Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Roboty budowlane https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 21 Aug 2019 19:48:47 +0200 <![CDATA[Termomodernizacja budynku w ramach zadania pn." Zwiększenie efektywności energetycznej i termomodernizacja przedsiębiorstwa "MAJUS M.P.J. BRYNDZA"]]> Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku głównej siedziby przedsiębiorstwa "MAJUS M.P.J. BRYNDZA" zlokalizowanego przy ulicy Mickiewicza 27 w Wadowicach w ramach projektu pn. „Zwiększenie efektywności energetycznej i termomodernizacja przedsiębiorstwa "MAJUS M.P.J. BRYNDZA" , współfinansowana ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach nr RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18, Działania 4.2. EKO – Przedsiębiorstwa. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202010 Wed, 21 Aug 2019 15:04:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202010 <![CDATA[Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania „Zwiększenie efektywności energetycznej i termomodernizacja przedsiębiorstwa "MAJUS M.P.J. BRYNDZA"]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 28,56 kWp na dachu budynku głównej siedziby przedsiębiorstwa zlokalizowanego przy ulicy Mickiewicza 27 w Wadowicach w ramach projektu pn. Zwiększenie efektywności energetycznej i termomodernizacja przedsiębiorstwa "MAJUS M.P.J. BRYNDZA”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 w ramach nr RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18, Działania 4.2. EKO – Przedsiębiorstwa. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201965 Wed, 21 Aug 2019 14:32:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201965 <![CDATA[Postępowanie nr 30388743 - Budowa przyłączy ciepłowniczych oraz węzła ciepłowniczego w Gdańsku]]> Przedmiotem zamówienia są prace obejmujące: Zadanie 1: a) budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Siennej 21 w Gdańsku b) zaprojektowanie i budowa węzła cieplnego dla budynku przy ul. Siennej 21 w Gdańsku Zadanie 2: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Kochanowskiego 20a w Gdańsku. a) (pkt. C1 - trójnik w pkt. C3) DN40/110 b) (pkt. C3 - zawory odcinające w budynku) DN25/90 Zadanie 3: Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Biskupia 31 w Gdańsku. Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących Prac: • roboty technologiczne • roboty odtworzeniowe • wykonanie dokumentacji projektowej • roboty instalacyjne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej (technicznej) stanowiącej Załącznik nr 4 do SIWZ oraz w treści wzoru umowy i dołączonych do niej dokumentów stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ. W każdym przypadku, gdy załączone do SIWZ dokumenty wskazują nazwę własną producenta elementów infrastruktury ciepłowniczej dopuszcza się wykorzystanie elementów równoważnych, w tym wyprodukowanych przez innego producenta, o ile spełniają one wszystkie normy i wymagania wskazane w tych dokumentach. Wykonawca, który proponuje wykorzystanie rozwiązań równoważnych, jest obowiązany wykazać na etapie składania oferty, że oferowane przez niego rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ewentualne wskazanie nazw własnych w załączonych do SIWZ dokumentach uzasadnione jest koniecznością kompleksowego podejścia do projektowania sieci ciepłowniczych w jednym systemie technologicznym uwzględniając technologie zastosowane w istniejącej infrastrukturze. Realizacja prac związanych z budową przyłączy obejmuje roboty technologiczne (rozumiane jako ułożenie ciepłociągów w wykonanym wykopie, wykonanie wszystkich prac spawalniczych potwierdzonych pozytywnym protokołem odbioru świetleń spawów wraz z mufowaniem, zapewniające ciągłą i stabilną pracę sieci ciepłowniczej, zasypanie wykopów bez odtworzenia nawierzchni), uruchomienie wybudowanego przyłącza ciepłowniczego (zgodnie z Wytycznymi techniczno-eksploatacyjnymi do projektowania, budowy i eksploatacji rurociągów układanych bezpośrednio w gruncie stanowiącymi załącznik nr 1 do Umowy) oraz roboty odtworzeniowe, rozumiane jako przywrócenie terenu do stanu poprzedniego lub określonego w dokumentacji projektowej i uzgodnieniach. Realizacja prac objętych zadaniem nr 1 związanych z zaprojektowaniem i budową węzła ciepłego obejmuje wykonanie na podstawie załączonej dokumentacji technicznej, w tym warunków technicznych projektu technologii i AKPiA węzła cieplnego dla potrzeb budynku przy ul. Siennej 21 w Gdańsku oraz uzgodnienie tych dokumentów z zamawiającym, budowę węzła cieplnego na podstawie wykonanej dokumentacji projektowej, połączenie węzła z miejską siecią ciepłowniczą oraz instalacją wewnętrzną w budynku, a także uruchomienie węzła cieplnego. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do: a) zrealizowania robót budowlanych zgodnie z zakresem zamówienia; b) dostawy wszelkich materiałów i urządzeń niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z zaoferowaną przez Wykonawcę technologią wykonania robót; c) dokonania innych czynności określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ; d) dokonania wszelkich wymaganych formalności administracyjno-prawnych niezbędnych do należytej realizacji prac, w tym uzyskania wszelkich uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń i innych decyzji administracyjnych, jak również uzgodnień z podmiotami trzecimi niezbędnymi do należytego wykonania przedmiotu zamówienia, z wyłączeniem tych, które zostały wyraźnie zastrzeżone jako leżące w gestii Zamawiającego; e) wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ, umową, Polskimi normami i zasadami sztuki budowlanej oraz z zachowaniem wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa i z dokumentacji stanowiącej Załącznik nr 4 do SIWZ, jak również wynikających z dokonanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego uzgodnień i porozumień z podmiotami trzecimi, w tym z właścicielami nieruchomości na trasie ciepłociągu. f) sporządzenia dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej według wytycznych stanowiących załącznik nr 1 do umowy i przekazania jej Zamawiającemu. g) przeniesienia na Zamawiającego majątkowych praw autorskich do dokumentacji powykonawczej, dokumentacji projektowej węzła w zakresie i na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, h) pokrycia we własnym zakresie kosztów zużycia wody i energii elektrycznej oraz ciepła, odprowadzania ścieków, transportu i przekazania do utylizacji odpadów powstałych w wyniku lub w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201972 Wed, 21 Aug 2019 14:12:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201972 <![CDATA[Część I Zadanie 1 pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej o przekroju kołowym – obszar ul. Grota Roweckiego w Strzelinie” Zadanie 2 pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej o przekroju nieregularnym” Część II Zadanie 5 pn. „Remont obiektów centralnej pompowni ścieków w Strzelinie - renowacja rurociągów międzyobiektowych i elementów komory zlewczej”]]> Część I Zadanie 1 pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej o przekroju kołowym - obszar ul. Grota Roweckiego w Strzelinie” Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Strzelin – metodą rękawa nasączonego żywicą utwardzaną termicznie lub promieniami UV. Renowacja zostanie przeprowadzona w ulicy Grota Roweckiego. Zadanie 2 pn. „Renowacja sieci kanalizacyjnej o przekroju nieregularnym” Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie bezwykopowej renowacji kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Strzelin – metodą rękawa nasączonego żywicą utwardzaną termicznie lub promieniami UV. Renowacja zostanie przeprowadzona w następujących ulicach: 1) ul. Staromiejska w Strzelinie (od Wojska Polskiego do ul. Krasińskiego i Sosnowej), 2) ul. Zielna w Strzelinie (od ul. Staromiejskiej do ul. Górzystej), 3) ul. Ogrodowa w Strzelinie: a) odcinek I od ul. Piłsudskiego do ul. Sienkiewicza, b) odcinek II - od ul. Sienkiewicza do ul. Słowackiego, 4) ul. Słowackiego w Strzelinie. Część II Zadanie 5 pn. Remont obiektów centralnej pompowni ścieków w Strzelinie - renowacja rurociągów międzyobięktowych i elementów komory zlewczej. Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie renowacji obiektów na terenie centralnej pompowni ścieków w Strzelinie, ul. Brzegowa. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję na każdą z Części zamówienia. Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym dla każdej z Części zamówienia odrębnie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201971 Wed, 21 Aug 2019 13:54:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201971 <![CDATA[Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Wiśnicz ( ul. ks. Józefa Białki, Rynek, sięgacze od ul. Pogodnej, ul. Lipnicka) - etap II.]]> Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Wiśnicz ( ul. ks. Józefa Białki, Rynek, sięgacze od ul. Pogodnej, ul. Lipnicka)- etap II W ramach realizacji tego zadania zaplanowano budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 465,5 mb wraz z przykanalikami z rur PVC fi 160 o długości 117 mb. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: − Dokumentacja projektowa – załącznik Nr 7 − Przedmiar robót - załącznik Nr 8 − Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik Nr 9 załączniki do Zapytania ofertowego. Dokumentacja ta jest załącznikiem do zapytania ofertowego i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego i na stronie internetowej bazy konkurencyjności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201757 Wed, 21 Aug 2019 12:20:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201757 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wykonanie robót wykończeniowych na potrzeby Dziennego Domu Pomocy w Dobrzechowie w ramach realizacji projektu „Dzienny Dom Pomocy w Dobrzechowie”, nr wniosku RPPK.08.03.00-18-0050/18.]]