Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Sprzęt IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 18 Feb 2020 18:13:04 +0100 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/1.2.2/2020 dot. dostawy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących urządzeń: Sprzęt komputerowy dla członków zespołu badawczego 1 kpl Serwer Sprzęt komputerowy dla członków zespołu badawczego 1 kpl Urządzenie wielofunkcyjne (drukarka , skaner) Sprzęt komputerowy dla członków zespołu badawczego 1 kpl Komputer przenośny Laptop Sprzęt komputerowy dla członków zespołu badawczego 1 kpl Komputer przenośny Laptop Sprzęt komputerowy dla członków zespołu badawczego 1 kpl Komputer przenośny Laptop Sprzęt komputerowy dla członków zespołu badawczego 1 kpl Komputer stacjonarny Sprzęt komputerowy dla członków zespołu badawczego 1 kpl Komputer stacjonarny Sprzęt komputerowy dla członków zespołu badawczego 1 kpl Komputer stacjonarny Sprzęt komputerowy dla członków zespołu badawczego 1 kpl Komputer stacjonarny Sprzęt komputerowy dla członków zespołu badawczego 1 kpl Komputer stacjonarny Sprzęt komputerowy dla członków zespołu badawczego 1 kpl Oprogramowanie typu Microsoft Office 2019 Home & Business PL Sprzęt komputerowy dla członków zespołu badawczego 1 kpl Oprogramowanie typu Microsoft Office 2019 Home & Business PL Sprzęt komputerowy dla członków zespołu badawczego 1 kpl Oprogramowanie typu Microsoft Office 2019 Home & Business PL Sprzęt wymieniony w powyższym zestawieniu powinien posiadać: 1. Gwarancję co najmniej 36 m-cy, 2. Zabezpieczenie sprzętowe lub programowe uniemożliwiające kopiowanie zwartości dysków bez zgody administratora. Zamawiający informuje, że wskazane w dokumentacji typy i symbole materiałów, oprogramowań lub urządzeń oraz nazwy ich producentów (lub inne oznaczenia wskazujące na pochodzenie) mają każdorazowo charakter wyłącznie przykładowy. Zostały one bowiem określone jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert materiałowo i technologicznie równoważnych, tj. takich które zagwarantują dostawę w zgodzie z założeniami Zamawiającego i zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233405 Tue, 18 Feb 2020 14:42:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233405 <![CDATA[Zakup i dostawa wyposażenia do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych oraz introligatorskiej znajdujących się w budynku ZDZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych oraz introligatorskiej znajdujących się w budynku ZDZ w Białymstoku przy ul. Sienkiewicza 77, 15-003 Białystok. Wydatek zostanie poniesiony z projektu „Z Dobrym Zawodem w dorosłość” i jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Działanie: 8.2 – Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie: 8.2.2 Infrastruktura edukacyjna na obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego. Minimalne wymagania w odniesieniu do wyposażenia do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych oraz introligatorskiej Część I - Skanery poligraficzne do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych – 5 sztuk Typ skanera: Płaski Interfejs: USB Rozdzielczość optyczna: 1600 x 1600 dpi Głębia koloru (wejście/wyjście): 48/24 - bitowa Skala szarości (wejście/wyjście): 16/8 bitów Obsługiwane nośniki: A3 Skanowanie materiałów transparentnych i refleksyjnych Część II - Drukarki laserowe do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych – 2 sztuki Rodzaj druku: Laserowy, kolor (z możliwością kalibracji) Format druku: SR A3 Druk dwustronny: automatyczny Ethernet: 10/100 MB/S Złącza: USB Podajnik papieru: format A4, format A3, format SR A3 Gramatura papieru: podajnik 1: do 300 g/m², podajnik 2, moduł automatycznego druku dwustronnego, Nośniki: powlekany i offsetowy (do druku laserowego) Część III - Drukarka kolorowa wielkoformatowa do pracowni cyfrowych procesów poligraficznych – 1 sztuka Format: A1 Ilość wkładów z atramentem: min. 4 Obsługiwane rodzaje nośników: papier podawany w arkuszach i z rolki Interfejs: Ethernet (RJ-45), USB 2.0 Część IV - Laminarki biurowe A3 - 2 sztuki Format laminacji: A3 Maksymalna prędkość laminacji: 450 mm/min Maksymalna grubość folii: 250 µm Maksymalny czas nagrzewania: 2 min zakres temperatur: od 65°C do 150°C ± 10 °C Moc: 550 W Pozostałe parametry: Sygnały dźwiękowe: Tak Sygnały świetlne: Tak Urządzenie sterowane mikroprocesorem: Tak Tryb "Standby": Tak Rewers: Tak https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233708 Tue, 18 Feb 2020 14:36:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233708 <![CDATA[Dostawa i wdrożenie systemu informatycznego (wraz z licencjami) dla potrzeb elektronizacji procesu świadczenia usług obsługi podatkowej i ewidencji nieruchomości w Urzędzie Miasta Biała Podlaska]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie systemu informatycznego (wraz z licencjami) dla potrzeb elektronizacji procesu świadczenia usług obsługi podatkowej i ewidencji nieruchomości w Urzędzie Miasta Biała Podlaska. 2. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, zgodnie z podpisaną w dniu 24.01.2019 r. Umową nr: POWR.02.18.00-00-0007/18 o dofinansowanie Projektu pn. "Specjalistyczne wsparcie dla administracji publicznej w 6 miastach z obszaru województwa lubelskiego". 