Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Roboty budowlane https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Thu, 18 Jan 2018 03:14:00 +0100 <![CDATA[Zapytanie ofertowe prowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności na Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku przedsiębiorstwa Usługi-Handel Piotr Zemsta w Redykajnach]]> Firma Usługi-Handel Piotr Zemsta zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy 31,2 kW na terenie firmy Usługi-Handel Piotr Zemsta, na dachu budynku przedsiębiorstwa, Redykajny 7a, nr działki 9. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081918 Wed, 17 Jan 2018 18:49:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081918 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.01.2018 r. nr 2/01/2018 dotyczące wyłonienia wykonawcy na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 998,25 kWp wraz z kontenerową stacją transformatorową oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 185/1 w miejscowości Broczyno, gmina Czaplinek, powiat drawski]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 998,25 kW wraz z kontenerową stacją transformatorową oraz infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 185/1 (obręb 25) w miejscowości Broczyno, gmina Czaplinek. Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane, dostawę i montaż elektrowni fotowoltaicznej wraz z jej przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej, uruchomieniem, a także wszelkie inne czynności konieczne do należytego wykonania przedmiotu umowy, bądź wymagane zgodnie z obowiązującym prawem oraz zaleceniami właściwych organów administracji publicznej. W szczególności zakres obejmuje realizację następujących zadań: A Przygotowanie terenu pod inwestycję B Budowa przyłącza energetycznego C Budowa ogrodzenia D Wykonanie dojazdu E Montaż konstrukcji nośnej F Instalacja paneli PV (moduły fotowoltaiczne) G Instalacja elementów niskiego napięcia H Instalacja przekształtników prądu stałego na prąd zmienny DC na AC I Instalacja systemu monitoringu Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie urządzenia wskazane w ramach dokumentacji technicznej mają charakter odnośnikowy - parametry urządzeń proponowanych przez Wykonawcę nie powinny być gorsze niż parametry urządzeń wymienionych w dokumentacji technicznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081900 Wed, 17 Jan 2018 18:17:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081900 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17.01.2018 r. nr 1/01/2018 dotyczące wyłonienia wykonawcy na budowę farmy fotowoltaicznej o mocy 998,25 kWp wraz z kontenerową stacją transformatorową oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr 119, 119/1, 120, 121 w miejscowości Czarne Małe, gmina Czaplinek, powiat drawski]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 998,25 kW wraz z kontenerową stacją transformatorową oraz infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 119/1,119,120,121 (obręb 81) w miejscowości Czarne Małe, gmina Czaplinek. Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane, dostawę i montaż elektrowni fotowoltaicznej wraz z jej przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej, uruchomieniem, a także wszelkie inne czynności konieczne do należytego wykonania przedmiotu umowy, bądź wymagane zgodnie z obowiązującym prawem oraz zaleceniami właściwych organów administracji publicznej. W szczególności zakres obejmuje realizację następujących zadań: A Przygotowanie terenu pod inwestycję B Budowa przyłącza energetycznego C Budowa ogrodzenia D Wykonanie dojazdu E Montaż konstrukcji nośnej F Instalacja paneli PV (moduły fotowoltaiczne) G Instalacja elementów niskiego napięcia H Instalacja przekształtników prądu stałego na prąd zmienny DC na AC I Instalacja systemu monitoringu Przedmiot zamówienia powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną stanowiącą załącznik do niniejszego ogłoszenia, z zastrzeżeniem, że wszelkie urządzenia wskazane w ramach dokumentacji technicznej mają charakter odnośnikowy - parametry urządzeń proponowanych przez Wykonawcę nie powinny być gorsze niż parametry urządzeń wymienionych w dokumentacji technicznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081904 Wed, 17 Jan 2018 18:17:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081904 <![CDATA[Przekształcenie Izby przyjęć w Sztumie w Szpitalny Oddział Ratunkowy wraz z budową lądowiska dla helikopterów LPR]]> Pełna dokumentacja techniczna zamówienia znajduje się na stronie http://szpitale-polskie.pl/SPSA/kategorie/zamowienia/ Podział Zamówienia na zadania: Zadanie nr 1 Budowa lądowiska; Zadanie nr 2: Budowa budynku wielofunkcyjnego. W zakresie zadania nr 1: Przedmiotem zamówienia jest budowa lądowiska na rzecz szpitala w Sztumie. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej odnoszącej się do tej części zamówienia, stanowiącej załącznik do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.). Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 178 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonymi decyzjami administracyjnymi 17/2016 i 74/2016. Wykonawca powinien, w zakresie wskazanym w dokumentacji technicznej, dokonać stosownych ustaleń z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym, przed lub w trakcie realizacji wskazanych tamże elementów przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje również: a) usunięcie i nasadzenie drzew zgodnie z decyzją nr 1/2018 oraz inne prace związane z oczyszczeniem i oznakowaniem podejścia do lądowiska, b) oznaczenie przeszkód na podejściu do lądowiska zgodnie z dokumentacją projektową i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu zgłaszania oraz oznakowania przeszkód lotniczych, c) sporządzenie kompletnej dokumentacji, celem wpisu do ewidencji lądowisk zgodnie z przepisami prawa lotniczego oraz regulacjami odnoszącymi się do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, d) opracowanie i przekazanie sporządzone przez Wykonawcę: Instrukcji Operacji Lądowiska oraz Planu Ratowniczego do Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: 1. Okres Gwarancji Podstawowej – 36 miesięcy. W zakresie zadania nr 2: Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku wielofunkcyjnego na rzecz szpitala w Sztumie. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie dokumentacji technicznej, odnoszącej się do tej części zamówienia, stanowiącej załącznik do SIWZ, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności zgodnie z ustawą prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 ze zm.). Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego. (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 178 z późn. zm.). Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonymi decyzjami administracyjnymi 17/2016 i 74/2016. Ogólne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia oraz jego realizacji: 1. Okres Gwarancji Podstawowej – 36 miesięcy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081355 Wed, 17 Jan 2018 16:11:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081355 <![CDATA[Zakup robót i materiałów budowlanych]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących robót i materiałów budowlanych: 1. ŚCIANA ZEWNĘTRZNA - TERMONOMODERNIZACJA. 