Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi inne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 07 Apr 2020 23:18:54 +0200 <![CDATA[ZK/01/2020/TP]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi doradztwa indywidualnego specjalistycznego dla 80 uczestników projektu, którzy założyli działalność gospodarczą. Usługa prowadzona na terenie województwa lubelskiego. Usługa obejmuje doradztwo indywidualne – z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i rozliczenia dotacji inwestycyjnej. Zakres tematyczny doradztwa - doradztwo związane z działalnością w danej branży (np. koncesje, finanse, marketing, zarządzanie, analiza rynku, prawo), prowadzenie działalności gospodarczej, rozliczenie otrzymanego wsparcia finansowego. Tematyka uzależniona będzie od zgłaszanego zapotrzebowania przez uczestników projektu. Usługa obejmuje realizację średnio 10 godzin zegarowych zajęć dla jednego uczestnika projektu prowadzącego działalność gospodarczą. Planowana liczba godzin do realizacji wyniesie 10 godzin x 80 osób = 800 godzin zegarowych. Usługa realizowana będzie w godzinach 8.00-20.00 (w terminach i miejscach uzgodnionych uprzednio z uczestnikami projektu), (1 godzina zajęć indywidualnych – 60 minut) na terenie całego województwa lubelskiego. Wszystkie dokumenty przekazywane uczestnikom i Zamawiającemu muszą być oznakowane, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Planowany termin realizacji usługi kwiecień - grudzień 2020 roku wg wskazanego przez Zamawiającego harmonogramu realizacji usługi dla każdego z uczestników projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241850 Tue, 07 Apr 2020 23:01:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241850 <![CDATA[ZK 01/2020/MP]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi doradztwa indywidualnego specjalistycznego dla 80 uczestników projektu, którzy założyli działalność gospodarczą. Usługa prowadzona na terenie województwa lubelskiego. Usługa obejmuje doradztwo indywidualne – z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej i rozliczenia dotacji inwestycyjnej. Zakres tematyczny doradztwa - doradztwo związane z działalnością w danej branży (np. koncesje, finanse, marketing, zarządzanie, analiza rynku, prawo), prowadzenie działalności gospodarczej, rozliczenie otrzymanego wsparcia finansowego. Tematyka uzależniona będzie od zgłaszanego zapotrzebowania przez uczestników projektu. Usługa obejmuje realizację średnio 5 godzin zegarowych zajęć dla jednego uczestnika projektu prowadzącego działalność gospodarczą. Planowa liczba godzin do realizacji może wynieść 5 godzin x 80 osób = 400 godzin zegarowych. Usługa realizowana będzie w godzinach 8.00-20.00 (w terminach i miejscach uzgodnionych uprzednio z uczestnikami projektu), (1 godzina zajęć indywidualnych – 60 minut) na terenie całego województwa lubelskiego. Wszystkie dokumenty przekazywane uczestnikom i Zamawiającemu muszą być oznakowane, zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Planowany termin realizacji usługi kwiecień - grudzień 2020 roku wg wskazanego przez Zamawiającego harmonogramu realizacji usługi dla każdego z uczestników projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241849 Tue, 07 Apr 2020 22:50:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241849 <![CDATA[3/POWR/DU35/2020 - Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów 4 semestru studiów stacjonarnych I stopnia, na kierunku Logistyka – specjalność: Logistyka w Biznesie, w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.]]> Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla studentów 4 semestru studiów stacjonarnych I stopnia, na kierunku Logistyka – specjalność Logistyka w Biznesie, w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w ramach projektu „Dualny program kształcenia na kierunku Logistyka”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241842 Tue, 07 Apr 2020 22:04:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241842 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na na realizację usług doradczych w ramach projektu internacjonalizacji]]> 1. Rodzaj zamówienia: usługa. 2. Nazwa zamówienia: usługi doradcze w ramach Zadań 2, 3, 4. 3. Wspólny słownik zamówień: • 72221000-0 Usługi doradcze w zakresie analizy biznesowej • 71241000-9 Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy • 79400000-8 Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne 4. Zamawiający poszukuje Wykonawcy następujących usługi: Zadanie 2: Nawiązanie relacji z wyselekcjonowanymi kontrahentami, sprawdzonymi pod względem wiarygodności i rzetelności Usługa polega na:
 Opracowaniu bazy zawierającej listę potencjalnych kontrahentów, należących do wybranego przez Klienta segmentu rynku.
Baza oprócz kontaktów teleadresowych zawiera kluczowe informacje dotyczące profilu działalności podmiotów i oferowanych przez nich usług, produktów. Zamieszczone w bazie podmioty będą weryfikowane pod względem wiarygodności (weryfikacja dokumentów rejestrowych, licencji, pozwoleń, płatność VAT) oraz kondycji finansowej. Selekcja kluczowych partnerów, z którymi są nawiązywane bezpośrednie relacje (telefony, spotkania z przedstawicielami firm zagranicznych) podczas których omawiane wymagania, warunki, które pozwolą Zamawiającemu rozpocząć sprzedaż na wybranym rynku zagranicznym. Baza powinna zawierać min. 300 zweryfikowanych firm, do tego 10% (30 firm) powinno być sprawdzone osobiście poprzez spotkanie bezpośrednie i/lub wideo call (z każdego spotkania będzie sporządzony protokół, podpisany przez przedstawiciela kontrahenta zagranicznego). Przy wyborze odpowiedniego partnera w zakresie dystrybucji będę brane pod uwagę:
-reputacja przedsiębiorstwa na rynku lokalnym, jego popularność wśród klientów oraz ich opinie, -wielkość przedsiębiorstwa, czas obecności na danym rynku,
-możliwości finansowe przedsiębiorstwa,
-obszar działania (lokalny, krajowy),
-gama oferowanych produktów.
