Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi inne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Fri, 23 Mar 2018 21:18:14 +0100 <![CDATA[Doradztwo techniczne dotyczące doboru urządzeń oraz optymalizacji ciągów technologicznych i procesów produkcyjnych]]> Zakup usługi doradztwa technicznego dotyczące doboru urządzeń oraz optymalizacji ciągów technologicznych i procesów produkcyjnych w obszarze przygotowania surowca (węgiel drzewny) oraz produktu końcowego (brykiet węgla drzewnego). Usługa doradcza obejmować powinna profesjonalne wsparcie procesu wdrożenia technologii produkcji innowacyjnego brykietu z węgla drzewnego, obejmujące optymalizację ciągów technologicznych i procesu produkcyjnego w oparciu o założenia wdrażanej technologii. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2031 Fri, 23 Mar 2018 20:33:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2031 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi transportu uczestniczek projektu]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa przewozu krajowego dla uczestniczek/ów w ramach projektu pn. „Kreatywna edukacja” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej RPWM.02.00.00 – Kadry dla gospodarki, Działania RPWM.02.02.00 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Poddziałania RPWM.02.02.01 – Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów – projekty konkursowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098881 Fri, 23 Mar 2018 20:29:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098881 <![CDATA[Przeprowadzenie prac b+r w zakresie oprogramowania dla urządzenia prototypowego powlekarki]]> W związku z planowaną realizacją projektu pn.: „Modernizacja ramienia dysz powlekarki umożliwiająca automatyzację procesu powlekania” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na niżej określony przedmiot zamówienia. "Przeprowadzenie prac b+r w zakresie oprogramowania dla urządzenia prototypowego powlekarki" W ramach usługi wymagane będzie: Przygotowanie programu sterującego urządzeniem prototypowym wraz z implementacją sterowania modułami dysz natryskowych Przygotowanie schematu elektrycznego dla projektu urządzenia prototypowego powlekarki Zaprojektowanie systemu SCADA dla programu sterującego prototypem powlekarki Optymalizacja aplikacji pod kątem działania z prototypem powlekarki Zaprojektowanie wizualizacji dla bieżących parametrów procesu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2281 Fri, 23 Mar 2018 20:19:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2281 <![CDATA[Wykonanie i dostawa „umundurowania” (odzieży i akcesoriów wraz z oznakowaniem logotypami dostarczonymi przez Zamawiającego), lornetek, zestawów głośnomówiących dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegajca na Wykonaniu i dostawie „umundurowania” (odzieży i akcesoriów wraz z oznakowaniem logotypami dostarczonymi przez Zamawiającego), lornetek, zestawów głośnomówiących dla wolontariuszy Błękitnego Patrolu WWF, w ramach realizacji projektu „Ochrona ssaków i ptaków morskich i ich siedlisk” nr POIS.02.04.00-00-0021/16, w ramach działania 2.4 osi priorytetowej II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Szczegółowy zakres zadań i obowiązków Wykonawcy jest określony w załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego – Opis Przedmiotu Zamówienia. Forma współpracy - umowa cywilno-prawna rozliczana na podstawie wystawionej faktury VAT. Podane w formularzu oferty wynagrodzenie jest maksymalnym wynagrodzeniem brutto. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098879 Fri, 23 Mar 2018 20:03:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098879 <![CDATA[Przeprowadzenie grupowych warsztatów z socjoterapii i wsparcia w zakresie rozwoju kompetencji społecznych i osobistych w Ośrodkach Kuratorskich w ramach projektu „SZANSA- Aktywizacja społeczno-zawodowa młodzieży na Lubelszczyźnie- II edycja”. Nr postępowania 07/SZ/Z/2018 z dnia 23.03.2018 r. (Partner - Centrum Wolontariatu w Lublinie)]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wsparcia w formie: a) grupowych warsztatów z socjoterapii dla 7 grup uczestników projektu śr. po 1- 2 godziny/tydzień/grupę, łącznie śr. 89 godzin/grupę (w łącznym wymiarze śr. 623 godziny dydaktyczne dla 7 grup śr. 5-7 osobowych (1 godzina= 45 minut zegarowych); b) treningu kompetencji osobistych dla 21 uczestników projektu; śr. 3 godziny/Uczestnika; śr. 3 godziny x 3 uczestników w danym ośrodku; (w łącznym wymiarze śr. 63 godzin dydaktycznych dla 21 uczestników (1 godzina= 45 minut zegarowych); c) warsztatów kompetencji społecznych- dla 7 grup uczestników projektu po 10 godzin/grupę, w łącznym wymiarze 70 godzin dydaktycznych dla 7 grup-śr. 5-7 osobowych (1 godzina = 45 minut zegarowych) ; d) warsztatów rozwoju aktywności społecznej dla 7 grup uczestników projektu po 7 godzin/grupę, w łącznym wymiarze 49 godzin dydaktycznych dla 7 grup-śr. 5-7 osobowych (1 godzina= 45 minut zegarowych-). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098870 Fri, 23 Mar 2018 18:57:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098870 <![CDATA[Przeprowadzenie wykładów, konwersatoriów, warsztatów i ćwiczeń w ramach nowo utworzonego kierunku studiów II stopnia Collegium da Vinci.]]> Przeprowadzenie wykładów, konwersatoriów, warsztatów i ćwiczeń w ramach nowo utworzonego kierunku studiów II stopnia, w oparciu o opracowany nowy program kształcenia, podczas drugiego semestru roku akademickiego 2017/18, w Collegium da Vinci przez pracodawców posiadających doświadczenie z wybranym przedmiotem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098869 Fri, 23 Mar 2018 18:41:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098869 <![CDATA[Przeprowadzenie wykładów, konwersatoriów, warsztatów i ćwiczeń w ramach praktycznego kierunku studiów I i II stopnia - Edukacja prorozwojowa - w Collegium da Vinci.]]> Przeprowadzenie wykładów, konwersatoriów, warsztatów i ćwiczeń w oparciu o opracowany nowy program kształcenia, podczas drugiego semestru roku akademickiego 2017/18, w Collegium da Vinci przez pracodawców posiadających doświadczenie z wybranym przedmiotem . https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098868 Fri, 23 Mar 2018 18:24:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098868 <![CDATA[Zapytanie ofertowe w ramach Projektu „Równamy szanse- aktywni społecznie i zawodowo” dotyczące zamówienia na świadczenie usług doradcy zawodowego]]> Przedmiotem niniejszego zapytania jest przeprowadzenie wsparcia doradcy zawodowego zgodnie z poniższą specyfikacją: Usługa obejmuje : 1. Zadanie I: Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym 100 osób x 3 godziny, łącznie 300h 2. Zadanie II: Szkolenia/warsztaty aktywizacji z doradcą zawodowym dla 100 osób, ok. 8 grup (dla 1 gr – 7 dni x 8 h = 56 h na grupę za doradztwo zawodowe) , łącznie ok 8 grup x 7 dni x 8 h = 448 h https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098839 Fri, 23 Mar 2018 16:36:04 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098839 <![CDATA[Zapytanie Ofertowe nr 3/1.1.1 PO IR /2018 dotyczy zamówienia pożywek, odczynników do badań mikrobiologicznych]]> Przedmiotem zamówienia są dostawy pożywek, odczynników do badań mikrobiologicznych prowadzonych w zakresie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 1.1.1 PO IR " Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez Przedsiębiorstwo " https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097752 Fri, 23 Mar 2018 16:11:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097752 <![CDATA[Produkcja 2 filmów promocyjnych dziecięcych kolekcji odzieżowych]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania 2 profesjonalnych filmów promocyjnych prezentujących dziecięce kolekcje odzieżowe firmy Moon. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098822 Fri, 23 Mar 2018 16:06:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098822 <![CDATA["Wybór kadry doradczej na realizację usługi doradczej w obszarze biznesowym rynek i klient"]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór kadry doradczej do realizacji usług doradczych, które to usługi będą obejmowały: a. analizę potrzeb rozwojowych nie więcej niż 70 przedsiębiorstw (mikro), będących Beneficjentami Pomocy w obszarze biznesowym: • rynku i klienta; b. przygotowanie Planu Rozwoju i doradztwo w zakresie wdrożenia Planu Rozwoju dla nie więcej niż 70 przedsiębiorstw (mikro), będących Beneficjentem Pomocy w obszarze biznesowym: • rynku i klienta; w tym identyfikację minimalnych parametrów usług i identyfikację potencjalnych dostawców usług. 