Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Sprzęt IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 26 Jun 2019 04:36:48 +0200 <![CDATA[Wyłonienie dostawcy sprzętu obliczeniowego]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostarczenie 4 sztuk jednostek obliczeniowych o minimalnych parametrach przedstawionych w przedmiocie zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20204 Tue, 25 Jun 2019 21:42:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20204 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2019 Z DNIA 25.06.2019 r.]]> Przedmiotem zamówienia jest: zakup 32 sztuk tabletów według specyfikacji zawartej w zapytaniu ofertowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192230 Tue, 25 Jun 2019 13:48:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192230 <![CDATA[Zakup sprzętu IT]]> W związku z realizacją projektu RPMA.10.03.01-14-b321/18 „Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy” realizowanego w ramach Działania: 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie : 10.3.1. Doskonalenie zawodowe uczniów, na terenie województwa Mazowieckiego, poszukujemy w ramach postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności dostawcy sprzętu komputerowego zgodnie z poniższą specyfikacją z załącznika. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192189 Tue, 25 Jun 2019 11:49:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192189 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr ZR04_03/06/2019/112/113/MG/Z]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy serwera do obsługi sieciowego oprogramowania dydaktycznego wraz z szafą serwerową z wyposażeniem zgodnie z podaną specyfikacją. Serwer W ramach dostawy Zamawiający oczekuje dostarczenia do Wydziału Ekonomicznego w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu serwera zgodnie z podaną specyfikacją. Ponadto Zamawiający oczekuje od Wykonawcy rozpakowania, podłączenia oraz przetestowania sprzętu w miejscu dostawy. Wykonawca musi także zapewnić min. 60 miesięczny pełny serwis gwarancyjny w miejscu pracy serwera w trybie następnego dnia roboczego z zachowaniem dysków twardych w przypadku ich awarii z wymianą na nowe. Szafa serwerowa W ramach dostawy Zamawiający oczekuje dostarczenia do Wydziału Ekonomicznego w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu stojącej szafy serwerowej 19” o wysokości 42U wraz z wyposażeniem zgodnie z podaną specyfikacją. Zamawiający oczekuje od Wykonawcy dostarczenia zamawianej szafy do wskazanej lokalizacji oraz zmontowania i ustawienia szafy we wskazanym pomieszczeniu. Wykonawca musi zapewnić pełną 36 miesięczną gwarancję na dostarczoną szafę i jej wyposażenie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192167 Tue, 25 Jun 2019 10:13:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192167 <![CDATA[Zapytanie ofertowe serwer zarządzający, bazodanowy]]> Przedmiotem zapytania jest montaż i dostawa: serwer zarządzający, bazodanowy – 1 szt. Szczegółowy opis zamówienia zawiera załącznik - zapytanie ofertowe KTSB. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20180 Tue, 25 Jun 2019 08:57:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20180 <![CDATA[Zapytanie ofertowe macierz dyskowa]]> Przedmiotem zamówienia jest montaż i dostawa: macierz dyskowa – 2 szt. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku - zapytanie ofertowe KTMD. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20179 Tue, 25 Jun 2019 08:27:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20179 <![CDATA[Doposażenie szkół podstawowych w sprzęt TIK (technologia informacyjno – komunikacyjna) – dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego]]> Przedmiotem zamówienia jest: „Doposażenie szkół podstawowych w sprzęt TIK (technologia informacyjno – komunikacyjna) – dostawa sprzętu multimedialnego i komputerowego”. Opis przedmiotu zamówienia Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Przedmiot dostawy ma być fabrycznie nowy, wolny od wad i kompletny tj. posiadający wszelkie akcesoria, przewody, kable niezbędne do ich użytkowania. Wszystkie materiały powinny być nowe, nie noszące śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna i posiadać wyposażenie niezbędne do funkcjonalnego działania. Dostarczone artykuły musza być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć we własnym zakresie i na własny koszt przedmiot zamówienia pod adresy wskazane przez Zamawiającego w terminie określonym w umowie. Wykonawca odpowiada za dostarczony asortyment w czasie transportu. W przypadku uszkodzeń ponosi pełną odpowiedzialność za powstałe szkody. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia na własny koszt wszelkich szkód spowodowanych przez wykonawcę i powstałych w trakcie realizacji zamówienia. Dostawa obejmuje zakup przedmiotu zamówienia, załadunek, transport, rozładunek, wniesienie i rozmieszczenie asortymentu do wskazanych pomieszczeń wraz z montażem. Wykonawca będzie zobowiązany do oznakowania wszystkich dokumentów oraz sprzętu przekazywanych Zamawiającemu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Tj. oklejenie sprzętu naklejkami z informacją o współfinansowaniu zakupu ze środków Unii Europejskiej o Budżetu Państwa wraz z odpowiednimi logotypami programu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączeniu. Zamawiający wyraża zgodę na dopuszczenie interaktywnej podłogi z wyłączeniem pisaków oraz woreczka na akcesoria spełniającej minimalne parametry:   Ilość gier i animacji: 30 gier FUN + 50 gier EDU     Jasność projektora: 3200 ANSI     Klasa projektora: Standard     Moduł WiFi     Obsługa: za pomocą pilota     Podział gier na grupy     Projektor w poziomie: Tak     Żywotność lampy w trybie normalnym 4500h     Montaż sufitowy Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 83 ust. 1 pkt 26 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.), stawka na komputery wynosi 0 %. Pozostały sprzęt opodatkowany jest stawką 23 %. Po centralizacji rozliczeń w zakresie VAT w samorządach terytorialnych placówki oświatowe nie są odrębnymi podatnikami podatku VAT. Nabywcą towarów i usług jest jednostka samorządu terytorialnego – Gmina Środa Śląska., natomiast odbiorcą będą poszczególne placówki oświatowe, dla których Gmina jest organem prowadzącym. 1. Tablica interaktywna: - 6 sztuk - SP nr 3 Środa Śląska - 2 sztuki - SP Szczepanów - 2 sztuki - SP Ciechów 2. Projektor: - 6 sztuk - SP nr 3 Środa Śląska - 2 sztuki - SP Szczepanów - 2 sztuki - SP Ciechów 3. Komputer AIO: - 7 sztuk SP nr 3 Środa Śląska 4. Smartfloor -1 sztuka SP Szczepanów 5. Głośnik do tablicy: - 2 sztuki SP Ciechów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191998 Mon, 24 Jun 2019 15:40:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191998 <![CDATA[Zakup oraz dostawa 24 sztuk laptopów z systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym w ramach projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. POPC.03.01.00-00-0081/18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskich Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.]]> Zakup oraz dostawa 24 sztuk laptopów z systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym w ramach projektu grantowego pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. POPC.03.01.00-00-0081/18 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskich Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20147 Mon, 24 Jun 2019 15:12:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20147 <![CDATA[INFORMACJA O OGŁOSZENIU na zakup niezbędnego sprzętu, wdrożenie, integrację systemu USOS oraz szkolenie pracowników w ramach projektu pt. „Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej uczelnią przyszłości”]]> 1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności zakup niezbędnego sprzętu, wdrożenie, integrację systemu USOS oraz szkolenie pracowników obejmujący: Wdrożenie systemu dziekanatowego USOS, integrację systemów informatycznych i automatyzację wymiany danych. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem minimalnych parametrów i wymagań technicznych oraz funkcjonalnych zawiera Załącznik 3 do informacji o ogłoszeniu. Do wykonania przedmiotu zamówienia konieczne jest, aby Wykonawca posiadał status partnera MUCI w zakresie usług wdrożeniowych systemu. 