3. Sprzęt, urządzenia i oprogramowanie muszą spełniać standardy określone w załączniku nr 2 do aktualnych Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 w części „VI. Standard cyfrowy”. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia, 2) załącznik nr 3 do SIWZ – wzór umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233687 Tue, 18 Feb 2020 14:01:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233687 <![CDATA[Zakup i dostawa sprzętu informatycznego do wyposażenia Placówki Wsparcia Dziennego]]> Utworzenie Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży Bolesław w miejscowości Bolesław ul. Główna 46 w gminie Bolesław zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie Projektu nr. RPMP.09.02.01-12-0169/18– w zakresie wyposażenia w sprzęt informatyczny budynku placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233686 Tue, 18 Feb 2020 13:59:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233686 <![CDATA[Zakup i dostawa sprzętu biurowego, informatycznego, oraz zakup, dostawa i montaż oraz uruchomienie centrali telefonicznej wraz osprzętem na potrzeby M-GOPS Piaseczno]]> Zakup i dostawa sprzętu biurowego, informatycznego, oraz zakup, dostawa i montaż oraz uruchomienie centrali telefonicznej wraz osprzętem na potrzeby M-GOPS Piaseczno w związku z realizacją projektu „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Piasecznie” który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28697 Tue, 18 Feb 2020 13:53:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28697 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/02/2020/1.1.1 POIR - zakup i dostawa trzech stacji roboczych (komputerów) niezbędnych do prowadzenia prac B+R, tj. stacje robocze stacjonarne typu All in One (komputer wbudowany w monitor) – 2 szt. stacja robocza mobilna (laptop) – 1 szt.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa trzech stacji roboczych (komputerów) niezbędnych do prowadzenia prac B+R, tj. - stacje robocze stacjonarne typu All in One (komputer wbudowany w monitor) – 2 szt. - stacja robocza mobilna (laptop) – 1 szt. zgodnie ze specyfikacją wymienioną w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 6/02/2020/1.1.1 POIR na potrzeby realizacji projektu pt. „Funkcjonalna SSL w innowacyjnej autorskiej technologii Masterpress S.A.” realizowanego w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Oferowany sprzęt i jego części musi być fabrycznie nowy. Do formularza oferty Oferent zobowiązany jest dołączyć szczegółową specyfikację przedmiotu zamówienia wskazującą parametry techniczne sprzętu. Kod i nazwa CPV: 30200000-1 – Urządzenia komputerowe 30213100-6 – Komputery przenośne 30237000-9 – Części, akcesoria i wyroby do komputerów 30237200-1 – Akcesoria komputerowe Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na każdą z dwóch pozycji wskazanych w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 6/02/2020/1.1.1, tj.: 1. stacje robocze stacjonarne typu All in One (komputer wbudowany w monitor) – 2 szt. 2. stacja robocza mobilna (laptop) – 1 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233660 Tue, 18 Feb 2020 13:40:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233660 <![CDATA[Dostawa urządzeń sieciowych do projektu MEVFrame]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń sieciowych zgodnie z wymaganiami wyspecyfikowanymi w dalszej części zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233633 Tue, 18 Feb 2020 12:36:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233633 <![CDATA[Dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu pn. „RAZEM dla dobra SENIORÓW - program wsparcia osób niesamodzielnych w Gminie Wilczyce”]]> Zamówienie składa się z 4 elementów: 1 Dostawa i montaż wraz z uruchomianiem 13 komputerów przenośnych (laptopów) wraz z oprogramowaniem 2 Dostawa szafy do przechowywania laptopów 1 szt. 3 Telewizor z uchwytem 1 szt. 4 Wieża + głośniki +akcesoria do podłączenia (1 kpl) Szczegółowy opis parametrów znajduje się w Zapytaniu ofertowym nr 9.2.1-1/2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233594 Tue, 18 Feb 2020 11:38:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233594 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/CISIII z dnia 17.02.2020r. dot. zakupu i dostawy sprzętu komputerowego]]> Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: "Centrum Integracji Społecznej w Żywcu - Etap III" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 9.1.5 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233527 Mon, 17 Feb 2020 20:40:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233527 <![CDATA[Zamówienie BK/1/02/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni dydaktycznych w sprzęt TIK oraz specjalistyczny w szkołach w Powiecie Wołowskim: LO Wołów, ZSSiPO Wołów, ZSS Lubiąż w ramach projektu „Szkoły ogólne i specjalne 2.0 w Powiecie Wołowskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233520 Mon, 17 Feb 2020 18:04:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233520 <![CDATA[Zakup zestawu sieciowego]]> Zestaw sieciowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233324 Mon, 17 Feb 2020 16:09:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233324 <![CDATA[Dostawa czterech stacji roboczych stacjonarnych o wysokich parametrach wydajnościowych.]]