Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Roboty budowlane https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Thu, 02 Jul 2020 14:12:45 +0200 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2020/RPOWP/1.4.1 dotyczące wykonania robót budowlanych polegających na budowie budynku stacji diagnostycznej, serwisu i kosmetyki samochodów hybrydowych i elektrycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Uruchomienie innowacyjnej stacji obsługi pojazdów dla samochodów elektrycznych i hybrydowych”.]]> 1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 2. Nazwa zamówienia: wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku stacji diagnostycznej, serwisu i kosmetyki samochodów hybrydowych i elektrycznych na potrzeby realizacji projektu pn. „Uruchomienie innowacyjnej stacji obsługi pojazdów dla samochodów elektrycznych i hybrydowych”. 3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): kod CPV: 45000000-7 – Roboty budowlane. 4. Miejscem realizacji zamówienia będą części 2 (słownie: dwóch) działek będących własnością właściciela firmy MAT TRANS – Pana Mateusza Gieronia, o numerach ewidencyjnych nr 5934/60 (KW nr RZ1Z/00204048/4) oraz nr 5934/58 (KW nr RZ1Z/00134178/2), położonych w obrębie 222 Przybyszówka 2 miasta Rzeszowa. Miejsce realizacji zamówienia znajduje się w Rzeszowie przy ul. Ludwika Chmury 18. Łączna powierzchnia działek wynosi 10043 m2, z czego 4206 m2 stanowi powierzchnię pod inwestycję. 5. Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę nr 26/2020 z dnia 15.01.2020 r. wydane przez Prezydenta Miasta Rzeszowa, znak AR.6740.67.1.2020.MJ67. 6. Budynek będzie budynkiem dwukondygnacyjnym, zaprojektowanym w całości dla funkcji usługowej - stacji diagnostycznej, serwisu i kosmetyki samochodów hybrydowych i elektrycznych. Całość budynku będzie przeznaczona do świadczenia nowych usług diagnostyki i serwisu pojazdów elektrycznych i hybrydowych, z dopuszczeniem samochodów ciężarowych. W części jednokondygnacyjnej budynku zlokalizowana będzie część usługowa - stacja diagnostyczna i serwis samochodów hybrydowych i elektrycznych, natomiast w części dwukondygnacyjnej znajdować się będzie część usługowa: w pomieszczeniach technicznych i pomocniczych będą prowadzone podstawowe czynności napraw, nie przewidziane w pomieszczeniach stacji diagnostycznej, serwisie samochodów hybrydowych i elektrycznych. 7. Powierzchnia zabudowy budynku stanowi 1082 m2. Kubatura budynku wynosi 7175 m3. Powierzchnia użytkowa budynku łącznie liczy 1214,09 m2, z czego powierzchnia użytkowa parteru wynosi 990,55 m2, a 223,54 m2 stanowi powierzchnię użytkową piętra, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Budynek będzie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie poprzez brak progów utrudniających wjazd osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich, położenie drzwi wejściowych do budynku oraz kształty i wymiary pomieszczeń oraz brak zróżnicowanych poziomów podłóg. 8. Realizacja robót budowlanych będzie składać się z poszczególnych etapów: • geodezyjne wytyczenie obiektu budowlanego w zakresie budowy, roboty ziemne, zbrojarskie i żelbetonowe – wykonanie fundamentów; • wykonanie ścian murowanych będących elementami nośnymi i działowymi budynku oraz montaż konstrukcji stalowej budynku wraz z wykonaniem pokrycia dachowego – wykonanie stanu surowego budynku; • wykonanie instalacji wewnętrznych tj. instalacji elektrycznej, sanitarnej wraz z przyłączami; • wykonanie robót wykończeniowych, m.in. tynkowanie, wykończenie wnętrz i uporządkowanie terenu wokół budynku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, znajdująca się na stronie internetowej Zamawiającego: http://mt-transport.pl/. Jednocześnie Zamawiający udostępnia ww. dokumentację do wglądu Wykonawcom w swojej siedzibie - w terminie upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego, w dniach od poniedziałku do piątku, godzinach od 08:00-16:00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33403 Thu, 02 Jul 2020 13:45:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33403 <![CDATA[Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Pługa nr 6 w Wałbrzychu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.]]> Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Pługa nr 6 w Wałbrzychu. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest poprawa stanu technicznego oraz właściwości estetycznych budynku przy ul. Adama Pługa nr 6 w Wałbrzychu. Zakres prac Wykonanie remontu elewacji z częściowym dociepleniem budynku przy ul. Adama Pługa nr 6 w Wałbrzychu. Zakres prac obejmuje w szczególności: I ETAP – Wykonanie remontu elewacji tylnej z dociepleniem budynku przy ul. Adama Pługa nr 6 w Wałbrzychu : • Prace przygotowawcze, • Skucie starych, skorodowanych tynków w obrębie elewacji tylnej wraz z robotami towarzyszącymi, • Docieplenie elewacji tylnej wraz z robotami towarzyszącymi, • Wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej wraz z wymalowaniem oraz robotami towarzyszącymi, • Wykonanie okładziny cokołu z klinkieru wraz z robotami towarzyszącymi, • Wymiana obróbek blacharskich, rur spustowych i rynien, • Wywóz i składowanie złomu i gruzu budowlanego, • Montaż budek dla ptaków i nietoperzy. II ETAP – Wykonanie remontu elewacji frontowej budynku przy ul. Adama Pługa nr 6 w Wałbrzychu: • Prace przygotowawcze, • Skucie starych, skorodowanych tynków w obrębie elewacji frontowej wraz z robotami towarzyszącymi, • Wykonanie nowej wyprawy tynkarskiej wraz z wymalowaniem (detal, tło) oraz robotami towarzyszącymi, • Renowacja wraz z częściową rekonstrukcją detalu architektonicznego oraz robotami towarzyszącymi, • Wykonanie okładziny cokołu z klinkieru wraz z robotami towarzyszącymi, • Wymiana obróbek blacharskich, • Wywóz i składowanie złomu i gruzu budowlanego, • Montaż udogodnień dla osób niepełnosprawnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33401 Thu, 02 Jul 2020 13:16:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33401 <![CDATA[Zaproszenie do składania ofert cenowych w postępowaniu pn.: ,,Projekt rzeźbiarsko – architektoniczny oraz wykonanie pomnika Stanisława Szozdy”]]> Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: ,,Projekt rzeźbiarsko – architektoniczny oraz wykonanie pomnika Stanisława Szozdy” w ramach projektu nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_009/0001771 pn. ,,Śladami legend sportu” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa ,,Przekraczamy granice” w ramach Funduszu Mikroprojektów PWT INTERREG V-A Republika Czeska-Polska w Euroregionie Pradziad. Zadaniem Wykonawcy jest przedstawienie koncepcji pomnika, uwzględniając przestrzeń kompozycyjną we wskazanym na załączniku nr 5 Projekcie budowlanym - Planie zagospodarowania terenu inwestycji oraz wykonanie i montaż rzeźby przedstawiającej postać Stanisława Szozdy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1) koncepcja pomnika winna uwzględniać uwarunkowania lokalizacyjne, przebieg infrastruktury technicznej, 2) pomnik powinien być zaprojektowany w formie przestrzennej i mieć znamiona oryginalnej koncepcji artystycznej, 3) projekt pomnika musi uwzględniać charakter otoczenia, z którym ma tworzyć spójną i harmonijną całość, dając estetyczny element w przestrzeni miejskiej, wpisując się w krajobraz miasta, 4) konstrukcja pomnika powinna zostać zaprojektowana w sposób zapewniający spełnienie podstawowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa konstrukcji oraz możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego, 5) elementem pomnika musi być figura (postać) Stanisława Szozdy wraz z rowerem, 6) postać kolarza musi posiadać proporcje mężczyzny w wysokości 170 cm, w stroju sportowym, 7) pomnik powinien być inspirowany historycznymi zdjęciami z zawodów kolarskich (załącznik nr 6 do zaproszenia do złożenia oferty cenowej). Zamawiający pozostawia swobodę wypowiedzi artystycznej i przyjętej konwencji propozycji autorskiej, 8) w pomnik powinna być wkomponowana tablica pamiątkowa zawierająca tekst zgodny z zapisem, tj: Stanisławowi Szoździe Mistrzowi Światowego Kolarstwa Społeczeństwo Ziemi Prudnickiej 9) pomnik musi być wykonany z brązu (z materiału, odpornego na zmienne warunki atmosferyczne) i o wadze 350-450 kg, 10) pomnik usytuowany będzie przy skrzyżowaniu ul. Gimnazjalnej i Kościuszki na działce o numerze ewidencji gruntów 1856/392 k.m.10 jednostka ewidencyjna 161004_4 Prudnik – miasto, obręb ewidencyjny 0114 Prudnik; Księga Wieczysta nr OP1P/00042841/9 zgodnie z załączoną lokalizacją (załącznik nr 5 Projekt budowlany - Plan zagospodarowania terenu inwestycji), 11) Zamawiający przewiduje możliwość rozbudowy pomnika w przyszłości poprzez umieszczenie kolejnej rzeźby wolnostojącej, przedstawiającej postać trenera kolarza. Ponadto zakres realizacji przedmiotu zamówienia będzie obejmował: 1) przechowanie pomnika do czasu jego montażu, 2) opracowanie wytycznych dotyczących sposobu konserwacji pomnika, 3) pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedmiotu umowy, 4) transport oraz montaż rzeźby na fundamencie wykonanym przez Zamawiającego przy skrzyżowaniu ulicy Gimnazjalnej i Kościuszki (działka o numerze ewidencji gruntów 1856/392 k.m.10 jednostka ewidencyjna 161004_4 Prudnik – miasto, obręb ewidencyjny 0114 Prudnik. Roboty wymienione w projekcie budowlanym takie jak: przygotowanie placu budowy,wycinka krzewów kolidujących z inwestycją, właściwe prace budowlane, roboty ziemne, roboty fundamentowe, roboty betoniarsko-zbrojarskie, roboty betonowe elementów konstrukcyjnych, roboty brukarskie, roboty wykończeniowe, wyrównanie i plantowanie terenu i uporządkowanie placu budowy – nie należy uwzględniać przy wycenie oferty, ponieważ będą realizowane i wykonane przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33372 Thu, 02 Jul 2020 13:10:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33372 <![CDATA[Ocieplenie stropów w ramach termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Ogrodowej 4 i 1-Maja 17A w Nidzicy]]> Zadanie 1 : Ogrodowa 4 1) Docieplenie stropu piwnic Zadanie 2 : 1-Maja 17A 2) Docieplenie stropu piwnic https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252335 Thu, 02 Jul 2020 12:57:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252335 <![CDATA[Ocieplenie stropów w ramach termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. 