Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Druk https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sun, 12 Jul 2020 19:33:48 +0200 <![CDATA[Zaprojektowanie, druk oraz dostawa 25 tysięcy sztuk ulotek promocyjnych kursów zawodowych odbywających się w ramach projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV Kształcenie Zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych)]]> CPV: 22000000-0 Druki i produkty podobne 22140000-3 Ulotki Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie, druk oraz dostawa 25 tysięcy sztuk ulotek promocyjnych kursów zawodowych odbywających się w ramach projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV Kształcenie Zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252312 Thu, 02 Jul 2020 12:37:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252312 <![CDATA[Zakup i dostawa podręczników niezbędnych dla wykładowców i studentów na kierunkach: Agri-food Economics and Trade, Biotechnology, Geoinformation Science, Earth Observation and Spatial Management, Wood Science oraz Traditional, Ethnic and Oriental Food for Human Health realizowanych w ramach projektu PO WER.]]> Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia na zakup i dostawę podręczników niezbędnych dla wykładowców i studentów na kierunkach: Agri-food Economics and Trade, Biotechnology, Geoinformation Science, Earth Observation and Spatial Management, Wood Science oraz Traditional, Ethnic and Oriental Food for Human Health. Kierunki te realizowane są w ramach projektu „Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” nr POWR.03.05.00-00-z228/17 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach działania 3.5 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252299 Thu, 02 Jul 2020 12:00:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252299