2. STOLARKA OKIENNA - MONTAŻ. 3. STOLARKA DRZWIOWA - MONTAŻ. 4. DACH - TERMOMODERNIZACJA. 5. PODŁOGA - TERMOMODERNIACJA. 6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA - MONTAŻ ENERGEOSZCZĘDNYCH ŹRÓDEŁ OŚWIETLENIA LED. 7. SYSTEM ZDALNEGO ZARZĄDZANIA. 8. MONTAŻ WENTYLACJI MECHANICZNEJ NAWIEWNO WYWIEWNEJ. 9. MONTAŻ INSTALACJI SOLARNEJ. Zakres planowanych do zamówienia robót i materiałów budowlanych został szczegółowo wyspecyfikowany w Kosztorysie inwestorskim (bez cen) będącym załącznikiem nr 3 do niniejszego Zapytania ofertowego. Oferta powinna być zgodna z parametrami wymienionymi w Kosztorysie inwestorskim. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081861 Wed, 17 Jan 2018 15:30:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081861 <![CDATA[ROZBUDOWA DZIAŁU B+R]]> Przedmiotem zamówienia jest „Rozbudowa Działu B+R” w ramach projektu pn.: „Opracowanie innowacyjnego układu automatycznego naprężania wstęgi maszynowej wraz z bombiastym wałem naprężającym przez TEST Zakład Remontowo-Usługowy Badania i Analizy Techniczne Piotr Staszewski w Krapkowicach oraz rozbudowa i doposażenie działu B+R”. Przedsięwzięcie ma na celu rozbudowę zaplecza badawczo-rozwojowego poprzez adaptację pomieszczeń po starej kotłowni i wiaty magazynowej na cele działu B+R. W tym zakresie konieczne będzie: wyburzenie ścianek przeznaczonych do rozbiórki, wymiana posadzki betonowej na całej uzyskanej powierzchni na posadzkę przemysłową, dokonanie demontażu elementów instalacji kotłowni będących w kolizji z pracami budowlanymi, wykonanie konstrukcji nośnej dla ścian osłonowych w części frontowej przebudowanej wiaty, dokonanie montażu płyt warstwowych na konstrukcji nośnej w części frontowej przebudowanej wiaty, montażu stolarki drzwiowej i okiennej oraz montażu torowiska wraz z suwnicą. Cała treść zapytania ofertowego znajduje się w załączniku - "Zapytanie ofertowe wraz z zał. 5-9" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081767 Wed, 17 Jan 2018 14:52:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081767 <![CDATA[Wykonanie prac remontowych Centrum Diagnostyki Porodów Przedwczesnych]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup prac remontowych na potrzeby Centrum Diagnostyki Porodów Przedwczesnych, w związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie nowego procesu prowadzenia ciąży w oparciu o nowatorską metodę diagnozy z oznaczaniem czynników ryzyka porodu przedwczesnego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 01.06 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, poddziałanie 01.06.02 Dotacje dla innowacyjnych MŚP. Prace remontowe zostaną wykonane w budynku Centrum Diagnostyki Porodów Przedwczesnych, przy al. Chopina 43 we Włocławku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/242 Wed, 17 Jan 2018 13:54:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/242 <![CDATA[WYKONANIE PRAC z zakresu: Termomodernizacja budynku na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego WODNIK]]> PRZEDMIOTEM ZAPYTANIA JEST WYKONANIE PRAC z zakresu: Termomodernizacja budynku na terenie Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego WODNIK Zakres prac obejmuje: 1. Ocieplenie dachu 2. Wymiana drzwi i ścian przeszklonych na stolarkę aluminiową 3. Ocieplenie ścian zewnętrznych (nadziemia i przyziemia) 4. Ciepłownictwo 5. Fotowoltaika Dokumentacja projektowa (przedmiar, plan budynków, audyt energetyczny) zostanie udostępniona na wniosek Wykonawcy w siedzibie Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081797 Wed, 17 Jan 2018 13:46:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081797 <![CDATA[Renowacja laguny wraz z odbudową drenażu oraz odprowadzeniem odcieków na początek układu oczyszczania na Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych modernizacyjnych laguny osadowej na OŚ Podlesie, mające na celu przywrócenie funkcji obiektu. Przedmiot zamówienia dotyczący realizacji inwestycji wg formuły „zaprojektuj – wybuduj” obejmuje: A. prace demontażowe, w tym: a) rozbiórkę mnichów odwadniających, b) likwidację ścianek filtracyjnych przy studniach odprowadzających odcieki, c) demontaż rurociągów odpowietrzających, d) demontaż płyt betonowych ze ścian i dna zbiornika, e) demontaż stalowego obarierowania wraz z betonowym posadowieniem oraz bramą wjazdową, f) demontaż króćców doprowadzających osad wraz z zasuwą, g) usunięcie warstw przepuszczalnych piasku i żwiru wraz z rurami drenażowymi, h) usunięcie warstwy folii izolacyjnej, i) demontaż płyt betonowych drogi zjazdowej; B. prace budowlane, w tym: a) odtworzenie dopływu osadu wraz z wymianą rurociągu, b) czyszczenie i modernizacja studni odprowadzających odcieki, c) niwelacja i poszerzenie zjazdu do zbiornika, d) ułożenie warstwy izolacyjnej wraz z ciągami drenarskimi, e) ułożenie warstw filtracyjnych, f) ułożenie płyt żelbetowych wielootworowych na dnie zbiornika, g) ułożenie płyt żelbetowych pełnych na skarpach, h) montaż rurociągów odpowietrzających, i) montaż obarierowania i bramy wjazdowej wraz z posadowieniem, j) przebudowa drogi dojazdowej. Po zakończeniu prac demontażowych i budowlanych należy przywrócić teren do stanu pierwotnego, w tym m.in. usunąć wszystkie powstałe odpady i odtworzyć zieleń wokół nowopowstałego obiektu. 2. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny przedmiot: 45000000-7 Roboty budowlane 45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania ścieków 74232000-4 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Dodatkowe przedmioty: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne 45112700-2 Roboty w zakresie kształtowania terenu 45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg 45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych 45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej 45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. 4. Pożądane jest, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizytację terenu budowy, sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy. Wszystkie koszty dokonania wizytacji terenu budowy ponosi Wykonawca. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081656 Wed, 17 Jan 2018 12:34:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081656 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie prac remontowo- adaptacyjnych pomieszczeń lokalu przeznaczonego na Dzienny Dom Pobytu w Brzozowie]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac remontowo - adaptacyjnych pomieszczeń lokalu przeznaczonego na funkcjonowanie Dziennego Dom Pobytu w Brzozowie przy ul. Mickiewicza 14. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081631 Wed, 17 Jan 2018 11:49:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081631 <![CDATA[PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY DROBNYCH PRAC REMONTOWYCH W ŚWIETLICY PCK W GORAJU, ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie drobnych prac remontowych w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej PCK w Goraju (pow. biłgorajski, woj. lubelskie). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081715 Wed, 17 Jan 2018 11:35:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081715 <![CDATA[Kompleksowa termomodernizacja 2 budynków wraz z instalacją fotowoltaiczną]]> W ramach projektu będzie zrealizowana termomodernizacja budynków poprzez realizację prac budowlanych polegających na: 1. budynek przemysłowy: 1.1 Modernizacja systemu grzewczego (wg. Punktu 1.1 Książka przedmiarów – załącznik nr 4), 1.2 Termomodernizacja budynku 1.2.1 Docieplenie ścian (wg. Punktu 1.2.1 Książka przedmiarów – załącznik nr 4), 1.2.2 Docieplenie połaci dachowych (wg. Punktu 1.2.2 Książka przedmiarów – załącznik nr 4), 1.2.3 Modernizacja podłogi na gruncie (wg. Punktu 1.2.3 Książka przedmiarów – załącznik nr 4), 1.2.4 Stolarka okienna i drzwiowa (wg. Punktu 1.2.4 Książka przedmiarów – załącznik nr 4), 1.3 Wymiana oświetlenia (wg. Punktu 1.3 Książka przedmiarów – załącznik nr 4), 1.3 Montaż instalacji fotowoltaicznej (wg. Punktu 1.3 Lp.24 Książka przedmiarów – załącznik nr 4), 2. budynek przemysłowy: 2.1 Modernizacja systemu grzewczego (wg. Punktu 2.1 Książka przedmiarów – załącznik nr 4), 2.2 Termomodernizacja budynku 2.2.1 Docieplenie ścian (wg. Punktu 2.2.1 Książka przedmiarów – załącznik nr 4), 2.2.2 Docieplenie połaci dachowych (wg. Punktu 2.2.2 Książka przedmiarów – załącznik nr 4), 2.2.3 Stolarka okienna i drzwiowa (wg. Punktu 1.2.4 Książka przedmiarów – załącznik nr 4), https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/238 Wed, 17 Jan 2018 09:48:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/238 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup materiałów i robót budowlanych na budowę hali i obudowę konstrukcji wsporczej]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa hali wyposażonej w dwie suwnice i obudowę konstrukcji wsporczej pod wciągniki zlokalizowanej w Zamościu, na działce nr. 34, 35 i 36/1. Zakres prac obejmuje wykonanie kompleksowe robót budowlanych związanych z realizacją hali zgodnie z projektem budowlanym, wraz z instalacjami, infrastrukturą i dojazdami. Wg Wspólnego Słownika Zamówień: Roboty budowlane w zakresie budowy przemysłowych obiektów budowlanych, Kod CPV 45213250-0. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081648 Wed, 17 Jan 2018 09:12:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081648 <![CDATA[(R14-2)Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Zadanie 1. Przebudowa s.c. osiedlowej od komory J-25/P-6 do komory J-25/P-6/P-2 z przyłączami do budynków Secemińska 3,5,7,9, Wrocławska 3 (ETAP 1) oraz do komory J-25/P-7 z przyłączami do budynków Gołuchowska 3,5,7 - SC I 14 Zadanie 2. Przebudowa s.c. osiedlowej od komory J-25/P-6 do komory J-25/P-6/P-2 z przyłączami do budynków Secemińska 3,5,7,9, Wrocławska 3 oraz do komory J-25/P-7 z przyłączami do budynków Gołuchowska 3,5,7 (ETAP 2) - SC I 15]]> Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Zadanie 1. Przebudowa s.c. osiedlowej od komory J-25/P-6 do komory J-25/P-6/P-2 z przyłączami do budynków Secemińska 3,5,7,9, Wrocławska 3 (ETAP 1) oraz do komory J-25/P-7 z przyłączami do budynków Gołuchowska 3,5,7 - SC I 14 Zadanie 2. Przebudowa s.c. osiedlowej od komory J-25/P-6 do komory J-25/P-6/P-2 z przyłączami do budynków Secemińska 3,5,7,9, Wrocławska 3 oraz do komory J-25/P-7 z przyłączami do budynków Gołuchowska 3,5,7 (ETAP 2) - SC I 15 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081623 Tue, 16 Jan 2018 23:08:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081623 <![CDATA["PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO I KOTŁOWNI WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA LABORATORIUM BADAWCZO - ROZWOJOWE Z ZAPLECZEM TECHNICZNYM WRAZ Z INSTALACJAMI NA DZIAŁCE NR EW. 2564/70 W MIEJSCOWOŚCI NIEPOŁOMICE, GM.NIEPOŁOMICE ."]]> Przedmiotem zamówienia są roboty instalacyjne obejmujące: 1) "Wykonanie wewnętrznej sieci komputerowej, instalacji monitoringu, teletechnicznej " Prace obejmują wykonanie tras kablowych, położenie kabli komputerowych wewnątrz budynku wraz z instalacją gniazd. Wykonanie i instalację systemu monitoringu przemysłowego opartego na analogowych kamerach zewnętrznych o podwyższonej jakości wraz z rejestratorem. Zakup oraz montaż szafy teleinformatycznej z kompletnym wyposażeniem przystosowanym do zainstalowania urządzeń komputerowych. 2) "Wykonanie instalacji multimedialnej w sali szkoleń". Prace obejmują wykonanie okablowania, montaż ekranu multimedialnego oraz instalację systemu nagłaśniania. 3) " Doprowadzenie do budynków sieci światłowodowej i teletechnicznej" Prace obejmują położenie 300 m światłowodu w rurze ochronnej , montaż studzienki rewizyjnej oraz spawanie i zakończenie włókien w szafach teleinformatycznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081582 Tue, 16 Jan 2018 19:33:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081582 <![CDATA[Wykonanie robót adaptacyjnych w budynku przedszkola w ramach projektu pn. Wymarzone przedszkole. Postępowanie znak ZO/PM/1/2018]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych polegających na wykonaniu adaptacji pomieszczeń przedszkola w szczególności wykonanie robót ogólnobudowlanych, instalacji elektrycznych, instalacji wod-kan. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części Instrukcji dla Wykonawców „obiektem” lub „przedmiotem zamówienia”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie pomieszczenia wskazane w załącznikach graficznych z wyjątkiem: jednej toalety (położonej pomiędzy salami żłobka), szatni (najbliższej salom żłobka), sali zabaw (opisana w projekcie jako „Sala żłobek”) oraz sali sypialnej (opisana w projekcie jako Sala-sypialna). 3. Zamawiający zastrzega, iż prace remontowo budowlane, muszą być prowadzone w ścisłym porozumieniu z Zamawiającym, w szczególności w zakresie dostępu do poszczególnych pomieszczeń. Zamawiający zastrzega, iż prace budowlane mogą być prowadzone od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9-00 do 18-00, z wyłączeniem dni świątecznych przypadających w tym terminie. Zamawiający dopuszcza możliwość prowadzenia prac w soboty i niedziele, oraz dni świąteczne, lub w innych godzinach niż godziny od 9-00 do 18-00. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w przedmiarach robót stanowiących załącznik nr 4 do ZO, projekcie technologicznym - załącznik nr 5 do ZO, Zapytaniu Ofertowym oraz wzorze umowy (załącznik nr 3 do ZO) . 5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia na podstawie przedmiarów robót, projektu technologicznego, ZO oraz pytaniami i odpowiedziami udzielonymi w trakcie procedury o udzielenie zamówienia, oraz, a także, obowiązującymi przepisami szczegółowymi i sztuką budowlaną, oraz zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z okresem gwarancji i rękojmi. Podstawą sporządzenia oferty są przedmiary robót udostępnione przez Zamawiającego, ZO wraz załącznikami oraz udzielone odpowiedzi na zapytania w trakcie procedury o udzielenie zamówienia. 6. W ramach robót będących przedmiotem postępowania Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych, w tym montażu wyposażenia stałego oraz niezbędnych urządzeń. 7. Elementy wyposażenia (urządzenia) muszą być produktami należytej jakości, fabrycznie nowymi, kompletnymi, nieużywanymi, wolnymi od wad materiałowych, konstrukcyjnych i prawnych. 8. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. 9. Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z przedmiarami robót i projektem technologicznym oraz wykona wszelkie towarzyszące czynności niezbędne do zrealizowania całego zadania. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie, uruchomienie, regulację i działanie urządzeń, jak również za jakość wykończeń, a także jakość przeprowadzonych prac odtworzeniowych związanych z naprawami naruszonej w trakcie robót tkanki budowlanej i instalacyjnej obiektu. 10. W przypadku wskazania w przedmiarach lub ZO znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, a także norm, aprobat technicznych oraz systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wskazanych w przedmiarach , projekcie technologicznym oraz ZO pod warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z przedmiarami i projektem technologicznym, oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w przedmiarach i projekcie technologicznym oraz ZO oraz będą zgodne pod względem: 1) gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych), 2) charakteru użytkowego (tożsamość funkcji), 3) charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów), 4) parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcje itd.), 5) parametrów bezpieczeństwa użytkowania, 6) standardów emisyjnych, 7) izolacyjności cieplnej, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego w ramach przedmiotu zamówienia materiały, elementy, systemy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz zwrócić się z zapytaniem czy Zamawiający uzna zaproponowane rozwiązania za równoważne przy współudziale autora projektu technologicznego. Określone w przedmiarach i projekcie technologicznym parametry techniczne urządzeń należy traktować jako minimalne parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego . 11. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień: CPV: 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne, 45111100-9 roboty w zakresie burzenia, 45262522-6 roboty murarskie, 45324000-4 roboty w zakresie okładziny tynkowej, 45442100-8 roboty malarskie, 45310000-3 roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych 12. Realizacja zamówienia podlega prawu polskiemu, w tym w szczególności ustawie z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane. 13. Zamawiający informuje, że w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest zapewnić dojazd do posesji. 14. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie jest dofinansowane ze środków UE, a dostawa i rozliczenie musi nastąpić do dnia wskazanego w §IV ZO. 15. Zamawiający żąda wskazania w Ofercie części zamówienia, którą Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom w załączniku nr 1 do ZO. 16. w trakcie realizacji robót wykonawca zobowiązany dysponować kierownikiem robót w specjalności inżynieryjnej konstrukcyjno-budowlanej pełniący jednocześnie rolę kierownika budowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081578 Tue, 16 Jan 2018 19:21:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081578 <![CDATA[Budowa budynku warsztatowo- montażowego z pomieszczeniami inżynierskimi i magazynem materiałów]]> Budowa budynku budynku warsztatowo- montażowego z pomieszczeniami inżynierskimi i magazynem materiałów w technologi tradycyjnej w systemie projektuj i buduj . https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081566 Tue, 16 Jan 2018 17:13:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081566 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na nabycie robót i materiałów budowlanych w celu adaptacji hali na cele badawczo-rozwojowe na potrzeby firmy Expom S.A. z siedzibą w Kurzętniku w ramach projektu pt. „Rozwój działalności badawczo – rozwojowej przedsiębiorstwa EXPOM S.A.”]]> Przedmiotem zamówienia jest nabycie robót i materiałów budowlanych w celu adaptacji hali na cele badawczo-rozwojowe na potrzeby firmy Expom S.A. z siedzibą w Kurzętniku w ramach projektu pt. „Rozwój działalności badawczo – rozwojowej przedsiębiorstwa EXPOM S.A.” realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081556 Tue, 16 Jan 2018 16:19:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081556 <![CDATA[Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele drewnianym pw. Św. Krzyża w Buku]]> Przedmiotem zamówienia są prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele drewnianym pw. Św. Krzyża, położonego w Buku przy ul. Bohaterów Bukowskich 20. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje prace remontowo-konserwatorskie w obrębie: - fundamentów, systemu odprowadzenia wód oraz drogi procesyjnej, - ścian zewnętrznych, - stropów naw, - elementów kopuły, - więźby dachowej i dachu, - posadzek w kościele i schodów do kościoła, - stolarki okiennej i drzwiowej. Kościół cmentarny pw. Św. Krzyża w Buku jest wpisany do rejestru zabytków i podlega ochronie konserwatorskiej. Wykonawca wybrany w danej części będzie zobowiązany do udzielenia co najmniej 60-miesięcznej gwarancji jakości na wykonane prace. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081502 Tue, 16 Jan 2018 16:01:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081502 <![CDATA[PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY DROBNYCH PRAC REMONTOWYCH W ŚWIETLICY PCK W KOŁACZACH, ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie drobnych prac remontowych w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej PCK w Kołaczach (gm. Stary Brus, powiat włodawski, woj. lubelskie). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081542 Tue, 16 Jan 2018 15:56:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081542 <![CDATA[Nabycie robót i materiałów budowlanych w celu budowy budynku CBR, w Gdyni przy ul. Kontenerowej 25 na potrzeby projektu firmy Trefl S.A.]]> Przedmiotem zamówienia jest nabycie robót i materiałów budowlanych w celu budowy budynku CBR, w Gdyni przy ul. Kontenerowej 25 na potrzeby projektu firmy Trefl S.A., na potrzeby projektu „Rozwój Centrum Badawczo Rozwojowego firmy Trefl S.A.” realizowanego w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081410 Tue, 16 Jan 2018 15:26:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081410 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wykonania robót budowlanych na potrzeby i w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego w miejscowości Węglówka”]]> Wykonanie robót budowlanych - termomodernizacji budynku wielorodzinnego położonego pod adresem Węglówka 220, na potrzeby i w związku z realizacją projektu pn. „Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego w miejscowości Węglówka”. (Szczegółowe informacje w załącznikach) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081364 Tue, 16 Jan 2018 14:41:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081364 <![CDATA[Termomodernizacja budynków: usługowo-handlowego, usługowego oraz kotłowni z częścią socjalną.]]> Przedmiot zamówienia składa się z 2 części: Część 1 – Termomodernizacja budynków: usługowo-handlowego, usługowego oraz kotłowni z częścią socjalną. Część 2 – Montaż instalacji fotowoltaicznej. 