Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Roboty budowlane https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 24 Apr 2019 09:51:17 +0200 <![CDATA[Modernizacja systemu kanalizacyjnego w ul. Objazdowej w Katowicach]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest „Modernizacja systemu kanalizacyjnego w ul. Objazdowej w Katowicach”. Zakres zamówienia obejmuje: • zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji sanitarnej, o łącznej długości ok. 350mb i średnicy min. DN300mm, oraz zaprojektowanie i budowę odgałęzień do granic posesji zakończonych studzienkami inspekcyjnymi DN600mm, wraz ze skutecznym przełączeniem istniejących połączeń sanitarnych do projektowanej kanalizacji sanitarnej dla budynków przy ulicach: Objazdowa wraz z przejęciem kanalizacji z rejonu ul. Obrońców Westerplatte 70, Morawa nr 1-5 oraz Obrońców Westerplatte nr 60 i 62; • zaprojektowanie i budowę sieci kanalizacji deszczowej dla potrzeb odwodnienia pasa drogowego i przyległych posesji, o łącznej długości ok. 190mb i średnicy min. DN300mm, oraz zaprojektowanie i budowę odgałęzień do granic posesji zakończonych studzienkami inspekcyjnymi i przykanalików do wpustów deszczowych, na odcinkach ulic: Objazdowa cała, Morawa nr 1-5 oraz Obrońców Westerplatte nr 60 i 62; • modernizację kanalizacji deszczowej poprzez zaprojektowanie i wykonanie przebudowy po trasie istniejących kanałów: - o średnicy DN100mm na kanał o średnicy min. DN200mm, o łącznej długości ok. 50mb wzdłuż budynków przy ul. Obrońców Westerplatte 60 i 62, prawidłowego podłączenia do kanału deszczowego w ul. Morawa wraz z przejęciem odpływów z dachów budynków oraz wymianą przykanalików do rur spustowych do poziomu terenu i wymianą istniejących studni (ok. 3szt.) na studnie o średnicy min. DN425mm, zlokalizowanych na trasie kanału deszczowego; - o średnicy DN200 na DN min. 300mm, wraz z wymianą istniejących studni na studnie o średnicy min. DN1200mm żelbet. (ok. 5 szt.) i przykanalików rur spustowych oraz do wpustów deszczowych w ulicy Morawa na odcinku od studni k-77 do studni k-80, • przewidywana liczba nowych odgałęzień dla działek nieprzyłączonych do kanalizacji wynosi ok. 3szt. dla kanalizacji sanitarnej i 3szt. dla kanalizacji deszczowej; • wymianę istniejących wpustów ulicznych DN500 (ok. 7szt.) na wpusty z osadnikiem o głębokości min. 1m i kratą polimerobetonową lub z żeliwa szarego ciasnopasowanego, o wymiarach 600x400x70mm wraz z wymianą przykanalików oraz budowę nowych wpustów (ok. 4szt.); • w miejscach, gdzie fasada budynków graniczy z chodnikiem, istniejące przykanaliki rur spustowych rynien należy zmodernizować poprzez ich wymianę; • zaprojektowanie i odbudowę nawierzchni ulic, chodników oraz terenów przyległych, jak również odtworzenie składników zagospodarowania terenu tj. zieleni, ogrodzeń i innych naruszonych w trakcie prowadzonych robót kanalizacyjnych (zgodnie z zestawieniem stanowiącym załącznik nr 9 do PFU). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Program Funkcjonalno – Użytkowy stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ. UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany do należytego wyliczenia opłaty administracyjnej za zajęcie pasa drogowego na czas realizacji prowadzonych robót budowlanych i ujęcia jej w cenie ofertowej, zgodnie z uchwałą nr VII/83/07 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2007 r. (z późn. zm.) w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach miasta Katowice, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Katowice. 3. Pożądane jest, aby przed złożeniem oferty Wykonawca przeprowadził wizytację terenu budowy, sąsiadującego układu komunikacyjnego oraz najbliższego otoczenia budowy. Wszystkie koszty dokonania wizytacji terenu budowy ponosi Wykonawca. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181495 Wed, 24 Apr 2019 09:28:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181495 <![CDATA[Termomodernizacja i remont budynków mieszkaniowych 4 wspólnot mieszkaniowych tj.: Gorzowska 56, 66, 67 i Chmielna 6]]> Termomodernizacja i remont budynków mieszkaniowych 4 wspólnot mieszkaniowych tj.: Gorzowska 56, 66, 67 i Chmielna 6. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17411 Wed, 24 Apr 2019 08:45:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17411 <![CDATA[KO1/04/2019/15 WYKONANIE PRAC Z ZAKRESU TERMOMODERNIZACJI]]> PRZEDMIOTEM ZAPYTANIA JEST WYKONANIE PRAC Z ZAKRESU TERMOMODERNIZACJI: CZĘŚĆ I. Budynek zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego w GÓRECKU STARYM: ZADANIE 1. Ocieplenie ścian na parterze ZADANIE 2. Ocieplenie ścian na poddaszu ZADANIE 3. Termomodernizacja dachu ZADANIE 4. Ocieplenie okapów ZADANIE 5. Ocieplenie podłogi na gruncie ZADANIE 6. Wymiana okien ZADANIE 7. Wymiana drzwi ZADANIE 8. Modernizacja oświetlenia ZADANIE 9. Modernizacja c.o. ZADANIE 10. Modernizacja c.w.u. CZĘŚĆ II. Budynek zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego w CZĘSTOBOROWICACH ZADANIE 1. Termomodernizacja dachu ZADANIE 2. Wymiana okien ZADANIE 3. Wymiana drzwi ZADANIE 4. Modernizacja oświetlenia ZADANIE 5. Modernizacja c.w.u. - montaż instalacji solarnej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17409 Tue, 23 Apr 2019 