Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi inne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 17 Jan 2018 00:37:12 +0100 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie Zamawiającego polegającej na wdrożeniu w przedsiębiorstwie Smarthub Sp. z o.o. urządzenia-SmartBox które wspomagać będzie sprzedaż internetowa na naszej platformie Smartmobi.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi proinnowacyjnej wspierającej wdrożenie innowacji produktowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie Zamawiającego polegającej na wdrożeniu w przedsiębiorstwie Smarthub Sp. z o.o. urządzenia-SmartBox które wspomagać będzie sprzedaż internetowa na naszej platformie Smartmobi. Usługa będzie rezultatem projektu planowanego do złożenia w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, poddziałania 2.3.1: Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Usługa musi być świadczona przez akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju instytucje otoczenia biznesu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/236 Tue, 16 Jan 2018 23:19:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/236 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/RPMAZ/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji księgowego/księgowej projektu pt.: „Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu” nr RPMA.10.03.01-14-7151/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081615 Tue, 16 Jan 2018 22:16:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081615 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/RPMAZ/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji pracownika biurowego projektu pt.: „Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu” nr RPMA.10.03.01-14-7151/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081612 Tue, 16 Jan 2018 22:10:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081612 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/RPMAZ/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji asystenta kierownika projektu pt.: „Kształcenie zawodowe gwarancją sukcesu” nr RPMA.10.03.01-14-7151/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081609 Tue, 16 Jan 2018 22:03:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081609 <![CDATA[Wybór Wykonawcy na realizację projektu "PARASOL NA START - INDYWIDUALNY PROGRAM INKUBACJI"]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług o charakterze doradczo – szkoleniowym, promocyjnym oraz za zakresu ICT dla młodych firm w początkowej fazie rozwoju (do 3 roku działalności przedsiębiorstwa), które korzystają z usług oferowanych przez Inkubator Przedsiębiorczości w Braniewie. Projekt realizowany będzie w ramach działania 1.2 Innowacyjne firmy, Poddziałanie 1.2.3 Profesjonalizacja usług ośrodków innowacji, Działanie 1.3 Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości), Poddziałania 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081317 Tue, 16 Jan 2018 21:54:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081317 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 01/2018 na zakup usług doradczych w zakresie wyszukiwania partnerów na rynkach docelowych]]> Usługi doradcze w zakresie określenie potencjalnych partnerów handlowych, wyszukania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych sprawdzenie wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, a także przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie) na 3 rynkach docelowych: Niemiec, Hiszpanii i Portugalii. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081598 Tue, 16 Jan 2018 21:40:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081598 <![CDATA[Realizacja kompleksowej usługi doradczej (Design Management) w ramach projektu pn. Zakup usług doradczych oraz środków trwałych na potrzeby wdrożenia strategii wzorniczej w spółce Danpol. Postępowanie znak ZO/DN/1/2018]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi doradczej (Design Management) polegającej na wdrożeniu zaleceń strategii wzorniczej zgodnie metodologią Design Thinking w całym okresie trwania projektu. 2. Usługa obejmuje : 1) WYBÓR I ZAPROJEKTOWANIE PRODUKTÓW - który składa się z trzech etapów: 1.1) I etap KONCEPCJA - zawierający: a) ustalenie i zatwierdzenie głównych założeń projektu b) kontynuację prac studialnych nad tematem z włączeniem elementów Design Thinking c) przedstawienie maksymalnie trzech projektów wstępnych uzasadnionych technologicznie 1.2) II etap REALIZACJA - zawierający: a) wyznaczenie projektu podstawowego b) opracowanie rozwiązań konstrukcyjnych oraz sporządzenie dokumentacji technicznej mebla c) nadzór nad realizacją modeli/prototypów 1.3) III etap WERYFIKACJA - zawierający: a) naniesienie zmian w projektach po wykonaniu prototypów b) naniesienie zmian w dokumentacji technicznej c) nadzór nad wdrożeniem próbnej serii produkcyjnej 2) SERVICE DESIGN- obejmujący 2.1) zaprojektowanie systemu standardów w obsłudze klienta i współpracy z partnerami, konsultacje specjalistyczne, badanie użytkowników 3) OPRACOWANIE KOMPLEKSOWEJ STRATEGII MARKETINGOWEJ - proces zmiany wizerunkowej składający się 6 etapów: 3.1) Stworzenie briefu kreatywnego, 3.2) Zaprojektowanie spójnego języka graficznego 3.3) Szczegółowe zaprojektowanie identyfikacji - księga Cl (corporate identity) 3.4) sesja zdjęciowa, 3.5) Projekt strony internetowej/ facebooka/ on line, 3.6) Materiały marketingowe 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 4 do ZO. 4. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 79411100-9 - Usługi doradcze w zakresie rozwoju działalności gospodarczej 79934000-0 - Usługi projektowania mebli, 79933000-3 - Usługi towarzyszące usługom projektowym, 79342310-9 - Usługi badania opinii klientów,79342100-4 - Usługi marketingu bezpośredniego, 79314000-8 - Analiza możliwości wykonawczych, 72413000-8 - Usługi w zakresie projektowania stron WWW,72263000-6 - usługi wdrażania oprogramowania. 5. Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy na miejsce dostawy wszelkie elementy i materiały konieczne do wykonania dostawy i montażu jak i darmowego przeszkolenia. 6. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 7. Przedmiot zamówienia jest w współfinansowany z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Oś priorytetowa I Przedsiębiorca Polska Wschodnia Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081588 Tue, 16 Jan 2018 20:45:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081588 <![CDATA[Zapytanie ofertowe numer 1/2018 z dnia 16.01.2018 na realizację proinnowacyjnych usług doradczych]]> Przedmiotem zamówienia są proinnowacyjne usługi doradcze w zakresie wdrożenia innowacji wdrożenie: • innowacji produktowej o charakterze technologicznym w przedsiębiorstwie PSILON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczące wprowadzenia technologii produkcji urządzenia elektronicznego wspomagającego obsługę i działanie linii produkcyjnych zwanego Panelem Operatorskim (PO). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/195 Tue, 16 Jan 2018 20:24:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/195 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 25/PRZEDSZKOLA_II/EFS dot. zakupu i dostawy wyposażenia na potrzeby specjalistycznych zajęć edukacyjno – terapeutycznych, , w ramach projektu pn. „Słoneczne Przedszkola II – realizacja zajęć specjalistycznych dla dzieci z niepełnosprawnościami w 19 przedszkolach województwa śląskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014 - 2020.]]> 2. Ze względu na specyfikę sprzętu, przedmiot zamówienia został podzielony przez Zamawiającego na 9 części: Część 1 : Pomoce dydaktyczne / pomoce specjalistyczne niezbędne do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej Część 2 : Pomoce dydaktyczne / pomoce specjalistyczne niezbędne do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej i muzykoterapii Część 3 : Pomoce dydaktyczne / pomoce specjalistyczne niezbędne do prowadzenia zajęć z muzykoterapii Część 4 : Pomoce dydaktyczne / pomoce specjalistyczne niezbędne do prowadzenia zajęć z terapii psychologiczno - pedagogicznej Część 5 : Pomoce dydaktyczne / pomoce specjalistyczne niezbędne do prowadzenia zajęć z gimnastyki korekcyjnej Część 6 : Pomoce dydaktyczne / pomoce specjalistyczne niezbędne do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej - książeczki sensoryczne Część 7 : Pomoce dydaktyczne / pomoce specjalistyczne niezbędne do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej Część 8 : Pomoce dydaktyczne / pomoce specjalistyczne niezbędne do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej – pomoce dydaktyczne – elementy piankowe Część 9 : Pomoce dydaktyczne / pomoce specjalistyczne niezbędne do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej - huśtawka terapeutyczna z okrągłą platformą Szczegółowy wykaz sprzętu objętego każdą z części zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do Zapytania. 3. Wykonawca, który zostanie wyłoniony w toku postępowania, zobowiązany będzie do dostarczenia we własnym zakresie oraz na własną odpowiedzialność przedmiotu zawartej z nim umowy, na miejsce wyznaczone przez Zamawiającego tj.: A. Przedszkolu nr 1 w Orzeszu , ul. Karola Miarki 4a, 43-180 0rzesze B. Przedszkole nr 3 w Orzeszu-Zawodziu, Szkolna 55, 43-180 Orzesze C. Przedszkole nr 6 w Orzeszu, ul. Mikołowska 128, 43-180 Orzesze D. Przedszkole nr 7 w Orzeszu, ul. Mleczna 2, 43-180 Orzesze E. Przedszkole nr 2 w Orzeszu, ul. Miła 1a, 43-180 Orzesze https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081489 Tue, 16 Jan 2018 18:52:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081489 <![CDATA[Opracowanie konstrukcji nowej generacji formy do opakowań polipropylenowych przeznaczonych do procesów pasteryzacji i sterylizacji.]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie konstrukcji nowej generacji formy do opakowań polipropylenowych przeznaczonych do procesów pasteryzacji i sterylizacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/229 Tue, 16 Jan 2018 18:04:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/229 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 1/ GTB/ 2018 organizacja stoisk wystawienniczych na targi branżowe.]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa organizacji stoisk wystawienniczych w związku z udziałem Luxon Sp. z o.o. w poniższych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy: 1. BIG FIVE Dubai, UAE 2018; 2. BAU Monachium, Niemcy 2018; 3. BUDMA Poznań, Polska 2018; 4. BUDMA Poznań, Polska https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081530 Tue, 16 Jan 2018 16:48:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081530 <![CDATA[Wykonania usługi aranżacji stoiska wystawienniczego podczas targów „MIPIM”, które odbędą się w dniach 13-16 marca 2018 r. w Cannes (Francja), w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.]]> Zakres zamówienia obejmuje: a) kompleksową aranżację stoiska o powierzchni 25 m2 wraz z połączonym tarasem o powierzchni 15 m2, według projektu Wykonawcy. Stoisko znajduje się w miejscu zapewnionym przez Organizatora Targów: Palais des Festivals, stoisko nr: R9.G. (RIVIERA 9, ZONE A). Szczegółowe informacje techniczne dot. powierzchni wystawienniczej znajdują się w załącznikach nr 1 i 2 do szczegółowego opis przedmiotu zamówienia publicznego. Organizator Targów udostępnia na stoisku media: prąd, klimatyzacja; b) wykonanie "pod klucz" zabudowy stoiska zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem graficznym, przygotowanym przez Wykonawcę, umożliwiającym pełne wykorzystanie tegoż stanowiska; c) transport materiałów promocyjnych z siedziby Zamawiającego (Os. Willowe 30, 31-902 Kraków) na stoisko wystawiennicze na targi MIPIM 2018; materiały Zamawiającego pakowane będą w pudła kartonowe o wymiarach 45 cm x 35 cm x 25 cm (+/- 5 cm na każdym wymiarze), maksymalna ilość wynosić będzie 3 szt., masa jednostkowa nie będzie przekraczać 25 kg. d) po zakończeniu targów transport materiałów promocyjnych ze stoiska wystawienniczego do siedziby Zamawiającego lub w inne wskazane przez Zamawiającego miejsce; e) pełną logistykę związaną z transportem, montażem i demontażem infrastruktury stoiska podczas targów MIPIM 2018; f) nadzór techniczny nad sprawnym funkcjonowaniem wszystkich elementów wyposażenia i urządzeń stoiska przez cały czas trwania targów MIPIM 2018; g) codzienne sprzątanie stoiska po jego zamknięciu dla zwiedzających przez cały czas trwania targów MIPIM 2018. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081562 Tue, 16 Jan 2018 16:41:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081562 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE Nr OSB.ZP.462.2-464.1/2018 dotyczące świadczenie usługi psychologa 2 oraz opiekuna stażu/wolontariatu]]> 1. Nazwa przedmiotu zamówienia: świadczenie usługi psychologa 2, oraz opiekuna stażu/wolontariatu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081551 Tue, 16 Jan 2018 16:27:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081551 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018]]> Projekt, zabudowa i obsługa powierzchni wystawienniczej - 25m2 W ramach projektu zaplanowano udział Zamawiającego w targach BUDMA, które odbędą się w dniach 30.01 - 02.02.2018 r. w Poznaniu. Mając na uwadze powyższe, proszę o wycenę zabudowy stoiska. Wycena powinna zawierać między innymi następujące elementy: • przygotowanie projektu stoiska, • podest: stabilna konstrukcja z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych - warunek konieczny, • wykładzina na podest: kolor czarny z estetycznym wykończeniem kątownikami w kolorze wykładziny, • ściana 1a: wymiary 5000 mm x 2500 mm: przygotowanie grafiki reklamowej w postaci wydruku wielkoformatowego, podświetlana modułami LED. Konstrukcja wykonana z paneli typu PCV grubości 10 mm, łączonych ze sobą na pióro-wpust z nadrukiem UV, zabezpieczonych lakierem lub laminatem. W panelach tych powinny być wyfrezowane na głębokość 3-8 mm miejsca na eksponaty z kolekcji Systemu Informacji Wizualnej (SIW). Przy eksponatach ciężkich wymagających wkucia się w ścianę, podkonstrukcja musi być zaprojektowana i wykonana tak, aby była wsparciem dla ww eksponatów wymagających montażu nie tylko do ściany z materiały typu PCV ale i samej podkonstrukcji. Do całości ścianki powinno być doprowadzone napięcie elektryczne umożliwiające oświetlenie ekspozycji. • ściana 2a: 5000 mm x 2500 mm: przygotowanie grafiki reklamowej w postaci wydruku wielkoformatowego, podświetlana LED. Rama z profili aluminowych. Z przodu tkanina z nadrukiem do podświetleń. Cała ściana oświetlona LED (na plecach) podzielona na 9 sekwencji i sterowana sterownikiem umożliwiającym płynne zgranie efektów. Wewnątrz tej ściany podkonstrukcja umożliwiająca zamontowanie 1 eksponatu na tkaninie z zachowaniem dystansu 1 cm od tkaniny. • wyspa 1: wymiary 3000 mm x 4000 mm x 800 mm: projekt musi obejmować wyspę ustawioną jako przekątną stoiska, związana na stałe z podestem. Wyspa jednocześnie ma pełnić funkcję zaplecza, drzwi do wnętrza zaplecza mają być maskowane - estetycznie ukryte. Tworzywo konstrukcji z płyty MDF - lakierowana (połysk). Do wyspy z jednej strony musi być zamontowany blat z przystosowaniem do obsługi klientów. Mocowanie blatu powinno być zamaskowane. Obustronnie zamontowany logotyp z podświetleniem. Wszelkie przyłącza elektryczne maskowane w korpusie wyspy. Dodatkowo w przeciwstawnej stronie do blatu wyfrezowane otwory 300 mm x 300 mm x 100mm na katalogi, próbki i inne materiały promocyjne niezbędne do prezentacji produktów. Wnętrze wyspy (zaplecze) powinno mieć możliwość przechowywania wyposażenia. • wyposażenie: wieszak na ubrania, automat do kawy i herbaty oraz zastawa na min. 6 osób, lodówka, kosz na śmieci, hokery 2 szt. (wyposażenie zapewnia Wykonawca). • wszystkie materiały użyte przy budowie stoiska muszą posiadać atesty zgodne z przepisami organizatora targów Budma 2018 - MTP. • wykonanie ekspozytorów ułatwiających prezentację poszczególnych produktów. Ekspozytor powinien być wykonany z MDF lakierowany o wym. 1600 mm x 500 mm x 400 mm z zaczepami do prezentowania produktów wiszących płaskich - po 10 szt. na jedną stronę stojaka. • wykonanie logotypów przestrzennych: wymiary maksymalne 1500 mm x 400 mm, pełna plexi 30 mm, malowane boki. • wykonanie logotypów przestrzennych: litery bok alu, podświetlenie, możliwość montażu na ścianie. • oświetlenie podwieszane: szyna z lampami z możliwością regulacji konta padania oświetlenia - ilość szyn oraz lamp dostosowana do wielkości stoiska oraz ekspozycji • elementy dekoracyjne - estetyczne siedzisko dla klientów. siedzisko wykonane i zaprojektowane tak aby przykuwać uwagę potencjalnych klientów. Możliwość zastosowania zadrukowanej tkaniny z wypełnieniem. Siedzisko ma nawiązywać do całości projektu pod względem kolorystycznym. Możliwość zastosowania stelaża z płyty MDF lakierowanej. • projekt powinien uwzględniać: o wykończenie ścian stoiska znakiem Marki Polskiej Gospodarki (element wizualizacji MPG zapewni Zamawiający) o lokalizację pylona multimedialnego - 2000 mm x 730 mm x 200 mm. Podstawa pylona 730 mm x 450 mm x 20 mm (pylon zapewni Zamawiający) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081558 Tue, 16 Jan 2018 16:20:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081558 <![CDATA[Usługę transportową - Wynajem autokaru wraz z kierowcą.]]