Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Roboty budowlane https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 15 Dec 2018 00:30:30 +0100 <![CDATA[Wykonanie robót budowlanych i montażowych, dostawa kompletnych maszyn, urządzeń, sprzętu, instalacji i wyposażenia według projektu budowlanego oraz dokumentacji przedwdrożeniowej, ich montaż i rozruch w systemie generalnego wykonawstwa w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji dedykowanej mączki wapiennej dla przemysłu szklarskiego w oparciu o wyniki zrealizowanych prac rozwojowych” (współfinansowane ze środków PO IR 2014-2020: Kredyt na innowacje technologiczne). Nr wew. ogłoszenia II-12/2018.]]> Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie robót budowlanych i montażowych, dostawa kompletnych maszyn, urządzeń, sprzętu, instalacji i wyposażenia według projektu budowlanego oraz dokumentacji przedwdrożeniowej, ich montaż i rozruch w systemie generalnego wykonawstwa. Przedmiot Zamówienia obejmuje: - wykonanie robót budowlanych i montażowych, - dostawę kompletnych nowych maszyn, urządzeń, sprzętu, instalacji i wyposażenia, - montaż i rozruch dostarczonych maszyn, urządzeń, sprzętu, instalacji i wyposażenia, według projektu budowlanego oraz dokumentacji przedwdrożeniowej. Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia zawiera dokumentacja budowlana i przedwdrożeniowa. Oferent jest zobowiązany do zaoferowania rozwiązań zgodnych z projektem budowlanym, dokumentacją przedwdrożeniową i wzorem umowy. Inwestycja dotyczy wdrożenia technologii w przemyśle przetwórstwa kamienia wapiennego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155763 Sat, 15 Dec 2018 00:30:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155763 <![CDATA[Zapytanie ofertowe numer 1/LE/3.1/2018 na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu Rozwój przedsiębiorstw, tworzących projekt partnerski, dzięki budowie mikroinstalacji fotowoltaicznych.]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa 16 mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pt. „Rozwój przedsiębiorstw, tworzących projekt partnerski, dzięki budowie mikroinstalacji fotowoltaicznych", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia, Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, do czasu zawarcia umowy. Z tytułu unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Zakres prac: 1) Dobór, dostawa i montaż infrastruktury technicznej głównej i towarzyszącej, tzn. paneli PV, inwerterów, liczników etc. 2) Dobór i dostawa konstrukcji stalowo-aluminiowych do montażu paneli, mając na względzie maksymalizację możliwości produkcji energii elektrycznej. 3) Wykonanie robót budowlanych: montażowych, instalacyjnych i ogólnobudowlanych zgodnie z wymogami Zamawiającego. 4) Budowa połączeń kablowych pomiędzy panelami. 5) Budowa systemów ochrony: uziemiającej/ odgromowej, przepięciowej i przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 6) Montaż na konstrukcji wsporczej elementów instalacji PV. 7) Budowa przyłącza nN (wewnętrznej kablowej linii zasilającej na trasie rozdzielnia nN PV – złącze kablowe). 8) Wykonanie przyłączenia mikroinstalacji do sieci operatora systemu dystrybucyjnego. 9) Dostawa i montaż systemu monitoringu i zarządzania pracą instalacji PV. 10) Dokonanie rozruchu instalacji. 11) Opracowanie instrukcji obsługi instalacji PV i przeszkolenie personelu Zamawiającego. 12) Wsparcie Zamawiającego podczas procedury przyłączenia instalacji PV do sieci elektroenergetycznej. Podstawowe informacje nt. usytuowania instalacji fotowoltaicznych znajdują się w załączniku pn. Wstępne projekty techniczne. Dokument ten służy jedynie jako wzór poglądowy, nie jest zatem końcowym odzwierciedleniem planowanej instalacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1151080 Fri, 14 Dec 2018 19:34:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1151080 <![CDATA[Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego ul. Wschodnia 19-29 w Kołobrzegu]]> Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wschodniej 19-29 w Kołobrzegu z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Solnej 11C/4 zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia w postaci wykonania ocieplenia budynku na potrzeby projektu „Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego ul. Wschodnia 19-29 w Kołobrzegu”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 –2020, Oś priorytetowa: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIS.01.03.02-00-0013/17. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 –2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Zamawiający zastrzega, że warunkiem koniecznym do rozpoczęcia prac jest podpisanie umowy przez Zamawiającego na dofinansowanie przedmiotowego projektu. Jeżeli Zamawiający nie uzyska dofinansowania, umowa z wybranym Wykonawcą zostanie rozwiązana, a Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia względem Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, że postępowanie ofertowe może zostać unieważnione bez podania przyczyny unieważnienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13482 Fri, 14 Dec 2018 16:57:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13482 <![CDATA[Wykonanie robót budowlanych, zaplanowanych w ramach projektu pt. „Uruchomienie nowoczesnego zakładu produkcji odzieży roboczej na obszarze SSW przez