23:06:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17409 <![CDATA[BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ – Budynek produkcyjno-magazynowy: Konstrukcja hali wraz z pokryciem, dach hali wraz z pokryciem, Stolarka okienna i drzwiowa, ściany wewnętrzne]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące: 1) BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ – Budynek produkcyjno-magazynowy: Konstrukcja hali wraz z pokryciem, dach hali wraz z pokryciem, Stolarka okienna i drzwiowa, ściany wewnętrzne Lokalizacja: Działka nr 11050, Obręb ewidencyjny: 0003 Łuków, Ulica: Łapiguz 112H, Miejscowość: Łuków Miasto, Powiat łukowski, Województwo: lubelskie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 4 do zapytania ofertowego Opis przedmiotu zamówienia, na podstawie którego Wykonawca ma sporządzić ofertę cenową. Dokumentacja techniczna BUDOWA HALI PRODUKCYJNEJ – Budynek produkcyjno-magazynowy jest dostępna do wglądu dla zainteresowanych Wykonawców w siedzibie firmy w godzinach 8:00 – 16:00 w dni robocze w okresie od dnia ogłoszenia zapytania do dnia upływu terminu do składania ofert w ramach niniejszego postępowania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181461 Tue, 23 Apr 2019 22:29:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181461 <![CDATA[Rekreacyjna Arena Czarnego Gronia – budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w gminie Andrychów w postaci międzypokoleniowego rowerowego centrum aktywnego wypoczynku - Budowa wieży do skoków ze ścianką wspinaczkową]]> Budowa wieży do skoków ze ścianką wspinaczkową a. Budowa wieży do skoków i huśtawki wahadłowej b. Montaż ścianki wspinaczkowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17374 Tue, 23 Apr 2019 18:38:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17374 <![CDATA[Rekreacyjna Arena Czarnego Gronia – budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej w gminie Andrychów w postaci międzypokoleniowego rowerowego centrum aktywnego wypoczynku - Budowa kompleksu torów rowerowych typu pumptrack.]]> Budowa kompleksu torów rowerowych typu pumptrack różniących się od siebie poziomem trudności oraz rodzajem użytych materiałów. Tory tworzą połączone ze sobą sekcje z różnorodnych materiałów (tor modułowy- konstrukcja z drewna modrzewiowego i sklejki wodoodpornej, powierzchnia jezdna z włókna szklanego; tor easy pump- konstrukcja z nasypu ziemnego, nawierzchnia jezdna z kruszywa mineralnego, drewna modrzewiowego oraz masy mineralno-asfaltowej) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17373 Tue, 23 Apr 2019 18:35:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17373 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 01/RwP/2019 z dnia 23 kwietnia 2019 r.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy/Wykonawców na wykonanie prac remontowo budowlanych w Powiatowym Ośrodku Rehabilitacyjno Wypoczynkowym Pałac w Przełazach oraz w Punkcie Informacyjnym w Świebodzinie znajdującym się przy ul. Okrężnej 3. Celem zamówienia jest wykonanie prac remontowo-budowlanych wraz z zakupem niezbędnych materiałów budowlanych potrzebnych do przeprowadzenia prac zgodnych ze szczegółowym opisem zamówienia. Prace remontowo-budowlane dotyczą pomieszczeń w Powiatowym Ośrodku Rehabilitacyjno Wypoczynkowym Pałac w Przełazach oraz w Punkcie Informacyjnym w Świebodzinie zlokalizowanym przy ul. Okrężnej 3. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181433 Tue, 23 Apr 2019 18:04:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181433 <![CDATA[Budowa hali produkcyjnej wraz z częścią socjalno – biurową wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną.]]> 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, zaplanowanych w ramach projektu pt. „Green Point Charger – innowacyjne, zeroemisyjne, przydomowe stacje ładowania samochodów elektrycznych wykorzystujące zasilanie fotowoltaiczne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Wszystkie zaplanowane prace budowlane mają na celu budowę hali produkcyjnej wraz z częścią socjalno – biurową wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną. Zapytanie ofertowe obejmuje realizacje prac budowlanych i montażowych wraz z zapewnieniem niezbędnych materiałów. Przedmiotem inwestycji jest wybudowanie hali w której będą produkowane i montowane przydomowe, zasilane fotowoltaiką, magazynujące energię, stacje ładowania samochodów elektrycznych dla których wnioskodawca zamierza stosować i zastrzec nazwę GREEN POINT CHARGER. Opis przedmiot zamówienia z uwagi na rozmiar załącznika do pobrania bezpośrednio pod linkiem: https://drive.google.com/open?id=1vKRAo8o5k9QrMyOz66K2LwjdDdNEVgSf 3. Zamówienie realizowane będzie w Szczecinie, przy ul. Cukrowej, na działce o nr 3/6,3/7 z obr. 2163, woj. zachodniopomorskie. 4. Ewentualne wskazania w dokumentacji projektowej nazw własnych producentów, typów urządzeń czy materiałów należy traktować jako definiujące minimalne wymagania materiałowe. Dopuszcza się zmianę systemów, materiałów i producentów urządzeń na równoważne w stosunku do założonych w dokumentacji projektowej, pod warunkiem spełnienia wymagań stawianych im w projekcie, niepogorszeniu ich parametrów, zachowania celu, któremu mają służyć. Wykazanie, że oferowane przez Wykonawcę urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego musi nastąpić w złożonej ofercie poprzez podanie szczegółowych parametrów zaproponowanych materiałów i urządzeń. Zamawiając może zwrócić się każdorazowo do wykonawcy o uzasadnienie przyjętych rozwiązań alternatywnych i wykazanie że spełniają one przynajmniej parametry wskazane w dokumentacji projektowej. 