> Wynajem autokaru wraz z kierowcą i przewóz uczestników warsztatów „Akustyka w ujęciu architektonicznym” na trasie Sopot – Toruń – Bydgoszcz - Warszawa – Bydgoszcz - Sopot. Poprzez usługę transportową Zamawiający rozumie podstawienie środka transportu w wyznaczonym terminie i czasie pod wskazany adres miejsca wyjazdu oraz przewóz grupy uczestników do wyznaczonego miejsca docelowego oraz zapewnienie powrotu do miejsca początkowego termin realizacji – 30 stycznia do 01 lutego 2018 r. 30 stycznia 2018 Wyjazd z Sopotu (Sopocka Szkoła Wyższa, ul. Rzemieślnicza 5) do Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki w Toruniu (aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń) (trasa do 200 km) Godz. wyjazdu z Sopotu. 6:30. Wyjazd z Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki w Toruniu (aleja Solidarności 1-3, 87-100 Toruń) do Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy (Andrzeja Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz) (trasa do 60 km) Godz. wyjazdu około godz. 12:00 . Wyjazd z Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy do Hotel w Bydgoszczy (trasa do 10 km) Godz. wyjazdu około godz. 16:00 . Wyjazd z Hotel w Bydgoszczy do Opera Nova w Bydgoszczy (Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz) (trasa do 15 km) Godz. wyjazdu około godz. 18:00. Wyjazd z Opera Nova w Bydgoszczy (Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz) do Hotel w Bydgoszczy do Opera Nova w Bydgoszczy (Marszałka Focha 5, 85-070 Bydgoszcz) (trasa do 15 km) Godz. wyjazdu około godz. 21:30. 31 stycznia 2018 Wyjazd z Hotel w Bydgoszczy do Opera Narodowa w Warszawie (plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa) (trasa do 300 km ) Godz. wyjazdu około godz. 8:00 . Wyjazd z Opera Narodowa w Warszawie do Stadion Narodowy w Warszawie (plac Teatralny 1, 00-950 Warszawa) (trasa do 6 km ) Godz. wyjazdu około godz. 15:00 . Wyjazd ze Stadion Narodowy w Warszawie do Zespołu Studiów radiowych i telewizyjnych przy ul. Woronicza w Warszawie (Jacka Kaczmarskiego 59, 00-977 Warszawa) (trasa do 10 km) Godz. wyjazdu około godz. 17:00. Wyjazd z Zespołu Studiów radiowych i telewizyjnych przy ul. Woronicza w Warszawie do Sopotu (Sopocka Szkoła Wyższa, ul. Rzemieślnicza 5) (trasa do 420 km) Godz. wyjazdu z Zespołu Studiów radiowych i telewizyjnych przy ul. Woronicza w Warszawie do Sopotu – 31 stycznia 2018 około godz. 19:30. Przyjazd do Sopotu (Sopocka Szkoła Wyższa, ul. Rzemieślnicza 5) planowany około 01:30 w dniu 01 lutego 2018. Liczebność grupy – 25 osób https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081546 Tue, 16 Jan 2018 15:59:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081546 <![CDATA[Przeprowadzenie indywidualnego oraz grupowego doradztwa zawodowego]]> Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - doradztwo zawodowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081538 Tue, 16 Jan 2018 15:46:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081538 <![CDATA[Zakup i dostawa materiałów dydaktyczno-biurowych – pendrive, notes, teczka, długopis]]> Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - materiały szkoleniowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081526 Tue, 16 Jan 2018 15:22:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081526 <![CDATA[Zakup i dostawa materiałów dydaktyczno-biurowych (skrypty TIK, pendrive, notes, teczka, długopis)]]> Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - materiały szkoleniowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081522 Tue, 16 Jan 2018 15:13:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081522 <![CDATA[Przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu TELC English lub innego równoważnego na poziomie B1, wraz z wydaniem zewnętrznego certyfikatu potwierdzającego zdobycie określonego poziomu biegłości językowej]]> Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - egzamin TELC https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081517 Tue, 16 Jan 2018 15:02:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081517 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr ZO/01/CWP/083/NSN/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi doradztwa zawodowego i specjalistycznego na potrzeby projektu „Na swoim najlepiej – aktywizacja zawodowa Dolnoślązaków". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081224 Tue, 16 Jan 2018 14:52:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081224 <![CDATA[ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ W PROWADZONYM ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI POSTĘPOWANIU NA: REALIZACJĘ DORADZTWA ZAWODOWEGO w ramach projektu pt. „Aktywna integracja-równe szanse-lepsza przyszłość]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawców usług doradztwa zawodowego w ramach projektu „Aktywna integracja-równe szanse – lepsza przyszłość” w Kielcach dla grupy uczestników projektu zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w z art. 7 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa świętokrzyskiego Usługi doradztwa zawodowego świadczone będą w następującym zakresie: świadczenie doradztwa zawodowego w zakresie bieżących potrzeb i deficytów uczestników projektu, w zakresie motywacji do aktywności zawodowej i społecznej, zaznajomienie ze specyfiką rynku pracy, aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji, asertywności, komunikacji, relacji interpersonalnych w grupie, budowania zespołu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081496 Tue, 16 Jan 2018 14:49:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081496 <![CDATA[sprawowanie opieki nad dziećmi uczestników projektu pt.: „Wiem więcej – potrafię więcej” podczas ich uczestnictwa w zajęciach.]]> Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzeszczach zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie usługi polegającej na sprawowaniu opieki nad dziećmi uczestników projektu „Wiem więcej – potrafię więcej” w czasie ich uczestnictwa w zajęciach. Projekt realizowany jest przez Ośrodek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 9 Oś Priorytetowa: Region Spójny Społecznie; Działanie 9.