Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Sprzęt biurowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Fri, 19 Jan 2018 12:26:10 +0100 <![CDATA[Zakup wraz z dostawą materiałów biurowych]]> Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest cykliczna sprzedaż przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego materiałów biurowych, a także dostarczanie ich do siedziby Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubaniu, przy ul. Tadeusza Maderskiego 3, Lubań, 83-422 Nowy Barkoczyn, zgodnie z Formularzem oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 2. Kody CPV: 30190000-7 – Różny sprzęt i artykuły biurowe 3. Wykonawca będzie realizować umowę, projekt której stanowi Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego, na podstawie zamówień cząstkowych kierowanych przez Zamawiającego do Wykonawcy w okresie realizacji niniejszej umowy. 4. W zamówieniu cząstkowym wskazana zostanie ilość i rodzaj zamawianych towarów oraz żądany termin ich dostarczenia. 5. Wykonawca dostarczy zamówione towary w terminie 3 dni od dnia otrzymania zamówienia, chyba że Strony ustalą inaczej. 6. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć, wydać i rozładować towary w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z otrzymanym od Zamawiającego zamówieniem cząstkowym, w godzinach od 7:30 do 14:30, co zostanie stwierdzane protokołem zdawczo – odbiorczym stanowiącym Załącznik nr 2 do umowy. 7. Dostarczenie materiałów biurowych dokonywane będzie transportem Wykonawcy lub innego przewoźnika, zgodnym z obowiązującymi wymogami i przepisami, gwarantującym zachowanie właściwej jakości oraz warunków dla przewożonych towarów, na jego koszt i ryzyko ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia podczas transportu. 8. Towary, określone w § 1 umowy, a szczegółowo wymienione w Załączniku nr 1, powinny być fabrycznie nowe, spełniać warunki wymagane prawem, posiadać dane identyfikujące producenta, a także powinny być zapakowane w fabrycznie nowe opakowania. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki jego realizacji określa umowa - Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 10. Obowiązki Wykonawcy zostały opisane w §4 projektu umowy. 11. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej. 12. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1082119 Thu, 18 Jan 2018 13:46:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1082119 <![CDATA[Zakup drukarki 3D]]> Przedmiotem zamówienia jest drukarka 3D o podanych poniżej szczegółowych parametrach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081628 Wed, 17 Jan 2018 00:00:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081628 <![CDATA[Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego, sieciowego.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa : Urządzenie wielofunkcyjne sieciowe, sztuk 1 o parametrach nie gorszych niż: • rodzaj urządzenia wielofunkcyjne - druk/skan/kopia, • technologia druku laserowa kolorowa, • wydajność tonera standardowego (mono) do 24000 str. A4, • wydajność tonera standardowego (kolor) do 21000 str. A4, • pamięć 2048 MB, • pojemność dysku twardego 250 GB, • poziom hałasu max 61,6 dB, • szybkość drukowania mono do 22 stron A4/min (do 14 stron A3/min), • szybkość drukowania w kolorze do 22 stron A4/min (do 14 stron A3/min), • szybkość drukowania dwustronnego do 22 stron A4/min, • czas nagrzewania do 20 sekund, • skanowanie do plików w formacie TIFF, PDF, JPEG, XPS, DOCX, XLSX, PDF/A, • skanowanie w kolorze, • skanowanie do maila, • kopiowanie w kolorze, • szybkość kopiowania monochromatycznego do 22 kopii/min (do 14 stron A3/min), • szybkość kopiowania w kolorze do 22 kopii/min (do 14 stron A3/min), • zakres skalowania min 25 % max 400 %, • ilość podajników min 3, • pojemność podajnika głównego do 500 arkuszy, • gramatura nośników do 256 g/m2, • obsługiwane formaty A3, A4, A5, A6, • Druk w sieci LAN, • Komunikacja NFC, • USB 2.0, • Ethernet , • Opcjonalnie Wireless, Wi-Fi Direct, • Możliwość drukowania z urządzeń mobilnych, • Możliwość drukowania kopii awersu i rewersu oryginału na tej samej stronie, np. dla paszportów i innych dokumentów tożsamości, • Możliwość skanowania na własny adres e-mail użytkownika (Scan-to-Me) lub folderu SMB folder (Scan-to-Home) w oparciu o informacje Active Directory • Możliwość dodawania komentarzy do skanów, • Możliwość bezpośredniej transmisji faks z PC, • Możliwość podglądu zadania poprzez ilustracje wybranych funkcji kopiowania na ekranie, • Możliwość podglądu skanowanych oryginałów w czasie rzeczywistym umożliwiając sprawdzenie ich przed wysłaniem, • Możliwość nanoszenia np. daty/godziny, numeru referencyjnego lub własnego tekstu na skany na potrzeby archiwizacji, • Wymiary nie większe niż: szerokość 585 mm, głębokość 660 mm, wysokość 787 mm. • Obsługa systemów m.in. Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2012, Mac OS X 10.x, • Kolorowy panel dotykowy sterowania. 1. Dopuszcza się rozwiązania charakteryzujące się wyższymi parametrami (za wyższe parametry uznaje się więcej funkcjonalności, szybsza i dokładniejsza praca, wyższa sprawność, wyższa wytrzymałość). 2. W ramach poszczególnych elementów dopuszcza się podzespoły i rozwiązania wszystkich producentów minimum równoważne parametrom wydajnościowym i funkcjonalnym, jak wyżej wymienione oraz nie wymaga się rozwiązań i funkcjonalności, których z przyczyn obiektywnych i niezależnych od Wykonawcy, ze względu na ich charakter, np. prawny, nie można spełnić (wykazanie braku takiej możliwości leży po stronie Wykonawcy). 3. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia znajdą zastosowanie znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, należy rozumieć, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i Zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Podane nazwy własne nie są wiążące dla Wykonawców i służą wyłącznie zobrazowaniu parametrów technicznych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, o parametrach nie gorszych od wskazanych przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080487 Thu, 11 Jan 2018 15:00:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080487 <![CDATA[Drukarka 3D]]> Drukarka 3D: o minimalnych parametrach technicznych: - Typ drukarki: FDM/FFF - Grubość filamentu: 1.75 lub 3mm - Rozdzielczość warstw: od 0,05mm - Maksymalna temperatura druku ≥400°C - Możliwość druku w materiałach: PLA, ABS, PET-G, HIPS, PVA, PC, PP - Dokładność pozycjonowania: max 11µm - Minimalne pole robocze : 270x270x180mm - Pole robocze: Zamknięte / obudowane - System aktywnego grzania komory - Komora robocza izolowana termicznie - Zamknięta komora na roboczą szpulę filamentu - Czujnik filamentu - Możliwość używania filamentów różnych producentów i dostawców - Podgrzewana płyta: do 130°C - Głowica drukująca wykonana w pełni z metalowych elementów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1078837 Thu, 04 Jan 2018 10:56:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1078837