> 4 zestawy komputerowe – zgodnie ze specyfikacją https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233320 Mon, 17 Feb 2020 16:07:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233320 <![CDATA[Sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu pt. „Zintegrowany System Wspomagania Procesu Szkolenia Spadochronowego PSSP-01” w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego przez przedsiębiorstwo]]> Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa: komputerów stacjonarnych – graficznych z systemem operacyjnym – 2 szt., monitorów – 4 szt., komputerów stacjonarnych z systemem operacyjnym – 3 szt. i miniaturowych klawiatur – 2 szt. w ramach projektu pt. „Zintegrowany System Wspomagania Procesu Szkolenia Spadochronowego PSSP-01” w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowanego przez przedsiębiorstwo https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233462 Mon, 17 Feb 2020 15:57:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233462 <![CDATA[Zapytanie ofertowe z dnia 17.02.2020 - KOMPUTER PRZEMYSŁOWY]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu: KOMPUTER PRZEMYSŁOWY – 1 szt. (pozycja: K1TT00115) wg specyfikacji określonej w załączniku 1, w związku z realizacją projektu pt. „Inteligentny robot do autonomicznego prowadzenia procesów obsadzania i montażu podzespołów elektronicznych bazujący na sztucznej inteligencji i sieciach neuronowych”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 -2020, „Szybka Ścieżka” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233338 Mon, 17 Feb 2020 13:57:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233338 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego]]> Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy następujących urządzeń: 1. Czytnik (skaner) kodów kreskowych, o następujących parametrach: 1) Urządzenie fabrycznie nowe 2) Technologia odczytu: 1d dioda laserowa 3) Szybkość skanowania: min. 400 skanów/sek. 4) Kontrast kodu: min. 25 % 5) Rozdzielczość skanera: min 0,102 mm 6) Odporność upadkowa: min. 1,5 m 7) Klasa szczelności: ip42 lub wyższa 8) Przewód: usb a (interfejs usb) 9) Temperatura pracy: od 0 °C do 50 °C Ilość urządzeń: 12 sztuk 2. Komputer klasy PC, o następujących parametrach: 1) Fabrycznie nowy 2) Procesor: a) prędkość taktowa od min. 3.00 GHz, b) prędkość maksymalna od min. 3.60 GHz c) Min. 2 fizyczne rdzenie 3) Pamięć RAM: min. 8 GB DDR4 2400MHz 4) Dysk SSD M.2 PCIe: a) min. 256GB b) maks. szybkość odczytu min. 2200 MB/s c) maks. szybkość zapisu min. 1600 MB/s 5) Karta graficzna: a) częstotliwość taktowania rdzenia w trybie bazowym min. 320 MHz 6) Łączność: a) LAN 10/100/1000 Mbps b) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac c) Moduł Bluetooth 7) Rodzaje wejść / wyjść: a) USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) – min. 3 szt. b) USB typ C– min. 3 szt. c) HDMI – min. 1 szt. (w wersji przynajmniej 2.0) d) RJ-45 (LAN) – min. 1 szt. 8) Karta dźwiękowa: a) min. 8 kanałowa 9) Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe – min. 1 szt. 10) W zestawie: klawiatura + mysz 11) System operacyjny: tak, w tym musi: a) Umożliwiać dokonywanie aktualizacji i poprawek systemu przez Internet z możliwością wyboru instalowanych poprawek; b) Posiadać funkcję szyfrowania dysków i przydzielania dostępu; c) Posiadać możliwość zdalnego logowania; d) Zapewniać internetową aktualizację w języku polskim; e) Posiadać wbudowaną zaporę internetową (firewall) dla ochrony połączeń internetowych; f) Posiadać wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play, WiFi); g) Posiadać wbudowany system pomocy w języku polskim. h) Dostarczać wsparcie dla .NET Framework 4.x – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach; i) Posiadać graficzne środowisko instalacji i konfiguracji; j) Nie dopuszcza się licencji pochodzących z rynku wtórnego; k) Pełna integracja z ActiveDirectory oraz obsługa GroupPolicy l) Posiadać wbudowane następujące mechanizmy umożliwiające przystosowanie stanowiska dla osób niepełnosprawnych:  możliwość powiększania zawartości ekranu,  narrator odczytujący zawartość ekranu,  regulowanie rozmiaru kursora myszy i czasu jego reakcji. Ilość urządzeń: 12 sztuk 3. Monitor, o następujących parametrach: 1) Fabrycznie nowy 2) Przekątna ekranu: min. 21 cale, maks. 23 cale 3) Proporcje ekranu 16:9 4) Rozdzielczość ekranu: minimum 1920x1080 5) Częstotliwość odświeżania obrazu min. 60 Hz 6) Powłoka matrycy: matowa Ilość urządzeń: 12 sztuk https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28648 Mon, 17 Feb 2020 11:09:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28648 <![CDATA[Wyposażenie szkół lub placówek systemu oświaty w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania w szkołach lub placówkach systemu oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej]]> Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, multimedialnego i drukarskiego na potrzeby Szkoły Podstawowej Nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 3 w Złotoryi. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Poznaj- Zrozum -Zapamiętaj. Programy rozwojowe dla szkół w ZŁotoryi”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Przedmiot Zamówienia został podzielony na dwie części: Część 1 Dostawa sprzętu komputerowego dla szkoły podstawowej Nr 1 w Złotoryi. Przedmiot zadania obejmuje: -zestaw połączeń szeregowych i równoległych odbiorników prądu - zestaw do konstrukcji robotów; - zestaw piłek EDUBALL; - zestaw mikroportów; Część 2 Dostawa sprzętu komputerowego dla szkoły podstawowej Nr 3 w Złotoryi. Przedmiot zadania obejmuje: -tablety - rzutniki multimedialne; - ekran multimedialny; - sprzet nagłaśniający; - drukarki laserowe; -zestaw połączeń szeregowych i równoległych odbiorników prądu - zestaw do konstrukcji robotów; - zestaw piłek EDUBALL. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233313 Mon, 17 Feb 2020 10:29:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233313 <![CDATA[Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu specjalistycznego i komputerowego w ramach projektu pn.„Kształcenie zawodowe w 3D”. Postępowanie znak 01/U/2020.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu specjalistycznego i komputerowego w ramach projektu pn. „Kształcenie zawodowe w 3D”. 2. Przedmiot zamówienia składa się z trzech części: 1) część 1 –sprzęt komputerowy: a) przedmiot zamówienia obejmuje dostawę komputerów typu All in One, oprogramowania biurowego, oprogramowania, graficznego, oprogramowania antywirusowego, projektorów multimedialnych, ekranów projekcyjnych, b) szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w kalkulacji szczegółowej stanowiącej załącznik nr 3 do ZO tabela 1, c) wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu. i terminem przydatności do użytku, d) sprzęt musi być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak podania w załączniku nr 1A do ZO w pkt 1 tabela nazwy producenta i/ lub modelu, wymaganych parametrów technicznych oraz wersji oprogramowania spowoduje odrzucenie oferty. Wymagane dane są wskazane w tabeli formularza ofertowego, e) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia, f) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 30213000-5 Komputery osobiste; 30231310-3 - Wyświetlacze płaskie; 48821000-9 - Serwery sieciowe; 48700000-5- Pakiety oprogramowania użytkowego; 2) Część 2 –sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne dla pracowni modelowania i drukowania cyfrowego oraz pracowni projektowania i modelowania ubiorów w ZS Iława: a) szczegółowy opis potrzeb zamawiających oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w kalkulacji szczegółowej stanowiący załącznik nr 3 do ZO tabela 2, b) wszystkie urządzenia i produkty muszą być fabrycznie nowe. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu. i terminem przydatności do użytku, c) sprzęt i produkty muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak podania w załączniku nr 1B do ZO w pkt 1 tabela nazwy producenta i/ lub modelu, spowoduje odrzucenie oferty. Wymagane dane są wskazane w tabeli formularza ofertowego, d) Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia i materiały posiadały minimalny okres gwarancji wskazany w załączniku nr 3 do ZO, e) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia, f) Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 30197630-1 - Papier do drukowania, 30197320-5 - Zszywacze, 30194310-1 - Komplety lub zestawy kreślarskie, 30194700-2 Szablony, 42994230-1 – Laminatory, 30125110-5 - Toner do drukarek laserowych/faksów, 39292500-0 – Linijki, 30191000-4 - Sprzęt biurowy, z wyjątkiem mebli 3) część 3 –POMOCE DYDAKTYCZNE do pracowni projektowania i modelowania ubiorów w ZS Iława: a) przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż wyposażenia do pracowni, b) szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w kalkulacji szczegółowej stanowiącej załącznik nr 3 do ZO tabela 3, c) dostarczone wyposażenie musi być fabrycznie nowe. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta z widocznym logo, symbolem produktu. i terminem przydatności do użytku, d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia, e) sprzęt i produkty muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak podania w załączniku nr 1C do ZO w pkt 1 tabela nazwy producenta i/ lub modelu, spowoduje odrzucenie oferty. Wymagane dane są wskazane w tabeli formularza ofertowego, f) Zamawiający wymaga, aby oferowane urządzenia i materiały posiadały minimalny okres gwarancji wskazany w załączniku nr 3 do ZO, g) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 42715000-1 - Maszyny do szycia, 42710000-6 - Maszyny do produkcji wyrobów włókienniczych, 39713500-8 - Żelazka elektryczne. 3. Zamawiający informuje przedmiot zamówienia dla części 1-3 obejmuje także dostarczenie, montaż, posprzątanie wraz kosztami transportu oraz utylizacji opakowań po dostarczonym przedmiocie zamówienia. 4. Wszystkie artykuły, urządzenia, produkty wchodzące w skład części 1-3 powinny być fabrycznie nowe. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, 5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia dotyczy części 1-3. Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków w tej sekcji ogłoszenia pozostały opis przedmiotu zamówienia znajduje się w sekcji "Cel zamówienia" oraz "Przedmiot zamówienia" i Zapytaniu Ofertowym stanowiącym integralny załącznik do niniejszego ogłoszenia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233224 Fri, 14 Feb 2020 21:31:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233224 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 8/2020/POIR - dostawa sprzętu do obróki cyfrowej i druku 3D]]> Dostawa skanera 3D oraz drukarki 3D: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233218 Fri, 14 Feb 2020 20:13:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233218 <![CDATA[Przenośne komputery]]> Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup i dostawę urządzeń wraz z niezbędnym oprogramowaniem w okresie, ilościach, o parametrach i funkcjonalnościach wskazanych w załączonym wykazie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233190 Fri, 14 Feb 2020 16:45:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233190 <![CDATA[Przenośny komputer]]> Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup i dostawę urządzeń wraz z niezbędnym oprogramowaniem w okresie, ilościach, o parametrach i funkcjonalnościach wskazanych w załączonym wykazie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233188 Fri, 14 Feb 2020 16:41:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233188 <![CDATA[Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego do Placówki Wsparcia Dziennego ,,OTWARTE DRZWI” w Lęborku]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa nowego sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby realizacji projektu pn. OŻYWIONY LĘBORK – NOWY ŚWIAT – usługi społeczne dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, zadanie 4 - PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO - ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE. Zamówienie obejmuje: - telewizor wraz z uchwytami montażowymi – 1 komplet - wieża stereo z funkcją karaoke – 1 sztuka - komputer stacjonarny (jednostka centralna, monitor, klawiatura, mysz bezprzewodowa, głośniki, klawiatura, słuchawki, podkładka pod mysz ) – 2 zestawy - urządzenie wielofunkcyjne wielkoformatowe– (drukarka/scaner/ksero) – 1 sztuka, - konsola do gier typu xbox lub sps - (konsola wraz z sensorem Kinect i pełnym zestawem akcesoriów i osprzętu do montażu, w tym 2 ipady + 4 gry) – 1 zestaw, - aparat fotograficzny – 1 sztuka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1. KOD CPV: 30200000-1- urządzenia komputerowe 31710000-6 – sprzęt elektroniczny https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233123 Fri, 14 Feb 2020 14:13:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233123 <![CDATA[Dostawa Infrastruktury IT do procesów obliczeniowych, modelowania i symulacji]]> Przedmiot zamówienia składa się z elementów sprzętowych komputerów tworzących stanowiska do procesów obliczeniowych, modelowania i symulacji (cztery komplety). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia, montażu i uruchomienia przedmiotu zamówienia. Zamawiający, wymaga, aby na każdy element przedmiotu zamówienia Wykonawca udzielił co najmniej 36-miesięczną gwarancję, której okres będzie liczony od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu zamówienia na zasadach określonych w istotnych postanowieniach umowy. Okres gwarancji Wykonawca określi w złożonej ofercie, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 36 miesięcy i podlegać będzie ocenie na podstawie kryterium oceny ofert: Gwarancja powyżej 36 m-cy – 20%. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233119 Fri, 14 Feb 2020 13:57:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233119 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03A/WSH/EFRR_WRW/2020 dot. zakupu tabletów z zainstalowanym lub preinstalowanym oprogramowaniem dodatkowym]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 sztuk tabletów z preinstalowanymi lub zainstalowanymi bezpłatnymi aplikacjami Scratch Junior oraz Lego WeDo2, na potrzeby realizacji projektu pt. Eksperci programowania w podregionie wrocławskim. 3) Specyfikacja techniczna została określona w Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego pn.: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233095 Fri, 14 Feb 2020 13:20:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233095 <![CDATA[Zakup wyposażenia pracowni]]> W związku z realizacją projektu WND-RPSL.11.02.03-24-0301/18-003 „Nowoczesne Szkoły Zawodowe” realizowanego w ramach Oś priorytetowa 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie: 11.2.3. Wsparcie szkolnictwa zawodowego, na terenie województwa Śląskiego poszukujemy w ramach postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności dostawcy wyposażenia zgodnie z poniższą specyfikacją z załącznika. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233056 Fri, 14 Feb 2020 12:27:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233056 <![CDATA[dostawa stanowisk komputerowych, montaż, konfiguracja, uruchomienie serwera wraz z oprogramowaniem, systemem zasilania awaryjnego i wykonanie infrastruktury sieciowej z instalacją]]> Zamówienie zostało podzielone na 3 części CZEŚĆ I: Dostawa, montaż, konfiguracja, uruchomienie serwera wraz z oprogramowaniem serwerowym z licencją i systemem zasilania awaryjnego Elementy składowe serwera: 1. Klaster serwerów – 2 szt., 2. Macierz, 3. System zasilania awaryjnego, 4. Dwa urządzenia do archiwizacji danych, 5. Oprogramowanie serwerowe z licencją, W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca dokona instalacji i uruchomienie infrastruktury. CZEŚĆ II: Dostawa stanowisk komputerowych – 8 szt. Na stanowisko komputerowe składa się:  Komputer z klawiaturą, myszą  2 monitory  Oprogramowanie biurowe CZEŚĆ III: Wykonanie infrastruktury sieciowej z instalacją i uruchomieniem 1. kable sieciowe tzw. patchcord, które łączą urządzenia z gniazdami sieciowymi 2. przełączniki (switche) – 3 szt. 3. wykonanie okablowania strukturalnego w budynku (gniazda sieciowe z budynku doprowadzone do patchpanel w serwerowni) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w zapytaniu ofertowym nr 2/KL803/IOZE/CBR/2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233025 Fri, 14 Feb 2020 11:44:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233025 <![CDATA[Zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu audiowizualnego dla uczniów Szkoły Podstawowej TOMEK w Tomaszowie Mazowieckim]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego oraz sprzętu audiowizualnego do Szkoły Podstawowej TOMEK w Tomaszowie Mazowieckim. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233036 Fri, 14 Feb 2020 11:32:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233036 <![CDATA[Zapytanie ofertowe z dnia 14.02.2020 na zakup laptopów z monitorami - 2 szt.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup laptopów wraz z monitorami – 2 szt. Zastosowanie: niezbędne do prac zespołu badawczego zaangażowanego w projekt wykonujących równoległe prace badawcze w tym: • modelowanie anten • dobór parametrów • badania i walidacja układu z 2 antenami • opracowanie mechanizmów opartych na cięgnach i przekładni • badania wpływu sił tarcia • badania w obszarze redukcji zapotrzebowania na energię elekt. • opracowanie modułu komunikacji • tworzenie algorytmów Minimalne parametry: Laptopy: 2 szt. laptopów: • Procesor minimum 4 rdzenie, taktowanie minimum 4,3 GHz • matryca 15,6 Full HD • pamięć minimum RAM 16GB DDR4 • dysk min. 512 SSD • Obsługa Wi-Fi 802.11ac • system operacyjny • złącza: USB 3.1 typ C, 3x USB 3.1 Gen. 1, 1x RJ-45 (LAN) Monitory: 2 szt. monitorów: • min. 27 cali, • Tryb redukcji niebieskiego światła • Rozdz. ekranu 1920x1080 • 16:9/HDMI/DP/VGA/5xUSB • IPS LED • FULL HD • Maksymalny pobór mocy 58 W • EU Ecodesign kat. sprzętu A lub równoważny Zamawiający zastrzega, że minimalny okres gwarancji jaki może zaoferować Wykonawca to 48 miesiące z odbiorem i dostawą door to door. Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza 30213100-6 Komputery przenośne 30231300-0 Monitory ekranowe Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe, patenty, znaki towarowe, typy, standardy należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233022 Fri, 14 Feb 2020 10:47:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233022 <![CDATA[Zakup środków trwałych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup środków trwałych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności. Zamówienie jest podzielone na części, o których mowa poniżej: CZĘŚĆ I.: 1. Laptop 3 szt. 2. Projektor 1 szt. 3. Monitor ekspozycyjny 1 szt. CZĘŚĆ II.: 1. Drukarka etykiet 1 szt. 2. Skaner kodów kreskowych 3 szt. CZĘŚĆ III.: 1. Smartfon przemysłowy 3 szt. 2. Tablet przemysłowy (wzmocniony) 3 szt. CZĘŚĆ IV.: 1. Waga przemysłowa 1 szt. CZĘŚĆ V.: 1. Tablet 1 szt. 2. Laptop 1 szt. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232920 Thu, 13 Feb 2020 17:12:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232920 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/XI.1.2/2020 z dnia 12.02.2020 r.]]> Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego nr 37 w Łodzi z siedzibą przy ul. Szpitalnej 9/11, 92-207 Łódź, zwana dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na: zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego w ramach zajęć z zakresu kompetencji kluczowych do pracowni kształcenia Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych (TIK) w ramach projektu pn. TIK-owe BYSTRZAKI współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.1.