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe dla OPS/PCPR. 1. Usługa będzie obejmowała następujące czynności: - sprawowanie opieki nad dziećmi uczestników projektu w dniach i godzinach według potrzeb Zamawiającego (w ramach ilości godzin określonej w pkt.2) - prowadzenie zabaw i zajęć ruchowych, plastycznych, konstrukcyjnych itp., dostosowanych do wieku oraz możliwości dzieci, materiały do prowadzenia zajęć zapewni Zamawiający, - prowadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację usługi. 2. Ilość godzin przewidziana na realizację zadania: ilość godzin uzależniona będzie od potrzeb wynikających z realizowanych działań adresowanych do uczestników projektu – rodziców/opiekunów dzieci, nie więcej jednak niż 40 godzin miesięcznie. Realizacja usługi w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w dniach i godzinach ustalonych z kierownikiem projektu, co najmniej 7 dni kalendarzowych przed terminem realizacji usługi. 3. Ilość osób podlegająca: ok. 10, ilość osób podlegająca opiece zgłaszana będzie co najmniej 7 dni kalendarzowych przed terminem realizacji usługi. 4. Miejsce wykonywania usługi: Klub Integracji Społecznej Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach ul. Mickiewicza 2. 5. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 15.03.2019 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081501 Tue, 16 Jan 2018 14:45:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081501 <![CDATA[Usługi psychologiczne w Gminie Czerwonak w ramach projektu "Poprawa dostępu do usług społecznych, wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą na terenie MOF Poznania" na podstawie WRPO - projekt współfinansowany ze środków UE, w ramach EFS - wybór oferty na zasadzie konkurencyjności]]> -600 godzin usług specjalistycznych - psychologicznych dla mieszkańców Gminy Czerwonak zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym oraz znajdujących się w innych niekorzystnych sytuacjach życiowych. Usługi skierowane dla dorosłych i małoletnich mieszkańców Gminy Czerwonak, za rekrutację uczestników oraz organizację usług odpowiada Zamawiający. Usługi wykonywane będą w oparciu o harmonogram wykonywania działań i wypłat dołączony do niniejszego zapytania ofertowego - stanowi załącznik nr 3 do umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081321 Tue, 16 Jan 2018 14:37:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081321 <![CDATA[Zaprojektowanie i zabudowa stoiska wystawowego firmy Coffee Service Sp. z o.o. podczas Targów Warsaw Pack 2018 w Nadarzynie]]> Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i zabudowa stoiska wystawowego o powierzchni 126 m2 (21x6m) wynajętego przez firmę Coffee Service Sp z o. o. na III Międzynarodowych Targach Techniki Pakowania i Opakowań Warsaw Pack w Nadarzynie w dniach 27 luty - 1 marca 2018 wraz z transportem eksponatów i maszyn. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081477 Tue, 16 Jan 2018 14:28:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081477 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zadań inwestycyjnych: ”Modernizacja budynków 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16” oraz „Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach” w ramach projektu pn.: „Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych w Powiecie Łęczyńskim” finansowanego ze środków RPO WL na lata 2014-2020 , umowa nr RPLU.13.06.00-06-0020/16]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego w pełnym zakresie wynikającym z art. 25 i 26 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z póź. Zm.) nad robotami budowlanymi dla następujących zadań inwestycyjnych: Zadanie Nr 1:”Modernizacja budynków 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16” Zadanie Nr2: ”Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach” 2. Zakres prac objętych nadzorem inwestorskim obejmuje: 1) dla zadania Nr 1:”Modernizacja budynków 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16 - ociepleniu ścian budynku tzw. małej i dużej hali; - wykonanie otworów drzwiowych i bramy w dużej hali; - remoncie małej hali poprzez wymianę posadzek i wykonanie zplecza socjalnego; - wykonania przyłączy wodociągowo- kanalizacyjnych wraz z siecią wewnętrzną; - wymianie sieci c o., c.t. i wentylacji oraz węzeł cieplny; - ociepleniu dachu; - wymianie instalacji elektrycznej oraz jej dostosowanie do potrzeb maszyn w pracowni praktycznej nauki zawodu; - wymianie blachy na pokryciu dachu i ścian wiaty magazynowej. - roboty doprecyzowane są – dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót dla zadania: Modernizacja budynków 2 hal warsztatowych Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, znajdujących się przy ul. Przemysłowej 16 dostępną pod adresem http://www.powiatleczynski.pl/strony,show,5567,siwz-z-zalacznikami-do-postepowania-pn-modernizacja-budynkow-2-hal-warsztatowych-zespolu-szkol-gorniczych-w-lecznej-znajdujacych-sie-przy-ul-przemyslowej-16.html - Pliki: zał. nr 1-dokumentacja projektowa. 2) dla zadania Nr 2: ”Modernizacja budynków warsztatów szkolnych, placu warsztatowego i placu apelowego, położonych w Kijanach, na potrzeby Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach” - rozbudowie i przebudowie budynku hali warsztatów na salę zajęć praktycznych, składającej się z adaptacji pietra budynku warsztatów polegającej na: wykonaniu posadzek, sufitu podwieszanego z dociepleniem, systemu co i cw (podłączenie do istniejącej kotłowni gazowej ogrzewającej parter budynku warsztatowego), instalacji elektrycznej, konstrukcji lekkich ścian działowych, sanitariatów, szatniami. Montaż kolektorów słonecznych na budynku do podgrzewania wody użytkowej; - remoncie placu warsztatowego z modernizacją stanowiska do mycia maszyn, narzędzi i ciągników rolniczych, ułożenie kostki brukowej na suchej zaprawie na istniejącym podłożu wykonanym z trylinki; - remoncie placu apelowego