Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi inne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Thu, 20 Sep 2018 18:53:37 +0200 <![CDATA[Zakup usług związanych z realizacją projektu pt. „Rozwój działalności eksportowej Global Pharma CM Sp. z o.o. poprzez promocję na rynkach międzynarodowych” w ramach poddziałania 3.3.3. „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR)]]> Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy kompleksowych usług związanych z realizacją projektu pt. „Rozwój działalności eksportowej Global Pharma CM Sp. z o.o. poprzez promocję na rynkach międzynarodowych” w ramach poddziałania 3.3.3. „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). W ramach realizacji ww. zamówienia Wykonawca zrealizuje następujące działania: a) usługę doradczą dotyczącą umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynku ZEA, w terminie do 31.12.2018 r. b) usługę szkoleniową w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynku ZEA, w terminie do 31.12.2018 r. c) kompleksową organizację stoiska o powierzchni min. 15m2 na targach CPhI Worldwide 2018 (Madryt, Hiszpania), wraz z zapewnieniem transportu lotniczego, zakwaterowania oraz ubezpieczenia dla 3 osób, termin targów: październik 2018, d) kompleksową organizację stoiska o powierzchni min. 9m2 na targach Middle East Pharma Cold Chain Congress (Dubaj, ZEA), wraz z zapewnieniem transportu lotniczego, zakwaterowania oraz ubezpieczenia dla 2 osób, termin targów: kwiecień 2019, e) kompleksową organizację stoiska o powierzchni min. 12m2 na targach IPhEB CPhI 2019 (St. Petersburg, Rosja), wraz z zapewnieniem transportu lotniczego, zakwaterowania oraz ubezpieczenia dla 2 osób, termin targów: kwiecień 2019, f) kompleksową organizację stoiska o powierzchni min. 12m2 na targach Vitafoods Europe & Finished Products 2019 (Genewa, Szwajcaria), wraz z zapewnieniem transportu lotniczego, zakwaterowania oraz ubezpieczenia dla 3 osób, termin targów: maj 2019, g) kompleksową organizację stoiska o powierzchni min. 15m2 na targach CPhI Worldwide 2019 (Frankfurt, Niemcy lub inna lokalizacja w Europie), wraz z zapewnieniem transportu lotniczego, zakwaterowania oraz ubezpieczenia dla 3 osób, termin targów: październik 2019, h) wytworzenie panelu promocyjnego MPG do wykorzystania na imprezach targowych w terminie do 9 października 2018, i) organizację indywidualnej wyjazdowej misji gospodarczej do ZEA, wraz z zapewnieniem transportu lotniczego, zakwaterowania oraz ubezpieczenia dla 1 osoby, termin misji: wrzesień-październik 2019, j) wydruk 2400 szt. katalogów promocyjnych, w terminie do 31 marca 2019, k) produkcję 2400 szt. obrandowanych teczek, w terminie do 31 marca 2019, l) produkcję 1200 szt. toreb promocyjnych z nadrukiem, w terminie do 31 marca 2019, m) rozbudowę treści i funkcjonalności strony internetowej www, w terminie do 31 grudnia 2018, n) tłumaczenie treści strony internetowej na język rosyjski, w terminie do 31 grudnia 2018, o) produkcję filmu promocyjnego firmy, w terminie do 31 grudnia 2018. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9429 Thu, 20 Sep 2018 18:11:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9429 <![CDATA[Zamówienie na realizację dodatkowych indywidualnych działań edukacyjnych dla pacjentów zachęcających do wykonywania badań kolonoskopowych w ramach programu profiaktycznego]]> a. Zamówienie obejmuje indywidulanych dodatkowych działań edukacyjnych dla pacjentów zachęcających do wykonywania badań kolonoskopowych. b. Dodatkowymi działaniami edukacyjnymi mogą zostać objęci pacjenci, którzy po odbyciu edukacji w 1 etapie potrzebują dodatkowego wsparcia i potwierdzenia zasadności wykonania badania. c. Wykonawca musi umówić się z każdym uczestnikiem projektu w sposób indywidualny tak, aby podejmowane działania edukacyjne były jak najbardziej skuteczne. d. Niedopuszczalne jest prowadzenie działań edukacyjnych podczas zbiorowych spotkań, prezentacji, pogadanek. e. Podczas edukacji wykonawca szczegółowo omówi problematykę chorób jelita grubego, wyjaśni wątpliwości dotyczące przebiegu badania, organizacji, znieczulenia itp. f. Skutecznie przeprowadzone działanie edukacyjne 2 etapu zakończy się zgłoszeniem się pacjenta na badanie. g. Działania edukacyjne realizowane będą wśród pacjentów zamieszkałych w powiatach: janowski, kraśnicki, łukowski, opolski, puławski, rycki, spełniających kryteria udziału w Programie Profilaktyki Raka Jelita Grubego Ministerstwa Zdrowia. h. Działania realizowane będą wśród pacjentów objętych opieką przez wykonawcę. i. Działania edukacyjne będą dokumentowane przez wykonawcę i pacjenta na dedykowanych drukach udostępnionych przez zamawiającego. j. Projekt zakłada objęcie dodatkowymi indywidualnymi działaniami edukacyjnymi 864 osoby. k. Działania edukacyjne realizowane będą do osiągnięcia zadeklarowanego wskaźnika rezultatu, jednak nie dłużej niż do 28.02.2020r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138451 Thu, 20 Sep 2018 16:35:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138451 <![CDATA[Zamówienie