Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Roboty budowlane https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 16 Feb 2019 16:07:12 +0100 <![CDATA[Kompleksowa termomodernizacja i prace budowlane towarzyszące w wielorodzinnych budynkach położonych w Myśliborzu (74-300) na os. Słowiańskim nr 29-34, 35-39, 40-43 będących w zasobach SM „Przyszłość” w Myśliborzu]]> Kompleksowa termomodernizacja i prace budowlane towarzyszące w wielorodzinnych budynkach położonych w Myśliborzu (74-300) na os. Słowiańskim nr 29-34, 35-39, 40-43 będących w zasobach SM „Przyszłość” w Myśliborzu w zakresie określonym w ogłoszeniu o zamówieniu wraz z załącznikami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1164769 Fri, 15 Feb 2019 20:00:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1164769 <![CDATA[Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Wschodniej 19-29 w Kołobrzegu]]> Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wschodniej 19-29 w Kołobrzegu z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Solnej 11C/4 zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia w postaci wykonania ocieplenia budynku na potrzeby projektu „Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego ul. Wschodnia 19-29 w Kołobrzegu”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 –2020, Oś priorytetowa: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIS.01.03.02-00-0013/17. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 –2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Zamawiający zastrzega, że postępowanie ofertowe może zostać unieważnione bez podania przyczyny unieważnienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167376 Fri, 15 Feb 2019 19:46:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167376 <![CDATA[Remont hotelu Nafta]]> Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie prac budowlanych związanych z remontem budynku https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15121 Fri, 15 Feb 2019 19:14:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15121 <![CDATA[Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39.96 kW na dachu budynku]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 39.96 kW. 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zakres zamówienia obejmuje, a) wykonanie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy minimalnej 39.96 kW na dachu budynku. Instalacja wschód-zachód. Zamawiający określa minimalne parametry panela jak poniżej, LP opis j. miary wielkość 1 Minimalny prąd przy maksymalnej mocy panela A 9,3 2 Minimalne napięcie przy mocy maksymalnej panela V 32.00 3 Minimalny prąd zwarcia A 9,80 4 Minimalne napięcie obwodu otwartego V 39,00 5 Minimalna Wydajność % 18,00 6 Maksymalny wsp. Temperaturowy napięciowy (współczynnik ma znak minus) 0,31 7 Waga max kg 18 Zamawiający dopuszcza zmianę mocy szczytowej panela oraz sposób i kąt położenia panela tak aby instalacja produkowała maksymalną ilość energii, Dodatkowe wymagania, -Zamawiający określa Minimalną moc panela- 300 Wp -Minimalny okres gwarancji panela na pracę liniową 25 lat -Minimalny okres gwarancji produktowej panela 12 lat -Minimalny okres gwarancji produktowej na każdy z inwerterów 5 lat. -Parametry inwerterów muszą spełniać wymogi dopuszczenia do podłączenia do sieci energetycznej. W szczególności wymagamy Certyfikatu dotyczącego norm EN 61000-6-2, 61000-6-3 oraz EN 61000-3-2, EN61000-3-3, EN 6100-3-11 i EN 61000-31-12 -Zamawiający dopuszcza inną konfigurację inwerterów tj. zastąpienie kilku mniejszych jednym większym i na odwrót. -Inwerter musi być wyposażony w interfejs Ethernet Przekazanie instalacji Zamawiającemu. b) Zgłoszenie instalacji do operatora sieci. c) Wykonanie projektu powykonawczego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167372 Fri, 15 Feb 2019 19:08:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167372 <![CDATA[Budowa Centrum Konferencyjnego]]> Przedmiot zamówienia stanowi wykonanie prac budowlanych, w celu wykonania kompletnego Centrum Konferencyjnego w Korczynie zgodnie z projektem budowlanym