Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Meble https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 21 Aug 2019 19:48:27 +0200 <![CDATA[ZAKUP, DOSTAWA I MONTAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE PRZEDSZKOLA]]> Wyposażenie przedszkola – meble, krzesła, stoły, pomoce edukacyjne i artykuły plastyczne oraz pomoce wspierające rozwój małej i dużej motoryki. Wyposażenie placówki w certyfikowane, bezpieczne meble przedszkolne oraz odpowiednio dobrane do wieku pomoce dydaktyczne i multimedialne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22521 Wed, 21 Aug 2019 09:24:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22521 <![CDATA[OAZA NA SZLAKU CYSTERSKIM –CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ W CIEPLICACH- Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku parafialnego przy ul. Cieplickiej 9 w Jeleniej Górze - ETAP I. DOSTAWA WYPOSAŻENIA – CZĘŚĆ 1. Meble i sprzęt AGD]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i sprzętu AGD wraz z jego transportem, wniesieniem, montażem, ustawieniem we wskazanych pomieszczeniach, uruchomieniem sprzętu AGD - do budynku parafialnego znajdującego się w Jeleniej Górze d. Cieplice Śląskie Zdrój przy ul. Cieplickiej 9. 1) Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, w I gatunku, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i prawnych, w pełni sprawny i funkcjonujący bez jakichkolwiek zakłóceń oraz zastrzeżeń, pozbawiony praw i obciążeń osób trzecich, a także odpowiadający obowiązującym normom; 2) posiadający niezbędne oznakowanie, certyfikaty i atesty zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym, w szczególności wprowadzenia do obrotu zgodnie z aktami prawnymi oraz rozporządzeniem Ministra Rozwoju z 02.06.2016 r. w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego. Ww. dokumenty muszą być przekazane Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. 3) przedmiot zamówienia musi być kompletny, posiadać wszelkie kable niezbędne do jego prawidłowego użytkowania -w przypadku sprzętu AGD, gotowe do uruchomienia i użytkowania bez dodatkowych nakładów i zakupów; 4) wszystkie instrukcje obsługi, eksploatacji/użytkowania, a także informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia muszą być dostarczone w języku polskim; 5) oferowane produkty powinny być trwałe, bezpieczne i prawidłowo oznakowane co oznacza, że muszą spełniać wymagania ogólnego bezpieczeństwa określone w przepisach ustawy z dnia 12 grudnia 2003r. …o ogólnym bezpieczeństwie produktów (t. j. Dz.U. 2016 poz. 2047) oraz art. 20 ustawy z 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. W przypadkach zabudowy na wymiar i repliki biurka- Producent składa oświadczenie, że jego wyrób jest trwały, wytrzymały i bezpieczny w użytkowaniu, a użyte materiały są wprowadzone do obrotu i stosowania. 6) wszystkie produkty/wyroby/urządzenia, sprzęt muszą posiadać etykiety z napisami w języku polskim zawierające: nazwę towaru, nazwę i adres producenta, oznaczenie identyfikujące produkt; 7) na każdym sprzęcie elektrycznym musi znajdować się symbol CE umieszczony przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, potwierdzający zgodność sprzętu z wymaganiami dyrektywy 2014/35/UE i Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2016r. poz. 806); 8) dostawa w przedmiocie zamówienia określonym dla Części 1. zamówienia powinna być dostarczona jednorazowo. Dopuszcza się dostawę partiami na ryzyko i odpowiedzialność Wykonawcy, do czasu upływu terminu dostawy określonego w SIWZ. 9) za prawidłowe opakowanie elementów przedmiotu zamówienia na czas transportu odpowiada wyłącznie wykonawca co oznacza, że Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu jak również opakowania nie podlegają dodatkowej opłacie ze strony Zamawiającego. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Części 1. określony jest w Karcie szczegółowego wyposażenia, która po obowiązkowym wypełnieniu kolumny 6. I kolumny 7. jest załącznikiem do oferty wykonawcy. Ww. Karta oznaczona jest w dokumentacji przetargowej jako pliki [1]. 