5. Realizacja przedmiotu zamówienia musi odbyć się zgodnie z przepisami budowlanymi w szczególności ustawą Prawo budowlane i normami technicznymi. 6. Wykonawca zrealizuje niezbędne czynności i poniesie wszelkie koszty związane z realizacją zadania tj. wynikające wprost z opisu przedmiotu zamówienia, jak również związane z organizacją, utrzymaniem i późniejszą likwidacją placu budowy oraz inne koszty towarzyszące np.: robót przygotowawczych, porządkowych, koszty utrzymania zaplecza budowy, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty wynikające z warunków uzgodnień i koszty uzyskania niezbędnych decyzji wraz z przygotowaniem dokumentacji do wydania decyzji na użytkowanie budynku. 7. Wykonawca odpowiada za koordynację prac objętych umową i utrzymanie porządku na terenie budowy w zakresie swoich robót. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 9. Wykonawca po zakończeniu budowy opracuje dokumentację powykonawczą w oprawionych, opisanych i zaopatrzonych w spis treści w 1egzemplarzu, w skład której wejdą m.in.: a) dziennik budowy, b) oświadczenie Kierownika budowy, c) aktualne uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, d) deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane materiały, e) protokoły badań i prób, f) komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi zmianami. 10. Wykonawca uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu; 11. Przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest stosować wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi (art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane). Dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu należy przedstawić w trakcie realizacji, a komplet przekazać przed odbiorem końcowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17394 Tue, 23 Apr 2019 17:49:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17394 <![CDATA[Przebudowa i remont dwóch lokali mieszkalnych na terenie miasta Biała w celu utworzenia mieszkań wspieranych w ramach projektu pn.: „Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.]]> Przebudowa i remont dwóch lokali mieszkalnych na terenie miasta Biała w celu utworzenia mieszkań wspieranych w ramach projektu pn.: „Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Zamówienie składa się z dwóch niezależnych zadań – oferty można składać na jedno bądź oba zadania: Zadanie nr 1. Przebudowa i zmiana istniejącego pomieszczenia usługowego na pomieszczenie mieszkalne - utworzenie mieszkania wspieranego w ramach projektu pn.: „Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotowy lokal mieści się w Białej przy ulicy 1 Maja 16. Zadanie nr 2. Remont istniejącego pomieszczenia mieszkalnego w Białej przy ul. Wałowej 3-utworzenie mieszkania wspieranego w ramach projektu pn.: „Nie – Sami – Dzielni – rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII-Integracja Społeczna, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotowy lokal mieści się w Białej przy ulicy Wałowej 3. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180706 Tue, 23 Apr 2019 16:58:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180706 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/Origin/2019 z dnia: 23.04.2019 r. na realizację prac związanych z modernizacją dachu budynku centrum rehabilitacji]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z przebudową dachu budynku zgodnie z Projektem wykonawczym, przygotowanym w oparciu o pozwolenie na budowę „PROJEKT PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU SZPITALNEGO NA CENTRUM REHABILITACJI KRÓTKO I DŁUGOTERMINOWEJ NA OS. MŁODOŚCI 10 W KRAKOWIE DZ. NR 175/2 OBR. 47 NOWA HUTA” z dnia 16.10.2018. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17392 Tue, 23 Apr 2019 16:58:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17392 <![CDATA[wykonanie robót budowlanych związanych z budową budowy hali magazynowo – produkcyjno - usługowej z częścią socjalno-biurową w Stawigudzie – ETAP I w związku z realizacją przez Zamawiającego projektu pn. „Odtworzenie gospodarczego dziedzictwa regionu przez przedsiębiorstwo Bimak lmport-Export Tomasz Piskor, Paweł Smoliński s.c.” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.]]