oraz uzyskanymi pozwoleniami na budowę https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15120 Fri, 15 Feb 2019 19:02:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15120 <![CDATA[Remont dachu w budynku przy ul. Wyszyńskiego 21 - wymiana pokrycia dachowego z dachówki na blachodachówkę, remont kominów, montaż ław kominiarskich, montaż dwóch wyłazów dachowych, wymiana orynnowania, wymiana uszkodzonych elementów konstrukcyjnych, impregnacja elementów konstrukcyjnych]]> Remont dachu w budynku przy ul. Wyszyńskiego 21 - wymiana pokrycia dachowego z dachówki na blachodachówkę, remont kominów, montaż ław kominiarskich, montaż dwóch wyłazów dachowych, wymiana orynnowania, wymiana uszkodzonych elementów konstrukcyjnych, impregnacja elementów konstrukcyjnych według załączonego przedmiaru robót. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167366 Fri, 15 Feb 2019 17:57:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167366 <![CDATA[Wykonanie modernizacji energetycznej budynku wielorodzinnego przy ul. P. Ściegiennego 56 oficyna w Szczecinie wraz z remontem dachu]]> 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie modernizacji energetycznej wraz z remontem dachu budynku mieszkalnego przy ul. P. Ściegiennego 56 oficyna w Szczecinie. 2. Zakres przedmiotu umowy podzielony będzie na dwa zadania: 1) remont dachu budynku- realizowany poza Projektem z dofinansowaniem 2) modernizacja energetyczna budynku obejmująca: ocieplenie ścian zewnętrznych wraz z wykonaniem izolacji ścian piwnic, wymianą obróbek blacharskich i rur spustowych, docieplenie stropu nad piwnicą, docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją, wymianę stolarki okiennej w częściach wspólnych i częściową wymianę stolarki okiennej w mieszkaniach, wymianę instalacji oświetlenia wraz z oprawami oświetleniowymi w częściach wspólnych na energooszczędne. Zakres ten objęty jest projektem „Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego przy ul. P. Ściegiennego 56 Oficyna w Szczecinie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna Działanie 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. 3. Zakres prac obejmuje realizację wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowej umowy w zakresie rzeczowym ujętym w projekcie budowlano – wykonawczym i przedmiarze robót, wykonanych przez „C+HOaR Aleksandra Wachnicka Paweł Wachnicki s.c.” z siedzibą w Szczecinie przy ul. Gen.Józefa Sowińskiego 24/1p, a także w opinii ornitologicznej decyzji RDOŚ; audycie energetycznym oraz rozdziale XV, XVI i XVII SIWZ. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15107 Fri, 15 Feb 2019 14:44:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15107 <![CDATA[Budowa elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej 0,999 MW i mocy cieplnej 1,082 MW w miejscowości Kupin, gminie Zalewo]]> Zamówienie obejmuje Budowę elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej 0,999 MW i mocy cieplnej 1,082 MW w miejscowości Kupin, gminie Zalewo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, tj.: 1. CHP; 2. Place manewrowe, drogi; 3. Przyłącza; 4. Roboty ziemne (przygotowanie terenu inwestycji pod wzniesienie poszczególnych obiektów; 5. Sieci energetyczne i technologiczne; 6. Zbiorniki, budynki, budowle; 7. Suszarnia kubaturowa 8. Technologia: - Stacja transformatorowa z rozdzielniami i transformatorem; - Stacja dozowania substratów (zbiornik dozujący, okrągły o średnicy 10m, wysokości 4,5m i objętości czynnej 350m3, całkowicie zagłębiony, przykryty płytą stropową) wraz z osprzętem - opomiarowanie, kosz zasypowy, klapa z wciągarką elektryczną, żurawie do pomp i mieszadeł, rozdrabniacz wraz z koszem zasypowym; - Stacja pomp z kompletnym układem pompowania; - Pokrycia zbiorników na biogaz; - Mieszadła zbiorników fermentacyjnych, pofermentacyjnego i dozującego; - Kompletny osprzęt zbiorników; - Technika gazowa wraz z rurociągami przesyłowymi; - Automatyka i sterowanie PLC ; - Separator masy pofermentacyjnej; - System SCADA ; - Ładowarka teleskopowa; - Waga najazdowa. Zamówienie obejmuje wykonanie robót budowlanych, dostawę i instalację urządzeń i maszyn opisanych w Dokumentacji Technicznej (stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (SIWZ)), związanej z budową elektrociepłowni na biogaz rolniczy wraz z przeprowadzeniem prób końcowych i rozruchu technologicznego oraz dostarczeniem dokumentów koniecznych do uzyskania ostatecznego pozwolenia na użytkowanie INWESTYCJI. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167225 Fri, 15 Feb 2019 13:50:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167225 <![CDATA[Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 1162 przy ul. Mieszka I 27 w Gorzowie Wlkp.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 1162 przy ul. Mieszka I 27 w Gorzowie Wlkp. w następującym zakresie: - remont klatki schodowej, - remont pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu nad ostatnią kondygnacją, - wymiana instalacji elektrycznej na częściach wspólnych, - docieplenie ściany od strony podwórka. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167224 Fri, 15 Feb 2019 12:49:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167224 <![CDATA[„Modernizacja systemu ciepłowniczego Działdowa - budowa ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa kotłowni opalanej zrębkami wraz z budową wiaty na zrębki, kominów, budowa i przebudowa niezbędnej infrastruktury technicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w Działdowie przy ul. Nidzickiej 19 na działkach o numerach ewidencyjnych 239/4 i 239/7. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167095 Fri, 15 Feb 2019 12:15:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167095 <![CDATA[Wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych – wykonanie sufitów podwieszanych - budynku biurowo – usługowego w Rzeszowie przy ul. Wioślarskiej działka 2214]]> W ramach zlecenia zostaną wykonane roboty budowlane obejmujące roboty wykończeniowe wewnętrzne – wykonanie sufitów podwieszanych dla budynku usytuowanego na działce nr ewid. 2214, obr. 216 w Rzeszowie, przy ul. Wioślarskiej będącą własnością Zamawiającego. Powierzchnia działki stanowi 0,3103 ha. Realizacja zadania związana jest z inwestycją pn. Budowa budynku biurowo – usługowego (usługi badawczo – rozwojowe) wraz z infrastrukturą techniczną w ramach projektu „Stworzenie centrum badawczo-rozwojowego celem prowadzenia prac B+R dedykowanych sektorowi MSP". Budynek przewidziany do realizacji będzie pełnił funkcję obiektu użyteczności publicznej o funkcji biurowo – usługowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167187 Fri, 15 Feb 2019 11:43:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167187 <![CDATA[Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Ciołka 26 (nr rej. 5). W ramach zadania : Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza – Węzły Indywidualne dla Warszawy – Etap II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16]]> Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Budowa węzłów indywidualnych w ramach likwidacji węzła grupowego Ciołka 26 (nr rej. 5). W ramach zadania : Budowa 144 węzłów indywidualnych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczeń powietrza – Węzły Indywidualne dla Warszawy – Etap II”, Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera: 1. dokumentacja projektowa oraz dokumentacja formalno-prawna, 2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawarta w Części III SIWZ. Roboty należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166928 Fri, 15 Feb 2019 11:02:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166928 <![CDATA[Zadanie B - Przebudowa systemu ciepłowniczego miasta Konina, które obejmuje realizację w 2019 :]]> W ramach wykonywanych robót Wykonawca między innymi zobowiązany będzie dodatkowo do :  zapewnienia obsługi geodezyjnej niezbędnej do wykonania zamówienia  aktualizacji otrzymanych Projektów Organizacji Ruchu Drogowego i wykonanie oznakowania w terenie  uzyskanie decyzji zajęcia pasa drogowego na podstawie posiadanych przez zamawiającego decyzji lokalizacyjnych od Zarządu Dróg Miejskich w