Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Sprzęt IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 23 Jun 2018 14:10:31 +0200 <![CDATA[Dostawa tabletów wraz z oprogramowaniem dla uczestników szkoleń oraz trenerów w projekcie „Małopolski e-Senior”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa tabletów wraz z oprogramowaniem dla uczestników szkoleń oraz trenerów. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: 2.1. Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowych urządzeń mobilnych (tabletów) w ilości 6 206 sztuk o parametrach określonych w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego (pkt 2). 2.2. Dostawy będą się odbywały sukcesywnie dla poszczególnych grup szkoleniowych przez cały okres realizacji zamówienia zgodnie harmonogramem dostaw, który po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy. 2.3. Urządzenia należy dostarczyć do miejsca realizacji usługi szkoleniowej. Urządzenia zostaną użyczone trenerom realizującym usługę szkoleniową na podstawie umowy przygotowanej przez Zamawiającego. 2.4. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, konfiguracja urządzeń w zakresie wymagającym od użytkownika jedynie ich personalizacji (tzw. pierwszy start), oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. 2.5. Wykonawca zapewni takie opakowanie przedmiotu dostawy, jakie jest wymagane by nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości w czasie transportu do miejsca dostawy oraz rozładunku. 2.6. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku tych norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu wyposażenia do miejsca dostawy oraz warunków jakich można się spodziewać w miejscu dostawy. 2.7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne dostarczonych urządzeń. Przez wady fizyczne rozumie się w szczególności niezgodność dostarczonych urządzeń z opisem przedmiotu zamówienia. 2.8. Jednorazowa ilość dostarczanych zestawów tabletów z oprogramowaniem musi zapewnić trenerowi przeprowadzenie modułu szkoleniowego dla grupy ok. 9-osobowej oraz trenera (ok. 9-10 kompletów). Maksymalna ilość dostaw do miejsc realizacji usług szkoleniowych wynosi 676. 2.9. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą podpisania umowy, kompletne, w pełni sprawne i gotowe do użycia oraz muszą posiadać zestaw wymaganych prawem dokumentów (atesty, certyfikaty, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi). Dodatkowo zamawiający zastrzega, że oferowane urządzenia w ramach danej części zamówienia muszą być jednakowe (ten sam producent i model). Zmiana urządzeń mobilnych w trakcie realizacji zamówienia dopuszczalna jest tylko na warunkach określonych w umowie. 2.10. Wykonawca musi zagwarantować możliwość ewentualnych napraw dostarczonego sprzętu. Dane teleadresowe punktu serwisowego (na terenie Polski) Wykonawca wskaże w formularzu ofertowy. 2.11. Wymagany okres gwarancji jakości na dostarczone urządzenia wynosi min. 24 m-ce. 3. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu „Małopolski e-Senior”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120764 Fri, 22 Jun 2018 23:58:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120764 <![CDATA[Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania]]> Część I - Komputer przenośny z oprogramowaniem i dostępem do Internetu Część II - Komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym i dostępem do Internetu Część III - Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 Część IV - Projektor multimedialny Część V - Projektor multimedialny (do ekranu projekcyjnego) Część VI - Stanowiska komputerowe dla uczniów - komputery przenośne Część VII - Stanowisko komputerowe dla nauczyciela - komputer przenośny Część VIII - Drukarka laserowa Część IX - Ekran projekcyjny Część X - Tablica flipchart Część XI - Oprogramowanie do gastronomi – zestaw ( 9 licencji na 1 rok) Część XII - Oprogramowanie do gastronomii ( 1 licencja na 1 stanowisko na 1 rok https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120710 Fri, 22 Jun 2018 16:22:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120710 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1.1.1/45/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup treningowych stacji roboczych x 4 szt. oraz stacji roboczej_25 i 26. Zapytanie ofertowe realizowane jest na potrzeby realizacji projektu "Opracowanie innowacyjnego wielokanałowego urządzenia do treningu EEG – neurofeedback z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości umożliwiającego skuteczną terapię w oparciu o dowody naukowe.” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120697 Fri, 22 Jun 2018 15:42:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120697 <![CDATA[Dostawa spawarki z oprzyrządowaniem.]]> Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa spawarki z oprzyrządowaniem , szt. 1: O parametrach nie gorszych niż: • Napięcie wejściowe: Jednofazowe AC 220/230V; 50/60Hz • Prąd znamionowy: ok. 6,3 VA • Maks. napięcie bez obciążenia: ok 76V • Chłodzenie: chłodzenie powietrzem • Sterowanie: inwertorowe Oprzyrządowanie: • Mikroskop do spawania, powiększanie 10x, poszerzona odległość pracy o ok. 225 mm, • Maska spawalnicza Ilość: 1 sztuka Zamówienie realizowane zgodnie i na zasadach określonych w załączonym Zapytaniu ofertowym l.dz. 05_06_2018_RPO_1_4_4_Alkaz. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120682 Fri, 22 Jun 2018 15:15:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120682 <![CDATA[Dostawa gogli VR i akcesorów VR]]> Zawarte w SYPPSPO20180625V.01.001 Opis postępowania https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120660 Fri, 22 Jun 2018 14:42:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120660 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 04/CNC/2018 na: ZAKUP I DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU DO POMIESZCZEŃ SZKOLENIOWYCH WARSZTATU MECHANICZNEGO NA POTRZEBY KSZTAŁCENIA OPERATORA OBRABIAREK CNC]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia i sprzętu do warsztatu mechanicznego w Branżowej Szkole I Stopnia Wojewódzkiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Szczecinie, pl. Jana Kilińskiego 3, według specyfikacji zamówienia zawartego w załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. Ze względu na specyfikę sprzętu, przedmiot zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na 3 części: I Tablica kredowa II Laptop III Zestaw Interaktywny dla szkół: Szczegółowy wykaz sprzętu i wyposażenia objętego każdą z części zamówienia stanowi Załącznik nr 1 Specyfikacja zamówienia do niniejszego Zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120582 Fri, 22 Jun 2018 12:21:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120582 <![CDATA[Zakup opasek monitoringowych do teleopieki]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup opasek monitoringowych do teleopieki wraz z systemem obsługującym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120542 Fri, 22 Jun 2018 11:48:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120542 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5681 Fri, 22 Jun 2018 10:38:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5681 <![CDATA[Zapytanie ofertowe - laptop]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednego laptopa. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120521 Fri, 22 Jun 2018 10:21:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120521 <![CDATA[Zakup wyposażenia do pracowni kształcenia zawodowego w zawodzie technik informatyk w Zespole Szkół Technicznych w Kcyni]]> Przedmiotem zamówienia są zestawy komputerowe oraz osprzęt peryferyjny wyszczególnione w załączniku nr 4 do Zaproszenia do składania ofert, pn. Opis Przedmiotu Zamówienia (dalej: OPZ). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120519 Fri, 22 Jun 2018 10:09:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120519 <![CDATA[Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem a także urządzeń peryferyjnych przeznaczonych do obsługi Muzeum Archidiecezji Warmińskiej mieszczącego się przy ul. Św. Barbary 2 i 3 w Olsztynie.]]> Archidiecezja Warmińska zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem a także urządzeń peryferyjnych przeznaczonych do obsługi Muzeum Archidiecezji Warmińskiej mieszczącego się przy ul. Św. Barbary 2 i 3 w Olsztynie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1116440 Fri, 22 Jun 2018 07:54:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1116440 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego]]> Zgodnie z treścią SIWZ i załącznikami - dostępnymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzczonów pod adresem internetowym: https://ugkrzczonow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=79&p1=szczegoly&p2=58099 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5679 Thu, 21 Jun 2018 