Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Sprzęt IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Mon, 19 Mar 2018 09:33:10 +0100 <![CDATA[„Zakup sprzętu komputerowego-5 szt.”, „Oprogramowanie CAM – 2 szt.” oraz „Oprogramowanie CAD – 3 szt.”]]> „Zakup sprzętu komputerowego-5 szt.”, „Oprogramowanie CAM – 2 szt.” oraz „Oprogramowanie CAD – 3 szt.” 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonywania zmian warunków zapytania ofertowego, a także jego odwołania lub unieważnienia oraz zakończenia postępowania bez wyboru ofert, w szczególności w przypadku nieotrzymania dofinansowania lub gdy wartość oferty przekracza wielkość środków przeznaczonych przez Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie ponadto uprawnienie do powtórzenia czynności w postępowaniu albo unieważnienia postępowania, jeżeli podmiot lub podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 3. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych. 4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097067 Sat, 17 Mar 2018 21:55:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097067 <![CDATA[Zapytanie ofertowe - dysk sieciowy]]> Typ: dysk sieciowy QNAP 8-Bay TurboNAS, SATA 6G, Celeron 1.6G Quad Core, 4G RAM, 4xGbE LAN, USB 3.0 lub równoważny Rozszerzenie pamięci do 8GB TS0-853A lub równoważny Dysk twardy WD Red, 3.5’’, 8TB, SATA/600, 128MB cache – ilość 8 lub równoważny https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096785 Fri, 16 Mar 2018 10:25:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096785 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE DOSTAWY ŚRODKA TRWAŁEGO W POSTACI PLOTERA DRUKARSKIEGO]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego sprzętu w postaci plotera lateksowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096734 Fri, 16 Mar 2018 01:29:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096734 <![CDATA[Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie”]]> Zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „Edukacja na miarę potrzeb – zwiększenie szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół w Mszanie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, DZIAŁANIE 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, PODDZIAŁANIE 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096681 Thu, 15 Mar 2018 22:52:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096681 <![CDATA[Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego” dla Szkoły Podstawowej w Kobylanach w celu realizacji projektu „Droga do wiedzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.]]> Przedmiotem postępowania jest wybór Oferenta/Oferentów, który/którzy dostarczy/dostarczą sprzęt elektroniczny, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego, dla Szkoły Podstawowej w Kobylanach w celu realizacji projektu „Droga do wiedzy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/1980 Thu, 15 Mar 2018 21:48:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/1980 <![CDATA[Dostawa 73 laptopów przeznaczonych dla uczestników szkoleń będących przedmiotem projektu pn.: „Człowiek i przestrzeń – wspólny rozwój. Szkolenia ramowe dla pracowników administracji publicznej w zakresie obsługi danych przestrzennych.” Nr. POWR.02.19.00-00-KP08/17]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 73 laptopów przeznaczonych dla uczestników szkoleń będących przedmiotem projektu pn.: „Człowiek i przestrzeń – wspólny rozwój. Szkolenia ramowe dla pracowników administracji publicznej w zakresie obsługi danych przestrzennych.”. 2. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 6 do niniejszego zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096684 Thu, 15 Mar 2018 18:39:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096684 <![CDATA[Zakup licencji oprogramowania Autodesk Inventor Professional 2018]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji oprogramowania Autodesk Inventor Professional 2018 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096649 Thu, 15 Mar 2018 16:03:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096649 <![CDATA[WARP-8/Z/2018 - Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Poznaniu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do WARP-8/Z/2018 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096523 Thu, 15 Mar 2018 13:26:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096523 <![CDATA[Zakup, dostawa i wdrożenie programu do obsługi archiwum zakładowego oraz edytora aktów prawnych]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i wdrożenie programu do obsługi archiwum zakładowego - 1 szt. oraz edytora aktów prawnych - 1 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096501 Thu, 15 Mar 2018 12:47:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096501 <![CDATA[Zakup i dostawa zestawów komputerowych (stacja robocza + monitor + mysz komputerowa + klawiatura) wraz z systemem operacyjnym, komputerów typu laptop + mysz komputerowa, drukarki laserowej kolorowej A3, wielofunkcyjnych urządzeń drukujących oraz kserokopiarki]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa zestawów komputerowych (stacja robocza + monitor + mysz komputerowa + klawiatura) wraz z systemem operacyjnym - 5 szt., komputerów typu laptop + mysz komputerowa - 4 szt., drukarki laserowej kolorowej A3 - 1 szt., wielofunkcyjnych urządzeń drukujących - 3 szt. oraz kserokopiarki - 1 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096463 Thu, 15 Mar 2018 11:38:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096463 <![CDATA[Wybór wykonawcy przedmiotu zamówienia określonego w zał. nr 4]]> Przedmiot zamówienia został określony w zał. nr 4 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096367 Wed, 14 Mar 2018 23:47:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096367 <![CDATA[Dostawa komputera - 1 szt. do ośrodka badań klinicznych w Bydgoszczy na ul. Biziela 14]]> Dostawa komputera - 1 szt. do ośrodka badań klinicznych w Bydgoszczy na ul. Biziela 14 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096344 Wed, 14 Mar 2018 21:51:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096344 <![CDATA[Dostawa komputerów - 2 szt. do ośrodka badań klinicznych w Bydgoszczy na ul. Biziela 14]]> Dostawa komputerów - 2 szt. do ośrodka badań klinicznych w Bydgoszczy na ul. Biziela 14 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096341 Wed, 14 Mar 2018 21:43:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096341 <![CDATA[Nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z kosztem instalacji i uruchomienia na potrzeby prowadzenia prac B+R: System informatyczny do obsługi laboratorium Centrum Badawczo – Rozwojowego z serwerami i oprogramowaniem DLA KRYNICA VITAMIN S.A. w ramach Projektu pt.: „Inwestycje w infrastrukturę B+R Krynica Vitamin S.A. niezbędną do opracowania i wdrożenia nowych/ulepszonych napojów oraz technologii ich produkcji”]]> Przedmiotem Zamówienia jest nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wraz z kosztem instalacji i uruchomienia na potrzeby prowadzenia prac B+R, obejmujących System informatyczny do obsługi laboratorium Centrum Badawczo – Rozwojowego z serwerami i oprogramowaniem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096336 Wed, 14 Mar 2018 21:25:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096336 <![CDATA[Dostawa dysków twardych]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa dysków twardych wewnętrznych wg specyfikacji w załączniku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096309 Wed, 14 Mar 2018 18:00:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096309 <![CDATA[Dostawa trzech komputerów do zastosowań laboratoryjnych]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech komputerów stacjonarnych z wbudowanym monitorem przeznaczonych do zastosowań laboratoryjnych, np. zbierania danych z urządzeń, przetwarzanie danych, tworzenie raportów, w związku z realizacją projektu badawczo-rozwojowego pt. „Rozwój zaplecza badawczo – rozwojowego GERPOL Sp. z o. o.” w ramach Działania 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096297 Wed, 14 Mar 2018 16:56:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096297 <![CDATA[Elementy składowe platformy D2D w warstwie sprzętowej]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych środków trwałych: 1. Zakup serwera aplikacji i przetwarzania danych (1 szt.) 2. Zakup komputerów typu laptop (3 szt.) 3. Zakup zapory sieciowej (1 szt.) Szczegóły w przedmiotowym zakresie zawarte zostały w dokumentacji zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094685 Wed, 14 Mar 2018 12:46:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094685 <![CDATA[Dostawa komputerów do ośrodka badań klinicznych w Bydgoszczy na