z przystosowaniem na plac manewrowy dla potrzeb szkolenia kierowców- ułożenie kostki brukowej na suchym betonie na istniejącym podłożu wykonanym z płytek chodnikowych na potrzeby szkolnego ośrodka szkolenia kierowców kat. B i T (plac manewrowy) - modernizacji pracowni gastronomicznej na parterze budynku internatu wraz z wykonaniem podjazdu do budynku dla niepełnosprawnych; - adaptacji pomieszczeń hali tzw. „przetwórni” na pracownię spawalniczą z utworzeniem 3 stanowisk spawalniczych, wymianie stolarki drzwiowej, wykonaniu systemu wentylacyjnego, wymianie instalacji elektrycznej i oświetleniowej, montażu ogrzewania nawiewowego; - modernizacji hal garażowych na halę naprawy maszyn w zakresie wymiany stolarki drzwiowej, wykonanie posadzki, wykonanie ścian działowych, termoizolacji ścian i dachu, wymianie instalacji elektrycznej i oświetleniowej oraz montażu ogrzewnicy nawiewowej; - przebudowie hal warsztatów „piętro” na salę zajęć praktycznych wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej niezbędnej dla sal zajęć praktycznych - roboty doprecyzowane są - dokumentacją projektową i specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania: prace modernizacyjne i remontowe realizowane w kompleksie zabudowań Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, dostępną pod adresem: http://www.powiatleczynski.pl/strony,show,5568,siwz-z-zalacznikami-do-postepowania-pn-modernizacja-budynkow-warsztatow-szkolnych-placu-warsztatowego-i-placu-apelowego-polozonych-w-kijanach-na-potrzeby-zespolu-szkol-rolniczych-w-kijanach.html - oznaczone: Do pobrania: Zał. nr 1 dokumentacja projektowa. UWAGA!!! CIĄG DALSZY OPISU W SEKCJI : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081463 Tue, 16 Jan 2018 14:13:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081463 <![CDATA[Inżynier kontraktu dla projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w Krakowie – Etap VI”]]> 1) pełnienie funkcji Inżyniera obejmującej w trakcie realizacji projektu pn. "Gospodarka wodno-ściekowa w Krakowie – Etap VI” nadzór i zarządzanie robotami w zakresie finansowym, logistycznym i ich rozliczanie w trakcie trwania i po ostatecznym zakończeniu (tj. wydaniu Świadectwa Przejęcia) oraz zarządzanie ryzykiem budowlanym, 2) nadzór i zarządzanie wszelkimi robotami wymaganymi dla naprawy wad i uszkodzeń, jakie mogą być wskazane przez Zamawiającego lub w jego imieniu przed upływem Okresu Zgłaszania Wad dla robót realizowanych w ramach poszczególnych kontraktów lub ich odcinków oraz wydanie Świadectwa Wykonania jeśli to nastąpi w okresie obowiązywania umowy zawartej z Inżynierem. W ramach niniejszego zamówienia Inżynier będzie zobowiązany do nadzorowania i zarządzania następującymi kontraktami: Kontrakt 1 - Modernizacja węzła przeróbki osadu nadmiernego i biogazu dla zwiększenia produkcji biogazu na oczyszczalni ścieków Kujawy Kontrakt 2 - Remont kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Kujawy Kolektor wzdłuż ul. Dymarek Kontrakt 3 - Remont kolektora doprowadzającego ścieki do oczyszczalni Kujawy Kolektor w rejonie ul. Jeżynowej do Igołomskiej Kontrakt 6 - Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Gumniskiej i ul. Zadworze Kontrakt 10 - Remont magistrali wodociągowej DN 500 w ul. Rżącka, Podedworze od ul. Przy Kuźni do ul. Mokrej Kontrakt 11 - Remont magistrali wodociągowej DN 600 od ul. Biernata z Lublina do ul. Wielickiej Kontrakt 12 - Modernizacja magistrali wodociągowej ZUW Bielany- Falista wraz z przejściem pod Wisłą Kontrakt 13 - Remont magistrali wodociągowej DN 500 w ul. Okulickiego od ul. Czaplickiego do Mikołajczyka Kontakt 14 - Remont magistrali wodociągowej DN 800 w al. Jana Pawła II od ul. Tomickiego do ul. Klasztornej Poszczególne zadania będą realizowane na podstawie oddzielnych Umów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081469 Tue, 16 Jan 2018 14:04:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081469 <![CDATA[Szacowanie wartości zamówienia 01/2018- dostawa animacji promocyjnej]]> Szanowni Państwo, w związku z realizacją projektu nr POIR.01.02.00-00-0072/16 pt. „Modularny system obserwacyjno-inspekcyjny oparty na latającej platformie wielowirnikowej zasilanej ze stacji naziemnej” Moose sp. z o.o. zaprasza Państwa do złożenia oferty w ramach szacowania wartości zamówienia o którym mowa poniżej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081336 Tue, 16 Jan 2018 13:48:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081336 <![CDATA[Wybór czterech opiekunów grup, którzy będą odpowiedzialni za opiekę nad Uczestnikami Projektu podczas jednego 7-dniowego wyjazdu integracyjno-resocjalizacyjnego zimowego]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie czterech opiekunów grup, którzy będą odpowiedzialni za opiekę nad Uczestnikami Projektu „Recepta na uśmiech 2” podczas jednego 7-dniowego wyjazdu integracyjno-resocjalizacyjnego zimowego. Uczestnikami Projektu jest młodzież z Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych – 40 osób. Uczestnicy zostaną podzieleni docelowo na 4-grupy. Obiekt położony w promieniu do 250 km od miejsca zbiórki/zbiórek w Opolu (Opole w woj. opolskim). Dopuszcza się wyznaczenie miejsca zbiórki/zbiórek oddalonego w promieniu do +/- 50 km od Opola (Opole w woj. opolskim). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081453 Tue, 16 Jan 2018 13:44:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081453 <![CDATA[Materiały promocyjne: opracowanie katalogu online wraz z zapisaniem go na pendrive’ach (200 szt.)]