Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Meble https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 22 Oct 2019 20:33:27 +0200 <![CDATA[dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych na potrzeby Centrum Koordynacji Opieki Medycznej w Toruniu, w ramach projektu pn. „Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych na terenie subregionu toruńskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.1. Rozwój usług zdrowotnych”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych, pełnowartościowych wolnych od wad, wykonanych zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych na potrzeby Centrum Koordynacji Opieki Medycznej w Toruniu, w ramach projektu pn. „Centrum Koordynacji Opieki Medycznej dla osób niesamodzielnych na terenie subregionu toruńskiego”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.1. Rozwój usług zdrowotnych. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 3. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy (załącznik nr 4 do zapytania ofertowego). 4. Ponadto Zamawiający informuje, że: 1) Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do pomieszczeń Zamawiającego, znajdujących się w Toruniu przy ul. Grunwaldzkiej 64 oraz zamontuje go w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 2) Dostarczenie i montaż przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie nie później niż 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. 3) Odbiór ilościowo - jakościowy nastąpi w chwili dostarczenia całości zamówienia do Zamawiającego oraz po otrzymaniu przez Zamawiającego podpisanych protokołów dostawy. 4) W dniu dostarczenia przedmiotu zamówienia, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szcze-gółowe informacje, dotyczące trybu zgłoszenia usterek (formularz zgłoszenia) oraz punktu serwisowego (adresy, numery telefonów i faksów) w okresie gwarancji. W przypadku jakichkolwiek zmian danych o serwisie, Wykonawca niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego. 5) Po dostarczeniu mebli, Zamawiający dokona odbioru ilościowo - jakościowego w celu potwierdzenia zgodności dostarczonego przedmiotu zamówienia ze specyfikacją techniczną i ilościową. 6) Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie protokół odbioru ilościowo - jakościowego, podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Protokół zostanie sporządzony w 2 egzemplarzach (1 egzemplarz dla Wykonawcy, 1 egzemplarz dla Zamawiającego). 7) Wykonawca przekaże Zamawiającemu zestawienie dostarczonych elementów przedmiotu zamówienia. 8) Wykonawca zagwarantuje, że dostarczone meble, stanowiące przedmiot niniejszego zamówienia są pełnowartościowe, wolne od wad, wykonane zgodnie z normami branżowymi mebli biurowych. 9) Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność mebli z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. 10) Zamawiający nie dopuszcza dostawy mebli powystawowych. 11) Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo - jakościowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213232 Tue, 22 Oct 2019 12:19:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213232 <![CDATA[Dostawa, montaż i ustawienie wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych dla Całodobowego Domu Opieki w Dębicy]]> Przedmiotem zamówienia dostawa montaż i ustawienie wielofunkcyjnych łóżek elektrycznych dla Całodobowego Domu Opieki w Dębicy Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213106 Mon, 21 Oct 2019 21:11:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213106 <![CDATA[Zakup i montaż mebli w ramach projektu ,,Przebudowa i remont konserwatorski Pałacu Dąmbskich na cele kulturalne’’]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i montaż mebli dla Teatru Muzycznego w Toruniu. Szczegółowy zakres zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 – Specyfikacja zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212681 Fri, 18 Oct 2019 14:04:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212681 <![CDATA[Zakup sofy stanowiącej wyposażenie budynku dworca autobusowego MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu]]> Przedmiotem zamówienia jest: „Zakup sofy stanowiącej wyposażenie budynku dworca autobusowego MPK Spółka z o.o. w Nowym Sączu”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokument „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” stanowiący Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212410 Thu, 17 Oct 2019 13:50:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212410 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na dostawę i montaż mebli kuchennych pod zabudowę na potrzeby utworzenia mieszkań wspomaganych w ramach projektu]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli kuchennych pod zabudowę na potrzeby utworzenia mieszkań wspomaganych w ramach projektu. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu: „Droga do samodzielności”, nr projektu: RPMP.09.01.02-12-0250/17. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Oś Priorytetowa 9 Aktywna integracja https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212332 Thu, 17 Oct 2019 11:01:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212332 <![CDATA[NR 7/ES/WSIE/2019]]> Wyposażenie pracowni szkolnej dla zawodu FOTOGRAF Wyposażenie pracowni szkolnej dla zawodu FRYZJER Dostawa, rozmieszczenie i montaż mebli do wykonania na wymiar oraz wyposażenia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212297 Thu, 17 Oct 2019 09:05:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212297 <![CDATA[Sprzedaż i dostawa mebli do Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie]]> Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa mebli do placówek prowadzonych przez Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie ul. Lwowska 28, położonych na terenie miasta Lublin https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212244 Wed, 16 Oct 2019 19:58:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212244 <![CDATA[Meble i Łóżka z materacem]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż nowych mebli i łóżek z materacami. Przedmiot zamówienia został szczegółowo przedstawiony w Załączniku nr 1 Pełna treść zapytania znajduje się w załącznikach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212219 Wed, 16 Oct 2019 16:14:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212219 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na dostawę mebli do sal szkoleniowych i doradczych oraz stanowiących wyposażenie mieszkań wspomaganych]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostawa mebli (przy czym dostawa obejmuje również wniesienie i skręcenie mebli oraz ustawienie we wskazanych przez Zamawiającego pomieszczeniach) stanowiących wyposażenie sal szkoleniowych i doradczych, a także mieszkań wspomaganych tworzonych w ramach projektu. Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawców z zastosowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia realizowanego w ramach Projektu: „Droga do samodzielności”, nr projektu: RPMP.09.01.02-12-0250/17. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, Oś Priorytetowa 9 Aktywna integracja https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212028 Wed, 16 Oct 2019 10:31:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212028 <![CDATA[Dostawa mebli dla Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie w ramach projektu pn. „ZSB - nowoczesna szkoła”, RPWM.02.04.01-28-0056/19]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do pracowni wraz z montażem, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3 do niniejszego zaproszenia. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na trzy części: Cz. I: Dostawa mebli do pracowni: baza komputerowa Cz. II: Dostawa mebli do:laboratorium sieci komputerowych Cz. III: Dostawa mebli do: laboratorium spedycyjne A https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1211996 Tue, 15 Oct 2019 20:22:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1211996 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/WSH/EFS_IK/2019 dot. dostawy i montażu mebli do Laboratorium na Kierunku Prawo: Sala Rozpraw]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli do Laboratorium na Kierunku Prawo: Sala Rozpraw, które będą stanowiły wyposażenie ww. Laboratorium użytkowane podczas praktycznych zajęć dydaktycznych w Wyższej Szkole Humanitas. 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zostaną dostarczone: Lp. Nazwa wyposażenia 1 Stół sędziowski 2 Panel do stołu sędziowskiego /Panel do pulpitu 3 Stół dla stron 4 Biurko protokolanta 5 Pulpit dla świadka 6 Ławy dla stron, oskarżonych i ławy przysięgłej 7 Fotel sędziowski / fotel dla protokolanta 3. Każdy element wyposażenia musi być odpowiednio zabezpieczony (zabezpieczenie chroniące przed uszkodzeniem w czasie transportu), nie może również nosić śladów użytkowania. 4. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony i zamontowany na terenie Wyższej Szkoły Humanitas. 5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 6. Kod CPV: 39100000-3 – Meble 39157000-7 – Części mebli 39113000-7 – Różne siedziska i krzesła https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1211951 Tue, 15 Oct 2019 15:30:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1211951 <![CDATA[Wybór wykonawcy zadania na dostawę wyposażenia kuchni i baru w obiekcie Fabryki Lloyda w Bydgoszczy]]> Dostawa wyposażenia kuchni i baru https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24205 Thu, 10 Oct 2019 13:32:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24205 <![CDATA[Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia (mebli) do tworzonego hospicjum w Kędzierzynie-Koźlu]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia, zgodnie z Zestawieniami sprzętu do zapytania ofertowego 10.2/1/10/H/2019-1 oraz 10.2/1/10/H/2019-2 stanowiącymi załącznik nr 5.1 i 5.2 do Zapytania, wchodzącego w zakres rzeczowy realizowanego projektu , o funkcjonalności i parametrach technicznych nie gorszych niż opisane w Zestawieniu. Zestawienie 10.2/1/10/H/2019-1 obejmuje meble standardowe, seryjne. Zestawienie 10.2/1/10/H/2019-2 obejmuje meble wyprodukowane na wymiar. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1210996 Wed, 09 Oct 2019 20:56:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1210996 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/2019/ZAP/CSM z dnia 08-10-2019 r. na dostawę wraz z montażem mebli, w tym mebli biurowych i medycznych oraz wyposażenia sanitarnego i higienicznego do pomieszczeń Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence Uczelni Łazarskiego]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem mebli, w tym mebli biurowych i medycznych oraz wyposażenia sanitarnego i higienicznego do pomieszczeń Centrum Symulacji Medycznych MedExcellence Uczelni Łazarskiego. 2) Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik 1a Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) oraz Załącznik 1b Formularz asortymentowo-cenowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1210585 Tue, 08 Oct 2019 13:05:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1210585 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2.1/POIR/2019 z dnia 02.10.2019r. - Dostawa kompletu mebli laboratoryjnych na potrzeby utworzenia przez Zamawiającego Centrum Badawczo-Rozwojowego.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kompletu mebli laboratoryjnych, odpowiadających wymaganiom postawionym przez Zamawiającego, na potrzeby utworzenia przez Zamawiającego Centrum Badawczo-Rozwojowego. Meble laboratoryjne (1 komplet) stanowiące przedmiot zamówienia wykorzystywane będą przez Zamawiającego do prowadzenia, zgodnie z Dobrą Praktyką Laboratoryjną, badań i analiz oraz prawidłowego przechowywania sprzętów w ramach prac badawczo-rozwojowych związanych z przygotowaniem do wdrożenia innowacji procesowych i produktowych. Wymagana gwarancja: minimum 24 miesiące. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1209602 Wed, 02 Oct 2019 15:30:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1209602 <![CDATA[Dostawa wyposażenia meblowego do Biblioteki Archidiecezjalnej we Wrocławiu]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia meblowego do Biblioteki Archidiecezjalnej we Wrocławiu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1208658 Fri, 27 Sep 2019 19:35:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1208658