2. Zadania zlecane zamówieniem muszą zostać zrealizowane w okresie realizacji projektu, który planowany jest na okres 01.04.2018r. – 31.12.2018r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098820 Fri, 23 Mar 2018 15:47:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098820 <![CDATA[Przeprowadzenie oblotów umożliwiających podgląd odcinków linii kolejowej z pokładu statku powietrznego oraz wykonanie filmów z przelotów]]> Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje przeprowadzenie 4 oblotów umożliwiających podgląd odcinków linii kolejowej z pokładu statku powietrznego oraz wykonanie filmów z przelotów. Obloty śmigłowcem zostaną wykonane na następujących trasach: a. Linia kolejowa nr 7: Warszawa Wschodnia (4,25 km) > Otwock (27,57 km) > Pilawa (54,02) > Dęblin (103,28 km) > Lublin (174,97 km) b. Linia kolejowa nr 3: Warszawa Zachodnia (3,08 km) > Sochaczew (54,31 km) > Łowicz (80,65) > Kutno (125,9 km) > Konin (204,5) > Swarzędz (291,62) c. Linia kolejowa nr 447: Warszawa Włochy (6,8 km) – Grodzisk Mazowiecki (29,5 km) d. Linia kolejowa nr 6: Zielonka (14,77 km) > Sadowne (72,98 km) > Czyżew (111,85 km) > Białystok (177,3 km) e. Linia Kolejowa nr 271: Poznań (164,45 km) > Czempiń (132,95 km) > Leszno (95,8 km) > Rawicz (63,06 km) Wykonanie usługi nastąpi nie później niż do 15.12.2018 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098697 Fri, 23 Mar 2018 15:44:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098697 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 06D/WSH/EFS_KRZYŻ/2018 - Tworków]]> Szczegóły w załączniku do ogłoszenia pn. "Zapytanie ofertowe". Proszę o zapoznanie się ze wszystkimi załącznikami do ogłoszenia. 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie metodą WebQuest, pozalekcyjnych zajęć matematyczno-przyrodniczych dla uczniów, opartych na 10 gotowych scenariuszach/zadaniach WebQuest (do szkół podstawowych i gimnazjum), wpisujących się tematycznie w Interdyscyplinarny Projekt Edukacyjny „Tajemnice ziemi i cywilizacji”. 2. Celem zapytania jest wybór osób prowadzących zajęcia opisane w pkt. 1 uprawnionych do nauczania formalnego w oświacie. 3. Wykonawcami mogącymi składać oferty w ramach niniejszego postępowania nie są wyłącznie osoby fizyczne. 4. Zamawiający nie określa liczby Wykonawców, z którymi zostaną zawarte umowy na wykonanie usług. 5. Zamawiający w trakcie postępowania wyłoni do realizacji każdej części zapytania prowadzących w ilości, która jest niezbędna dla efektywnej realizacji zajęć zgodnie z harmonogramami lekcji w szkołach biorących udział w projekcie. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098813 Fri, 23 Mar 2018 15:38:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098813 <![CDATA["Wybór kadry doradczej do realizacji usług doradczych w obszarze biznesowym procesy wewnętrzne"]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór kadry doradczej do realizacji usług doradczych, które to usługi będą obejmowały: a. analizę potrzeb rozwojowych nie więcej niż 70 przedsiębiorstw (mikro), będących Beneficjentami Pomocy w obszarze biznesowym: • procesów wewnętrznych; b. przygotowanie Planu Rozwoju i doradztwo w zakresie wdrożenia Planu Rozwoju dla nie więcej niż 70 przedsiębiorstw (mikro), będących Beneficjentem Pomocy w obszarze biznesowym: • procesów wewnętrznych; w tym identyfikację minimalnych parametrów usług i identyfikację potencjalnych dostawców usług. 2. Zadania zlecane zamówieniem muszą zostać zrealizowane w okresie realizacji projektu, który planowany jest na okres 01.04.2018r. – 31.12.2018r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098797 Fri, 23 Mar 2018 15:23:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098797 <![CDATA[Usługa doradcza – wejście na rynek perspektywiczny Meksyku]]> Usługa doradcza – wejście na rynek perspektywiczny Meksyku https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098798 Fri, 23 Mar 2018 15:23:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098798 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące przeprowadzenie doradztwa - diagnozy uczestników projektu pn. „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie 10.4.1 Edukacja dorosłych w zakresie kompetencji cyfrowych i języków obcych.]