Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi inne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Fri, 06 Dec 2019 17:38:49 +0100 <![CDATA[Gwarancja zwrotu zaliczki - udzielenie gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej]]> Przedmiotem postępowania jest nabycie gwarancji zwrotu zaliczki – bankowej lub ubezpieczeniowej spełniającej warunki opisane w zapytaniu ofertowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221757 Fri, 06 Dec 2019 16:52:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221757 <![CDATA[Świadczenie usługi doradcy zawodowego dla 120 uczestników projektu „Przyszłość to My - CIS rozwój”]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi doradcy zawodowego dla 120 uczestników projektu „Przyszłość to My - CIS rozwój” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, oś priorytetowa: IX. Włączenie społeczne, działanie: 9.1. Aktywna integracja, poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, w formie indywidualnych i grupowych konsultacji: 1) 30 osób w ramach warsztatu ogrodniczego (180 godzin), 2) 30 osób w ramach warsztatu specjalistycznych, mobilnych usług sprzątających (180 godzin), 3) 30 osób w ramach warsztatu szwalniczego (180 godzin), 4) 30 osób w ramach warsztatu poligraficzno-graficznego (180 godzin). Uczestnikami projektu, będą osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13.06.2013 o zatrudnieniu socjalnym. Dla każdego uczestnika ze 120 osób przewiduje się 2 godziny zegarowe indywidualnego doradztwa - 240 godzin zegarowych oraz 480 godzin doradztwa grupowego, łącznie 720 godzin w okresie do 31.01.2023 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26686 Fri, 06 Dec 2019 16:25:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26686 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2019 na zakup usługi doradczej- marketingowej w zakresie promocji wybranych produktów na rynkach niemieckim i austriackim]]> Zakup usługi doradczej- marketingowej w zakresie promocji wybranych produktów na rynkach niemieckim i austriackim w celu realizacji projektu „Rozwój działalności eksportowej Moto-Remo sp. z o.o. sp. k. na zachodnioeuropejskich rynkach zagranicznych” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26944 Fri, 06 Dec 2019 16:13:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26944 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2019 na zakup usługi doradczej analitycznej w zakresie promocji wybranych produktów na rynkach niemieckim i austriackim]]> Zakup usługi doradczej analitycznej w zakresie promocji wybranych produktów na rynkach niemieckim i austriackim w celu realizacji projektu „Rozwój działalności eksportowej Moto-Remo sp. z o.o. sp. k. na zachodnioeuropejskich rynkach zagranicznych” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26942 Fri, 06 Dec 2019 16:02:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26942 <![CDATA[Usługa wykonania i dostarczenia materiałów marketingowych niezbędnych do realizacji projektu]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie i dostarczenie materiałów marketingowych niezbędnych do realizacji projektu “ACCELPOINT – akcelerator inteligentnych technologii rozwiązujących problemy instytucji publicznych“. Materiały informacyjno-promocyjne muszą być zgodne lub bezpośrednio nawiązywać do elementów identyfikacyjnych marki oraz być spójne z główną linią kreatywną marki Accelpoint. Wszystkie materiały muszą posiadać oznakowanie unijne, zgodnie z https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/49357/karta_wzor_FE_POPC.pdf https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26939 Fri, 06 Dec 2019 15:51:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26939 <![CDATA[Zaproszenie do składania ofert do udziału w pracach zespołu dotyczących opracowania wstępnego i końcowego modelu tutoringu w ramach projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Mistrzowie dydaktyki” dla przedstawicieli środowiska akademickiego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych]]> Zaproszenie do składania ofert do udziału w pracach zespołu dotyczących opracowania wstępnego i końcowego modelu tutoringu w ramach projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Mistrzowie dydaktyki” dla przedstawicieli środowiska akademickiego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221639 Fri, 06 Dec 2019 15:51:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221639 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 5/9.2.6.RPO WSL/2019/DDOM dotyczące świadczenia usług terapeuty zajęciowego w Dziennym Domu Opieki Medycznej]]> Przedmiotem zamówienia są usługi terapeuty zajęciowego na potrzeby Dziennego Domu Opieki Medycznej Revitamed (zwany dalej DDOM). Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 85140000-2 - Różne usługi w dziedzinie zdrowia 85312100-0 - Usługi opieki dziennej Świadczenie usług w charakterze terapeuty zajęciowego: (zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia w wymiarze 10 h tygodniowo, tj. 900 godzin w okresie realizacji projektu + ok. 1 godzina miesięcznie działań edukacyjnych tj. 23 godziny w okresie realizacji projektu). Zakres obowiązków: Członek Wielodyscyplinarnego Zespółu Terapeutycznego.* Udziela świadczeń w zależności od potrzeb pacjenta. Prowadzenie terapii zajęciowej z podopiecznymi, poprzez zajęcia usprawniające podopiecznych pod względem fizycznym, psychicznym i społecznym, polegających na ćwiczeniu koncentracji oraz rozwijaniu motoryki małej i dużej. Prowadzenie działań edukacyjnych dla rodzin, opiekunów pacjentów DDOM realizowanych w formie spotkań indywidualnych. Praca w wymiarze 10 godzin tygodniowo + 1 godzina miesięcznie działań edukacyjnych, w dni robocze (od poniedziałku do piątku), w okresie od 17.12.2019 r. do 31.10.2021 r. *Do zadań Wielodyscyplinarnego Zespołu Terapeutycznego należy: - dokonywanie oceny sprawności funkcjonalnej (ocena czynnościowa, fizyczna, stanu umysłowego) każdego przyjętego pacjenta do trzeciego dnia po przyjęciu oraz ustalanie indywidualnych planów terapii dla pacjentów, - zespół terapeutyczny dokonuje oceny sprawności funkcjonalnej w zakresie podstawowych i złożonych czynności życiowych, ocenę odżywienia, sprawności procesów poznawczych, stanu emocjonalnego, w zależności od potrzeb - również innych obszarów np. stopnia niewydolności zwieraczy pęcherza i odbytu, określenie występowania niewydolności krążenia lub ryzyko upadków. Zastosowanie określonych narzędzi do oceny stanu zdrowia pacjenta powinno być zindywidualizowane i dostosowane do stanu zdrowia każdego pacjenta. Dodatkowo w przypadku osób powyżej 65 r. ż. wykonywana będzie całościowa ocena geriatryczna (COG), składająca się z oceny stanu czynnościowego i fizycznego, a także funkcji umysłowych oraz oceny socjalno-środowiskowej, poprzedzona wykonaniem oceny według skali VES-13, - na koniec każdego miesiąca ocena rezultatów podjętych działań, podejmowanie decyzji o długości pobytu pacjenta w DDOM, - cotygodniowe narady w celu omówienia postępów w procesie usprawniania i pielęgnacji pacjentów, - dokonywanie ponownej oceny stanu zdrowia (ocena czynnościowa, fizyczna, stanu umysłowego) przed wypisaniem pacjenta. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221723 Fri, 06 Dec 2019 15:48:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221723 <![CDATA[Zaproszenie do składania ofert do udziału w pracach zespołu dotyczących opracowania wstępnego i końcowego modelu tutoringu w ramach projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Mistrzowie dydaktyki” dla przedstawicieli środowiska akademickiego w dziedzinie nauk rolniczych.]]> Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156) informuje, że prowadzi nabór na jednego Wykonawcę (jednego eksperta) do Zespołu do spraw opracowania wstępnego i końcowego modelu tutoringu w ramach projektu pozakonkursowego PO WER pn. „Mistrzowie dydaktyki”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym Zaproszeniu do składania ofert. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221647 Fri, 06 Dec 2019 15:46:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221647 <![CDATA[Specjalista developer ds. machine learning]]> Świadczenie usług prac zleconych polegających na współpracy z zespołem badawczym w zakresie oprogramowaniu algorytmów bazujących na deep learningu i uczeniu maszynowym. pn. „Prace badawczo-rozwojowe w zakresie wykorzystania uczenia maszynowego jako wsparcia w opiece nad osobami starszymi." https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26941 Fri, 06 Dec 2019 15:46:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26941 <![CDATA[PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY USŁUGI WYNAJMU SAL NA WARSZTATY I COACHING W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM]]> Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal szkoleniowych na warsztaty tematyczne i coaching indywidualny w następujących