> wykonanie robót budowlanych związanych z budową budowy hali magazynowo – produkcyjno - usługowej z częścią socjalno-biurową w Stawigudzie – ETAP I https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17389 Tue, 23 Apr 2019 15:34:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17389 <![CDATA[WYKONANIE ZADAŃ P.N. Zadanie nr 1 - budowa sieci kanalizacyjnej w m. Charzykowy Zadanie nr 2 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ciechocin Zadanie nr 3 – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w m. Charzykowy Realizowanych w ramach projektu nr POIS.02.03.00-00-321/17 pn: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie Aglomeracji Chojnice – etap II” W ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie poniższych zadań w ramach projektu nr POIS.02.03.00-00-0321/17 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej wraz z kanalizacją deszczową na terenie Aglomeracji Chojnice – etap II”. Zamówienie obejmuje następujący zakres rzeczowy: Zadanie nr 1 - budowa sieci kanalizacyjnej w m. Charzykowy Zadanie nr 2 - budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ciechocin Zadanie nr 3 – modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w m. Charzykowy UWAGA: Specyfikacja Przetargowa wraz z wyciągiem z dokumentacji projektowej oraz niezbędnymi załącznikami do przetargu znajduje się na stronie www Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. pod następującym linkiem: http://gzgkchojnice.pl/bip/przetargi/otwarte https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181346 Tue, 23 Apr 2019 15:07:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181346 <![CDATA[Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 22 w Wałbrzychu (umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0022/16-00 z dnia 29.06.2018) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.]]> Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 22 w Wałbrzychu (umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0022/16-00 z dnia 29.06.2018) Zakres prac Wykonanie remontu elewacji z dociepleniem ścian oraz wykonanie odwodnienia i osuszenia budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 22 w Wałbrzychu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181296 Tue, 23 Apr 2019 14:54:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181296 <![CDATA[Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 21 w Wałbrzychu (umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0021/16-00 z dnia 19.07.2018) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Infrastruktura spójności społecznej, działanie 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów, Poddziałanie 6.3.4 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – ZIT AW (TYP B: Remont, odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych) oraz Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Wałbrzycha na lata 2016-2025.]]> Rewitalizacja budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 21 w Wałbrzychu (umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.04-02-0021/16-00 z dnia 19.07.2018) ZADANIE NR 1- Wykonanie remontu elewacji z dociepleniem ściany tylnej budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 21 w Wałbrzychu. ZADANIE NR 2- Wykonanie odwodnienia budynku przy ul. Adama Mickiewicza nr 21 w Wałbrzychu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181291 Tue, 23 Apr 2019 14:42:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181291 <![CDATA[Wykonanie układu solarnego podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynku hospicjum stacjonarnego w Smardach Górnych ul. Wielka 2]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie układu solarnego podgrzewania ciepłej wody użytkowej w budynku hospicjum przy ul. Wielkiej 2 w Smardach gm. Kluczbork, wraz z robotami towarzyszącymi branży budowlanej i elektrycznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181295 Tue, 23 Apr 2019 14:40:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181295 <![CDATA[Wykonanie dachu w zakresie konstrukcji drewnianej wraz z poszyciem z blachy na rąbek stojący, obróbkami blacharskimi, orynnowaniem i rurami spustowymi dla budynku usługowo-mieszkalnego]]> Wykonanie dachu w zakresie konstrukcji drewnianej wraz z poszyciem z blachy na rąbek stojący, obróbkami blacharskimi, orynnowaniem i rurami spustowymi dla budynku usługowo-mieszkalnego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181326 Tue, 23 Apr 2019 14:19:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181326 <![CDATA[Utworzenie pomieszczenia kontroli jakości.]]> Przedmiotem zamówienia jest utworzenie pomieszczenia kontroli jakości zgodnie z treścią zapytania ofertowego będącego załącznikiem do postępowania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17378 Tue, 23 Apr 2019 13:45:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17378 <![CDATA[Termomodernizacja zabytkowego kościoła parafialnego w Niwiskach]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych z termo-modernizacją zabytkowego kościoła w Niwiskach. Zakres prac obejmuje: 1. Roboty przygotowawcze 2. Wymiana oświetlenia na energooszczędne (ledowe) 3. Termomodernizacja stropu nad nawą główną wełną mineralną 4. Termomodernizacja i wymiana drzwi zewnętrznych oraz wymiana okien drewnianych nowych 5. Przyłącze gazu, fundament żelbetowy pod zbiornik, montaż zbiornika gazu o poj. 6700 l 6. Termomodernizacja i przebudowa posadzki pod ogrzewanie podłogowe wodne (demontaż piecy akumulacyjnych elektrycznych na piec gazowy i zestawy fotowoltaiczne 3 kWe) 7. Instalacja c.o. i kotłownia gazowa 68 kW 8. Montaż zestawów fotowoltaicznych 3 kWe 9. Termomodernizacja ścian kościoła od wewnątrz i ścian fundamentowych od zewnątrz 10. Termomodernizacja stropu nad piwnicą Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia oraz zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz przedmiar robót. Ze względu na duży rozmiar pliki udostępnione będą na życzenie potencjalnych oferentów za pośrednictwem emaila. Aby uzyskać dostęp należy przesłać maila z prośbą o udostępnienie na adres mailowy edwardmolenda@wp.pl Wszystkie przedmioty zamówienia muszą być fabrycznie nowe i odpowiadać adekwatnym normom obowiązującym w naszym kraju, muszą posiadać oznaczenia zgodności z normami bezpieczeństwa, nie mogą zawierać substancji toksycznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181174 Mon, 22 Apr 2019 23:57:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181174 <![CDATA[Przebudowa stolarni.]]