3. Wymagany okres gwarancji i rękojmi wynosi 36 miesięcy i jest liczony od dnia następnego po dokonaniu odbioru przedmiotu umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191973 Mon, 24 Jun 2019 13:44:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191973 <![CDATA[Zakup komputera przemysłowego wraz z peryferiami na potrzeby realizacji projektu pn.: „System automatycznej akwizycji i analizy danych przestrzennych automatyzujący proces inwentaryzacji, modelowania i obliczania składowisk surowców mineralnych w czasie quasi rzeczywistym” nr sprawy: 20/2019/BK/Autoinvent]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup komputera przemysłowego wraz z peryferiami na potrzeby realizacji projektu prowadzonego przez JSW Innowacje S.A. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191957 Mon, 24 Jun 2019 13:16:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191957 <![CDATA[„Dostawa serwera oraz wyposażenia dodatkowego” w ramach projektu: Ocalmy pamięć Karkonoszy!, Projekt współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program: Interreg V-A Republika Czeska – Polska Oś priorytetowa 4: Współpraca instytucji i społeczności. CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001630]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa następującego sprzętu: 1. Szafa rack stojąca czarna szt. 1 2. Szafa rack wisząca czarna szt. 1 3. Półka wysuwana rack szt. 1 4. Półka rack szt. 2 5. Patchpanel kat. 6 szt. 2 6. Zestaw montażowy RACK M6 szt. 30 7. Listwa zasilająca rack szt. 2 8. Patchcord kat. 6 0,5m szt. 20 9. Patchcord kat. 6 3m szt. 20 10. Switch zarządzalny szt. 2 11. Moduł SFP szt. 4 12. Serwer rack szt. 1 13. Dysk twardy szt. 2 14. UPS Rack szt. 1 15. UPS stojący szt. 1 16. Kable zasilające szt. 4 Uwaga: Zamawiający wymaga aby wraz z ofertą Wykonawca złożył wykaz zaoferowanego sprzętu według opisu wskazanego przez Zamawiającego poprzez wskazanie jego modelu/marki. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20122 Mon, 24 Jun 2019 12:15:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20122 <![CDATA[Zapytanie ofertowe przełączniki FC]]> Przełączniki FC 2 szt. Dokładny opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik - zapytanie ofertowe KTFC. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20114 Mon, 24 Jun 2019 10:49:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20114 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO]]> W ramach realizowanego projektu zostało przewidziane zadanie dotyczące wyposażenia szkół w niezbędny sprzęt komputerowy sprzętu jest niezbędnym elementem prawidłowej realizacji zadania służącym osiągnięciu założonych celów i realizacji wskaźników. Miejsce realizacji zadania: Gmina Babice – Szkoły Podstawowe w Babicach, Jankowicach, Mętkowie i Zagórzu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu. 2. w skład zamówienia wchodzą: Tablety, komputery stacjonarne, urządzenie wielofunkcyjne, laptopy z systemem operacyjnym, drukarki kolorowe, myszy bezprzewodowe, słuchawki, router WI-FI, dyski zewnętrzne, kserokopiarki, pakiety biurowe, programy antywirusowe, głośniki, ładowarka + 4 baterie akumulatorki, kserokopiarki, pendrive. Szczegółowy opis oraz ilości wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. Dostawa zamówionego sprzętu komputerowego odbędzie się w częściach na koszt Wykonawcy w miejsce wskazane przez Zamawiającego tj.: 1. Zespół Szkół w Babicach, ul. Zamkowa 3, 32-551 Babice; 2. Szkoła Podstawowa w Jankowicach, ul. St. Staszica 5, 32-551 Babice; 3. Zespół Szkół w Mętkowie, ul. ks. Karola Wojtyły 21, 32-551 Babice; 4. Szkoła Podstawowa w Zagórzu, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 139, 32-555 Zagórze. 3. Zamawiający zastrzega, iż podany w ust. 2 ilości asortyment wraz z ilościami podanymi w Załączniku nr 5 są ilościami maksymalnymi i Zamawiający może odstąpić od realizacji części zamówienia, zmniejszyć bądź zwiększyć liczbę sztuk danego asortymentu z zastrzeżeniem, że łączna maksymalna wartość zamówienia nie zostanie przekroczona. 