Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Roboty budowlane https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sun, 24 Jun 2018 22:09:41 +0200 <![CDATA[Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 85,80 kWp wraz z systemem monitorująco-zarządzającym w przedsiębiorstwie POLKARS s.c.]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 85,80 kWp posadowionej na dachach budynków. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pt. „Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 500 kW w przedsiębiorstwach z terenu woj. świętokrzyskiego w ramach realizacji projektu partnerskiego", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia, Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. 2) Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie, a szczególnie w sytuacji, gdyby nie uzyskał dofinansowania ze środków unijnych. Z tytułu unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. 3) Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy (PFU) Zamawiającego, będący integralną częścią niniejszego ogłoszenia, dlatego też na Wykonawcy spoczywa obowiązek przygotowania projektu wykonawczo-budowlanego i elektrycznego, a także opracowanie i złożenie - we współpracy z Zamawiającym - wniosku o wydanie pozwolenia na budowę do właściwego organu administracyjnego. 4) Załącznikiem nr 2 do niniejszego ogłoszenia jest dokument pn. "Program funkcjonalno-użytkowy", który stanowi podstawę wymagań względem jednostki realizującej niniejsze zadanie w zakresie obejmującym kompleksową realizację zamówienia. 5) Załącznikiem nr 3 do niniejszego ogłoszenia jest dokument pn. "Wstępny projekt techniczny", który służy jedynie jako dokument poglądowy, nie będący finalnym odzwierciedleniem planowanej instalacji. 6) Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2 "Program funkcjonalno-użytkowy". Oferowane w ramach niniejszego postępowania urządzenia i rozwiązania techniczne i technologiczne muszą spełniać wszystkie wymogi, funkcjonalności i parametry opisane w Załączniku nr 2. Wszystkie wymogi, funkcjonalności i parametry należy traktować jako minimalne, a nie ostateczne. Oferent może zaproponować rozwiązania o parametrach równoważnych, ale nie gorszych niż wskazane w Załączniku nr 2. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5734 Sun, 24 Jun 2018 18:21:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5734 <![CDATA[WYKONANIE ROBÓT REMONTOWO-MODERNIZACYJNYCH W BUDYNKU PRZY UL. KOŁOBRZESKIEJ 58a W WAŁCZU PRZYSTOSOWUJĄCE BUDYNEK DO CELÓW PRODUKCYNYCH]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo-modernizacyjnych budynku przy ulicy Kołobrzeskiej 58a w Wałczu na potrzeby Zakładu Produkcyjno – Montażowego firmy BML Sp. z o. o., zlokalizowanego na działkach ewidencyjnych nr 142, 145 i 146 Wałcz. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120789 Sat, 23 Jun 2018 23:21:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120789 <![CDATA[Roboty budowlane w w budynku biurowo -magazynowo -usługowym przy ul. Pocztowej 3, dz. nr geod. 37 ark. m. 47 w Zamościu oraz w budynku handlowo-usługowym przy ul. Kościuszki 15, 23-400 Biłgoraj, dz. nr 87 ark. nr 30 w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków PP-H "KAPICA MARKET" w Zamościu i Biłgoraju]]> I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie: Lp. Nazwa 1 Wymiana stolarki drzwiowej 2 Termomodernizacja posadzki na gruncie – pozostałe roboty 3 Termomodernizacja stropu nad ostatnią kondygnacją 4 Termomodernizacja ścian poniżej terenu – pozostałe roboty 5 Termomodernizacja elewacji 6 Modernizacja centralnego ogrzewania 7 Modernizacja klimatyzacji nawiewno-wywiewnej – pozostałe roboty 8 Instalacja próżniowych paneli solarnych cw.u. - 3 szt. o powierzchni czynnej 2 m2, ze sterownikiem i zasobnikiem wody o pojemności co najmniej 300 I, przebudowa instalacji cw.u. po istniejącej trasie; 9 Montaż osłony przeciwsłonecznej ze szkła hartowanego z wklejonymi modułami PV wraz z konstrukcją wsporczą 10 Zakup systemu inteligentnego zarządzania energią BMS 11 Zakup oświetlenia na energooszczędne LED w budynku biurowo -magazynowo -usługowym przy ul. Pocztowej 3, dz. nr geod. 37 ark. m. 47 w Zamościu oraz: Lp. Nazwa 1 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na elewacji zachodniej i wschodniej budynku – pozostałe roboty 2 Osłony przeciwsłoneczne pionowe na elewacji zachodniej budynku 3 Osłony przeciwsłoneczne poziome - żaluzje fasadowe ruchome na elewacji zachodniej i wschodniej budynku z napędem elektrycznym. 4 Docieplenie ścian zewnętrznych 5 Instalacja ciepła i chłodu w oparciu o system klimakonwektorów i system VRF 6 Instalacja wentylacji mechanicznej 7 Zakup systemu inteligentnego zarządzania energią BMS 8 Zakup oświetlenia na energooszczędne LED w budynku handlowo-usługowym przy ul. Kościuszki 15, 23 - 400 Biłgoraj, dz. nr 87 ark. nr 30 w ramach projektu „Poprawa efektywności energetycznej budynków PP-H "KAPICA MARKET" w Zamościu i Biłgoraju”. Dokumentacja pomocna tj. ślepy kosztorys ofertowy oraz kosztorys powykonawczy pierwszego etapu, do złożenia oferty znajduje się w siedzibie Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Produkcyjno — Handlowe „KAPICA MARKET" Florian Kapica ul. Kościuszki 15 23-400 Biłgoraj, z którą można się zapoznać w godzinach pracy przedstawicieli Zamawiającego od 7:00 do 15:00 po uprzednim umówieniu się. Przed złożeniem oferty wskazana jest wizja lokalna, w celu zapoznania się z zakresem poszczególnych robót. Odbioru przedmiotu zamówienia dokona upoważniony pracownik Zamawiającego. Z odbioru zostanie sporządzony protokół. Na dostarczone urządzenia Wykonawca udzieli gwarancji jakości. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 5 lat od daty odbioru przedmiotu zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120781 Sat, 23 Jun 2018 20:18:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120781 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 7/TWK/2018]]> Część I przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych w okresie od 16 lipca 2018 r. do 31 października 2018 r. w celu dostosowania istniejących pomieszczeń do utworzenia nowych miejsc przedszkolnych dla Niepublicznego Przedszkola Specjalnego „Nad Jaworem” w budynku przy ul. Sobótki 23 w Przemyślu Szczegółowy zakres robót zawiera Załącznik nr 1a – część I – przedmiar robót dołączony do niniejszego zapytania. Część II przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie placu zabaw przy Niepublicznym Przedszkolu Specjalnym „Nad Jaworem” na obszarze działki przy ul. Sobótki 23 w Przemyślu w okresie od 16 lipca 2018 r. do 30 września 2018 r. Szczegółowy zakres robót i wyposażenia do wykonania placu zabaw zawiera Załącznik nr 1b – część II - opis placu zabaw dołączony do niniejszego zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120778 Sat, 23 Jun 2018 18:41:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120778 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI REMONTOWO-BUDOWLANE W DZIENNYM DOMU POBYTU "RADOŚĆ ŻYCIA"]]> Zamówienie obejmuje prace remontowo-budowlane wraz z dostarczeniem niezbędnych materiałów i sprzętów (np. płytek, farb, wykładzin, armatury, stolarki drzwiowej i okiennej, lamp itd.) w budynku przy ul. Jana Pawła II 3 w Mogilnie, mające na celu przygotowanie pomieszczeń do uruchomienia placówki Dziennego Domu Pobytu, w tym dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120758 Fri, 22 Jun 2018 22:48:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120758 <![CDATA[Wykonanie budynku pasywnego]]> Przedmiotem zapytania jest wykonanie budynku mieszkalnego charakteryzującego się standardem energetycznym NF 15 o rocznym zapotrzebowaniu na energię wynoszącym EUco <= 15 kWh/m2 na rok wraz z instalacjami: - systemem grzewczy i c.w.u. z wykorzystaniem OZE - instalacja fotowoltaiczna - instalacja oświetleniowa z wykorzystaniem wiatrowego generatora energii - układ wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła Dodatkowy zakres zamówienia: - Wykonanie testu szczelności budynku z potwierdzeniem osiągnięcia standardu energetycznego NF 15 - instalacja i uruchomienie centralnego systemu zarządzania energią https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5724 Fri, 22 Jun 2018 22:33:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5724 <![CDATA[„Przebudowa, modernizacja i adaptacja, z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku szkolnego na funkcje ośrodka integracyjno-aktywizacyjnego oraz utworzenia centrum rehabilitacji i terapii dzieci niepełnosprawnych z poradnią psychologiczno-pedagogiczną na działce nr 294 obręb Starczynów przy ul. Kolejowej 30 w mieście Bukowno, Gmina Bukowno”]]> Zakres przebudowy obejmuje część pomieszczeń parteru, pomieszczenia piwnicy w obrębie nowoprojektowanej windy, pomieszczenia I i II piętra w budynku po byłej szkole „Na Skałce” przy ul. Kolejowej 30 w Bukownie, w szczególności: a) Zmianę aranżacji pomieszczeń wraz ze zmianą ich sposobu użytkowania obejmującą m.in. projekt windy, projekt sanitariatów, projekt pomieszczeń sal terapeutycznych, gimnastycznych, gabinetów, sal warsztatowych, itd, projekt zaplecza socjalnego, z dostosowaniem pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych (w tym dzieci niepełnosprawnych); b) Elementy konstrukcyjne: W związku z planowanym remontem oraz przebudową budynku planuje się zmianę aranżacji pomieszczeń na poszczególnych kondygnacjach. W tym celu głównie na kondygnacjach nadziemnych wykonane zostaną wyburzenia istniejących ścian. Planuje się zastosowanie nadproży drzwiowych w miejscach nowych przebić w ścianach wewnętrznych konstrukcyjnych, wynikającą ze zmiany aranżacji pomieszczeń, budowę szachtu windowego oraz przebudowę elementów konstrukcyjnych wynikających z zaprojektowania dźwigu windowego (dźwig windowy przystosowany dla osób niepełnosprawnych, będzie obsługiwał wszystkie kondygnacje); c) Przebudowę istniejącego wejścia od strony północnej; d) Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; e) Termomodernizację całego budynku polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych budynku. f) Przebudowę istniejących instalacji wewnętrznych: instalacji wod-kan wraz z nowym układem przyborów; instalacji elektrycznej wraz z nowym układem punktów świetlnych i gniazd; zasilania trójfazowego, zerowania, odgromową, uziemienia, instalacji teletechnicznej. W zakresie prac związanych z zagospodarowaniem terenu planuje się: wykonanie części nawierzchni chodnika z kostki (parking i poszerzenia), krawężniki. W wyniku realizacji działania nastąpi zmiana zagospodarowania terenu, w tym powstanie 43 miejsc postojowych i poszerzenie drogi ppoż. Oferent powinien zapoznać się z całością dokumentacji wchodzącą w skład niniejszego zapytania (zapytanie ofertowe nr 2). W ramach rysunków stanowiących załączniki 4.1-4.4 kolorem zielonym zaznaczono zakres prac rewitalizacyjnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120261 Fri, 22 Jun 2018 20:01:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120261 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych i dostaw wyposażenia w charakterze Generalnego Wykonawcy dla inwestycji pn. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie do produkcji nowych preparatów weterynaryjnych.]]