły dotyczące sprzętu opisane są w załączniku nr 1 Zapytanie ofertowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201439 Mon, 19 Aug 2019 12:09:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201439 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/08/2019]]> Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 30200000-1 Urządzenia komputerowe 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu: a) Oprogramowanie do projektowania 3D – licencja na min. rok b) Mobilna stacja robocza c) Stacja dokująca d) Monitor e) Klawiatura bezprzewodowa d) Mysz komputerowa e) Stacjonarna stacja robocza Dodatkowo opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja, która stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201402 Mon, 19 Aug 2019 11:45:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201402 <![CDATA[Zakup stanowisk do badań symulacyjnych oraz zestawu audio-wizualno-haptycznego, przeznaczonych do realizacji badań wpływu jazdy kierowcy na oszacowanie zasięgu pojazdu elektrycznego - Zapytanie ofertowe nr 2/RPSL/0141/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup 7 stanowisk do badania symulacyjnego stylu jazdy kierowcy na oszacowanie zasięgu pojazdu elektrycznego oraz zestawu elementów audio-wizualno-haptycznego służących do komunikacji na linii człowiek – maszyna. Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu „We do IT with Energy – realizacja badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych w celu opracowania dynamicznego i optymalnego systemu geolokalizacji punktów ładowania baterii pojazdów elektrycznych w aspekcie kryterium stylu prowadzenia pojazdu przez indywidualnych użytkowników”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka, Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach. Akademia WSB realizuje zamówienie jako Partner w Projekcie "We do IT with Energy". Umowa podpisana zostanie z Akademią WSB z siedzibą przy ul. Cieplaka 1C w Dąbrowie Górniczej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201252 Sun, 18 Aug 2019 22:17:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201252 <![CDATA[zapytanie znak 4/KT/Szkoła Przyjaciół Nauki/2019]]> zapraszamy do złożenia ofert na zakup i dostawę sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem, przeznaczonego do realizacji zajęć, dla uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201378 Sun, 18 Aug 2019 22:15:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201378 <![CDATA[zamówienie znak 3/KT/PRoLOG! – Projekt Rozwoju Liceum Ogólnokształcącego w Głogowie/2019]]> zapraszamy do złożenia ofert na zakup i dostawę sprzętu elektronicznego wraz z oprogramowaniem, przeznaczonego do realizacji zajęć, dla uczniów II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Głogowie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201377 Sun, 18 Aug 2019 22:09:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201377 <![CDATA[Zamówienie WD/2/08/2019]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni dydaktycznych w sprzęt TIK w szkołach w Powiecie Trzebnickim: PZS w Obornikach Śląskich i PZS nr 1 w Trzebnicy w ramach projektu „Edukacja przyszłości w Powiecie Trzebnickim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 2) Wykonawca składa ofertę na pełny przetarg. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201338 Fri, 16 Aug 2019 23:03:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201338 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szaf do przechowywania informacji niejawnych na potrzeby utworzenia kancelarii do obsługi dokumentów niejawnych o klauzuli tajne w ramach projektu pt. „Utworzenie pakietów charakterystycznych dla branży budowlanej przez Zakład Usług Inwestycyjnych Inwest-Serwis i partnerów” realizowanego w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie RPWM.01.04.00 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałanie: RPWM.01.04.02 Pakietowanie produktów i usług.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz szaf do przechowywania informacji niejawnych na potrzeby utworzenia kancelarii do obsługi dokumentów niejawnych o klauzuli tajne w ramach projektu pt. „Utworzenie pakietów charakterystycznych dla branży budowlanej przez Zakład Usług Inwestycyjnych Inwest-Serwis i partnerów” realizowanego w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie RPWM.01.04.00 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałanie: RPWM.01.04.02 Pakietowanie produktów i usług. 2. ZAMAWIAJĄCY / PARTNER PROJEKTU: Inwest-Serwis Sp. z o.o. ul. Polna 19, 10-086 Olsztyn Adres do doręczeń ofert : ul. Polna 19, 10-086 Olsztyn. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201333 Fri, 16 Aug 2019 22:22:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201333 <![CDATA[Zamówienie nr BK/3/08/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni dydaktycznych w sprzęt TIK oraz specjalistyczny w szkołach w Powiecie Wołowskim: LO Wołów, ZSSiPO Wołów, ZSS Lubiąż w ramach projektu „Szkoły ogólne i specjalne 2.0 w Powiecie Wołowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Zamówienie składa się z 2 części. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na pełne części zamówienia. Oferty złożone na części niepełne, zostaną odrzucone. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201322 Fri, 16 Aug 2019 16:40:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201322 <![CDATA[Zakup, dostawa i montaż pracowni językowej dla Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni językowej Szkoły Podstawowej im. Sybiraków w Dolistowie Starym. Wszystkie elementy muszą być fabrycznie nowe. W cenie oferty Wykonawca uruchomi wskazane wyposażenie oraz przeszkoli z użytkowania dwóch przedstawicieli Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201286 Fri, 16 Aug 2019 14:10:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201286 <![CDATA[Dostawa sprzetu komputerowego i multimedialnego]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do ośrodków wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Sztum w ramach projektu pn.: Mam tę moc – upowszechnianie i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Mieście i Gminie Sztum współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa: 3. Edukacja; Działanie: 3.1. Edukacja przedszkolna. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201284 Fri, 16 Aug 2019 14:03:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201284 <![CDATA[Zakup 2 serwerów wraz z instalacją i konfiguracją]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów wraz z instalacją i konfiguracją pod adresem: ul. Kazimierza Jagiellończyka 26, 10-062 Olsztyn (siedziba Sprint S.A.). 2. Specyfikacja techniczna: • Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Data produkcji sprzętu winna być nie wcześniejsza niż cztery miesiące od daty zawarcia umowy. • Elementy, z których zbudowane są serwery, muszą być produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz muszą być objęte gwarancją producenta, potwierdzoną przez oryginalne karty gwarancyjne. 3. Szczegółowa specyfikacja techniczna (parametry sprzętu) została zamieszczona w Rozdziale III zapytania ofertowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201271 Fri, 16 Aug 2019 12:50:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201271 <![CDATA[Zamówienie nr BK/1/08/2019]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni dydaktycznych w sprzęt TIK w szkołach w Powiecie Wołowskim: Szkoła przy MOS w Brzegu Dolnym, ZSZ w Brzegu Dolnym, CKZiU w Wołowie w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji szkół Powiatu Wołowskiego” i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. 2) Wykonawca składa ofertę na pełny przetarg. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych 3) Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na doposażenie pracowni dydaktycznych w sprzęt TIK w szkołach w Powiecie Wołowskim: Szkoła przy MOS w Brzegu Dolnym, ZSZ w Brzegu Dolnym, CKZiU w Wołowie w ramach projektu „Wysoka jakość edukacji szkół Powiatu Wołowskiego” i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201219 Thu, 15 Aug 2019 15:45:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201219 <![CDATA[Zamówienie WD/1/08/2019]]> Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest doposażenie w urządzenia interaktywne, sprzęt TIK dla Przedszkola Publicznego w Seceminie realizowane w ramach projektu „Nowa edukacja przedszkolna w Seceminie” i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. 2) Wykonawca składa ofertę na pełny przetarg. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, w języku polskim. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych 3) Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na doposażenie przedszkola w urządzenia interaktywne, sprzęt TIK, realizowane w ramach projektu „Nowa edukacja przedszkolna w Seceminie” i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201190 Wed, 14 Aug 2019 22:07:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201190 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie zamówienia na dostarczenie sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu z dnia 14.08.2019 r.]]> Dostarczenie sprzętu komputerowego, urządzeń biurowych oraz oprogramowania to jest: 1) komputer stacjonarny: Internet/ Ethernet/profesjonalny system operacyjny 2) Urządzenie wielofunkcyjne 3) Toner do urządzenia wielofunkcyjnego - czarny 4) Drukarka kolorowa A3 autoduplex 5) toner do drukarki - Niebieski 6) toner do drukarki - Czerwony 7) toner do drukarki - Żółty 8) toner do drukarki - Czarny 9) projektor multimedialny 10) papier ksero A4 (opakowanie zbiorcze) 11) papier ksero A3 dla Zespołu Szkół Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201180 Wed, 14 Aug 2019 20:49:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201180 <![CDATA[Doposażenie pracowni logistycznej w ZST w Pleszewie]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup 25 komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem biurowym i magazynowym oraz zakup sprzętu biurowego, drukarki kodów kreskowych wraz z czytnikami oraz tablic, stanowiących doposażenie pracowni logistycznej w ZST w Pleszewie, stanowiących realizację zadania „Doposażenie 2 pracowni w ZST oraz 2 w ZSUG” w ramach projektu „Podwyższenie jakości kształcenia zawodowego w powiecie pleszewskim poprzez wsparcie szkół ZST i ZSUG w Pleszewie w działaniach rozwojowych.”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201124 Wed, 14 Aug 2019 15:50:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201124 <![CDATA[Dostawa infokiosków (3 sztuki – sprzęt wraz z oprogramowaniem)]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa infokiosków (3 sztuki – sprzęt wraz z oprogramowaniem). Kioski mają ułatwić informowanie studentów oraz umożliwić studentom logowanie się do portali uczelnianych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201052 Wed, 14 Aug 2019 14:19:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201052