na realizację indywidualnych działań edukacyjnych dla pacjentów zachęcających do wykonywania badań kolonoskopowcyh w ramach programu profiaktycznego]]> a. Zamówienie obejmuje indywidulanych działań edukacyjnych dla pacjentów zachęcających do wykonywania badań kolonoskopowych. b. Wykonawca musi umówić się z każdym uczestnikiem projektu na indywidulaną rozmowę w okolicznościach najbardziej dogodnych dla uczestnika projektu tak, aby podejmowane działania edukacyjne były jak najbardziej skuteczne. c. Niedopuszczalne jest prowadzenie działań edukacyjnych podczas zbiorowych spotkań, prezentacji, pogadanek. d. Podczas edukacji wykonawca szczegółowo omówi problematykę chorób jelita grubego, korzystając z wydanej w tym celu broszury, która zostanie przekazana uczestnikowi projektu. e. Działania edukacyjne realizowane będą wśród pacjentów zamieszkałych w powiatach: janowskim, kraśnickim, łukowskim, opolskim, puławskim,ryckim, spełniających kryteria udziału w Programie Profilaktyki Raka Jelita Grubego Ministerstwa Zdrowia. f. Działania edukacyjne będą dokumentowane przez wykonawcę i pacjenta na dedykowanych drukach udostępnionych przez zamawiającego. g. Projekt zakłada objęcie indywidualnymi działaniami edukacyjnymi 4320 osób. h. Działania edukacyjne realizowane będą do osiągnięcia zadeklarowanego wskaźnika produktu, jednak nie dłużej niż do 28.02.2018r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138450 Thu, 20 Sep 2018 16:26:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138450 <![CDATA[Usługi przewozu drogowego uczestników projektu "Akademia Nauki i Kreatywności"]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa przewozu drogowego dla uczestników projektu „Akademia Nauki i Kreatywności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Usługa realizowana będzie na rzecz uczniów i nauczycieli z Niepublicznej Szkoły Podstawowej i Oddziału Przedszkolnego im. Kaprów Polskich w Suchaczu. 2) Przedmiot zamówienia składa się z czterech części: Część A – świadczenie usług transportowych na potrzeby zajęć pozalekcyjnych uczniów; Część B – świadczenie usług transportowych na potrzeby zajęć pozaszkolnych uczniów; Część C - świadczenie usług transportowych na potrzeby wyjazdów edukacyjnych uczniów; Część D – świadczenie usług transportowych na potrzeby wyjazdu szkoleniowego nauczycieli. Szersze informacje na temat poszczególnych części zamówienia znajdują się w załączniku "zapytanie ofertowe" oraz w załączniku nr 1 "szczegółowy zakres zamówienia". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138428 Thu, 20 Sep 2018 16:23:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138428 <![CDATA[Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu biletów komunikacji lotniczej dla członka delegacji Zamawiającego na targi Expo Real 2018 w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020.]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zapewnieniu biletów komunikacji lotniczej dla członka delegacji Zamawiającego na targi Expo Real 2018 w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138440 Thu, 20 Sep 2018 16:02:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138440 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 17/2018/OLSZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego w ramach projektu pod tytułem „Dzienny Dom Opieki Medycznej w CMP Sp. z o .o.” 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów DDOM obejmuje zapewnienie gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz udzielanie tych świadczeń w zależności od potrzeb pacjentów poprzez: 1) wykonywanie badań i udzielanie konsultacji, 2) wystawianie recept zgodnie z uprawnieniami pacjenta i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 3) wydawanie opinii i zaświadczeń o stanie zdrowia, 4) prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Usługi będą świadczone na podstawie umowy zlecenia lub w ramach działalności gospodarczej. Czas wykonywania usługi oszacowano na maksymalnie 510 godzin. Wykonawca z tytułu wykonania niniejszej umowy otrzyma wynagrodzenie miesięczne w wysokości stanowiącej iloczyn stawki godzinowej za 1 godzinę świadczenia usługi i ilości godzin świadczenia usługi. Dopuszcza się wykonywanie zamówienia przez więcej niż 1 wykonawcę. Wykonanie usługi będzie udokumentowane kartą zadań i czasu udzielania świadczeń, podpisaną przez obie strony na koniec każdego miesiąca w którym świadczona będzie usługa wskazującą liczbę godzin świadczenia usługi. Wykonawca składając ofertę deklaruje, iż po przyjęciu przedmiotowego zlecenia jego łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł nie przekroczy 276 godzin miesięcznie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138432 Thu, 20 Sep 2018 15:51:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138432 <![CDATA[Zapytanie ofertowe GTB/11A/2018]]> ZAPYTANIE OFERTOWE nr GTB/11A/2018 z dnia 20.09.2018r. dotyczące udziału SDS Optic Sp. z o. o. w indywidualnej misji gospodarczej na terenie Stanów Zjednoczonych, która będzie miała miejsce w ciągu 5 wybranych dni w okresie 01.11.2018r. – 16.11.2018r. Zapytanie obejmuje organizację spotkań B2B z kontrahentami, wynajęcie przelotów dla pracowników, przejazdów z/na lotnisko oraz innych niezbędnych podróży w trakcie trwania misji gospodarczej. Zapytanie ofertowe dotyczy również wynajęcia pomieszczeń niezbędnych do odbycia spotkań B2B oraz wykonania prezentacji produktu w trakcie tych spotkań. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138431 Thu, 20 Sep 2018 15:48:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138431 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru doradców ds. podatków i opłat lokalnych oraz nieruchomości w JST]]> Przedmiotem zamówienia jest wsparcie doradcze dla 7 gmin województwa mazowieckiego z zakresu podatków i opłat lokalnych oraz nieruchomości. Obszary wsparcia doradczego: Część 1: Zarządzanie jakością obsługi klienta i satysfakcją klientów z uwzględnieniem przedsiębiorców. Część 2: Zarządzanie jakością i zarządzanie procesowe (kompleksowa weryfikacja i uzgodnienie wszystkich procedur zarządczych w urzędzie). Część 3: Dostęp do informacji publicznej – wdrożenia. Część 4: Weryfikacja oraz aktualizacja strony BIP. Część 5: Aktualizacja i udostępnianie opisu świadczonych usług oraz utworzenie nowych kart usług. Część 6: Uruchomienie nowych usług w dziedzinach podatki/opłaty/nieruchomości świadczonych za pomocą platformy e-PUAP. Część 7: Utworzenie Punktów Potwierdzania Profilu Zaufanego. Część 8: Windykacja należności podatkowych. Część 9: Udostępnianie informacji o nieruchomościach (w tym: lokalach użytkowych, nieruchomościach przeznaczonych pod inwestycje). Część 10: Współpraca i kontrola zarządców zasobów nieruchomości (procedura dotycząca weryfikacji danych między JST a trwałymi zarządcami). Część 11: Tworzenie i weryfikacja planów remontów i modernizacji budynków i lokali. Część 12: Ewidencjonowanie mienia komunalnego (Skarbu Państwa). Część 13: Obieg dokumentów pomiędzy ewidencją mienia a ewidencją księgową. Część 14: Procedura opracowania planów wykorzystania zasobów nieruchomości. Doradztwo w okresie: X 2018r. – V 2019r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138386 Thu, 20 Sep 2018 15:39:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138386 <![CDATA[Powierzchnia wystawiennicza na targach ISM 2019]]> Wynajem stoiska wraz z zabudową na targi ISM’ 2019 w Kolonii Wnioskodawca planuje wynajem powierzchni wystawienniczej (ok. 12 m2 ) wraz z jej zabudową, wykonaniem niezbędnych elementów stoiska wystawienniczego, w tym Wizualizację Marki Polskiej Gospodarki. Usługa miałaby dotyczyć targów przemysłu spożywczego ISM’ 2019 odbywających się w dniach 27-30 stycznia 2019 roku w Kolonii (Niemcy) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138425 Thu, 20 Sep 2018 15:30:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138425 <![CDATA[Przeprowadzenie doradztwa zawodowego indywidualnego, w tym opracowanie IPD oraz doradztwa zawodowego grupowego realizowanego w ramach projektu pn.: "Wykwalifikowana Kadra Lubelszczyzny"]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa zawodowego indywidualnego, w tym opracowanie IPD oraz doradztwa zawodowego grupowego. Szczegółowy opis został ujęty w zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138417 Thu, 20 Sep 2018 15:27:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138417 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 27/2018/OLSZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie fizjoterapii]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w dziedzinie fizjoterapii w ramach projektu pod tytułem „Dzienny Dom Opieki Medycznej w CMP Sp. z o .o.” 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia : Zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów DDOM obejmuje m. in.: 1) planowanie i ustalanie – zgodnie z zaleceniami lekarza rehabilitacji leczniczej – czynności wchodzących w skład zleconych zabiegów fizykalnych z zakresu elektroterapii, światłolecznictwa, krioterapii, pola magnetycznego, ultradźwięków i laseroterapii, w zależności od stopnia i typu urazu lub schorzenia pacjenta, 2) wykonywanie – zgodnie z zaleceniami lekarza rehabilitacji leczniczej – zleconych zabiegów fizykalnych i obsługiwanie stosowanej aparatury medycznej i urządzeń medycznych, 3) stosowanie właściwych metod i technik wykonywanych zabiegów fizykalnych w zależności od stopnia i typu urazu lub schorzenia pacjenta, 4) zapewnienie pacjentom bezpieczeństwa w czasie zabiegów oraz pouczenie pacjenta o sposobie zachowania w trakcie zabiegów, 5) kontrolowanie i ocena reakcji pacjenta na wykonywane zabiegi fizykalne oraz dokonywanie korekt w postępowaniu w sytuacjach tego wymagających, 6) informowanie Zamawiającego o zmianie stanu zdrowia pacjenta w trakcie wykonywania zabiegów, 7) odbywanie wizyt domowych (1-2) u pacjentów po zakończeniu pobytu w DDOM, obejmujących przeprowadzenie nauki (instruktażu) ćwiczeń rehabilitacyjnych oraz udzielanie porad w zakresie podtrzymania efektów działań prowadzonych w dziennym domu opieki medycznej w warunkach domowych 8) utrzymywanie