> 1) Roboty budowlane – Budowa zwierzętarni wraz z instalacjami wewnętrznymi, zewnętrznymi instalacjami doziemnymi, budową zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe, przebudową istniejącej instalacji wody oraz przebudową dojść i dojazdów 2) Wyposażenie zwierzętarni: • Zestaw do badań gruźliczych • Zestaw do hodowli i kontroli niezakaźnej myszy • Zestaw do hodowli i kontroli niezakaźnej świnek morskich • Zestaw do kwarantanny • Zmywarka do klatek • Zestaw do wyposażenia zmywalni • Zestaw do usuwania ściółki • Zestaw zapasowy klatek • Zestaw zapasowy butelek • Autoklaw • Zestaw do wyposażenia magazynu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120274 Fri, 22 Jun 2018 15:06:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120274 <![CDATA[Nabycie robót i materiałów budowlanych związanych z Budową Centrum Badawczo Rozwojowego na potrzeby firmy ARA Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw]]> Przedmiotem zamówienia jest nabycie robót i materiałów budowlanych związanych z Budową Centrum Badawczo Rozwojowego na potrzeby firmy ARA Przedsiębiorstwo Automatyki Przemysłowej Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120637 Fri, 22 Jun 2018 14:07:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120637 <![CDATA[Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,76 kWp wraz z systemem monitorująco-zarządzającym w przedsiębiorstwie FHU Pol-Art Aneta Brzeska]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,76 kWp posadowionej na dachu budynku. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pt. „Wdrożenie OZE krokiem do poprawy stanu środowiska i warunków funkcjonowania świętokrzyskiej grupy przedsiębiorstw", współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3 – Efektywna i zielona energia, Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, do czasu zawarcia umowy. Z tytułu unieważnienia postępowania Oferentom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Zakres prac: 1) Wykonanie ekspertyz wytrzymałości dachów, na którym posadowione zostaną instalacje PV. 2) Dobór, dostawa i montaż infrastruktury technicznej głównej i towarzyszącej, tzn. modułów PV, inwerterów, systemu TIK, liczników etc. dla obu instalacji. 3) Dobór i dostawa konstrukcji stalowo-aluminiowych do montażu modułów PV na dachu budynku. 4) Wykonanie robót budowlanych: montażowych, instalacyjnych i ogólnobudowlanych zgodnie z wymogami Zamawiającego. 5) Budowa połączeń kablowych pomiędzy modułami PV. 6) Instalacja ochrony uziemiającej i przeciwprzepięciowej zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 7) Montaż na konstrukcji wsporczych instalacji PV. 8) Budowa przyłączy nN (wewnętrznej kablowej linii zasilającej na trasie rozdzielnia nN PV – złącze kablowe). 9) Dostawa i montaż systemu monitoringu i zarządzania pracą instalacji PV. 10) Przyłączenie instalacji PV do wewnętrznych instalacji elektrycznych. 11) Dokonanie rozruchu instalacji. 12) Opracowanie instrukcji obsługi instalacji PV i przeszkolenie personelu Zamawiającego. 13) Wsparcie Zamawiającego podczas wnioskowania o wydanie warunków przyłączenia instalacji PV do sieci elektroenergetycznej. W dołączonym do niniejszego ogłoszenia wstępnym projekcie technicznym znajdują się podstawowe informacje na temat usytuowania budynku i specyfiki połaci dachowej, na której zabudowana zostanie instalacja fotowoltaiczna. Jeżeli informacje te okażą się dla Oferentów niewystarczające, możliwa jest osobista wizja lokalna na miejscu inwestycji (po uprzednim umówieniu się). Uwaga! Wstępny projekt techniczny służy jedynie jako wzór poglądowy, nie jest zatem końcowym odzwierciedleniem planowanej instalacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5645 Fri, 22 Jun 2018 13:13:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5645 <![CDATA[Adaptacje sal na potrzeby utworzenia pracowni matematycznych w budynkach: Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 10 oraz Szkoły Podstawowej nr 13 w Będzinie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny).]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie adaptacji sal na potrzeby utworzenia pracowni matematycznych w budynkach: Szkoły Podstawowej nr 4, Szkoły Podstawowej nr 6, Szkoły Podstawowej nr 10 oraz Szkoły Podstawowej nr 13 w Będzinie w ramach projektu „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny). Zamówienie obejmuje IV części: Część I - Adaptacja sali zajęć na cele utworzenia pracowni matematycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie. Część II - Adaptacja sali zajęć na cele utworzenia pracowni matematycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Będzinie. Część III - Adaptacja sali zajęć na cele utworzenia pracowni matematycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 10 w Będzinie. Część IV - Adaptacja sali zajęć na cele utworzenia pracowni matematycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 13 w Będzinie. Szczegółowy zakres robót określa przedmiar robót stanowiący załącznik nr 5 do zapytania ofertowego oraz szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego. Wykonawca, przyjmując do wykonania w/w roboty, obowiązany jest wykonać je ze szczególną starannością i dbałością o interesy Zamawiającego, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.). Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego /inspektora/ zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną. Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. Utrzymanie czystości i porządku oraz gospodarkę odpadami należy prowadzić zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości porządku w gminach oraz ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Wykonawca musi mieć uregulowany stan formalno-prawny w zakresie wytwarzania odpadów. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki zgodnie z ustawą o odpadach. Zaleca się, aby każdy z wykonawców dokonał oględzin miejsca budowy celem sprawdzenia warunków placu budowy, oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz uzyskał dodatkowe informacje konieczne i przydatne do oceny i wyceny prac w celu uwzględnienia wszystkich robót i czynności niezbędnych do realizacji zamówienia. Koszty oględzin miejsca budowy poniesie Wykonawca. Wykonawca w momencie rozliczenia robót przedłoży inspektorowi nadzoru, potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię (karty przekazania odpadów) do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia przed przystąpieniem do realizacji prac planu BIOZ, wyznaczenia i oznakowania komunikacji i stref zagrożenia uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120591 Fri, 22 Jun 2018 12:41:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120591 <![CDATA[Automatyzacja linii napowietrznej 20 kV Silesia z GPZ Goczałkowice na terenie Obszaru Południe TAURON Dystrybucja S.A. Oddział Gliwice w ramach umowy o dofinansowanie Nr POIS.01.04.01-00-0024/17-00 projektu: „ Budowa i modernizacja sieci SN i nN na terenie województwa śląskiego w celu realiacji koncepcji sieci inteligentnej” w ramach działania 1.4. Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia oś priorytetowa I zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020]]> Przedmiotem zamówienia jest: 1. Opracowanie projektu wykonawczego zabudowy łączników sterowanych drogą radiową na podstawie Wytycznych Projektowania Inwestycji (WPI) stanowiącymi załącznik nr 6 do SWZ, 2. Budowa łączników sterowanych drogą radiową zgodnie z opracowanym przez wykonawcę projektem wykonawczym, 3. Opracowanie dokumentacji wykonawczej przebudowy fragmentu linii SN SILESIA spójnej z projektem budowlanym opracowanym przez Zamawiającego i zatwierdzonym do realizacji przez stosowny urząd administracji samorządowej, 4. Przebudowa fragmentu linii SN SILESIA na podstawie projektu wykonawczego opracowanego przez wykonawcę spójnego z projektem budowlanym opracowanym przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120529 Fri, 22 Jun 2018 10:33:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120529 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wykonanie prac adaptacyjnych niezbędnych do funkcjonowania laboratorium badawczo – rozwojowego]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac adaptacyjnych (w budynku produkcyjno-magazynowym) niezbędnych do funkcjonowania laboratorium badawczo – rozwojowego w Bydgoszczy, ul. Hutnicza 113. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120513 Fri, 22 Jun 2018 09:41:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120513 <![CDATA[Wykonanie prac budowlanych na hali H80A w ramach projektu „Kompleksowa rozbudowa instalacji doświadczalno-produkcyjnej do ekstrakcji surowców roślinnych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych na hali H80A w ramach projektu „Kompleksowa rozbudowa instalacji doświadczalno-produkcyjnej do ekstrakcji surowców roślinnych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 Zakres zamówienia obejmuje: 1. Wykonanie robót budowlanych branży budowlanej i konstrukcyjnej. Pełny zakres wszystkich robót został określony w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania – dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz specyfikacja techniczna odbioru i wykonania robót. 2. Pełnienie funkcji kierownika robót przez osobę uprawnioną do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie do kierowania budową, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno budowlanej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120478 Fri, 22 Jun 2018 07:39:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120478 <![CDATA[Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu na kamienicy usługowej położonej w Kłodzku przy ulicy Łużyckiej nr 9]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachu na kamienicy usługowej położonej w Kłodzku przy ulicy Łużyckiej nr 9. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Roboty rozbiórkowe i przygotowawcze  Rozbiórka pokrycia, łacenia  Demontaż wyłazów dachowych, zadaszenia  Rozbiórka kominów  Wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych 2) Więźba dachowa  Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu: -Koniec krokwi -Krokwie zwykłe i kleszcze -Krokwie narożne lub koszowe -Murłaty i podwaliny -Płatwie -Słupy -Miecze lub zastrzały – 6 m  Odgrzybianie  Wymiana elementów ślepych podłóg z desek niestruganych o grubości 25 mm 3) Kominy 4) Roboty pokrywcze z dachówki, w tym m.in.:  Łacenie  Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna w koronkę  Blachodachówka z blachy tytanowo-cynkowej - elementy wykończeniowe – obróbki o szer. w rozwinięciu ponad 25 cm. Blacha 0,7mm 5) Wyłazy dachowe  Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone 6) Instalacja odgromowa dachu Opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w treści zapytania ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120449 Thu, 21 Jun 2018 22:11:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120449 <![CDATA[Montaż instalacji elektrowni solarnej na obiekcie Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A. SUW Maczki w Sosnowcu w oparciu o panele fotowoltaiczne jako źródło zasilania obiektów systemu zaopatrzenia w wodę Województwa Śląskiego.]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 144kW usytuowanej na Stacji Uzdatniania Wody Maczki w Sosnowcu. Wytwarzana energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby własne Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 55kW i 89kW na istniejących zbiornikach wody wraz z montażem regulatora i analizatora pracy falowników instalacji fotowoltaicznej w celu ograniczenia mocy produkowanej przez farmę fotowoltaiczną na zbiorniku A i B i ograniczenia przesyłu mocy do sieci Tauron Dystrybucja S.A., przy czym Zamawiający zastrzega, że: 1.1 okres gwarancji na panele fotowoltaiczne nie może być krótszy niż 120 miesięcy, 1.2 okres gwarancji na konstrukcję wsporczą modułów fotowoltaicznych nie może być krótszy niż 72 miesiące, 1.3 liniowy spadek mocy paneli fotowoltaicznych do 25 roku eksploatacji paneli fotowoltaicznych nie może być większy niż 0,7% rocznie. 2. wykonanie instalacji odgromowej oraz instalacji AC i DC wraz z ochroną przeciwprzepięciową dla potrzeb instalacji fotowoltaicznej. 3. zabudowę transformatora SN/nN. 4. zabudowę układu pomiarowo-rozliczeniowego. 