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie materiałów promocyjnych: katalogu online prezentującego firmę i jej ofertę wraz z zapisaniem go na pendrive’ach (200 szt.) na targi Lineapelle w Mediolanie we Włoszech, odbywające się w dniach: 20-22.02.2018 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/127 Tue, 16 Jan 2018 13:41:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/127 <![CDATA[Projekt grafiki i wykonanie (wynajem) zabudowy stoiska podczas targów Lineapelle w Mediolanie we Włoszech]]> Przedmiotem zamówienia jest projekt grafiki i wykonanie (wynajem) zabudowy stoiska podczas targów Lineapelle w Mediolanie we Włoszech, odbywających się w dniach: 20-22.02.2018 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/125 Tue, 16 Jan 2018 13:37:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/125 <![CDATA[Prowadzenie doradztwa psychologicznego w ramach projektu „Inwestuj w siebie”]]> 1. Nazwa zamówienia: przedmiotem zamówienia jest prowadzenie doradztwa psychologicznego, polegającego na pełnienie funkcji psychologa podczas pracy komisji rekrutacyjnych kandydatów do projektu „Inwestuj w siebie” w wymiarze 195 godzin zegarowych oraz przeprowadzenie indywidualnego doradztwa psychologicznego dla 180 uczestników projektu „Inwestuj w siebie”. Indywidualne doradztwo psychologiczne łącznie będzie obejmować 540 godzin lekcyjnych dla 180 (w podziale na rok: 2018 – 60 osób; 2019 – 60 osób; 2020 – 60 osób) uczestników projektu, średnio po 3 godziny lekcyjne na 1 osobę. 1 godzina lekcyjna doradztwa psychologicznego obejmuje 45 minut doradztwa. 2. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 85312320-8 usługi doradztwa, 79600000-0 usługi rekrutacyjne, 85121270-6 usługi psychiatryczne lub psychologiczne. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje dwie części opisane poniżej. Oferta musi obejmować dwie części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza złożenia przez Wykonawcę oferty obejmującej tylko jedną część zamówienia. Oferta obejmująca tylko jedną część zamówienia zostanie odrzucona przez Zamawiającego. 4. Wykonawca w zakresie realizacji części I będzie prowadzić: - zbiorcze zestawienie z prowadzenia indywidualnego doradztwa psychologicznego zawierające: imię i nazwisko uczestnika, datę i godzinę spotkania (od-do), podpis psychologa i podpis osoby korzystającej z indywidualnego poradnictwa psychologicznego; - indywidualną kartę uczestnika projektu, zawierającą datę i godzinę spotkania, podpis psychologa i podpis osoby korzystającej z indywidualnego poradnictwa psychologicznego. Wzory w/w dokumentów Zamawiający dostarczy Wykonawcy. 5. Wykonawca w zakresie realizacji części II będzie prowadzić: zestawienie zawierające: datę rekrutacji, liczbę godzin, liczbę rekrutowanych uczestników, podpis psychologa. Wzory w/w dokumentów Zamawiający dostarczy Wykonawcy. 6. Zamawiający zastrzega, iż liczba osób biorących udział w indywidualnym doradztwie psychologicznym może ulec zmniejszeniu w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych po stronie uczestnika projektu (np.: podjęcie pracy, rezygnacja z udziału w projekcie itp.), a niewynikających z winy Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części zamówienia, bez naliczania jakichkolwiek kar. 7. Zamówienie będzie realizowane w Klubie Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich, mieszczącym się na ulicy Topolowej 1, lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Siemianowic Śląskich. 8. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2020 r. 9. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych uczestników zajęć zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 10. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne dla działania 9.1. Aktywna Integracja, dla poddziałania 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/219 Tue, 16 Jan 2018 13:32:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/219 <![CDATA[Prowadzenie doradztwa zawodowego w ramach projektu „Inwestuj w siebie”]]> 1. Nazwa zamówienia: przedmiotem zamówienia jest prowadzenie doradztwa zawodowego, polegającego na pełnieniu funkcji doradcy zawodowego podczas pracy komisji rekrutacyjnych kandydatów do projektu „Inwestuj w siebie" w wymiarze 195 godzin zegarowych oraz przeprowadzenie indywidualnego doradztwa zawodowego dla 195 uczestników projektu „Inwestuj w siebie”. Indywidualne doradztwo zawodowe obejmuje maksymalnie 585 godzin zegarowych dla 195 uczestników projektu, tj. średnio 3 godziny zegarowe prowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego na jednego uczestnika. 2. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 85312320-8 usługi doradztwa, 79600000-0 usługi rekrutacyjne. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje dwie części opisane poniżej. Oferta musi obejmować dwie części zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza złożenia przez Wykonawcę oferty obejmującej tylko jedną część zamówienia. Oferta obejmująca tylko jedną część zamówienia zostanie odrzucona przez Zamawiającego. 4. Wykonawca w zakresie realizacji części I będzie prowadzić zestawienie zawierające: datę rekrutacji, ilość godzin, ilość zrekrutowanych uczestników, podpis doradcy zawodowego. Wzory w/w dokumentów Zamawiający dostarczy Wykonawcy. 5. Wykonawca w zakresie realizacji części II będzie prowadzić: - zbiorcze zestawienie z prowadzenia indywidualnego doradztwa zawodowego zawierające: imię i nazwisko uczestnika, datę i godzinę spotkania (od-do), podpis doradcy i podpis uczestnika projektu; - indywidualną kartę uczestnika projektu, zawierającą datę i godzinę spotkania, podpis doradcy zawodowego i podpis uczestnika projektu. Wzory w/w dokumentów Zamawiający dostarczy Wykonawcy. 6. Zamawiający zastrzega, iż liczba osób biorących udział w indywidualnym doradztwie zawodowym może ulec zmniejszeniu w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych po stronie uczestnika projektu (np.: podjęcie pracy, rezygnacja z udziału w projekcie itp.), a niewynikających z winy Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części zamówienia, bez naliczania jakichkolwiek kar. 7. Zamówienie będzie realizowane w Klubie Integracji Społecznej w Siemianowicach Śląskich, mieszczącym się na ulicy Topolowej 1, lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie Siemianowic Śląskich. 8. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2020 r. 9. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony danych osobowych uczestników zajęć zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922). 10. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IX. Włączenie społeczne dla działania 9.1. Aktywna Integracja, dla poddziałania 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/218 Tue, 16 Jan 2018 13:29:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/218 <![CDATA[„Pełnienie funkcji Wielobranżowego Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. ‹Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie›”]]> OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa zadania: „Pełnienie funkcji Wielobranżowego Inspektora Nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. ‹Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie›”. 1. Nazwy i kody stosowane we Wspólnym Słowniku Zamówień 71247000-1 – Nadzór nad robotami budowlanymi 2. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektorów nadzoru nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie”. Roboty budowlane polegają na budowie łącznika, dwóch sal lekcyjnych i sali sportowej wraz z instalacjami. Obiekt zlokalizowano na terenie objętym działką nr 192/1 obręb Domaniew, miejscowość Domaniew. Budynek sali sportowej 1-kondygnacyjny bez podpiwniczenia z zapleczem socjalno-szatniowym z dachem dwuspadowym w części wyższej i jednospadowym w części socjalno-szatniowej, łącznik z dachem jednospadowym, sale lekcyjne z dachem dwuspadowym. Cały budynek przystosowany będzie do korzystania przez osoby niepełnosprawne poprzez pochylnię przy wejściu do sali sportowej od strony północnej. Obsługa w zakresie infrastruktury technicznej: prąd z istniejącej sieci lokalnej, woda z istniejącego przyłącza wodociągowego, ścieki sanitarne poprzez rozbudowę istniejącej wewnętrznej sieci kanalizacyjnej, ogrzewanie poprzez rozbudowę istniejącej kotłowni i budowy węzła ciepłowniczego. Główne parametry obiektu: Lp. Parametry Powierzchnia Jednostka 1. kubatura 8718,50 m3 2. powierzchnia zabudowy 1213,95 m2 3. powierzchnia użytkowa 1064,77 m2 4. powierzchnia całkowita 1213,95 m2 5. max wysokość budynku 10,12 m 6. całkowita długość budynku 75,51 m 7. całkowita szerokość budynku 28,15 m 8. układ połaci dachowych Dach dwuspadowy i jednospadowy 9. kąt nachylenia połaci dachu 17,63% (10°) % 10. wysokość kalenicy 9,82 m 11. wysokość okapu nad salą 6,86 a nad pozostałą częścią higieniczno-sanitarną 3,47, nad łącznikiem 3,66 m 12. ilość kondygnacji 1 szt. Roboty budowlane obejmują w szczególności: 1) ETAP I: a) przygotowanie terenu, b) roboty ziemne, c) ławy i ściany fundamentowe, d) ściany nadziemia, e) stropy gęsto żebrowe i wylewane, f) konstrukcja dachu wraz z pokryciem, g) ścianki działowe, h) roboty elektryczne – usunięcie kolizji (usunięcie kolizji istniejącego przyłącza kablowego). 2) ETAP II a) stolarka okienna i drzwiowa, b) tynki i okładziny wewnętrzne, c) podłoża i posadzki, d) Instalacje sanitarne wewnętrzne (instalacja wodociągowa, kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, wentylacja mechaniczna, przebudowa istniejącej kotłowni), e) przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne i ciepłownicze, f) roboty instalacyjne elektryczne, 3) ETAP III a) malowanie i inne wewnętrzne roboty, b) elewacja i inne zewnętrzne roboty, c) zagospodarowanie terenu, d) wyposażenie sali sportowej. 3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: CZĘŚĆ I Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. ‹Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie›. Inspektor nadzoru robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej jest także koordynatorem inspektorów. CZĘŚĆ II Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. ‹Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie›. CZĘŚĆ III Pełnienie funkcji inspektora nadzoru robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. ‹Rozbudowa budynku Zespołu Szkół w Domaniewie›. 4. Zamawiający dopuszcza złożenie przez jednego Wykonawcę ofert na więcej niż jedną Część zadania. 5. Dokumentacja projektowa oraz SIWZ na wykonanie robót budowlanych dot. „Rozbudowy budynku Zespołu Szkół” jest dostępna na stronie zamawiającego http://bip.dalikow.nv.pl w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych oznaczonym jako numer sprawy: 271.14.2017. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081440 Tue, 16 Jan 2018 13:20:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081440 <![CDATA[Wytworzenie materiałów reklamowych dla firmy KOMA , katalogów , filmu , zdjęć]]> Wytworzenie materiałów informacyjno-promocyjnych, katalogi , zdjęcia film https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080337 Tue, 16 Jan 2018 13:17:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080337 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/GTB/2018 z dnia: 16.01.2018 r. na opracowanie krótkiego filmu informacyjno - promocyjnego]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie filmu informacyjno – promocyjnego o Zamawiającym i jego ofercie - systemie do monitorowania zużycia i zarządzania energią. W wyniku realizacji Zamówienia powstanie około 5 minutowy materiał reklamowy wraz ze skrótami (dalej zwanymi częściami filmu): ⎯ jedna część filmu max 1 minutowa – o systemie do monitorowania zużycia i zarządzania energią, ⎯ druga część filmu max 4 minutowa opowiadająca o firmie Zamawiającego. Przedmiot zamówienia obejmuje: ⎯ przygotowanie koncepcji scenariuszy wszystkich części filmu, ⎯ realizację zdjęć do filmu, ⎯ postprodukcję materiału tj. m. in. offline, online i udźwiękowienie wszystkich części filmu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081439 Tue, 16 Jan 2018 13:07:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081439