miastach: - Tomaszowie Lubelskim; - Chełmie; - Hrubieszowie; - Dęblinie - Łukowie; - Opolu Lubelskim; - Radzyniu Podlaskim; https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221735 Fri, 06 Dec 2019 15:33:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221735 <![CDATA[Zapytanie nr 01/12/2019]]> Opis: przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług księgowych obejmujących prowadzenie całości dokumentacji księgowej w projekcie pt. „Inwestycja w młodych – inwestycja w przyszłość”. Projekt zakłada objęcie wsparciem dzieci i rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221734 Fri, 06 Dec 2019 15:31:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221734 <![CDATA[Przygotowanie oraz wykonanie otwartych zasobów edukacyjnych (OZE) w postaci otwartych kursów e-learningowych]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz wykonanie otwartych zasobów edukacyjnych (OZE) w postaci otwartych kursów e-learningowych z zakresu następującej tematyki: • Wstęp do języka angielskiego w biznesie na poziomie biegłości językowej A2/B1 (język angielski); • Wstęp do języka niemieckiego w biznesie na poziomie biegłości językowej A2/B1 (język niemiecki); • Wstęp do języka włoskiego w biznesie na poziomie biegłości językowej A2/B1 (język włoski); • Wstęp do języka norweskiego w biznesie na poziomie biegłości językowej A2/B1 (język norweski); • Warsztat tłumaczeniowy – wybrane zagadnienia z zakresu tłumaczenia terminologii technicznej, na poziomie biegłości językowej B1 języka angielskiego (język angielski); • ICT i innowacje w dydaktyce na I etapie edukacyjnym (język polski); • ICT i innowacje w dydaktyce na II etapie edukacyjnym (język polski). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221721 Fri, 06 Dec 2019 15:18:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221721 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące zatrudnienia osoby na stanowisko Ekspert merytoryczny w zakresie prawnym]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór osoby do realizacji zadań na stanowisku Ekspert merytoryczny w zakresie prawnym w związku z planowaną realizacją projektu w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26933 Fri, 06 Dec 2019 15:09:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26933 <![CDATA[Zapytanie Ofertowe nr 10/PP/CNZ/2019 dotyczące osobistego przeprowadzenia zajęć przez pośrednika pracy w projekcie „Czas na zmianę – II edycja" nr POWR.01.02.01-14-0045/18]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie pośrednika pracy na przeprowadzenie na terenie województwa mazowieckiego, podregion ostrołęcko-siedlecki: • Indywidualnych zajęć z zakresu pośrednictwa pracy – dla 104 osób w wymiarze 832 godz. zegarowych (8 godz./os. - 4 spotkania x 2 godz.). Przyjmuje się, iż 1 godzina zegarowa to 60 minut. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221719 Fri, 06 Dec 2019 15:06:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221719 <![CDATA[Zapytanie ofertowe w ramach procedury konkurencyjności na przeprowadzenie zajęć z arteterapii w ramach projektu pod tytułem „Świetlica na miarę XXI wieku” w Mieście Radzyń Podlaski realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.]]> Przedmiot zamówienia stanowi przeprowadzenie zajęć z arteterapii dla 44 uczestników w ramach projektu pod tytułem „Świetlica na miarę XXI wieku” w Mieście Radzyń Podlaski, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221715 Fri, 06 Dec 2019 14:56:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221715 <![CDATA[WYŁONIENIA DOSTAWCY USŁUG TRANSPORTU DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „Dzienny Dom Opieki Medycznej EMC w Kowarach”]]> Celem WUZ jest wyłonienie dostawcy usług transportu dla uczestników projektu „Dzienny Dom Opieki Medycznej EMC w Kowarach” - dzienne opieka medyczna dla osób powyżej 65 roku życia, wymagających wsparcia w zakresie codziennej rehabilitacji, usprawniania psycho-motorycznego, realizowanego w Kowarach, ul. Sanatoryjna 15, 58-530 Kowary i wyłonienie dostawców, z którymi zostanie podpisana umowa w zakresie przedmiotowych usług, szczegółowo określonym poniżej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221710 Fri, 06 Dec 2019 14:46:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221710 <![CDATA[Zakup usług doradczych zapytanie 01/RPOWL3.5/2019]]> W ramach zamówienia, zamawiający zamierza nabyć następujące specjalistyczne usługi doradcze: 1.Opracowanie Strategii Rozwoju. 