Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Meble https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 07 Apr 2020 21:19:49 +0200 <![CDATA[Dostawa mebli, zabawek, wyposażenia kuchni, kabiny sensorycznej w ramach projektu pn. Niepubliczny żłobek Mały Europejczyk. Postępowanie znak ZO/ME/2/2020]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli, zabawek, wyposażenia kuchni, kabiny sensorycznej w ramach projektu pn. Niepubliczny żłobek Mały Europejczyk do budynku żłobka przy ul. Dąbrowskiego 33 w Elblągu. 2. Przedmiot zamówienia składa się z 7 (siedmiu) części: 1) część 1 - MEBLE - ZETAW 1: a) przedmiot zamówienia obejmuję dostawę i montaż fabrycznie nowych mebli i wyposażenia, szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 3 do ZO tabela 1, b) wymaga się, aby oferowane meble i wyposażenie posiadały gwarancję na min. 24 miesiące od dnia dostawy, c) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 39161000-8 - Meble przedszkolne, 39121100-7 - Biurka, 39112000-0 - Krzesła, 39151300-8 - Meble modułowe, 39512500-9 - Poszewki na poduszki, 39512100-5 - Prześcieradła, 39512200-6 – Pokrycia 2) Część 2 - ZABAWKI: a) szczegółowy opis potrzeb zamawiających oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 3 do ZO tabela 2, b) wszystkie zabawki muszą być fabrycznie nowe, tzn., że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana. Dostarczone zabawki muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U.2019.72 t.j.) oraz posiadać zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U.2019.1816 t.j.) atesty, certyfikaty, co należy udokumentować w czasie ich przekazania, c) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 37520000-9 - Zabawki, 37529200-4 - Zabawki służące do jazdy, 37527200-0- Pojazdy do zabawy, 37522000-3 - Zabawki na kółkach, 37510000-6 - Lalki, 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw, 37535260-7 - Tunele do placów zabaw, 37535210-2 - Huśtawki (pionowe) do placów zabaw, 37535240-1 - Zjeżdżalnie do placów zabaw; 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny 3) część 3 - WYPOSAŻENIE KUCHNI: a) przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia kuchni, b) szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 3 do ZO tabela 3. c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie d) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 42215000-6 - Maszyny do przemysłowego przygotowywania lub produkcji żywności lub napojów, 42214100-0 - Piece kuchenne 39711110-3 - Chłodziarkozamrażarki, 39711200-1 – Roboty kuchenne; 39314000-6 - Przemysłowy sprzęt kuchenny; 4) część 4 - KABINA SENSORYCZNA: a) przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowej kabiny sensorycznej wraz z wyposażeniem, szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 3 do ZO tabela 4, b) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 37426000-0 - Sprzęt do ćwiczeń równowagi, 37420000-8 - Sprzęt gimnastyczny, 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny 5) część 5 - MEBLE - ZETAW 2: a) przedmiot zamówienia obejmuję dostawę i montaż fabrycznie nowych mebli, szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 3 do ZO tabela 5, b) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 39161000-8 - Meble przedszkolne, 39112000-0 - Krzesła, 39151300-8 - Meble modułowe, 6) część 6 - ZABUDOWY MEBLOWE: a) przedmiot zamówienia obejmuję wykonanie, dostawę i montaż fabrycznie nowych mebli (zabudowy), szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 3 do ZO tabela 6 oraz rysunkach stanowiących załącznik nr 4 do ZO, b) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 39151300-8 - Meble modułowe, 7) część 7 - LUSTRO a) przedmiot zamówienia obejmuję wykonanie, dostawę i montaż fabrycznie nowego lustra, szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 3 do ZO tabela 7, b) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 39299300-7- Lustra szklane, 3. Zamawiający informuje przedmiot zamówienia dla części 1-7 obejmuje także dostarczenie, montaż, posprzątanie wraz kosztami transportu oraz utylizacji opakowań po dostarczonym przedmiocie zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia. 4. Wszystkie artykuły, urządzenia, produkty wchodzące w skład części 1-7 powinny być fabrycznie nowe. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, nie poleasingowy w oryginalnych opakowaniach producenta (zgodnie ze słownikiem PWN oznacza - dopiero co zrobiony, nie używany, nie zniszczony, niedawno nabyty, świeżo powstały, nie refabrykonany) 5. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie jest dofinansowane ze środków UE, a wykonanie dostaw i rozliczenie musi nastąpić do dnia wskazanego w §IV ZO. 6. Zamawiający żąda wskazania w Ofercie części zamówienia, którą Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom w załączniku nr 1 do ZO https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241844 Tue, 07 Apr 2020 20:16:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241844 <![CDATA[Dostawa i montaż mebli w ramach projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu w Zawichoście”]]> Zamówienie zostało podzielone na trzy części i obejmuje: Część 1 Dostawa i montaż mebli do Dziennego Domu Pobytu 1. Zestaw wypoczynkowy w skład którego wchodzą 1 kanapa 2 fotele – 1 zestaw 2. Fotel obrotowy 3 szt. 3. Fotel 2 szt. 4. Biurko 3 szt. 5. Regał zamykany 1 szt. 6. Krzesła konferencyjne – 15 szt. 7. Stół 4 szt. 8. Zestaw szafek kuchennych 1 zestaw 9. Szafa wysoka z zamkiem 1 szt. 10. Wieszak ścienny 1 szt. Część 2 Dostawa i montaż wyposażenia pokoju lekarskiego 1. Kozetka 2-częściowa 1 szt. 2. Parawan medyczny trzyczęściowy wykonany z rurek metalowych 1 szt. Część 3 Dostawa wyposażenia do Dziennego Domu Pobytu 1. Kosz na śmieci/odpady 5 szt. 2. Pojemnik na szczotkę do WC 2 szt. Uwaga: zamówienie dotyczy dostawy, wniesienia i montażu mebli/wyposażenia na miejscu w Dziennym Domu Pobytu w Zawichoście Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241733 Tue, 07 Apr 2020 09:58:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241733 <![CDATA[Dostawa mebli do budynku pensjonatowego w miejscowości Polańczyk.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do budynku pensjonatowego w miejscowości Polańczyk. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30059 Mon, 06 Apr 2020 21:34:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30059 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2020/ZO/06/OWP na dostawę i montaż mebli, sprzętu gastronomicznego i wyposażenia kuchni przedszkola przy ul. Mehoffera, 33-103 Tarnów.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli, sprzętu gastronomicznego i wyposażenia kuchni i zaplecza kuchennego do Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi „Małe Kroczki” przy ul. Mehoffera, 33-103 Tarnów w ramach projektu pt. „Ręka w rękę” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.2 Wychowanie przedszkolne - SPR. na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu nr RPMP.10.01.02-12-0246/19. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241718 Mon, 06 Apr 2020 21:28:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241718 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę mebli]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli do żłobka dla dzieci w wieku od 6 do 36 miesięcy zlokalizowanego przy ul. Grabowej 2 w Katowicach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241695 Mon, 06 Apr 2020 18:18:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241695 <![CDATA[Dostawa zestaw mebli i wyposażenia biurowego dla "Parku i Inkubatora Przedsiębiorczości w Rzeplinie”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego zestawu mebli i wyposażenia biurowego według specyfikacji dla Parku i Inkubatora Przedsiębiorczości, zlokalizowanego w Rzeplinie, przy ul. Aleja Kalifornijska 1, gmina Żórawina. Specyfikacja przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241694 Mon, 06 Apr 2020 17:29:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241694 <![CDATA[Dostawa mebli w ramach projektu nr: RPLU.11.02.00-06-0073/18, pn. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne , Działanie 11. 2 Usługi społeczne i zdrowotne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli (wyposażenie mieszkania treningowego) do siedziby Zamawiającego - SPZOZ we Włodawie w ramach projektu nr: RPLU.11.02.00-06-0073/18, pn. Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego we Włodawie”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 11 Włączenie społeczne , Działanie 11. 2 Usługi społeczne i zdrowotne, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241639 Mon, 06 Apr 2020 12:51:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241639 <![CDATA[dostawa i montaż mebli do rozbudowanej szkoły i przedszkola w miejscowości jastrzebia gmina Lanckorona]]> Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia umożliwiającego prowadzenie zajęć edukacyjnych w jednostce - dostawa i montaż mebli do szkoły podstawowej w miejscowości Jastrzębia gmina Lanckorona W tym: 1). szafka szkolna do szatni. Płyta meblowa 18 mm, kanty oklejone pcv 0,6 mm. Wymiary szafki – wysokość x szerokość x– głębokość: - 135 x 40 x 40 cm. Drzwi szafki z zamkiem, wewnątrz szafki 3 x wieszak ubraniowy, pod szafkami ławka w pełni zabudowana płytą meblową. 