22:57:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5679 <![CDATA[Zakup i dostawa 6 sztuk specjalistycznych kamer do identyfikacji pojazdów wraz z odpowiednim wyposażeniem]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa 6 sztuk specjalistycznych kamer do identyfikacji pojazdów wraz z odpowiednim wyposażeniem w ramach realizacji projektu „Inteligentny Neuronowy System Ważenia Pojazdów w Ruchu o Wysokiej Dokładności – NEUROWIM” – POIR.01.01.01-00-0612/16 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120419 Thu, 21 Jun 2018 18:35:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120419 <![CDATA[Zakup i dostawa 8 sztuk komputerów przemysłowych wraz z odpowiednim wyposażeniem]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa 8 sztuk komputerów przemysłowych wraz z odpowiednim wyposażeniem w ramach realizacji projektu „Inteligentny Neuronowy System Ważenia Pojazdów w Ruchu o Wysokiej Dokładności – NEUROWIM” – POIR.01.01.01-00-0612/16 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120418 Thu, 21 Jun 2018 18:26:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120418 <![CDATA[Zakupu sprzętu komputerowego z instalacją sieci LAN, wraz z dostawą do placówki PSP nr 6 im. Aleksandra Kamińskiego w Wałbrzychu przy ul. Andersa 50, 58-304 Wałbrzych oraz do ZSP nr 3 w Wałbrzychu przy ul. Chałubińskiego 13, 58-302 Wałbrzych oraz instalacją sprzętu.]]> Zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120408 Thu, 21 Jun 2018 17:18:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120408 <![CDATA[Zakup i dostawa przewodu sygnałowego.]]> Zakup i dostawa 305 metrów przewodu sygnałowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120285 Thu, 21 Jun 2018 14:44:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120285 <![CDATA[Zakup i dostawa 6 sztuk zasilacza prądu stałego.]]> Zakup i dostawa 6 jednakowych sztuk zasilacza prądu stałego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120273 Thu, 21 Jun 2018 14:41:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120273 <![CDATA[Zakup i dostawa 6 jednakowych sztuk zasilacza impulsowego prądu stałego.]]> Zakup i dostawa 6 sztuk impulsowego zasilacza prądu stałego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120279 Thu, 21 Jun 2018 14:39:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120279 <![CDATA[Zakup i dostawa 6 sztuk dmuchawy grzewczej]]> Zakup i dostawa 6 sztuk jednakowej dmuchawy grzewczej zasilanej napięciem 230V. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120250 Thu, 21 Jun 2018 14:38:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120250 <![CDATA[Dostawa 12 sztuk Sektorów Radiowych działających w paśmie 5,9 GHz o emisji P2MP do segmentu dostępowego sieci telekomunikacyjnej]]> Pełna treść zapytania ofertowego została zawarta w załączniku „Zapytanie ofertowe”, dołączonym poniżej do ogłoszenia. Opis przedmiotu zamówienia ‘Zapytanie ofertowe’ określa w szczególności w pkt. 1 Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ), który jednocześnie podajemy poniżej. 1. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ): 1.1) Przedmiot zamówienia stanowi dostawa 12 sztuk Sektorów Radiowych o emisji P2MP (rozsiewczej), działających w paśmie licencjonowanym 5,9 GHz, do segmentu dostępowego sieci telekomunikacyjnej. 1.2) Sektory Radiowe będą elementem systemu transmisji radiowej, składającego się w warstwie wyższej (tj. rozdzielczej) z mostów radiowych utworzonych przez radiolinie z modułami bazowymi, a niżej z urządzeń końcowych – CPE BTS. System transmisji radiowej jest częścią Sieci NGA, która zostanie wybudowana w wyniku realizacji Projektu UE. 1.3) Sieć NGA to sieć telekomunikacyjna, w zasadniczej części światłowodowa z systemem GPON, z uzupełnieniem o transmisję radiową do najbardziej oddalonych punktów, która wykorzystywana będzie przez Zamawiającego który jest operatorem telekomunikacyjnym, do świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, w szczególności szerokopasmowego dostępu do internetu o minimalnych przepływnościach gwarantowanych - w części radiowej - 30/10 Mb/s. 1.4) Specyfikację techniczną Sektorów Radiowych i pozostałe wymagania w odniesieniu do przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1. Osobnego i szczególnego podkreślenia wymaga, konieczność zapewnienia przez dostarczone Sektory Radiowe jako element systemu radiowego, zdolności technicznych i faktycznych Zamawiającemu do świadczenia za pomocą sieci NGA, usługi dostępu do internetu o ściśle określonych parametrach i wymogach, które obowiązują beneficjentów POPC 1.1 – nabór I. Parametry i wymogi te, zostały określone w opublikowanych przez UKE „Wymaganiach dla sieci NGA-POPC” (stanowią Załącznik nr 5). Oferenci zobowiązani są do zapoznania się z Załącznikiem nr 5, i oferowania jedynie takich urządzeń, które są z nim w pełni zgodne. 