2. Doradztwo w zakresie wdrażania nowych usług (ekoinnowacyjnych). 3. Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26918 Fri, 06 Dec 2019 14:28:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26918 <![CDATA[Wynajem powierzchni laboratoryjnej przystosowanej pod prace IT]]> Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni laboratoryjnej o powierzchni ok 200 m2 (+/- 15m2). Dotyczy powierzchni przystosowanej do przeprowadzania badań przemysłowych i prac rozwojowych z zakresu IT. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26909 Fri, 06 Dec 2019 14:25:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26909 <![CDATA[Nadzór inwestorski nad zadaniem: „Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Niemścicach”]]> Przedmiotem zamówienia jest nadzór inwestorski nad zadaniem „Termomodernizacja budynku strażnicy OSP w Niemścicach zlokalizowanego na działce nr 162/1 w zakresie obejmującym m.in.: - Termomodernizację budynku OSP w Niemścicach zgodnie z dołączonym programem funkcjonalno-użytkowym, wraz z wszelkimi uzgodnieniami i opiniami, wymaganymi do prawidłowego wykonania robót budowlanych. - opracowanie koncepcji dokumentacji - w ilości 3 egz., (koncepcję należy uzgodnić z zamawiającym w terminie do 2 tygodni od dania podpisania umowy) - wykonanie i umieszczenie tablicy informacyjnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221676 Fri, 06 Dec 2019 14:10:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221676 <![CDATA[Przygotowanie treści, wraz z ilustracjami, opracowania: „Historia baszty gotyckiej (półokrągłej) w Lublinie na tle historii murów obronnych miasta”, na podstawie przeprowadzonych kwerend wraz z przekazaniem praw autorskich]]> Przygotowanie treści, wraz z ilustracjami, opracowania: „Historia baszty gotyckiej (półokrągłej) w Lublinie na tle historii murów obronnych miasta”, na podstawie przeprowadzonych kwerend, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221687 Fri, 06 Dec 2019 14:06:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221687 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/2019 dotyczące złożenia oferty na stanowisko instruktora/arteterapeuty prowadzącego warsztaty terapii przez sztukę dla uczestników projektu „Trampolina 2”]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawców świadczących usługi jako instruktor/arteterapeuta prowadzący warsztaty terapii przez sztukę dla uczestników projektu „Trampolina 2”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221665 Fri, 06 Dec 2019 13:34:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221665 <![CDATA[„Świadczenie usług medycznych”]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych niezbędnych do realizacji celów projektu pn.: „Poprawa warunków funkcjonowania dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Usługa objęta niniejszym zamówieniem będzie stanowiła wsparcie kierowane do 30 osób z terenu województwa mazowieckiego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221657 Fri, 06 Dec 2019 13:16:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221657 <![CDATA[Zakup licencji/praw autorskich na receptury, wykorzystanie i sprzedaż przez Członków Konsorcjum Zamawiającego produktów gastronomicznych na bazie ślimaków jadalnych oraz linii kosmetyków do zastosowań profesjonalnych na bazie śluzu ślimaka, na potrzeby projektu pn. „W krainie ślimaka – utworzenie i wdrożenie sieciowego, regionalnego produktu turystycznego w podziale na 2 części zamówienia.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji wyłącznej oraz innych majątkowych praw autorskich związanych z licencją na receptury Wykonawcy np. opakowań, oznaczeń i znaków towarowych, wykorzystanie ich w działalności gospodarczej i sprzedaż przez Członków Konsorcjum: „TORFEX” PH J. Wołoszyński z siedzibą w Krasinie koło Pasłęka, Agroturystyka M. Jarząbek z siedzibą w Stępniu koło Braniewa oraz PPHU „Grupa” M. Trudnowski z siedzibą w Elblągu produktów na potrzeby projektu pn. „W krainie ślimaka – utworzenie i wdrożenie sieciowego, regionalnego produktu turystycznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221642 Fri, 06 Dec 2019 13:08:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221642 <![CDATA[Zapewnienie świadczeń gwarantowanych w warunkach domowych w postaci pielęgniarskiej opieki długoterminowej]]> Realizacja usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych w warunkach domowych, finansowanych ze środków EFS dla 100 