> Przedmiotem zamówienia jest przebudowa istniejącego budynku stolarni, która znajduje się w miejscowości Gronówko, na działce 20/66 obr. Wola Lipowska. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181151 Sun, 21 Apr 2019 14:55:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181151 <![CDATA[PRACE NAPRAWCZE CHÓRU W ŚREDNIOWIECZNYM KOŚCIELE PW. ŚW. MIKOŁAJA I JANA EWANGELISTY W SZĄBRUKU]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac ratunkowych, konserwatorskich, restauratorskich i budowlanych chóru w Kościele pw. św. Mikołaja i Jana Ewangelisty w Sząbruku https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181150 Sun, 21 Apr 2019 10:57:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181150 <![CDATA[Zakup, montaż i uruchomienie dwóch pomp ciepła wraz z dolnym źródłem w postaci sond pionowych]]> Zakup, montaż i uruchomienie dwóch pomp ciepła wraz z dolnym źródłem w postaci sond pionowych 1. gruntowej pompy ciepła z płynną regulacją mocy o mocy znamionowej grzewczej nie mniejszej niż 5 kW wraz z dolnym źródłem w postaci sond pionowych. 2. gruntowej pompy ciepła o mocy znamionowej grzewczej nie mniejszej niż 15 kW, z dolnym źródłem w postaci sond pionowych z podgrzewaczem CWU o pojemności nie mniejszej niż 340 litrów. Na potrzeby firmy Noclegi Glinojeck Andrzej Bartczak. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181149 Sun, 21 Apr 2019 00:01:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181149 <![CDATA[Remont stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych budynków Wspólnoty Mieszkaniowej Budynku przy ul. Arciszewskich 26, 27, 29, 30]]> Przedmiotem zamówienia jest remont stolarki okiennej i drzwiowej na klatkach schodowych w czterech budynkach mieszkalnych przy ul. Arciszewskich w Gdyni (budynek nr 26, 27, 29, 30). Wszystkie obiekty objęte zamówieniem zostały wpisane do rejestru zabytków pod nr 1859 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 22 lutego 2010 r. i podlegają ochronie prawnej na mocy art.7 pkt.1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181137 Sat, 20 Apr 2019 16:03:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181137 <![CDATA[PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY ŚREDNIOWIECZNYCH POLICHROMIACH ŚCIENNYCH W ŚREDNIOWIECZNYM KOŚCIELE PW. ŚW. MIKOŁAJA I JANA EWANGELISTY W SZĄBRUKU]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac ratunkowych, badawczych, konserwatorskich i restauratorskich przy średniowiecznych polichromiach (wykonanie badań technologicznych, określenie stanu zachowania, konsolidacja tynków i polichromii, odsalanie, likwidacja odspojeń, usunięcie przebarwień, uzupełnienie tynków, pobiał i warstwy malarskiej) w Kościele pw. św. Mikołaja i Jana Ewangelisty w Sząbruku https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181123 Fri, 19 Apr 2019 21:19:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181123 <![CDATA[Modernizacja centralnego ogrzewania oraz modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z projektem technicznym, dostawą i montażem instalacji solarnej w budynku przy ul. Wschodniej 19-29 w Kołobrzegu]]> Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Wschodniej 19-29 w Kołobrzegu z siedzibą w Kołobrzegu przy ul. Solnej 11C/4 zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia w postaci wykonania modernizacji centralnego ogrzewania oraz modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej wraz z projektem technicznym, dostawą i montażem instalacji solarnej na potrzeby projektu „Modernizacja energetyczna budynku wielorodzinnego ul. Wschodnia 19-29 w Kołobrzegu”, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 –2020, Oś priorytetowa: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym, wniosek o dofinansowanie projektu nr: POIS.01.03.02-00-0013/17. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności obowiązującą w ramach Wytycznych Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 –2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych. Postępowanie ofertowe toczy się z zachowaniem zasad wynikających z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów. Zamawiający zastrzega, że postępowanie ofertowe może zostać unieważnione bez podania przyczyny unieważnienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181100 Fri, 19 Apr 2019 18:56:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181100 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa hali produkcyjno – magazynowej]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa hali produkcyjno – magazynowej o - 1 kpl., o następującej charakterystyce: Powierzchnia zabudowy – 3 005,80 