2). Szafka otwarta – 40 sztuk. Płyta meblowa 18 mm, kanty oklejane pcv 0,6 mm. Wysokość x szerokość x głębokość: - 120 x 30 x 30 Szafki stojące na podłodze, wewnątrz szafki 2 x wieszak na ubrania. 3). Ławki szkolne 16 sztuk po 2,50 m. Noga metalowa profil 30 x 30 mm. - 3 nogi kwadratowe zamknięte. Szerokość i wysokość po 38 cm. Siedzisko ławki grubość 36 mm. - drewno sosnowe lakierowane. 4). Szafy biurowe z pułkami, - 20 sztuk. Płyta meblowa 18 mm, kanty oklejane pcv 0,6 mm. 180 x 40 x 56. 5). Biurko z płyty meblowej + szafka z trzema szufladami. Grubość blatu i nóg biurka 36 mm. Oklejone pcv. 75 x 180 x 70. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241616 Mon, 06 Apr 2020 11:23:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241616 <![CDATA[Dostawa mebli do sali szkoleniowej oraz miejsca spotkań rodzin biologicznych z dziećmi przebywającymi w pieczy w ramach projektu „Rodzina jest najważniejsza 2019-2023” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020]]> Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę (dostawę, wniesienie oraz montaż) mebli i innych elementów wyposażenia wnętrz opisanych szczegółowo w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 5 do niniejszego zapytania). Dostawa i montaż nastąpi w miejscu: Powiat Myśliborski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myśliborzu, ul. Północna 15 (III piętro), 74-300 Myślibórz. Wykonawca zapewni minimum 24-miesięczną rękojmię oraz gwarancję jakości na dostarczone meble i wyposażenie. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego przez obie strony umowy. Szczegółowe warunki rękojmi i gwarancji zawiera umowa. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241483 Fri, 03 Apr 2020 14:15:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241483 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2020/EKOFERM/WYP dotyczące dostawy wyposażenia szatni w żłobku w ramach projektu „Żłobek Mali Przyrodnicy - rozwój dzieci, aktywizacja zawodowa rodziców” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia szatni – szafek - w żłobku zlokalizowanym w Krakowie przy Alei Pokoju 83 zgodnie ze specyfikacją wskazaną w Zapytaniu ofertowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241390 Thu, 02 Apr 2020 18:27:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241390 <![CDATA[Meble]]> Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup, dostawę i montaż mebli. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29925 Tue, 31 Mar 2020 20:04:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29925 <![CDATA[Zakup i dostawa mebli i wyposażenia do Niepublicznego Żłobka "u Wojtusia" w Trzebownisku - Zapytanie ofertowe Nr 3/RPO/7.4/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa mebli i wyposażenia (nowe, nieużywane, pełnowartościowe) do Niepublicznego Żłobka „u Wojtusia”, mieszczącego się w Trzebownisku (36-001) pod numerem 995, w podziale na dwie części: 1. Część I – meble (dotyczy mebli wykonanych z materiałów drewnopochodnych) + wyposażenie; 2. Część II – meble ze stali nierdzewnej, stanowiące wyposażenie rozdzielni posiłków. Szczegółowy opis zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do Zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241110 Tue, 31 Mar 2020 19:50:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241110 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę mebli do DDP "Dom nad Potokiem"]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa mebli do DDP "Dom nad Potokiem" w ramach projektu pn.: „DDP "Dom nad Potokiem" Gminie Janowiec”: 1) Regał/witryna z półkami- 4szt. 2) Regał/witryna z półkami- 1 szt. 3) Komoda- 4szt. 4) Tapczan/łóżko jednoosobowe ze stelażem pod materac i materacem- 2szt. 5) Szafka przyłóżkowa- 2szt. 6) Szafa z półkami i bezuchwytowymi drzwiami przesuwnymi- 3szt. 7) Stolik z kwadratowym blatem na 4 nogach- 3szt. 8) Stolik z okrągłym blatem na 4 nogach- 1szt. 9) Fotel z eko-skóry- 4szt. 10) Krzesło biurowe z regulacją wysokości z eko-skóry- 2szt. 11) Krzesła (siedzisko i oparcie z ekoskóry)- 6szt. 12) Szafa słupek zamykana na