4. Realizując zamówienie, Wykonawca zapewni, iż dostarczone wyposażenie jest nowe, pozbawione wad i defektów oraz posiada niezbędne certyfikaty wskazujące, iż jest dopuszczona do obrotu. W przypadku wykrycia w trakcie użytkowania wad niemożliwych do zidentyfikowania w momencie odbioru sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do odbioru i wymiany na własny koszt wadliwego wyposażenia w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie później niż siedem dni od daty dokonania zgłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191869 Mon, 24 Jun 2019 10:12:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191869 <![CDATA[Zapytanie ofertowe klaster wraz z oprzyrządowaniem]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa serwer 2 szt. + zasilacz awaryjny UPS 2 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19925 Mon, 24 Jun 2019 09:28:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19925 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr ZO/03 z dnia 22.06.2019]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup sprzętu w tym: Interaktywne podłogi wraz z zestawem animacji i gier interaktywnych, sprzęt nagłaśniający, laptopy z oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, kamera cyfrowa, tablety, wizualizery, monitory interaktywne oraz telewizory do Przedszkola Interactive Kids mieszczącego się w Żorach przy ul. Stodolnej 1 w ramach realizacji projektu nr RPSL.11.01.03-24-023H/18 pn. Interaktywne Przedszkolaki w Żorach. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020. Dodatkowe informacje znajdują się z zapytaniu ofertowym nr ZO/03. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191821 Sat, 22 Jun 2019 22:34:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191821 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu realizowanego przez Centrum Medyczne „Skałka” w Bukownie]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego w ilości 5 szt. wyspecyfikowanego poniżej niezbędnego do realizacji projektu realizowanego przez Centrum Medyczne „Skałka” w Bukownie (32-332 Bukowno) ul. Kolejowa 28 ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Region Spójny Społecznie, działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie typ E – rozwój opieki długoterminowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191696 Thu, 20 Jun 2019 21:35:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191696 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę komputera przenośnego typu laptop]]> Skrócony opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputera przenośnego typu laptop https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19973 Wed, 19 Jun 2019 21:32:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19973 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące postępowania na udzielenia zamówienia zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie dostawy i montażu sprzętu komputerowego oraz przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi sprzętu komputerowego w ramach projektu „Innowacyjna edukacja w Szkole Podstawowej w Zajeziorzu”.]]> Zamówienie dotyczy dostawy i montażu sprzętu komputerowego: 1) monitor projekcyjny dotykowy 65" z usługą i elementami niezbędnymi do montażu, 1 sztuka, 2) serwer sieciowy NAS z usługą konfiguracji i podłączenia do użytku, 1 sztuka, 3) tablic interaktywna z usługą i elementami niezbędnymi do montażu – 2 sztuki 4) komputer stacjonarny - 10 sztuk 5) monitor 24"full HD: 10 sztuk 6) monitor dla osoby niedowidzącej: 1 sztuka 7) oprogramowanie biurowe office: 19 sztuk 8) urządzenie wielofunkcyjne (drukarka/kopiarka/scaner): 1 sztuka 9) laptop (z oprogramowaniem systemowym)- 8 sztuk 10) Drukarka 3D z bazą materiałów 11) monitor interaktywny dotykowy 65 z usługą i elementami niezbędnymi do montażu – 1 sztuka 12) komputer stacjonarny ""all in one"" 1 sztuka oraz przeprowadzenie 4 dni szkoleń z zakresu obsługi sprzętu po 8h lekcyjnych (45 minut). Każde szkolenie będzie realizowane dla innej grupy osób. Łącznie 4 grupy szkoleniowe. Grupa liczy średnio 4 osoby. Łącznie zrealizowanych zostanie 32 h szkoleń, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191393 Wed, 19 Jun 2019 21:27:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191393 <![CDATA[Wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt komputerowy i biurowy]]> Przedmiotem zamówienia jest „Wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt komputerowy i biurowy”. Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego i biurowego wymienionego w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191658 Wed, 19 Jun 2019 21:04:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191658 <![CDATA[Zakup i dostawa sprzętu oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w podziale na dwie części.]]