firmę Kentaur Production wraz z wdrożeniem nowych technologii celem wprowadzenia na rynek innowacji produktowych i procesowych”]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, zaplanowanych w ramach projektu pt. „Uruchomienie nowoczesnego zakładu produkcji odzieży roboczej na obszarze SSW przez firmę Kentaur Production wraz z wdrożeniem nowych technologii celem wprowadzenia na rynek innowacji produktowych i procesowych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia. Wszystkie zaplanowane prace budowlane mają na celu budowę hali magazynowej, hali produkcyjnej wraz z zapleczem biurowym. Zapytanie ofertowe obejmuje realizacje prac budowlanych i montażowych wraz z zapewnieniem niezbędnych materiałów. Przedmiotem inwestycji jest budowa zakładu odzieży roboczej przewidzianej na potrzeby inwestora firmy Kentaur Production Sp. z o.o. tj. budowa hali magazynowej z fundamentem pod zbiornik i zbiornikiem p.poż wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i drogową umożliwiającą samodzielne funkcjonowanie obiektu oraz budowa hali produkcyjnej i części socjalno-biurowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i drogową. Opis przedmiot zamówienia z uwagi na rozmiar załącznika do pobrania bezpośrednio pod linkiem: https://www.dropbox.com/s/0eizifwuckqyhf3/KENTAUR%20PRODUCTION%20PROJEKT.zip?dl=0 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155706 Fri, 14 Dec 2018 16:46:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155706 <![CDATA[Budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy zainstalowanej 951 kWp posadowionej na gruncie w miejscowości Malenia-Strupiny, gmina Buczek, pow. łaski, woj. łódzkie.]]> Przedmiotem zamówienia jest Budowa farmy fotowoltaicznej Malenia 2. W ramach przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należy, w szczególności: a) przygotowanie projektów wykonawczych (jeśli wymagane) do wybudowania instalacji farmy fotowoltaicznej, b) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania robót, ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami sztuki budowlanej, c) wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, d) przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, e) dostawę i montaż elementów instalacji fotowoltaicznej wraz z wykonaniem robót budowlano-konstrukcyjnych, f) wykonanie prac montażowych elektrycznych (montaż: paneli, sterowników, inwerterów, kompletnych rozdzielnic, układów pomiarowych, kabli wraz z podłączeniem) g) dostawa i montaż instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych, h) dostawa, konfiguracja i uruchomienie monitoringu i raportowania wraz ze sterowaniem elektrownią z poziomu tego systemu oraz ustawieniem interfejsu wizualizacji w wybranym miejscu, i) wykonanie przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji, j) wykonanie odbiorów, rozruchu technologicznego i uruchomienie elektrowni, k) przygotowanie dokumentów powykonawczych oraz innych niezbędnych do uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, l) wykonanie ogrodzenia inwestycji oraz bramy wjazdowej, m) wykonanie dróg wewnętrznych i dojazdowych, placów manewrowych, n) uporządkowanie terenu po robotach, o) zabezpieczenie terenu przed dostępem osób niepowołanych, p) zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy wyrobów przed kradzieżą, uszkodzeniem czy zniszczeniem, r) stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy oraz wykonanie w wyznaczonym terminie poleceń Zamawiającego pod groźbą wstrzymania robót, s) prowadzenie dokumentacji budowy, t) utylizowanie wszystkich materiałów uzyskanych z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach, u) zapewnienie wszystkim osobom upoważnionym, uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155483 Fri, 14 Dec 2018 16:23:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155483 <![CDATA[Budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy zainstalowanej 967 kWp posadowionej na gruncie w miejscowości Sadykierz, gmina Rzeczyca, pow. tomaszowski, woj. łódzkie.]]> Przedmiotem zamówienia jest Budowa farmy fotowoltaicznej Sadykierz. W ramach przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należy, w szczególności: a) przygotowanie projektów wykonawczych (jeśli wymagane) do wybudowania instalacji farmy fotowoltaicznej, b) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania robót, ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami sztuki budowlanej, c) wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, d) przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, e) dostawę i montaż elementów instalacji fotowoltaicznej wraz z wykonaniem robót budowlano-konstrukcyjnych, f) wykonanie prac montażowych elektrycznych (montaż: paneli, sterowników, inwerterów, kompletnych rozdzielnic, układów pomiarowych, kabli wraz z podłączeniem) g) dostawa i montaż instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych, h) dostawa, konfiguracja i uruchomienie monitoringu i raportowania wraz ze sterowaniem elektrownią z poziomu tego systemu oraz ustawieniem interfejsu wizualizacji w wybranym miejscu, i) wykonanie przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji, j) wykonanie odbiorów, rozruchu technologicznego i uruchomienie elektrowni, k) przygotowanie dokumentów powykonawczych oraz innych niezbędnych do uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, l) wykonanie