 Realizacja zadania nawiązania relacji z wyselekcjonowanymi kontrahentami, sprawdzonymi pod względem wiarygodności i rzetelności
zostanie zrealizowana w odniesieniu do następującej grupy odbiorców: firmy zajmujące się marketingiem, reklamą zewnętrzną. Zadanie 3: Doradztwo w zakresie opracowania dokumentacji zgodnej z niemieckim prawem (wzorów umów, gwarancji produktowych) W ramach zadania zostaną opracowane:
 • umowa sprzedaży,
 • gwarancja produktowa,
 • impressum
na rynek niemiecki.
 Realizacja zadania jest niezbędna, aby uniknąć prawnego ryzyka związanego z eksportem. Dlatego wnioskodawcy zależy
na tym, aby zabezpieczyć się z punktu widzenia formalno-prawnego - poprzez odpowiednio skonstruowane umowy prawne, klauzule w umowach dotyczących przedmiotu sprzedaży, RODO, terminów realizacji zamówienia, ceny, klauzul przewidujących kary umowne, zabezpieczających płatności, klauzul poufności. Zadanie 4: Zaprojektowanie kampanii marketingowej na rynek niemiecki Zadanie polegać będzie na przygotowaniu materiałów marketingowych na temat usług świadczonych przez firmę Studio Reklamy Wizualnej BEST, aby zbudować swoją rozpoznawalną markę i dotrzeć bezpośrednio do klientów na rynku niemieckim W ramach zadania zostanie zakupiona usługa doradcza polegająca na:
 • zaprojektowaniu katalogów i folderów w wersji elektronicznej (Katalog ok. 20 stron), projekt graficzny (kolorystka, ułożenie) wraz z opisami niemieckojęzycznymi
 • niemieckojęzyczna strona internetowa w zakresie opisów na stronie, niemieckojęzyczne opisy treści w mediach społecznościowych, • opracowanie tekstów marketingowych niemieckojęzycznych oraz dopasowanych do specyfiki niemieckiego rynku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241840 Tue, 07 Apr 2020 20:13:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241840 <![CDATA[Wykonanie i realizacja Kampanii Internetowej promującej Projekt - Platforma Startowa Wschodni Akcelerator Biznesu]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i realizacja kampanii internetowej promującej Projekt Platforma startowa Wschodni Akcelerator Biznesu, której Animatorem jest Puławski Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Reklama Display w GDN portalach biznesowych, finansowych, informacyjnych. 2) Reklama Facebook Ads - kampania będzie prowadzona za pośrednictwem fanpage’a Wschodni Akcelerator Biznesu https://www.facebook.com/WschodniAkceleratorBiznesu/ kampania musi być prowadzona z wykorzystaniem reklam wyświetlanych w aktualnościach użytkowników. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241838 Tue, 07 Apr 2020 19:38:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241838 <![CDATA[xxx]]> xxx https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24219 Tue, 07 Apr 2020 18:15:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24219 <![CDATA[Świadczenie kompleksowej usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowalnymi w zakresie budowy instalacji fotowoltaicznych, montażu powietrznych pomp ciepła c.o./ c.w.u. oraz powietrznych pomp ciepła c.w.u.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową instalacji fotowoltaicznych oraz montażem powietrznych pomp ciepła c.o./ c.w.u. oraz c.w.u. w ramach projektu pn.: „Budowa odnawialnych źródeł energii w gminie Zbrosławice – II etap”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241797 Tue, 07 Apr 2020 15:01:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241797 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 16/1.1.1/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest wynajem 6 ciężarówek z naczepami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241793 Tue, 07 Apr 2020 14:00:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241793 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 08/RPO/10.2 IV edycja/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawców, których zadaniem będzie przeprowadzenie indywidualnego coachingu w ramach I i II naboru przewidzianych projektem „Dzięki EFS znalazł/am/em swoje miejsce na rynku pracy – IV edycja”, o numerze RPWM.10.02.00-28-0035/19, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. Projekt jest realizowany w ramach umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Coach (Doradca zawodowy/Pośrednik pracy) – w ramach I i II naboru (Iława, Ostróda): 1.1 Iława: • I nabór: przeprowadzenie indywidualnego coachingu dla 25 osób – 50h/m-c × 7 m-cy = 350h, • II nabór: przeprowadzenie indywidualnego coachingu dla 25 osób – 50h/m-c × 7 m-cy = 350h, 1.2 Ostróda: • I nabór: przeprowadzenie indywidualnego coachingu dla 30 osób - 60h/m-c × 7 m-cy= 420h, • II nabór: przeprowadzenie indywidualnego coachingu dla 30 osób - 60h/m-c × 7 m-cy= 420h. Rodzaj godzin: godzina dydaktyczna (45 minut). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241785 Tue, 07 Apr 2020 13:16:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241785 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące usługi symultanicznego tłumaczenia na Polski Język Migowy w projekcie Asystent – szansa na niezależne życie II]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa symultanicznego tłumaczenia na Polski Język Migowy w ramach projektu Asystent – szansa na niezależne życie II. Zakłada się zlecenie 1406 godzin tłumaczenia poprzez zaangażowanie 3-4 tłumaczy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241783 Tue, 07 Apr 2020 13:05:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241783 <![CDATA[„Stworzenie Strategii Marek turystycznych Bieszczady i Połoniny, w ramach projektu pod nazwą: „Bieszczady Połoniny - Dwie krainy, jedna marka”.]]> II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 1. Realizacja zamówienia przyczyni się do osiągnięcia celów założonych w mikroprojekcie Bieszczady - Połoniny, dwie krainy - jedna marka dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020. 2. Wyznaczenie najlepszych kierunków rozwoju pogranicza polsko-słowackiego w rejonie Powiatu Bieszczadzkiego i Miasta Snina (dokładna analiza zasobów i wypracowanie optymalnych kierunków rozwoju gospodarczego regionu) 3. Wykorzystanie endogenicznych potencjałów regionu (analiza zasobów regionu w celu wyznaczenia najlepszych dróg rozwoju konkurencyjności i innowacyjności regionu i opracowanie narzędzi i materiałów promocyjnych). 