w należytym stanie obsługiwanej aparatury i urządzeń medycznych, 9) współpraca z członkami wielodyscyplinarnego zespołu terapeutycznego, rodziną pacjenta oraz instytucjami działającymi na rzecz pacjenta i rodziny, 10) prowadzenie dokumentacji medycznej, 11) współdziałanie z całym zespołem terapeutycznym, 12) udział w cotygodniowych naradach zespołu przy przyjęciu i przed wypisaniem pacjenta oraz na koniec każdego miesiąca. Usługi będą świadczone na podstawie umowy zlecenia lub w ramach działalności gospodarczej. Czas wykonywania usługi oszacowano na 2 856 godzin. Wykonawca z tytułu wykonania niniejszej umowy otrzyma wynagrodzenie miesięczne w wysokości stanowiącej iloczyn stawki godzinowej za 1 godzinę świadczenia usługi i ilości godzin świadczenia usługi. Dopuszcza się wykonywanie zamówienia przez więcej niż 1 wykonawcę. Wykonanie usługi będzie udokumentowane kartą zadań i czasu udzielania świadczeń, podpisaną przez obie strony na koniec każdego miesiąca w którym świadczona będzie usługa wskazującą liczbę godzin świadczenia usługi. Wykonawca składając ofertę deklaruje, iż po przyjęciu przedmiotowego zlecenia jego łączne zaangażowanie zawodowe w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i funduszu spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł nie przekroczy 276 godzin miesięcznie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138419 Thu, 20 Sep 2018 15:24:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138419 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2018 na projekt i produkcję materiałów reklamowych, jakim są próbki (saszetki) produktowe]]> Przedmiotem zamówienia jest : projekt i produkcja materiałów reklamowych, jakim są próbki (saszetki) produktowe w związku z realizacją projektu pn. „Rozwój działalności eksportowej Przedsiębiorstwa NATURAL ELEMENT - wypromowanie produktów kosmetycznych pod marką PHENOME zagranicą.” o numerze POIR.03.03.03-14-0059/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138423 Thu, 20 Sep 2018 15:22:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138423 <![CDATA[Zamówienie dotyczące wykonanie ekspertyzy dotyczącej zasadności finansowania ze środków europejskich tworzenia sieci magazynów studyjnych]]> Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie ekspertyzy dotyczącej zasadności finansowania ze środków europejskich tworzenia sieci magazynów studyjnych. Realizacja ekspertyzy związana jest z rozpoczęciem prac nad zakresem wsparcia sektora kultury w kolejnej perspektywie finansowej UE 2021-2027. Jako jeden z potencjalnych obszarów finansowania wskazane zostały magazyny studyjne działające przy muzeach i galeriach sztuki. Tym samym niezbędne jest dokonanie analizy potwierdzającej zasadność ujęcia tego obszaru w kolejnej perspektywie finansowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138414 Thu, 20 Sep 2018 15:12:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138414 <![CDATA[Świadczenie usług superwizji o charakterze edukacyjnym, doradczym oraz konsultacyjnym dla asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej]]> Świadczenie usług superwizji o charakterze edukacyjnym, doradczym oraz konsultacyjnym dla asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej w okresie trwania projektu „BLIŻEJ RODZINY” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138376 Thu, 20 Sep 2018 15:10:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138376 <![CDATA[Wynajem samochodu elektrycznego w celu prowadzenia prac rozwojowych]]> Przedmiotem niniejszego postępowania jest usługa wynajmu samochodu elektrycznego, który służyć będzie do prowadzenia badań w ramach projektu pn. „Opracowanie innowacyjnego i nowatorskiego systemu nadzorującego pracę baterii akumulatorów BMS (Battery Management System) przeznaczonego do pojazdów z napędem elektrycznym”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138396 Thu, 20 Sep 2018 14:35:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138396 <![CDATA[Pełnienie funkcji wychowawcy w świetlicy środowiskowej w ramach projektu Bezpieczna „Przystań” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego, IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest opieka nad dziećmi i młodzieżą na terenie gminy Wiązowna dla 20 dzieci ze świetlicy środowiskowej w wieku szkolnym. Wolne dwa stanowiska: wychowawca w świetlicy i wychowawca w świetlicy pełniący również rolę kierownika. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138398 Thu, 20 Sep 2018 14:35:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138398 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr CNZ/Z4/3/2018 - wybór oferentów na zrealizowanie usługi wsparcia psychologicznego]]> Zgodnie z Zapytaniem ofertowym nr CNZ/Z4/3/2018 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138393 Thu, 20 Sep 2018 14:24:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138393 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na transport eksponatów w związku z udziałem w targach VVS Dagene 2018]]> Przedmiot zamówienia związany jest z udziałem Zamawiającego w targach VVS Dagene 2018 odbywających się w Lillestrøm w Norwegii w dniach 17-19.10.2018r. 1. Transport eksponatów w związku z udziałem w targach VVS Dagene 2018 Specyfikacja: Rodzaj transportu: Lądowy (samochód lub pociąg) lub lotniczy Transport obejmuje: - 1 paleta o wymiarach: 100cm x 120cm x 100cm zawierająca materiały reklamowe takie jak: próbki produktów, katalogi, długopisy reklamowe. Ponadto roll-up, stojak na katalogi, czajnik bezprzewodowy, sztućce jednorazowe, - 2 palety o wymiarach 120cm x 120cm x 150cm zawierającą zabudowę stoiska: ściany, garderoba, stolik + 4 krzesła, lada wystawiennicza + hoker, stojak na foldery; gablota wystawiennicza. Początek trasy: Polska, 56-100 Wołów, ul. Kościuszki 33 Koniec trasy: Norwegia, 2004 Lillestroem, Masseveien 8 Odległość w obie strony: ok. 2400 km Termin realizacji: dostarczenie eksponatów do miejsca dostawy - do Lillestoem, do 16.10.2018 dostarczenie materiałów do siedziby Zamawiającego – do Wołów, od 20.10.2018 do 24.10.2018 Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 63000000-9 Usługi dodatkowe i pomocnicze w zakresie transportu, usługi biur podróży 63520000-0- Usługi agencji transportowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138389 Thu, 20 Sep 2018 14:23:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138389 <![CDATA[„Zajęcia dodatkowe z rytmiki w projekcie pn: „Przedszkole w Radoszycach”]]> Prowadzenie zajęć dodatkowych z rytmiki w projekcie pn.:”Przedszkole w Radoszycach w ilości 336 godziny w okresie trwania projektu, tj. 09.2018r. – 08.2019r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138383 Thu, 20 Sep 2018 14:16:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138383 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na usługi psychologiczne]]> Przedmiotem zamówienia są usługi psychologiczne w formie warsztatów, grup oraz zajęć indywidualnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138361 Thu, 20 Sep 2018 13:36:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138361 <![CDATA[W ramach realizacji projektu PROGRAMU OPERACYJNEGO Inteligentny Rozwój 2014-2020 oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz inter- nacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi: WORLD OF CONCRETE LAS VEGAS 2019 AQUA THERM KIEV 2019 ECOBUILD LONDYN 2019 AQUATECH AMSTERDAM 2019]]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja udziału w targach: WORLD OF CONCRETE LAS VEGAS 2019 AQUA THERM KIEV 2019 ECOBUILD LONDYN 2019 AQUATECH AMSTERDAM 2019 Zamawiający oczekuje od oferenta przedstawienia kompleksowej oferty na organizację wyjazdu na targi WORLD OF CONCRETE LAS VEGAS 2019 AQUA THERM KIEV 2019 ECOBUILD LONDYN 2019 AQUATECH AMSTERDAM 2019 1. Zakwaterowanie dla pracowników podczas w/w. targów 2. Ubezpieczenie dla pracowników podczas podróży służbowych 3. Transport pracowników na miejsce targów i z powrotem 4. Logistyka podczas targów tj. Zapewnienie transportu uczestnikom targów hotel-targi-hotel 5. Wynajem i zabudowa powierzchni wystawowych na w/w targach wraz z organizacją stoiska zgodnie z wytycznymi dot. Programu Go To Brand w kwestii stoisk narodowych oraz oznaczenia stoiska wystawcy w tym: a) wynajem powierzchni niezabudowanej - stoisko do 21 m2 stoisko narożne lub zamknięte z trzech stron, b) rejestracja na targi, reklama w mediach targowych - wpis do katalogu targowego (informator sekcji polskiej jeżeli jest), obsługa techniczna stoiska wraz z przyłączem do prądu- wykonanie wszelkich niezbędnych czynności mających na celu sprawny przebieg imprezy targowej dla zamawiającego 6. Zabudowa stoisk 7. Transport eksponatów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138360 Thu, 20 Sep 2018 13:35:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138360 <![CDATA[Usługa kontroli codziennej pułapek żywołownych na jastrzębie i odłowu jastrzębi na obszarze wsiedlania głuszców oraz ich przetransportowania na odległość ponad 100 km w ramach projektu "Ochrona głuszca (Tetrao urogallus) in situ i ex situ w Puszczy Augustowskiej" dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.4 oś priorytetowa II]]> W ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu prowadzone są zadania w zakresie minimalizowania wpływu drapieżnictwa na populację głuszców w Puszczy Augustowskiej. Do zadań tych należy działanie polegające na kontroli pułapek żywołownych na jastrzębie (Accipiter gentilis), odłowie jastrzębi i ich przetransportowaniu na odległość ponad 100 km i wypuszczeniu na wolność. Zamówienie podzielone jest na trzy części realizowane na odrębnych obszarach: Część I Nadleśnictwo Głęboki Bród – Leśnictwo Ostęp, Część II Nadleśnictwo Pomorze – Leśnictwo Dworczysko, Część III Nadleśnictwo Augustów – Leśnictwo Kozi Rynek. Każda część zawiera codzienną kontrolę pułapek żywołownych na jastrzębie(Accipiter gentilis), odłów jastrzębi, ich przetransportowanie na odległość ponad 100 km i wypuszczenie na wolność. Szczegółowy opis realizacji zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub większą liczbę części. Oferta złożona