4. Opis wyposażenia zawarty w Karcie szczegółowego wyposażenia jest opisem minimalnym, natomiast wklejone zdjęcia są modelami przykładowymi, najbardziej odpowiadającym Zamawiającemu. 5. Wymagany okres gwarancji jakości i rękojmi za wady liczony od daty podpisania przez strony umowy protokołu zdawczo-odbiorczego: 1) na dostawę gotowych mebli i sprzętu AGD , nie może być krótszy niż okres gwarancji udzielonej przez producenta i musi wynosić co najmniej 24 miesiące, 2) w przypadku zabudowy i repliki biurka musi wynosić co najmniej 48 miesięcy, 7. Do poszczególnych elementów przedmiotu zamówienia – Wykonawca (dostawca) jest zobowiązany dołączyć kartę gwarancyjną oraz określić warunki udzielania gwarancji, z zastrzeżeniem: 1) naprawa związana z usunięciem wady w okresie gwarancji jest usługą bezpłatną; 2) miejscem usunięcia wady zausterkowanego sprzętu, wyrobu, wyposażenia, jest miejsce ich docelowej lokalizacji tj. budynek parafialny Parafii –ul. Cieplicka 9, 58-560 Jelenia Góra, a jeżeli usuniecie w tym miejscu jest niemożliwe- koszt transportu/ dostarczenia do punktu serwisowego odbywa się na koszt Wykonawcy i przez Wykonawcę; 3) w przypadku, kiedy czas naprawy będzie dłuższy niż pięć(5) dni , z wyłączeniem sobót i dni świątecznych, od dnia następnego zgłoszenia- Wykonawca dostarczy zastępczy zaserwowany element, o parametrach co najmniej takich jak element uszkodzony; 4) czas reakcji wykonawcy na usuniecie usterki nie więcej niż 24 godziny od powiadomienia za pośrednictwem komunikacji elektronicznej lub faksem- na adres i numer wskazany w Ofercie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201807 Tue, 20 Aug 2019 19:37:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201807 <![CDATA[Zakup i dostawa zestawu szafek narzędziowych]]> Zakup i dostawa zestawu szafek narzędziowych, w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, pt.: „Wdrożenie własnych wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych okapów kuchennych” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201795 Tue, 20 Aug 2019 16:53:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201795 <![CDATA[Dostawa mebli_fotele i stoły komputerowe]]> Dostawa mebli – fotele i stoły komputerowe Wyższa Szkoła Bankowa w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w zakresie „dostawy foteli i stołów komputerowych- ” w ramach projektu „Praktyczne studia i nowoczesne zarządzanie – zintegrowany program rozwoju uczelni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22486 Tue, 20 Aug 2019 15:01:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22486 <![CDATA[Zakup, dostawa i montaż mebli]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli na potrzeby funkcjonowania świetlicy środowiskowej w gminie Ruda Maleniecka. -Zestaw mebli – 1 zestaw (zestaw zawiera szafa wysoka 4 drzwiowa 2 szt., Regał wysoki z szafką 2 szt.) -Regał z 3 szufladami i półką 1 szt. -Szafa z 4 schowkami i półką w każdym 1 szt. -Zestaw stół + 6 krzeseł – 4 zestawy Zestaw zawiera: a) Stół sześciokątny b) Krzesełko - 6 szt. -Biurko z szafką i szufladą 1 szt. -Krzesło obrotowe 1 szt. -Kanapa (wym. 105 x 60 x 60 cm; wys. siedziska: 40 cm) 2 szt. -Biurko pod komputer stacjonarny 1 szt. -Stoliki prostokątne na metalowym stelażu -6 szt. -Krzesło -32 szt. Wszystkie oferowane produkty muszą być fabrycznie nowe, posiadać deklaracje zgodności z obowiązującymi normami. Oferent powinien uwzględnić w wycenie dostawę oraz montaż mebli. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201668 Tue, 20 Aug 2019 11:30:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201668 <![CDATA[Dostawa wyposażenia Stacji Uzdatniania Wody w Zatorze]]> Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wyposażenia Stacji Uzdatniania Wody w Zatorze”. Zakres dostaw realizowanych w ramach postępowania obejmuje dostawy: • mebli biurowych – w tym fotele biurowe obrotowe, krzesła biurowe konferencyjne, szafy i regały biurowe, stoły szkoleniowe, biurka z kontenerami; • sprzętu biurowego - w tym zestawy komputerowe z monitorami, drukarki, ploter, rzutnik/projektor; • wyposażenia warsztatu – w tym meble warsztatowe – stół warsztatowy, szafa narzędziowa, wózek warsztatowy; • wyposażenia socjalnego – w