4. Strategia Marek turystycznych Bieszczady i Połoniny, ma składać się z: A. Inwentaryzacji istniejących zasobów obszarów realizacji projektu (m. in. atrakcje turystyczne, samorządy, NGO, organizacje przedsiębiorców i rolników, obiekty hotelarskie i gastronomiczne, przedsiębiorcy). B. Strategii marek turystycznych Bieszczady i Połoniny oraz koncepcja wspólnej marki Bieszczady-Połoniny. C. Księgi znaków – logo marek Bieszczady i Połoniny wraz ze wskazówkami dotyczącymi sposobów ich wykorzystywania 5. W ramach zadania wykonawca przeprowadzi 4 (6-godzinne) spotkania warsztatowo-konsultacyjne dla grupy przedstawicieli powiatu bieszczadzkiego i miasta Snina oraz organizacji związanych z turystyką dla minimum 14 osób z zapewnieniem materiałów niezbędnych do ich realizacji. Odbędą się 2 2-dniowe spotkania w Polsce i 2 2-dniowe w Słowacji. Rezultatem każdego ze spotkań będą raporty, które będą stanowić integralną część dokumentu. 6. Wykonawca przedstawi koncepcje metodyczne i organizacyjne realizacji przedmiotu zamówienia. 7. Po podpisaniu umowy Zamawiający uzgodni z wybranym Wykonawcą miejsca i daty spotkań warsztatowo-konsultacyjnych. Zamawiający zapewnieni miejsce z wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia warsztatów oraz będzie odpowiedzialny za zaproszenie uczestników z odpowiednim wyprzedzeniem. 8. Wykonawca dostarczy gotowy dokument Strategii w ilości 2 szt. dokumentu w wersji papierowej oraz 2 egzemplarze na płycie CD lub DVD z zapisaną wersją elektroniczną. 9. Wykonawca opracuje również prezentację multimedialną Strategii w programie Power Point przygotowanego dokumentu, ze zdjęciami, ilustracjami oraz wykresami składającą się z max. 30 slajdów. 10. Wszystkie opracowane materiały mają zawierać oznakowanie zgodne z wytycznymi promocyjnymi Programu Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 – 2020. KOD CPV: 73220000-0 – usługi doradcze w zakresie rozwoju. III. TERMIN REALIZACJI Wykonawca wykona zamówienie w terminie 180 dni od zawarcia umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30068 Tue, 07 Apr 2020 12:50:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30068 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 07/04/2020]]> Przedmiotem zamówienia są: 1. Badania marketingowe – Francja 2. Wyszukiwanie i weryfikacja partnerów handlowych na rynku francuskim https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241779 Tue, 07 Apr 2020 12:30:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241779 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest wybór specjalistów: : dwóch terapeutów integracji sensorycznej oraz dwóch terapeutów treningu umiejętności społecznych w celu zrealizowania zajęć indywidualnych dla Uczestników Projektu "Recepta na uśmiech 3" – dzieci z niepełnosprawnościami.]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór specjalistów: dwóch terapeutów integracji sensorycznej oraz dwóch terapeutów treningu umiejętności społecznych w celu zrealizowania zajęć indywidualnych dla Uczestników Projektu – dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami. Uczestnikami Projektu jest 40 dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami lub z zaburzeniami psychicznymi w wieku do 18 lat; mieszkających w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i/lub pracujących i/lub uczących się na terenie województwa opolskiego. W ramach projektu przewidziano dla każdej osoby 9 godzin zegarowych zajęć terapeutycznych. Przewidywana ilość godzin do zrealizowania przez poszczególnych specjalistów: 1. Terapeuta integracji sensorycznej – 78 godzin / 2 x 39 godzin /, czyli 78 zajęć indywidualnych po 1 godzinie zegarowej każda; 2. Terapeuta treningu umiejętności społecznych - 96 godzin / 2 x 48 godziny /, czyli 96 zajęć indywidualne po 1 godzinie zegarowej każda; Zajęcia indywidualne będą miały postać zajęć terapeutycznych, profilaktyczno - wychowawczych, resocjalizacyjnych i dydaktycznych. W terapii wielkie znaczenie ma umiejętność porozumiewania się, dzięki czemu dziecko wzmacnia swoją wartość, czuje się rozumiane i potrzebne. Nadrzędnym celem zajęć będzie takie wpływanie na dziecko, aby radziło sobie lepiej bez nadmiernego napięcia z rozwiązywaniem problemów, aby rozumiało siebie, potrafiło znajdować w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach. Zajęcia będą miały również na celu rozładowanie napięć w czasie zabaw i relaksacji oraz rozwijanie wrażliwości i spostrzegawczości. W przypadku dzieci/młodzieży z niepełnosprawnościami ważną rolę odgrywają zajęcia rewalidacyjne, takie jak np: korekcyjno-kompensacyjne, korygujące wadę wymowy, korygujące wadę postawy, orientacji przestrzennej, nauki alternatywnych form komunikacji. Zajęcia indywidualne będą organizowane dla każdego dziecka z osobna i będą dopasowane do indywidualnych potrzeb oraz stopnia i rodzaju niepełnosprawności, zgodnie z zaleceniami specjalistów. Każde dziecko skorzysta z 9 zajęć indywidualnych trwających 1 godzinę. Dzieci będą aktywizowane społecznie. W przypadku zajęć indywidualnych rodzic będzie uczestnikiem/obserwatorem terapii dziecka, co pozwoli mu na poznanie technik i sposobów pracy z dzieckiem niepełnosprawnym i zastosowanie ich w życiu prywatnym. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, iż Uczestnikami Projektu są: dzieci z niepełnosprawnościami, w tym o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością sprzężoną oraz z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną i z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi – łącznie 40 osób. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241768 Tue, 07 Apr 2020 12:15:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241768 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 2/PSF/OSI Bytom/D/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań należących do obowiązków doradcy ds. pozyskania w projekcie „Usługi rozwojowe dla bytomskich przedsiębiorstw. Bytomski Podmiotowy System Finansowania.” nr WND-RPSL.08.02.03-24-000F/17 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.2. Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników dla poddziałania: 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241765 Tue, 07 Apr 2020 11:28:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241765 <![CDATA[Najem urządzeń wraz z obsługą serwisową niezbędnych do realizacji szkoleń zawodowych.]]> Przedmiotem zamówienia jest najem urządzeń wraz z obsługą serwisową niezbędnych do realizacji szkoleń zawodowych: - Wynajem i dostawa kamery termowizyjnej (wraz z obsługą serwisową) niezbędnej do przeprowadzenia szkolenia podstawowego z tematyki odnawialnych źródeł energii realizowanego przez Akredytowany w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT) Ośrodek Szkoleniowy; - wynajem i dostawa Laboratorium OZE (wraz z obsługą serwisową) niezbędnego do przeprowadzenia szkolenia podstawowego z tematyki odnawialnych źródeł energii realizowanego przez Akredytowany w Urzędzie Dozoru Technicznego (UDT) Ośrodek Szkoleniowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241753 Tue, 07 Apr 2020 11:05:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241753 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia pod nazwą: Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji poprzez realizację lokalnego przedsięwzięcia wraz z wydarzeniem animacyjnym w ramach projektu pn. „Społeczna Rewitalizacja” na terenie Gmin: Drawno, Kozielice, Krzęcin, Moryń]]> realizacja działań animacyjnych, w ramach których zostaną zrealizowane przez mieszkańców lokalne przedsięwzięcia inwestycyjne związane z włączeniem społeczności lokalnej, zakończone wydarzeniem animacyjnym integrującym lokalną społeczność, zrealizowanym przez mieszkańców obszaru rewitalizacji (dalej działania animacyjne). W ramach zlecenia wdrażane będą lokalne przedsięwzięcia inwestycyjne dla terenów z obszarów rewitalizowanych, zaplanowane i realizowane przy udziale mieszkańców z terenów rewitalizowanych, wolontariuszy oraz z pomocą kadry merytorycznej Projektu (czyli Animatorów, Facylitatorów i pracowników sprawujących Nadzór związany z wdrażaniem inicjatyw lokalnych). Ponadto lokalne przedsięwzięcia są realizowane przy udziale podmiotów i samorządów, z którymi zostały zawarte porozumienia o współpracy. Zamówienie obejmuje realizację lokalnych przedsięwzięć inwestycyjnych wraz z wydarzeniami animacyjnymi zgłoszonymi przez mieszkańców, na rzecz działań o charakterze dobra wspólnego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Świadczenie usługi obejmuje realizację poniższych zadań: a) wsparcie związane z wdrażaniem działań animacyjnych, w ramach których zostaną zrealizowane przez mieszkańców z obszarów rewitalizowanych, lokalne przedsięwzięcia związane z włączeniem społeczności lokalnej, a zakończone wydarzeniem animacyjnym integrującym lokalną społeczność, b) działania animacyjne muszą być realizowane przy współpracy z mieszkańcami danej Gminy i podmiotami lokalnymi oraz kadrą merytoryczną projektu, c) Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej: „Działanie”) • Działanie nr 1 Fiszka Bielin • Działanie nr 2 Fiszka Klępicz • Działanie nr 3 Fiszka Konotop • Działanie nr 4 Fiszka Krzęcin • Działanie nr 5 Fiszka Mirowo • Działanie nr 6 Fiszka Niemieńsko • Działanie nr 7 Fiszka Siemczyn • Działanie nr 8 Fiszka Witnica zgodnie z opisem szczegółowym zawartym w załącznikach od 5 do 12 pn. Fiszka przedsięwzięcia inwestycyjnego „Lokalne inicjatywy społeczne na obszarach rewitalizacji gmin SSW” dalej fiszka. Uwagi do załączników stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Podane w powyższym opisie marki produktów stanową tylko przykład i wskazują na minimalną jakość produktu, ich trwałość, bezpieczeństwo, cech fizykalnych i parametrów. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub zbliżonych do tych, jakie zostały określone w opisie działania i mogą być oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. UWAGA, DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH NA JEDNO LUB DWA LUB KLIKA DZIAŁAŃ ANIMACYJNYCH LUB NA WSZYSTKIE DZIAŁANIA ANIMACYJNE. OFERTA ZŁOŻONA NA DANE DZIAŁANIE ANIMACYJNE MUSI OBEJMOWAĆ CAŁY ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH W ZAPYTANIU DLA TEGO DZIAŁANIA ANIMACYJNEGO ZGODNIE Z FISZKĄ STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ WYBORU WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO WYKONAWCY. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241747 Tue, 07 Apr 2020 10:52:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241747 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie zamówienia pod nazwą: Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji poprzez realizację lokalnego przedsięwzięcia wraz z wydarzeniem animacyjnym w ramach projektu pn. „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” na terenie Gmin Banie, Bielice, Cedynia, Mieszkowice, Warnice, Widuchowa]]> realizacja działań animacyjnych, w ramach których zostaną zrealizowane przez mieszkańców lokalne przedsięwzięcia inwestycyjne związane z włączeniem społeczności lokalnej, zakończone wydarzeniem animacyjnym integrującym lokalną społeczność, zrealizowanym przez mieszkańców obszaru rewitalizacji (dalej działania animacyjne). W ramach zlecenia wdrażane będą lokalne przedsięwzięcia inwestycyjne dla terenów z obszarów rewitalizowanych, zaplanowane i realizowane przy udziale mieszkańców z terenów rewitalizowanych, wolontariuszy oraz z pomocą kadry merytorycznej Projektu (czyli Animatorów, Facylitatorów i pracowników sprawujących Nadzór związany z wdrażaniem inicjatyw lokalnych). Ponadto lokalne przedsięwzięcia są realizowane przy udziale podmiotów i samorządów, z którymi zostały zawarte porozumienia o współpracy. Zamówienie obejmuje realizację lokalnych przedsięwzięć inwestycyjnych wraz z wydarzeniami animacyjnymi zgłoszonymi przez mieszkańców, na rzecz działań o charakterze dobra wspólnego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Świadczenie