Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Meble https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 17 Mar 2018 21:23:36 +0100 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w zawodzie technik leśnik w Zespole Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie”.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli w projekcie pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w zawodzie technik leśnik w Zespole Szkół Leśnych im. Unii Europejskiej w Rucianem-Nidzie”. Miejsce dostawy i montażu: Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Placówek w Piszu, ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 i 4 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096909 Fri, 16 Mar 2018 14:19:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096909 <![CDATA[Dostawa mebli warsztatowych do budowy pn. Utworzenie Centrum Badawczo – Rozwojowego w zakresie innowacyjnych rozwiązań dla pojazdów specjalnych i ratowniczych]]> Stół warsztatowy (Pod blatem szafka drzwiowa strona lewa i prawa) szt 3 Stół warsztatowy (Pod blatem szuflady i szafka drzwiowa) szt 2 Wózek z półkami szt 3 Szafa narzędziowa (półki wzmacniane) szt 1 Szafa z kuwetami szt 3 Półka warsztatowa z kuwetami szt 2 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096894 Fri, 16 Mar 2018 13:59:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096894 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 8/CBR/2018 - Dostawa, montaż i uruchomienie wraz z podłączeniem do mediów mebli laboratoryjnych i dygestoriów]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie wraz z podłączeniem do mediów mebli laboratoryjnych i dygestoriów wg poniższej specyfikacji asortymentowo-technicznej: A. MEBLE LABORATORYJNE – 1 KOMPLET Zamawiający wymaga, aby: - Dostarczane meble laboratoryjne spełniały wymagania zgodne z normami: PN-EN 13150:2004 oraz PN-EN 14727:2006; - Stelaż mebli wykonany był z profilu stalowego, malowanego proszkowo; - Nóżki stelaża miały możliwość regulowania wysokości; - Szuflady wyposażone były w system samodomykania; - Zabudowa szafkowa wykonana była z płyty drewnopochodnej, laminowanej. UWAGA! Płytę drewnopochodną, w ilości niezbędnej do wykonania zabudowy szafkowej, dostarczy Zamawiający. Po stronie Wykonawcy wycenić należy jedynie koszty związane z ich formatowaniem, dostawą i montażem. Ilość płyty określona zostanie na podstawie rysunku/rozkrojów dostarczonych przez Wykonawcę do akceptacji zamawiającego przed podpisaniem umowy. B. DYGESTORIUM Z UKŁADEM WENTYLACJI o wymiarach 1500 x 950 x 2400 mm [sz. x gł. x w.] ± 10% każdego z wymiarów Zamawiający wymaga, aby dostarczane dygestorium spełniało wymagania zgodne z normą PN-EN 14175:2007. C. DYGESTORIUM Z UKŁADEM WENTYLACJI o wymiarach 1800 x 950 x 2400 mm [sz. x gł. x w.] ± 10% każdego z wymiarów Zamawiający wymaga, aby dostarczane dygestorium spełniało wymagania zgodne z normą PN-EN 14175:2007. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na dostarczony przedmiot zamówienia na okres co najmniej 24 miesięcy od daty odbioru. Wymagane minimalne warunki gwarancji jakości: a) serwis w ramach gwarancji w miejscu zainstalowania sprzętu, b) bezpłatna wymiana bądź naprawa elementów, które uległy uszkodzeniu bądź zniszczeniu w wyniku prawidłowej eksploatacji, c) serwis do pięciu dni roboczych od zgłoszenia usterki. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096772 Fri, 16 Mar 2018 12:57:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096772 <![CDATA[„Dostawa mebli i wyposażenia dla Centrum Badawczo – Rozwojowego Firmy ZAMKON w Kędzierzynie – Koźlu”]]> Przedmiotem zamówienia jest: dostawa mebli biurowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096391 Thu, 15 Mar 2018 08:49:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096391 <![CDATA[dostawa wyposażenia pomieszczeń dla nowoutworzonego przedszkola w ramach realizacji projektu pn. Wesołe przedszkolaki ze Słociny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.1. Rozwój edukacji przedszkolnej.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pomieszczeń dla nowoutworzonego przedszkola w ramach realizacji projektu pn. Wesołe przedszkolaki ze Słociny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.1. Rozwój edukacji przedszkolnej. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostarczenie i rozładunek przedmiotu zamówienia oraz montaż asortymentu wymagającego montażu na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 6 do zaproszenia oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do zaproszenia. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wykonawca wykona samodzielnie rzeczywiste pomiary niezbędne do realizacji zadania. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 39150000-8 Różne meble i wyposażenie 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 39161000-8 Meble przedszkolne Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku użycia w zapytaniu ofertowym lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dalej „SOPZ” powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy użytemu w SOPZ towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w zapytaniu ofertowym lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w SOPZ. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w zapytaniu ofertowym lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096113 Wed, 14 Mar 2018 10:54:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096113 <![CDATA[dostawa wyposażenia pomieszczeń dla nowoutworzonego przedszkola w ramach realizowanego projektu pt. „Wesołe przedszkolaki” w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pomieszczeń dla nowoutworzonego przedszkola w ramach realizacji projektu pn. Wesołe przedszkolaki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX. Jakość edukacji i kompetencji w regionie Działanie 9.1. Rozwój edukacji przedszkolnej. Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostarczenie i rozładunek przedmiotu zamówienia oraz montaż asortymentu wymagającego montażu na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 6 do zaproszenia oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do zaproszenia. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wykonawca wykona samodzielnie rzeczywiste pomiary niezbędne do realizacji zadania. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 39150000-8 Różne meble i wyposażenie 39162100-6 Pomoce dydaktyczne 39161000-8 Meble przedszkolne Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku użycia w zapytaniu ofertowym lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dalej „SOPZ” powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy użytemu w SOPZ towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w zapytaniu ofertowym lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w SOPZ. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w zapytaniu ofertowym lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096101 Wed, 14 Mar 2018 10:36:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096101 <![CDATA[Dostawa mebli do ośrodka badań klinicznych w Bydgoszczy na ul. Biziela 14]]> Dostawa mebli do ośrodka badań klinicznych w Bydgoszczy na ul. Biziela 14: Kanapa dwuosobowa: wzór i parametry zgodne z zapytaniem ofertowym - 4 szt. Biurko: wzór i parametry zgodne z zapytaniem ofertowym - 4 szt. Biurko: wzór i parametry zgodne z zapytaniem ofertowym - 1 szt. Biurko: wzór i parametry zgodne z zapytaniem ofertowym - 1 szt. Krzesło: wzór i parametry zgodne z zapytaniem ofertowym - 2 szt. Krzesło: wzór i parametry zgodne z zapytaniem ofertowym - 2 szt. Stolik: wzór i parametry zgodne z zapytaniem ofertowym - 1 szt. Stolik: wzór i parametry zgodne z zapytaniem ofertowym - 1 szt. Szafka wraz z umywalką: wzór i parametry zgodne z zapytaniem ofertowym - 5 szt. Lampa stojąca: wzór i parametry zgodne z zapytaniem ofertowym - 1 szt. Lampa stojąca: wzór i parametry zgodne z zapytaniem ofertowym - 1 szt. Szafa pod wymiar: parametry zgodne z zapytaniem ofertowym - 2 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096044 Tue, 13 Mar 2018 22:58:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096044 <![CDATA[Dostawa wieszaka na odzież (2 szt.) do ośrodka badań klinicznych w Bydgoszczy na ul. Biziela 14]]> Dostawa wieszaka na odzież (2 szt.) do ośrodka badań klinicznych w Bydgoszczy na ul. Biziela 14 WIESZAK NA ODZIEŻ - 2 SZT. - wzór wskazany w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. o następujących parametrach technicznych:  Stan artykułu: nowy  szerokość mebla (cm):35 [cm]  wysokość mebla (cm):179 [cm]  głębokość mebla (cm):35 [cm]  kolor: biały - 1 szt. i czarny -1 szt.  materiał: stal nierdzewna https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095670 Mon, 12 Mar 2018 21:35:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095670 <![CDATA[Dostawa stolika do ośrodka badań klinicznych w Bydgoszczy na ul. Biziela 14]]> Przedmiotem zapytania jest dostawa stolika do ośrodka badań klinicznych w Bydgoszczy na ul. Biziela 14: 1. Stolik- 1szt., wzór: wskazany w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia o następujących parametrach : Materiał: drewno białe, wielokolorowe, lakierowane Funkcje: 4 szuflady Długość (cm): 36 Szerokość (cm): 30 wysokość (cm): 59 wykończenie: nogi z drewna sosnowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095668 Mon, 12 Mar 2018 21:13:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095668 <![CDATA[Dostawa mebli i wyposażenia Akademia Małe Misie]]> Wyposażenie pomieszczeń przedszkolnych (4 sale zabaw, 3 gabinety, szatnia dla dzieci i personelu) w meble wraz z ich montażem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095198 Fri, 09 Mar 2018 20:18:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095198 <![CDATA[Wykonanie projektów wzorniczych oraz dostawa i montaż mebli miejskich dla Centrum Hewelianum w Gdańsku]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektów wzorniczych oraz dostawa i montaż mebli miejskich dla Centrum Hewelianum w Gdańsku. W skład zestawu mebli miejskich w Centrum Hewelianum wchodzą następujące elementy: 1) system siedzisk modułowych na min. 25 osób - 2 komplety. 2) ławka z oparciem - 4 szt. 3) kosz na śmieci (opcjonalnie recyklingowy) - 2 szt. 4) stojak na rowery - 2 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095181 Fri, 09 Mar 2018 17:25:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095181 <![CDATA[Zakup mebli do laboratorium]]> Meble laboratoryjne (biurko, szafka, krzesło, pulpit) komplet. Wyposażenie laboratorium (szafy x5, stoły x4) komplet. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094651 Thu, 08 Mar 2018 11:33:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094651 <![CDATA[Wyposażenie meblarskie dla Muzeum Archidiecezji Warmińskiej przy ul. Św. Barbary 2 i 3 w Olsztynie.]]> Archidiecezja Warmińska zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wyposażenie meblarskie Muzeum Archidiecezji Warmińskiej mieszczącego się przy ul. Św. Barbary 2 i 3 w Olsztynie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1093897 Tue, 06 Mar 2018 12:05:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1093897 <![CDATA[Dostawa i montaż łóżek hotelowych]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż łóżek hotelowych wraz z materacami https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/1104 Thu, 15 Feb 2018 21:15:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/1104