1.5) Wszystkie dostawy muszą zostać zakończone w ciągu 6 tygodni od daty zawarcia umowy z wykonawcą (odbiór ilościowy, o którym mowa w umowie) 1.6) Wszystkie urządzenia składające się na przedmiot dostawy muszą być fabrycznie nowe. Urządzenia używane (tj. nie nowe) są bezwzględnie wykluczone i nie mogą wchodzić w zakres dostawy. 1.7) Pojęcia/nazewnictwo w Zapytaniu ofertowym używane są zgodnie ze znaczeniem nadanym przez dokumentację obowiązująca dla konkursu w ramach programu POPC 1.1 – nabór I i wzorem Umowy z wykonawcą (stanowi Załącznik nr 2). Ewentualne sprzeczności w tym zakresie będą usuwane w ten sposób, że pierwszeństwo zastosowania daje się dokumentacji dla konkursu w ramach programu POPC 1.1 – nabór I. Postanowienia te nie uchybiają nazwom i kodom określonym w niniejszym dokumencie, użytym wedle Wspólnego Słownika Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002). 1.8) Ewentualne niezgodności w treści Zapytania ofertowego i w Załącznikach należy zawsze rozstrzygać w oparciu o obowiązujące wymagania dla sieci NGA, określone w dokumentacji konkursu w ramach programu POPC 1.1 – nabór I, a w szczególności o opublikowane przez UKE „Wymagania dla sieci NGA-POPC” oraz Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie np. w kontekście definicji wskaźników projektu. 1.9) Pojęcia ‘dostawa’ używane są zgodnie ze znaczeniem nadanym przez ustawę PZP. 1.10) W ramach realizacji Zamówienia przewidujemy dostawę 12 szt. sektorów radiowych wraz z oprogramowaniem sterującym i interfejsami do konfiguracji, zgodnie z warunkami wzoru umowy z wykonawcą (Załącznik nr 2). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120170 Thu, 21 Jun 2018 14:37:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120170 <![CDATA[Wyposażenie sal lekcyjnych w ramach projektu Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul. Klasztorna – dostawa sprzętu elektronicznego.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu elektronicznego w ramach projektu Rozbudowa szkoły w Gołańczy ul. Klasztorna. Projekt realizowany jest w ramach Działania 9.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej”, Poddziałania 9.3.3 „Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, którego Beneficjantem jest Miasta i Gmina Gołańcz natomiast realizatorem zadania i Zamawiającym w przedmiotowym postępowaniu jest Szkoła Podstawowa im. ppłka Włodzimierza Kowalskiego w Gołańczy z siedzibą przy ul. Klasztornej nr 3, 62-130 Gołańcz, reprezentowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej mgr Romana Bobrowskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 2 do zapytania ofertowego oraz załączonym kosztorysie ofertowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120296 Thu, 21 Jun 2018 13:55:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120296 <![CDATA[Dostawa i zakup Cyfrowego Modemu Troposferycznego- prototyp]]> Przedmiotem zamówienia jest: Cyfrowy Modem Troposferyczny który powinien być modemem opartym o technologie SDR. Zaawansowana metoda przetwarzania cyfrowego powinna umożliwić osiągniecie przepływności do 20 Mb/s. W celu zachowania dużej pewności przesyłania danych w modemie powinny być zastosowane następujące technologie : • Adaptacyjna sterowanie poziomem sygnału odbieranego (ALPC – Adaptive Link Power Control), • Kodowanie korekcyjne o sprawności 1, 1/2, 2/3, 3/4, 7/8 (FEC – Forward Error Correction), • Automatyczna dostosowanie przepływności do warunków propagacyjnych (ACR – Automatic Code Rate), • W budowany tor korekcji nieliniowości wzmacniacza mocy typu – „Predistortion”, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120207 Thu, 21 Jun 2018 12:02:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120207 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego do pracowni cyfrowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lewinie Kłodzkim]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego do pracowni cyfrowej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lewinie Kłodzkim, w tym: 1) komputer przenośny dla