> Zakup i dostawa sprzętu oraz akcesoriów komputerowych na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w podziale na dwie części. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia przedmiotu Zamówienia do siedziby Zamawiającego w godzinach pracy od poniedziałku do piątku od 07:30-15:30 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), wraz z wniesieniem do wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeń. Szczegółowy opis przedmiot Zamówienia dla każdej części znajduje się w załączniku nr 1 (SOPZ). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191563 Wed, 19 Jun 2019 14:33:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191563 <![CDATA[Kompleksowe wdrożenie systemu teleinformatycznego oraz eusług medycznych]]> Przedmiot zamówienia obejmuję dostawę, sprzętu, oprogramowania z uruchomieniem e-usług oraz wdrożenie i szkolenie. Szczegółowa specyfikacja znajduje się w Załączniku nr 4. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą zastosowanie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, należy rozumieć, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Podane nazwy własne nie są wiążące dla Wykonawców i służą wyłącznie zobrazowaniu parametrów technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany w treści oferty albo w załączniku do niej wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191511 Wed, 19 Jun 2019 13:41:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191511 <![CDATA[Numer postępowania: 2/2019/POPC nuts pilski]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz ubezpieczenie wymaganego sprzętu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191504 Wed, 19 Jun 2019 12:41:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191504 <![CDATA[Dostawa Wyposażenia: urządzenia komputerowe dla zadania zatytułowanego „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie”, w ramach działania 13.2 Infrastruktura usług społecznych, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa Wyposażenia: urządzenia komputerowe, dla zadania zatytułowanego „Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych poprzez modernizację i wyposażenie Domu Pomocy Społecznej w Żułowie” w zakresie określonym w szczegółowym opisie zamówienia - załącznik nr 1, dostępnym także na stronie www.laski.edu.pl zakładka zapytania ofertowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191444 Wed, 19 Jun 2019 10:47:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191444 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2019 na dostawę 24 sztuk sprzętu do rejestracji wideo: kamera sieciowa IP wraz z uchwytem]]> a. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 24 sztuk sprzętu do rejestracji wideo: kamera sieciowa IP wraz z uchwytem w celu realizacji przez Zamawiającego prac badawczo – rozwojowych w ramach projektu pod nazwą: „Development of an innovative artificial intelligence system for simulation of group behaviour for team-based sports games” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 - „Sektorowe programy B+R”, Program sektorowy „GameINN”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191413 Wed, 19 Jun 2019 04:30:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191413 <![CDATA[Numer postępowania: 3/2019/POPC nuts zielonogórski]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz ubezpieczenie wymaganego sprzętu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191407 Tue, 18 Jun 2019 23:59:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191407 <![CDATA[Numer postępowania: 3/2019/POPC nuts koszaliński]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz ubezpieczenie wymaganego sprzętu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191402 Tue, 18 Jun 2019 23:25:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191402 <![CDATA[Numer postępowania: 3/2019/POPC nuts jeleniogórski]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz ubezpieczenie wymaganego sprzętu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191388 Tue, 18 Jun 2019 22:45:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191388 <![CDATA[Numer postępowania: 2/2019/POPC nuts gorzowski]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego w miejsce wskazane przez Zamawiającego oraz ubezpieczenie wymaganego sprzętu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191376 