na daną część musi jednakże obejmować cały zakres prac przewidzianych w SIWZ dla tego zamówienia. Realizacja działanie będzie odbywać się na podstawie decyzji RDOŚ WPN.6401.215.2017.MR z dnia 25 października 2017 roku ważnej do 28.02.2019 na odłów i przetransportowanie jastrzębi na odległość ponad 100 km. Usługa będzie zlecana Wykonawcy każdego miesiąca w zakresie miejsca realizacji i liczby godzin na dobę w zależności od lokalizacji- rozstawienia pułapek żywołownych, obecności głuszców w danym obszarze wsiedlenia, odnotowanej przez Zamawiającego obecności jastrzębi w miejscu wsiedlenia i przebywania głuszców, biologii i ekologii jastrzębi w danej porze roku, innych nieprzewidzianych sytuacji awaryjnych. Przewiduje się maksymalną liczbę godzin do realizacji łącznie w trzech częściach zamówienia 2640 godzin zakładając minimum 3 godziny na dobę i maksimum 5 godzin na dobę. Transport jastrzębi będzie odrębnie doliczany do rachunku stosując stawkę 2 x 100 km x 0,8358 zł/km (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 (Dz. U. z 2002 r. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.) za jeden kurs w celu przetransportowania jastrzębia/i https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137707 Thu, 20 Sep 2018 13:26:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137707 <![CDATA[wybór psychologa]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenia usług indywidualnego i grupowego poradnictwa psychologicznego dla 200 Uczestników w ramach projektu pt.: „Centrum wsparcia osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym "OPOKA"”, nr RPWP.07.01.02-30-0021/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 7.1.2 Aktywna Integracja – projekty konkursowe), które obejmuje: 5.1 Określenie ścieżki reintegracji społeczno-zawodowej wraz z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania (IPD) w sferze społecznej poprzez: - 3 godziny zajęć indywidualnych z psychologiem (3 godziny x 1 dzień) mających na celu: określenie sytuacji społeczno-zawodowej Uczestników, a także ich potrzeb i barier w zakresu aktywizacji społecznej, - opracowanie IPD, - podpisanie przez Uczestników i realizację kontraktu socjalnego lub kontraktu równoważnego do socjalnego. Łącznie zamówienie obejmuje 600 godzin zajęć. Terminy: - wrzesień 2018 r. – listopad 2018 r. – I edycja - maj 2019 r. – lipiec 2019 r. – II edycja (łącznie 200 osób). 5.2 Aktywizację społeczną – realizacja indywidualnych konsultacji psychologicznych: - według zgłaszanego zapotrzebowania przez Uczestników projektu. Organizacja wsparcia w ciągu 3 dni od zgłoszenia zapotrzebowania, średniomiesięcznie 40 godzin. Łącznie zamówienie obejmuje 400 godzin zajęć. Terminy: - wrzesień 2018 r. – styczeń 2019 r. – I edycja - lipiec 2019 r. – listopad 2019 r. – II edycja 5.3 Aktywizację społeczną – warsztaty grupowe: 20 grup x 10 osób (każda grupa) w wymiarze 15 godzin/ grupa w systemie: 5 godzin x 3 dni: PRZYKŁADOWY PROGRAM: - przełamywanie barier psychologicznych, - pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów Uczestników projektu, - określenie potencjału Uczestników projektu (motywacji, uzdolnień i zainteresowań, potrzeb i wartości), - diagnoza psychologiczna kosztów wynikających z ubóstwa i/lub niepełnosprawności, - praca nad motywacją, samooceną, rozwiązywaniem konfliktów. Łącznie zamówienie obejmuje 300 godzin zajęć. Terminy realizacji zamówienia: - październik 2018 r. - sierpień 2019 r. (łącznie 200 osób). Efektem warsztatów będzie nabycie umiejętności/ kompetencji / kwalifikacji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. dyplomem, certyfikatem) w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego. 5.4 Aktywizację społeczną: a) trening umiejętności i kompetencji społecznych: 20 grup x 10 osób (każda grupa) w wymiarze 40 godzin/ grupa w systemie: 5 godzin x 8 dni: PROGRAM ZAJĘĆ (rozkład godzin na poszczególne części ustala trener oddzielnie dla danej grupy): - Zajęcia wprowadzające: prezentacje i integracja Uczestników projektu, ustalenie celów szkolenia, agendy czasowej oraz kontraktu grupowego, określenie oczekiwań Uczestników; - Komunikacja interpersonalna; - Asertywność; - Poczucie własnej wartości i roli w grupie; - Samopoznanie i samoakceptacja. b) trening autoprezentacji: 20 grup x 10 osób (każda grupa) w wymiarze 20 godzin/ grupa w systemie: 5 godzin x 4 dni: PROGRAM ZAJĘĆ (rozkład godzin na poszczególne części ustala trener oddzielnie dla danej grupy): - Savoir vivre; - Budowanie wizerunku; - Umiejętności właściwego ubrania się, uczesania i umalowania (np. w kontekście rozmowy kwalifikacyjnej). Efektem treningu będzie nabycie umiejętności/ kompetencji / kwalifikacji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. dyplomem, certyfikatem), w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego, tj.: I. Zakres: grupa docelowa objęta wsparciem określona w dodatkowych informacjach. Obszar interwencji EFS: włączenie społeczne II. Wzorzec: uczestnicy warsztatów znają pojęcia związane z komunikacją interpersonalną, asertywnością, autoprezentacją, budowaniem