1. Przedmiotem zamówienia jest: • modernizacja systemów c.o., • dostawa i montaż pomp ciepła, • modernizacja systemów oświetlenia, • docieplenia ścian kondygnacji nadziemnych, • ocieplenia ścian cokołów, • ocieplenia ścian wyższych kondygnacji nadziemnych, • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, • docieplenie stropodachów, • ocieplenie podłóg, • montaż instalacji fotowoltaicznej, • montaż instalacji odgromowej, • wymiana rur spustowych w budynku usługowo-handlowym zlokalizowanym na działkach nr geod. 520/6 i 520/11 oraz budynku usługowym zlokalizowanym na działce 520/4 oraz w budynku kotłowni z częścią socjalną zlokalizowanym na działce nr 520/4 przy Al. Jana Pawła II 33, 21-500 Białej Podlaskiej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081483 Tue, 16 Jan 2018 14:27:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081483 <![CDATA[Remont kanalizacji panelami GRP Kolektor prawobrzeżny rzeki Wilgi od ul. Przedwiośnie/Długosza do ul. Brożka]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu wytypowanych odcinków grawitacyjnej istniejącej kanalizacji ogólnospławnej zlokalizowanych w Krakowie od ul. Przedwiośnie/Długosza do ul. Brożka. Zadanie to stanowi element Projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap V” dla którego Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna w Krakowie uzyskało dofinasowanie w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Do zakresu należy także: • remont studzienek oraz komór zabudowanych na kolektorze, • remont komór przelewów burzowych, • remont miejsc włączenia przyłączy oraz kanałów bocznych. Ponadto w zakres zadania wchodzi umieszczenie rury osłonowej Ø 32 HDPE pomiędzy wykładziną użytą do modernizacji a istniejącymi ścianami kanału. Podstawowe parametry kanału, komory przelewowej, studzienek jak i przyłączy przeznaczonych do modernizacji. Parametry kanałów przeznaczonych do remontu Kolektor o wymiarach 900/1350, 1000/1500, 1100/1640 mm o przekroju jajowym. Łączna długość kanału, który zostanie poddany remontowi: ok. 1,853 km. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081452 Tue, 16 Jan 2018 13:49:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081452 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018 z dnia 16.01.2018 - Roboty budowlane]]> Cel i opis przedmiotu zamówienia 1. Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i instalacyjnych oraz dostawcy materiałów budowlanych do budowy budynku usługowego (Centrum Innowacji Medycznych) wraz z instalacjami – sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, grzewczymi, wentylacji mechanicznej, klimatyzacji oraz elektrycznej. Kategoria obiektu – IX 2. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budynek usługowy Centrum Innowacji Medycznych Gynevo Clinic zlokalizowanego na terenie przedsiębiorstwa Gynevo Clinic Barczyński sp. jawna, w m. Świdnik 21-040 przy ul. Mełgiewskiej 51A, dz. nr ewid. 50, 51/2, zgodnie z pozwoleniem na budowę stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszego zapytania ofertowego Zakres planowanych do zamówienia robót i materiałów budowlanych został szczegółowo wyspecyfikowany w projekcie wykonawczym z załączonym przedmiarami robót stanowiącym załącznik nr 2 i wszystkie pochodne, do niniejszego zapytania ofertowego. Oferta powinna być zgodna z parametrami wymienionymi w projekcie wykonawczym z przedmiarem robót. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 3. Kody CPV: 45000000-7 Roboty budowlane Oferta powinna być zgodna z wymienionymi powyżej bądź lepszymi parametrami. Wszelkie odstępstwa od wymienionych wyżej parametrów powinny zostać przez oferenta uzasadnione pod kątem lepszej funkcjonalności oferowanych rozwiązań. WSZYSTKIE ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA ZNAJDUJĄ SIĘ POD ADRESEM https://drive.google.com/drive/folders/1Uxy3Ee46clqJ6K8lw4fzylm9i0Z6LAsK (w szczególności załącznik nr 2) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081427 Tue, 16 Jan 2018 13:00:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081427 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2018]]> Zamówienie dotyczy wybudowania obiektu kubaturowego – hali produkcyjnej. W ramach wydatku planowane jest przeprowadzenie niezbędnych robót ziemnych i fundamentowych, budowa hali z obudową, świetlikami, klapami dymowymi, dokami, ściankami działowymi, wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej, posadzek, instalacji elektrycznej, wodnej, hydrantowej, jak również wykonanie kotłowni, wentylacji i ogrzewania w budynku, oraz drogi dojazdowej do budynku i placu manewrowego przed halą. Wewnątrz hali produkcyjnej planowane jest stworzenie pięciu pomieszczeń funkcjonalnych tzn.: •malarni o pow. ok 220 m² •suszarni o pow. ok. 1.100 m² •śrutowni o pow. ok. 1.100 m² •spawalni o pow. ok. 1.500 m² •montażowni o pow. ok. 2.900 m² Budowa będzie odbywać się na działce inwestora w miejscowości Zalewo. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku z pełną treścią zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081360 Tue, 16 Jan 2018 11:19:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081360 <![CDATA[Przebudowa linii 110 kv relacji Poniatowa - Nałęczów]]> Zakres robót określa niniejsza Specyfikacja Techniczna oraz dokumentacja projektowa nr P-23117 „Przebudowa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji Poniatowa – Nałęczów od stacji GPZ Poniatowa do słupa nr 118 w Nałęczowie” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081330 Tue, 16 Jan 2018 10:20:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081330 <![CDATA[Budowa hali produkcyjnej]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa 1 szt. hali produkcyjnej o pow. 1224 m2 z materiałów własnych Wykonawcy / Wykonawców. Hala przeznaczona będzie do prowadzenia działalności przemysłowej w zakresie obróbki metali. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080152 Mon, 15 Jan 2018 22:09:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080152 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wykonanie robót budowlanych na zadaniu"Budowa budynku garażowego wraz z częścią socjalną w miejscowości Sędziszów"]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa budynku garażowego wraz z zapleczem socjalnym o łącznej powierzchni użytkowej 229,95 m2 (powierzchnia zabudowy projektowej 252,59 m2) wraz z instalacjami wewnętrznymi, wykonanie zewnętrznych przyłączeń instalacji oraz zagospodarowanie zewnętrzne ww. budynku - wykonanie infrastruktury zewnętrznej zgodnie z projektem budowlanym i decyzją o pozwoleniu na budowę. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081288 Mon, 15 Jan 2018 21:23:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081288 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2018/RPOWZP w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności na remont i przebudowę Fabryki Maszyn Zakładu Produkcyjnego "Hydroma"]]> Przedmiotem zamówienia jest przebudowa i remont budynku fabryki maszyn, zlokalizowanej w Szczecinie, przy ulicy Santockiej 44, obręb nr 2103, na działce 6/37, zgodnie z załączonym projektem budowlanym stanowiącym element pomocniczy przy dokonywaniu wyceny. Projekt budowlany dostępny jest pod linkiem: https://drive.google.com/drive/folders/0BzUIvucaXJsZZDVDUm5taXBrbzA?usp=sharing https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081281 Mon, 15 Jan 2018 20:50:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081281 <![CDATA[„Drzymały 49 – Prace termomodernizacyjne”]]> Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn. „Drzymały 49 – Prace termomodernizacyjne”. Zamówienie jest prowadzone w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Jeleniej Górze przy ul. Tkackiej 5, 9, 10, Drzymały 49 i K. Miarki 16” - polegającego na wykonaniu koniecznych prac termomodernizacyjnych zawartych w audytach energetycznych wykonanych dla każdego budynku osobno. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081279 Mon, 15 Jan 2018 20:27:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081279 <![CDATA[Rozbudowa i adaptacja budynku biurowo-magazynowego na potrzeby realizacji projektu "Nadwiślańskie Centrum Animaloterapii Zielony Wojszyn”]]> Przedmiotem zamówienia są roboty branży ogólnobudowlanej, branży sanitarnej oraz branży elektrycznej polegające na rozbudowie i adaptacji budynku biurowo-magazynowego na potrzeby realizacji projektu “Nadwiślańskie Centrum Animaloterapii Zielony Wojszyn”. Szczegółowy opis wykonania i zakres robót zawarty jest w dokumentacji budowlanej oraz przedmiarze robót stanowiących załącznik nr 1 do zapytania. W zakres zamówienia wchodzi także wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Lokalizacja robót budowlanych: Wojszyn 108A 24-123 Janowiec. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081270 Mon, 15 Jan 2018 19:17:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081270 <![CDATA[zapytanie ofertowe nr 02/ RPMA.03.03.00-14-8940/17]]> Prace adaptacyjne i montażowe hali produkcyjnej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/211 Mon, 15 Jan 2018 17:17:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/211 <![CDATA[Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Wiśnicz.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stary Wiśnicz o łącznej długości 7 952,50 mb. z czterema przepompowniami ścieków. 2. Opis przedmiotu zamówienia : Zadanie realizowane będzie na podstawie dwóch odrębnych dokumentacji projektowych: - w ramach dokumentacji projektowej nr 1 pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w m. Stary Wiśnicz oraz 4-ma przyłączami sanitarnymi na dz. ew. nr 1472, 1477/9, 1475/6, 1475/3, 1481/5, 1477/7, 1481/3” do budowy przewidziano sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami o łącznej długości 7 527,50 mb wraz z trzema przepompowniami ścieków. Długości poszczególnych kanałów w zależności od średnic przedstawiają się następująco: kanały grawitacyjne - PVC 315 x 9,2 mm SN8 SDR34 – 345,40 mb - PVC 250 x 7,3 mm SN8 SDR34 – 2 507,80 mb - PVC 200 x 5,9 mm SN8 SDR34 – 3 145,10 mb - PVC 160 x 4,7 mm SN8 SDR34 – 476,2 mb Kanały tłoczne - PE Ø 110 x 6,6 mm PE100 PN10 – 888,00 mb - PE Ø 90 x 5,4 mm PE100 PN10 – 165,00 mb. Przepompownie ścieków: - pompownia P1 – działka nr 1425 - pompownia P2 – działka nr 1474/1 - pompownia P3 – działka nr 1488/6 - w ramach dokumentacji projektowej nr 2 pn.: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Stary Wiśnicz – etap II” do budowy przewidziano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 425,00 mb wraz z przepompownią ścieków. Długości poszczególnych kanałów w zależności od średnic przedstawiają się następująco: kanały grawitacyjne - PVC 200 x 5,9 mm SN8 SDR34 – 100,00 mb - PVC 160 x 4,7 mm SN8 SDR34 – 55,00 mb Kanały tłoczne - PE Ø 90 x 5,4 mm PE100 PN10 – 270,00 mb. Przepompownia ścieków P1 – działka nr 1410/1 3. Zadanie realizowane będzie w dwóch częściach w latach 2018 – 2019: 1) Część 1 – realizacja w 2018 roku obejmuje wykonanie: - sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Stary Wiśnicz o łącznej długości 4 940,60 mb na podstawie dwóch odrębnych dokumentacji projektowych tj.: a) Projekt budowlany pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w m. Stary Wiśnicz oraz 4-ma przyłączami sanitarnymi na dz. ew. nr 1472, 1477/9, 1475/6, 1475/3, 1481/5, 1477/7, 1481/3”- zakres robót obejmuje budowę sieć kanalizacji sanitarnej z przykanalikami o łącznej długości 4 515,60 mb wraz z dwoma przepompowniami ścieków. Długości poszczególnych kanałów w zależności od średnic przedstawiają się następująco: Kanały grawitacyjne: - PVC 315 x 9,2 mm SN8 SDR34 – 345,40 mb - PVC 250 x 7,3 mm SN8 SDR34 – 1 314,00 mb - PVC 200 x 5,9 mm SN8 SDR34 – 1 861,40 mb - PVC 160 x 4,7 mm SN8 SDR34 – 106,80 mb Kanały tłoczne: - PE Ø 110 x 6,6 mm PE100 PN10 – 888,00 mb. Przepompownie ścieków: - pompownia P1 – działka nr 1425 - pompownia P2 – działka nr 1474/1 b) Projekt budowlany pn.: „ Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w m. Stary Wiśnicz – etap II” – zakres robót obejmuje budowę sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 425,00 mb wraz z przepompownią ścieków. Długości poszczególnych kanałów w zależności od średnic przedstawiają się następująco: Kanały grawitacyjne: - PVC 200 x 5,9 mm SN8 SDR34 – 100,00 mb - PVC 160 x 4,7 mm SN8 SDR34 – 55,00 mb Kanały tłoczne: - PE Ø 90 x 5,4 mm PE100 PN10 – 270,00 mb Przepompownia ścieków P1 – działka nr 1410/1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: Dokumentacja projektowa – załącznik nr 7 i 8 Zapytania ofertowego, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 11 do Zapytania ofertowego, Przedmiary robót (cztery) - załącznik nr 9 do Zapytania ofertowego, zakres robót dla części 1 - załącznik nr 13 do Zapytania ofertowego Dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej. 2) Część 2 - realizacja w latach 2018 - 2019 obejmuje wykonanie: - sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami o łącznej długości 3 011,90 mb. Zadanie realizowane będzie w oparciu o dokumentację projektową pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w m. Stary Wiśnicz oraz 4-ma przyłączami sanitarnymi na dz. ew. nr 1472, 1477/9, 1475/6, 1475/3, 1481/5, 1477/7, 1481/3”. W ramach ww. projektu budowlanego do budowy przewidziano sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 3 011,90 mb wraz z przepompownią ścieków. Długości poszczególnych kanałów w zależności od średnic przedstawiają się następująco: Kanały grawitacyjne: - PVC 250 x 7,3 mm SN8 SDR34 – 1 193,80 mb - PVC 200 x 5,9 mm SN8 SDR34 – 1 283,70 mb - PVC 160 x 4,7 mm SN8 SDR34 – 369,40 mb Kanały tłoczne: - PE Ø 90 x 5,4 mm PE100 PN10 – 165,00 mb. Przepompownie ścieków P3 – działka nr 1488/6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: Dokumentacja projektowa – załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – załącznik nr 12 do Zapytania ofertowego, Przedmiary robót ( dwa ) - załącznik nr 10 do Zapytania ofertowego, Zakres robót dla części 2 - załącznik nr 13 Dokumentacja jest dostępna na stronie internetowej. 