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy realizującego indywidualne doradztwo – diagnozę zapotrzebowania na dane kompetencje/kwalifikacje uczestników projektu pn. „CERTYFIKOWANE SZKOLENIA KOMPUTEROWE dla osób dorosłych z województwa kujawsko-pomorskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie 100 doradztw/diagnoz (czyli objęcie doradztwem/diagnozą 100 osób). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098636 Fri, 23 Mar 2018 15:16:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098636 <![CDATA[Usługa doradcza – wejście na rynek perspektywiczny Rosji]]> Usługa doradcza – wejście na rynek perspektywiczny Rosji https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098790 Fri, 23 Mar 2018 15:14:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098790 <![CDATA[Akademia Zdrowia Izabela Łajs w Rzeszowie poszukuje doradcy zawodowego/doradców zawodowych]]> W związku z realizacją projektu „Podkarpacie dla Młodych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Akademia Zdrowia Izabela Łajs zaprasza do złożenia ofert podmioty zainteresowane wykonaniem zadania: Przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa zawodowego Projekt skierowany jest do 56 osób (34 K, 22 M) młodych, biernych zawodowo, niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy, bez pracy, posiadających miejsce zamieszkania na obszarze województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów KC, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu- tzw. młodzież NEET. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098787 Fri, 23 Mar 2018 15:11:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098787 <![CDATA["Wybór kadry doradczej do realizacji usług doradczych w obszarze biznesowym infrastruktura"]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór kadry doradczej do realizacji usług doradczych, które to usługi będą obejmowały: a. analizę potrzeb rozwojowych nie więcej niż 70 przedsiębiorstw (mikro), będących Beneficjentami Pomocy w obszarze biznesowym: • infrastruktury; b. przygotowanie Planu Rozwoju i doradztwo w zakresie wdrożenia Planu Rozwoju dla nie więcej niż 70 przedsiębiorstw (mikro), będących Beneficjentem Pomocy w obszarze biznesowym: • infrastruktury; w tym identyfikację minimalnych parametrów usług i identyfikację potencjalnych dostawców usług. 2. Zadania zlecane zamówieniem muszą zostać zrealizowane w okresie realizacji projektu, który planowany jest na okres 01.04.2018r. – 31.12.2018r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098785 Fri, 23 Mar 2018 15:09:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098785 <![CDATA["Wybór kadry doradczej do realizacji usług doradczych w obszarze biznesowym finansowym"]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wybór kadry doradczej do realizacji usług doradczych, które to usługi będą obejmowały: a. analizę potrzeb rozwojowych nie więcej niż 70 przedsiębiorstw (mikro), będących Beneficjentami Pomocy w obszarze biznesowym: • finansowym; b. przygotowanie Planu Rozwoju i doradztwo w zakresie wdrożenia Planu Rozwoju dla nie więcej niż 70 przedsiębiorstw (mikro), będących Beneficjentem Pomocy w obszarze biznesowym: • finansowym; w tym identyfikację minimalnych parametrów usług i identyfikację potencjalnych dostawców usług. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098777 Fri, 23 Mar 2018 14:55:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098777 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 2/03/18/KL APX Technologie Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert dla zapytania, którego przedmiotem jest sprzedaż usług polegających na transporcie oraz załadunku i rozładunku maszyn na : XI Targi Obróbki Metali, Obrabiarek i Narzędzi STOM-TOOL Kielce, 10-12.04.2018]]> I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest: Transport maszyn na targi Stoom-Tool zgodnie z poniższą specyfikacją: Adresy odbioru: Lokalizacja 1: APX Technologie Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny Ciencisko, Ciencisko 21A, 88-320 Strzelno Lokalizacja 2: TARGI KIELCE S.A., ul. Zakładowa 1, 25-672 Kielce Zakres usługi: odbiór urządzenia z powyższej lokalizacji nr 1 i transport na targi – lokalizacja nr 2 oraz transport powrotny, tj. odbiór maszyn z lokalizacji nr 2 i dostarczenie do lokalizacji nr 1. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2263 Fri, 23 Mar 2018 14:44:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2263 <![CDATA[Usługa w zakresie przygotowania i emisji spotów radiowych w ramach projektu pn.: Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski]]> Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie i emisję spotów radiowych w ramach projektu pn. „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu. Zamówienie realizowane będzie w okresie trwania projektu pn.: „Przedsiębiorczy Powiat Zduńskowolski” (zwany dalej Projektem), tj. w latach: 2018, 2019, 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098765 Fri, 23 Mar 2018 14:41:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098765 <![CDATA[Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania "Przygotowanie przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji i zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku przedszkola w Miechowie-Charsznicy"]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania ”Przygotowanie przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji i zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku przedszkola w Miechowie-Charsznicy” W tym zadania: 1.Przygotowanie przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji w Miechowie-Charsznicy 2.Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku przedszkola w Miechowie-Charsznicy Szczegółowy zakres robót objętych nadzorem określa dokumentacja przetargowa: - Ogłoszenie nr 518079-N-2018 z dnia 2018-02-14 r. zadania ”Przygotowanie przestrzeni publicznej w obszarze rewitalizacji i zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku przedszkola w Miechowie-Charsznicy” dostępne na stronie internetowej http://www.bip.charsznica.pl/index.php?id=194 w zakładce przetargi 2018 lub w siedzibie Zamawiającego. Określenie zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) KOD CPV – 71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego 71521000-6 Usługi nadzorowania placu budowy 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych i wariantowych. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających i dodatkowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2209 Fri, 23 Mar 2018 14:41:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2209 <![CDATA[Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni, ul. Szkolna, Antonów, Kuźnica Nowa – etap VII]]> Przedmiot zamówienia obejmuje sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w Przystajni, ul. Szkolna, Antonów, Kuźnica Nowa – etap VII w podziale na dwa zadania: Zadanie 1 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przystajń ul Szkolna: • Sieć grawitacyjną (422 mb), tłoczną (818 mb) wraz z przepompownią ścieków w ulicy Szkolnej do granicy z miejscowością Antonów Zadanie 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Antonów, Kuźnica Nowa: • Sieć grawitacyjną (2174 mb), tłoczną (1693 mb) wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Antonów i Kuźnica Nowa od granicy z miejscowością Przystajń ul. Szkolna https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2261 Fri, 23 Mar 2018 14:29:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2261 <![CDATA[Pełnienie usługi Koordynacji Projektu pn. Odnawialna energia w Gminie Drelów]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa Koordynacji Projektu pn.: „Odnawialna energia w Gminie Drelów”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. 2. Zakres projektu obejmuje zakup i instalację 452 zestawów paneli solarnych o łącznej mocy 1 692 kW oraz 27 szt. pieców na biomasę o łącznej mocy 925 kW. Piece zostaną zamontowane na budynkach prywatnych oraz użyteczności publicznej (Kotłownia Szóstka Ośrodek Zdrowia, Szkoła Podstawowa Żerocin, GOPS Drelów, GCK Drelów, Filia Biblioteki Publicznej w Szóstce, Dom Ludowy Witoroż). Przewidziano również instalację 12 napowietrznych pomp ciepła w domach użytkowników prywatnych o łącznej mocy 20,40 kW. 3. W ramach świadczenia usługi Koordynacji Projektu do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: a) Współpraca z Zamawiającym przy sporządzaniu wniosków o płatność (pośrednią i końcową do IZ), b) Przygotowanie dokumentacji rozliczeniowo -finansowej Projektu, c) Zarządzanie realizacją postanowień umowy zawartej z wykonawcą dostaw. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w rozdziale II zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098735 Fri, 23 Mar 2018 14:28:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098735 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi opiekuna/ki nad 10 uczestnikami/czkami kursu KNX na poziomie podstawowym, organizowanego w ramach projektu „Zawodowa współpraca”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opiekuna/ki nad 10 uczestnikami/czkami kursu KNX na poziomie podstawowym, organizowanego w ramach projektu „Zawodowa współpraca”. 2. Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia: 2.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia. 2.2. Wymagana jest należyta staranność i rzetelność przy realizacji zobowiązań umowy. 2.3. Sprawowanie opieki nad 10 uczestnikami/czkami kursu KNX na poziomie podstawowym odbywać się będzie w trakcie 5 dni realizacji kursu, oraz w trakcie podróży z Częstochowy do miejsca realizacji kursu i z powrotem, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wg programu ustalonego przez Zamawiającego. 2.4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uczestników/czki projektu biorących udział w kursie. 2.5. Transport, nocleg oraz wyżywienie zostanie zapewnione opiekunowi/ce przez Wykonawcę realizującego kurs. 2.6. Miejsce realizacji kursu zostanie wyznaczone przez Wykonawcę realizującego kurs. 2.7. Wykonawca zapewni opiekunowi ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w każdym dniu świadczenia usługi. 3. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. Przekazanie przez Wykonawcę faktury/rachunku nastąpi najwcześniej w dniu stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego i prawidłowego wykonania usługi oraz zatwierdzenia protokołu odbioru. Stwierdzenie terminowego i prawidłowego wykonania usługi nastąpi na podstawie ewidencji czasu pracy, dostarczonej przez Wykonawcę. 4. Przedmiot zamówienia jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098754 Fri, 23 Mar 2018 14:27:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098754 <![CDATA[Inwentaryzacja botaniczna torfowiska na obszarze Natura 2000 "Żurawie Bagno Sławskie]]> Przedmiotem niniejszego postępowania jest : 1) Inwentaryzacja florystyczna przeprowadzona na podstawie inwentaryzacji kwadratów wraz z opracowaniem baz zawierających zebrane dane, 2) Inwentaryzację zbiorowisk roślinnych metodą zdjęć fitosocjologicznych wraz z opracowaniem baz zawierających zebrane dane, 3) Sporządzenie mapy florystycznej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098740 Fri, 23 Mar 2018 14:26:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098740 <![CDATA[Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: "Modernizacja placu zabaw w Parku Karola ferdynanda Wazy w Wyszkowie"]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem obejmującym roboty budowlane oraz dostawę i montaż urządzeń zabawowych i małej architektury:  2 place o nawierzchni syntetycznej, kostki brukowej, nawierzchni z trawy, wyposażonych w certyfikowane urządzenia zabawowe typu: zjeżdżalnie, huśtawki, sprężynowce oraz małą architekturę typu: ławki, kosze i stojaki rowerowe, stoły do gier planszowych, ogrodzenia; DANE DOTYCZĄCE INWESTYCJI znajdują się pod adresem: http://www.bip.wyszkow.pl/index.php?cmd=zawartosc&opt=pokaz&id=15246 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098742 Fri, 23 Mar 2018 14:21:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098742 <![CDATA[Transport lotniczy pracowników na targi SIAL China Szanghaj organizowanych w terminie w terminie 16.05.2018-18.05.2018 r.]]> Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest transport lotniczy 1 pracownika firmy w związku z udziałem w targach SIAL China Szanghaj organizowanych w terminie 16.05.2018-18.05.2018. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098732 Fri, 23 Mar 2018 14:17:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098732 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 0022/01/03/2018 dotyczące realizacji usługi sprawowania funkcji asystenta ds. pracy przez cztery osoby w ramach projektu nr POWR.02.07.00‐00‐0022/16 pn. „Romska Droga do sukcesu poprzez aktywność zawodową i edukację – projekt dla społeczności romskiej Dolnego Śląska”]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w okresie 1 miesiąca realizacji Projektu pn. „Romska Droga do sukcesu poprzez aktywność zawodową i edukację – projekt dla społeczności romskiej Dolnego Śląska” usługi pełnienia funkcji asystenta ds. pracy wyłącznie w jednej z miejscowości: Kłodzko, Legnica, Przemków, Głogów, w wymiarze 60 godzin miesięcznie. Odbiorcami/Beneficjentami Usługi jest ok. 20 uczestników biorących udział w Projekcie z terenów ww. miejscowości. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098736 Fri, 23 Mar 2018 14:15:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098736 <![CDATA[Przeprowadzenie prac b+r w zakresie projektowania urządzenia prototypowego powlekarki]]> W związku z planowaną realizacją projektu pn.: „Modernizacja ramienia dysz powlekarki umożliwiająca automatyzację procesu powlekania” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –2020 zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na niżej określony przedmiot zamówienia. "Przeprowadzenie prac b+r w zakresie projektowania urządzenia prototypowego powlekarki" W ramach usługi wymagane będzie: Przygotowanie projektu dyszy powlekarki Przygotowanie projektu ramienia powlekarki Przygotowanie projektu lemieszy powlekarki Wykonanie projektu urządzenia prototypowego powlekarki wraz z kanałami technologicznymi Wykonanie modelu dyszy w oprogramowaniu typu CAD Wykonanie modelu ramienia w oprogramowaniu typu CAD Wykonanie modelu lemieszy w oprogramowaniu typu CAD Wykonanie modelu urządzenia prototypowego powlekarki wraz z kanałami technologicznymi Wykonanie rysunków technicznych i złożeniowych dyszy Wykonanie rysunków technicznych i złożeniowych ramienia Wykonanie rysunków technicznych i złożeniowych lemieszy Wykonanie rysunków technicznych i złożeniowych urządzenia prototypowego powlekarki wraz z kanałami technologicznymi Optymalizacja rozwiązania do całego typoszeregu urządzeń powlekających https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2251 Fri, 23 Mar 2018 14:14:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2251 <![CDATA[USŁUGI NADZORU INWESTORSKIEGO]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowanymi polegającymi na wewnętrznej przebudowie pomieszczeń I piętra prawego skrzydła (bryły B) budynku szpitala na cele medyczne oraz przebudowa istniejącej klatki schodowej wraz z budową wewnętrznego szybu windowego z dostawą i montażem windy osobowo – towarowej w ramach zadania pn. „Utworzenie Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Diagnozowania i Leczenia Rzadkich Chorób Układu Oddechowego poprzez zmianę infrastruktury, struktury i doposażenia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko - Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9 - „Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych”. Działanie 9.1. - „Infrastruktura ochrony zdrowia”. Poddziałanie 9.1.1- „Rozwój specjalistycznych usług medycznych”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098718 Fri, 23 Mar 2018 13:57:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098718 <![CDATA[DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE DLA PROJEKTU „POPRAWA GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE KIELECKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO” WSPÓŁFINANSOWANEGO Z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 2014-2020 W RAMACH POIiŚ]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na działaniach informacyjnych i promocyjnych dla Projektu „Poprawa gospodarki ściekowej na terenie kieleckiego obszaru metropolitalnego” współfinansowanego z Funduszu Spójności 2014-2020 w ramach POIiŚ. Łączny zakres rzeczowy Projektu jest związany z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej na terenie 4 gmin (Kielce, Masłów, Sitkówka-Nowiny i Zagnańsk) i składa się z zadań inwestycyjnych polegających na: modernizacji i rozbudowie infrastruktury wod-kan., modernizacji na terenie Oczyszczalni Ścieków Sitkówka, rozbudowie systemu monitoringu i zarządzania sieciami oraz zakupie samochodów specjalistycznych. Zadaniem Wykonawcy będzie objęcie działaniami informacyjnymi i promocyjny wszystkich kontraktów na roboty (w tym dla 3 kontraktów zrealizowanych przed majem 2018r. działania przeprowadzone będą w zakresie odpowiednim dla wykonanych już robót) oraz kontraktów na dostawy i usługi, które składają się na zakres rzeczowy Projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098647 Fri, 23 Mar 2018 13:56:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098647