tym szafki szatniowe, szafka na środki czystości, stoły, krzesła, lodówki, kuchenki. Wymagany termin realizacji całości zamówienia : nie dłużej niż do 15.10.2019 roku Dostawy realizowane będą na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Zatorze ul. Zamkowa 4. Kody wg CPV: 30213300-8 – komputery biurkowe 30200000-1 – urządzenia komputerowe 39100000-3 – meble 39700000-9 – sprzęt gospodarstwa domowego 39130000-2 – meble biurowe 39150000-8 – różne meble i wyposażenie Przedmiot zamówienia został podzielony na 4 części: ZADANIE 1 – MEBLE BIUROWE Fotel biurowy obrotowy – 12 szt. Krzesło biurowe konferencyjne – 16 szt. Biurko z kontenerem – 13 szt. Szafa biurowa zamykana – 8 szt. Regał biurowy – 6 szt. Stół szkoleniowy – 4 szt. ZADANIE 2 – SPRZĘT BIUROWY Zestaw komputerowy –stacja graficzna – 1szt. Zestaw komputerowy – stacja robocza – 5szt. Drukarka – 3szt. Ploter – 1szt. Rzutnik/projektor – 1szt. ZADANIE 3 – WYPOSAŻENIE WARSZTATU Stół warsztatowy – 1szt. Szafa narzędziowa –1szt. Wózek warsztatowy – 1szt. ZADANIE 4 – WYPOSAŻENIE SOCJALNE Szafka metalowa na środki czystości – 1szt. Szafka szatniowa – 16 szt. Stół – 4 szt. Krzesła – 12 szt. Lodówka wolnostojąca – 2 szt. Kuchenka -2 szt. 1. PODSTAWOWE WYMAGANIA : 1. Zakres dostaw oraz minimalne wymagania techniczne sprzętu, towaru określone zostały w załączniku nr 5 Opis przedmiotu zamówienia do niniejszego zapytania. 2. W każdym miejscu, w którym w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) objętego zamówieniem wyposażenia Zamawiający dopuszcza oferowanie wyposażenia równoważnego albo oferowanie rozwiązań „równoważnych" pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych do opisanych, pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszym zapytaniu. 3. Dostarczone wyposażenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad i usterek, przeznaczone na rynek krajowy, posiadające krajową gwarancję, instrukcję obsługi i kartę gwarancyjną w języku polskim. 4. W cenie oferty należy uwzględnić: łączny koszt zakupu i dostarczenia towaru do siedziby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zatorze, ul. Zamkowa 4, 32-640 Zator, montaż, wniesienie a w przypadku sprzętu komputerowego również instalację i uruchomienie urządzeń. 5. Zamawiający wymaga wyłącznie nowego sprzętu. 6. Parametry towarów, a także sprzętu komputerowego określone w załączniku nr 5 - Opis przedmiotu zamówienia, są bezwzględnie wymagane i stanowią wymagania minimalne. W przypadku zaoferowania sprzętu niespełniającego wymagań technicznych oferta zostanie odrzucona. 7. Okres rękojmi i gwarancji na dostarczony przedmiot niniejszego postępowania wynosi minimum 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. 2. ZASADY PŁATNOŚCI FAKTUR 1. Wynagrodzenie Dostawcy za wykonanie przedmiotu Umowy będzie rozliczane po wykonaniu dostawy, na podstawie wystawionych faktur. 2. Terminy płatności faktur - na zasadach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 1B do niniejszego zapytania. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 3. TERMIN REALIZACJI UMOWY: Realizacja umowy nastąpi w okresie od dnia jej podpisania nie dłużej niż do 15.10.2019 roku. Potwierdzeniem realizacji terminu będzie data podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. Termin zakończenia realizacji nie może być dłuższy niż do 15.10.2019 roku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201503 Mon, 19 Aug 2019 15:23:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201503 <![CDATA[„Doposażanie mieszkań treningowych VI”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 zestawu mebli kuchennych wraz z montażem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201502 Mon, 19 Aug 2019 14:33:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201502 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/PWD na zakup wyposażenia placówki wsparcia dziennego]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia placówki wsparcia dziennego na potrzeby projektu „Kawiarenka pod Parasolem” - placówka wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z powiatu olkuskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. W