5. uruchomienie instalacji, przeszkolenie oraz opracowanie instrukcji współpracy ruchowej urządzeń, instalacji i sieci Zamawiającego z siecią TAURON Dystrybucja S.A. 6. wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z wykonaniem audytu powykonawczego dokumentującego osiągnięcie zakładanych w dokumentacji wskaźników produktu i rezultatu w zakresie redukcji emisji gazów oraz produkcji energii elektrycznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120414 Thu, 21 Jun 2018 17:35:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120414 <![CDATA[Montaż instalacji PV o mocy nie mniejszej niż 30,72 kWp wraz z wymianą oświetlenia wewnętrznego]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej (instalacji PV) o mocy nie mniejszej niż 30,72 kWp wraz z wymianą 33 szt. opraw LED. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120406 Thu, 21 Jun 2018 17:09:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120406 <![CDATA[Prace budowlane]]> Prace budowlane, zgodnie z zapytaniem ofertowym zamieszczonym w załączeniu i na stronie internetowej http://www.bylicki.pl/. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120398 Thu, 21 Jun 2018 16:03:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120398 <![CDATA[Dostawa i montaż zestawu systemu fotowoltaicznego]]> W związku z realizacją projektu „Realizacja celów statutowych Fundacji w zakresie ochrony środowiska naturalnego poprzez instalację systemu fotowoltaicznego w Bielsku-Białej” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i montaż zestawu systemu fotowoltaicznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5669 Thu, 21 Jun 2018 16:01:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5669 <![CDATA[Dostawa i montaż zestawu systemu fotowoltaicznego]]> W związku z realizacją projektu „Realizacja celów statutowych Fundacji w zakresie ochrony środowiska naturalnego poprzez instalację systemu fotowoltaicznego w Dąbrowie Górniczej” zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na dostawę i montaż zestawu systemu fotowoltaicznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5670 Thu, 21 Jun 2018 16:01:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5670 <![CDATA[Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 18,02 kWp wraz z systemem monitorująco-zarządzającym w miejscowości Biała Podlaska (woj. lubelskie)]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 18,02 kWp w miejscowości Biała Podlaska https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120393 Thu, 21 Jun 2018 15:57:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120393 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 1-2018 - Wymiana części stolarki okienno-drzwiowej oraz bram zewnętrznych w ramach projektu „Termomodernizacja budynku przy ul. Fabrycznej 14 we Wrocławiu” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020).]]> Przedmiotem zamówienia jest prawidłowe przeprowadzenie wymiany części stolarki okienno-drzwiowej oraz bram zewnętrznych w ramach projektu „Termomodernizacja budynku przy ul. Fabrycznej 14 we Wrocławiu” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1086792 Thu, 21 Jun 2018 15:53:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1086792 <![CDATA[Zakup robót i materiałów budowlanych związanych z budową budynku produkcyjnego (hali) z węzłem do produkcji betonu oraz czterech zbiorników (silosów) na cement wraz z instalacjami: elektryczną i odgromową, wodno-kanalizacyjną, rozbudową kanalizacji deszczowej, budową instalacji wody wraz z hydrantem ppoż.]]> Zapytanie ofertowe na zakup robót i materiałów budowlanych związanych z budową budynku produkcyjnego (hali) z węzłem do produkcji betonu oraz czterech zbiorników (silosów) na cement wraz z instalacjami: elektryczną i odgromową, wodno-kanalizacyjną, rozbudową kanalizacji deszczowej, budową instalacji wody wraz z hydrantem ppoż. położonym na działkach o nr ewid. gr. 458/8, 458/10, 458/11, 459/4 położonych w miejscowości Brzeźnica, obr. 0002 gminy Dębica oraz na działkach o nr ewid. gr. 580/1, 558, 557/1 położonych w miejscowości Kozłów, obr. 0017 gminy Dębica (jednostka ewid. 180304_2), zgodnie z decyzją pozwolenia na budowę nr 355/2018 wydaną przez Starostę Dębickiego (stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszego zapytania ofertowego) oraz zgodnie z dokumentacją projektową (stanowiącą załącznik nr 8 do niniejszego zapytania), z uwzględnieniem opracowanych przez projektantów zmian do dokumentacji projektowej – opis materiałów zawierających nazwy własne lub wskazanie producentów za pomocą obiektywnych parametrów technicznych (stanowiących załącznik nr 9 do niniejszego zapytania ofertowego) – dokumentacja projektowa, z uwzględnieniem ww. zmian do projektu wraz z pozwoleniem na budowę są zwane dalej łącznie „Dokumentacją Projektową”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120362 Thu, 21 Jun 2018 15:26:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120362 <![CDATA[Wykonanie i montaż 13 słupków i 13 tablic edukacyjnych]]> Wykonanie i montaż 13 słupków i 13 tablic edukacyjnych 1. Tablice edukacyjne: • Wykonanie konstrukcji drewnianej; • Montaż 13 tablic (konstrukcja drewniana); 2. Słupek • Wykonanie konstrukcji drewnianej; • Montaż 13 słupków. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120359 Thu, 21 Jun 2018 15:24:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120359 <![CDATA[Budowa hali produkcyjno-magazynowej część 11.]]