kluczyk- 30szt. 13) Kanapa 3 osobowa z eko-skóry- 2szt. 14) Szafa ubraniowa dla personelu zamykana na kluczyk- 3szt. 15) Wieszak ścienny z 5 haczykami-1szt. 16) Szafka podumywalkowa- 2szt. 17) Stół z możliwością rozkładania- 5szt. 18) Krzesło z podłokietnikiem (siedzisko i oparcie z ekoskóry)- 35szt. 19) Meble do aneksu kuchennego- 1kpl. 20) Zlew dwukomorowy z baterią- nablatowy- 1szt. 21) Stół ogrodowy z blatem ze szkła hartowanego z parasolem i 6 krzesłami- 5kpl. 22) Wycieraczka pod drzwi z podgumowanym spodem- 3szt. Dostarczone meble muszą być gotowe do użytku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240840 Mon, 30 Mar 2020 18:25:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240840 <![CDATA[ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na Wykonanie aranżacji, wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do nowopowstałych placówek opiekuńczo-wychowawczych, zlokalizowanych w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 4c, w zakresie wykonania aranżacji, wykonania, dostawy i montażu mebli kuchennych, realizowany ramach Projektu „Nasz Nowy Dom – Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 i budżetu państwa.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie aranżacji, wykonanie, dostawa i montaż mebli kuchennych, zgodnie ze specyfikacją podaną w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia. 2. Zamówienie realizowane w ramach Projektu „Nasz Nowy Dom – Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 i budżetu państwa. 3. W przypadku wskazania w dokumentacji postępowania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne –co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w OPZ. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawców rozwiązań równoważnych w stosunku do rozwiązań opisanych w Zaproszeniu do złożenia oferty oraz Załącznikach do niego, Wykonawca, który w ofercie powoła się na zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany udowodnić, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 5. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zaoferował przedmiot zamówienia zgodny z wymaganiami Zamawiającego w Zaproszeniu do złożenia oferty oraz załącznikach w szczególności Opisem przedmiotu zamówienia-załącznik nr 1 6. Wykonawca wraz z dostawą przed odbiorem zobowiązuje się dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty w tym: dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów: certyfikaty, atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, gwarancje-zgodnie z OPZ. 7. Wykonawca zobowiązany jest do ścisłej współpracy z Zamawiającym w celu sprawnej i terminowej realizacji zamówienia oraz niezwłocznego informowania Zamawiającego o wszelkich trudnościach w realizacji przedmiotu zamówienia 8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w trakcie transportu i rozładunku przedmiotu zamówienia. 12. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia. 13. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 14. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających 15. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV): 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 39141400-6 Kuchnie do zabudowy 39143200-8 Meble do jadalni https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240847 Mon, 30 Mar 2020 12:13:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240847 <![CDATA[Zakup, dostawa i montaż zestawu mebli do siedziby Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny]]> „Zakup, dostawa i montaż zestawu mebli do siedziby Parku Krajobrazowego Góra Św. Anny” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia. Lp. Produkt Opis Ilość sztuk 1 Biurko O wymiarach 1600/800/1100 [szer./gł./wys.] 1 szt. 2 Stół O wymiarach 1400/700/730 [szer./gł./wys.] 12 szt. 3 Krzesło dostawne O wymiarach 505/560/800 [szer./gł./wys.] 40 szt. 4 Krzesło obrotowe O wymiarach 690/660/1200-1460 [szer./gł./wys.] 1 szt. 5 Witryna ekspozycyjna O wymiarach 800/420/1940 [szer./gł./wys.] 3 szt. 6 Witryna ekspozycyjna O wymiarach 800/420/1550 [szer./gł./wys.] 6 szt. 7 Szafka O wymiarach 800/420/1190 [szer./gł./wys.] 3 szt. 8 Biurko z kontenerem mobilnym O wymiarach 1600/800/735 [szer./gł./wys.] 2 szt. 9 Szafa aktowa O wymiarach 800/420/2025 [szer./gł./wys.] 1 szt. 10 Szafa ubraniowa O wymiarach 800/420/2025 [szer./gł./wys.] 3 szt. 11 Szafa aktowa O wymiarach 600/420/2025 [szer./gł./wys.] 2 szt. 12 Szafa aktowa O wymiarach 800/420/2025 [szer./gł./wys.] 3 szt. 13 