4. W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji w terenie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081243 Mon, 15 Jan 2018 16:33:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081243 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na budowę hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem socjalnym na potrzeby firmy Spec-Glas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, podziałanie 3.2.1 Badania na rynek]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa hali produkcyjno-magazynowej wraz z budynkiem socjalnym na potrzeby firmy Spec-Glas Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, podziałanie 3.2.1 Badania na rynek https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081241 Mon, 15 Jan 2018 16:17:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081241 <![CDATA[PMO ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.01.2018r. na prace adaptacyjne || Siemianowice Śląskie]]> Przedmiotem zamówienia są prace adaptacyjne dla pomieszczeń przeznaczonych na utworzenia żłobka w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wróbla 12. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081237 Mon, 15 Jan 2018 16:03:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081237 <![CDATA[PMO ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.01.2018r. na prace adaptacyjne || Jaworzno]]> Przedmiotem zamówienia są prace adaptacyjne dla pomieszczeń przeznaczonych na utworzenia żłobka w Jaworznie przy ul. Starowiejskiej 17. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081221 Mon, 15 Jan 2018 15:32:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081221 <![CDATA[PMO ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.01.2018r. na prace adaptacyjne || Bielsko-Biała]]> Przedmiotem zamówienia są prace adaptacyjne dla pomieszczeń przeznaczonych na utworzenia żłobka w Bielsku-Białej przy ul. Goleszowska 17/3. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081201 Mon, 15 Jan 2018 14:57:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081201 <![CDATA[Wykonanie przecisków, przewiertów pod drogami, chodnikami itp. związanych z budową i przebudową sieci ciepłowniczych i przyłączy realizowanych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji TAURON Ciepło sp. z o.o. na terenach miast: Będzin, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice.]]> Przedmiotem Zamówienia jest wykonywanie sukcesywnie na rzecz Zamawiającego usług w formie przecisków, przewiertów pod drogami, chodnikami itp. związanych z budową i przebudową sieci ciepłowniczych i przyłączy realizowanych w ramach Programu Likwidacji Niskiej Emisji TAURON Ciepło sp. z o.o. na terenach miast: Będzin, Chorzów, Czeladź, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice. Postępowanie dotyczy następujących projektów: - Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasta Będzin, nr projektu: POIS.01.07.02-00-0019/16 - Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasta Chorzów, nr projektu: POIS.01.07.02-00-0014/16 - Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasta Czeladź, nr projektu: POIS.01.07.02-00-0015/16 - Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasta Dąbrowa Górnicza, nr projektu: POIS.01.07.02-00-0013/16 - Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasta Katowice, nr projektu: POIS.01.07.02-00-0018/16 - Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasta Siemianowice Śląskie, nr projektu: POIS.01.07.02-00-0017/16 - Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasta Świętochłowice, nr projektu: POIS.01.07.02-00-0011/16 - Likwidacja niskiej emisji na terenie Miasta Sosnowiec, nr projektu: POIS.01.07.02-00-0012/16 Zamówienie realizowane będzie w miarę potrzeb Zamawiającego, w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018 r. lub do wyczerpania wartości umowy (tj. 200 000,00 zł netto) w zależności co nastąpi wcześniej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość realizacji umowy na mniejszą wartość. W celu porównania i wyboru ofert, Zamawiający w formularzu cenowym (Załącznik nr 1A do Specyfikacji), podał szacowane ilości usług objętych Przedmiotem Zamówienia. Podane ilości nie będą zawarte w umowie z wybranym Wykonawcą, a jej realizacja będzie się odbywała na podstawie cen jednostkowych netto. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081107 Mon, 15 Jan 2018 12:45:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081107 <![CDATA[PMO ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 15.01.2018r. na prace adaptacyjne || Będzin]]> Przedmiotem zamówienia są prace adaptacyjne dla pomieszczeń przeznaczonych na utworzenia żłobka i punktu dziennego opiekuna w Będzinie przy ul. Miłobądzkiej 143. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081072 Mon, 15 Jan 2018 11:44:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081072 <![CDATA[Przebudowa sieci cieplnych w rejonie ulicy Kaczorowskiego, w rejonie ulicy Wesołej i w rejonie Al. Piłsudskiegow Białymstoku. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa sieci cieplnej w rozbiciu na poszczególne zadania: 1) zadanie nr 1 Przebudowa sieci cieplnej 2xDN350 od odpowietrzenia ODP1 (łącznie z odpowietrzeniem) do pkt. P-143 w rejonie ul. Kaczorowskiego oraz roboty w komorze AK-327 wg. dokumentacji projektowej (z wyłączeniem odcinka sieci 2xDN350 od komory AK-327 do ODP1oraz przyłącza do budynku parafii p.w. Św. Anny), 2) zadanie nr 2 Przebudowa sieci od komory AK-284 do AK-28/3 oraz od komory AK-284 do AK-4/4 wraz z przyłączami do budynków przy ul. Wesołej 11, 11a, 17/1, 19, 21, 23, 25, 27, Wołodyjowskiego 8, 8a, 8d, 8e, Jerzego Waszyngtona 25c, 25d oraz Żelaznej 38 o szacowanej długości łącznej około 832,0 m (po przebudowie) zgodnie z dokumentacją techniczną oraz pozwoleniem na budowę nr 130/2017 z dnia 1 marca 2017 roku, 3) zadanie nr 3 Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory BK-204 do BK-20/5 do pkt T3 wraz z przyłączami cieplnymi do budynków przy al. Józefa Piłsudskiego 19, 19/1, 21, Włókienniczej 1 i 2 o szacowanej długości łącznej około 270 mb (po przebudowie) zgodnie z dokumentacją techniczną oraz pozwoleniem na budowę nr 338/2016 z dnia 20 kwietnia 2016 roku.za]]> Zadanie nr 1 Przebudowa sieci cieplnej w rejonie ulicy Kaczorowskiego Przebudowa sieci cieplnej 2xDN350 od odpowietrzenia ODP1 (łącznie z odpowietrzeniem) do pkt. P-143 wrejonie ul. Kaczorowskiego oraz roboty w komorze AK-327 wg. dokumentacji projektowej (z wyłączeniemodcinka sieci 2xDN350 od komory AK-327 do ODP1oraz przyłącza do budynku parafii p.w. Św. Anny). Zadanie nr 2 Przebudowa sieci cieplnej w rejonie ulicy Wesołej Przebudowa sieci od komory AK-284 do AK-28/3 oraz od komory AK-284 do AK-4/4 wraz z przyłączami do budynków przy ul. Wesołej 11, 11a, 17/1, 19, 21, 23, 25, 27, Wołodyjowskiego 8, 8a, 8d, 8e, Jerzego Waszyngtona 25c, 25d oraz Żelaznej 38 o szacowanej długości łącznej około 832,0 m (po przebudowie) zgodnie z dokumentacją techniczną oraz pozwoleniem na budowę nr 130/2017 z dnia 1 marca 2017 roku. Zadanie nr 3 Przebudowa sieci cieplnej w rejonie Al. Piłsudskiego Przebudowa sieci ciepłowniczej od komory BK-204 do BK-20/5 do pkt T3 wraz z przyłączami cieplnymi dobudynków przy al. Józefa Piłsudskiego 19, 19/1, 21, Włókienniczej 1 i 2 o szacowanej długości łącznej około270 mb (po przebudowie) zgodnie z dokumentacją techniczną oraz pozwoleniem na budowę nr 338/2016 z dnia20 kwietnia 2016 roku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081052 Mon, 15 Jan 2018 10:53:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081052 <![CDATA[POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ OBIEKTOW FIRMY INŻYNIERYJNEJ DRILL-BUD]]> W ogólnym zakresie prac zaplanowano: 1 INSTALACJA FOTOWOLTANICZNA 2 INSTALACJA OŚWIETLENIA 3 OKNO ZEWNETRZNE KOTŁOWNI 4 WENTYLACJA 5 DRZWI ZEWN, BRAMA 6 INSTALACJA GRZEWCZA 7 INSTALACJA SOLARNA 8 OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ 9 ZAKUP URZĄDZEŃ STEROWNICZYCH, POMIAROWYCH I KONTROLNYCH DO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ Szczegółowe opracowanie i informacje zawiera tzw. „Przedmiar robót” w zakresie punkt 1-7– w załączeniu do niniejszego Zapytania Ofertowego. W skład pkt 9 wchodzi: 1. Notebook– 1 szt 2. Inteligentny licznik energii– 2 szt 3. Zestaw WiFi– 1 szt Dokumentacja do wglądu w siedzibie Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080971 Mon, 15 Jan 2018 10:35:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080971 <![CDATA[Wykonanie robót budowlanych w zakresie: Zadanie 1: Przebudowa sieci ciepłowniczej z komory UK-7 z przyłączami do budynków przy ul. Wojciechowskiego 35, Zagłoby 1,3 i Orląt Lwowskich 22,24,26,28,30,32 w m. st. Warszawie - [SC I 64]; Zadanie 2: Przebudowa sieci ciepłowniczej osiedlowej od studzienki ID-901 do budynków ul. Marszałkowska 116/122 i Zgody 13 w m. st. Warszawie - [SC I 7].]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie: Zadanie 1: Przebudowa sieci ciepłowniczej z komory UK-7 z przyłączami do budynków przy ul.Wojciechowskiego 35, Zagłoby 1,3 i Orląt Lwowskich 22,24,26,28,30,32 w m. st. Warszawie - [SC I 64]; Zadanie 2: Przebudowa sieci ciepłowniczej osiedlowej od studzienki ID-901 do budynków ul. Marszałkowska116/122 i Zgody 13 w m. st. Warszawie - [SC I 7]. Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia zawiera: 1. dokumentacja projektowa oraz dokumentacja formalno-prawna, 2. specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawarta w Części III SIWZ. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081036 Mon, 15 Jan 2018 10:22:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081036 <![CDATA[Zamówienie na roboty budowlane w ramach realizacji projektu pn. Zwiększenie atrakcyjności zasobów kultury regionu w wyniku zachowania dziedzictwa kulturowego w postaci barokowego pałacu w Siemczynie, gm. Czaplinek poprzez remont dachu połączony z adaptacją poddasza na „Uniwersalium Rzemiosł Różnych”]]> Na zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia składają się następujące roboty budowlane: I. Remont dachu korpusu głównego w połaci zachodniej (frontowej), w połaci wschodniej (ogrodowej), w połaci północnej wraz z remontem dachu ryzalitu północnego w elewacji wschodniej I.1) Rusztowania I.2) Roboty rozbiórkowe I.3) Naprawa stropów drewnianych nad I piętrem (w tym wykonanie podłogi poddasza). I.4) Remont i konserwacja więźby dachowej I.5) Remont i konserwacja ścianek ryglowych I.6) Roboty przy kominach i gzymsach I.7) Wykonanie pokrycia dachu i obróbek blacharskich I.8) Prace pomocnicze I.9) Montaż instalacji odgromowej z ułożeniem uziomu otokowego. II. Remont pomieszczeń, nr 31/1 na parterze oraz nr 30/2 i 31/2 na I piętrze, przylegających do klatki schodowej (podłogi, ściany, sufity, stolarka) wraz z wykonaniem sanitariatów. III. Remont klatki schodowej prowadzącej na poddasze przez parter i I piętro – pomieszczenia nr 33/1 i 33/2 (zbiegi, ściany, sufity, stolarka). IV. Remont schodów wejściowych wraz z remontem odrzwi i renowacją elewacji w obrębie schodów i odrzwi wejścia do korpusu głównego od strony elewacji południowej. V. Wykonanie dedykowanej instalacji elektrycznej i oświetlenia w remontowanych częściach pałacu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080981 Sat, 13 Jan 2018 21:48:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080981 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2018 na wykonanie prac adaptacyjnych dla pomieszczeń Dziennego Ośrodka dla Osób Starszych (DOOS) w Pieczonogach]]> 1.Zakup prac adaptacyjnych dla pomieszczeń przeznaczonych na realizację projektu. 2.Adaptacja czterech pomieszczeń sanitarnych - wyposażenie wraz z instalacjami. 3. Dostosowanie ogrodu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080944 Fri, 12 Jan 2018 23:56:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080944 <![CDATA[PRZEDMIOTEM ZAPYTANIA JEST WYKONANIE PRAC z zakresu: Termomodernizacja budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurową oraz budynku produkcyjnego.]]> PRZEDMIOTEM ZAPYTANIA JEST WYKONANIE PRAC z zakresu: Termomodernizacja budynku produkcyjno-magazynowego z częścią biurową oraz budynku produkcyjnego. Zakres prac obejmuje: BUDYNEK BIUROWO-PRODUKCYJNY, KRACZEWICE DACH Ocieplenie dachu poprzez pokrycie płytą warstwową z rdzeniem PUR TD3-120 Uc=0,17/m2*K Powierzchnia płyt: przedmiar - 747,84m2 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 1) Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem metodą lekką mokrą o gr. 11 cm. Powierzchnia 395,27m2 2) Ocieplenie ścian zewnętrznych klatki schodowej styropianem metodą lekką mokrą o gr. 13 cm. Powierzchnia - przedmiar - 78,77m2. 3) Ocieplenie ścian przejścia poprzez pokrycie płytą warstwową z rdzeniem styropianowym. Powierzchnia płyt - przedmiar - 105,39 m2 OKNA Wymiana okien na okna z szybami zespolonymi Powierzchnia okien - przedmiar - 83,96m2 DRZWI 1) Wymiana drzwi na drzwi z ociepleniem Powierzchnia 20,9m2 2) Wymiana drzwi aluminiowych na drzwi z ociepleniem Powierzchnia - przedmiar - 2,1m2 INSTALACJA C.O. 1) Zakup i instalacja nagrzewnic wodnych moc 10-45kW z silnikiem EC. Ilość 6 szt 2) Zakup i instalacja automatyki pogodowej na bazie sterownika elektronicznego programowalnego 3) Zakup i instalacja zaworów podpionowych DN50. Ilość 6szt 4) Zakup i instalacja zaworów termostatycznych do grzejników. Ilość 20szt PIEC Wymiana kotła na paliwo stałe na kocioł-180 kW – 1 szt wyposażony w zespół spalania rozdrobnionego drewna. Piec musi być dostosowany do wielkości kotłowni. BUDYNEK PRODUKCYJNY, KRACZEWICE DACH Ocieplenie dachu poprzez pokrycie płytą warstwową z rdzeniem PUR TD3-120 Uc=0,17/m2*K Powierzchnia płyt - przedmiar - 622,69m2 ŚCIANY ZEWNĘTRZNE 1) Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem metodą lekką mokrą o gr. 11 cm Powierzchnia - przedmiar - 273,26m2 2) Ocieplenie ścian nadbudowa pod konstrukcję dachu poprzez pokrycie płytą warstwową z rdzeniem styropianowym Powierzchnia płyt - przedmiar - 50,67 m2 ŚCIANY WEWNĘTRZNE Ocieplenie ścian wewnętrznych do przestrzeni nieogrzewanejj styropianem metodą lekką mokrą o gr. 8 cm Powierzchnia - przedmiar - 51,28m2 OKNA 1) Wymiana okien na okna z szybami zespolonymi Powierzchnia okien - przedmiar - 44,15m2 2) Wymiana okna połaciowego na okna z szybami zespolonymi Powierzchnia okien - przedmiar - 3,25m2 DRZWI Wymiana drzwi na drzwi z ociepleniem Powierzchnia - przedmiar - 10,02m2 INSTALACJA C.O. 1. Zakup i instalacja nagrzewnic wodnych moc 10-45kW z silnikiem EC. Ilość 5 szt. 2. Zakup i instalacja automatyki pogodowej na bazie sterownika elektronicznego programowalnego. Ilość – 1 szt. 3. Zakup i instalacja zaworów podpionowych DN50. Ilość 6 szt. 4. Zakup i instalacja zaworów termostatycznych do grzejników. Ilość 20 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080948 Fri, 12 Jan 2018 21:53:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080948