> Przedstawiana oferta powinna obejmować: Dostawę i montaż okien, świetlików dachowych, klap dymowych, drzwi i bram do hali produkcyjno-magazynowej zgodnie z załączoną dokumentacją budowlaną hali produkcyjno-magazynowej, w Łodzi przy ul. Borowej 4 (d. Solec 3/5) na działce o numerze ewidencyjnym 272/18 w obrębie P-6. Szczegółowy zakres robót, technologię ich wykonania, standardy wykonania prac i materiałów użytych do realizacji przedmiotu umowy określa dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego wyszczególniona w https://www.dropbox.com/sh/tfohj4ejqt8atxz/AACfl96d6yaj3L_m9lMQ2qkEa?dl=0. Wszystkie prace będące przedmiotem umowy powinny być wykonane ze stanowiących własność Wykonawcy materiałów i wyrobów budowlanych odpowiadającym Polskim Normom i posiadającym aktualne na dzień oddania do użytkowania obiektu wymagane atesty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia wydane przez ITB. W ramach inwestycji przewiduje się następujące etapy robót - dostawa i montaż: - okien - świetlików dachowych - klap dymowych - drzwi - bram. Szczegółowa ich ilość jest zawarta w projekcie hali i załącznikach do zapytanie. Liczba okien, świetlików dachowych, klap dymowych drzwi i bram oraz ich rodzaj może ulec zmianie w trakcie realizacji zlecenia. Ceny okien należy podać wariantowo w wykonaniu z aluminium i PCV a bramy segmentowe i przesuwne wariantowo sterowane automatycznie i ręcznie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120051 Thu, 21 Jun 2018 14:29:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120051 <![CDATA[Instalacja systemu monitoringu wizyjnego CCTV]]> a. Przedmiotem zamówienia jest wykonania systemu monitoringu CCTV, wraz z osprzętem elektrycz-nym, elementami konstrukcyjnymi, osprzętem transmisyjnym, okablowaniem, materiałami instalacyjnymi, montażem, konfiguracją, rozbudową centrum rejestracji, dokumentacją powykonawczą oraz szkoleniem z obsługi systemu. Zamawiający wymaga gwarancji jakości i rękojmi za wykonane prace i użyte materiały na okres nie mniejszy niż 36 miesiące. W trakcie obowiązywania gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany przeprowadzać co 6 miesięcy konserwację urządzeń będących przedmiotem umowy. b. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – pro-gram funkcjonalno-użytkowy – „Instalacja monitoringu miejskiego na terenie budowanego obiektu Park and Ride”, a wskazane lokalizacje punktów kamerowych są orientacyjne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120307 Thu, 21 Jun 2018 14:25:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120307 <![CDATA[Rozbiórka i odbudowa chodników i parkingów z kostek brukowych, płytek chodnikowych i trylinki oraz obrzeży i krawężników betonowych lub kamiennych wraz z odtworzeniem terenów zielonych związana z przebudową sieci cieplnej wysokoparametrowej (z siecią monitoringu)]]> Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka i odbudowa chodników i parkingów z kostek brukowych, płytek chodnikowych i trylinki oraz obrzeży i krawężników betonowych lub kamiennych wraz z odtworzeniem terenów zielonych związana z przebudową sieci cieplnej wysokoparametrowej (z siecią monitoringu) na terenie miasta Suwałki: - od R-4/1 do budynku przy ul. Pułaskiego 73, zadanie 1 odcinek 1; - od R-10/1 do R 10/3 przy ul. Kowalskiego – Paca w Suwałkach zadanie 1 odcinek 10; - od R-10/3 do R 10/4 przy ul. Paca w Suwałkach zadanie 1 odcinek 11; - od R-10/1E do budynku przy ul. Lityńskiego 12A w Suwałkach zadanie 1 odcinek 12; - od R-19 do budynku przy ul. Szpitalnej 85 w Suwałkach zadanie 1 odcinek 13; - od K-41 do K-41A ul. Sikorskiego – Skłodowskiej - Gałaja w Suwałkach zadanie 1 odcinek 14; - od K-41A do budynku przy ul. Skłodowskiej 14 w Suwałkach zadanie 1 odcinek 15; - od P-3/1 do P-3/3 przy ul. Klonowej w Suwałkach zadanie 1 odcinek 17; w ilościach: - krawężniki betonowe – 150mb, obrzeża betonowe lub kamienne – 100mb, kostka brukowa 6cm – 500m2, kostka brukowa 8cm – 600m2, trylinka betonowa (podbudowa 5cm) – 100m2, trylinka betonowa (podbudowa 10cm) – 50m2 , płytki betonowe 35x35cm – 100m2, płytki betonowe 50x50cm – 50m2 w ramach projektu pn. „Przebudowa i termomodernizacja sieci ciepłowniczej w mieście Suwałki w celu poprawy efektywności przesyłania ciepła”, przewidzianego do współfinansowania ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, Jest to zamówienie o kodzie numerycznym słownika podstawowego CPV 45000000-7 Roboty budowlane 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 77314100-5 Usługi w zakresie trawników Przedmiot zamówienia obejmuje rozbiórkę i odbudowę chodników i parkingów z kostek brukowych, płytek chodnikowych i trylinki oraz obrzeży i krawężników betonowych lub kamiennych wraz z odtworzeniem terenów zielonych w ilościach zgodnych ze specyfikacją techniczną określoną w załączniku Nr 1 do SIWZ i Umowy w zakresie rozbiórki i odbudowy chodników oraz w Załączniku Nr 2 do SIWZ i Umowy w zakresie odtworzenia terenów zielonych. Ilość może ulec zmniejszeniu. Szczegółowy zakres robót zawiera załącznik nr 1 oraz Nr 2 do SIWZ i Umowy ,,Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót”. Szczegółowe warunki wykonania przedmiotu zamówienia opisano we „Wzorze umowy” stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ. Wykonawca na wykonany przedmiot zamówienia udzieli gwarancji jakości na okres min. 5 lat. Wszelka dokumentacja dotycząca postępowania znajduje się na stronie Zamawiającego www.pec.suwalki.pl w zakładce ,,przetargi" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120315 Thu, 21 Jun 2018 14:23:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120315 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 01/06/2018 z dnia 21.06.2018 na roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji odwodnienia dachu hali prodkcyjno- magazynowej (HALA EPS) w ramach projektu pt. Wdrożenie do produkcji nowego termoizolacyjnego pojemnika do transportu żywności w oparciu o samodzielne prace B+R]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy na roboty budowlane związane z wykonaniem instalacji odwodnienia dachu, zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują: nazwy konkretnego producenta, nazwy konkretnego produktu, normy jakościowe należy to traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są produkty równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy, który