Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Roboty budowlane https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 26 Jun 2019 03:39:20 +0200 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/2019 z dnia 25.06.2019 na nabycie robót i materiałów budowlanych: Budowa Budynku Centrum Badawczo - Rozwojowego - dostawa i wykonanie elewacji zewnętrznej budynku]]> W ramach zamówienia Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na wykonaniu elewacji zewnętrznej i wymianie obróbek blacharskich budynku Centrum Badawczo Rozwojowego w zakresie nowoczesnych form suplementów diety i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w Ożarowie Mazowieckim ul. Kierbedzia 8. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192224 Wed, 26 Jun 2019 00:30:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192224 <![CDATA[Termomodernizacji budynku hali produkcyjnej. Zapytanie ofertowe nr 5.1/2/06/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest termomodernizacji budynku hali produkcyjnej obejmująca następujące działania: - Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem i wykonanie tynku. - Wymiana bram wjazdowych na nowe. - Ocieplenie stropu pod poddaszem wełną mineralną. - Wymiana oświetlenia na energooszczędne. - Wymiana instalacji c.w.u. - Ocieplenie podłogi na gruncie i wykonaniu nowej wylewki betonowej. - Wymiana instalacji c.o. - Montaż instalacji fotowoltaicznej do zasilania instalacji oświetleniowej i podgrzania ciepłej wody użytkowej o mocy o mocy 6 kWp Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w załączniku nr 1 Przedmiar robót. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192322 Tue, 25 Jun 2019 21:12:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192322 <![CDATA[Zakup materiałów i robót budowlanych polegających na budowie i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej o mocy 493,92 kW w miejscowości Urszulin oraz linii kablowej SN]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów i robót budowlanych polegających na budowie i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej o mocy 493,92 kW w miejscowości Urszulin oraz linii kablowej SN. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192301 Tue, 25 Jun 2019 16:45:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192301 <![CDATA[postępowanie o udzielenie zamówienia nr 201709-2 w trybie przetargu]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest budowa gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Borzymy, Urle, gm. Jadów, powiat Wołomin o dł. ok. 2067,0m i średnicy DN 110mm. 2) Przedmiot zamówienia obejmuje również: - naprawy powstałych w trakcie budowy uszkodzeń sieci uzbrojenia terenu, - zapewnienie nadzoru i odbioru technicznego odpowiednich służb kolidującego uzbrojenia terenu, - zakup materiałów do wykonania zadania, - wykonanie obowiązków określonych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ, Uwaga: - wykonanie fragmentu odcinka gazociągu w ul. Wyszyńskiego w m. Urle na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul 1-go Maja metodą przewiertu w R.P. poniżej bryły korzeniowej istniejących drzew bez ich wycinki (rys. nr 5 projektu budowlanego). 3) Wykaz obowiązków związanych z wykonaniem zamówienia zawarty jest we wzorze umowy w sprawie zamówienia – załącznik nr 7 do SIWZ, zaś szczegółowy opis oraz zakres prac zawarty jest w Projekcie budowlanym. 4) Oryginalny egzemplarz Projektu budowlanego dostępny jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego w Sochaczewie przy ul. 1 Maja 18 w dni robocze w godz. 900-1700 na stronie internetowej pod adresem: https://drive.google.com/open?id=19wQWjnyLMwSZOj8n9Cx1XhI672hNLwfa https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192298 Tue, 25 Jun 2019 16:23:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192298 <![CDATA[Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiegona zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa ścieżek rowerowych i infrastruktury dla komunikacji zbiorowej w Gminie Bogdaniec]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa ścieżek rowerowych i infrastruktury dla komunikacji zbiorowej w Gminie Bogdaniec. Zamawiający przedmiot zamówienia podzielił na 3 zamówienia częściowe. Zamówienie częściowe nr 1obejmuje nadzór inwestorski nad budową parkingów typu park&ride. Zamówienie częściowe nr 2 obejmuje nadzór inwestorski nad budową ścieżek rowerowych. Zamówienie częściowe nr 3 obejmuje nadzór inwestorski nad budową pętli autobusowych, zatoki autobusowej oraz punktu przesiadkowego wraz z parkingiem dla rowerów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192284 Tue, 25 Jun 2019 15:52:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192284 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 004/2019 na wykonanie zewnętrznej instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego.]