ul. Biziela 14]]> Dostawa komputerów do ośrodka badań klinicznych w Bydgoszczy na ul. Biziela 14: 1. Komputer typu HP ProOne 440 G3 AIO lub równoważny - 1szt. O parametrach wskazanych w zapytaniu ofertowym 2. Komputer typu Dell OptiPlex 7450 AIO 23,8'' lub równoważny - 1 szt. O parametrach wskazanych w zapytaniu ofertowym 3. Komputer typu Lenovo YOGA 720-13IKB lub równoważny - 1 szt. O parametrach wskazanych w zapytaniu ofertowym 4. Komputer typu HP EliteOne 800 G3 AIO 23.8inch Touch Core i5-7500 lub równoważny - 1 szt. O parametrach wskazanych w zapytaniu ofertowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096046 Tue, 13 Mar 2018 23:15:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096046 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego w projekcie „Dobra pora na aktywnego seniora”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik 5 do SIWZ i umowy. 3. Projekt umowy (Załącznik nr 4 do SIWZ) stanowi uzupełnienie opisu przedmiotu zamówienia w zakresie postanowień nie uregulowanych zapisami w Opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 5 do SIWZ i umowy). 4. Oznaczenie przedmiotu zamówienia CPV: 30200000 – 1 Urządzenia komputerowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095896 Tue, 13 Mar 2018 22:23:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095896 <![CDATA[Zakup i instalacja oprogramowania wraz z wdrożeniem zakupionego systemu ERP oraz szkoleniem pracowników.]]> Przedmiotem Zapytania Ofertowego jest zakup i instalacja oprogramowania wraz z wdrożeniem zakupionego systemu ERP oraz szkoleniem pracowników wg opisu przedmiotu zamówienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr 01/EU/03/2018 z dnia 13.03.2018 będącym załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. W ramach zamówienia zostanie dokonany wybór Wykonawcy oferującego najkorzystniejszą ofertę wg ustalonych kryteriów wyboru. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/1878 Tue, 13 Mar 2018 16:55:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/1878 <![CDATA[Dostawa oprogramowania do badania kompetencji zawodowych]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania do badania kompetencji zawodowych w ramach projektu “AKADEMIA KOMPETENTNEGO STUDENTA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie (nr umowy POWR.03.01.00-00-B012/17-00). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095874 Tue, 13 Mar 2018 14:27:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095874 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NUMER 1/03/2018_0056, Z DNIA 13.03.2018r.]]> 1 Część zamówienia: Zakup, dostawa i wyposażenie pracowni przyrodniczych w IV LO w Chełmie z Od-działem integracyjnym im. Dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie Ul. Św. Mikołaja 4; 22-100 Chełm 2 Część zamówienia: Zakup, dostawa i montaż wyposażenia pracowni ICT zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 w IV LO im. Dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie 3 część zamówienia: Przygotowanie projektu i wykonanie sieci internetowej w IV L0 im. Dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095875 Tue, 13 Mar 2018 14:13:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095875 <![CDATA[Dostawa Skanera biurowego.]]> Dostawa skanera iurowegob wg wymagan: - rozdzielczość skanowania min. 600 DPI x 1.200 DPI (poziomo x pionowo) - obszar skanowania min. 290 mm x 430 mm (poziomo x pionowo) - opcja usuwania kolorów RGB, korekcji przekosu, automatyczna segmentacja obszaru - szybkie przesyłanie danych - głębia kolorów; min. wejście: 48 Bit Kolor/16 Bit Monochromatyczny, min. wyjście: 24 Bit Kolor / 8 Bit Monochromatyczny - odpowiednie sterowniki i oprogramowanie - kabel zasilający, Kabel USB - prędkość skanowania monochromatyczny min. 4 s/stronę, kolor min 6 s/stronę - formaty edycji: JPEG, TIFF, skanowanie do multi-TIFF, PDF, skanowanie do szukanego PDF, skanowanie do zabezpieczonego PDF - przyłącza: złącze USB 2.0 typu B, SCSI (2x). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/1869 Tue, 13 Mar 2018 13:08:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/1869 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia pod nazwą: Zakup i dostawa 3 komputerów przenośnych z akcesoriami na potrzeby realizacji projektu pn. „Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych”. Nr postępowania: 2/DW/03/2018]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: zakup oraz dostawa do siedziby Zamawiającego nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania biurowego i akcesoriów komputerowych na potrzeby realizacji projektu pn. „Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych”. 