Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Sprzęt biurowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 24 Apr 2019 10:22:00 +0200 <![CDATA[Zakup wraz z dostawą drukarek 3D z materiałami eksploatacyjnymi oraz zestawów nagłaśniających do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą drukarek 3 D z materiałami eksploatacyjnymi oraz zestawów nagłaśniających do szkół prowadzonych przez Gminę Czarna Dąbrówka realizowanego w ramach projektu pn. „Wymarzone przedszkole”. Przedmiot zamówienia obejmuje : -Zestaw nagłaśniający – 4 zestawy - Drukarki – 3 D – 4 szt. -Zestaw materiałów eksploatacyjnych – 8 zestawów Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego „opis przedmiotu zamówienia”. Zamówienie obejmuje dostawę wraz z transportem przedmiotu zamówienia (zgodnie z załącznikiem nr 2) do: - Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce, ul. Słupska 17, 77-116 Czarna Dąbrówka; - Szkoły Podstawowej w Rokitach, Rokity 34, 77-123 Rokity; - Szkoły Podstawowej w Nożynie, Nożyno 40, 77-115 Nożyno - Szkoły Podstawowej w Jasieniu, Jasień, 77-122 Jasień. Jeżeli opis przedmiotu zamówienia wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów czy sprzętu znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza składanie „produktów" równoważnych. Wszelkie „produkty" pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie Zamawiającego. Ocena ta będzie podstawą do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o akceptacji „produktów równoważnych" lub odrzuceniu oferty z powodu ich „nie równoważności". Koszty transportu i ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka utraty i uszkodzenia przedmiotu zamówienia w trakcie transportu do placówek wymienionych w pkt. 3 (łącznie z załadunkiem i rozładunkiem ponosi Wykonawca). Wykonawca zobowiązany będzie do dostawy przedmiotu zamówienia, który będzie nowy, nieużywany (bez cech używalności) i kompletny. Przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim oraz deklaracje CE, które to dokumenty Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z przedmiotem zamówienia. Wykonawca udzieli zamawiającemu minimum 24 miesięcy gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia. Gwarancja stanowi kryterium oceny ofert. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181339 Tue, 23 Apr 2019 13:54:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181339 <![CDATA[Dostawa materiałów biurowych w podziale na zadania]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180201 Wed, 17 Apr 2019 09:21:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180201