usługi obejmuje realizację poniższych zadań: a) wsparcie związane z wdrażaniem działań animacyjnych, w ramach których zostaną zrealizowane przez mieszkańców z obszarów rewitalizowanych, lokalne przedsięwzięcia związane z włączeniem społeczności lokalnej, a zakończone wydarzeniem animacyjnym integrującym lokalną społeczność, b) działania animacyjne muszą być realizowane przy współpracy z mieszkańcami danej Gminy i podmiotami lokalnymi oraz kadrą merytoryczną projektu, c) Przedmiot zamówienia został podzielony na części (dalej: „Działanie”) • Działanie nr 1 Fiszka przedsięwzięcia Banie • Działanie nr 2 Fiszka przedsięwzięcia Bielice • Działanie nr 3 Fiszka przedsięwzięcia Cedynia • Działanie nr 4 Fiszka przedsięwzięcia Mieszkowice 1 • Działanie nr 5 Fiszka przedsięwzięcia Mieszkowice 2 • Działanie nr 6 Fiszka przedsięwzięcia Warnice • Działanie nr 7 Fiszka przedsięwzięcia Widuchowa zgodnie z opisem szczegółowym zawartym w załącznikach od 5 do 11 pn. FISZKA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO (animacja)dalej fiszka. koszty związane z realizacją przedsięwzięć inwestycyjnych i wydarzeń animacyjnych zostały określone w FISZCE PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO (animacja)dalej fiszka. d) Uwagi do załączników stanowiących szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Podane w powyższym opisie marki produktów stanową tylko przykład i wskazują na minimalną jakość produktu, ich trwałość, bezpieczeństwo, cech fizykalnych i parametrów. Przez ofertę równoważną należy rozumieć taką, która przedstawia opis przedmiotu zamówienia o takich samych parametrach lub zbliżonych do tych, jakie zostały określone w opisie działania i mogą być oznaczone innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem UWAGA, DOPUSZCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH NA JEDNO LUB DWA LUB KLIKA DZIAŁAŃ ANIMACYJNYCH LUB NA WSZYSTKIE DZIAŁANIA ANIMACYJNE. OFERTA ZŁOŻONA NA DANE DZIAŁANIE ANIMACYJNE MUSI OBEJMOWAĆ CAŁY ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH W ZAPYTANIU DLA TEGO DZIAŁANIA ANIMACYJNEGO ZGODNIE Z FISZKĄ STANOWIĄCĄ ZAŁĄCZNIK DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO. ZAMAWIAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE MOŻLIWOŚĆ WYBORU WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO WYKONAWCY. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241739 Tue, 07 Apr 2020 10:49:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241739 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w projekcie Asystent – szansa na niezależne życie II]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach projektu Asystent – szansa na niezależne życie osób z niepełnosprawnościami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241756 Tue, 07 Apr 2020 10:41:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241756 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 na usługę sporządzenia dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania robót remontowych i adaptacyjnych budynku przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy znajdującego się w Czeremsze w ramach realizacji projektu pn. „Dobre miejsce”]]> Przedmiotem zamówienia jest: 1) przeprowadzenie inwentaryzacji budowlanej części pomieszczeń na parterze, pierwszym i drugim piętrzy budynku przeznaczonego na Dzienny Dom Pomocy, położonego przy ul. Dubois 12 w Czeremsze do celów projektowych, 2) wykonanie koncepcji dostosowania pomieszczeń do nowej funkcji Dziennego Domu Pomocy, 3) wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, obejmującej w szczególności projekt budowlany, wielobranżowe projekty wykonawcze, 4) sporządzenie przedmiarów oraz kosztorysów inwestorskich poszczególnych branż, 5) przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji projektowej oraz innych utworów powstałych w wyniku realizacji zamówienia, 6) uzyskanie – o ile będzie to wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – pozwolenia na budowę lub zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, a także uzyskanie wszelkich innych uzgodnień, opinii lub decyzji niezbędnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do rozpoczęcie realizacji robót, 7) nadzór autorski nad wykonywaniem robót budowlanych w okresie realizacji robót na podstawie dokumentacji projektowej. Szczegółowe informacje na temat zamówienia określają załączniki do niniejszego ogłoszenia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych. Zamówienie zostanie udzielone zgodnie z zasadą konkurencyjności. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019, poz. 1843). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241640 Tue, 07 Apr 2020 08:45:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241640 <![CDATA[Usługa wykonania i dostawa wraz z montażem oprzyrządowania do zrobotyzowanego systemu spawalniczego - 10/POIR/20]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania i dostawy wraz z uruchomieniem oprzyrządowania do zrobotyzowanego systemu spawalniczego nr 3.0 – stacja 3.2. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241723 Mon, 06 Apr 2020 22:25:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241723 <![CDATA[Usługa wykonania i dostawa wraz z montażem oprzyrządowania do zrobotyzowanego systemu spawalniczego - 9/POIR/20]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania i dostawy wraz z uruchomieniem oprzyrządowania do zrobotyzowanego systemu spawalniczego nr 3.0 – stacja 3.3. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241721 Mon, 06 Apr 2020 22:15:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241721 <![CDATA[Nabór pracowników do realizacji projektu „Wdrożenie i realizacja programu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci klas 1-VI szkół podstawowych, w zakresie otyłości i chorób kręgosłupa, w CM ARNICA w Starych Babicach]]> ARNICA Olszewski i Wspólnik Spółka Jawna ogłasza wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie: a. badań kontrolnych, b. rehabilitacji schorzeń kręgosłupa, c. rehabilitacji otyłości, d. wsparcia motywacyjnego – psychologicznego, e. kontroli dietetycznej, wchodzących w skład zadań projektu „Wdrożenie i realizacja programu wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci klas I-VI szkół podstawowych, w zakresie otyłości i chorób kręgosłupa, w CM ARNICA w Starych Babicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Wybór wykonawcy będzie odbywał się z zachowaniem zasady konkurencyjności bez stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych z późn. zm. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241702 Mon, 06 Apr 2020 19:45:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241702 <![CDATA[Usługi projektowe dla przedsięwzięcia (projektu) dotyczy separacji różnych odmian poliolefin, czyli największego reprezentanta grupy tworzyw sztucznych odpadów komunalnych i technicznych. Etap III]]> Przedmiotem zamówienia są usługi projektowe realizowane w ramach projektu pn. „Uzyskanie nowej jakości przemiału z odpadów przemysłowych przy zastosowaniu innowacyjnej metody separacji” dofinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa). Projekt dotyczy separacji różnych odmian poliolefin, czyli największego reprezentanta grupy tworzyw sztucznych odpadów komunalnych i technicznych. Należą do niech wszystkie odmiany Polietylenów PE (PE, LLD-PE, LD-PE, HD-P, UHMW-PE) oraz polipropyleny. Zadanie I: Zaprojektowanie części rozdrabniania linii i dobór systemów tnących w zależności od przetwarzanych odpadów Zadanie II: Zaprojektowanie układu monitorowania parametrów pracy linii oraz parametrów procesu technologicznego Zadanie III: Zaprojektowanie wanny separującej oraz hydrodynamicznego przemieszczania surowca Zadanie IV: Przedstawienie wszystkich założeń niezbędnych do poprawnego wykonania poszczególnych elementów linii do separacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30056 Mon, 06 Apr 2020 18:57:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30056 <![CDATA[Usługi profesjonalnego procesu projektowego]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup Usług profesjonalnego procesu projektowego . Przedmiot zamówienia obejmuje : 1. Stworzenie strategii i działań niezbędnych do opracowania nowego projektu wzorniczego 2. Opracowanie nowego projektu wzorniczego narzędzia VR do świadczenia innowacyjnej usługi edukacyjnej 3. Stworzenie prototypu nowego narzędzia VR do świadczenia innowacyjnej usługi edukacyjnej oraz testy prototypu 4. Doradztwo w zakresie wdrożenia na rynek innowacyjnej usługi edukacyjnej "Lekcje VR" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241697 Mon, 06 Apr 2020 18:51:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241697 <![CDATA[Usługi badawcze polegające na określeniu możliwości separacji różnych odmian poliolefin, czyli największego reprezentanta grupy tworzyw sztucznych odpadów komunalnych i technicznych. Etap II]]> Przedmiotem zamówienia są usługi badawcze polegające na określeniu możliwości separacji różnych odmian poliolefin, czyli największego reprezentanta grupy tworzyw sztucznych odpadów komunalnych i technicznych. Należą do niech wszystkie odmiany Polietylenów PE (PE, LLD-PE, LD-PE, HD-P, UHMW-PE) oraz polipropyleny. Zadanie I: Testowanie możliwości hydroseparacji tworzyw na nowoopracowanych cieczach na stanowisku laboratoryjnym Zadanie II: Testowanie wpływu stopnia rozdrobnienia tworzyw na dokładność hydroseparacji na mieszaninach testowych Zadanie III: Badania wpływu zanieczyszczeń powierzchniowych tworzyw na proces separacji Zadanie IV: Badania wpływu temperatury mieszanin testowych na powtarzalność separacji Zadanie V: Określenie wpływu mieszaniny separacyjnej na późniejsze właściwości przetwórcze uzyskanych przemiałów Zadanie VI: Określenie optymalnych warunków pracy z mieszaninami https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30055 Mon, 06 Apr 2020 18:43:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30055 <![CDATA[Usługa wykonania i dostawa wraz z montażem oprzyrządowania do zrobotyzowanych systemów spawalniczych - 8/POIR/20]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania i dostawy wraz z uruchomieniem oprzyrządowania do zrobotyzowanych systemów spawalniczych nr 1.0 i 2.0. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241696 Mon, 06 Apr 2020 18:20:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241696 <![CDATA[Usługi doradztwa technicznego oraz wzornictwa przemysłowego dla nowego skutera elektrycznego eOSA]]> Przedmiotem zamówienia jest doradztwo techniczne wraz z opracowaniem projektu wzorniczego – designu dla produktu WFM eOSA – nowego skutera elektrycznego. Usługa obejmuje wszystkie koszty związane z doradztwem i projektowaniem, w tym koszty wykorzystania oprogramowania specjalistycznego CAD. Zamówienie realizowane będzie na podstawie mailowego zlecenia (za część doradczą) oraz umowy o dzieło (za część projektową). Kalkulacja ceny oferty powinna zawierać cenę netto za doradztwo oraz oddzielnie za projektowanie, podatek Vat i cenę brutto, bez dodatkowych kosztów. Rozliczenie usługi nastąpi po: - złożeniu do zamawiającego 1-2 stronicowego raportu z doradztwa oraz projektów - zgodnie z zamówieniem i zaakceptowaniu przez Zamawiającego i przedsiębiorcę. - odbiorze usług protokołem – oddzielnie część doradcza, oddzielnie projektowa, - przedstawieniu prawidłowo wystawionej faktury/rachunku. INFORMACJE DOTYCZĄCE RODO ( dla osób fizycznych składających oferty) 1. Przetwarzanie danych osobowych Oferenta, określonych w ofercie, odbywa się na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 2. Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie internetowej www.odo.uw.edu.pl/obowiazek-informacyjny/. 