Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Druk https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 18 Feb 2020 18:01:23 +0100 <![CDATA[Dedykowany ciąg technologiczny w zakresie sitodruku arkuszowego do nanoszenia lakieru UV]]> Kod CPV: 42991200-1 Nazwa kodu: Maszyny drukarskie Przedmiotem zamówienia jest nabycie dedykowanego ciągu technologicznego w zakresie sitodruku arkuszowego do nanoszenia lakieru UV z dokładnością cylindea 0,01 mm i regulowaną prędkością druku, który wyposażony zostanie w rozwiązanie gwarantujące jednakowe nasycenie farbą w całym drukowanym nakładzie jak również zapewnienie idealnego pasowania oraz możliwość płynnej regulacji prędkości pracy. Maszyna musi zapewniać automatyczne odbieranie nadrukowanych arkuszy tak aby wyeliminować ryzyko mikrouszkodzeń na końcówkach nadruku farbą przewodzącą. Parametry techniczne: - Maksymalny format papieru 550 x 800mm - Minimalny format papieru 270 x 350 - Maksymalne pole zadruku 720 x 500 mm - Grubość podłoża drukowego 0,05 - 0,8 mm - Prędkość drukowania (ark./h) minimum 1500 - Wysokość stosu na stole nakładania minimum 700 mm - Szybki narząd maszyny - "Stop cylinder" - system napędu cylindra dociskowego - Samonakładak strumieniowy - Zewnętrzna kontrola marek bocznych - System podciśnieniowego nakładania i wykładania - Kontrola zmiany prędkości pracy - Rakiel z pneumatyczną stabilizacją docisku - Automatyczny uchwyt rakla - System pneumatycznych zamków sita - Zabezpieczenie przed strząsaniem farby z rakla - Zapotrzebowanie energetyczne nie większe niż 50 W/c dla prędkości podawania 1000 arkuszy/h Pozostałe warunki: 1. Zakres zamówienia po stronie Wykonawcy obejmuje wykonanie wszelkich prac zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz przeprowadzenie wszelkich pozostałych czynności niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia (tj. w szczególności rozładunek, instalację oraz wszelkie inne prace związane z uruchomieniem Przedmiotu zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego) – w tym wydanie protokołu odbioru końcowego (przekazanie urządzenia do produkcji). 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wszelkie niezbędne dokumenty (w tym dokumentację techniczną) dopuszczające w/w urządzenie do stosowania na terenie Polski z aktualnym stanem prawnym (w tym deklarację CE). 3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na Przedmiot Zamówienia. Gwarancje udzielona zostaje na okres wskazany w ofercie wyrażony w miesiącach kalendarzowych. Za dokument gwarancyjny uznaje się dokument umowy zawartej w wyniku wyboru oferty złożonej na skutek niniejszego zapytania lub inny odpowiedni dokument dostarczony przez wykonawcę najpóźniej w dniu zawarcie w/w umowy. W pozostałym zakresie do gwarancji stosuje się przepisy kodeksu cywilnego o gwarancji jakości rzeczy sprzedanej. Udzielenie gwarancji nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady. Okres gwarancji wskazany w ofercie stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. 4. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, nieuszkodzony, wolny od wad fizycznych i wad prawnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik Zapytanie Ofertowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233351 Tue, 18 Feb 2020 14:13:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233351 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 1/KS/JO/2020 na dostawę materiałów dydaktycznych]]> 1. Przedmiotem postępowania jest wyłonienie Wykonawcy na dostarczenie materiałów dydaktycznych – książek do nauki języka angielskiego, dla Uczestników Projektu „Czas na nowe KOMPETENCJE!” nr RPSL.11.04.01-24-0053/18, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233020 Fri, 14 Feb 2020 10:44:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233020 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP DRUKARKI 3D OZNACZENIE SPRAWY 15/2020/21/TL]]> Przedmiot zamówienia stanowi dostawa Drukarki 3D [1 szt.] Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO 15 2020 21 TREKO LASER_drukarka_3D" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232708 Wed, 12 Feb 2020 23:31:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232708 <![CDATA[Dostawa i montaż wraz z uruchomieniem maszyny drukującej offsetowej o formacie B1]]> Przedmiotem postępowania jest dostawa i montaż wraz z uruchomieniem 1 sztuki maszyny drukującej offsetowej o formacie B1. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231543 Tue, 11 Feb 2020 16:15:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231543 <![CDATA[Zapytanie ofertowe znak 06/ZO/0A02/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa: • zestawów nieużywanych podręczników (teoretycznych i ćwiczeniowych), wydanie papierowe/drukowane, niezbędnych do nauki języka niemieckiego w wymiarze 60 godzin dydaktycznych dla 100 uczestników szkoleń (uczestnikami szkoleń są osoby dorosłe) na różnych poziomach zaawansowania tj. dla poziomów A1-C2 (wymagany jest zestaw: podręcznik teoretyczny z płytą CD plus podręcznik ćwiczeniowy dla każdej z osób) w ramach powyżej opisanego projektu realizowanego na terenie województwa śląskiego w terminie od 1.07.2018 do 30.06.2020. Na pisemny wniosek Zamawiającego – także w/w zestawów podręczników dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (np. dla osób słabowidzących, niewidomych). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232069 Mon, 10 Feb 2020 18:26:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232069