m2 Powierzchnia całkowita – 5 131,60 m2 Powierzchnia utwardzeń – 10 140,70 m2 Kubatura – 42 844,20 m3 Miejsce realizacji inwestycji – ul. Romana Rybarskiego 1, 32-640 Zator Inwestycja obejmuje przebudowę i rozbudowę budynku produkcyjno–magazynowego oraz utwardzenie terenu. Przeznaczony do rozbudowy i przebudowy obiekt to jednokondygnacyjna hala produkcyjno-magazynowa przeznaczona do produkcji kotłów. Projektuje się przebudowę i rozbudowę budynku produkcyjno–magazynowego (hali), przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku kotłowni. Ponadto wprowadza się zmiany w terenie polegające na budowie infrastruktury technicznej w sąsiedztwie budynków. Projektuje się: utwardzenie terenu pod place i drogi manewrowe, dwa parkingi, jeden dla 182 samochodów osobowych, drugi dla 10 samochodów ciężarowych, instalację kanalizacji deszczowej i sanitarnej, zmianę lokalizacji zbiorników gazów technicznych, rozbiórkę jednego zjazdu i budowa dwóch zjazdów. Przeznaczony do rozbudowy i przebudowy obiekt „PROTECH” Sp. z o.o. to jednokondygnacyjna hala produkcyjno-magazynowa przeznaczona do produkcji kotłów oraz innych wyrobów metalowych wraz z przylegającym do niej trzykondygnacyjnym budynkiem biurowo-socjalnym. Hala produkcyjno-magazynowa oddzielona jest od budynku biurowo-socjalnego ścianą oddzielenia przeciwpożarowego o klasie odporności ogniowej REI 120. Przebudowa i rozbudowa będzie polegała na zwiększeniu zewnętrznych wymiarów budynku, jego powierzchni zabudowy, kubatury. Rozbudowa będzie prowadzona w kierunku południowo – wschodnim. Nowo powstałe pomieszczenia będą spełniać funkcje produkcyjno-magazynowe przeznaczona do produkcji kotłów oraz innych wyrobów metalowych Projektuje się również przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynku kotłowni. Na drugiej kondygnacji powstanie stołówka. Ponadto w budynku biurowym w istniejących pomieszczeniach socjalnych projektuje się przebudowę ścianek działowych dostosowując pomieszczenia socjalne do aktualnych potrzeb zakładu oraz budowę parkingu dla pracowników Ponadto oferta musi obejmować następujące elementy: - oddzielenie w czasie trwania prac budowlanych placu budowy od użytkowanych przez PROTECH obiektów i placów, a ponadto po częściowym zdemontowaniu obudowy istniejącej hali, zabezpieczenie użytkowanych obiektów produkcyjnych przed wejściem lub wjazdem oraz przed dostawaniem się pyłów, wody oraz innych szkodliwych i niszczących czynników zewnętrznych. W przygotowywanym kosztorysie należy uwzględnić średnią głębokość korytowania na 60 cm. W przypadku konieczności głębszego korytowania należność za dodatkowe korytowanie i utwardzenie w to miejsce terenu zostanie obliczona na podstawie pomiaru geodezyjnego z uwzględnieniem tych samych stawek. Należy zwrócić uwagę i uwzględnić w kosztorysie istniejące, naturalne ukształtowanie terenu, na którym będzie prowadzona rozbudowa w stosunku do wymaganego – obecnego poziomu hali. Dokumentacja budowlana stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Na jej podstawie należy przygotować ofertę obejmującą kompletnie wykonaną halę produkcyjno – magazynową wraz z utwardzeniem terenu oraz ze wszystkimi wymaganymi instalacjami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181098 Fri, 19 Apr 2019 18:23:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181098 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr RADEX/RPWM.01.05.01/2018/1a na realizację robót budowlanych związanych z budową budynku produkcyjnego z częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz infrastrukturą techniczną w ramach projektu pod nazwą „Wdrożenie technologii produkcji drzwi drewnianych o wzmocnionej konstrukcji” dofinansowanego w ramach poddziałania 1.5.1 „Wdrożenie wyników prac B+R” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja na rzecz Zamawiającego robót budowlanych związanych z budową budynku produkcyjnego z częścią socjalną wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz infrastrukturą techniczną. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181095 Fri, 19 Apr 2019 17:46:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181095 <![CDATA[Zapytanie Ofertowe Nr 1/Ż-3/2019 Dotyczy wykonania bezpiecznej nawierzchni ze sztucznej kolorowej trawy na placu zabaw w Żłobku Nr 3 w Opolu przy ul. Górnej 50.]]> Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie bezpiecznej nawierzchni z kolorowej sztucznej trawy pod istniejącymi urządzeniami placu zabaw oraz montaż elementów małej architektury - zestawu zabawowego (zjeżdżalnia) zakupionego już przez Żłobek, na placu we wskazanym polu. • Sztuczna trawa o wysokości nie mniej niż 15 mm • Podkład pod trawę nie mniej niż 25 mm, • Piasek kwarcowy do zasypania trawy w ilości nie mniej niż 18 kg/m3 (granulacja 0,2 do 0,8). • HIC – nie większy niż 1,3 m. Sposób zagospodarowania: Wykonanie bezpiecznej nawierzchni ze sztucznej trawy dotyczy dostawy i jej montażu na placu zabaw w wyznaczonych polach - dwa koła i jeden kwadrat o następującym metrażu i kolorystyce. • Pole Nr 1 - 80 mkw. koło - kolor nawierzchni żółty • Pole Nr 2 – 85 mkw. kwadrat - kolor nawierzchni niebieski • Pole Nr 3 - 80 mkw. koło - kolor nawierzchni ceglasty https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180632 Fri, 19 Apr 2019 15:33:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180632 <![CDATA[Budowa szaletu bezobsługowego w Parku Ludowym w ramach Projektu „Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu”.