> Przedmiotem zamówienia są roboty wykończeniowe w budynku przeznaczonym na Dzienny Dom Pomocy w Dobrzechowie. Roboty wykończeniowe obejmują: - szpachlowanie, malowanie – 457.100 m2 - wykonanie okładzin ściennych – 179.720 m2 - wykonanie okładzin podłogowych – 270.900 m2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do zapytania ofertowego „Przedmiar robót” oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201898 Wed, 21 Aug 2019 10:58:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201898 <![CDATA[Roboty budowlane w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Widnej 7 w Gdyni polegające na: wykonaniu pionów wodno-kanalizacyjnych oraz montażu zaworów podpionowych oraz wyprowadzenie zaworów na zewnątrz poza obrys pralniczy w 2 klatkach budynku czteropiętrowego – łącznie 6 pionów (3 piony na każdą klatkę schodową, gdzie znajduje się po 15 mieszkań).]]> Roboty budowlane w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Widnej 7 w Gdyni polegające na wykonaniu pionów wodno-kanalizacyjnych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201873 Wed, 21 Aug 2019 10:40:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201873 <![CDATA[Prace konserwatorskie polichromii ścian wewnętrznych w kościele pw. św. Michała Archanioła w Blankach]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac konserwatorskich przy gotyckich polichromiach ścian wewnętrznych (usunięcie XIX-wiecznego tynku, usunięcie pobiał, wykonanie badań mikrobiologicznych (w miarę potrzeb), dezynfekcję miejsc zagrożonych mikrobiologicznie (w miarę potrzeb, preparat dobrany w oparciu o wyniki badań), konsolidacja warstwy malarskiej (w miarę potrzeb), podklejenie pęcherzy i rozwarstwień tynku, naprawa muru, zbrojenie pęknięć prętami ze stali nierdzewnej po stwierdzeniu takiej konieczności, uzupełnienie ubytków podłoża zaprawą wapienno-piaskową, analiza i interpretacja ikonograficzną oraz stylistyczną odsłoniętej polichromii, podsumowanie wyników analizy i interpretacji polichromii ściennych ) w Kościele pw. św. Michała Archanioła w Blankach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201870 Wed, 21 Aug 2019 10:11:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201870 <![CDATA[Zwiększenie efektywności energetycznej budynku w Bartoszycach przez firmę Materiały Budowlane Hurt-Detal Arkadiusz Gołombiewski wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac termomodernizacyjnych w obiekcie znajdującym się w Bartoszycach przy ul. Przemysłowej 22 oraz wymiana źródła ciepła i wykonanie instalacji fotowoltaicznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201874 Wed, 21 Aug 2019 10:02:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201874 <![CDATA[Roboty naprawcze - uzupełniające w ramach inwestycji „Kompleksowa termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej w gminie Lipsko]]> 1. „Roboty naprawcze - uzupełniające w ramach inwestycji „Kompleksowa termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej w gminie Lipsko”. Zamówienie obejmuje wykonanie robót naprawczych niewykonanych lub nienależycie wykonanych przez poprzedniego wykonawcę w ramach zadania „Kompleksowa termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej w gminie Lipsko”. Zakres robót obejmuje m.in: a) Budynek świetlicy wiejskiej w Krępie Kościelnej: - przeniesienie podgrzewacza wody z garażu do pomieszczenia świetlicy, - wykonanie ocieplenia cokołu budynku z płyt styropianowych – 38,76 m2, - montaż uziomów szpilkowych – szt. 2 - wykonanie pokrycia daszka nad wejściem głównym blachą – 1,3 m2 - montaż zlewozmywaka z odprowadzeniem – 1 szt. b) Budynek świetlicy w Wiśniówku: - demontaż schodów wejściowych betonowych, - wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych, - sfrezowanie posadzki betonowej - 8 m2 - podniesienie nadproży w drzwiach wewnętrznych, - montaż puszek instalacji odgromowej – szt. 8 - demontaż i ponowny montaż parapetów zewnętrznych – 14,56 m2 - demontaż i ponowny montaż obróbek blacharskich kominów oraz ogniomurów -32,62 m2 - naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną – 40 m2 - montaż umywalek i przepływowych podgrzewaczy wody z wykonaniem zasilania w wodę i prąd, - wykonanie posadzek oraz cokołów z płytek gresowych powierzonych przez zamawiającego – 391,58 m2. - wykonanie ocieplenia cokołu budynku z płyt styropianowych c) Budynek świetlicy w Katarzynowie - wykonanie ocieplenia cokołu budynku z płyt styropianowych – 36,88 m2, - demontaż sufitu z płyt OSB, wypoziomowanie i ponowny montaż sufitu – 63,3 m2 - wykonanie obróbek blacharskich (pas podrynnowy i nadrynnowy) - wymiana podejścia do grzejnika przepływowego – szt. 2 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201868 Wed, 21 Aug 2019 09:47:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201868 <![CDATA[Wykonanie prac związanych z przebudową instalacji c.o. oraz elektrycznej w systemie wysokosprawnej kogeneracji w firmie PEB Sp. z o.o.