1. Komputer przenośny 3 sztuki 2. Torba na komputer przenośny 3 sztuki 3. Mysz 3 sztuki 4. Monitory 3 sztuki https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095830 Tue, 13 Mar 2018 13:02:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095830 <![CDATA[Dostawa Skanera biurowego.]]> Skaner biurowy: - rozdzielczość skanowania min. 600 DPI x 1.200 DPI (poziomo x pionowo) - obszar skanowania min. 290 mm x 430 mm (poziomo x pionowo) - opcja usuwania kolorów RGB, korekcji przekosu, automatyczna segmentacja obszaru - szybkie przesyłanie danych - głębia kolorów; min. wejście: 48 Bit Kolor/16 Bit Monochromatyczny, min. wyjście: 24 Bit Kolor / 8 Bit Monochromatyczny - odpowiednie sterowniki i oprogramowanie - kabel zasilający, Kabel USB - prędkość skanowania monochromatyczny min. 4 s/stronę, kolor min 6 s/stronę - formaty edycji: JPEG, TIFF, skanowanie do multi-TIFF, PDF, skanowanie do szukanego PDF, skanowanie do zabezpieczonego PDF - przyłącza: złącze USB 2.0 typu B, SCSI (2x). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/1868 Tue, 13 Mar 2018 12:56:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/1868 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia pod nazwą: Zakup i dostawa 22 komputerów przenośnych z akcesoriami na potrzeby realizacji projektu pn. „Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych”. Nr postępowania: 1/DW/03/2018]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: zakup oraz dostawa do siedziby Zamawiającego nowego sprzętu komputerowego, oprogramowania biurowego i akcesoriów komputerowych na potrzeby realizacji projektu pn. „Dobre Wsparcie - system lokalnych usług społecznych”. 1. Komputer przenośny 22 sztuki 2. Torba na komputer przenośny 22 sztuki 3. Mysz 22 sztuki https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095823 Tue, 13 Mar 2018 12:42:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095823 <![CDATA[Zakup, dostawa oraz montaż sprzętu multimedialnego w projekcie: „Szkoła przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Somianka”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa oraz montaż sprzętu multimedialnego dla szkół z terenu gminy Somianka w ramach realizacji projektu nr RPMA.10.01.01-14-7299/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży poddziałania 10.1.1.Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w związku z realizacją projektu „Szkoła przyszłości - rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów szkół w Gminie Somianka”. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1. Zakup sprzętu multimedialnego; 2. Dostawę sprzętu multimedialnego na koszt Wykonawcy; 3. W przypadku tablic interaktywnych i projektorów wykonawca zamontuje oraz uruchomi (podłączenie i wykonanie prób rozruchowych) urządzeń we własnym zakresie i na własny koszt we wskazanych przez Zamawiającego placówkach oświatowych (siedziby poszczególnych szkół), w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 do 14:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu telefonicznie z dyrektorem danej szkoły. 4. Przekazanie sprzętu multimedialnego do odbioru. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Kod CPV 30231320 – 6 Tablica interaktywna Kod CPV 30232100 – 5 Drukarki i plotery Kod CPV 38652100- 1 Projektory Kod CPV 38650000 – 6 Sprzęt fotograficzny Kod CPV 31711000 – 3 Pozostałe artykuły elektroniczne Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia wskazane zostały znaki towarowe, patenty, pochodzenie, normy, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W przypadku dostarczenia towaru równoważnego Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć jego opis (specyfikację) lub próbkę do oferty, tak aby Zamawiający mógł stwierdzić czy przedmiot dostawy jest zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i spełnia kategorie równoważności. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 2 – Opis przedmiotu zamówienia 4. Ustala się dwuletni okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia. Jeżeli w załączniku nr 2 do zapytania ofertowego jest podany inny okres gwarancji Wykonawca zobowiązany jest udzielić taki okres gwarancji jaki jest wskazany w/w załączniku. Termin rozpoczyna bieg od dnia odbioru dostawy. 