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy, który wykona zewnętrzną instalację wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową dla budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR). Działki na których zlokalizowany będzie budynek CBR, dla którego należy wykonać instalację zewnętrzną znajdują się w Lubartowie (gmina: Lubartów; powiat: lubartowski; województwo: lubelskie), są to działki nr 42/2 oraz 58. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192286 Tue, 25 Jun 2019 15:50:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192286 <![CDATA[„Wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej siłowej i oświetleniowej w ramach rozbudowy zakładu produkcyjnego”]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej siłowej i oświetleniowej w ramach rozbudowy zakładu produkcyjnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192269 Tue, 25 Jun 2019 15:18:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192269 <![CDATA[Budowa hali produkcyjnej.]]> Budowa hali produkcyjnej w systemie generalnego wykonawstwa zgodnie z zakresem prac oznaczonym kolorem żółtym w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego z następującymi wyłączeniami: 1. Zakup i instalacja suwnic. 2. Budowa budynku biurowego. 3. Budowa części hali magazynowo-produkcyjnej nie zaznaczonej kolorem żółtym. 4. Zagospodarowanie terenu. 5. Wykonanie instalacji sanitarnej i wodociągowej. 6. Wykonanie instalacji elektrycznych. Roboty budowlane powinny zostać wykonane zgodnie z dokumentacją projektową dostępną do pobrania pod adresem: https://wgstudio2-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/admin_wgstudio2_onmicrosoft_com/EplWGhhNz2xPqvAL86iTMQoBrZZ_isjrjMZ5rPQVvU7O1g?e=rOzYd2-- Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w oparciu o zastosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wynikających z dokumentacji projektowej, z zachowaniem tych samych standardów technicznych i jakościowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zamawianej inwestycji. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z projektem, oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych, jakościowych i użytkowych nie gorszych niż założone w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a ponadto muszą to być materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192270 Tue, 25 Jun 2019 15:18:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192270 <![CDATA[Wykonanie tynków i posadzxek]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie tynków i posadzek w budynku "Domu Artysty". Można składać ofertę osobną na tynki i osobną na posadzki lub ofertę łączną. Szczegółowy zakres prac zawarty jest w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192207 Tue, 25 Jun 2019 14:58:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192207 <![CDATA[REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO POLEGAJĄCY NA REMONCIE ELEWACJI Z OCIEPLENIEM, OPASKI WOKÓŁ BUDYNKU, WYMIANIE OKIEN NA KLATKACH ORAZ REMONCIE BALKONÓW W M. CZŁUCHÓW UL. SZCZECIŃSKA 22, nr działek 28/1, 29/5 realizowany w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia w Człuchowie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego lata 2014-2020.]]> 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu prac remontowych nieruchomości położonej przy ul. Szczecińskiej 22 w Człuchowie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego lata 2014-2020. 2. Zakres prac obejmuje: a. remont elewacji budynku z ociepleniem styropianem, w szczególności odnowienie elewacji, b. remont opaski wokół budynku z kostki betonowej, c. remont balkonów wraz z balustradami, d. montaż zadaszeń nad balkonami i nad drzwiami wejściowymi, e. wymiana okienek na klatkach schodowych, f. likwidacja luksferów przy wejściach do budynku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192255 Tue, 25 Jun 2019 14:53:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192255 <![CDATA[Rozbudowa zakładu produkcyjnego]]> Przedmiot zamówienia: -organizacja placu budowy Wykonanie zgodnie z zapytaniem ofertowym: 1) prac ziemnych i fundamentowych 2) budynku produkcyjno-socjalno-biurowego 3) wszelkich izolacji 4) instalacji elektrycznych i odgromowych 5) instalacji sanitarnych 6) pozostałych instalacji (wentylacji, klimatyzacji, ppoż, alarmowych itp) 7) wykonanie opaski utwardzonej wokół budynku wraz z obrzeżami https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18980 Tue, 25 Jun 2019 14:52:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/18980 <![CDATA[Remont pomieszczeń na potrzeby Klubu Malucha w budynku, w miejscowości Gwiazdowo 43, 76-100 Sławno]]> Przedmiot zamówienia obejmuje remont pomieszczeń na potrzeby Klubu Malucha, wymianę 6 szt. okien, wykonanie otworu, montaż drzwi balkonowych i wejściowych wewnętrznych oraz montaż żaluzji zewnętrznych i markizy. Szczegółowy zakres robót do wykonania został określony w przedmiarze robót – załącznik nr 5 do zapytania ofertowego oraz opisie przedmiotu zamówienia – załącznik nr 6 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192234 Tue, 25 Jun 2019 14:43:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192234 <![CDATA[Głęboka termomodernizacja budynku biurowego zlokalizowanego w Nowym Targu ul. Składowa 5 wraz z modernizacją oświetlenia i montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu obiektu]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 35 kWp na dachu budynku. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pt. „Głęboka termomodernizacja budynku biurowego zlokalizowanego w Nowym Targu ul. Składowa 5 wraz z modernizacją oświetlenia i montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej na dachu obiektu w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego nr projektu: RPMP.04.02.00-IP.01-12-020/18 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19323 Tue, 25 Jun 2019 14:27:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19323 <![CDATA[„Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 2135 przy ul. Przemysłowa 24 w Gorzowie Wlkp. wraz z rewitalizacją terenu podwórza w ramach realizacji Projektu pn. „Mieszkać lepiej”]]> Zadanie nr 1 polegające na wykonaniu remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 2135 przy ul. Przemysłowej 24 w Gorzowie Wlkp. w zakresie: - docieplenie ściany od strony podwórza, - remont elewacji frontowej, Zadanie nr 2 polegające na wykonaniu remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 2135 przy ul. Przemysłowej 24 w Gorzowie Wlkp. w zakresie: - wymiana instalacji elektrycznej w częściach wspólnych budynku, Zadanie nr 3 polegające na wykonaniu remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 2135 przy ul. Przemysłowej 24 w Gorzowie Wlkp. w zakresie: - remont klatki schodowej. Zadanie nr 4 polegające na rewitalizacji wspólnego terenu podwórza Wspólnoty Mieszkaniowej 2135 przy ul. Przemysłowej 24 w Gorzowie Wlkp. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192235 Tue, 25 Jun 2019 14:09:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192235 <![CDATA[„Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 2206 przy ul. Śląskiej 71 w Gorzowie Wlkp. w ramach realizacji Projektu pn. „Mieszkać lepiej”.]]> II.1. Wykonanie remontu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 2206 przy ul. Śląskiej 71 w Gorzowie Wlkp. w następującym zakresie: - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku (od strony ulicy), - remont dachu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192232 Tue, 25 Jun 2019 13:56:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192232 <![CDATA[Wykonanie remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 2208 przy ul. Śląskiej 73 w Gorzowie Wlkp. w ramach realizacji Projektu pn. „Mieszkać lepiej”.]]> Zadanie nr 1 polegające na wykonaniu remontu budynku mieszkalnego Wspólnoty Mieszkaniowej 2208 przy ul. Śląskiej 73 w Gorzowie Wlkp. w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku; Zadanie nr 2 polegające na wykonaniu remontu budynku mieszkalnego w zakresie malowania klatki schodowej; https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192227 Tue, 25 Jun 2019 13:47:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192227 <![CDATA[Kompleksowa termomodernizacja wraz z remontem części wspólnych bloku mieszkalnego 18-rodzinnego Rzyszczewo 37, gmina Sławno]]> ZAMAWIAJĄCY - PARTNER: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Rzyszczewo 37, Rzyszczewo 37 76-100 Sławno 1. Przedmiot zamówienia to wykonanie inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja wraz z remontem części wspólnych bloku mieszkalnego 18-rodzinnego Rzyszczewo 37, gmina Sławno”, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi oraz współpraca z Zamawiającym w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu / dokonaniu zgłoszenia o zakończeniu robót. 2. Zakres przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z wymianą pokrycia dachowego, częściową wymianą stolarki oraz instalacją odgromową i wymiana pionów instalacji elektrycznej części wspólnych.”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192211 Tue, 25 Jun 2019 13:01:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192211 <![CDATA[Budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych przy ul. Diamentowej w Kamieniu w ramach zadania pn. „Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym"]]> 1. Zakres prac: 1) Usunięcie warstwy ziemi, rozebranie ogrodzeń. 