skład wyposażenia wchodzą meble, sprzęt IT oraz pomoce dydaktyczne - zgodnie ze specyfikacją poszczególnych części zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201494 Mon, 19 Aug 2019 14:14:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201494 <![CDATA[Zapytanie ofertowe w ramach projektu, pt: "Nie ma jak w domu" na zakup mebli do 11 Placówek Wsparcia Dziennego]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dostawy stołów 33 sztuki, krzeseł 220 sztuk, zestawów mebli typ szkolny 11 kompletów (szafki szafa, regały komody), biurek pod komputer 33 sztuki do 11 placówek wsparci dziennego w powiatach:kamieńskim, stargardzkim, polickim gryfickim, Szczecin) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201459 Mon, 19 Aug 2019 12:39:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201459 <![CDATA[Dostarczenie mebli do pracowni terapeutycznych: arteterapii, logopedii, socjoterapii i ergoterapii dla Terapeutycznej Niepublicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej w Bartoszowie.]]> Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na dostawę mebli w ramach realizowanego wraz z Gminą Legnickie Pole oraz Markiem Zatajskim projektu RPDS. 10.02.01-02-0067/18 "Akademia Rozwoju ”, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Postępowanie ma na celu wybór dostawcy doposażenia do pracowni terapeutycznych: arteterapii, logopedii, socjoterapii i ergoterapii w meble Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201380 Mon, 19 Aug 2019 10:36:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201380 <![CDATA[Zakup, dostawa i montaż mebli]]> Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup, dostawę i montaż mebli wg zestawienia podanego w punkcie II zapytania ofertowego będącego załącznikiem do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201316 Fri, 16 Aug 2019 16:19:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201316 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 1/08/2019 - Zakup i montaż stolarki meblowej – 1 komplet.]]> Zakup i montaż stolarki meblowej – 1 komplet. 1. Opis przedmiotu zamówienia W skład kompletu wchodzi: Zakup wykonanej stolarki meblowej i budowlanej przeznaczonej dla poszczególnych pomieszczeń: 1.1. poczekania – stoliki, krzesła 1.2. rejestracja – 1 lada recepcyjna wraz z montażem 1.3. Pomieszczenie pomocnicze - szafki 1.4. trzy gabinety stomatologiczne – szafki meblowe, biurka, szafy na dokumenty 1.5. Sterylizatornia – zabudowa z szafek meblowych 1.6. Pracownia RTG – biurko, szafa na dokumenty 1.7. Pomieszczenie gospodarcze – szafka 1.8. Pomieszczenie socjalne – zabudowa z szafek meblowych, stół, krzesła, 1.9. Magazyn – szafki z półkami 1.10. Pomieszczenie administracyjne – biurka, szafy na dokumenty 1.11. stolarka budowlana – wykonanie i montaż 16 kompletów drzwi (skrzydło drzwiowe + ościeżnica) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22418 Fri, 16 Aug 2019 14:51:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22418 <![CDATA[Wyposażenie obiektu wg. zestawienia, systemy audiowizualne, ogród przyjazny naturze]]> Przedmiotem Zamówienia jest : a) dostawa wyposażenia wg zestawienia wraz z niezbędnym montażem, b) zaprojektowanie, dostawa i montaż systemów audiowizualnych, c) zaprojektowanie, wybudowanie i konserwacja ogrodu przyjaznego naturze ograniczonego zakresem określonym w PZT. Zamówienie realizowane jest na podstawie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Złotnickie Centrum Spotkań we Wrocławiu szansą rozwoju społeczności lokalnej” nr RPDS.06.01.02-02-0008/17-00 wraz ze zmianami w ramach poddziałania 6.1.2 „Inwestycje w infrastrukturę społeczną – ZIT WrOF” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1193948 Wed, 14 Aug 2019 22:13:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1193948 <![CDATA[Dostawa wyposażenia meblowego Biblioteki Archidiecezjalnej we Wrocławiu]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia meblowego Biblioteki Archidiecezjalnej we Wrocławiu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201153 Wed, 14 Aug 2019 17:09:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201153 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06/2019/ZAP/CSM z dnia 14.08.2019 r. na dostawę wraz z montażem mebli, w tym mebli biurowych i medycznych oraz wyposażenia sanitarnego i higienicznego do pomieszczeń Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence Uczelni Łazarskiego]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli, w tym mebli biurowych i medycznych oraz wyposażenia sanitarnego i higienicznego do pomieszczeń Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence Uczelni Łazarskiego. 2) Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik 1a Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz Załącznik 1b Formularz asortymentowo-cenowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201136 Wed, 14 Aug 2019 15:55:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201136 <![CDATA[Dostawa zabudowy kuchennej, meblowej oraz stolarki drzwiowej wewnętrznej do mieszkania dla osób żyjących z niepełnosprawnością fizyczną, zgodnie z prowadzoną przez zamawiającego zasadą konkurencyjności w projekcie „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-20120.]]> Dostawa zabudowy kuchennej, meblowej oraz stolarki drzwiowej wewnętrznej do mieszkania dla osób żyjących z niepełnosprawnością fizyczną zgodnie z załączonym zestawieniem w projekcie „Wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z niepełnosprawnością fizyczną, z uwzględnieniem możliwości finansowania tego rozwiązania”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200946 Wed, 14 Aug 2019 11:49:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200946 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP, DOSTAWĘ I MONTAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE PRZEDSZKOLA W MEBLE]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż środków trwałych stanowiących wyposażenie przedszkola w meble: 1. Stół drewniany, sześciokątny, przeznaczony dla dzieci w wieku 3-4 lat o regulowanej wysokości 40 cm, 46 cm, 53 cm (+/- 1 cm tolerancji). Blat z zaokrąglonymi brzegami, kolor laminatu na blacie kremowy lub zbliżony. Nogi drewniane. Wymiary blatu: najdłuższa przekątna w przedziale 125 x 125 - 138 x 138 cm, krótsza przekątna w przedziale 110 x 110 - 120 x 120 cm. Stół do sal lekcyjnych i do stołówki – 12 sztuk. 2. Krzesła przedszkolne – wyprofilowane siedzisko i oparcie ze sklejki z laminatem. Stelaż krzesła sklejka bukowa. Wybór koloru nastąpi po wyłonieniu Wykonawcy. Krzesło przeznaczone dla dzieci w wieku 3-4 lat. Wysokość siedziska 26 cm (+/- 1 cm tolerancji). Krzesło do stołówki i sal lekcyjnych – 60 sztuk. 3. Leżak przedszkolny – łóżeczko ze stalową konstrukcją i tkaniną przepuszczającą powietrze, z możliwością ustawiania jednego na drugim, co ułatwia przechowywanie – 20 sztuk. 4. Kosze do segregacji – zgodnie z obowiązującymi przepisami, materiał wykonania - tworzy-wo sztuczne, barwa jasna, modułowy, z możliwością ustawienia jednego na drugim (kosz składający się z 3 modułów: zielony, żółty i niebieski), pojemność jednego modułu 20-25 l. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200826 Tue, 13 Aug 2019 20:59:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200826 <![CDATA[DOSTAWA, WNIESIENIE I MONTAŻ MEBLI]]> Zadanie 1 Dostawa, wniesienie i montaż mebli w Świetlicy Środowiskowej w Gromadzicach 1. Szafka kuchenna stojąca z blatem 60 cm sztuk 1 2. Szafka kuchenna stojąca z blatem 40 cm sztuk 1 3. Stół z 4 krzesłami komplet 10 Zadanie 2 Dostawa i montaż mebli w Świetlicy Środowiskowej w Magoniach 1. Stolik szkolny dla dzieci sztuk 10 2. Krzesło szkolne sztuk 20 3. Szafka kuchenna stojąca z blatem 40 cm sztuk 1 4. Szafka kuchenna stojąca z blatem 60 cm sztuk 2 Zadanie 3 Dostawa i montaż mebli w Świetlicy Środowiskowej w Bodzechowie 1. Biurko pod komputer sztuk 3 2. Biurko zwykłe sztuk 1 3. Krzesło obrotowe sztuk 4 4. Krzesło sztuk 60 5. Stolik szkolny dla dzieci sztuk 10 6. Wieszak na ubrania sztuk 1 Zadanie 4 Dostawa i montaż mebli w Świetlicy Środowiskowej w Świrnej 1. Szafka kuchenna stojąca z blatem 40 cm sztuk 1 2. Szafka kuchenna stojąca z blatem 60 cm sztuk 2 3. Krzesło sztuk 30 Zadanie 5 Dostawa i montaż mebli w Świetlicy Środowiskowej