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232697 Wed, 12 Feb 2020 22:00:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232697 <![CDATA[Dostawa tabletów - projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim, edycja II”- Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu]]> Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa tabletów - projekt „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim, edycja II”- Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu 16 szt. tabletów o parametrach minimalnych: • Komunikacja:Bluetooth, Wi-Fi • System operacyjny Android Wyposażenie: Ładowarka, Kabel USB Załączona dokumentacja Instrukcja obsługi w języku polskim, Karta gwarancyjna Gwarancja 24 miesiące Liczba rdzeni procesora: 8 Przekątna ekranu [cale]: 8 Rozdzielczość ekranu: 1900 x 1250 Wielkość pamięci RAM [GB]: 3 Pamięć wbudowana [GB]: 32 Rozdzielczość aparatu przedniego: 8 Rozdzielczość aparatu tylnego: 13 Złącze słuchawkowe, Złącze USB, Złącze HDMI Czytnik kart pamięci Miejsce dostawy: Zespół Szkół Nr 1 w Olkuszu, ul. Górnicza 12, 32-300 Olkusz https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232693 Wed, 12 Feb 2020 21:31:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232693 <![CDATA[Zakup 1 licencji oprogramowania typu CAE (Computer Aided Engineering) wykorzystującego metodę MES (Metodę Elementów Skończonych)]]> Zakup 1 licencji oprogramowania typu CAE (Computer Aided Engineering) wykorzystującego do wykonywania obliczeń metodę MES (Metodę Elementów Skończonych), dla celów realizacji prac badawczych w ramach projektu "Pierwsza polska suwnica bramowa o dużym udźwigu dla branży stoczniowej przystosowana do pracy w trudnych warunkach wietrznych - opracowanie i demonstracja” o numerze POIR.01.02.00-00-0017/18. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232615 Wed, 12 Feb 2020 20:26:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232615 <![CDATA[Wybór dostawcy komputerów PC w ramach rozbudowy Centrum Badawczo Rozwojowego ESKULAP BIS s.c. Ewa Molska, Stanisław Molski, ul. Koperkowa 2, 86-031 Osielsko]]> Dostawa komputerów PC. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232625 Wed, 12 Feb 2020 16:06:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232625 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/2020 na „Zakup elementów infrastruktury informatycznej (sprzęt i oprogramowanie) Bottari Polska sp. z o.o..”]]> Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych na poniższe grupy elementów infrastruktury informatycznej Grupa 1 elementów Element infrastruktury informatycznej Ilość szt. Serwer 1 MICROSOFT SQL STANDARD 2019 1 MICROSOFT SQL 10 USER CAL 2019 5 Grupa 2 elementów Element infrastruktury informatycznej Ilość szt. Skaner kodów kreskowych 10 Grupa 3 elementów Element infrastruktury informatycznej Ilość szt. Komputer all in one 4 Ubiquiti UAP-AC-PRO 12 Zasilacz awaryjny UPS 1 Switch LAN 100/100 1 Szafa RACK 1 Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232378 Wed, 12 Feb 2020 15:15:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232378 <![CDATA[Dostawa i montaż sieci komputerowej w Szkole Podstawowej w Zborowie]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż sieci komputerowej w Szkole Podstawowej w Zborowie realizowana w ramach zadania pn. „Poprawa infrastruktury edukacyjno-sportowej w Gminie Solec-Zdrój”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. 3. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 32410000-0 Lokalna sieć komputerowa 32420000-3 Urządzenia sieciowe 4. Szczegółowy zakres obowiązków dot. dostawy zawiera umowa będąca załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232560 Wed, 12 Feb 2020 14:37:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232560 <![CDATA[Dostawa laptopów do grafiki komputerowej dla Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie]]> Dostawa 31 laptopów do grafiki komputerowej dla Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie. Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z 22 sierpnia 2019 r. oraz z umową o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232540 Wed, 12 Feb 2020 14:17:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232540 <![CDATA[Zakup bezprzewodowych kolektorów danych – 6 sztuk (drugi przetarg)]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych, bezprzewodowych kolektorów danych – 6 sztuk. 1. Parametry techniczne kolektorów: 1.1. Procesor: minimum ośmiordzeniowy 64 bit o taktowaniu minimum 2.2 GHz. 1.2. Wyświetlacz dotykowy, podświetlany, o przekątnej minimum 4”, o minimalnej rozdzielczości 800x480. 1.3. Typ skanera: 2D imager. 1.4. Pamięć: minimum 4GB pamięci RAM oraz minimum 32 GB pamięci flash. 1.5. Bateria: minimum 5000 mAh. 1.6. Aparat fotograficzny: minimum 13 Mpix. 1.7. Zainstalowany system operacyjny spełniający między innymi poniższe wymogi: • wielozadaniowość, wielowątkowość, pamięć wirtualną i możliwość zarządzania pamięcią • szybkie przełączenie pomiędzy aplikacjami poprzez dwukrotne kliknięcie • możliwość wykorzystania trybu uśpienie w ruchu – zużywanie mniejszej ilości energii • możliwość spersonalizowania ustawień kolektora według preferencji użytkownika • możliwość zmiany kolejności kafelków Szybkich ustawień • możliwość bezpośredniej odpowiedzi na powiadomienie • możliwość grupowania powiadomień • możliwość indywidualnego ustawienia ograniczenia ilości danych zużywanych przez urządzenie • personalizacja rozmiaru wyświetlacza • pobieranie aktualizacji w tle bez konieczności wyłączania urządzenia 1.8. Uchwyt typu pistol grip. 1.9. Łączność bezprzewodowa Bluetooth, Wi-Fi 802.11a/b/g. WPA2 (OPCJA Personal lub Enterprise). 1.10. Rodzaj klawiatury: alfanumeryczna. 2. Akcesoria: minimum 4-portowa stacja dokująca – 1 szt. 3. Zamówienie obejmuje dostawę bezprzewodowych kolektorów danych – 6 sztuk wraz ze stacją dokującą do siedziby Zamawiającego, to jest ul. Partyzantów 21, Myszków. 