2) Ułożenie krawężników betonowych 15x30 cm - 179,1 m 3) Ułożenie krawężników betonowych 6x20 cm - 11,3 m 4) Wykonanie podbudowy chodnika z gruntu stabilizowanego cementem gr. 10 cm i kruszywa łamanego gr. 10 cm po zagęszczeniu - 85,15 m2. 5) Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej o grub. 6 cm - 85,15 m2. 6) Wykonanie podbudowy drogi z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm i kruszywa łamanego gr. 15 cm po zagęszczeniu - 206 m2. 7) Wykonanie nawierzchni drogi z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych warstwy wiążącej i ścieralnej grubości po 4 cm każda - 453 m2 8) Wykonanie podbudowy miejsc postojowych z gruntu stabilizowanego cementem gr. 15 cm i kruszywa łamanego gr. 15 cm po zagęszczeniu - 139,94 m2. 9) Wykonanie nawierzchni miejsc postojowych z kostki brukowej o grub. 8 cm - 139,94 m2. 10) Wykonanie zabezpieczenia istniejących instalacji. 11) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. 12) Zagospodarowanie terenu przy miejscach parkingowych. 13) Obsługa geodezyjna (inwentaryzacja robót). Szczegółowy zakres robót określa załączony Projekt budowlany i wykonawczy oraz Przedmiar robót. Wykonawca przed złożeniem oferty winien szczegółowo zapoznać się z dokumentacją projektową budowanego parkingu w celu prawidłowej wyceny kosztów. 2. Na budowę miejsc postojowych materiały budowlane zabezpiecza Wykonawca. 3. W formularzu ofertowym należy wycenić wartość netto i brutto budowy miejsc postojowych zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót. 4. Do oferty dołączyć niżej wymienione dokumenty: 1) formularz ofertowy wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Zał. Nr 1, 2) kosztorys ofertowy zgodny z przedmiarem robót - Zał. Nr 3 3) kopie uprawnień budowlanych i przynależność do izby inżynierów Kierownika budowy branży drogowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192139 Tue, 25 Jun 2019 12:39:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192139 <![CDATA[„Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Tereszpol-Kukiełki, gmina Tereszpol”]]> Przedmiot zamówienia dotyczy zakupu robót i materiałów budowlanych w zakresie budowy elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,924 MW – adres inwestycji: miejscowość Tereszpol Kukiełki działki numer . 1890/2, 1890/1 (gmina Tereszpol Kukiełki, powiat Biłgorajski., woj. lubelskie) wraz z podłączeniem do sieci operatora. Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania pełnego zakresu zamówienia obejmującego: opracowanie dokumentacji projektowej wykonawczej i powykonawczej z uzgodnieniami dla całego zakresu robót, roboty budowlane instalacji wraz z infrastrukturą towarzysząca i przyłączem, dostawę i montaż elementów składowych i urządzeń dla elektrowni fotowoltaicznej wraz z jej przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej, uruchomieniem, a także wszelkie inne czynności konieczne do należytego wykonania przedmiotu umowy, bądź wymagane zgodnie z obowiązującym prawem oraz zaleceniami właściwych organów administracji publicznej zapisanym w wydanych dla przedsięwzięcia decyzjach administracyjnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192201 Tue, 25 Jun 2019 12:30:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192201 <![CDATA[Termomodernizacja i remont obiektu wielorodzinnego Kwasowo nr 53]]> ZAMAWIAJĄCY - PARTNER: Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Kwasowo 53, Kwasowo 53 76-100 Sławno 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej pn. „Termomodernizacja i remont obiektu wielorodzinnego Kwasowo nr 53” zlokalizowanego na dz. nr 195/20 obręb ewidencyjny Kwasowo, Gmina Sławno, zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane i rozporządzeniami wykonawczymi. 2. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa budowlana na wykonanie termo renowacji przegród zewnętrznych budynku mieszkalnego w Kwasowie nr 53 metodą ETICS, projekt wykonawczy (branża elektryczna) termomodernizacja budynku mieszkalnego wraz z wymianą pokrycia dachowego, oraz wymianą instalacji elektrycznej części wspólnych wraz z pionami i wewnętrznymi liniami zasilającymi, z uwzględnieniem zapisów zapytania ofertowego. 3. Przedmiot zamówienia składa się z następujących zadań: Zadanie nr 1 – „Termomodernizacja i remont części wspólnych” Zadanie nr 1 obejmuje następujące roboty budowlane: - wymiana pokrycia i ocieplenia dachu, - przemurowanie kominów, - ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, - roboty elewacyjne, - docieplenie stropu piwnic, - remont części wspólnych – prace wykończeniowe, - roboty elektryczne, - wymiana drzwi do piwnicy. Zadanie nr 2 – „Roboty pozostałe” Zadanie nr 2 obejmuje następujące roboty budowlane: - wymiana stolarki okiennej, okna piwnic - 9 szt., - remont loggi - 2 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192175 Tue, 25 Jun 2019 11:54:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192175