Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Meble https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Thu, 20 Sep 2018 23:54:24 +0200 <![CDATA[Sprzedaż oraz dostawa mebli biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie]]> Sprzedaż oraz dostawa mebli biurowych na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Chełmie w ramach realizacji projektu „BLIŻEJ RODZINY” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138397 Thu, 20 Sep 2018 14:52:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138397 <![CDATA[Zakupu wyposażenia/doposażenia Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej wraz z dostawą oraz zakupu sprzętu i materiałów do prowadzenia zajęć w Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej wraz z dostawą w ramach projektu pt.: „ Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej”]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia i doposażenia Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej wraz z dostawą oraz zakup sprzętu i materiałów do prowadzenia zajęć w Młodzieżowym Klubie Integracji Społecznej wraz z dostawą, które mieścić się będzie w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej z siedzibą przy ul. Kościuszki 27A w Ełku w ramach projektu pt.: „Utworzenie i funkcjonowanie młodzieżowego klubu integracji społecznej” jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.1: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, Poddziałanie 11.1.3: Usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym świadczone przez podmioty integracji społecznej – projekt ZIT Ełk, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138125 Wed, 19 Sep 2018 15:41:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138125 <![CDATA[Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do budynku magazynu solnego zlokalizowanego w Drawsku Pomorskim przy ul. Kilińskiego 4” realizowana w ramach zadania „Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego]]> Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do budynku magazynu solnego zlokalizowanego w Drawsku Pomorskim przy ul. Kilińskiego 4” realizowana w ramach zadania „Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138046 Wed, 19 Sep 2018 15:00:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138046 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 11/2018]]> Przedmiot zamówienia: Dostawa i montaż mebli wyposażenia stanowisk pracy doradców serwisowych. W ramach planowanego zadania przewidziano zakup zestawu mebli stanowiących wyposażenie stanowisk pracy doradców serwisowych i obsługi warsztatu. W szczególności w ramach inwestycji planuje się zakup elementów obejmujących: - biurka doradców serwisowych szt. 9; - kontenery szufladowe szt.9; - fotele doradców serwisowych szt.9; - szafy do przechowywania dokumentów szt.18; Szczegółowy opis i specyfikację elementów przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 11/2018 tj.: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9293 Tue, 18 Sep 2018 21:11:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9293 <![CDATA[Wyposażenie pomieszczeń Centrum Badawczo Rozwojowego]]> Wyposażenie pomieszczeń Centrum Badawczo Rozwojowego Według załączonej specyfikacji. Zgodnie z projektem architektonicznym i wizualizacją. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137706 Tue, 18 Sep 2018 12:12:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137706 <![CDATA[Dostawa mebli do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli do warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 W Choszcznie, w ramach projektu pn. „Przebudowa, rozbudowa i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie”, który jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura publiczna Działanie 9.8 Infrastruktura szkolnictwa zawodowego w ramach umowy o dofinansowanie projektu Nr RPZP.09.08.00-32-0010/17-00. Wszystkie meble powinny być fabrycznie nowe, nie mające śladów uszkodzeń zewnętrznych i uprzedniego używania tzn. że żadna część składająca się na dany mebel nie może być wcześniej używana, musi pochodzić z bieżącej produkcji, być sprawna. Dostarczone artykuły muszą być odpowiednio zapakowane, aby zapobiec uszkodzeniu w czasie dostawy. Zamawiający wymaga, aby instrukcje do zamawianych towarów były w języku polskim. 2. Wszystkie dostarczone meble muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określone obowiązującym prawem dla mebli szkolnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137658 Tue, 18 Sep 2018 10:14:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137658 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 24A/2018/OLSZ na dostawę/sprzedaż mebli]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż dla Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o. o. w Krakowie, ul. Olszańska 5, mebli przeznaczonych do realizacji projektu pod tytułem „Dzienny Dom Opieki Medycznej w CMP Sp. z o. o.” 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki Nr 1 do Zapytania ofertowego. 3. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: • CPV 39000000-2– Meble (włącznie z biurowymi), wyposażenie, urządzenia domowe (z wyłączeniem oświetlenia) i środki czyszczące https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137588 Mon, 17 Sep 2018 19:54:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137588 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 22A/2018/OLSZ na dostawę/sprzedaż mebli]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż dla Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o. o. w Krakowie, ul. Olszańska 5, mebli przeznaczonych do realizacji projektu pod tytułem „Dzienny Dom Opieki Medycznej w CMP Sp. z o. o.” 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki Nr 1 do Zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137576 Mon, 17 Sep 2018 17:56:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137576 <![CDATA[Dostawa mebli dla placówki wsparcia dla dzieci i młodzieży]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli dla placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży „FENIKS”, działającej na terenie gminy wiejskiej Gorlice w Województwie Małopolskim, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. Zamówienie obejmuje dostawę i montaż mebli w 5 lokalizacjach na terenie gminy Gorlice w szkołach w: Stróżówce, Klęczanach, Kobylance, Dominikowicach i Ropicy Polskiej - szczegółowy podział dostawy zawarto w załączniku do opisu przedmiotu zamówienia. Zamówienie winno być dostarczone do 6 tygodni od dnia podpisania umowy z wyłonionym Wykonawcą. Płatność Wykonawcy w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137291 Fri, 14 Sep 2018 22:25:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137291 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup mebli w ramach projektu pn. "Nowy żłobek w Tychach szansą rozwoju zawodowego rodziców"]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup mebli, które będą dostarczone do żłobka dla dzieci do lat 3, zlokalizowanego przy ul. Zaręby 26 w Tychach 43-100. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres, według Kodów Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 391 000 00-3 Meble Szczegóły w załączniku "Zapytanie ofertowe". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137277 Fri, 14 Sep 2018 21:56:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137277 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 na wykonanie zabudowy, montażu i demontażu stoiska targowego w związku z udziałem Zamawiającego w targach GOLD EXPO w dniach 4-6 Października 2018 roku, w ramach projektu pn. „Promocja produktów firmy BODEX Bogusław Klepacki na rynkach zagranicznych w ramach Branżowego Programu Promocji.”]]> Wykonanie zabudowy stoiska targowego: • Powierzchnia pod zabudowę 12m 2 (długość stoiska: 6m, głębokość stoiska: 2m, wysokość stoiska: 2,5m do 3m z logiem firmy); • Stoisko narożne (w prostokącie); • Numer stoiska- P05- plan rozmieszczenia stoisk znajduje się na stronie Organizatora targów (http://tjexpo.pl/wp-content/uploads/2018/08/HALA-GOLDEXPO-WARSZAWA-13_08_2018_strona.pdf); • Wyposażenie stoiska targowego: 3 niskie i przeszklone lady prezentujące eksponaty (podświetlone od wewnątrz i od zewnątrz); 3 wysokie przeszklone gabloty na eksponaty (podświetlane od wewnątrz i od zewnątrz). Rozmiar minimalny półki 80/45 cm w ilości 10 sztuk.; 1 stolik (stół kwadratowy 70/70); 6 krzeseł; • Niewielkie zaplecze (2m2) ( drzwi zabezpieczone na klucz); • Projekt musi uwzględniać regały z półkami szklanymi z możliwością zamykania na klucz. • W projekt zabudowy powinien zostać wkomponowany panel Marki Polskiej Gospodarki; • Stoisko powinno być oświetlone od strony narożników • Światło do podświetlania stoiska, lad i gablot: preferowane ledowe i ciepłe (barwa światła 7500 K) (Zamawiający oczekuje propozycji Oferenta jeśli inne); • Zabudowa powinna zostać wykonana z wysokiego standardu materiałów- płyta fomirowana; szkło; oświetlenie jubilerskie LED; wykładzina dywanowa (kolor popielaty); kolorystyka biała plus loga na fryzie; • Zabudowa powinna zostać dostosowana do wyeksponowania biżuterii. Biżuteria powinna być wyeksponowana na szklanej ladzie oraz adekwatnie w szklanych i oświetlonych gablotach. Przygotowana zabudowa powinna posłużyć wyeksponowaniu około 200 sztuk biżuterii z bursztynu i srebra. Kody CPV: 39150000-8 Różne meble i wyposażenie 39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137238 Fri, 14 Sep 2018 16:04:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137238 <![CDATA[Dostarczenia wyposażenia pomieszczeń magazynowych, archiwum i pracowni]]> Celem niniejszego Zamówienia jest wyposażenie, dostawa i montaż mebli opisanych w załączniku nr 3 do budynku Brodnickiego Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka przy ul. Gajdy 3 w Brodnicy. Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu "Zwiększony dostęp do usług społecznych dzięki inwestycji Brodnickiego Centrum Caritas w infrastrukturę społeczną Brodnicy" nr RPKP.06.01.02-04-0024/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Projektu Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137026 Fri, 14 Sep 2018 14:17:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137026 <![CDATA[Dostarczenia mebli wypoczynkowych]]> Celem niniejszego Zamówienia jest wyposażenie, dostawa i montaż mebli opisanych w załączniku nr 3 do budynku Brodnickiego Centrum Caritas im. Bpa Jana Chrapka przy ul. Gajdy 3 w Brodnicy. Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu "Zwiększony dostęp do usług społecznych dzięki inwestycji Brodnickiego Centrum Caritas w infrastrukturę społeczną Brodnicy" nr RPKP.06.01.02-04-0024/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną Projektu Poddziałanie 6.1.2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137003 Fri, 14 Sep 2018 14:14:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137003 <![CDATA[Dostawa i montaż stolarki drzwiowej]]> Dostawa i montaż stolarki drzwiowej do NZOZ K2 Dental Krystian Krupski, zgodnie ze specyfikacją umieszczoną w załączniku nr 1a i 1 . Miejsce realizacji zamówienia: Gdańsk ul. Lelewela 6. KOD CPV: 44221200-7 Drzwi https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/8582 Fri, 14 Sep 2018 13:31:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/8582 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/AtO Dostawa krzesełek do Przedszkola Niepublicznego w ramach projektu pn. „AQQ tu Odkrywca”]]> Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa krzesełek do przedszkola niepublicznego w ramach projektu pn. „AQQ tu Odkrywca”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego Poddziałanie 8.3.1 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej. Projekt nr: RPSW.08.03.01-26-0100/16 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136914 Thu, 13 Sep 2018 15:45:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136914 <![CDATA[Zakup i dostawa fabrycznie nowego wyposażenia aparaturowego i meblowego Laboratorium Specjalistycznego]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego wyposażenia aparaturowego i meblowego Laboratorium Specjalistycznego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136131 Tue, 11 Sep 2018 14:30:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136131 <![CDATA[Dostawa i montaż mebli laboratoryjnych.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli laboratoryjnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134800 Wed, 05 Sep 2018 12:37:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134800 <![CDATA[Zakup wyposażenia do żłobka przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu - meble oraz wyposażenie do sal dla dzieci wraz z montażem i usługą wizualizacji]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup wyposażenia do żłobka przy ul. Truskawieckiej w Wałbrzychu - meble oraz wyposażenie do sal dla dzieci wraz z ich montażem Zgodnie z zasadami dotyczącymi funkcjonowania żłobków w Polsce (Dz.U. 2011 Nr 45 poz. 235; Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz akty towarzyszące). Wykonawca realizujący dostawę zobowiązany będzie do dostawy mebli oraz ich montażu w budynku żłobka w Wałbrzychu pod adresami wskazanymi do 5 dni po wyborze oferty w ramach niniejszego postępowania. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z zestawieniem ilościowym i jakościowym jak również warunki techniczne wykonania mebli przedstawiony jest w Specyfikacji technicznej przedmiotu zamówienia w załączniku nr 2 do SIWZ. Dopuszcza się 10% tolerancję (+ lub -) w zakresie parametrów gabarytowych wszystkich produktów lub zestawu produktów przedstawionych w załączniku nr. 2 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134486 Fri, 31 Aug 2018 20:11:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134486 <![CDATA[Doposażenie Oddziału psychiatrycznego w sprzęt medyczny w ramach realizacji projektu nr: RPWP.09.01.01-30-0025/17, pn: Rozbudowa Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o. poprzez utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego - etap II.]]> Przedmiotem zamówienia jest doposażenie Oddziału psychiatrycznego w sprzęt medyczny w ramach realizacji projektu nr: RPWP.09.01.01-30-0025/17, pn: Rozbudowa Centrum Medycznego HCP Sp. z o.o. poprzez utworzenie Centrum Zdrowia Psychicznego - etap II. Doposażenie oddziału psychiatrycznego w ramach ww. postępowania obejmuje dostawę w zakresie: 36 kompletów łóżek szpitalnych z barierkami, materacami i szafkami. Szczegółowe informacje dotyczące warunków zamówienia zostały umieszczone w załączniku oraz na stronie internetowej Zamawiającego - www.cmhcp.pl. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134016 Thu, 30 Aug 2018 13:18:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1134016 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2018 zgodnie z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI NA ZAKUP, DOSTAWĘ i MONTAŻ MEBLI LABORATORYJNYCH]]> Przedmiot zamówienia: Lp. Nr pozycji budżetowej Nazwa asortymentu Ilość Kod CPV – nazwa i kod 1. 150 sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku - szafa na odczynniki i sprzęt 8 szt. 39180000-7 2. 151 sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku - szafa na odczynniki z wentylatorem kwasoodpornym 1 szt. 39180000-7 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1132728 Thu, 23 Aug 2018 12:08:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1132728