Tue, 18 Jun 2019 20:54:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191376 <![CDATA[Zakup opasek monitoringowych do teleopieki (01/83/2019/OZRP)]]> W ramach projektu zakupionych zostanie 170 opasek monitoringowych do teleopieki, które docelowo trafią do 170 osób niesamodzielnych – Uczestników Projektu, zamieszkałych na terenie powiatów: mieleckiego, kolbuszowskiego, dębickiego, ropczycko – sędziszowskiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191367 Tue, 18 Jun 2019 19:16:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191367 <![CDATA[Dostawa sprzętu]]> Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty w zakresie „Dostawa sprzętu” w ramach projektu: „SMART EDUCATION - Kształcenie wyższe w dobie innowacji cyfrowych” (POWR.03.05.00-00-Z004/18) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z 19 lipca 2017 r, Podrozdziałem 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów oraz ze wzorem umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Licencja na oprogramowanie iSpring Suite: 6 sztuk licencji x 3 lata 2. Licencji na oprogramowanie Storyline 360: 6 sztuk licencji x 3 lata 3. Licencja na oprogramowanie Camtasia 2019: 5 sztuk licencji x 3 lata 4. Komputer: 2 sztuki (przykładowy typ:Lenovo Legion Y530-15ICH) 5. Komputer: 1 sztuka (przykładowy typ:Acer Nitro 5) 6. Komputery: 2 sztuki (przykładowy typ: iMac Pro) 7. Kamery: 2 sztuki (przykładowy typ: SONY PXW-Z90) 8. Torba kamery: 2 sztuki (przykładowy typ: VANGUARD XCENIOR 62T) 9. Statyw: 2 sztuki (przykładowy typ: MANFROTTO MVK500AM) 10. Sterownik: 2 sztuki (przykładowy typ: MANETKA LIBEC ZC-LP) 11. Streamer: 1 sztuka (przykładowy typ: Avermedia Portable 2 Plus) 12. Monitor: 2 sztuki (przykładowy typ: EIZO Monitor LCD 23" CS230-BK) 13. Akumulator: 1 sztuka (przykładowy typ: PANASONIC VW-VBK360E-K) 14. Audio: 1 sztuka (przykładowy typ: SENNHEISER EW 112-P G3) 15. Audio: 1 sztuka (przykładowy typ: MIKROFON SENNHEISER HS 2) 16. Karty pamięci: 6 sztuk (przykładowy typ: SanDisk SDHC 32GB Extreme Pro) 17. UPS: 1 sztuka (przykładowy typ: APC Smart-UPS SC 420) 18. Słuchawki: 2 sztuki (przykładowy typ: Sennheiser HD 559) 19. Licencja na oprogramowanie Adobe Creativ Cloud CC - roczny abonament: 2 licencje x 3 lata 20. Dysk zewnętrzny: 6 sztuk (przykładowy typ: LaCie Rugged 1TB SSD Thunderbolt/USB-C 3.1) 21. Doposażenie: 1 komplet 22. Dysk zewnętrzny: 6 sztuk (przykładowy typ: Seagate Backup Plus Slim 2TB) 23. Monitor: 2 sztuki (przykładowy typ: Prolite XUB259WSU-B) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191348 Tue, 18 Jun 2019 16:50:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191348 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem]]> 1. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem dla: Miasta Stargard (Partner I) – 6 sztuk oraz dla Gminy Gryfino (Partner II) – 6 sztuk 2. Dostawa monitorów komputerowych dla: Miasta Stargard (Partner I) – 6 sztuk oraz dla Gminy Gryfino (Partner II) – 6 sztuk 3. Dostawa sprzętu (serwera) wraz z niezbędnym wyposażeniem i oprogramowaniem dla Gminy Miasta Mińsk Mazowiecki (Partner III) – 1 sztuka oraz Gminy Miejskiej Głogów (Partner IV) – 1 sztuka. 4. Dostawa wraz z instalacją oprogramowania dedykowanego dla serwerów dla Gminy Miasta Mińsk Mazowiecki (Partner III) – 1 sztuka oraz Gminy Miejskiej Głogów (Partner IV) – 1 sztuka. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191289 Tue, 18 Jun 2019 14:51:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191289 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr ZR04_03/06/2019/83/AM/Z - dostawa 2 wydajnych komputerów przenośnych typu laptop 14” z akcesoriami]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 2 wydajnych komputerów przenośnych typu laptop 14” z akcesoriami do celów dydaktycznych realizowanych na Wydziale Ekonomicznym w Opolu Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu zgodnie z podaną specyfikacją. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191301 Tue, 18 Jun 2019 14:50:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191301 <![CDATA[Zakup i dostawa 3 sztuk laptopów]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 3 sztuk laptopów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191195 Tue, 18 Jun 2019 14:31:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191195 <![CDATA[Zakup i dostawa sprzętu ICT na potrzeby funkcjonowania „Klubów Aktywizacji i Inicjatyw Społecznych” w ramach projektu „ Aktywne włączenie drogą do sukcesu – kompleksowe wsparcie osób zamieszkujących obszary zdegradowane w gminach: Bytom Odrzański, Iłowa, Kargowa, Krosno Odrzańskie, Nowogród Bobrzański, Przytoczna, Sulęcin, Szczaniec, Świebodzin, Trzciel, Tuplice”]]> 1.Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu ICT na potrzeby funkcjonowania „Klubów Aktywizacji i Inicjatyw Społecznych” w 11 gminach: Bytom Odrzański, Iłowa, Kargowa, Krosno Odrzańskie, Nowogród Bobrzański, Nowe Miasteczko, Sława, Szczaniec, Świebodzin, Jasień, Tuplice, w których będą funkcjonowały Kluby Aktywizacji i Inicjatyw Społecznych. 2.W ramach zamówienia dostarczone zostanie następujące wyposażenie: 1) Komputer przenośny wraz z oprogramowaniem – 33 szt. 2) Rzutnik multimedialny – 11 szt. 3) Urządzenie wielofunkcyjne – 11 szt. 4) Tablica interaktywna – 11 szt. 3. Szczegółowy opis zamówienia został określony w Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191262 Tue, 18 Jun 2019 14:13:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191262 <![CDATA[Dostawa środków trwałych – urządzenia sieciowe i multimedialne]]> Dostawa środków trwałych – urządzenia sieciowe i multimedialne Punkty dostępowe WIFI - 5 sztuk Projektor multimedialny wraz z ekranem - 1 sztuka https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191243 Tue, 18 Jun 2019 13:54:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191243 <![CDATA[Dostawa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem)]]> Dostawa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191206 Tue, 18 Jun 2019 13:04:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191206 <![CDATA[Dostawa 16 kompletów sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla placówek oświatowych w gminie Końskie w ramach projektu pn. Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie nowoczesnych e-usług w gminie Końskie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” Osi VII „Sprawne usługi publiczne” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.]]> W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy w wyznaczone przez Zamawiającego miejsce 16 kompletów sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do placówek oświatowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191202 Tue, 18 Jun 2019 12:31:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191202 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2019 Dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja urządzeń peryferyjnych z wbudowanym STB oraz dostawa oprogramowania dedykowanego dla ww. urządzeń wraz z licencją i z usługą szkoleniową.]]> Dostawa, montaż, instalacja i konfiguracja urządzeń peryferyjnych z wbudowanym STB oraz dostawa oprogramowania dedykowanego dla ww. urządzeń wraz z licencją i z usługą szkoleniową. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19772 Tue, 18 Jun 2019 11:00:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19772 <![CDATA[Zakup i dostawa nowego kompletu złożonego z serwera, serwera sieciowego oraz UPS.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa nowego kompletu złożonego z serwera, serwera sieciowego oraz UPS. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190531 Mon, 17 Jun 2019 14:13:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190531 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/BGK/2019]]> Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę kompletnego „Serwera do obsługi oprogramowania” ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/BGK/2019 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190996 Mon, 17 Jun 2019 14:01:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190996 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr ZR04_03/06/2019/23/75/AS/Z dostawa 93 monitorów komputerowych sieciowych]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy 93 takich samych monitorów komputerowych sieciowych do Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu zgodnie z podaną specyfikacją. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190930 Mon, 17 Jun 2019 11:53:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190930