w przypadku oferowania rozwiązań równoważnych powinien dołączyć do oferty specyfikacje techniczne, karty katalogowe, instrukcje lub inne dokumenty zawierające dane techniczne elementów równoważnych. W razie wątpliwości co do równoważności poszczególnych elementów, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120232 Thu, 21 Jun 2018 13:23:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120232 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 1/2018 na „Rozbudowę i przebudowę infrastruktury społecznej w Brodzie Nowym przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach”]]> 5.1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa (dobudowa), przebudowa budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Brodzie Nowym w tym: 1) rozbudowa budynku wraz z dostawą i montażem windy; 2) wykonanie instalacji elektrycznych; 3) wykonanie instalacji sanitarnych. Minimalne parametry techniczne windy - platformy dźwigowej przystosowanej do transportu niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich i osób z dysfunkcjami ruchu: 1) montaż wewnątrz budynku; 2) rodzaj szybu: samonośny; 3) wykonanie szybu: konstrukcja szary kolor RAL 7040, wypełnienie szkłem przezroczystym, od strony siłownika panele w kolorze konstrukcji; 4) wysokość podnoszenia do 3,15 metra; 5) wysokość nadszybia: 2450 mm; 6) głębokość podszybia: 140 mm; 7) wymiar platformy: 1100 mm x 1400 mm (szerokość x głębokość); 8) minimalne wymiary szybu: 1535 mm x 1555 mm (szerokość x głębokość); 9) ilość przystanków: 2; 10) ilość dojść- drzwi: 2 dojścia (kabina nieprzelotowa); 11) maszynownia w obrysie szybu na najniższym przystanku; 12) kasety wezwań: umieszczone w ościeżnicach drzwiach przystankowych; 13) sterowanie z platformy: przyciski jazdy ciągłej z oznaczeniem Braille’a na panelu windy; 14) drzwi przystankowe: wychylne prawe lub lewe, ręcznie otwierane, wymiar nominalny 900 x 2000 mm, kolor RAL 7040, stalowe panoramiczne przeszklone szkłem bezpiecznym przeźro-czystym; 15) kabina: 1 ściana seria kolor standard z panelem dyspozycji, podłoga wyłożona gumową antypoślizgową wykładziną w kolorze ciemnoszary, pionowy panel dyspozycji z podświetlo-nymi przyciskami o wymiarach 50 x 50 mm z oznaczeniem Braille’a, przycisk STOP, sygnaliza-cja przeciążenia na platformie, telefon alarmowy, sufit listwa oświetleniowa LED, kurtyny świetlne w obrębie kabiny; 16) 2 lata gwarancji serwisowej; 17) prędkość jazdy: 0,15 m/s; 18) napęd elektryczny w obrębie szybu, bez maszynowni; 19) zasilanie: jednofazowe 230V; 20) pobór mocy: 1,5 kW; 21) udźwig: 400 kg; 22) wyposażenie dodatkowe: bateryjny zjazd w przypadku zaniku prądu lub sytuacji awaryjnej; 23) zabezpieczenia; kluczyk zabezpieczający, wskaźnik przeciążenia, przycisk STOP w kabinie, kurtyny świetlne na fotokomórkę; 24) zgodność: Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE, certyfikat wystawiony przez IMQ, dekla-racja CE, Badanie Typu. Wykonawca ma obowiązek dostarczenia i zamontowania windy, podłączenia zasilania, przygo-twania niezbędnych dokumentów do odbioru przez Urząd Dozoru Technicznego oraz dokony-wania przeglądów konserwacyjnych nie rzadziej niż raz w miesiącu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5655 Thu, 21 Jun 2018 13:12:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5655 <![CDATA[Wykonanie robót budowlanych dla zadania p.n.: Modernizacja sieci wodociągowych w Puławach metodą crackingu – etap II]]> Przedmiotem zamówienia jest modernizacja istniejącej sieci wodociągowej metodą crackingu z zastosowaniem rur PE. Przedmiotowe roboty budowlane wykonywane będą w zakresie projektu pn.: „Ograniczenie strat i poprawa jakości dostaw wody w mieście Puławy” współfinansowane z RPO WL, z podziałem na Zadania: Zadanie 1: Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Górnej, - o długości ok. 452 m, Zadanie 1a: Modernizacja przyłączy wodociągowych w ul. Górnej, Zadanie 2: Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Kaniowczyków, - o długości ok. 534,6 m, Zadanie 2a: Modernizacja przyłączy wodociągowych w ul. Kaniowczyków, Zadanie 3: Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Włostowickiej, - o długości ok. 1364,6 m, Zadanie 3a: Modernizacja przyłączy wodociągowych w ul. Włostowickiej, Zadanie 4: Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Słowackiego, - o długości ok. 1262 m, Zadanie 4a: Modernizacja przyłączy wodociągowych w ul. Słowackiego, Zadanie 5: Sieć wodociągowa w ul. Lubelskiej – o długości ok. 14,7 m, Zadanie 6: Sieć wodociągowa w ul. Partyzantów – o długości ok. 36,6 m. Zadanie 7: Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Komunalnej, - o długości ok. 340 m, Zadanie 7a: Modernizacja przyłączy wodociągowych w ul. Komunalnej, Zadanie 8: Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Romów, - o długości ok. 172 m, Zadanie 8a: Modernizacja przyłączy wodociągowych w ul. Romów, Zadanie 9: Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Kilińskiego - o długości ok. 1 296,7 m, Zadanie 9a: Modernizacja przyłączy wodociągowych w ul. Kilińskiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119899 Thu, 21 Jun 2018 13:09:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119899 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2018 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza nr 41a w Szczawnie-Zdroju]]> Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 41a w Szczawnie-Zdroju w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Równoległej 11,12,16, ul. Solickiej nr 2, ul. Okrężnej 3, ul. Sienkiewicza 34, 41a oraz ul. Kolejowej 15 w Szczawnie-Zdroju (nr projektu RPDS.03.03.04-02-0066/16-00). Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- ZIT AW” (SCHEMAT B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest poprawa właściwości energetycznych oraz estetycznych budynku. Zakres prac obejmuje: • remont elewacji południowo-wschodniej oraz północno-wschodniej w obrębie deskowania ściany polegający na: - usunięciu tynków elewacji ich odtworzeniu, - renowacji ceglanego cokołu, • docieplenie pozostałych ścian zewnętrznych w systemie BSO (należy sprawdzić tabele równoważności) z wykończeniem z tynku silikatowego (docieplenie styropianem), cokołu z wykończeniem z płytek klinkierowych w kolorze naturalnym czerwonym, • wykonanie obróbek blacharskich, • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, • docieplenie stropu, • remont deskowania ściany północno-wschodniej, • remont pokrycia dachowego części jednokondygnacyjnej budynku. Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia będzie miał obowiązek współpracowania z ornitologiem i/lub chiropterologiem wskazanym przez Zamawiającego w związku z wydanymi Ekspertyzami ornitologicznymi i chiropterologicznymi. Po stronie Wykonawcy będzie ciążył obowiązek dostarczenia i montażu budek zgodnie z zalecaniami ornitologicznymi. Pozostałe obowiązki z tym związane ciążyć będą na Zamawiającym. Kolejność wykonywania poszczególnych prac określona zostanie w harmonogramie prac przygotowanym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy. Harmonogram będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120099 Thu, 21 Jun 2018 12:55:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120099 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/2018 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Równoległej 16 w Szczawnie-Zdroju]]> 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Równoległej 16 w Szczawnie-Zdroju w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Równoległej 11,12,16, ul. Solickiej nr 2, ul. Okrężnej 3, ul. Sienkiewicza 34, 41a oraz ul. Kolejowej 15 w Szczawnie-Zdroju (nr projektu RPDS.03.03.04-02-0066/16-00). Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- ZIT AW” (SCHEMAT B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest poprawa właściwości energetycznych oraz estetycznych budynku. Zakres prac obejmuje w szczególności: • skucie istniejących tynków, • docieplenie ścian z wykończeniem z tynku silikatowego (docieplenie wełną mineralną i styropianem). • wymianę stolarki okiennej. Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia będzie miał obowiązek współpracowania z ornitologiem i/lub chiropterologiem wskazanym przez Zamawiającego w związku z wydanymi Ekspertyzami ornitologicznymi i chiropterologicznymi. Po stronie Wykonawcy będzie ciążył obowiązek dostarczenia i montażu budek zgodnie z zalecaniami ornitologicznymi. Pozostałe obowiązki z tym związane ciążyć będą na Zamawiającym. Kolejność wykonywania poszczególnych prac określona zostanie w harmonogramie prac przygotowanym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy. Harmonogram będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120101 Thu, 21 Jun 2018 12:53:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120101 <![CDATA[Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 1136 przy ul. Mieszka I 4 w Gorzowie Wlkp. wraz z rewitalizacją terenu podwórza w ramach realizacji Projektu pn. „Mieszkać lepiej”, który realizowany jest przy dofinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 1136 przy ul. Mieszka I 4 w Gorzowie Wlkp. w następującym zakresie: - remont dachu, - remont klatki schodowej – budynek główny, - remont klatki schodowej – oficyna, oraz rewitalizacja terenu podwórza w zakresie: - zakup i ułożenie geokraty – krata trawnikowa, - uformowanie i zagospodarowanie skarpy, - dostawa i nasadzenie roślin i drzew ozdobnych, żywopłotu, trawnika, - zakup i montaż elementów małej architektury – 2 ławki i 2 kosze metalowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120240 Thu, 21 Jun 2018 12:52:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120240 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/2018 - Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Równoległej 12 w Szczawnie-Zdroju]]> ermomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Równoległej 12 w Szczawnie-Zdroju w związku z realizacją projektu pn. „Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul. Równoległej 11,12,16, ul. Solickiej nr 2, ul. Okrężnej 3, ul. Sienkiewicza 34, 41a oraz ul. Kolejowej 15 w Szczawnie-Zdroju (nr projektu RPDS.03.03.04-02-0066/16-00). Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej nr 3 „Gospodarka niskoemisyjna”, Działania nr 3.3 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym”, Poddziałania 3.3.4 „Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym- ZIT AW” (SCHEMAT B: Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków mieszkalnych wielorodzinnych), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest poprawa właściwości energetycznych oraz estetycznych budynku. Zakres prac obejmuje: • docieplenie ścian zewnętrznych w systemie BSO (należy sprawdzić również tabele równoważności) z wykończeniem z tynku silikatowego (docieplenie styropianem i wełną mineralną), cokołu z wykończeniem z płytek klinkierowych w kolorze • naturalnym czerwonym, • wykonanie obróbek blacharskich, • wymianę stolarki okiennej, • remont balkonu, • remont opaski przy budynku, • remont dachu. Wykonawca realizujący przedmiot zamówienia będzie miał obowiązek współpracowania z ornitologiem i/lub chiropterologiem wskazanym przez Zamawiającego w związku z wydanymi Ekspertyzami ornitologicznymi i chiropterologicznymi. Po stronie Wykonawcy będzie ciążył obowiązek dostarczenia i montażu budek zgodnie z zalecaniami ornitologicznymi. Pozostałe obowiązki z tym związane ciążyć będą na Zamawiającym. Kolejność wykonywania poszczególnych prac określona zostanie w harmonogramie prac przygotowanym przez Wykonawcę po podpisaniu umowy. Harmonogram będzie podlegał zatwierdzeniu przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120106 Thu, 21 Jun 2018 12:51:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120106