4. Udzielenie gwarancji door-to-door u Zamawiającego przez okres minimum 24 miesiące, naprawa w 48 godzin w dni robocze lub dostarczenie sprzętu zastępczego. Dostępność części zamiennych u Oferenta przez okresie minimum 8 lat. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232427 Wed, 12 Feb 2020 10:23:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232427 <![CDATA[Dostawa licencji na oprogramowanie systemowe umożliwiające wektoryzację i przestrzenne przedstawianie danych na stronach WWW oraz budowę kompletnych portali mapowych. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na oprogramowanie systemowe umożliwiające wektoryzację i przestrzenne przedstawianie danych na stronach WWW oraz budowę kompletnych portali mapowych w ramach projektu „Nowoczesne rozwiązania w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami dla 6 miast – członków Związku Miast Polskich” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232405 Wed, 12 Feb 2020 09:39:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232405 <![CDATA[Dostawa narzędzi badawczych (1 serwer, 1 router zarządzalny, 2 switche, 1 UPS) niezbędnych do prowadzenia prac badawczych w projekcie pn. „Społecznościowe wezwanie pomocy SOS”.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa narzędzi badawczych (1 serwer, 1 router zarządzalny, 2 switche, 1 UPS) niezbędnych do prowadzenia prac badawczych w projekcie pn. „Społecznościowe wezwanie pomocy SOS”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232236 Wed, 12 Feb 2020 09:28:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232236 <![CDATA[Dostawa serwera]]> Dostawę 1 używanego serwera wyposażonego w nowe dyski w obudowie typu rack o szerokości 19 cali zgodnie ze specyfikacją. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1224037 Tue, 11 Feb 2020 16:37:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1224037 <![CDATA[Kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne kapitałem uczniów z Miasta Łaskarzew]]> Przedmiotem zamówienia obejmuje zakup i dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego do prowadzenia zajęć w szkołach uczestniczących w projekcie z terenu Miasta Łaskarzew: 1. Zespół Szkół Nr 1 w Łaskarzewie/ Liceum Ogólnokształcące, 2. Zespół Szkół Nr 1 w Łaskarzewie/ Szkoła Podstawowa, 3. Zespół Szkół Nr 2 w Łaskarzewie/ Szkoła Podstawowa . https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232241 Tue, 11 Feb 2020 13:30:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232241 <![CDATA[Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn.: ,,Akademia kompetencji cyfrowych w Gminie Reszel"]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu ,,Akademia kompetencji cyfrowych w Gminie Reszel” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3. 1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę: 26 laptopów Wyświetlacz 1920x1080 (full HD) minimum 14 cali.,wielodotykowy, IPS Procesor minimum 2 rdzenie i 4 wątki (min 2.2 Ghz), Pamięć RAM minimum 8 GB DDR4 (2400 MHz),Dysk twardy min 256 GB (m.2 lub PCIe), Rodzaj dysku twardego SSD, System operacyjny pozwalający na działanie aplikacji COREL DRAW, Klawiatura polska, podświetlana, Złącza min.: 1xUSB 3.1 typ C, 2 x USB 3.1, wyjście HDMI, Komunikacja: Bluetooth, WI-Fi (802.11/a/b/g/n/ac), Pojemność baterii min 45 Wh, 24 myszki komputerowe – laserowa, min 1200 DPI, przewodowa, min 3 przyciski,mProjektor 1szt: Kontrast min 10000:1, Rozdzielczość min 1920x 1200 pikseli, Jasność min 3500 ANSI lum., Obiektyw min 2.1-2.31 F, Moc lampy min 3500 godz (tryb Eco 12000), Przekątna min 0.74-7.62 m, Złącza: min po 1 szt, audio, composite, d-sub, hdmi, usb(a), Router 1szt, Porty Lan min 3 szt, Szybkość 10/100/1000 Mb/s Szybkość WAN 10/100 Mb/s, Standard WiFi 802.11b, 802.11g,802.11n,802.11 ac, Szybkość sieci WiFI 1200 Mb/s, Częstotliwość pray 2,4 GHz, 5 GHz, Wbudowany modem 4G/LTE, Typ sieci: HSPA+, UMTS,GSM,LTE. 3. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad oraz spełniać wymogi norm określonych obowiązującym prawem oraz posiadać wszystkie wymagane przepisami prawa atesty lub certyfikaty. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia bezpośrednio do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego. Dostawa sprzętu dla zamówienia ma być dokonana jednorazowo – w dni robocze w godz. od 8.00 do 14.00. Wykonawca poinformuje Zamawiającego co najmniej na dwa dni przed planowanym terminem dostawy. Okres gwarancji: minimum 24 miesiące, liczone od dnia wystawienia faktury. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232225 Tue, 11 Feb 2020 13:26:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232225 <![CDATA[Zakup sprzętu badawczo–rozwojowego dla stanowiska badawczego do modelowania i prototypowania interfejsów komunikacyjnych dla systemów telemedycznych]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu badawczo–rozwojowego dla stanowiska badawczego do modelowania i prototypowania interfejsów komunikacyjnych dla systemów telemedycznych w laboratorium projektowania i szybkiego prototypowania oprogramowania i układów robotyki, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232240 Tue, 11 Feb 2020 12:57:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232240