Koninie  przejęcia i zwrotu terenów w wymaganym zakresie odtworzeń od ich Właścicieli  protokolarne przejęcie terenu pod przebudowę sieci ciepłowniczej, które nastąpi w obecności Wykonawców robót, właściciela nieruchomości oraz przedstawiciela Zamawiającego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167159 Fri, 15 Feb 2019 10:39:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167159 <![CDATA[Budowa sieci wodociągowej wraz z przełączeniami w ulicach Piłsudskiego, Zygmunta Augusta i Chodkiewicza w Słupsku]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na: • sieci wodociągowej dla mieszkańców do budynków wielorodzinnych oraz zakładów usługowych zlokalizowanych w rejonie ul. Piłsudskiego i Zygmunta Augusta. Projekt obejmuje swoim zakresem: sieć wodociągową wraz z uzbrojenie oraz z odcinkami przewodów do granic nieruchomości oraz przełączeniem istniejących przyłączy wodociągowych, a także wykonanie studni pomiarowych bet. DN1200. • punktu pomiarowego na sieci wodociągowej strefy wysokiego ciśnienia – sektor Północny Zachód - Południowy Zachód. Projekt obejmuje swoim zakresem: punkt pomiarowy w studni z PE DN1000, z wyposażeniem (w tym przepływomierz sztycowy, który dostarczy Zamawiający na etapie realizacji). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167157 Fri, 15 Feb 2019 10:37:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167157 <![CDATA[Rewitalizacja budynku przy ul. 11 Listopada nr 19 w Wałbrzychu, w ramach projektu: Rewitalizacja budynków przy ul. 11 Listopada 12, ul. 11 Listopada 19, ul. 11 Listopada 21 w Wałbrzychu (umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0179/16-00 z dnia 10.09.2018r.), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.]]> Rewitalizacja budynku przy ul. 11 Listopada nr 19 w Wałbrzychu, w ramach projektu: Rewitalizacja budynków przy ul. 11 Listopada 12, ul. 11 Listopada 19, ul. 11 Listopada 21 w Wałbrzychu (umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0179/16-00 z dnia 10.09.2018r.). ZADANIE NR 1- Wykonanie remontu elewacji z częściowym dociepleniem ścian budynku przy ul. 11 Listopada nr 19 w Wałbrzychu ZADANIE NR 2- Wykonanie remontu klatki schodowej w budynku przy ul. 11 Listopada nr 19 w Wałbrzychu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167127 Fri, 15 Feb 2019 10:16:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167127 <![CDATA[Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Reja 1 w Kętrzynie w ramach projektu objętego umową o dofinansowanie nr RPWM.04.03.02-28-0024/17-00.]]> 1. Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Reja 1 w Kętrzynie. Lokalizacja: Kętrzyn, ul. Reja 1, gm. Kętrzyn, Dz. Nr 98/3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do SIWZ - Projekt budowlany wraz z przedmiarem robót. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166181 Fri, 15 Feb 2019 09:32:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166181 <![CDATA[Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Chopina 11A w Kętrzynie w ramach projektu objętego umową o dofinansowanie nr RPWM.04.03.02-28-0031/17-00.]]> 1. Przedmiot zamówienia: wykonanie robót budowlanych, polegających na termomodernizacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Chopina 11A w Kętrzynie, lokalizacja: województwo warmińsko-mazurskie, Gm. Miejska Kętrzyn, Dz. Nr 358/17. 2. Stan obiektu do termomodernizacji: Budynek w kształcie litery C, ceglany podpiwniczony z poddaszem użytkowym, ceglany z cokołem kamiennym, otynkowany, trzykondygnacyjny, dach kopertowy prosty, kryty blacha falistą. Budynek znajdujący się przy ul. Chopina 11A charakteryzuje się wysokim stopniem zużycia elewacji. Po dokonaniu oględzin stwierdzono liczne odspojenia i spękania tynku, odspojenia malatur na budynku. Konstrukcja dachu w stanie dobrym, jego pokrycie w stanie złym, odwodnienie liniowe dachu z blachy stalowej ocynkowanej nie nadające się do użycia. Budynek kwalifikuje się do wykonania docieplenia oraz wymiany pokrycia dachowego. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie podlega ochronie konserwatorskiej. 