wizerunku (szerzej na etapie realizacji, efekty kształcenia przygotowuje trener). III. Ocena: przeprowadzenie weryfikacji na podstawie opracowanych kryteriów oceny (test, ocena trenera). IV. Porównanie uzyskanych wyników (E III.) z założeniami (E II.). METODY PRACY: ćwiczenia indywidualne, w parach lub małych grupach, scenki sytuacyjne, warsztaty. Dodatkowe informacje: Projekt zakłada udział 200 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (z czego 120 kobiet i 80 mężczyzn), zamieszkałych w zgodnie z Kodeksem Cywilnym na terenie województwa wielkopolskiego, będących osobami korzystającymi ze świadczeń pomocy społecznej (zgodnie z definicją w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarach włączenia społecznego) lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej z powodu ubóstwa, biernych zawodowo, w tym 20 osób z niepełnosprawnością. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138353 Thu, 20 Sep 2018 13:21:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138353 <![CDATA[Trener pracy - woj. wielkopolskie]]> Celem zamówienia jest wybór 1 osoby na stanowisko TRENER PRACY - woj. wielkopolskie w projekcie pt. „4 kroki PLUS”. Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie łącznie ok. 833 godzin (1 godzina liczona jest jako 60 minut) usług Trenera Pracy. Trener Pracy świadczyć będzie usługi na rzecz ok. 17 osób na terenie woj. wielkopolskiego. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9396 Thu, 20 Sep 2018 13:19:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9396 <![CDATA[Usługi wywozu odpadów w roku 2019 z terenów Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie]]> Odbiór i wywóz niesegregowanych odpadów komunalnych oraz makulatury wraz z dostawą pojemników z miejsc wskazanych przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138314 Thu, 20 Sep 2018 12:36:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138314 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr SPNT/077/WWŻ/2018 na realizację doradztwa przed rozpoczęciem działalności gospodarczej dla Uczestników/Uczestniczek projektu „Wiatr w żagle”, wykonywanego w ramach pełnienia obowiązków Oficera Dotacyjnego]]> W związku z realizowanym projektem współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 pod nazwą „Wiatr w żagle” (nr projektu RPSL.07.04.01-24-09AF/16), Agencja Rozwoju Lokalnego S.A. zaprasza do składania ofert na realizację doradztwa biznesowego (przed rozpoczęciem działalności gospodarczej). Niniejsze postępowanie prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie obowiązków Oficera Dotacyjnego, w ramach których należy przeprowadzić indywidualne usługi doradcze dla Uczestników/Uczestniczek projektu w zakresie sporządzenia biznesplanu, celem otrzymania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości oraz dokonać ocen formalnych opracowanych przez Uczestników/Uczestniczki biznesplanów wraz z niezbędnymi załącznikami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138271 Thu, 20 Sep 2018 12:36:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138271 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na ubezpieczenie osób w związku z wyjazdem na misję gospodarczą - Niemcy]]> Przedmiot zamówienia związany jest z udziałem Zamawiającego w misji gospodarczej odbywającej się w Niemczech. 1. Opłaty związane z ubezpieczeniem osób – misja gospodarcza – Niemcy - odbywająca się w terminie 17-20.10.2018r. w mieście Ravensburg dla 2 osób na 4 dni. Minimalna specyfikacja: Zakres ubezpieczenia: Suma ubezpieczenia: Pomoc medyczna i koszty leczenia 500 000,00 zł Podróż Assistance 500 000,00 zł NNW 60 000,00 zł Odpowiedzialność Cywilna 1 000 000,00 zł Bagaż 10 000,00 zł Nazwa i kod określony przez Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 Usługi ubezpieczeniowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138315 Thu, 20 Sep 2018 12:35:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138315 <![CDATA[WYNAJEM SAL NA POTRZEBY REALIZACJI INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ DORADCZYCH DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem sal na potrzeby realizacji indywidualnych spotkań doradcy zawodowego oraz psychologa z 96 uczestnikami projektu.pn.: „KURS NA PRACĘ – kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 lat zamieszkujących obszary o najwyższej stopie bezrobocia w województwie pomorskim” o nr RPPM.05.02.02-22-0052/16, w ramach wsparcia: • IPD – IDENTYFIKACJA POTRZEB I MOŻLIWOŚCI • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNO-DORADCZE – WSPIERANIE PROCESU AKTYWIZACJI https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138310 Thu, 20 Sep 2018 12:21:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138310 <![CDATA[Organizacja jednodniowego wyjazdu dla uczestników projektu pn. „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji jednodniowego wyjazdu dla uczestników projektu w ramach projektu „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”. Szczegóły przedmiotu zamówienia w zapytaniu ofertowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138312 Thu, 20 Sep 2018 12:21:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138312 <![CDATA[Zakup biletów lotniczych na impreze targową Cosmobeaute Indonesia 2018.]]