Szafa aktowa O wymiarach 800/420/1275 [szer./gł./wys.] 1 szt. 14 Krzesło obrotowe O wymiarach 690/660/970-1110 [szer./gł./wys.] 4 szt. 15 Biurko do sekretariatu z kontenerem mobilnym O wymiarach 3180/780-350/1850 [szer./gł./wys.] 1 szt. 16 Szafa aktowa O wymiarach 800/400/735 [szer./gł./wys.] 2 szt. 17 Szafa aktowa O wymiarach 800/420/2025 [szer./gł./wys.] 1 szt. 18 Witryna ekspozycyjna O wymiarach 800/420/2025 [szer./gł./wys.] 1 szt. 19 Sofa biurowa O wymiarach 1940/655/760 [szer./gł./wys.] 2 szt. 20 Stół O wymiarach 652/505/670 [szer./gł./wys.] 2 szt. 21 Biurko z kontenerem mobilnym O wymiarach 1600/800/735 [szer./gł./wys.] 1 szt. 22 Szafa aktowa O wymiarach 1200/420/915 [szer./gł./wys.] 1 szt. 23 Stół O wymiarach 1400/800/735 [szer./gł./wys.] 1 szt. 24 Sofa biurowa O wymiarach 500/600/870 [szer./gł./wys.] 4 szt. 25 Witryna wisząca (gablota) O wymiarach 900/65/800 [szer./gł./wys.] 3 szt. Zamawiający dopuszcza tolerancję wymiarów mebli określonych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia w zakresie +/- 5% (z wyłączeniem podanych grubości oraz przekrojów materiałów, gdzie wymiary te określa się jako minimalne) chyba, że w treści opisu podany jest inny dopuszczalny zakres tolerancji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240030 Fri, 27 Mar 2020 17:20:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240030 <![CDATA[Realizacja usługi dostawy i montażu mebli oraz koszy w ramach projektu pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Wakacyjny składającego się z Rodzinnego Parku Rekreacyjnego i Parku Sensorycznego”, gmina Hajnówka, dz. nr 547/15 i 547/16]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi dostawy i montażu mebli oraz koszy w ramach projektu pn. „Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Enklawa Białowieska Park Wakacyjny składającego się z Rodzinnego Parku Rekreacyjnego i Parku Sensorycznego”, gmina Hajnówka, dz. nr 547/15 i 547/16. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239371 Wed, 18 Mar 2020 18:12:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239371 <![CDATA[Dostawa mebli kuchennych do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Knurowie]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Knurowie, dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego „Nadzieja" Diana Nabrdalik i Tomasz Łopusiewicz spółka jawna, w związku z realizacji projektu współfinansowanego w ramach RPO WSL pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej w Knurowie. Niniejsze postępowanie stanowi jedną z pięciu części zamówienia na wyposażenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Kurowie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238498 Thu, 12 Mar 2020 21:26:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238498 <![CDATA[Dostawa mebli do Dziennego Domu Opieki Medycznej w Knurowie]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Knurowie, dla Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego „Nadzieja" Diana Nabrdalik i Tomasz Łopusiewicz spółka jawna, w związku z realizacji projektu współfinansowanego w ramach RPO WSL pn. Dzienny Dom Opieki Medycznej w Knurowie. Niniejsze postępowanie stanowi jedną z pięciu części zamówienia na wyposażenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w Kurowie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238496 Thu, 12 Mar 2020 21:10:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238496 <![CDATA[Zamówienie nr 92/2020]]> Celem zamówienia 92/2020 jest zakup i dostawa szafoschodów ze stali czarnej i drewna stanowiących element zabudowy prototypów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238152 Wed, 11 Mar 2020 13:17:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1238152 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2020 - Stelaże do piętrowania beczek – 150 szt.]]> Zakup linii technologicznej jest niezbędny do realizacji projektu, jako że jest ona obligatoryjnym elementem do rozpoczęcia produkcji w oparciu o własną technologię, która będzie wdrażana w ramach projektu. Linia technologiczna będzie wykorzystana w celu wdrożenia innowacyjnego procesu produkcji piw kwaśnych i dzikich. Niniejsze zapytanie ofertowe dotyczy jedynie jednego elementu wspomnianej wyżej linii technologicznej, a mianowicie: Stelaży do piętrowania beczek dębowych – 150 sztuk. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1237578 Mon, 09 Mar 2020 12:45:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1237578