Miłkowie 1 Stół z 6 krzesłami rozmiar 6 komplet 1 2 Stół z 6 krzesłami- rozmiar 3 komplet 2 3 Zestaw mebli dla dzieci zestaw 1 4 Szafka dla dzieci sztuk 1 Zadanie 6 Dostawa i montaż mebli w Świetlicy Środowiskowej Mychów 1. Szafa biurowa zamykana sztuk 1 2. Wieszak na ubrania sztuk 2 Zadanie 7 Dostawa i montaż mebli w Świetlicy Środowiskowej Goździelin 1. Stół z 4 krzesłami komplet 11 2. Szafka kuchenna stojąca z blatem 40 cm sztuk 1 3. Szafka kuchenna stojąca z blatem 60 cm sztuk 2 4. Szafa biurowa zamykana sztuk 1 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200669 Tue, 13 Aug 2019 14:53:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200669 <![CDATA[Dostawa mebli i wyposażenia żłobków]]> 4. Przedmiot zamówienia 4.1. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli i wyposażenia żłobków zgodnie z załącznikiem nr 1 do Zaproszenia wraz z montażem mebli w placówce żłobka. Kody CPV: 39161000-8 – meble przedszkolne 39151000-5 – meble różne 39290000-1 – wyposażenie różne 4.2. Meble wyszczególnione w Załączniku nr 1 do Zaproszenia muszą posiadać Certyfikaty Bezpieczeństwa i Jakości potwierdzające zgodność produktu z normą PN-EN 1729-1:2016 oraz PN-EN 1729-2:2016. 4.3. Dostawa przedmiotu zamówienia wskazanego w Zaproszeniu będzie realizowana przez Wykonawcę na terenie miasta Gdyni. Szczegółowe adresy dostaw zostaną wskazane przez Zamawiającego po zawarciu umowy. 4.4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na okres minimum 24 miesięcy na cały przedmiot zamówienia, licząc od daty podpisania protokołu odbioru „bez uwag”. 4.5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz częściowych. 4.6. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji przedmiotu zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200666 Tue, 13 Aug 2019 10:47:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200666 <![CDATA[KO4/08/2019/LIDER-32 dostawa wyposażenia żłobka]]> Przedmiotem zapytania jest dostawa wyposażenia żłobka w zakresie: OPIS POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI ZNAJDUJE SIĘ W ZAPYTANIU OFERTOWYM STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO OGŁOSZENIA. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200580 Mon, 12 Aug 2019 20:46:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1200580 <![CDATA[Dostawa mebli do laboratorium badawczo-szkoleniowo-wdrożeniowego chemii budowlanej]]> Zamówienie obejmuje dostawę mebli do laboratorium badawczo-szkoleniowo-wdrożeniowego chemii budowlanej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1197415 Tue, 30 Jul 2019 18:06:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1197415 <![CDATA[Zakup z dostawą i montażem 73 szt. szafek wielofunkcyjnych do szatni obiektu służącemu poprawie kondycji fizycznej zdrowia .]]> Szafki wielofunkcyjne do szatni - 73 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1198115 Mon, 29 Jul 2019 21:09:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1198115 <![CDATA[Dotyczy postępowania ofertowego nr POIR_2.1/20 z dnia 24.07.2019r. na dostawę: - szafek do wyposażenia CBR]]> Szafka wisząca z drzwiczkami i dolną półką otwartą Szafka wisząca kuchenna - 2szt Szafka wisząca otwarta Szafka wisząca z drzwiczkami i dwiema dolnymi otwartymi półkami Szafka wisząca z drzwiczkami i dolną półką otwartą Szafka wisząca narożna z otwartymi półkami https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1197296 Wed, 24 Jul 2019 14:41:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1197296 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/UBB/ZK NA DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM MEBLI W CELU WYPOSAŻENIE SALI DO SYMULACJI PROCESÓW SĄDOWYCH W AKADEMII EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNEJ W WARSZAWIE]]> 1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli w celu utworzenia sali do symulacji procesów sądowych w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego. 3.Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196428 Fri, 19 Jul 2019 13:07:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196428 <![CDATA[Wykonanie prac wewnętrznych w obszarze objętym projektem budowlanym i wykonawczym dla zadania realizowanego w ramach inwestycji pn.: „Utworzenie Muzeum Duchowości i Kultury Cystersów wraz z Biblioteką w Opactwie Cystersów w Krakowie-Mogile (etap VI b – wykonanie, dostawa i montaż drewnianych mebli do pomieszczenia czytelni)]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż drewnianych mebli do czytelni w Klasztorze należącym do Opactwa Ojców Cystersów w Krakowie-Mogile, w obszarze objętym projektem budowlanym i wykonawczym - dla zadania realizowanego w ramach inwestycji nazwanej na wstępie. Klasztor wraz z otoczeniem wpisany jest aktualnie do Rejestru Zabytków Województwa Małopolskiego pod nr A-1277/M wpisem z dn. 04 listopada 2014 r. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zakres prac przeznaczonych do wykonania w ramach niniejszego zamówienia przedstawia się następująco: WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ MEBLI KORPUSOWYCH a) Regał duży na księgozbiór podręczny – 4 szt. b) Regał mały na księgozbiór podręczny/czasopisma – 4szt. c) Regał bibliotekarza – 1 szt. d) Biurko bibliotekarza – 1 szt. e) Biurko do pracy czytelników – 1szt. f) Stolik kawowy – 1sz. g) Stolik – 1 szt. h) Pomocnik – 1 szt. WYKONANIE I DOSTAWA MEBLI OBICIOWYCH a) Krzesła dla czytelników – 2szt. [krzesło tapicerowane bez podłokietników, wykonane z drewna i sklejki (rama barwiona i pokryta lakierem), siedzisko wyściełane pianką i tapicerowane (tkanina trudnozapalna, plamoodporna, odporna na ścieranie i mechacenie, kolor szary). Forma, materiał i odcień do uzgodnienia z projektantem] b) Fotele dla czytelników – 2 szt. [krzesło tapicerowane z podłokietnikami, wykonane z drewna i sklejki (rama barwiona i pokryta lakierem), siedzisko i niskie oparcie wyściełane pianką i tapicerowane (tkanina trudnozapalna, plamoodporna, odporna na ścieranie i mechacenie, kolor szary). Forma, materiał i odcień do uzgodnienia z projektantem] c) Pufa – 1 szt. [dzianinowa/sznurkowa ze splotem dżersejowym prawym, wypełniona specjalnym granulatem. Średnica około 50cm, wysokość około 45cm, kolor szary. Forma, materiał i odcień do uzgodnienia z projektantem. 3. Szczegółowy zakres prac określony został w dokumentacji projektowej sporządzonej przez biuro projektowe „LEONOWICZ ARCHITEKCI, ul. Kujawska 1/43, 30–042 Kraków, z której wyciąg – w zakresie prac objętych niniejszym zamówieniem – stanowi załącznik do niniejszego RKO. Dla mebli nieprodukowanych własnoręcznie przez Wykonawcę, należy wraz z ofertą wskazać nazwę produktu i dane jego producenta. 4. Przed realizacją zamówienia należy dokonać odpowiednich obmiarów. 5. Meble stanowiące przedmiot zamówienia mają być wykonane z materiałów dopuszczonych do obrotu, z odpowiednimi atestami dla użytych preparatów i materiałów. 6. W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w jakiejkolwiek części opisu lub innej części RKO, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów urządzeń bądź przedmiot zamówienia został opisany za pomocą nazw własnych, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych opisywanym, z zastrzeżeniem, że gwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia i zapewniają uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalno – użytkowych nie gorszych od założonych. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 7. Prace ingerujące w zabytkową strukturę muszą być wykonywane pod nadzorem badacza architektury i inspektora prac konserwatorskich. Zakres tych prac może ulegać nieznacznym modyfikacjom, stosownie do uwag i zaleceń wymienionych osób. 8. Uwaga: przed przystąpieniem do prac w pobliżu istniejącej instalacji p.poż lub prac powodujących zapylenie należy zabezpieczyć istniejącą instalację i czujki (optyczne, wzbudzające alarm przy zapyleniu) Szczegółowy zakres prac (ze względu na limit znaków i max wielkość załączników) znajduje się w załączonym Regulaminie Konkursu Ofert (RKO) oraz dokumentacji zamieszczonej pod aktywnym linkiem: https://drive.google.com/open?id=18XeQG7Tfpa-AwLFzre-AESdRSs-xbZRS https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196011 Wed, 17 Jul 2019 20:15:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1196011