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa modułu kogeneracyjnego wraz z inteligentnym systemem zarzadzania energią oraz wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową instalacji c.o. oraz elektrycznej w budynku Zamawiającego mieszczących się przy ul. Ametystowa 1, 20-577 w Lublinie, na działce nr 105/5 w ramach realizacji projektu „Przebudowa istniejących instalacji c.o. i elektrycznej w system wysokosprawnej kogeneracji w firmie PEB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Zakres robót obejmuje zakup środka trwałego tj. zakup modułu kogeneracyjnego wraz z inteligentnym systemem zarządzania energią, roboty budowlane polegające na montażu drzwi ppoż., montażu ościeżnic stalowych, montażu podłogi technicznej oraz system odprowadzania spalin, system bezpieczeństwa do ulatniania gazu, zabezpieczenie elektryczne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201861 Wed, 21 Aug 2019 09:21:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201861 <![CDATA[Dostawa usługi modernizacji pomieszczeń produkcyjnych]]> Przedmiotem zapytania jest wykonanie prac modernizacyjno dostosowawczych w pomieszczeniu w który będzie przebiegał proces produkcyjny. Prace obejmą: - założenie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej oraz filtrów HEPA, rozprowadzenie instalacji sprężonego powietrza, założenie instalacji wyciągowej do powietrza, - zabezpieczenie wnęk okiennych poprzez dodanie szczelnych szyb wewnętrznych, - wylanie posadzki na powierzchni 398,25 m2 (powierzchnia hali 13,5m x 29,5m) - montaż sufitów podwieszanych, - montaż oświetlenia LCD ( 40 szt.), lamp UV (5 szt.), - wykonanie i montaż szaf nitrogenowych z instalacją suchego powietrza i czujnikami badającymi środowisko wewnątrz szaf – 3 sztuki, - wydzielenie boksu z profili aluminiowych o wymiarach 690 x 480 x 290 cm z drzwiami o szerokości 100 cm na potrzeby kontroli jakości, - wykonanie śluzy wstępnej między halą produkcyjną a szatnią „czystą” o wymiarach ok. 300 x 120 x 250 cm wraz z instalacją wymiany powietrza oraz lampą UV, - wyodrębnienie pomieszczenia gospodarczego na środki dezynfekcyjne (wymiary ok. 250 x 150 x250 cm), - wyodrębnienie szatni „czystej” (wymiary 250 x 350 x 270 cm) i montaż szafek na obuwie czyste oraz wieszaków na fartuchy/mundurki czyste, założenie instalacji wentylacyjnej oraz lamp UV, - wyodrębnienie łazienki oraz WC – montaż minimum 3 umywalek im) instalacja 2 toalet (wymiary 300 x 300 x 270 cm), - wyodrębnienie szatni „szarej” – montaż szafek na obuwie „brudne” i fartuchy/mundurki „brudne”, założenie instalacji wentylacyjnej oraz lamp LCD (wymiary ok. 350 x 400 x 270 cm), - wyodrębnienie drugiej śluzy osobowej przy przejściu do strefy brudnej (wymiary ok. 350 x 200 x 270 cm), - montaż dozowników do mydła i dozowników z płynem dezynfekcyjnym do rąk. WAŻNE: Efektem końcowym realizacji zadania ma być dostosowanie posiadanego pomieszczenia o powierzchni 398,25 m2 i kubaturze 2 787 m3 do potrzeb nabywanej linii i realizacji procesu produkcji oraz jednoczesne podwyższenie klasy czystości klasy medycznej do „D” (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. - Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844 z późniejszymi zmianami; Ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych - Dz.U. 2010 nr 107 poz. 679 z późniejszymi zmianami). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201853 Wed, 21 Aug 2019 08:00:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201853 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 01/AB na roboty budowlane , sanitarne i elektryczne]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane , sanitarne i elektryczne realizowane w ul. Olsztynie na rzecz uruchomienia nowego ośrodka medycyny estetycznej i kosmetologii. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Pakiety zdrowia i urody” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201811 Tue, 20 Aug 2019 20:07:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201811 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/AK/2019 na wykonanie robót budowlano-adaptacyjnych wraz z niezbędnymi materiałami i wyposażeniem i ich dostawą]]> Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlano-adaptacyjnych wraz z niezbędnymi materiałami i wyposażeniem i ich dostawą na miejsce realizacji robót w lokalu Placówki Wsparcia Dziennego mieszczącej się przy ul. Eleonory Wodzickiej 2, 32-088 Korzkiew, w zakresie zgodnym z opisem przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1), w ramach projektu „Aktywna Korzkiew - utworzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” (nr projektu: RPMP.09.02.01-12-0138/18), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9 Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie, typ projektu C. wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży, realizowanego przez Fundację Kształcenia, Wypoczynku i Rekreacji w Krakowie, ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201542 Tue, 20 Aug 2019 17:20:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201542 <![CDATA[Wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych budynku położonego przy ul. Daszyńskiego 18 w Starym Sączu na potrzeby Dziennego Domu Seniora w ramach projektu pn. „Dzienny Dom Seniora” realizowanego w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020]]> I. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych budynku położonego przy ul. Daszyńskiego 18 w Starym Sączu na potrzeby Dziennego Domu Seniora w ramach projektu: „Dzienny Dom Seniora” realizowanego w ramach Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. II. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został opisany w Zapytaniu ofertowym oraz w Załączniku nr 1 - Przedmiarze robót. III. Miejsce realizacji robót budowlanych: ul. Daszyńskiego 18, 33-340 Stary Sącz. IV. Zamawiający wymaga, by na przedmiot zamówienia wykonawca udzielił min. 3-letniej gwarancji i 3-letniej rękojmi. V. Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. VI. Zamówienie jest współfinansowane ze środków unijnych. Projekt pn. „Dzienny Dom Seniora” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Region Spójny Społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR, Typ projektu: B – Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności placówek zapewniających dzienną opiekę i aktywizację osób niesamodzielnych na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu RPMP.09.02.03-IP.01-12-073/17. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201796 Tue, 20 Aug 2019 17:02:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201796 <![CDATA[Przebudowa oraz dostosowanie budynku Hali Napraw Bieżących do napraw autobusów napędzanych gazem CNG]]> Przebudowa oraz dostosowanie budynku Hali Napraw Bieżących do napraw autobusów napędzanych gazem CNG - wykonanie instalacji wentylacji w Hali Napraw Bieżących - wykonanie instalacji grzewczej - wymiana instalacji elektrycznej w Hali Napraw Bieżących - wykonanie posadzki antyelektrostatycznej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22502 Tue, 20 Aug 2019 16:57:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22502 <![CDATA[ZAKUP MATERIAŁÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH - PRACE TERMOMODERNIZACYJNE]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i robót budowlanych związanych bezpośrednio ze zmniejszeniem zapotrzebowania na energię końcową lub zmniejszeniem strat energii pierwotnej w obiekcie hotelowym – Hotel Kmicic ul. Przemysłowa 24, 23-200 Kraśnik woj. lubelskie. 2. Wykonawca dostarczy i uruchomi produkty stanowiące przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym Zamawiającego. 3. Wykonawca dostarczy wyłącznie fabrycznie nowe materiały. 4. Wycenę dostaw i prac związanych z realizacją przedmiotu zamówienia należy określić wg wzoru – Formularz kosztorysu ofertowego (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego). Wszystkie przewidywane prace należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, udzielonymi pozwoleniami, a także wymaganiami technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót, pod nadzorem uprawnionego inżyniera pełniącego samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Materiały użyte do wykonywania prac powinny posiadać aktualne atesty i dopuszczenia do stosowania. Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów odpowiedzialny będzie Wykonawca robót. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. Podane w projekcie budowlanym parametry materiałów stanową tylko przykład i wskazują na minimalną jakość produktu, ich trwałość, bezpieczeństwo, cech fizykalnych i parametrów. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub zbliżonych do tych, jakie zostały określone w projekcie budowlanym i może być oznaczona innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający wymaga, aby rozliczenie z Wykonawcą (wystawianie faktur) nastąpiło po wykonaniu zamówienia, potwierdzonego protokołem odbioru (bez uwag). Część 3. Ocieplenie ściany zewnętrznej cokołu Część 4. Ocieplenie ściany przy gruncie Część 6. Ocieplenie stropu zewnętrznego Część 7. Ocieplenie stropodachu Część 8. Wymiana drzwi zewnętrznych Część 10. Montaż systemu zarządzania energią. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201732 Tue, 20 Aug 2019 15:35:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201732 <![CDATA[Dostosowanie i adaptacja pomieszczeń żłobka ( prace remontowo-wykończeniowe i adaptacyjne) współfinansowana w ramach projektu pn. "AKADEMIA ZUCHÓW” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.]]