uczniów z oprogramowaniem - 30 sztuk, 2) komputer przenośny dla nauczyciela z oprogramowaniem – 1 sztuka, 3) serwer plików NAS – 1 sztuka, 4) zasilacz UPS – 1 sztuka, 5) tablica interaktywna – 2 sztuki, 6) urządzenie wielofunkcyjne – 1 sztuka, 7) kamera cyfrowa – 1 sztuka, 8) wizualizer – 1 sztuka, 9) oprogramowanie do zarządzania pracownią TIK – 1 zestaw, 10) klimatyzator – 1 sztuka, 11) kontroler zarządzający WLAN – 1 zestaw, 12) okablowanie strukturalne 31 stanowisk – 1 zestaw. Zamówienie obejmuje także: - instalację sprzętu komputerowego w sali cyfrowej na poddaszu, - wykonanie przyłącza informatycznego z sali na II piętrze, - wykonanie instalacji niskoprądowej pod komputery, - wykonanie instalacji informatycznej w sali cyfrowej na poddaszu, Zakup sprzętu do pracowni cyfrowej realizowany jest w ramach projektu pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lewinie Kłodzkim z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z adaptacją poddasza na potrzeby pracowni matematyczno-przyrodniczej i cyfrowej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 7.1 Inwestycje w edukację przedszkolną, podstawową i gimnazjalną 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w załączniku nr 1 do zapytania „Opis przedmiotu zamówienia”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120178 Thu, 21 Jun 2018 11:43:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120178 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu pn. „besmart.energy – platforma do zarządzania klastrami energetycznymi”]]> Dostawa informatycznej infrastruktury sprzętowej oraz kompilatora oprogramowania: - 17 serwerów, - 3 switche, - 1 kompilator. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120138 Thu, 21 Jun 2018 10:45:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120138 <![CDATA[Zakup i dostawa 5 sztuk licencji oprogramowania do prac badawczych niezbędnych do realizacji projektu]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 5 sztuk licencji oprogramowania do prac badawczych niezbędnych do realizacji projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120122 Thu, 21 Jun 2018 09:07:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120122 <![CDATA[Dostawa komputerów składających się z: stacji roboczej – 2 szt., monitorów – 4 szt., serwera plików – 1 szt. niezbędnych do utworzenia Centrum Badawczo – Rozwojowego Kurowski Group, w celu prowadzenia prac B+R nad technologią wytworzenia opakowań zabezpieczających produkty wykonane z metali szlachetnych, umożliwiających identyfikację autentyczności zawartości oraz jej wykorzystanie w branży numizmatycznej i inwestycyjnej]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa komputerów składających się z: stacji roboczej – 2 szt., monitorów – 4 szt., serwera plików – 1 szt. niezbędnych do utworzenia Centrum Badawczo – Rozwojowego Kurowski Group, w celu prowadzenia prac B+R nad technologią wytworzenia opakowań zabezpieczających produkty wykonane z metali szlachetnych, umożliwiających identyfikację autentyczności zawartości oraz jej wykorzystanie w branży numizmatycznej i inwestycyjnej. Kody CPV: 1. 30214000-2 Stacje robocze; 2. 30231310-3 Wyświetlacze płaskie; 3. 48823000-3 Serwery plików. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120003 Wed, 20 Jun 2018 16:15:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120003 <![CDATA[Zakup zestawu komputerowego]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawu komputerowego(1 szt.). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119853 Wed, 20 Jun 2018 15:27:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119853 <![CDATA[Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.]]> Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości w podziale na 2 części. Część nr 1 - Zakup komputerów przenośnych, oprogramowania i akcesoriów komputerowych. Część nr 2 – Zakup akcesoriów komputerowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 dla CZĘŚCI nr 1 oraz załącznik 4 dla CZĘŚCI nr 2. Przedmiot dostawy musi być fabrycznie nowy. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na jedną z części lub na obie części. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119974 Wed, 20 Jun 2018 13:42:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119974 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2018/SPRZĘT I OPROGRAMOWANIE I ELEMENTY LINII PILOTAŻOWEJ]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, który dostarczy sprzęt elektroniczny i oprogramowanie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119953 Wed, 20 Jun 2018 13:04:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119953 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5604 Wed, 20 Jun 2018 11:14:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5604 <![CDATA[Zakup dodatkowego sprzętu elektronicznego wraz z montażem na potrzeby placówek oświatowych z terenu Gminy Skarszewy w związku z realizacją projektu „Razem ku lepszej przyszłości!” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020]]> Zakup dodatkowego sprzętu elektronicznego wraz z montażem na potrzeby placówek oświatowych z terenu Gminy Skarszewy w związku z realizacją projektu „Razem ku lepszej przyszłości!” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 -2020 30213100-6 Komputery przenośne, 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne, 30236000-2 Różny sprzęt komputerowy, 30213000-5 Komputery osobiste 32400000-7 Sieci, 32410000-0 Lokalna sieć komputerowa, 38652100-1 Projektory 33195100-4 - Monitory Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119854 Wed, 20 Jun 2018 09:05:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119854 <![CDATA[Zapytanie dotyczące zakupu zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla osoby niepełnosprawnej w ramach mechanizmu racjonalnych usprawnień w ramach projektu: „Praca dla młodych”]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawu komputerowego dla osoby niepełnosprawnej składającego się z: L.P. NAZWA OPIS UZAS USPRAWNIENIA ZAKUPU 1 Komputer Procesor: i5-7500 (3.4 GHz, 3.8 GHz Turbo, 6 MB Cache, 65W) Pamięć RAM:8Gb 2400Hz DDR4 Dysk twardy:magnetyczny 1000Gb Karta graficzna: Intel® HD Graphics 630 1 x HDMI 2 x DisplayPort Płyta główna: Intel Q270 1 x COM 1 x RJ45 2 x PS/2 2 x USB 4 x USB 3.1 Audio Obudowa: 2 x USB 2.0 2 x USB 3.1, 350 x 274 x 154 mm, 8 Kg ,czarna Napęd optyczny: DVD+/-RW Zasilanie: 240W Karta sieciowa: 10/100/1000 Mbit/s Gwarancja: 2 lata Jest kompaktowy można postawić na biurku, co ułatwi osobie niepełnosprawnej włączanie i wyłączanie bez konieczności schylania się, co przy poruszaniu się na wózku inwalidzkim jest utrudnione 2 Monitor Ekran: 23.5" (1920 x 1080 (Full HD), VA) Typ matrycy : VA Typ podświetlania: LED Konstrukcja: Regulacja kąta pochylenia, Regulacja wysokości, Zakrzywiony ekran Klasa energetyczna : C Porty: 1x DisplayPort 2x HDMI 1x mini jack (Słuchawkowe) Gwarancja:2 lata pO Podświetlenie LED mniej męczy oczy, ruchoma rączka, na której jest umocowany monitor daje możliwość osobie niepełnosprawnej łatwość w dostosowaniu położenia przy pracy, bez konieczności przesuwania całego monitora, co przy niedowładzie jest utrudnione. 3 Mysz Właściwości: Duży trackball, przyciski wstecz i dalej, posiada technologię optyczną zapewniającą precyzję działania na każdym podłożu, obsługę trackballa i przycisków poprzez lekkie dotknięcie opuszkami palców. my mysz dostosowana do osób z niedowładem, ułatwia obsługę 4 Klawiatura Właściwości : funkcja blokady - po włączeniu tego trybu znak będzie wpisywany tylko raz, nawet, jeśli klawisz jest przytrzymywany dłużej , powiększone klawisze - 2 cm/2 cm; dodatkowe powiększone napisy na klawiaturze, ułatwiają korzystanie osobom niepełnosprawnym, a także niedowidzącym, ergonomiczne rozmieszczenie klawiszy powodujące właściwą pozycję rąk osoby piszącej, duża odporność na uszkodzenia mechaniczne, połączenie z komputerem standardowym złączem USB. Klawiatura dostosowana do osób z niedowładem, ułatwia obsługę 5 System Windows Windows 10 Pro ele element niezbędny do pracy przy zakupionym komputerze 6 Licencja Microsoft Office 2016 Office 2016 dla Użytkowników Domowych i Małych Firm dla komputerów osobistych Zawiera: Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote Element niezbędny do pracy przy zakupiony komputerze Powyższe parametry są parametrami minimalnymi. Dostawca zobowiązany jest dostarczyć w/w sprzęt na miejsce odbywania stażu ( teren Radomia) wraz z uruchomieniem zestawu komputerowego tj. wgranie systemu operacyjnego , oprogramowania https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119846 Wed, 20 Jun 2018 08:42:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119846 <![CDATA[Zakup serwera z macierzą oraz wyposażenia sali multimedialnej.