1-Maja 23, 1-Maja 34 i Rataja 9 w Nidzicy]]> Zadanie 1 : 1-Maja 23 1) Docieplenie stropu piwnic Zadanie 2 : 1-Maja 34 1) Docieplenie stropu piwnic Zadanie 3 : Rataja 9 1) Docieplenie stropodachu 2) Docieplenie stropu piwnic https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252309 Thu, 02 Jul 2020 12:33:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252309 <![CDATA[Zakup i montaż drzwi przylgowych.]]> Celem zamówienia jest wybór wykonawcy prac budowlanych do realizacji przedmiotu projektu: Fizyczno - intelektualna opieka nad pacjentami przewlekle chorymi i z chorobą nowotworową. 1. Przedmiotem Zakup i montaż drzwi przylgowych. 2. Parametry budynku: • pow. zabudowy 1 229,40 m2 • pow. całkowita 1 229,40 m2 • pow. użytkowa: 1 220,60 m2 • kubatura 3 378,50 m3 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ - dokumentacja techniczna w skład której wchodzą : - specyfikacja parametrów technicznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252324 Thu, 02 Jul 2020 12:14:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252324 <![CDATA[Ocieplenie stropów w ramach termomodernizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Warszawskiej 21, Warszawskiej 27 i 1-Maja 15A w Nidzicy]]> Zadanie 1 : Warszawska 21 1) Docieplenie stropu piwnic 2) Docieplenie stropodachu , Roboty towarzyszące - do docieplenia stropodachu : Zadanie 2 : Warszawska 27 1) Docieplenie stropu piwnic Zadanie 3 : 1-Maja 15A 1) Docieplenie stropu piwnic https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252301 Thu, 02 Jul 2020 11:31:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252301 <![CDATA[Przebudowa sieci elektroenergetycznej o napięciu SN i nN umożliwiająca przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE na terenie powiatu bocheńskiego – etap III Zadanie nr 1 „Modernizacja sieci niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej Buczków 3 TRBS-77”. Zadanie nr 1.1 „Modernizacja sieci oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowej Buczków 3 TRBS-77” realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020]]> Przedmiotem zamówienia jest: „Przedmiotem zamówienia jest „Przebudowa sieci elektroenergetycznej o napięciu SN i nN umożliwiająca przyłączanie jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE na terenie powiatu bocheńskiego – etap III. Zadanie nr 1 „Modernizacja sieci niskiego napięcia zasilanej ze stacji transformatorowej Buczków 3 TRBS-77”. Zadanie nr 1.1 „Modernizacja sieci oświetlenia ulicznego ze stacji transformatorowej Buczków 3 TRBS-77” realizowane w ramach RPO WM na lata 2014-2020”, zgodnie z projektem wykonawczym nr.19/48 „Modernizacja sieci niskiego napięcia zasilanej ze stacji trafo Buczków 3 TRBS-77”, zatwierdzonym protokołem Rady Uzgadniania Projektu nr 2176/11/2017 z dnia 23.11.2017 roku. Wersja elektroniczna w/w projektu wykonawczego została umieszczona na stronie internetowej: http://www.tauron-dystrybucja.pl / przetargi / platforma zakupowa / https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252291 Thu, 02 Jul 2020 10:19:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252291 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę materiałów i robót budowlanych związanych z wykonaniem posadzki pomieszczeń biurowo – socjalnych hali zlokalizowanej w Romanowie Dolnym na działce 738/5, gmina Czarnków. Zakres robót: a) wykonanie warstwy izolacyjnej przeciwwilgociowej – 2 x folia budowlana b) wykonanie warstwy izolacyjnej termicznej ze styropianu o grubości 18-20 cm c) wykonanie posadzki anhydrytowej o grubości 6-7 cm]]> Skrócony opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa na dostawę materiałów i robót budowlanych związanych z wykonaniem posadzki pomieszczeń biurowo – socjalnych hali zlokalizowanej w Romanowie Dolnym na działce 738/5, gmina Czarnków. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252260 Thu, 02 Jul 2020 07:06:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252260 <![CDATA[Modernizacja placu zabaw żłobka i klubu dziecięcego „Puchatek” w Strzelcach Opolskich przy pl. Kopernika 1 w ramach projektu współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 w ramach: Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną Działania 10.1 Infrastruktura społeczna na rzecz wyrównywania nierówności w dostępie do usług Poddziałania 10.1.2 Infrastruktura usług społecznych Nr umowy o dofinansowanie: RPOP.10.01.02-16-0012/17-00]]> Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w przedmiarze robót stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. Szczegóły dotyczące realizacji zamówienia określa wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego postępowania. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252256 Wed, 01 Jul 2020 23:17:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252256 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr ZO/03/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo - budowlanych w celu adaptacji lokalu o powierzchni ok. 120-150 m2 dla potrzeb żłobka- dostosowanie miejsca w tym zakup materiałów i wykonanie niezbędnych prac remonotowo - budowlanych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252221 Wed, 01 Jul 2020 20:52:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252221 <![CDATA[Termomodernizacja budynków Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku]]> Przedmiotem zadania jest dokończenie robót związanych z termomodernizacją budynków Parafii pw. Św. Maksymiliana Marii Kolbego w Białymstoku zgodnie z załączoną dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr. 8 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251742 Wed, 01 Jul 2020 20:45:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251742 <![CDATA[„Tworzenie placówki wsparcia dziennego w Polance Wielkiej”]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania w formie robót budowlanych pn.: „Tworzenie placówki wsparcia dziennego w Polance Wielkiej” związanych z adaptacją łazienki, sali, sali na zajęcia korekcyjne niezbędnych do utworzenia placówki wsparcia dziennego na terenie Gminy Polanka Wielka w budynku po dawnym gimnazjum pod adresem 32-607 Polanka Wielka ul. Długa 175, w którym na potrzeby placówki wsparcia dziennego zostanie przeznaczona powierzchnia ok 108 m2. W celu utworzenia placówki konieczne jest przeprowadzenie adaptacji dwóch sal (sali ogólnej oraz sali do zajęć korekcyjnych) oraz wykonanie robót remontowych sanitarnych tak, by lokal spełniał wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1630). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252191 Wed, 01 Jul 2020 16:12:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252191 <![CDATA[Prace adaptacyjne pomieszczeń przeznaczonych na instalację innowacyjnej linii do minimalizacji zanieczyszczeń w produktach zielarskich - podział hal na sektory produkcyjne zgodnie z IFS i wymogami farmaceutycznymi - roboty i materiały budowlane.]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, związane z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń przeznaczonych na instalację innowacyjnej linii do minimalizacji zanieczyszczeń w produktach zielarskich - podział hal na sektory produkcyjne zgodnie z IFS i wymogami farmaceutycznymi - roboty i materiały budowlane. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33319 Wed, 01 Jul 2020 15:20:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33319 <![CDATA[postępowanie o udzielenie zamówienia nr 201749/1-2 w trybie przetargu]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Borzymy ul. Wspólna gmina Jadów powiat wołomiński o dł. ok. 1136,0m i średnicy DN 63mm. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje również: - naprawy powstałych w trakcie budowy uszkodzeń sieci uzbrojenia terenu, - zapewnienie nadzoru i odbioru technicznego odpowiednich służb kolidującego uzbrojenia terenu, - zakup materiałów do wykonania zadania, - wykonanie obowiązków określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, 3) Wykaz obowiązków związanych z wykonaniem zamówienia zawarty jest we wzorze umowy w sprawie zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ, zaś szczegółowy opis oraz zakres prac zawarty jest w Projekcie budowlanym. 4) Ze względu na ogłoszony stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem COVID-19 oryginalny egzemplarz Projektu budowlanego dostępny jest do wglądu po wcześniejszym umówieniu spotkania w siedzibie Zamawiającego w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 18 w dni robocze w godz. 9.00-17.00 oraz na stronie internetowej pod adresem: pod adresem: https://drive.google.com/open?id=1orrqEf2jozGh1ZQe2Ps8SHDD96u558jN https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252172 Wed, 01 Jul 2020 14:42:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252172 <![CDATA[Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 49,60 kW dla firmy DUO]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż na dachu budynku Zamawiającego instalacji fotowoltaicznej o mocy co najmniej 49,60 kW – 1 komplet. Powyższe prace będą odbywały się w budynku Zmawiającego mieszczących się przy ul. Turystycznej 10A, 23-300 Janów Lubelski na działkach o nr 1082/3; 989/3,990/3; 2129/34. Zakres robót obejmuje: Montaż instalacji fotowoltaicznej z systemem zarzadzania energią https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252128 Wed, 01 Jul 2020 13:16:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252128 <![CDATA[PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY USŁUGI REMONTU ŚWIETLICY PCK W NIEZABITOWIE W WOJ. LUBELSKIM]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy remontu pomieszczenia świetlicy i korytarza w świetlicy PCK w Niezabitowie [Niezabitów 46, 24-320 Poniatowa] https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252137 Wed, 01 Jul 2020 13:12:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252137 <![CDATA[Rozbudowa oraz modernizacja istniejącego systemu sygnalizacji pożaru]]> Rozbudowa oraz modernizacja istniejącego systemu sygnalizacji pożaru zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33267 Wed, 01 Jul 2020 12:57:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33267 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/2020 Termomodernizacja budynku RSZiZ „ZGODA” w Kazimierzu Dolnym]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane tj. wykonanie prac termomodernizacyjnych budynku biurowo-magazynowego będącego siedzibą Rejonowej Spółdzielni Zaopatrzenia i Zbytu „ZGODA” przy ul. Puławska 80A, 24-120 Kazimierz Dolny https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252077 Wed, 01 Jul 2020 11:19:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252077 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/04.03.01/2020]]> Przedmiotem zamówienia składającego się z dwóch części jest wykonanie prac budowlanych dotyczących głębokiej termomodernizacji budynku Niepublicznego Zespołu Szkół i Placówek w Kronowie, zgodnie z projektem budowlanym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33349 Wed, 01 Jul 2020 10:58:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33349 <![CDATA[Wykonanie prac termomodernizacyjnych w budynku firmy Pajero sp. z o.o]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z termomodernizacją budynku Zamawiającego. Powyższe prace będą odbywały się w budynku Zmawiającego mieszącego się miejscowości Horbów 29 C, Gmina Zalesie na działce nr 264, 265/4. Zakres robót obejmuje: Modernizację c.o. poprzez m.in. wymianę pieca na piec gazowy kondensacyjny o mocy min. 85 kW, modernizację oświetlenia wraz z systemem zarządzania oświetleniem, ocieplenie stropu, wymianę stolarki okienno-drzwiowej, montaż instalacji solarnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251939 Wed, 01 Jul 2020 09:38:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251939 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE z 01.07.2020r. na dostawę materiałów i robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji CO hali (części biurowo – socjalnej) zlokalizowanej w Romanowie Dolnym na działce 738/5, gmina Czarnków]]> Skrócony opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów i robót budowlanych związanych wykonaniem instalacji CO hali (części biurowo – socjalnej) zlokalizowanej w Romanowie Dolnym na działce 738/5, gmina Czarnków https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252066 Wed, 01 Jul 2020 06:12:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252066 <![CDATA[Budowa budynku produkcyjno-magazynowego]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na ,,Budowie hali produkcyjno-magazynowej o powierzchni zabudowy 1.750,00 m2, zgodnie z przedmiarem stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego oraz projektem budowlanym. Przedmiot zamówienia musi być wolny od wad fizycznych i prawnych oraz obciążeń prawami osób trzecich. Oferenci (Wykonawcy) mogą użyć materiałów budowlanych zamiennych o równoważnych parametrach technicznych, które będą spełniać te same funkcje https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252055 Tue, 30 Jun 2020 23:41:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252055 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/KDP/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r.]]> . OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców na wykonanie prac adaptacyjnych mieszkania readaptacyjnego dla uczestników projektu „KROK DO PRZODU”, współfinansowanego z Funduszy Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś 7. Równowaga społeczna Działanie 7.3. Programy aktywnej integracji realizowane przez inne podmioty. 2. Celem zamówienia jest wykonanie prac adaptacyjnych mieszkania readaptacyjnego wraz z zakupem niezbędnych materiałów budowlanych potrzebnych do przeprowadzenia prac zgodnych ze szczegółowym opisem zamówienia. Prace adaptacyjne dotyczą mieszkania readaptacyjnego dla uczestników zagrożonych wykluczeniem społecznym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252053 Tue, 30 Jun 2020 23:31:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252053 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy, instalacji i uruchomienia sieci internetowej w Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach w ramach projektu „Akademia wysokich lotów”]]> Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie elementów i instalacja sieci internetowej w ZS Nr 3 w Skierniewicach a w szczególności: Przeprowadzenie pomiarów i wizji lokalnej w szkole Przygotowanie projektu sieci internetowej w szkole Przygotowanie kosztorysu z informacją o zaplanowanych urządzeniach (typ, marka) Prace związane z rozprowadzaniem okablowania w szkole Dostarczenie wszystkich elementów sieci i ich montaż Uruchomienie sieci Zapewnienie 3 letniej gwarancji i usług serwisowych pogwaranacyjnych (naprawa uszkodzeń w ciągu max.24 godzin) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252029 Tue, 30 Jun 2020 20:13:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252029 <![CDATA[Termomodernizacja budynku]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych. Zakres prac zgodnie z załącznikami do zapytania ofertowego tj. audytem energetycznym i przedmiarem robót. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252001 Tue, 30 Jun 2020 16:36:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252001 <![CDATA[Budowa agregatu wysokosprawnej kogeneracji w ramach kotłowni w Kluczach]]> Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie zadania inwestycyjnego polegającego na zabudowie agregatu kogeneracyjnego w kotłowni przy ul. Sosnowej w Kluczach, której właścicielem jest Veolia Południe Sp. z o.o. Inwestycja obejmuje w swoim zakresie: ● budowę układu kogeneracji wraz z wymaganą infrastrukturą, ● adaptację, dostosowanie budynku kotłowni do zabudowy układu kogeneracyjnego oraz urządzeń towarzyszących (szafy sterownicze, wymienniki ciepła, pompy, rozdzielnie potrzeb własnych, zbiorniki na olej itp.). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w Części III SWZ oraz w załączniku nr 1 do Części III SWZ - PFU Kogeneracja Klucze. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251857 Tue, 30 Jun 2020 16:25:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251857 <![CDATA[Wykonanie robót budowlanych w ramach projektu "Szlak Stolic EV2/R1"]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie schodów wraz z terenem przyległym i dojściem do schodów od strony budynku Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej przy ul. Teatralnej oraz wykonanie 3 lamp oświetleniowych wzdłuż ścieżki rowerowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Szlak Stolic EV2/R1”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33320 Tue, 30 Jun 2020 15:40:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33320 <![CDATA[Wykonanie oświetlenia parkingu oraz zabytkowego kościółka pw. św. św. Filipa i Jakuba w Sękowej w ramach projektu „Architektura drewniana - zabytkowe skarby pogranicza” Oś priorytetowa: Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 Euroregion Tatry]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oświetlenia parkingu oraz zabytkowego kościółka pw. św. św. Filipa i Jakuba w Sękowej w zakresie: a) linii kablowej od słupa sieci napowietrznej nr 58 do Tablicy oświetleniowej „TO”, b) linii kablowej oświetlenia parkingu, w tym 6 punktów oświetleniowych, c) linii kablowej oświetlenia kościółka, w tym 4 punktów oświetleniowych, d) tablicy oświetleniowej „TO”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa zapytanie ofertowe z załącznikami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/31939 Tue, 30 Jun 2020 15:22:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/31939 <![CDATA[Budowa stacji GPZ Pilzno wraz z liniami zasilającymi etap 1 – Budowa stacji GPZ 110/15 kV Pilzno. Zamówienie dotyczy projektu/programu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa stacji GPZ Pilzno wraz z liniami zasilającymi etap 1 – Budowa stacji GPZ 110/15 kV Pilzno. Zamówienie dotyczy projektu/programu ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Priorytet; VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Działanie 7.1. Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii – Programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020. Szczegółowy zakres określają dokumenty zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33318 Tue, 30 Jun 2020 15:03:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33318 <![CDATA[Przeprowadzenie prac adaptacyjnych i dostosowanie pomieszczeń na potrzeby placówki żłobkowej tworzonej w ramach projektu: Baśniowa Dolina – utworzenie 33 nowych miejsc opieki dla dzieci do lat 3 na obszarze Miasta Poznania RPWP.06.04.01-30-0014/19]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac adaptacyjnych i remontowych w lokalu mieszczącym się w Poznaniu przy ul. Janickiego 22 na potrzeby placówki żłobkowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33328 Tue, 30 Jun 2020 14:44:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33328 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 015/2020 na wykonanie wykończenia wnętrz budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) zgodnie z posiadanym projektem wykonawczym.]