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa szaletu bezobsługowego w Parku Ludowym w ramach Projektu pn.: „Odnowa zieleni w parkach miejskich w Bytomiu”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Programie funkcjonalno-użytkowym stanowiącym załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 3. Postanowienia umowne stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 4. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45000000-7 roboty budowlane 71000000-8 usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne 45112710-5 roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych 45450000-6 roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 45233222-1 roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45233140-2 roboty drogowe 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Zamawiający informuje, że zamówienie jest dofinansowane w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181070 Fri, 19 Apr 2019 14:56:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181070 <![CDATA[Budowa laboratorium zakładowego i hali magazynowej]]> Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące:  budowy laboratorium zakładowego w innej części istniejącego zakładu,  budowę hali magazynowej wraz z demontażem 5 zbiorników naziemnych na gaz, na działkach nr geod. 43/16, 43/25, 43/62, 43/64, 43,66 w Tomaszkowie gmina Stawiguda. Roboty będące przedmiotem zamówienia należy zrealizować na podstawie: 1. Projekt budowlany opracowany przez zespół projektowy:  branża architektura - mgr inż. arch. Maciej Lemańczyk, upr. Nr 7/WMOKK/2006;  branża konstrukcja - inż. Adam Czyżewski, upr. nr WAM-16P-5MN-PDV;  branża sanitarna - mgr inż. Grzegorz Stankiewicz, upr. nr WAM/0145/POOS/16  branża elektryczna - inż. Sylwester Rączkiewicz, upr. nr WAM-79GP-S8H-UYF. 2. Pozwolenia na budowę, Decyzja Nr Sta/128/2019 z dnia 26 września 2016 r., znak: BI-II.6740.17.215.2016.RB2, częściowo zmieniona Decyzją z dnia 19 lutego 2019 r., znak: BI-II.6740.17.43.2019.RB2. Szczegółowy zakres prac związanych z zamówieniem zawierają ww. dokumenty stanowiące – Załącznik nr 5 Dokumentacja projektowa do zapytania ofertowego (wersja elektroniczna), załącznik do pobrania pod linkiem: https://1drv.ms/f/s!Ag7WNXkRpwEAjilZfKvjRBgOPwyR lub odbioru osobistego u Zamawiającego. Jeżeli w dokumentacji budowlanej znajdują się nazwy własne lub znaki towarowe należy traktować je jako nie wiążące dla Wykonawców, a za wiążące uznawać wyłącznie przypisane do nich minimalne parametry techniczne lub normy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181076 Fri, 19 Apr 2019 14:54:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181076 <![CDATA[Przebudowa odcinka linii napowietrznej wraz z budową stacji transformatorowej]]> Przedmiotem zamówienia jest przebudowa odcinka linii napowietrznej wraz z budową stacji transformatorowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161456 Fri, 19 Apr 2019 14:38:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1161456 <![CDATA[OGŁOSZENIE O PRZETARGU Z ZACHOWANIEM ZASAD KONKURENCYJNOŚCI na modernizację dźwigów osobowych w budynku Sztabu Powstańczego 25-33 w Gliwicach]]> 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane przy modernizacji dźwigów na bazie istniejących szybów i pomieszczeń maszynowni w budynkach wielorodzinnych przy ulicy Sztabu Powstańczego 25-33, zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną (opis techniczny dźwigów – załącznik nr 1a, przedmiar robót modernizacja napędu i sterowania dźwigu – roboty kwalifikowane - załącznik nr 1b, przedmiar robót modernizacja kabin, szybu – roboty niekwalifikowane - załącznik nr 1c). Podstawowy zakres prac obejmuje 2-etapową modernizację 5 istniejących dźwigów osobowych zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji i w załącznikach nr 1a, 1b, 1c; W ramach przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie również do wykonywania nieodpłatnych przeglądów, konserwacji i napraw dźwigów w okresie obowiązkowej gwarancji (przez okres 2 lat). Szczegółowe warunki określone zostały w projekcie umowy, stanowiącym załączniku nr 7 do SIWZ. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181054 Fri, 19 Apr 2019 14:30:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181054 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 14/2019 z dn. 19.04.2019 r. na potrzeby realizacji projektu pn. "Opracowanie innowacyjnej technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna przez Palettenwerk Kozik Sp. J.”. Firma Palettenwerk Kozik Sp. J. z siedzibą Jordanowie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest: Usługa zewnętrzna obejmująca prace ziemne i prace na zewnątrz budynków, niezbędne do realizacji projektu: "Opracowanie innowacyjnej technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna przez Palettenwerk Kozik Sp. J.”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie: 1.1 Projekty B+R dla przedsiębiorstw, Poddziałanie: 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.]]