Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Meble https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 15 Dec 2018 00:30:04 +0100 <![CDATA[Zakup wyposażenia/doposażenia Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej wraz z dostawą oraz zakup sprzętu i materiałów do prowadzenia zajęć w Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej wraz z dostawą w ramach projektu pt.: „ Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej”]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia i doposażenia Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej wraz z dostawą oraz zakup sprzętu i materiałów do prowadzenia zajęć w Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej wraz z dostawą, które mieścić się będzie w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej z siedzibą przy ul. Kościuszki 27A w Ełku w ramach projektu pt.: „Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.1: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.3: Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczone przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155623 Fri, 14 Dec 2018 12:34:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155623 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1B/2018/OLKUSZ na dostawę/sprzedaż mebli (szaf)]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa/ sprzedaż dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego „Zacisze” w obiekcie przy ul. Kazimierza Wielkiego 86 w Olkuszu mebli (szaf) przeznaczonych do realizacji projektu pod tytułem „Dzienny Dom Opieki Medycznej „ZACISZE” 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki Nr 1 do Zapytania ofertowego. 3. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: • CPV 39000000-2– Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155532 Thu, 13 Dec 2018 23:20:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155532 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12 wyposażenie warsztatów w Centrum Integracji Społecznej w Przychojcu na potrzeby realizacji projektu pn. „Razem na rynek pracy”]]> Zamówienie obejmuje dostawę mebli i wyposażenia do CIS w Przychojcu zgodnie z wykazem i specyfikacją wskazaną w treści zapytania ofertowego w ramach projektu "Razem na rynek pracy" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155439 Thu, 13 Dec 2018 15:10:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155439 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11 dostawa mebli i wyposażenia do Centrum Integracji Społecznej w Woli Zarczyckiej na potrzeby realizacji projektu pn. „Razem na rynek pracy”]]> Zamówienie obejmuje dostawę mebli i wyposażenia do Centrum Integracji Społecznej w Woli Zarczyckiej na potrzeby realizacji projektu pn. „Razem na rynek pracy” zgodnie z wykazem i o parametrach wskazanych w zapytaniu ofertowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155425 Thu, 13 Dec 2018 14:53:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155425 <![CDATA[„Zakup i dostawa mebli oraz wyposażenia do Żłobka Publicznego "Baśniowa kraina" w Otyniu”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli i wyposażenia do Żłobka Publicznego "Baśniowa kraina" w Otyniu. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wyposażenie sal przedszkolnych i innych pomieszczeń, w meble oraz sprzęt, zgodnie z zakresem określonym w szczegółowym Opisie przedmiotu zamówienia, który stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155256 Wed, 12 Dec 2018 23:20:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155256 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018/AMSTONE JAKUB OTWINOWSKI na zakup panelu Marki Polskiej Gospodarki w ramach projektu „Wprowadzenie unikatowych wyrobów z bursztynu firmy Amstone na rynki zagraniczne”]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup panelu Marki Polskiej Gospodarki, wykorzystywanego przez Zamawiającego w trakcie wydarzeń targowo-wystawienniczych, w których Zamawiający weźmie udział na przestrzeni realizacji Projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155234 Wed, 12 Dec 2018 21:20:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155234 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące „Zakupu i dostawy wyposażenia dla pracowni hotelarskiej i logistycznej w Zespole Szkół Nr 1 w Opatowie”]]> Przedmiotem postępowania jest wybór Oferenta/Oferentów, który/którzy dostarczy/dostarczą wyposażenie dla pracowni hotelarskiej i logistycznej, zgodnie ze specyfikacją stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego, dla Zespołu Szkół nr 1 w Opatowie w celu realizacji projektu „Nowoczesna Szkoła”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155229 Wed, 12 Dec 2018 20:46:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155229 <![CDATA[Zakup wraz z dostawą mebli warsztatowych do Powiatowego Centrum Edukacyjnego w Kętrzynie]]> Przedmiotem zamówienia jest: „ZAKUP WRAZ Z DOSTAWĄ MEBLI WARSZTATOWYCH DO POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO W KĘTRZYNIE” wraz z rozładunkiem, montażem i ustawieniem we wskazanym miejscu. a) Zestaw mebli warsztatowych - 6 kompletów b) Stół ślusarski - 6 sztuk Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Zał. Nr 1 do zapytania ofertowego, a warunki realizacji zamówienia Projekt umowy – stanowiący Zał. Nr 3 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155115 Wed, 12 Dec 2018 13:58:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155115 <![CDATA[Zapytanie ofertowe z dnia 12.12.2018 na zakup, dostawę i montaż mebli oraz wyposażenia do lokali w Jastrzębiu Zdroju przy ul. 1 Maja 32 oraz do Rybnika przy ul. Orzepowickiej 9]]> Zamawiający zamierza dokonać wyboru wykonawcy, który zrealizuje zamówienie objęte niniejszym zapytaniem ofertowym na dostawę wraz z transportem i montażem mebli i wyposażenia dla lokali w Jastrzębiu Zdroju przy ul. 1 Maja 32 oraz Rybniku przy ul. Orzepowickiej 9 przeznaczonych na funkcjonowanie żłobka i punktu dziennej opieki . Zamówienie obejmuje dostawę mebli i wyposażenia pomieszczeń w żłobku wyszczególnionych w załączniku nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamówienie składa się z 5 części. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155059 Wed, 12 Dec 2018 11:51:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155059 <![CDATA[Dostawa oraz montaż mebli oraz wyposażenia do lokali mieszkalnych położonych w Koszalinie, w ramach projektu pn. „Mieszkania wspomagane w Koszalinie szansą na samodzielność i asymilację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.]]> Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do lokali mieszkalnych położonych w Koszalinie, w ramach projektu pn. „Mieszkania wspomagane w Koszalinie szansą na samodzielność i asymilację społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi dostarczenie mebli i wyposażenia (wraz z montażem) zgodnie ze specyfikacją szczegółową stanowiącą załącznik nr 2 do lokali mieszkalnych , znajdujących się na terenie Miasta Koszalin: ul. Mieszka I 16. W skład przedmiotu zamówienia wchodzą elementy wyszczególnione w specyfikacji szczegółowej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154972 Tue, 11 Dec 2018 23:09:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154972 <![CDATA[Zakup wyposażenia do rewitalizowanego obiektu położonego w Kędzierzynie – Koźlu przy ul. Piramowicza 17.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia wchodzącego w zakres rzeczowy realizowanego projektu o nazwie „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku, wpisanego do rejestru zabytków, nieużytkowanego, na funkcje Diecezjalnego Ośrodka Pomocy, Edukacji i Terapii Rodzin w Kędzierzynie-Koźlu”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154956 Tue, 11 Dec 2018 20:51:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154956 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018/NEW TRENDY na zakup panelu Marki Polskiej Gospodarki w ramach projektu „Rozszerzenie działalności eksportowej oraz promocja Marki Polskiej Gospodarki przez firmę „NEW TRENDY” Sp. z o.o. na wybranych rynkach zagranicznych”]]> Przedmiotem zamówienia jest nabycie panelu Marki Polskiej Gospodarki wykorzystywanego podczas udziału Zamawiającego w wydarzeniach targowo-wystawienniczych przewidzianych w ramach realizacji Projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154654 Mon, 10 Dec 2018 15:59:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154654 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia pracowni w ramach realizacji Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego Kwalifikacja T.8 „Prowadzenie gospodarstwa agroturystycznego” oraz Kwalifikacja T.7 „Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich”. Projekt „Stabilny zawód Twoją perspektywą".]]> Przedmiotem zamówienia jest : 1. Wyposażenie pracowni do realizacji kursu przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Lublinie z zakresu turystyki w pomoce i materiały dydaktyczne zgodnie z Załącznikiem nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Zamówienie realizowane jest w dwóch częściach: Część I: Meble do pokoju hotelowego (szafa ubraniowa z półkami, szafka nocna, wieszak, łóżko z materacem, krzesło, stolik) - zgodnie z Załącznikiem nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Cześć II: Wózek służby pięter - zgodnie z Załącznikiem nr 1 Opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza możliwość składnie ofert częściowych. 2. Dostawa zakupionego doposażenia pracowni w wyznaczone miejsce tj. do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Lublinie Oddział w Chełmie mieszczącego się pod adresem: ul. Lwowska 37, 22-100 Chełm 3. Dostosowania wszystkich funkcjonalności zakupionego sprzętu i doposażenia, w tym m.in. montaż, zapewnienie niezbędnych instrukcji i materiałów dot. użytkowania w języku polskim, przeszkolenie w zakresie obsługi zakupionych urządzeń oraz sprzętu (jeśli dany zakup będzie tego wymagał). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154389 Fri, 07 Dec 2018 22:03:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154389 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę fabrycznie nowego wyposażenia pochodzącego z bieżącej produkcji do Przedszkola Niepublicznego SMYKI w Sząbruku]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego wyposażenia pochodzącego z bieżącej produkcji w ramach realizacji projektu „Smyki na dobry start” realizowanego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Zakres I – Urządzenie, programy. Zakres II – Wyposażenie. Zakres III – Meble. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154178 Fri, 07 Dec 2018 10:04:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154178 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/12/18 z dnia 6.12.2018 r. dotyczące wyboru dostawcy mebli do lokalu w Gdańsku przy ul. Matuszewskiego 2 ( dawniej Kruczkowskiego 2) przeznaczonego na funkcjonowanie żłobka w ramach projektu „Pozytywny żłobek w Gdańsku – Piecki - Migowo ”.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa mebli do lokalu w Gdańsku przy ul. Matuszewskiego 2 ( dawniej Kruczkowskiego 2) przeznaczonego na funkcjonowanie żłobka w ramach projektu „Pozytywny żłobek w Gdańsku – Piecki - Migowo ”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/12985 Thu, 06 Dec 2018 10:46:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/12985 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr POIR_2.1/8 z dnia 21.11.2018r. na dostawę mebli do wyposażenia CBR]]> Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyposażenie Centrum Badań i Rozwoju w ramach których przewidziany jest zakup mebli przeznaczonych dla branży kosmetycznej lub farmaceutycznej: Szafa laboratoryjna z szufladami – 8 sztuk Szafa laboratoryjna z szufladami wewnętrznymi (za drzwiam ) podzielona na dwie komory – na kwasy i zasady, drzwi lewe - 1 sztuka Szafa laboratoryjna z szufladami wewnętrznymi ( za drzwiami ) na substancje palne, drzwi lewe– 1 sztuka Stół laboratoryjny wyspowy z nadstawką instalacyjną – 3 sztuki Stół laboratoryjny przyścienny z narożnikiem – 1 sztuka Stół laboratoryjny do pracy siedzącej, zabudowa narożna – 1 sztuka Stół laboratoryjny przyścienny – 1 sztuka Stół laboratoryjny do pracy siedzącej, – 1 sztuka Stół laboratoryjny do pracy siedzącej, zabudowa narożna – 1 sztuka Stół laboratoryjny przyścienny z narożnikiem – 1 sztuka Krzesło laboratoryjne z siedziskiem i oparciem – 13 sztuk https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1150752 Wed, 21 Nov 2018 12:05:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1150752