> 1) Przedmiotem jest zakup biletów lotniczych dla 4 osób na imprezę targową Cosmobeaute Indonesia 2018 2) Wylot 6.10.2018 – Warszawa – Dżakarta 3) Powrót 14.10.2018 - Dżakarta – Warszawa https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138307 Thu, 20 Sep 2018 12:06:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138307 <![CDATA[Zapytanie nr R0AP0000.272.34.2018 dotyczące wykonywania usług eksperckich polegających na opracowaniu elementów programu inżynierskich studiów dualnych o profilu praktycznym "Technologia i organizacja gastronomii" w zakresie kompetencji praktycznych (głównie umiejętności i kompetencji społecznych) w ramach projektu pn. HoReCaDUO - Uruchomienie i realizacja na UPWr nowego kierunku inżynierskich studiów dualnych o profilu praktycznym "Technologia i organizacja gastronomii" POWR.03.01.00-00-DU74/18.]]> Zakup usług eksperckich polegających na opracowaniu elementów programu inżynierskich studiów dualnych o profilu praktycznym "Technologia i organizacja gastronomii" w zakresie kompetencji praktycznych (głównie umiejętności i kompetencji społecznych) jako członek Rady Programowej Kierunku w ramach projektu pn. HoReCaDUO - Uruchomienie i realizacja na UPWr nowego kierunku inżynierskich studiów dualnych o profilu praktycznym "Technologia i organizacja gastronomii" POWR.03.01.00-00-DU74/1. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138297 Thu, 20 Sep 2018 11:56:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138297 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 7/P/TND/2018 dotyczące zatrudnienia Psychologa/ Terapeuty - terapia indywidualna i grupowa (umowa/zlecenie)]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie Psychologa/Terapeuty ( umowa/zlecenie) dla potrzeb projektu pod nazwą „Dzieciom, rodzicom, seniorom – usługi społeczne dla mieszkańców Słupska” (nr RPPM.06.02.02-22-0019/17) 2014-2020 w ramach działania 06.02. Usługi społeczne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138285 Thu, 20 Sep 2018 11:28:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138285 <![CDATA[Przygotowanie elementów zabudowy targowej - Cosmobeaute Indonesia 2018.]]> - Dodatkowa zabudowa stoiska - Data wynajmu : 10-13.10.2018, - Elementy zabudowy : ściany wyklejone grafiką na całej szerokości, witryna wystawiennicza – 2 szt. , półki na ścianie – 2 szt., stolik – 1 szt., krzesła – 4 szt., zaplecze o powierzchni 1 mkw z zamykanymi dziwami, wykładzina podłogowa, 3 punkty świetlne, hoker, lada informacyjna, telewizor https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138283 Thu, 20 Sep 2018 11:26:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138283 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 03/09/2018 - Realizacja kompleksowych usług doradczych w zakresie rozwoju działalności.]]> Realizacja kompleksowych usług doradczych w zakresie rozwoju działalności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138058 Thu, 20 Sep 2018 11:13:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138058 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 02/09/2018 - Świadczenie usług w zakresie ubezpieczenia powierzchni wystawienniczej]]> Ubezpieczenie powierzchni wystawienniczej na targach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138048 Thu, 20 Sep 2018 11:08:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138048 <![CDATA[przeprowadzenie nadzoru nad funkcjonowaniem stacji GNSS EPOS i bieżącej analizy jakościowej pozyskiwanych danych GNSS w ramach zadań nr 8 i 9 projektu "EPOS – System Obserwacji Płyty Europejskiej”]]> Zakres szczegółowy usługi jest następujący: a) Bieżąca kontrola poprawności działania 7 stacji GNSS EPOS-PL wyposażonych w odbiorniki Leica GR30 z łączem internetowym oraz modułem zdalnego restartu poprzez GSM poprzez budowę automatycznego serwisu powiadamiania na zdefiniowane adresy e-mail o wystąpieniu przerw w działaniu, b) Utworzenie i prowadzenie elektronicznego dziennika awarii stacji dostępnego w sieci internet, wraz z podaniem daty i godziny wystąpienia, rodzaju awarii, podjętej akcji naprawczej, wyniku akcji naprawczej, c) Podjęcie akcji naprawczej polegającej na zdalnym lub osobistym przywróceniu stacji do działania (w ciągu wskazanej przez Wykonawcę w ofercie liczbie godzin od momentu wystąpienia awarii) oraz dokonania niezwłocznego wpisu w dzienniku awarii. d) Dokonanie osobistej kontroli wszystkich 7 stacji GNSS w ciągu trzech miesięcy (co najmniej tyle razy ile Wykonawca wskazał w ofercie), e) Przeprowadzenie kontroli kompletności danych GNSS dla poszczególnych stacji: a. Plików godzinnych RINEX 3.x high-rate (20Hz) b. Plików dobowych RINEX 3.x 1s (1Hz), c. Plików dobowych RINEX 3.x 30s (1/30 Hz) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138273 Thu, 20 Sep 2018 10:58:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138273