Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Druk https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Mon, 19 Mar 2018 21:29:08 +0100 <![CDATA[Wykonanie i dostawa tablic informacyjnych dla Projektu: "Adaptacja do zmian klimatu - gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze"]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie (wraz z zaprojektowaniem) oraz dostawa w miejsca wskazane przez Zamawiającego tablic informacyjnych dla Projektu „Adaptacja do zmian klimatu – gospodarowanie wodami opadowymi na terenie miasta Zabrze”. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i zaprojektowania tablic z uwzględnieniem informacji podanych przez Zamawiającego, według wytycznych o których mowa w: • Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji - dla umów podpisanych do 31 grudnia 2017 r. (aktualizacja z dn. 14 czerwca 2016r.) • Karcie wizualizacyjnej dla Programu Infrastruktura i Środowisko Powyższe dokumenty dostępne są pod adresem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/podrecznik-wnioskodawcy-i-beneficjenta-programow-polityki-spojnosci-2014-2020-w-zakresie-informacji-i-promocji/ Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096891 Fri, 16 Mar 2018 14:34:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096891 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 54/2018/SUPER/FEO]]> Przedmiotem zapytania jest usługa polegająca na zakupie i dostarczeniu do siedziby Zamawiającego 90 egzemplarzy książki „Sen żyrafy” F. G. Gaschlerów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096360 Wed, 14 Mar 2018 22:49:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096360 <![CDATA[Dostawa map, plansz i globusów do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa map, plansz i globusów do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095964 Tue, 13 Mar 2018 16:12:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095964 <![CDATA[Dostawa publikacji książkowych do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa publikacji książkowych do Zespołu Szkół w Kołbaczu na potrzeby projektu pn.: Akademia aktywności, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Działanie 8.3 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095893 Tue, 13 Mar 2018 14:30:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095893 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na projekt i druk publikacji podsumowującej program KPT ScaleUp]]> Przedmiotem zamówienia jest projekt i druk publikacji podsumowującej program KPT ScaleUp zgodnie z przedstawioną specyfikacją. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/1845 Mon, 12 Mar 2018 18:03:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/1845 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr POM3/2018 z dnia 12.03.2018 na zapewnienie podręczników do zajęć TIK odpowiadających ramie DIGCOMP]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie podręczników do zajęć TIK (kompetencje cyfrowe) odpowiadających ramie DIGCOMP (5 obszarów, 21 kompetencji) na potrzeby kursów komputerowych na poziomach A, B lub C realizowanych w ramach projektu Zamawiającego pt. „Szkolenia językowe i komputerowe dla Pomorzan” nr RPPM.05.05.00-22-0015/16-00, na terenie województwa pomorskiego. Przedmiotem zamówienia będzie: 1. Zapewnienie podręczników do zajęć TIK odpowiadający ramie DIGCOMP dla osób dorosłych – na poziomie A lub B lub C - liczba: 100 sztuk– tj. po 1 sztuce na poziomie A lub B lub C dla każdego ze 100 Uczestników Projektu, - rodzaj: podręcznik (nowy, nieużywany, wolny od wad) do zajęć TIK odpowiadający ramie DIGCOMP (5 obszarów, 21 kompetencji) – na poziomie A lub B lub C - w wymiarze 120 godzin lekcyjnych dla osób dorosłych, przygotowujący do zewnętrznego egzaminu certyfikującego. 2. Określenie liczby podręczników na dany poziom nastąpi po zrekrutowaniu danej grupy na określonym poziomie w danej lokalizacji, zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie. 3. Termin realizacji zamówienia: od marca 2018 r. do grudnia 2018 r. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przesunięcia okresu realizacji zamówienia. 4. Przedmiot zamówienia określa kod Wspólnego Słownika Zamówień (Kod CPV: 22110000-4 Drukowane książki). 5. Dostawa podręczników nastąpi w terminie, nie dłuższym niż określonym przez Wykonawcę w Załączniku nr 3 do niniejszego Zapytania. 6. Dostawa odbędzie się na koszt Wykonawcy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095520 Mon, 12 Mar 2018 14:52:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095520 <![CDATA[Zakup automatu do produkcji okładek książkowych (opakowań) nowy 1 szt.]]> W związku z realizacja projektu pn.: Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji dewocjonaliów; planowanego do realizacji w ramach Działania 3.2. RPO WSL 2014-2020 proszę o wycenę automatu do produkcji okładek książkowych (opakowań) nowy 1 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/1329 Thu, 22 Feb 2018 13:41:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/1329 <![CDATA[Zakup 4-kolorowej drukarki do dekorowania blach stalowych ocynowanych , Oprzyrządowania do linii drukarskiej i Układarki do blach.]]> 1. 4-kolorowej drukarki do dekorowania blach stalowych ocynowanych - 1 szt.: Wskazana drukarka stanowi centralny element budowanej i konfigurowanej w ramach projektu innowacyjnej linii drukarskiej. Jest ona niezbędnym elementem linii, którego zakup warunkuje kompleksowość procesu. 2. Oprzyrządowania do linii drukarskiej - 1 szt. 3. Układarki do blach - 1 szt.: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1089737 Fri, 16 Feb 2018 23:39:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1089737