Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Sprzęt biurowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Fri, 06 Dec 2019 17:37:56 +0100 <![CDATA[Zaproszenie 9/OWES/2019 W POSTĘPOWANIU NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW BIUROWYCH NA POTRZEBY PROJEKTU]]> Sukcesywna dostawa materiałów biurowych na potrzeby projektu: „Rozkręcamy społeczny biznes!”, realizowanego w ramach Poddziałania 7.6.1. Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej RPO Lubuskie 2020 wymienionych w załączniku 1A. Dostarczane materiały do siedziby Zamawiającego ul. Al. Niepodległości 16/9 65-048 Zielona Góra (III piętro) muszą być nowe, dopuszcza się dostarczenie zamienników o tych samych parametrach. Realizacja zamówienia nastąpi na podstawie zapotrzebowania składanego każdorazowo przez koordynatora projektu na podstawie cen jednostkowych złożonych w ofercie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220612 Mon, 02 Dec 2019 10:21:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220612 <![CDATA[Dostawa artykułów biurowych oraz dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb WFOŚiGW w Katowicach w 2020 roku, w tym w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, oraz ze środków działania 1.3 „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – zgodnie z osią priorytetową I, Poddziałanie 1.3.3 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa artykułów biurowych oraz dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb WFOŚiGW w Katowicach w 2020 roku, w tym w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, oraz ze środków działania 1.3 „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – zgodnie z osią priorytetową I, Poddziałanie 1.3.3 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 3. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na dwie części: a) Część I – Dostawa artykułów biurowych dla potrzeb WFOŚiGW w Katowicach w 2020 roku w tym w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, oraz ze środków działania 1.3 „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – zgodnie z osią priorytetową I, Poddziałanie 1.3.3 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”. b) Część II – Dostawa materiałów eksploatacyjnych do drukarek dla potrzeb WFOŚiGW w Katowicach w 2020 roku, w tym w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 oraz ze środków działania 1.3 „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – zgodnie z osią priorytetową I, Poddziałanie 1.3.3 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”. 4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarto w Załączniku nr 1 do niniejszej Specyfikacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220401 Fri, 29 Nov 2019 15:05:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220401 <![CDATA[Doposażenie stanowisk pracy w związku z realizacją: przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej projektu pn.: „Profesjonalne usługi pomocowe” dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego nie używanego sprzętu w celu doposażenia stanowisk pracy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i Wsparcia Rodziny w Dąbrowie Tarnowskiej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220113 Thu, 28 Nov 2019 14:28:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1220113 <![CDATA[Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego A3]]> W związku z realizacją projektu pt. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego nowych technologii maszyn rolniczych przez R&D Centre INVENTOR Sp. z o.o. ” POIR.02.01.00-00-0023/19-00 oraz obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, R&D Centre INVENTOR Sp. z o.o., składa zapytanie ofertowe na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego A3. Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw , Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1219340 Mon, 25 Nov 2019 14:18:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1219340 <![CDATA[Dostawa ekranu wysokiej rozdzielczości]]> W związku z realizacją projektu pt. „Rozbudowa Centrum Badawczo-Rozwojowego nowych technologii maszyn rolniczych przez R&D Centre INVENTOR Sp. z o.o. ” POIR.02.01.00-00-0023/19-00 oraz obowiązkiem stosowania zasady konkurencyjności, R&D Centre INVENTOR Sp. z o.o., składa zapytanie ofertowe na dostawę ekranu wysokiej rozdzielczości”. Projekt jest realizowany w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw , Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1219330 Mon, 25 Nov 2019 14:17:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1219330