ogrodzenia inwestycji oraz bramy wjazdowej, m) wykonanie dróg wewnętrznych i dojazdowych, placów manewrowych, n) uporządkowanie terenu po robotach, o) zabezpieczenie terenu przed dostępem osób niepowołanych, p) zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy wyrobów przed kradzieżą, uszkodzeniem czy zniszczeniem, r) stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy oraz wykonanie w wyznaczonym terminie poleceń Zamawiającego pod groźbą wstrzymania robót, s) prowadzenie dokumentacji budowy, t) utylizowanie wszystkich materiałów uzyskanych z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach, u) zapewnienie wszystkim osobom upoważnionym, uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155406 Fri, 14 Dec 2018 16:23:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155406 <![CDATA[Budowa instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy zainstalowanej 786 kWp posadowionej na gruncie w miejscowości Janówka, gmina Rozprza, pow. piotrkowski, woj. łódzkie.]]> Przedmiotem zamówienia jest Budowa farmy fotowoltaicznej Janówka. W ramach przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należy, w szczególności: a) przygotowanie projektów wykonawczych (jeśli wymagane) do wybudowania instalacji farmy fotowoltaicznej, b) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i warunkami technicznymi wykonania robót, ze wskazówkami Zamawiającego oraz zasadami sztuki budowlanej, c) wykonanie wszelkich prac pomocniczych i towarzyszących niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, d) przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy, e) dostawę i montaż elementów instalacji fotowoltaicznej wraz z wykonaniem robót budowlano-konstrukcyjnych, f) wykonanie prac montażowych elektrycznych (montaż: paneli, sterowników, inwerterów, kompletnych rozdzielnic, układów pomiarowych, kabli wraz z podłączeniem) g) dostawa i montaż instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych, h) dostawa, konfiguracja i uruchomienie monitoringu i raportowania wraz ze sterowaniem elektrownią z poziomu tego systemu oraz ustawieniem interfejsu wizualizacji w wybranym miejscu, i) wykonanie przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji, j) wykonanie odbiorów, rozruchu technologicznego i uruchomienie elektrowni, k) przygotowanie dokumentów powykonawczych oraz innych niezbędnych do uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, l) wykonanie ogrodzenia inwestycji oraz bramy wjazdowej, m) wykonanie dróg wewnętrznych i dojazdowych, placów manewrowych, n) uporządkowanie terenu po robotach, o) zabezpieczenie terenu przed dostępem osób niepowołanych, p) zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy wyrobów przed kradzieżą, uszkodzeniem czy zniszczeniem, r) stała współpraca z Zamawiającym w zakresie realizacji przedmiotu umowy oraz wykonanie w wyznaczonym terminie poleceń Zamawiającego pod groźbą wstrzymania robót, s) prowadzenie dokumentacji budowy, t) utylizowanie wszystkich materiałów uzyskanych z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach, u) zapewnienie wszystkim osobom upoważnionym, uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155463 Fri, 14 Dec 2018 16:20:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155463 <![CDATA[„Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku Wydawnictwa Muzycznego POLIHYMNIA w Lublinie”]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 35,1 kW umieszczonej na dachu budynku Wydawnictwa Muzycznego POLIHYMNIA w Lublinie oraz wprowadzenie systemu zarządzania energią w oparciu o wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155717 Fri, 14 Dec 2018 16:10:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155717 <![CDATA[Zamówienie 1/12/2018 na dostawę oraz montaż bram i drzwi wejściowych]]> Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na dostawę oraz montaż bram i drzwi wejściowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155720 Fri, 14 Dec 2018 15:53:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155720 <![CDATA[Wykonanie prac budowlanych związanych z modernizacją lokalu w miejscowości Iława wraz z zabudową stolarską pomieszczeń oraz 2 szt. foteli zabiegowych]]> Este-Look Medycyna Estetyczna Ewa Szafkowska spółka jawna zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie prac budowlanych związanych z modernizacją lokalu w miejscowości Iława wraz z zabudową stolarską pomieszczeń oraz 2 szt. foteli zabiegowych. Zamówienie realizowane jest w ramach zadania pn. "Pakiety usług medycznych - wdrożenie nowego modelu biznesowego" nr RPWM.01.04.02-28-0022/18 dofinansowanego w ramach poddziałania RPWM.01.04.02 Pakietowanie produktów i usług regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155186 Fri, 14 Dec 2018 15:41:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155186 <![CDATA[Wykonanie robót budowlanych związanych z modernizacją wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ulicy 3 Maja 7 ABC w Elblągu.]]> Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót : a) Demontaż przepływowych podgrzewaczy wody w lokalach mieszkalnych i usługowych. b) Demontaż istniejącej instalacji c.o. i wykonanie nowej z indywidualnym opomiarowaniem lokali . c) Montaż instalacji c.w.u. z indywidualnym opomiarowaniem lokali. d) Montaż baterii zasobników ze zintegrowanymi powietrznymi pompami ciepła – 1 komplet https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155696 Fri, 14 Dec 2018 15:12:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155696 <![CDATA[Dostarczenie komory śrutowniczej]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie komory śrutowniczej do czyszczenia strumieniowo-ściernego z uwzględnieniem projektu budowlanego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155692 Fri, 14 Dec 2018 14:54:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155692 <![CDATA[Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (dot. ogłoszenia nr 1146225)]]> Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Szczebrzeszynie informuje, że wykonawcą projektu pn. "Zmiana sposobu ogrzewania i docieplenie budynków mieszkalnych, wielorodzinnych Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Szczebrzeszynie" wybrana została firma "ATOS" Sp. z o.o. Gromada 165, 23-400 Biłgoraj. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155682 Fri, 14 Dec 2018 14:35:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155682 <![CDATA[Wykonanie w systemie zaprojektuj i buduj przebudowy myjni automatycznej wraz z urządzeniami i towarzysząca infrastrukturą w lokalizacji Kraków]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w systemie zaprojektuj i buduj przebudowy myjni automatycznej wraz z urządzeniami i towarzysząca infrastrukturą w lokalizacji Kraków (Kraków, ul. Składowa, dz. nr 242/25, obr. 45, jedn. ewid. Krowodrza). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155668 Fri, 14 Dec 2018 14:19:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155668 <![CDATA[Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstwa JACKER]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac termomodernizacyjnych oraz zainstalowanie instalacji OZE budynku szkoleniowo-usługowego w Majdanie Górnym i budynku produkcyjno-handlowo-usługowego w Jezierni. W zakres prac budynku produkcyjno-handlowo-usługowego w Jezierni wchodzi: 1. Wymiana instalacji c.o. 2. Modernizacja instalacji c.w.u. 3. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 15 kW 4. Ocieplenie ścian 5. Ocieplenie dachu. 6. Wymiana okien 7. Wymiana drzwi i bram 8. System zarządzania energią. W zakres prac budynku szkoleniowo-usługowego w Majdanie Górnym wchodzi: 1. Wymiana instalacji c.o. 2. Wymiana oświetlenia 3. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 7,50 kW 4. Ocieplenie ścian 5. Docieplenie podłogi na gruncie. 6. Ocieplenie stropodachu 7. Wymiana okien 8. Wymiana drzwi 9. Wymiana podgrzewaczy wody 10. System zarządzania energią. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155651 Fri, 14 Dec 2018 13:36:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155651 <![CDATA[Remont sanitariatów w Przychodni rejonowej SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim]]> Przedmiotem zamówienia są prace remontowe dotyczące dostosowania pomieszczeń na potrzeby zakupionego sprzętu i dostosowania sanitariatów do potrzeb osób niepełnosprawnych. w Przychodni rejonowej SP ZOZ w Sokołowie Podlaskim . Zakres robót do wykonania obejmuje m.in. poniższe czynności: Wykonanie przebudowy ścian wewnętrznych w sanitariatach, dostawa i ułożenie glazury, terakoty, dostawa i zamontowanie poręczy, pochwytów dla osób niepełnosprawnych, dostawa i wymiana drzwi wejściowych na szersze. Wykonanie nowej instalacji wod-kan i elektrycznej. Zadanie polega na przebudowanie trzech sanitariatów dla pacjentów o pow. 10,21 m² i kubaturze 30,29 m³ każdy i dwóch sanitariatów dla personelu o pow. 3,3 m² i kubaturze 9,8 m³ każdy zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155624 Fri, 14 Dec 2018 12:38:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155624 <![CDATA[Kontrakt pn. Rozbudowa kanalizacji o dodatkowe odgałęzienia boczne ciśnieniowe]]> Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa kanalizacji o dodatkowe odgałęzienia boczne ciśnieniowe i grawitacyjne na terenie Aglomeracji Brzeg. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155619 Fri, 14 Dec 2018 12:26:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155619 <![CDATA[roboty budowlane w ramach zadania pn.: Termomodernizacja budynków: 1) administracji przy ul. Hutniczej 1 w Lublinie 2) biurowego przy ul. Hutniczej 1B w Lublinie]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynków: 1) administracji przy ul. Hutniczej 1 w Lublinie 2) biurowego przy ul. Hutniczej 1B w Lublinie”, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia (SOPZ) stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania, w tym dokumentacją techniczną tj.: 1) załączonym przedmiarem robót- załącznik nr 1b do zapytania 2) Audyt energetyczny – załącznik nr 1a do zapytania https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155563 Fri, 14 Dec 2018 12:11:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155563 <![CDATA[Rewitalizacja budynku przy ul. Romana Dmowskiego nr 4 w Wałbrzychu (umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0121/16-00 z dnia 03.09.2018r.), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.]]> Rewitalizacja budynku przy ul. Romana Dmowskiego nr 4 w Wałbrzychu (umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0121/16-00 z dnia 03.09.2018r.) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155582 Fri, 14 Dec 2018 10:48:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155582 <![CDATA[Zwiększenie efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez Ośrodek Wypoczynkowy "Witland" w Leleszkach]]> Przedmiotem zamówienia jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku głównego Ośrodka Wypoczynkowego "Witland" pod adresem Leleszki 9B i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155581 Fri, 14 Dec 2018 10:42:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155581 <![CDATA[Instalacja fotowoltaiczna]]> Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej zgodnie z zapytaniem ofertowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155564 Fri, 14 Dec 2018 09:28:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155564 <![CDATA[Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Limanowskiego nr 3 i Juliusza Słowackiego nr 23 w Wałbrzychu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.]]> Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Limanowskiego nr 3 i Juliusza Słowackiego nr 23 w Wałbrzychu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13493 Fri, 14 Dec 2018 09:23:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13493 <![CDATA[Wykonanie instalacji w hali CBR firmy Wolco Sp. z o. o.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji w hali (wraz z zapleczem magazynowo-techniczno-socjalnym) Centrum Badawczo-Rozwojowego firmy WOLCO . https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155262 Thu, 13 Dec 2018 22:18:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155262 <![CDATA[Wykonanie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 25kW jako elementu realizowanego projektu]]> Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie elementów i zamontowanie elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 25kW. Spełnione zostać muszą następujące warunki: a) W ramach elektrowni dostarczone powinny zostać panele fotowoltaiczne o łącznej mocy 25kW. b) Do elektrowni muszą być zastosowane moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne z listy producentów TIER1 wykonane w technologii PERC o gwarancji produktowej co najmniej 12 lat i sprawności nie niższej niż 18,1 %. Moduły muszą posiadać co najmniej 4 busbary i być zbudowane z wysoko przepuszczalnej szyby hartowanej o dużej zawartości żelaza oraz posiadać certyfikat jakości TÜV (przeciwpożarowy klasy C, odporności na sól i amoniak, napięciowy DC 1000). c) Elektrownia musi zostać skonfigurowana z istniejącą już u Zamawiającego elektrownią fotowoltaiczną o mocy 15kW. d) Elektrownia musi zostać zsynchronizowana poprzez zestaw elektroniki z magazynem akumulatorów posiadanym przez Zamawiającego. e) Elektrownia musi zostać również połączona z zespołem napędowym mechaniczno-elektrycznym o mocy 20kW posiadanym przez Zamawiającego. f) Po uruchomieniu elektrowni należy wykonać badanie termowizyjne modułów fotowoltaicznych oraz pozostałych elementów elektrycznych elektrowni podczas ich pracy oraz sporządzić raport termowizyjny z badania. Badanie termowizyjne musi być wykonane specjalistyczną kamerą termowizyjną o wysokiej rozdzielczości przystosowaną do pomiarów temperatury w energetyce z aktualnym certyfikatem wzorcowania. g) Po wykonaniu montażu elektrowni należy wykonać zgłoszenie przyłączenia elektrowni do sieci elektroenergetycznej. h) Elektrownia musi być posadowiona na wykonanych konstrukcjach mechaniczno-elektrycznych znajdujących się przy ścianie budynku firmy Beneficjenta oraz na parkingu przy budynku firmy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155369 Thu, 13 Dec 2018 13:58:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155369 <![CDATA[Podniesienie efektywności energetycznej firmy „WOD-GAZ” poprzez przeprowadzenie termomodernizacji budynku biurowo-warsztatowego wraz z wymianą oświetlenia oraz pozyskanie energii z instalacji fotowoltaicznej]]> Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacja budynku biurowo- warsztatowego poprzez wykonanie robót budowlanych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155319 Thu, 13 Dec 2018 11:47:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155319 <![CDATA[Budowa hali produkcynej i rozbudowa istniejącej hali magazynowej wraz z adaptacją jej części na cele produkcyjne]]> W związku z realizacją projektu pn. „Wdrożenie technologii produkcji Grand Vertical Parking w Firmie GRAND” w ramach: Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" Poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne" III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020, Zamawiający zaprasza do składania ofert na : 1. Budowę hali produkcyjnej P1 2. Rozbudowę istniejącej hali magazynowej wraz z adaptacją jej części na cele produkcyjne PM1 Postępowanie prowadzone jest w trybie zasady konkurencyjności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13368 Thu, 13 Dec 2018 09:36:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13368 <![CDATA[Budowa nowej instalacji OZE z energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy elektrycznej do 40 kW– 1 komplet]]> I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest budowa nowej instalacji OZE z energii słonecznej do wytwarzania energii elektrycznej, w których planowana średnia produkcja netto energii elektrycznej w okresie trwałości projektu jest mniejsza niż 400 MWh/rok. Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej posadowionej na gruncie o mocy do 40 kW odbędzie się wg projektu budowlanego Zamawiającego w lokalizacji: Województwo: LUBELSKIE Powiat: biłgorajski Gmina: Obsza (gmina wiejska) Miejscowość: Obsza (wieś) Kod pocztowy: 23-413 Numer księgi wieczystej nieruchomości, na której zlokalizowany jest projekt: KW 010802, KW 40982, KW 78591 Numer działki: 407; 458; 1101 Prace budowlane obejmą: - montaż systemowej konstrukcji stalowej ocynkowanej przeznaczonej pod panele fotowoltaiczne - montaż instalacji fotowoltaicznej składającej się z 137 sztuk paneli fotowoltaicznych na konstrukcji wsporczej stalowej ocynkowanej posadowionej na gruncie - wykonanie instalacji elektrycznej. Montaż instalacji obejmuje swoim zakresem m.in.: - budowę zalicznikowych linii kablowych nN, - budowę złącza kablowego nN, - wykonanie instalacji zmiennoprądowej (AC) instalacji fotowoltaicznej, - wykonanie instalacji stałoprądowej (DC) instalacji fotowoltaicznej, - układy pomiarowo-rozliczeniowe energii elektrycznej, - układy pomiarowe (kontrolne) energii elektrycznej, - ochronę odgromową i przeciwporażeniową. Specyfikacja techniczna instalacji: 1. Moduły fotowoltaiczne monokrystaliczne o mocy 290 Wp 2. Konstrukcja wsporcza stalowa ocynkowana - 1 kpl. 3. Inwertery o następujących parametrach: min. 30 kW i 8,5 kW 4. Okablowanie DC - kabel solarny 6mm2 - 1 kpl. 5. Instalacja uziemiająca - 1 kpl. 6. Okablowanie AC - 1 kpl. Panele fotowoltaiczne o parametrach nie niższych niż : Liczba sztuk: 137 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155222 Wed, 12 Dec 2018 19:50:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155222 <![CDATA[Budowa hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni około 2120 m2 w Zdroju]]> Budowa hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni około 2120 m2 w Zdroju Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego oraz w dokumentacji budowlanej Dokumentacja budowlana: http://www.growag.pl/wp-content/uploads/2018/10/DokumentacjaHali.7z https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10880 Wed, 12 Dec 2018 19:25:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/10880 <![CDATA[Termomodernizacja budynku mieszkalnego Kasprowicza 12-18 Prosta 15 w Lidzbarku Warmińskim]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych przy ul. Kasprowicza 12,14,16.18 i Prostej 15 w Lidzbarku Warmińskim w ramach zadania „ Głęboka kompleksowa modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Prostej 15 i ul. Kasprowicza 12,14,16,18 w Lidzbarku Warmińskim https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155159 Wed, 12 Dec 2018 18:28:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155159 <![CDATA[Budowa instalacji fotowoltaicznej w Potoku o mocy do 502 kW wraz z infrastrukturą techniczną]]> Przedmiotem zamówienia jest „Budowa instalacji fotowoltaicznej w Potoku o mocy do 502 kW wraz z infrastrukturą techniczną” w ramach Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13434 Wed, 12 Dec 2018 17:54:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13434 <![CDATA[Termomodernizacja budynku wielorodzinnego przy ul. Wiejskiej 36 w Janowie Lubelskim]]> Przedmiotem zamówienia jest: docieplenie cokołów styropianem i pokrycie tynkiem żywicznym, docieplenie ścian płytami styropianowymi wraz z likwidację mostków termicznych w technologii lekkiej mokrej i pokryciem tynkiem cienkowarstwowym, docieplenie stropodachu granulatem z wełny mineralnej, docieplenie stropu piwnicy styropianem, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja instalacji c.o. w zakresie montażu zaworów grzejnikowych, termostatycznych i podpionowych oraz montażu ciepłomierzy i regulatora pogodowego, wymiana źródeł światła na energooszczędne typu LED i wymianą źródła ciepła na gazowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155204 Wed, 12 Dec 2018 17:22:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155204 <![CDATA[Wykonanie windy wewnątrz budynku w Przychodni Lekarskiej "MEDYK" sp. z o.o. przy ul. Szwedzkiej 20 w Zamościu]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z montażem windy wewnątrz budynku o udźwigu 630 kg. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155188 Wed, 12 Dec 2018 16:20:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155188 <![CDATA[ZMIANA SYSTEMU OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ NA MIEJSKĄ SIEĆ CIEPLNĄ WRAZ Z WĘZŁEM CIEPLNYM W DWÓCH BUDYNKACH WIELORODZINNYCH PRZY UL. BOLESŁAWA ŚMIAŁEGO 8 – OFICYNY W SZCZECINIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA II GOSPODARKA NISKOEMISYJNA. DZIAŁANIE 2.8 MODERNIZACJA ENERGETYCZNA WIELORODZINNYCH BUDYNKÓW MIESZKANIOWYCH W RAMACH STRATEGII ZIT DLA SZCZECIŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO]]> Przedmiot zamówienia obejmuje realizację robót budowlanych polegających na zmianie systemu ogrzewania i ciepłej wody użytkowej na miejską sieć cieplną wraz z węzłem cieplnym w budynku wielorodzinnym przy ul. Bolesława Śmiałego 8 oficyny w Szczecinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna . Działanie 2.8 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania prac objętych niniejszą umową w zakresie rzeczowym ujętym w opracowaniach: dokumentacji projektowej, tj. projektach budowlano – wykonawczych i przedmiarach robót opracowanych przez biuro projektowe C+HO aR Aleksandra Wachnicka Paweł Wachnicki s.c. z siedzibą przy ul. Sowińskiego 74/Ip, 70-236 Szczecin w kwietniu 2017 r. oraz w Rozdziale XV, XVI i XVII SIWZ. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13432 Wed, 12 Dec 2018 15:42:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13432 <![CDATA[Budowa sali gimnastycznej - etap 12 – wykonanie posadzek PCV i podłogi sportowej]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie posadzek PCV i podłogi sportowej w budynku sali gimnastycznej. Szczegółowy opis, zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia oraz technologia jego wykonania opisane zostały w dołączonych do zapytania ofertowego rysunkach, opisie przedmiotu zamówienia oraz w przedmiarze robót. Załączony przedmiar jest elementem pomocniczym dla Oferenta, który powinien wziąć pod uwagę przede wszystkim rysunki oraz to, że roboty budowlane będą rozliczane umową ryczałtową. Wykonawca musi wycenić wszystkie prace niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155150 Wed, 12 Dec 2018 14:51:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155150 <![CDATA[Wykonanie robót budowlanych dostosowujących podłoże hali do posadowienia linii pilotażowej, umożliwiającej wytworzenie odlewu w technologii ciągłego poziomego odlewania z niskojakościowych odpadów poprodukcyjnych z miedzi i jej stopów.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu istniejącego podłoża hali produkcyjnej w miejscu planowanym do montażu linii pilotażowej, umożliwiającej przeprowadzenie prób wytworzenia odlewu w technologii ciągłego poziomego odlewania z niskojakościowych odpadów poprodukcyjnych z miedzi i jej stopów”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155125 Wed, 12 Dec 2018 14:04:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155125 <![CDATA[Budowa powierzchni laboratoryjnej centrum badawczo-rozwojowego]]> "Budowa powierzchni laboratoryjnej centrum badawczo-rozwojowego" - 1 szt., zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia pkt. 3 "Zapytania ofertowego nr ZO/B/2018/01/4". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155008 Wed, 12 Dec 2018 13:22:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155008 <![CDATA[Remont elewacji tylnej wraz z dociepleniem i remontem balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Juliusza Słowackiego nr 15a w Wałbrzychu]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji tylnej wraz z dociepleniem i remontem balkonów budynku mieszkalnego przy ul. Juliusza Słowackiego nr 15a w Wałbrzychu w ramach projektu: "Remont części wspólnych nieruchomości mieszkalnej przy ul. Juliusza Słowackiego 15a w Wałbrzychu projekt obejmujący kompleksową rewitalizację i poprawiający stan techniczny, efektywność energetyczną budynku oraz poprawę jakości życia mieszkańców." https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155098 Wed, 12 Dec 2018 13:17:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155098 <![CDATA[Remont klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku mieszkalnym przy ul. Juliusza Słowackiego nr 15a w Wałbrzychu]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dwóch klatek schodowych wraz z wymianą stolarki okiennej w budynku mieszkalnym przy ul. Juliusza Słowackiego nr 15a w Wałbrzychu w ramach projektu: "Remont części wspólnych nieruchomości mieszkalnej przy ul. Juliusza Słowackiego 15a w Wałbrzychu projekt obejmujący kompleksową rewitalizację i poprawiający stan techniczny, efektywność energetyczną budynku oraz poprawę jakości życia mieszkańców." https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155089 Wed, 12 Dec 2018 13:04:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155089 <![CDATA[„Termomodernizacja budynku i hali przy ul. Kościuszki 47 w Opatowie”]]> Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynku i hali przy ul. Kościuszki 47 w Opatowie. Zakres robót: Budynek biurowy - Ocieplenie ścian zewnętrznych podmurówki płytami styropianowymi gr. 14 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - Ocieplenie ścian zewnętrznych drewnianych wełną mineralną gr. 15 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - Ocieplenie dachu wełną mineralną gr. 25 cm wraz z wykonaniem zabudowy - Ocieplenie posadzki płytami styropianowymi gr. 14 cm wraz z wykonaniem wylewki cementowej. - Demontaż starych okien drewnianych i montaż nowych okien PCV wyposażo¬nych w nawietrzaki - Demontaż starych okien dachowych i montaż nowych okien PCV wyposażo¬nych w nawietrzaki - Wykonanie instalacji CWU - Montaż perlatorów - Instalacja kotła kondensacyjnego zasilanego paliwem gazowym - Instalacja komina, montaż sterownika, wykonanie instalacji gazowej (filtry, za¬wory odcinające, przewody, pompa) plus robocizna Hala produkcyjna - Ocieplenie ścian zewnętrznych murowanych płytami styropianowymi gr. 16 cm wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - Ocieplenie ścian zewnętrznych z płyt, płytami warstwowymi gr. 12 cm. - Ocieplenie ścian wewnętrznych z płyt, płytami warstwowymi gr. 8 cm - Ocieplenie dachu płytami warstwowymi gr. 15 cm. - Demontaż starych bram stalowych i montaż nowych bram dobrze izolowanych - Demontaż starych okien stalowych i montaż nowych okien PCV wyposażonych w nawietrzaki - Instalacja kaskadowa dwóch kotłów kondensacyjnych zasilanych w gaz ziem¬ny - Demontaż starej instalacji oraz montaż nowej instalacji z rur izolowanych (filtry, zawory odcinające, bufor gazu, sprzęgło