> Przedmiotem jest Usługa zewnętrzna obejmująca prace ziemne i prace na zewnątrz budynków, niezbędne do realizacji projektu pn. "Opracowanie innowacyjnej technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna przez Palettenwerk Kozik sp. j.” mającego na celu opracowanie technologii produkcji budynków modułowych, prefabrykowanych na bazie drewna wg. poniższej specyfikacji: WYMAGANIA MIMIMALNE DLA: Usługa zewnętrzna obejmująca prace ziemne i prace na zewnątrz budynków. Parametr Wartość minimalna Sieci zewnętrzne 1. Wykonanie kanalizacja sanitarnej wraz ze studzienkami przyłączeniowymi TAK 2. Wykonanie głównych sieci wodociągowych TAK 3. Wykonanie przyłączy wodociągowych wraz z hydrantami TAK 4. Wykonanie kanalizacja deszczowej TAK https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181057 Fri, 19 Apr 2019 14:20:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181057 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2019 na wykonanie instalacji sprężonego powietrza]]> Każdy z Oferentów ma obowiązek zapoznać się z pełną treścią zapytania przedstawioną w załącznikach, wraz z dokumentacją techniczną. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji sprężonego powietrza niezbędnej do funkcjonowania maszyn i urządzeń linii produkcyjnej w zakładzie zlokalizowanym w miejscowości 46-050 Przywory, ul. Parkowa 3. W zakres robót nie wchodzi wykonanie rurociągu łączącego budynek kompresorowni z halą produkcyjną. Roboty te zostały wykonane w poprzednim etapie. Pełne informacje dotyczące zakresu robót zawiera metryka projektu stanowiąca załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181030 Fri, 19 Apr 2019 13:40:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181030 <![CDATA[Rozbudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie Osiedla Śródmieście i Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu - Budowa przyłączy ciepłowniczych do budynków: - Stalmacha 10, - Matejki 31, - Kościuszki 53, - Piotra Skargi 16]]> Przedmiotem zamówienia jest: *Budowa przyłączy ciepłowniczych wysokich parametrów w technologii rur preizolowanych z impulsowym systemem alarmowym (współczynnik przewodzenia λ ≤ 0,0245 W/mK) do budynków na terenie Kędzierzyna – Koźla: - Pawła Stalmacha 18 - 5m, - Matejki 31 - 24 m, - Kościuszki 53 - 21,2m, - Piotra Skargi 16 - 40m, *Zaprojektowanie oraz zabudowa węzłów cieplnych o mocach: - Stalmacha 10 - 10 kW, - Matejki 31 - 15 kW, - Kościuszki 53 - 14 kW (max 35 kW), - Piotra Skargi 16 - 30 kW https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181022 Fri, 19 Apr 2019 13:21:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181022 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 13/2019 z dn. 19.04.2019 r. na potrzeby realizacji projektu pn. "Opracowanie innowacyjnej technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna przez Palettenwerk Kozik Sp. J.”. Firma Palettenwerk Kozik Sp. J. z siedzibą Jordanowie zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia, którego przedmiotem jest: Usługa zewnętrzna obejmująca prace ziemne i prace na zewnątrz budynków, niezbędne do realizacji projektu: "Opracowanie innowacyjnej technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna przez Palettenwerk Kozik Sp. J.”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, Działanie: 1.1 Projekty B+R dla przedsiębiorstw, Poddziałanie: 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa.]]> Przedmiotem jest Usługa zewnętrzna obejmująca prace ziemne i prace na zewnątrz budynków, niezbędne do realizacji projektu pn. "Opracowanie innowacyjnej technologii budownictwa modułowego, prefabrykowanego na bazie drewna przez Palettenwerk Kozik sp. j.” mającego na celu opracowanie technologii produkcji budynków modułowych, prefabrykowanych na bazie drewna wg. poniższej specyfikacji: WYMAGANIA MIMIMALNE DLA: Usługa zewnętrzna obejmująca prace ziemne i prace na zewnątrz budynków: L110:1,2,3,4, L120K, L120N, L150:1,2. Parametr Wartość minimalna Ogrody 1. Przygotowanie terenu. TAK 2. Sadzenie drzew. TAK 3. Sadzenie krzewów TAK 4. Wykonanie trawników z siewem TAK 5. Wykonanie nawierzchni żwirowych TAK 6. Materiały dodatkowe: TAK - paliki do drzew, - ziemia do zaprawy dołów, - kora mielona - itp. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181013 Fri, 19 Apr 2019 13:06:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181013 <![CDATA[Rewitalizacja terenu podwórza Wspólnoty Mieszkaniowej 2041 przy ul. Grobla 22 w Gorzowie Wlkp. w ramach realizacji Projektu pn. „Mieszkać lepiej”, który realizowany jest przy dofinansowaniu Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2014-2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Działanie 9.2. Rozwój obszarów zmarginalizowanych, Poddziałanie 9.2.2 Rozwój obszarów _zmarginalizowanych – ZIT Gorzów Wlkp.]]> Rewitalizacja terenu podwórza w zakresie: - przygotowanie terenu pod nowy trawnik, - wykonanie trawnika siewem – w miejscu istniejącego terenu zielonego, - zakup i montaż elementów placu zabaw, - zakup i montaż 2 ławki z siedziskiem drewnianym – dł. 3 m, - dostawa i nasadzenie roślin ozdobnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180997 Fri, 19 Apr 2019 12:45:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1180997