> a) Przedmiotem zamówienia jest adaptacja wynajmowanych pomieszczeń przeznaczonych na funkcjonowanie żłobka w miejscowości Mordarka, 34-600 Limanowa. b) Tryb udzielenia zamówienia- do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) zapytanie prowadzone jest zgodnie z wytycznymi w zakresie udzielania zamówień publicznych w ramach projektów współfinansowanych z EFS tj. Podręcznikiem kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. c) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201717 Tue, 20 Aug 2019 13:57:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201717 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 005/2019 na wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR).]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który wykona zewnętrzną instalację wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową dla budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR). Działki na których zlokalizowany będzie budynek CBR, dla którego należy wykonać instalację zewnętrzną znajdują się w Lubartowie (gmina: Lubartów; powiat: lubartowski; województwo: lubelskie), są to działki nr 42/2 oraz 58. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201493 Tue, 20 Aug 2019 13:45:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201493 <![CDATA[Zakup i montaż urządzeń dla budowy systemu opomiarowania kluczowych miejsc sieci kanalizacyjnej]]> Przedmiot zamówienia stanowi dostawa 8 sond do pomiaru poziomu wraz z instalacją w istniejących studniach/komorach kanalizacji ogólnospławnej i sanitarnej, eksploatowanej przez LPWiK S.A. oraz dostawa i montaż 7 szafek telemetrycznych zbierających dane z przedmiotowych sond pomiarowych. Etapy realizacji zadania: 1. Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji technicznej wraz z uzyskaniem zezwoleń na prowadzenie prac w terenie. 2. Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji elektrycznej/AKPiA. 3. Dostawa i przygotowanie kompletnych szaf telemetrycznych do montażu wraz z urządzeniami pomiarowymi, zgodnie z uzg. dokumentacją. 4. Montaż urządzeń pomiarowych i szaf w terenie wraz z testami uruchomienia. Zamówienie nie obejmuje przekazu danych do systemów teleinformatycznych Zamawiającego. Zamawiający udostępni Wykonawcy aktualne kopie map zasadniczych działek do celów związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania ofertowego – zasada konkurencyjności – Opis Przedmiotu Zamówienia. 32573000-0 Komunikacyjny system sterowania 38821000-6 Radiowe urządzenia zdalnie sterowane 38800000-3 Urządzenia sterujące procesem przemysłowym i urządzenia do zdalnego sterowania 42961000-0 System sterowania i kontroli 51900000-1 Usługi instalowania systemów sterowania i kontroli c. d. w treści Zapytania ofertowego - zasada konkurencyjności zamieszczonym na stronie www.lpwiksa.pl w zakładce Przetargi -> Przetargi unijne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201708 Tue, 20 Aug 2019 13:30:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201708 <![CDATA[Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku firmy "Diatrak S.C. wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Zamawiającego wraz z dostawa i montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 4,8 kWp. Powyższe prace będą odbywały się w budynku Zamawiającego mieszczącego się w miejscowości Strzyżewice 11, na działce nr 461/2 w ramach realizacji projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynku firmy DIATRAK S.C.” Zakres robót obejmuje: ocieplenie budynku, wymianę stolarki okienno-drzwiowej z bramami do garaży, modernizacje c.o., modernizację c.w.u, wymianę oświetlenia na LED wraz z systemem zarzadzania energią oraz dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej o mocy co najmniej 4,8 kWp – 1 komplet. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201673 Tue, 20 Aug 2019 12:05:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201673 <![CDATA[Budowa elektroenergetycznego przyłącza napowietrznego SN 15 kV i stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4 kV]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa elektroenergetycznego przyłącza napowietrznego SN 15 kV oraz stacji transformatorowej napowietrznej 15/0,4 kV. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201448 Tue, 20 Aug 2019 11:38:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201448 <![CDATA[„Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW SIARKOPOL TARNOBRZEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na terenie „Strefy przemysłowej Jeziórko”]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 2 MW SIARKOPOL TARNOBRZEG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ na terenie „Strefy przemysłowej Jeziórko” oraz przyłączenie w/w instalacji do krajowego systemu elektroenergetycznego wraz z uruchomieniem, i uzyskaniem dokumentacji formalno-prawnej wymaganej przez obowiązujące przepisy prawa, niezbędnej do uruchomienia i eksploatacji farmy fotowoltaicznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201214 Tue, 20 Aug 2019 09:52:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201214 <![CDATA[Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku firmy Z.P.U.H. Borkop Jan Boroch wraz z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Zamawiającego wraz z dostawa i montażem instalacji fotowoltaicznej na dachu o mocy co najmniej 3,6 kWp. Powyższe prace będą odbywały się w budynku Zmawiającego mieszczącego w miejscowości Mazanów, 24-340 Józefów nad Wisłą na działce o nr 15/33 w ramach realizacji projektu „Głęboka termomodernizacja budynku firmy Z.P.U.H. Borkop Jan Boroch”. Zakres robót obejmuje: wymianę okien i drzwi, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie ścian fundamentowych, ocieplenie stropodachu, ocieplenie podłogi na gruncie, Modernizacja instalacji oświetleniowej, modernizację c.o. (Instalacja c.o., instalacja gazu), modernizacja instalacji c.w.u., modernizacja wentylacji oraz dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej do wytwarzania energii elektrycznej z energii słonecznej o mocy co najmniej 3,6 kWp – 1 komplet. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201611 Tue, 20 Aug 2019 09:33:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201611 <![CDATA[Budowa urządzeń placu zabaw i małej architektury, przeniesienie istniejącego placu zabaw wraz z ogrodzeniem, budowa altan/boksów śmietnikowych]]> Referat Gospodarki Komunalnej, Dróg i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Starachowicach, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zaprasza do złożenia oferty, w ramach Funduszu Spójności, Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz projektu „Starachowice OD nowa” na podstawie Wniosku o dofinansowanie nr 23/MRM/2015 i umowy nr DPT/BDG-II/POPT/90/16 z dnia 19.08.2016 r. Więcej szczegółów znajduje się w załączniku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22474 Tue, 20 Aug 2019 08:14:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22474 <![CDATA[Termomodernizacja 4 budynków oraz wykonanie instalacji inteligentnego systemu zarządzania energią cieplną]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie termomodernizacji 4 budynków, zgodnie ze szczegółowym zakresem prac ujętym w dokumentacji projektowej. Łączny zakres prac obejmuje: a) modernizację systemu ciepłej wody użytkowej – zastosowanie pomp cyrkulacyjnych; b) termomodernizację dachów – montaż płyt izolacyjnych, papy i obróbek; c) montaż stolarki drzwiowej o podniesionej termoizolacyjności; d) montaż stolarki okiennej; e) termomodernizację, w tym: przegród – ścian zewnętrznych, montaż płyt izolacyjnych, uszczelnienie, obróbki oraz niezbędną w tym zakresie modernizację elewacji; f) modernizację systemu grzewczego – system komputerowy do sterowania systemem grzewczym; g) system rekuperacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1187044 Mon, 19 Aug 2019 21:48:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1187044 <![CDATA[Termomodernizacja budynków Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynków parafii tj. budynku kościoła oraz domu parafialnego zgodnie z opracowana dokumentacją techniczną. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201328 Mon, 19 Aug 2019 21:39:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201328 <![CDATA[Poprawa efektywności energetycznej firmy TORYS Sp. z o.o. - ściany]]> Docieplenia ścian zewnętrznych. Dokumentacja do wglądu w siedzibie Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201520 Mon, 19 Aug 2019 15:18:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201520 <![CDATA[„Remont i kolorystyka elewacji wraz z remontem dachu budynku mieszkalno – usługowego położonego przy ulicy Św. Jacka 18 w Wejherowie, znajdującego się na terenie układu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem 957, dawny numer rejestru 818, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r., zmienioną decyzją Ministra i Dziedzictwa Narodowego z dnia 04.10.2011 r. oraz wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Wejherowa”]]> Remont i kolorystyka elewacji wraz z remontem dachu budynku mieszkalno – usługowego położonego przy ulicy Św. Jacka 18 w Wejherowie, znajdującego się na terenie układu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Wejherowa, wpisanego do rejestru zabytków województwa pomorskiego pod numerem 957, dawny numer rejestru 818, decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 26.02.1979 r., zmienioną decyzją Ministra i Dziedzictwa Narodowego z dnia 04.10.2011 r. oraz wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Wejherowa https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194745 Mon, 19 Aug 2019 14:58:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1194745 <![CDATA[„Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach – Etap 2”]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa systemu ciepłowniczego Szczecińskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. od ul. Floriana Krygiera do osiedli mieszkaniowych zlokalizowanych w Warzymicach – Etap 2”, Zadanie składa się z sześciu części i obejmuje wykonanie na podstawie załączonych projektów: 1.1 Przyłącze w kierunku budynku przy ul. Do Rajkowa dz. 4/5 obręb 2124 w Szczecinie 1.2 Przyłącza do budynków przy ulicy Irysowej 11B( dz. 45/5) oraz przy ulicy Zacisznej 1 (dz. 43/2) w Warzymicach 1.3 Budowę kanalizacji teletechnicznej ze światłowodem w kierunku budynku przy ul. Do Rajkowa dz. 4/5 obręb 2124 w Szczecinie 1.4 Budowę kanalizacji teletechnicznej ze światłowodem w kierunku do budynków przy ulicy Irysowej 11B( dz. 45/5) oraz przy ulicy Zacisznej 1 (dz. 43/2) w Warzymicach 1.5 Budowę dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Zacisznej 1 w Warzymicach 1.6 Budowę dwufunkcyjnego węzła cieplnego przy ul. Irysowej 11 B w Warzymicach https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201287 Mon, 19 Aug 2019 14:53:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201287 <![CDATA[„Adaptacje i dostosowanie budynku/pomieszczenia do stworzenia nowego oddziału przedszkolnego w OWP w Tuchomiu ”]]> Przedmiotem zamówienia jest „Adaptacje i dostosowanie budynku/pomieszczenia do stworzenia nowego oddziału przedszkolnego w OWP w Tuchomiu” w ramach projektu „Przedszkola jak z Bajki w Gminie Tuchomie” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201483 Mon, 19 Aug 2019 13:39:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201483 <![CDATA[Zakup materiałów i robót budowlanych polegających na budowie i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,99 MW w miejscowości Marianka oraz linii kablowej SN]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i robót budowlanych polegających na budowie i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej o mocy 0,99 MW w miejscowości Marianka oraz linii kablowej SN. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201479 Mon, 19 Aug 2019 13:31:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201479 <![CDATA[Przebudowa obiektu starej gorzelni z przeznaczeniem na „Browar & Hotel SPA”]]> Przedmiotem zamówienia jest przebudowa obiektu starej gorzelni z przeznaczeniem na browar i hotel z restauracją w formule zaprojektuj i wybuduj. Zamawiający informuje, że inwestycja polega na przebudowie i adaptacji obiektów poprzemysłowych po starej gorzelni w Rytwianach w celu nadania im nowych funkcji turystycznych i gospodarczych, w postaci Browaru oraz zaplecza noclegowego i wypoczynkowego – Hotel oraz SPA. Stan techniczny tych obiektów jest zły, ze względu na brak ich okresowych konserwacji oraz pożar. Budynki wymagają gruntownych prac. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu, który polega na utworzeniu zaplecza noclegowego w postaci hotelu. Dodatkowo w budynku, w którym zlokalizowany będzie hotel, mieścić się będzie SPA stanowiące kompleksowe centrum wypoczynku i relaksu. Przedmiotowe zamówienie nie obejmuje dostawy wyposażenia ruchomego. Zamówienie obejmuje: 1) opracowanie dokumentacji technicznej oraz uzyskanie wymaganych decyzji; 2) realizacja robót budowlanych; 3) przygotowanie dokumentacji powykonawczej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22426 Sun, 18 Aug 2019 12:47:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22426 <![CDATA[Zapytanie nr 1/CBR/2019 - Budowa budynku centrum badawczo – rozwojowego wraz wyposażeniem go w instalacje sanitarne, wentylacyjne, elektryczne i niskoprądowe (z fotowoltaiką) oraz robotami towarzyszącymi]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku centrum badawczo – rozwojowego wraz wyposażeniem go w instalacje sanitarne, wentylacyjne, elektryczne i niskoprądowe (z fotowoltaiką) oraz robotami towarzyszącymi. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201365 Sat, 17 Aug 2019 23:09:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201365 <![CDATA[Zapytanie nr 1/H/2019 – Budowa produkcyjno – laboratoryjnego z częścią biurową wraz z wewnętrznymi instalacjami wod – kan, gaz, CO i wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i elektryki w budynkach oraz wewnętrznymi instalacjami wody, kanalizacji sanitarnej, gazowej, elektrycznej prowadzonymi w terenie.]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku składającego się z części produkcyjnej i części biurowo – laboratoryjnej wraz wyposażeniem ich w instalacje sanitarne, wentylacyjne i klimatyzacyjne, elektryczne i niskoprądowe (z fotowoltaiką) oraz robotami towarzyszącymi. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201364 Sat, 17 Aug 2019 23:03:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201364