hydrauliczne, kominy, sterownik, zawór MAG) plus robocizna. Montaż nagrzewnic - Wymiana oświetlenia wewnętrznego - Montaż dachowej instalacji fotowoltaicznej zbudowanej z 18 paneli 275 Wp z ogniw polikrystalicznych o łącznej mocy 4,95 kWp Zamówienie jest współfinansowania ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w ramach działania RPSW.03.02.00 "Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155087 Wed, 12 Dec 2018 12:54:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155087 <![CDATA[Remont klatki schodowej w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Juliusza Słowackiego nr 1 w Wałbrzychu]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu klatki schodowej w budynku mieszkalno-usługowym przy ul. Juliusza Słowackiego nr 1 w Wałbrzychu w ramach projektu: "Remont części wspólnych nieruchomości mieszkalnej przy ul. Juliusza Słowackiego 1 w Wałbrzychu projekt obejmujący kompleksową rewitalizację i poprawiający stan techniczny, efektywność energetyczną budynku oraz poprawę jakości życia mieszkańców." https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155074 Wed, 12 Dec 2018 12:50:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155074 <![CDATA[Remont pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ulicy Waryńskiego 1 w Żyrardowie i adaptacja ich na działalność Klubu Seniora.]]> Przedmiotem zamówienia jest remont pomieszczeń znajdujących się w budynku przy ulicy Waryńskiego 1 w Żyrardowie i adaptacja ich na działalność Klubu Seniora. Remont obejmuje prace zgodnie z załączonym przedmiarem robót w zakresie: • wykonania remontu instalacji elektrycznych, teletechnicznych i sanitarnych; • dostosowania istniejących sanitariatów i pomieszczenia kuchennego, w tym w szczególności do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z białym montażem; • dostosowanie pomieszczeń lokalowych do ich funkcji np. do terapii indywidualnej, zwiększenie ich powierzchni; • naprawa i wymiana podłóg; • naprawa, malowanie ścian i sufitów; • wymiana bądź renowacja drzwi. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155080 Wed, 12 Dec 2018 12:45:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155080 <![CDATA[Wykonanie robót ziemnych i budowlanych węzła betoniarskiego]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, ziemne i drogowe dotyczące wytyczenia płyty fundamentowej węzła betoniarskiego oraz płyty fundamentowej systemu recyklingu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1153851 Wed, 12 Dec 2018 12:30:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1153851 <![CDATA[Remont elewacji z zachowaniem istniejącego wystroju architektonicznego budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Juliusza Słowackiego nr 1 w Wałbrzychu]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji z zachowaniem istniejącego wystroju architektonicznego budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Juliusza Słowackiego nr 1 w Wałbrzychu w ramach projektu: "Remont części wspólnych nieruchomości mieszkalnej przy ul. Juliusza Słowackiego 1 w Wałbrzychu projekt obejmujący kompleksową rewitalizację i poprawiający stan techniczny, efektywność energetyczną budynku oraz poprawę jakości życia mieszkańców." https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155072 Wed, 12 Dec 2018 12:29:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155072 <![CDATA[Remont elewacji wraz z częściową termomodernizacją oraz remont klatek schodowych budynków mieszkalnych przy ul. Romana Dmowskiego 3-5 w Wałbrzychu]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu elewacji wraz z częściową termomodernizacją oraz remont klatek schodowych budynków mieszkalnych przy ul. Romana Dmowskiego 3-5 w Wałbrzychu w ramach projektu: "Remont części wspólnych kamienicy Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dmowskiego 3-5 w Wałbrzychu" DODATKOWE KODY CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane 45443000-4 - Roboty elewacyjne, 45321000-3 - Izolacja cieplna 45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne, 45320000-6 - Roboty izolacyjne. 45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 45410000-4 - Tynkowanie 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie 45421132-8 - Instalowanie okien, 45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów, 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 4533000-9 Roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne i sanitarne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155055 Wed, 12 Dec 2018 12:14:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155055 <![CDATA[Nabór ofert na wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w dziedzinie elektroniki i technik kosmicznych”]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach projektu pt. „Utworzenie centrum badawczo-rozwojowego w dziedzinie elektroniki i technik kosmicznych”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155050 Wed, 12 Dec 2018 11:51:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155050 <![CDATA[PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY DROBNYCH PRAC REMONTOWYCH W ŚWIETLICY PCK W HAŃSKU]]> Zamówienie dotyczy wyboru wykonawcy drobnych prac remontowych w świetlicy PCK w Hańsku https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155019 Wed, 12 Dec 2018 10:41:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155019