pacjentów, którzy zakończyli hospitalizację przez pielęgniarki. Podmiotu realizującego usługę będzie spełniał wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221623 Fri, 06 Dec 2019 12:24:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221623 <![CDATA[Opracowanie autorskich projektów identyfikacji wizualnej do dwóch wystaw: sztuki średniowiecznej i sztuki nowożytnej (obejmujących projekty plakatów, banerów, zaproszeń, folderów, przewodników, katalogów, zakładek, pocztówek i toreb na publikacje) przygotowywanych w ramach projektu „Wspólne dziedzictwo, wspólna przyszłość. Centralne muzea pomorskie wspólnie prezentują historię i kulturę Pomorza” wraz z nadzorem autorskim nad składem materiałów i korektami]]> IV. Opis przedmiotu zamówienia: a) Opracowanie autorskiego projektu identyfikacji wizualnej do wystawy sztuki średniowiecznej, obejmującego: 1. Wykonanie projektu wstępnej koncepcji identyfikacji wizualnej do wystawy sztuki średniowiecznej na przykładzie okładki i strony tytułowej katalogu – 4 propozycje do wyboru; 2. Wykonanie projektu graficznego katalogu; 3. Wykonanie projektu graficznego przewodnika po wystawie; 4. Wykonanie projektu graficznego folderu drukowanego dwustronnie (ulotki informacyjnej); 5. Wykonanie projektu zaproszenia na wystawę; 6. Wykonanie projektu plakatu; 7. Wykonanie projektu banera; 8. Wykonanie projektu graficznego pocztówek; 9. Wykonanie projektu graficznego zakładek do książki; 10. Wykonanie projektu graficznego torby z nadrukiem na publikacje związane z wystawą (katalog, przewodnik). b) Opracowanie autorskiego projektu identyfikacji wizualnej do wystawy sztuki nowożytnej, obejmującego: 1. Wykonanie projektu wstępnej koncepcji identyfikacji wizualnej do wystawy sztuki nowożytnej na przykładzie okładki i strony tytułowej katalogu – 4 propozycje do wyboru; 2. Wykonanie projektu graficznego katalogu; 3. Wykonanie projektu graficznego przewodnika po wystawie; 4. Wykonanie projektu graficznego folderu drukowanego dwustronnie (ulotki informacyjnej); 5. Wykonanie projektu zaproszenia na wystawę; 6. Wykonanie projektu plakatu; 7. Wykonanie projektu banera; 8. Wykonanie projektu graficznego pocztówek; 9. Wykonanie projektu graficznego zakładek do książki; 10. Wykonanie projektu graficznego torby z nadrukiem na publikacje związane z wystawą (katalog, przewodnik). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26887 Fri, 06 Dec 2019 12:05:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26887 <![CDATA[Zakup usług doradczych]]> Świadczenie usług doradczych: 1.Opracowanie Strategii Rozwoju, 2. Audyt w zakresie IT wraz z rekomendacjami 3. Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26896 Fri, 06 Dec 2019 11:34:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26896 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/KAIR-LP/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie 1920 godzin usług w charakterze Trenera Aktywności ( zwanego dalej TA) w ramach projektu „Kluby Aktywności i Rozwoju – Legnica i Przemków”. Usługi świadczone będą na rzecz śr. 10 OzN zamieszkałych na terenie powiatu polkowickiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221600 Fri, 06 Dec 2019 11:34:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221600 <![CDATA[Zakup usług doradczych zapytanie 01/RPOWL3.5/2019]]> Świadczenie usług doradczych: 1.Opracowanie Strategii Rozwoju, 2. Doradztwo w zakresie wdrażania nowych usług (ekoinnowacyjnych). 3. Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26901 Fri, 06 Dec 2019 11:29:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26901 <![CDATA[Zakup usług doradczych 01/RPOWL3.5/2019]]> Świadczenie usług doradczych: 1.Opracowanie Strategii Rozwoju, 2. Audyt w zakresie IT wraz z rekomendacjami 3. Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26899 Fri, 06 Dec 2019 11:28:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26899 <![CDATA[Zakup usług doradczych zapytanie 01/RPOWL3.5/2019]]> Świadczenie usług doradczych: 1.Opracowanie Strategii Rozwoju, 2. Audyt w zakresie IT wraz z rekomendacjami 3. Optymalizacja kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 4. Doradztwo w zakresie wdrażania nowych usług (ekoinnowacyjnych) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26900 Fri, 06 Dec 2019 11:26:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26900 <![CDATA[Usługa przewozowa- odwóz uczniów z zajęć pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej w Błudowie do miejsca zamieszkania oraz przewóz na zaplanowane wizyty zawodoznawcze i zajęcia terenowe w ramach realizacji projektu pn. Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II.]]> 1) Odwóz uczniów wraz z opiekunem z zajęć pozalekcyjnych ze Szkoły Podstawowej w Błudowie do miejsca zamieszkania w terminie od dnia podpisania umowy do 27.06.2020 r. (od poniedziałku do piątku w dni zajęć dydaktycznych, 4 dni w tygodniu). Przewidywana ilość km do wykonania jednego dnia (od. ok. 60 km). Ogółem: ilość około km 5004. Przewidywane odwozy w cztery dni w tygodniu. TRASA będzie obejmowała: Błudowo-Rucianka -Włóczyska-Karszewo-Nowe Monasterzysko- Stare Monasterzysko-Podgórze, Płonne –Kraskowo-Młynary- Kurowo Braniewskie-Kwietnik. Trasa po uzgodnieniu z Zamawiającym (ok. 4 razy w tygodniu): Grupa do 24 uczniów razem: 5004 km 2) Przewóz na zaplanowane zajęcia terenowe i wizyty zawodoznawcze w ramach realizowanego projektu pn. Mała Szkoła Drogą do Sukcesu II zawarte w harmonogramie. w ilości: około 4572 km. Wyjazdy na zajęcia terenowe i wizyty zawodozbawcze, targi szkolne: 432 km. Ogółem: 5004 km. Liczba uczniów od 8 do 24 na tzw. kurs https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221586 Fri, 06 Dec 2019 11:18:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221586 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 5/2019/SCAII]]> Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie maksymalnie 2160h godzin specjalistycznej usługi asystentury społecznej w charakterze Trenera Aktywności Osób z Niepełnosprawnością (zwanego dalej TA) w formie jednego miejsca realizacji usług asystentury społecznej w lokalnej społeczności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221587 Fri, 06 Dec 2019 11:11:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1221587 <![CDATA[Wynajem laboratorium do projektu badawczego - badanie wpływu energii mikrofalowej na żywice i badanie adhezji]]> Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni laboratoryjnej do prowadzenia badań w zakresie żywic oraz ich utwardzania z wykorzystaniem mikrofal. Laboratorium musi spełniać wszystkie potrzeby wynikające z zakresu planowanych do przeprowadzenia prac badawczych i być wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia badań. Musi być także wyposażone w system wentylacyjny spełniający aktualne normy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26898 Fri, 06 Dec 2019 09:59:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26898 <![CDATA[Specjalistyczne doradztwo gospodarcze 01/RPOWL3.5/2019]]> W ramach zamówienia, zamawiający zamierza nabyć specjalistyczne usługi doradcze, mające na celu zwiększenie jego konkurencyjności i efektywności prowadzenia działalności gospodarczej: 1. Opracowanie Strategii Rozwoju 2. Audyt w zakresie IT wraz z rekomendacjami 3. Optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 4. Doradztwo w zakresie wdrażania nowych usług (ekoinnowacyjnych) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26888 Fri, 06 Dec 2019 09:49:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26888 <![CDATA[Wynajem laboratorium do projektu badawczego - badanie wpływu energii mikrofalowej na żywice i badanie adhezji]]> Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni laboratoryjnej do prowadzenia badań w zakresie żywic oraz ich utwardzania z wykorzystaniem mikrofal oraz wykonania badań adhezji i posiadające odpowiednie zaplecze techniczne. Laboratorium musi również spełniać wszystkie potrzeby wynikające z zakresu planowanych do przeprowadzenia prac badawczych i być wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia badań. Musi być także wyposażone w system wentylacyjny spełniający aktualne normy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26894 Fri, 06 Dec 2019 09:41:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26894 <![CDATA[Specjalistyczne doradztwo w zakresie tworzenia, przekształcania, definiowania strategii rozwoju 01/RPOWL3.5/2019]]> W ramach zamówienia, zamawiający zamierza nabyć specjalistyczne usługi doradcze, mające na celu zwiększenie jego konkurencyjności i efektywności prowadzenia działalności gospodarczej: 1. Opracowanie Strategii Rozwoju 2. Optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej 3. Doradztwo w zakresie wdrażania nowych usług (ekoinnowacyjnych) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26891 Fri, 06 Dec 2019 09:09:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/26891