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup serwera wraz macierzą dyskową na potrzeby rozbudowy bazy serwerowej w Collegium Da Vinci oraz zakup 26 zestawów komputerowych (26 x komputer klasy PC wraz z zestawem klawiatura i mysz oraz 26 x monitor) przeznaczonych do realizacji zajęć na nowym kierunku kształcenia – Gry i Media Interaktywne. • Zakup serwera z macierzą dyskową • Sala multimedialna: komputery • Sala multimedialna: monitory https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119735 Tue, 19 Jun 2018 15:59:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119735 <![CDATA[Zakup systemu WMS (Warehouse Management System) zintegrowanego z systemem TMS SPEED oraz terminala skanującego (1 szt.) i drukarki termotransferowej (1 szt.)]]> Przedmiotem zamówienia jest system klasy WMS (Warehouse Management System) służący do zarządzania logistyką magazynową, terminal mobilny do skanowania kodów kreskowych (1 szt.) oraz drukarka termotransferowa (1 szt.). System WMS stanowiący przedmiot zamówienia powinien spełniać określone poniżej parametry techniczne oraz funkcje: • System powinien komunikować się z użytkownikiem w języku polskim • Obsługa wielofirmowości z uwzględnieniem zarządzania towarem wielu Klientów jednocześnie • Możliwość rejestracji czasu i operacji zasobowych wykonywanych przez operatorów (magazynierów) • Możliwość rejestracji czynności niezasobowych wykonywanych przez operatorów (magazynierów) • Obsługa następujących opcji wprowadzania awizacji:  możliwość wprowadzania operacji w aplikacji komputerowej,  możliwość samodzielnego wprowadzania przez Klienta za pomocą panelu www,  automatyczna synchronizacja. • System powinien posiadać moduł rozliczenia operacji logistycznych, z uwzględnieniem:  naliczania opłat związanych z rejestrowanymi operacjami:  zasobowymi - typu przyjęcie nośnika, kompletacja nośnika, załadunek nośnika,  czynnościowymi - typu etykietowanie, czyszczenie, malowanie  składowaniem - uwzględniając zajmowany typ lokalizacji, ilość operacji przyjęcia i wydania  zawierania umów z możliwością prowadzenia indywidualnych cenników dla Klientów dla typów jednostek logistycznych oraz wskazaniem reguł określających, za które operacje i jakie mają być naliczane opłaty,  raportów wszystkich operacji wykonanych przez operatorów w kontekście zdefiniowanych kontrahentów,  zestawieniami okresowymi dla fakturowania Klientów. • System powinien posiadać moduł do obsługi palet i kompletacji, z uwzględnieniem:  szybkiego kopiowania danych przyjętych nośników,  działania na kodach obcych każdej firmy,  obsługi wydania całopaletowego lub częściowego,  generowania polecenia załadunku z poziomu interfejsu komputera. • System powinien posiadać funkcję przyporządkowania całości obszaru magazynu pod konkretnego Klienta, w kontekście którego prowadzone są operacje magazynowe. • System powinien posiadać funkcjonalność określenia specyficznych konfiguracji w procesach przyjęć i wydań w kontekście każdego Klienta, np. Klient A może dodawać tylko nadwyżki ilościowe, Klient B może nadawać nadwyżki tylko towarowe, a Klient C oba rodzaje nadwyżek. • System powinien posiadać funkcję współdzielenia części obszaru magazynowego przez kilku różnych Klientów jednocześnie. • System powinien mieć możliwość współpracy z systemem obsługi logistycznej w rozszerzonej rzeczywistości AR (Augmented Reality) oraz Voice Picking w przypadku wprowadzenia tych technologii do obsługi poszczególnych Klientów. • System powinien obsługiwać wiele typów nośników w procesach logistycznych, jak: EPAL, ISO. • System powinien umożliwiać nadawanie uprawnień użytkownikom i obiektom oraz profilowanie w sposób macierzowy zarówno z poziomu aplikacji komputerowej, jak i terminala danych, np. z poziomu terminala danych magazynier podczas wykonywania operacji magazynowych ma możliwość pracowania w kontekście danej firmy i widzi tylko te procesy, które są przypisane do obsługi danego Klienta. • System musi być zintegrowany z InterLAN Speed – komunikacja dwukierunkowa w technologii bazodanowej • System musi posiadać możliwość zaciągnięcia dyspozycji Klientów (przyjęcie i wydanie) oraz słowników (towar i kontrahent) w formacie .xls lub .csv • System powinien posiadać możliwość dostępu online dla klienta Zamawiającego co najmniej w wersji pasywnej (podgląd stanów magazynowych bez możliwości składania dyspozycji przez www) • System powinien umożliwiać dostęp dla 5 użytkowników terminalowych oraz panelowych (aplikacja panelowa – desktop) Terminal mobilny do skanowania kodów kreskowych