5. Zamawiający zastrzega, że dostarczony towar ma być fabrycznie nowy, wolny od wad. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenie zakresu dostawy, o której mowa w Zapytaniu ofertowym. O każdej potrzebie zwiększenia lub zmniejszenia zakresu dostawy, Wykonawca zostanie poinformowany odpowiednio wcześniej. Wartość każdej kolejnej zmiany umowy nie może przekroczyć 50% wartości zamówienia określonej w umowie pierwotnej. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095805 Tue, 13 Mar 2018 12:19:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095805 <![CDATA[Urządzenia komputerowe do obsługi okulistycznych urządzeń diagnostycznych]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zestawów komputerowych w tym komputera przenośnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095689 Mon, 12 Mar 2018 23:48:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095689 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pn. „Rozwijamy potencjał uczniów szkół w Gminie Głubczyce” realizowanego w ramach RPO Województwa Opolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.]]> 30213100-6 - Komputery przenośne 32322000-6 Urządzenia multimedialne 38651000-3 Aparaty fotograficzne 38652100-1 Projektory Tablice interaktywne-6 szt. Laptopy-6 szt. Aparaty cyfrowe-5 szt. Rzutniki-3 szt. Projektory- 2 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095686 Mon, 12 Mar 2018 23:37:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095686 <![CDATA[Dostawa drukarek do ośrodka badań klinicznych w Bydgoszczy na ul. Biziela 14]]> Dostawa drukarek do ośrodka badań klinicznych w Bydgoszczy na ul. Biziela 14: 1. Drukarka HP Color LaserJet Pro M477fdw lub równoważna - 1 szt. 2. Drukarka HP LaserJet Pro M402dw lub równoważna - 4 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095674 Mon, 12 Mar 2018 22:00:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095674 <![CDATA[Zaproszenie do składania ofert na dostawę zestawów komputerów wysokowydajnych]]> Opis zamówienia znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094549 Mon, 12 Mar 2018 13:06:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094549 <![CDATA[Zakup, dostawa oraz montaż sprzętu ICT oraz innego wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Płoskiem]]> Zakup, dostawę oraz montaż sprzętu ICT oraz innego wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Płoskiem w ramach projektu pn. „Wysoka jakość nauczania w Płoskiem” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9 – 12 RPO WL 2014 2020, 12 Edukacja, kwalifikacje, kompetencje, 12.2 Kształcenie ogólne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095413 Mon, 12 Mar 2018 12:03:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095413 <![CDATA[Dostawa i montaż pomocy dydaktycznych w ramach infrastruktury sieciowo usługowej "Cyfrowa szkoła" dla Szkół Podstawowych prowadzonych przez Fundację na terenie województwa lubelskiego, na terenie gmin: Uścimów, Stanin, Hanna, Zalesie w ramach realizacji projektu "Małe Akademie Umiejętności” nr RPLU.12.02.00- 06-0141/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020; Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.]]> Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i instalację rozwiązań sieciowych dla następujących placówek szkolnych: 1) Szkoła Podstawowa w Nowej Jedlance, Nowa Jedlanka 1, 21-109 Uścimów, 2) Szkoła Podstawowa we Wnętrznem, Wnętrzne 35A, 21-421 Tuchowicz, 3) Szkoła Podstawowa w Hannie, ul. Włodawska 1A, 22-220 Hanna, 4) Szkoła Podstawowa w Kijowcu, Kijowiec 34, 21-513 Zalesie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095371 Mon, 12 Mar 2018 11:06:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095371 <![CDATA[Dostawa 44 komputerów przenośnych i 4 urządzeń wielofunkcyjnych dla uczniów i nauczycieli oraz 4 szafek mobilnych dla Szkół Podstawowych prowadzonych przez Fundację na terenie województwa lubelskiego, na terenie gmin: Uścimów, Stanin, Hanna, Zalesie w ramach realizacji projektu "Małe Akademie Umiejętności” nr RPLU.12.02.00- 06-0141/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020; Oś Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne.]]> Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę komputerów przenośnych i urządzeń wielofunkcyjnych oraz szafek moblinych dla następujących placówek szkolnych: 1) Szkoła Podstawowa w Nowej Jedlance, Nowa Jedlanka 1, 21-109 Uścimów, 2) Szkoła Podstawowa we Wnętrznem, Wnętrzne 35A, 21-421 Tuchowicz, 3) Szkoła Podstawowa w Hannie, ul. Włodawska 1A, 22-220 Hanna, 4) Szkoła Podstawowa w Kijowcu, Kijowiec 34, 21-513 Zalesie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095359 Mon, 12 Mar 2018 10:51:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095359 <![CDATA[Zakup oprogramowania graficznego DPF20-9]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zakupie 32 licencji oprogramowania graficznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095272 Sun, 11 Mar 2018 23:53:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095272 <![CDATA[ZAKUP DEDYKOWANEGO KOMPUTERA DO TOMOGRAFU I PANORAMY]]> ZAKUP DEDYKOWANEGO KOMPUTERA DO TOMOGRAFU I PANORAMY Minimalne parametry specyfikacji: Intel Core i7 , 16gb RAM , dysk twardy 2TB , karta graficzna 1 GB , napęd DVD https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095263 Sun, 11 Mar 2018 22:39:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095263 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia]]> Dostawa sprzętu komputerowego zgodnie z opisem w tym: - Serwer typu RACK- 1 sztuka - Stacje robocze 7 sztuk - Komputer biznesowy – laptop 3 sztuki - Monitory - 21 sztuk https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095209 Fri, 09 Mar 2018 22:51:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095209 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 5/2017]]> Przedmiot zamówienia: zakup 2 sztuk komputerów  komputer w obudowie wszystko w jednym (typu All in One);  procesor minimum 6 rdzeniowy typu Intel Xeon;  karta graficzna minimum pamięci VRAM 3 GB;  pamięć masowa o pojemności minimum 512 GB;  pamięć RAM ECC minimum 32 GB;  wyświetlacz o przekątnej minimum 27 cali;  klawiatura z polem numerycznym wspomagająca profesjonalne projektowanie, obsługująca komunikację Bluetooth w wersji angielskiej międzynarodowej, zasilana wbudowanym akumulatorem;  mysz wspomagająca profesjonalne projektowanie, obsługująca komunikację Bluetooth, zasilana wbudowanym akumulatorem;  gładzik wspomagający profesjonalne projektowanie, obsługujący komunikację Bluetooth, zasilany wbudowanym akumulatorem;  tablet do rysowania przy pomocy pióra z rozróżnianiem poziomów siły nacisków o minimalnej aktywnej powierzchni od 220 x 140 mm wspomagający profesjonalne projektowanie, obsługujący komunikację Bluetooth, zasilany wbudowanym akumulatorem;  manipulator do nawigacji 3D wspomagający profesjonalne projektowanie, obsługujący komunikację bezprzewodową, zasilany wbudowanym akumulatorem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095085 Fri, 09 Mar 2018 14:29:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095085 <![CDATA[Dostawa zarządzalnych listew zasilających do pomiaru poboru energii elektrycznej i zdalnego zarządzania zasilaniem – 15 sztuk]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa zarządzalnych listew zasilających do pomiaru poboru energii elektrycznej i zdalnego zarządzania zasilaniem, w ilości 15 sztuk, do nowo tworzonego Centrum Badawczo-Rozwojowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094972 Fri, 09 Mar 2018 13:15:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094972 <![CDATA[Zakup i dostawa sprzętu komputerowego.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach Projektu„ Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Nysie poprzez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta”. zgodnie z załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095032 Fri, 09 Mar 2018 12:59:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095032 <![CDATA[Zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu IT (komputery, monitory, drukarka 3D wraz z akcesoriami do druku 3D)]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego sprzętu IT (komputery, monitory, drukarka 3D wraz z akcesoriami do druku 3D) .W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi dostawa sprzętu do siedziby New Amsterdam Sp. z o.o. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/1727 Fri, 09 Mar 2018 12:49:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/1727 <![CDATA[Dostawa sprzętu IT]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu sprzętu informatycznego zgodnie z poniższą specyfikacją: 1. Macierz Synology RS18017xs+ - 2 szt. 2. Dysk Western Digital Red, 3.5'', 4TB ( WD40EFRX ) – 24 szt. 3. Pamięć HyperX Fury DDR4, 16GB, 2133MHz, CL14 (HX421C14FB/16) – 8 szt. 4. Karta Graficzna MSI GeForce GTX 1080 Ti AERO OC 11GB GDDR5X – 1 szt. 5. Serwer HPE DL560 Gen10 CTO Svr – 1 szt.: a. 1st Processor HPE DL560 Gen10 5115 85W Proc Kit , 3000 MHZ b. 2nd Processor HPE DL560 Gen10 5115 85W Proc Kit , 3000 MHZ c. 8x HPE 32GB 2Rx4 PC4-2666V-R Smart Kit (R-DIMM/Dual Rank) d. Total: 256 GB RAM e. 2x HPE 1.2TB SAS 10K SFF SC DS HDD f. Total: 2.4 TB of hard disk space g. 1x HP DL560 Gen9 Standard PCIe Riser h. 1x Embedded S100i SATA controller i. 1x HPE Smart Array P408i-a SR G10 LH Ctrlr (AROC) j. 1x HP 1GbE 4-port 366FLR Adapter FIO Kit k. 1x HPE 96W Smart Storage Battery 145mm Cbl l. 1x HPE 1600W FS Plat Ht Plg Pwr Sply Kit m. 1x HPE 1600W FS Plat Ht Plg Pwr Sply Kit n. 1 No Operating System (Not Included) LTU o. 1x Integrated Lights Out(iLO) p. 1x HPE iLO Adv incl 3yr TSU 1-Svr Lic q. 1x HPE 3Y Foundation Care NBD Service r. 1x HPE Ethernet 10Gb 2-port 521T Adapter 6. WEB Serwer: HP DL360 Gen9 8SFF CTO Server – 1 szt.: a. 1st Processor HPE DL360 Gen9 E5-2630v4 Kit , 2200 MHZ b. 8x HPE 32GB 2Rx4 PC4-2400T-R Kit (R-DIMM/Dual Rank) c. Total: 256 GB RAM d. 2x HPE 1.2TB SAS 10K SFF SC DS HDD e. Total: 2.4 TB of hard disk space f. 1x HP DL360 Gen9 Default PCI Riser Board g. 1x Embedded B140i SATA controller h. 1x HP Smart Array P440ar/2G FIO Controller (AROC) i. 1x HP 800W FS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit j. 1x HP 800W FS Plat Ht Plg Pwr Supply Kit k. 1 No Operating System (Not Included) LTU l. 1x Integrated Lights Out(iLO) 512485-B21 512486-B21 512487-B21 512488-B21 512490-B21 512489-B21 512491-B21 BD502A BD503A BD504A BD505A BD774A BD775A BD776A/AAE BD777A BD778A/AAE BD779A E6U60ABE E6U59ABE E6U64ABE ) m. 1x HPE iLO Adv incl 3yr TSU 1-Svr Lic n. 1x HPE 3Y Foundation Care NBD Service 7. Laptop ZBook 17 G4 Y6I36EA – 3 szt. 8. Apple MacBook Pro 15" Touch Bar 2.9GHz quad-core i7, 512GB, 16GB, Radeon Pro 560 4 GB - Space Gray– 2 szt. 9. Komputer stacjonarny HP EliteDesk 800 G3 z monitorem HP 243i – 8 zestawów: a. HP EliteDesk 800 G3 Small Form Factor PC b. ENERGY STAR Certified Label c. HP EliteDesk 800PLA180W Small Form Factor Chassis d. Windows 10 Pro 64 POL e. Intel Core i7 7700 7Gen 3.6 2400MHz Quad Core CPU f. 16GB (1x16GB) DDR42400 NECC Unbuffered Memory g. 500GB 7200RPM 3.5in h. USB Business Slim Wired Keyboard POL i. HP Optical USB Mouse j. ODD 9.5 DVDWR 8/6G3SFF 4G4MT/SFF k. Monitor HP EliteDisplay E243i Na pisemny wniosek Zamawiający udzieli oferentowi dodatkowych wyjaśnień, dotyczących przedmiotu zamówienia. Pytania i odpowiedzi zostaną udostępnione wszystkim pozostałym oferentom. Składając ofertę oferent oświadcza, że posiada wiedzę, doświadczenie, zasoby finansowe oraz potencjał techniczny niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia. Oczekiwany okres gwarancji jakości 36 miesięcy. Oczekiwany czas dostawy to 4 tygodnie od otrzymania zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094983 Fri, 09 Mar 2018 11:06:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094983 <![CDATA[Dostawa sprzętu IT, audio i sprzętu biurowego w ramach projektu „Azymut na sukces – program wsparcia kierunku technik obsługi turystycznej w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizowanego w Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi.]]> Dostawa sprzętu IT, audio i sprzętu biurowego 1. Monitor komputerowy – 2 szt 2. Komputer stacjonarny – 2 szt 3. Komputer przenośny 1 szt 4. Komputer przenośny – 15 szt 5. Tablet – 15 szt 6. Tablica multimedialna – 1 szt 7. Projektor multimedialny – 1 szt 8. Projektor multimedialny – 1 szt 9. Urządzenie wielofunkcyjne – 1 sz 10. Zestaw nadajnik dla pilota/ przewodnika 1 sztuka plus odbiorniki dla turystów: 15 sztuk – 1 zestaw 11. Kamera cyfrowa – 1 szt 12. Niszczarka – 1 szt 13. Telefon/fax – 1 szt 14. Tablica suchościeralna – 1 szt 15. Ekran – 1 szt Kody CPV: Główny: 30200000-1 Urządzenia komputerowe Kody uzupełniające: 32000000-3 Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny 30190000-7 Różny sprzęt i artykuły biurowe Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094947 Fri, 09 Mar 2018 10:00:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094947