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który wykona wykończenia wnętrz budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) zgodnie z posiadanym projektem wykonawczym. Działki na których zlokalizowany będzie budynek CBR, dla którego należy wykonać prace wykończeniowe znajdują się w Lubartowie (gmina: Lubartów; powiat: lubartowski; województwo: lubelskie), są to działki nr 42/2 oraz 58. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251959 Tue, 30 Jun 2020 14:29:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251959 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 01/REW/2020/NW3 na wykonanie elewacji frontowej i tylnej – oczyszczenie, uzupełnienie braków, odtworzenie detali architektonicznych z wymianą obróbek blacharskich w budynku przy ulicy Chłodnej 5 w Gdańsku]]> Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie elewacji frontowej i tylnej – oczyszczenie, uzupełnienie braków, odtworzenie detali architektonicznych z wymianą obróbek blacharskich w budynku przy ulicy Chłodnej 5 w Gdańsku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251909 Tue, 30 Jun 2020 13:50:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251909 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/2020/Termomodernizacja – Prace budowlane związane z termomodernizacją budynku zakładu produkcyjno-usługowego – dach]]> Przedmiotem zamówienia, w związku z termomodernizacją obiektu zakładu produkcyjno-usługowego „MECHANIK S” sp. z o.o.”, jest wykonanie prac budowlanych związanych z termomodernizacją budynku. Zakres zamówienia obejmuje termomodernizację dachu budynku wraz z wymianą świetlików dachowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251858 Tue, 30 Jun 2020 12:32:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251858 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na usługę prowadzenia przeprowadzenie prac - dostosowanie/adaptacja pomieszczeń, w tym m.in. do wymogów budowalnych, sanitarno-higienicznych, zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania w ramach projektu, pt: "Wczesny start do nauki - Przedszkole w Gostyniu".]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest remont obiektu w celu dostosowania go do pełnienia funkcji placówki wychowania przedszkolnego w ramach projektu pt:” „Wczesny start do nauki - Przedszkole w Gostyniu”, współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251867 Tue, 30 Jun 2020 12:29:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251867 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/20 UL. TORUŃSKA 24 W GDAŃSKU REMONT DWÓCH CEGLANYCH ELEWACJI FRONTOWYCH (NAROŻNA KAMIENICA) I OBRÓBEK GZYMSÓW]]> Przedmiotem zamówienia jest: Remont dwóch ceglanych elewacji frontowych (narożna kamienica) i obróbek gzymsów budynku mieszkalnego ul. Toruńska 24 w Gdańsku https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251849 Tue, 30 Jun 2020 08:40:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251849 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia polegającego na pracach modernizacyjno-dostosowawczych pomieszczeń z przeznaczeniem na funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej w Drawsku Pomorskim przy ul. Złocienieckiej 21 w ramach projektu pn. „Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców powiatu drawskiego poprzez utworzenie i funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej w Drawsku Pomorskim” (RPZP.07.02.00-32-K028/19-00)]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia polegającego na pracach modernizacyjno-dostosowawczych pomieszczeń z przeznaczeniem na funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej w Drawsku Pomorskim przy ul. Złocienieckiej 21, zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251838 Mon, 29 Jun 2020 23:05:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251838 <![CDATA[Instalacja fotowoltaiczna w firmie DELTA ELEKTRO SP.J. ANNA GRABOWSKA, KRZYSZTOF GROCHOWSKI]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o łącznej mocy 36,72 kWp na dachu budynku biurowo-magazynowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33282 Mon, 29 Jun 2020 22:01:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33282 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2 na wykonania prac remontowych, wykończeniowych i adaptacyjnych w mieszkaniu wspieranym wraz z dostarczeniem niezbędnych do tego materiałów budowlanych i wykończeniowych, w ramach realizacji projektu pn. „Dobre miejsce” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac remontowych, wykończeniowych i adaptacyjnych w mieszkaniu wspieranym położonym przy ul. Mickiewicza 190B m. B6 w Bielsku Podlaskim o łącznej powierzchni projektowej 68,06 m2 wraz z dostarczeniem niezbędnych do tego materiałów budowlanych i wykończeniowych. Mieszkanie jest nowe (stan deweloperski) i posiada przyłącza do instalacji elektrycznej, instalacji wody, instalacji kanalizacyjnej. Pełny opis stanu wykończenia mieszkania znajduje się w załączniku 1.4 do niniejszego zapytania – Standard Wykończenia Mieszkań i Części Wspólnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251712 Mon, 29 Jun 2020 20:17:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251712 <![CDATA[2020/0017/P/P Wykonanie robót budowlanych na terenie m.st. Warszawy w zakresie budowy węzłów ciepłowniczych w budynkach zasilanych z kotłowni Rakietników 25A (Etap I)]]> Wykonanie robót budowlanych na terenie m.st. Warszawy w zakresie budowy węzłów ciepłowniczych – Zadanie II: Etap I, Etap II, Etap III, Etap IV i Etap V. Zakres obejmujący węzły Etapu I: Budowa węzłów cieplnych w budynkach dla Etapu I – zasilanych z kotłowni Rakietników 25A W ramach projektu: Budowa sieci ciepłowniczej celem likwidacji lokalnych źródeł niskiej emisji na osiedlu Skorosze w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0010/16. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Wzoru umowy(część II SIWZ) oraz Specyfikacja techniczna (Część III SIWZ). Data przekazania ogłoszenia do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 25.06.2020 r. SIWZ dostępny jest na stronie internetowej Zamawiającego: https://platformazakupowa.veolia.pl Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, na cały okres związania ofertą - 3000 złotych (szczegóły w Części I SIWZ). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251833 Mon, 29 Jun 2020 20:04:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251833 <![CDATA[Remont Kościoła Parafialnego pod wezwaniem Świętego Andrzeja Boboli w Ulimiu]]> Zakres inwestycji obejmuje: Zakres robót obejmuje: 1. Opaska żwirowa 2. Wymiana pokrycia na hełmie wieży 3. Usunięcie zawilgoconych tynków i wymiana na renowacyjne 4. Roboty malarskie 5. Wykonanie schodów drabiniastych na wieży 6. Naprawa schodów na emporę 7. Elewacja 8. Instalacje elektryczne: a) Instalacja odgromowa b) Tablice rozdzielcze i wlz c) Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych 9. Stolarka drzwiowa Szczegółowy zakres zamówienia wskazany jest w projekcie budowlanym „Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem św. Andrzeja Baboli w Ulimiu, gm. Deszczno, dz. nr 226”, arch. Daniel Strzeszewski, Szczecin sierpień 2016 r., „Remont kościoła parafialnego pod wezwaniem Św. Andrzeja Boboli w Ulimiu, WEWNĘTRZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE”, mgr inż. Wojciecha Niewiadomskiego, Szczecin lipiec 2016 r. oraz w programie prac konserwatorskich i restauratorskich Kościoła p.w. św. Andrzeja Boboli w Ulimiu, konserwatora dzieł sztuki Marty Kaźmierczak, Szczecin lipiec 2016 r. stanowiące załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego. W zakresie realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zapewni nadzór konserwatorski zgodnie z zakresem określonym w wydanych decyzjach oraz wskazaniach Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zamawiający posiada prawomocne Decyzje Starosty Gorzowskiego zezwalające na budowę: - Decyzja nr 655/16 z dnia 15.11.2016 r. - Decyzja przeniesienie pozwolenia na budowę na Diecezję Zielonogórsko-Gorzowską z dnia 23.06.2017 r. Zamawiający posiada prawomocną Decyzję Lubuskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - Pozwolenie na prace konserwatorskie i roboty budowlane sprawa nr ZN-G.5142.1.2019 [Des] z 03.06.2019 r. Przed złożeniem oferty Wykonawcy będą mogli dokonać wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem realizacji robót, a także zdobyć na własną odpowiedzialność i ryzyko wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty, zawarcia umowy i należytego wykonania zamówienia. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową stanowiącą załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Załączone przedmiary robót mają charakter pomocniczy, mający na celu pomoc Wykonawcom w wycenie prac, wypełnione mogą być także – po weryfikacji (i uzupełnione o pozycje na życzenie Wykonawcy) przez Zamawiającego – podstawą dokonywania płatności częściowych. Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego ze względu na jego rozmiar zamieszczony został pod linkiem: http://www.diecezjazg.pl/wp-content/uploads/dokumenty_projektowe/Ulim%20dokumentacja-20200626T152630Z-001.zip Wszelkie roboty budowlane należy wykonać na podstawie dokumentacji projektowej zatwierdzonej m.in. przez służby konserwatorskie oraz pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania danym zakresem robót. Roboty powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i przepisów BHP. W przypadku gdy z przepisów powszechnie obowiązujących wynika, że służby konserwatorskie posiadają uprawnienia do zmiany/zalecenia rozwiązań innych niż przewidzianych w projekcie, wówczas należy się takim wskazaniom podporządkować. Gdziekolwiek w dokumentacji użyto odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym i w każdym przypadku należy dodać do takiego sformułowania „lub równoważny” w sposób dorozumiany. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i wariantowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251757 Mon, 29 Jun 2020 19:58:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251757