stanowiący przedmiot zamówienia powinien spełniać określone poniżej parametry techniczne: • Terminal ręczny mobilny - komplet • Urządzenie powinno być wyposażone:  W system Windows CE 6.0 lub inny równoważny  Wi-Fi 802.11b/g/n  Uchwyt GUN stały lub z możliwością odpięcia  Bateria litowo-jonowa 3300 mAh lub lepsza  Zapasowa bateria w komplecie • Temperatura pracy: od -8 do +45 stopni Celsjusza • Terminal przystosowany do pracy na magazynach, odporność na upadki min. 1,8m, norma IP64 • Gwarancja 1 rok lub więcej • Dok komunikacyjny z zasilaczem lub czteropozycyjna ładowarka zapasowych baterii w komplecie Drukarka termotransferowa stanowiąca przedmiot zamówienia powinna spełniać określone poniżej parametry techniczne: • Rozdzielczość druku: min. 8 pkt/mm (203 dpi) • Prędkość druku: 150 mm/s lub szybsza • Temperatura pracy: od +6 do + 38 stopni Celsjusza • Pamięć: 128 MB lub większa • Drukowane kody: Code 11, Code 39, Code 93, Code 128 z podkodami A/B/C i UCC Case Codes, ISBT-128, UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, UPC i EAN z rozszerzeniami 2- lub 5-cyfrowymi • Gwarancja 1 rok lub więcej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119622 Tue, 19 Jun 2018 14:55:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119622 <![CDATA[Dostawa 3 urządzeń klasy UTM]]> Dostawa 3 urządzeń klasy UTM zgodnie z załącznikiem numer 1 do zamówienia Wszystkie usługi realizowane będą na rzecz Partnerów Projektu tj: 1. Gmina Liszki Liszki 230, 32-060 Liszki 2. Gmina Siepraw ul. Kawęciny 30, 32-447 Siepraw 3. Gmina i Miastem Świątniki Górne ul. Kazimierza Bruchnalskiego 36, 32-040 Świątniki Górne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119639 Tue, 19 Jun 2018 13:31:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119639 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu środków trwałych (zestaw komputerowy - builder)]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup środków trwałych: zestaw komputerowy – builder (1 szt.). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5529 Tue, 19 Jun 2018 09:51:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5529 <![CDATA[Serwer do gromadzenia danych naukowych]]> 1. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: 1.1 Przedmiotem zamówienia jest serwer służący do gromadzenia, archiwizacji oraz wymiany informacji w procesie prac badawczo-rozwojowych. Serwer plików ma pracować w trybie RAID, oraz współpracować z replikatorem, tak aby zapewnić możliwie najwyższe bezpieczeństwo przechowywanych danych, oraz zmaksymalizować ich dostępność. Replikator ma umożliwić archiwizację danych łącznie z tworzeniem pełnych kopii zapasowych zarówno w czasie rzeczywistym jak i według określonego harmonogramu. Jednostka replikatora musi pracować w dedykowanej innej lokalizacji. Serwer plików musi posiadać szybkie interfejsy sieciowe, tak aby sprostać dużej wymianie danych pomiędzy poszczególnymi działami. 1.2. W ramach serwera plików zostaną skonfigurowane polisy dostępowe, oraz prawa dostępu do poszczególnych katalogów lub plików. Serwer plików musi posiadać szereg usług dostępowych np. dostęp SMB/CIFS lub dostęp po protokole iSCSI, w zależności od wymagań poszczególnych aplikacji bądź innych usług sieciowo-serwerowych. Usługi dostępowe serwera plików zostaną dostosowane tak, aby zapewnić multiplatformowy dostęp zarówno systemom Microsoft Windows jak i Linux, Mac itp. Przechowywane dane będą chronione zintegrowanym rozwiązaniem antywirusowym. Serwer plików ma posiadać usługę detekcji usterek np. uszkodzenie dysku, która będzie raportować zdarzenia odpowiedzialnemu Administratorowi. Szczegóły techniczne w załączniku "Warunki Postępowania" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119356 Mon, 18 Jun 2018 14:36:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119356 <![CDATA[Dostawa sprzętu komputerowego z przeznaczeniem do szkolnej klasopracowni przedmiotów przyrodniczych.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego i wolnego od wad sprzętu komputerowego w następujących ilościach: a) Przenośny komputer 15,6” – 16 szt. b) Sieciowe urządzenie wielofunkcyjne – 1 szt. wraz z gwarancją producenta, wszystkimi prawem wymaganymi certyfikatami, atestami, deklaracjami zgodności CE itp. oraz instrukcjami obsługi w języku polskim. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119353 Mon, 18 Jun 2018 14:35:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119353