2. Zakres robót: Inwestycja polegać będzie na termomodernizacji elewacji i dachu wraz z obróbkami blacharskimi (wykonanie rynien i rur spustowych, parapetów), dociepleniu stropu piwnicznego i stropu nad ostatnią kondygnacją, hydroizolacji fundamentów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do SIWZ - Projekt budowlany wraz z przedmiarem robót. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166167 Fri, 15 Feb 2019 09:31:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166167 <![CDATA[Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Daszyńskiego 4 w Kętrzynie w ramach projektu objętego umową o dofinansowanie nr RPWM.04.03.02-28-0026/17-00.]]> Przedmiot zamówienia: termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Daszyńskiego 4 w Kętrzynie. Lokalizacja: Kętrzyn, ul. Daszyńskiego 4, gm. Kętrzyn, Dz. Nr 217/4. Stan obiektu do termomodernizacji: Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w 1920r. Wykonany w technologii tradycyjnej murowanej ze ścianami z cegły pełnej, ze stropami drewnianymi i typu Kleina oraz dachem o konstrukcji drewnianej. Na działce Nr 217/4 nie występują obiekty i obszary stanowiące przedmiot ochrony konserwatorskiej i archeologicznej ani obiekty i obszary stanowiące przedmiot ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Warunki i wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – nie dotyczy. Zakres robót: 1) Termomodernizacja budynku: - ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem EPS 70/040 gr. 15 cm (λ=0,031W/m2K) - ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym wełną mineralną gr. 24 cm (λ=0,037W/m2K) - ocieplenie stropodachu niewentylowanego styropapą gr. 25 cm (λ=0,038W/m2K) - ocieplenie stropu w piwnicy nieogrzewanej pianką PUR gr. 9 cm (λ=0,025W/m2K) 2) Wymiana starej stolarki okiennej na klatce schodowej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do SIWZ - Projekt budowlany wraz z przedmiarem robót. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166168 Fri, 15 Feb 2019 09:29:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166168 <![CDATA[Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Linki 1 w Kętrzynie w ramach projektu objętego umową o dofinansowanie nr RPWM.04.03.02-28-0025/17-00.]]> Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Linki 1 w Kętrzynie. Lokalizacja: województwo warmińsko-mazurskie, Gm. Miejska Kętrzyn, Dz. Nr 314/3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do SIWZ - Projekt budowlany wraz z przedmiarem robót. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166180 Fri, 15 Feb 2019 09:27:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166180 <![CDATA[Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Kaszubskiej 12 w Kętrzynie w ramach projektu objętego umową o dofinansowanie nr RPWM.04.03.02-28-0028/17-00.]]> Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kaszubskiej 12 w Kętrzynie. Lokalizacja: Gm. Miejska Kętrzyn, Dz. Nr 180/3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do SIWZ - Projekt budowlany wraz z przedmiarem robót. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166169 Fri, 15 Feb 2019 09:26:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166169 <![CDATA[Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Krótkiej 2 w Kętrzynie w ramach projektu objętego umową o dofinansowanie nr RPWM.04.03.02-28-0030/17-00.]]> 1. Przedmiot zamówienia: Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Krótkiej 2 w Kętrzynie. Lokalizacja: województwo warmińsko-mazurskie, Gm. Miejska Kętrzyn, Dz. Nr 118/1. Stan obiektu do termomodernizacji: Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w 1900 r. Wykonany w technologii tradycyjnej murowanej ze ścianami z cegły pełnej, ze stropami drewnianymi i typu Kleina oraz dachem o konstrukcji drewnianej. Obiekt wymaga podjęcia działań termomodernizacyjnych. Na działce nie występują obiekty i obszary stanowiące przedmiot ochrony konserwatorskiej i archeologicznej ani obiekty i obszary stanowiące przedmiot ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Warunki i wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – nie dotyczy. Zakres robót: 1) Termomodernizacja budynku: 2) Wymiana poszycia dachu 3) Wymiana starej stolarki okiennej na klatce schodowej 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do SIWZ - Projekt budowlany wraz z przedmiarem robót. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166178 Fri, 15 Feb 2019 09:23:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166178 <![CDATA[Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Kopernika 10 w Kętrzynie w ramach projektu objętego umową o dofinansowanie nr RPWM.04.03.02-28-0034/17-00]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na termomodernizacji budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Kopernika 10 w Kętrzynie, lokalizacja: województwo warmińsko-mazurskie, Gm. Miejska Kętrzyn, Dz. Nr 98/5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku Nr 10 do SIWZ - Projekt budowlany z przedmiarem robót. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1163611 Fri, 15 Feb 2019 09:22:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1163611 <![CDATA[Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego przy ul. Targowej 1 w Kętrzynie w ramach projektu objętego umową o dofinansowanie nr RPWM.04.03.02-28-0029/17-00.]]> 1. Przedmiot zamówienia: Modernizacja energetyczna budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Targowej 1 w Kętrzynie, Dz. Nr 52. 2. Stan obiektu do termomodernizacji: Budynek mieszkalny wielorodzinny, zlokalizowany w płn. - wsch. części Kętrzyna. Obiekt 3 kondygnacyjny, podpiwniczony, poddasze częściowo przeznaczone na cele mieszkalne. Wybudowany metodą tradycyjną. Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej / strop nad piwnicą typu Kleina. Pozostałe stropy drewniane z ślepym pułapem. Dach konstrukcji drewnianej, pokryty dachówką ceramiczną. Stolarka okienna w większości wymieniona na PCV, reszta drewniana. Drzwi zewnętrzne drewniane. Na działce nie występują obiekty i obszary stanowiące przedmiot ochrony konserwatorskiej i archeologicznej ani obiekty i obszary stanowiące przedmiot ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. Warunki i wymagania w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – nie dotyczy. 3. Zakres robót: 1) Termomodernizacja budynku: - ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem grafitowym 14 cm (λ=0,031W/m2K) Płyty styropianowe do fasad (λ=0,031) o gr. 14 cm, mocowane na klej i mechanicznie na kołki systemowe. Tynk elewacyjny barwiony w masie mineralny – baranek (na cokołach mozaikowy) gr. 1,5 cm, według rozwiązania systemowego producenta: podkład tynkarski, siatka zbrojąca z włókna szklanego, zaprawa zbrojąca. Ostateczny wybór tynku, jego faktury i koloru do ustalenia z Projektantem na etapie inwestycji po przedstawieniu próbki konkretnego producenta. - ocieplenie ściany wewnętrznej na strychu styropianem grafitowym 14 cm (λ=0,031W/m2K) - ocieplenie stropu pod poddaszem nieogrzewanym wełną mineralną gr. 21 cm oraz 23 cm - ocieplenie stropu nad nieogrzewaną piwnicą: styropian grafitowy 17 cm 2) wymiana stolarki drzwiowej – wejściowej, na strych i do piwnicy. Należy wymienić starą stolarkę drzwiową na nową o lepszych parametrach izolacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 10 do SIWZ - Projekt budowlany wraz z przedmiarem robót. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166182 Fri, 15 Feb 2019 09:19:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166182 <![CDATA[Dostawa i montaż placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż placu zabaw przy żłobku w Dobrzykowicach (gmina Długołęka, powiat wrocławski). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166517 Thu, 14 Feb 2019 23:55:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166517 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019 dotyczące wykonania robót budowlanych w zakresie: wykończenia wnętrz w budynku produkcyjno-magazynowym z częścią handlową i biurową w m. Łańcut ul. Podzwierzyniec 16, dz. nr ewid. 809/14]]> 1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane. 2. Nazwa zamówienia: wykonanie robót budowlanych w budynku produkcyjno-magazynowym z częścią handlową i biurową w m. Łańcut, ul. Podzwierzyniec 16, dz. nr ewid. 809/14 w ramach Zadania 1. Budowa hali produkcyjno - magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą w realizowanym przez Zamawiającego projekcie pn. „Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie na rynek wielkogabarytowych kompozytowych basenów rekreacyjnych metodą infuzji” w zakresie: A. Wykończenia wnętrz • malowanie powierzchni wewnętrznych, • montaż okładziny ściennej, • licowanie ścian płytkami • położenie płytek podłogowych • wykonanie cokolików, • dostawa i montaż balustrady, • dostawa i montaż drzwi wewnętrznych. Pełna treść zapytania ofertowego w załączeniu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167088 Thu, 14 Feb 2019 23:32:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167088 <![CDATA[Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania rewitalizacji infrastruktury parku – ścieżki piesze w Strefie A i C (MRPO.6.3.2/18)]]> Kod / kody CPV : 45000000-7 (Roboty budowlane) 45233161-5 Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych DANE CHARAKTERYZUJĄCE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych (w rozumieniu Prawa Budowlanego) w ramach zadania rewitalizacja infrastruktury parku. Zakres planowanych do przeprowadzenia prac określony jest w projekcie budowlanym stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Zakres robót realizowany na podstawie decyzji pozwolenia na budowę Prezydenta Miasta Krakowa NR 992/6740.1/2017, znak: UA-01-5.6740.1.359.2017.JKU z dnia 12.06.2017r. oraz decyzji NR 2264/6740.1/2017, znak: UA-01-5.6740.1.2461.2017.KGR z dnia 27.11.2017r. Zamierzenie budowlane planowane jest do realizacji w Swoszowicach Krakowie przy ul. Kąpielowej. Dotyczy rewitalizacji zespołu parkowego przy Uzdrowisku w Swoszowicach obejmujący swym zakresem STREFĘ A i STREFĘ C. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w punkcie III załączonego pod publikację ZAPYTANIA OFERTOWEGO. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167085 Thu, 14 Feb 2019 22:32:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167085 <![CDATA[Roboty budowlane - Przebudowa istniejącego budynku położonego przy ul. Stodolnej 7 w Woli Okrzejskiej wraz z częścią handlowo-magazynową, w oparciu o istniejącą dokumentację projektową (projekt budowlany)]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - Przebudowa istniejącego budynku położonego przy ul. Stodolnej 7 w Woli Okrzejskiej wraz z częścią handlowo-magazynową (termomodernizacja), w oparciu o istniejącą dokumentację projektową (projekt budowlany) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167004 Thu, 14 Feb 2019 20:27:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167004 <![CDATA[Zakup robót i materiałów budowlanych celem wybudowania i uruchomienia instalacji fotowoltaicznych o mocach 1 x 630,00 kW i 2 x 90,00 kW w miejscowości Czerniewice]]> Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu robót i materiałów budowlanych w zakresie wybudowania i uruchomienia instalacji PV, w tym 1 szt. o mocy 0,630 MW oraz 2 sztuki po 90,0 kW każda w miejscowości Czerniewice (adres inwestycji: instalacja 630,0 kW - miejscowość Czerniewice działki nr 589, 590; gmina Czerniewice, powiat Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie oraz instalacje 2 x 90,0 kW - miejscowość Czerniewice działki nr 105/8, 106/7, 107/7, 589; gmina Czerniewice, powiat Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie) wraz z uruchomieniem instalacji oraz przeprowadzeniem wszelkich badań i pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami technicznymi oraz opracowanie dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zobowiązany będzie także do przeprowadzenia ostatecznego odbioru wykonanych instalacji fotowoltaicznych i uzyskania (w imieniu Zamawiającego) od Operatora Sieci Dystrybucyjnej potwierdzenia o możliwości świadczenia usługi dystrybucji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167022 Thu, 14 Feb 2019 17:19:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167022 <![CDATA[Wykonanie prac budowlano-konserwatorskich w Pocysterskim Zespole Klasztorno-Pałacowym w Rudach]]> Przedmiotem projektu jest wykonanie prac budowlano-konserwatorskich - rekonstrukcja Pocysterskiego Zespołu Klasztorno-Pałacowego w Rudach. Prace będą polegały na: - Konserwacji elewacji wschodniej zewnętrznej Klasztoru - odcinek T - Konserwacji i rekonstrukcji balustrad tarasów w elewacji wschodniej zewnętrznej Pałacu Opata; - Konserwacji i rekonstrukcji wątków ceglanych w pomieszczeniach skryptorium. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167039 Thu, 14 Feb 2019 16:22:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167039 <![CDATA[Budowa budynku zakładu produkcji styropianu z częścią magazynową oraz socjalno-administracyjną]]> Budowa budynku zakładu produkcji styropianu z częścią magazynową oraz socjalno-administracyjną w systemie generalnego wykonawstwa z zakresem prac wynikającym z branżowych projektów budowlanych z wyłączeniem infrastruktury zewnętrznej i zagospodarowania terenu. Roboty budowlane powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową dostępną do pobrania pod adresem: https://drive.google.com/drive/folders/1DQcZEHiznxkHvm89j3q2SppQqhhKyOl0?usp=sharing Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w oparciu o zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wynikających z dokumentacji projektowej, z zachowaniem tych samych standardów technicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamawianej inwestycji. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem, oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż założone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a ponadto muszą to być materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Minimalny okres gwarancji na wykonane roboty budowlane musi wynosić min. 5 lat od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. Zamawiające nie dopuszcza płatności częściowych ani zaliczkowych. Całość wynagrodzenia na rzecz wykonawcy będzie wypłacona po odbiorze budynku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167031 Thu, 14 Feb 2019 16:10:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167031 <![CDATA[Wykonanie prac remontowo-budowlanych w lokalu mieszczącym się w Gliwicach, przy ul. Mewy 34]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo-budowlanych z montażem wyposażenia (robocizna) oraz zakupem niezbędnych materiałów budowlanych potrzebnych do przeprowadzenia prac zgodnych ze szczegółowym opisem zamówienia. Prace remontowo budowlane dotyczą pomieszczeń w żłobku dla dzieci do lat 3, mieszczących się w lokalu mieszczącym się przy ul. Mewy 34, 44-100 Gliwice https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166979 Thu, 14 Feb 2019 15:09:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166979 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 3a/OWIES/2019 NA: adaptację pomieszczeń biurowych Centrum Ekonomii Społecznej i Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej w Elblągu]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest adaptacja pomieszczeń biurowych Centrum Ekonomii Społecznej oraz Inkubatora Przedsiębiorczości Społecznej, mieszczących się w Elblągu, przy ulicy Związku Jaszczurczego 17. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15053 Thu, 14 Feb 2019 15:01:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15053 <![CDATA[Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 1119 przy ul. Mickiewicza 22 w Gorzowie Wlkp. w ramach realizacji Projektu pn. „Mieszkać lepiej”]]> II.1 Zadanie nr 1 wykonanie remontu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 1119 przy ul. Mickiewicza 22 w Gorzowie Wlkp. w następującym zakresie: - remont klatki schodowej, - wymiana stolarki okiennej na klatce schodowej, - wymiana podłogi na strychu, - docieplenie ściany szczytowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166960 Thu, 14 Feb 2019 14:16:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166960