3. Oferent składają ofertę potwierdza, iż zapoznał się z informacją dotyczącą przetwarzania jego danych osobowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241684 Mon, 06 Apr 2020 16:54:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241684 <![CDATA[Pełnienie funkcji inspektora nadzoru w ramach w zadania inwestycyjnego ,,Rewitalizacja rymanowskiego rynku”]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego w trzech branżach: a) konstrukcyjno-budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, c) w specjalności inżynieryjnej drogowej, d) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Rewitalizacja rymanowskiego rynku”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241672 Mon, 06 Apr 2020 15:22:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241672 <![CDATA[Zapytanie Ofertowe nr 1/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi doradczej prowadzącej do opracowania nowego modelu biznesowego zgodnego z główną działalnością Zamawiającego w celu wejścia na nowe rynki zbytu za granicą. Nowy model biznesowy ma na celu opracowanie analiz rynkowych i wskazanie konkretnych działań najbardziej efektywnych pod względem biznesowym zmierzających do zwiększenia działalności eksportowej Zamawiającego oraz zwiększających prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu rynkowego za granicą. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30049 Mon, 06 Apr 2020 15:14:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30049 <![CDATA[ROPS.PSO.3321.US.45.2020 - Wybór osób prowadzących doradztwo specjalistyczne z ekonomii społecznej w ramach projektu Współpraca się opłaca - koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim]]> w ramach projektu Współpraca się opłaca – koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach. Zamówienie podzielono na 2 części: Część I zamówienia - Wybór Wykonawcy do realizacji usługi doradztwa mobilnego z obszaru pt. Nowe możliwości w zakresie koordynacji i integracji usług społecznych przez gminy – aspekty prawne i organizacyjne: Przedmiotem zamówienia jest wybór jednego Wykonawcy do realizacji doradztwa z obszaru pod tytułem Nowe możliwości w zakresie koordynacji i integracji usług społecznych przez gminy – aspekty prawne i organizacyjne w wymiarze 35 godzin zegarowych. Doradztwo będzie realizowane w formie mobilnej, to znaczy w miejscu pracy poszczególnych uczestników doradztwa, na terenie całego województwa śląskiego. Część II zamówienia - Wybór Wykonawcy do realizacji usługi doradztwa mobilnego z obszaru pt. Diagnozowanie i programowanie usług społecznych w Centrum Usług Społecznych. Podmioty ekonomii społecznej jako partner CUS w świadczeniu usług społecznych: Przedmiotem zamówienia jest wybór jednego Wykonawcy do realizacji doradztwa z obszaru pod tytułem Diagnozowanie i programowanie usług społecznych w Centrum Usług Społecznych. Podmioty ekonomii społecznej jako partner CUS w świadczeniu usług społecznych w wymiarze 35 godzin zegarowych. Doradztwo będzie realizowane w formie mobilnej, to znaczy w miejscu pracy poszczególnych uczestników doradztwa, na terenie całego województwa śląskiego. Dokładny opis przedmiotu zamówienia znajduje się w dokumencie Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241666 Mon, 06 Apr 2020 14:53:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241666 <![CDATA[Usługi stomatologiczne realizowane w formie voucherów imiennych dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ”]]> Przedmiotem zamówienia są Kod CPV 85131000-6 Usługi stomatologiczne 1. usługi stomatologiczne nierefundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia realizowane w formie voucherów imiennych dla uczestników projektu „RAMIĘ W RAMIĘ” w ilości 68 szt. Podana liczba voucherów ma jedynie charakter orientacyjny, dlatego też Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia liczby voucherów z przyczyn niezależnych od niego. Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie w sytuacji zakupu mniejszej lub większej ilości voucherów przez Zamawiającego niż prognozowano. 2. Wykonanie usługi odbędzie się po zatwierdzeniu przez Zamawiającego planu leczenia dostarczonego przez Wykonawcę, po przeglądzie stomatologicznym uczestników projektu u lekarza dentysty. 3. Wartość vouchera dostosowana będzie do potrzeb uczestnika określonych podczas pierwszej wizyty (przeglądu stomatologicznego) na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego planu leczenia i ustalona zostanie według katalogu usług objętych przedmiotem zamówienia. 4. Lista usług objętych przedmiotem zamówienia zawiera: a. przegląd stomatologiczny b. leczenie kanałowe, w tym: - wypełnienie światłoutwardzalne jednej powierzchni - wypełnienie światłoutwardzalne dwóch powierzchni - wypełnienie światłoutwardzalne trzech powierzchni c. znieczulenie d. opatrunek stomatologiczny e. mikroproteza acetalowa – 1 ząb f. mikroproteza akrylowa – do 5 zębów g. zdjęcie panoramiczne h. zdjęcie punktowe i. usuniecie zęba j. inne dostosowane do potrzeb leczenia stomatologicznego uczestnika. 5. Przy realizacji przedmiotu zamówienia zastosowanie mają przepisy: a. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018r., poz. 2219), b. ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2018r., poz. 617), c. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019r., poz. 595). 6. Na dokumentację wykonanego przedmiotu zamówienia składa się: a. Wykaz uczestników z danymi osobowymi (imię i nazwisko, nr PESEL),który zostanie przesłany Wykonawcy przez Zamawiającego po podpisaniu umowy b. Kosztorysy wykonania usług indywidualnych dla każdego uczestnika projektu, które Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu po każdej pierwszej wizycie – przeglądzie stomatologicznym uczestników c. Oświadczenia uczestników projektu o wyrażeniu zgody na przekazanie Zamawiającemu informacji dotyczących rodzaju i ilości realizowanych usług. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241643 Mon, 06 Apr 2020 13:07:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241643 <![CDATA[1/04/ZPUR/2020 Opracowanie podręczników do przedmiotów specjalnościowych (Zarządzanie odpadami w przemyśle automotive)]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie podręczników akademickich do przedmiotów specjalnościowych w specjalności Zarządzanie odpadami w przemyśle automotive realizowanej w ramach studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku logistyka na Międzynarodowej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu w projekcie "Wykwalifikowane kadry dla branży automotive na Dolnym Śląsku". The subject of the contract is development of academic textbooks for specialty subjects in the specialty Waste Management in the Automotive Industry implemented as part of bachelor's degree studies in logistics at the International University of Logistics and Transport in Wroclaw in the project "Qualified Staff for the Automotive Industry in Lower Silesia". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241624 Mon, 06 Apr 2020 13:05:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241624 <![CDATA[1/04/ZPU2/2020 Opracowanie podręczników do przedmiotów specjalnościowych (bezpieczeństwo w transporcie)]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie podręczników akademickich do przedmiotów specjalnościowych w specjalności bezpieczeństwo w transporcie realizowanej w ramach studiów I stopnia (licencjackich) na kierunku logistyka na Międzynarodowej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu w projekcie "Zintegrowany program rozwoju uczelni gwarancją sukcesu studentów". The subject of the contract is development of academic textbooks for specialty subjects in the specialty Transport Safety implemented as part of bachelor's degree studies in logistics at the International University of Logistics and Transport in Wroclaw in the project "Integrated University Development Program as a Guarantee of Student Success". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241611 Mon, 06 Apr 2020 13:02:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241611 <![CDATA[Unieważnienie postępowania Nr 007/2019 pt. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,99 MW na terenie nieczynnego zbiornika retencyjnego wraz z przyłączem do sieci dystrybucji energii elektrycznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 ÷ 2020” - czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu RPPK.03.01.00-18-0076/17-00”]]> I. ZAMAWIAJĄCY: ZAKŁADY CHEMICZNE "Siarkopol" TARNOBRZEG Sp. z o. o. 39-400 Tarnobrzeg; ul. Chemiczna 3 NIP 867-19-93-417; REGON 831220876; BDO 000020719 KRS 0000062697; Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego informują o unieważnieniu Postępowania ofertowego Nr 007/2019 pt. „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1,99 MW na terenie nieczynnego zbiornika retencyjnego wraz z przyłączem do sieci dystrybucji energii elektrycznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 ÷ 2020” - czysta energia, Działanie 3.1 Rozwój Odnawialnych Źródeł Energii. Przedsięwzięcie jest realizowane w ramach projektu RPPK.03.01.00-18-0076/17-00”. ZAKŁADY CHEMICZNE "Siarkopol" TARNOBRZEG Sp. z o. o. na podstawie postanowień ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 007/2019 do ww. postępowania podjęły decyzję o: 1) uchyleniu decyzji o wyborze oferty firmy ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu. 2) unieważnieniu Postępowania ofertowego Nr 007/2019 bez wybrania którejkolwiek z przedstawionych ofert. Uzasadnienie: ZAKŁADY CHEMICZNE "Siarkopol" TARNOBRZEG Sp. z o. o. (dalej Zamawiający) przeprowadził postępowanie ofertowe na realizację przedmiotowego zamówienia. W dniu 10.01.2020 dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, którą założyła firma ML System S.A. z siedzibą w Zaczerniu (dalej Wykonawca). Zamawiający stwierdza, że postępowanie ofertowe obarczone było wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy i na podstawie zapisów Zapytania Ofertowego Nr 007/2019; par. XI; pkt 1 unieważnia ww. postępowanie ofertowe. Wada polega na niewłaściwym oszacowaniu ilości mas ziemnych koniecznych do niwelacji terenu pod budowę przedmiotu zamówienia. Zamawiający w odpowiedzi na pytania do postępowania, na podstawie informacji uzyskanych od wykonawcy Projektu Budowlanego, podał ilość mas ziemnych koniecznych do osiągnięcia rzędnej terenu zapisanej w dokumentacji. W wyniku inwentaryzacji geodezyjnej przeprowadzonej przez Wykonawcę okazało się że ta ilość jest znacznie niedoszacowana. W związku z tym koszt niwelacji terenu znacznie przekracza szacunki Wykonawcy. Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego o zmianę lokalizacji inwestycji pozwalającej na wykonanie instalacji w cenie zaproponowanej w Ofercie, wskazując, że nie podejmie się wykonania inwestycji w tej lokalizacji, z powodu niezawinionego przez siebie niedoszacowania niezbędnych robót niwelacyjnych. Zamawiający nie przewiduje innej lokalizacji dla wykonania inwestycji. W tych okolicznościach Zamawiający podjął decyzję o uchyleniu decyzji o wyborze oferty, a także o unieważnieniu postępowania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241632 Mon, 06 Apr 2020 13:00:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241632 <![CDATA[Usługi badawcze polegające na określeniu możliwości separacji różnych odmian poliolefin, największego reprezentanta grupy tworzyw sztucznych odpadów komunalnych i technicznych. Etap I]]> Przedmiotem zamówienia są usługi badawcze polegające na określeniu możliwości separacji różnych odmian poliolefin, największego reprezentanta grupy tworzyw sztucznych odpadów komunalnych i technicznych. Należą do niech wszystkie odmiany Polietylenów PE (PE, LLD-PE, LD-PE, HD-P, UHMW-PE) oraz polipropyleny. Zadanie I: Analiza wybranych odpadów z poliolefin pod kątem rozkładu gęstości Zadanie II: Wybór cieczy wykazujących mieszalność do sporządzenia mieszanin stosowanych do hydroseparacji Zadanie III: Analiza zwilżalności różnych grup poliolefin cieczami testowymi Zadanie IV: Opracowanie 2-3 składów mieszanin stosowanych w hydroseparacji tworzyw z grupy poliolefin Zadanie V: Badania właściwości fizycznych, czystości obecnie wytwarzanych przez konkurencyjne firmy przemiałów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30041 Mon, 06 Apr 2020 12:49:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30041 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 3/PP/2020 - Zaproszenie do składania ofert na świadczenia usług w zakresie budowania wolontariatu w szkole psów przewodników w ramach projektu „Budowa kompleksowego systemu szkolenia i udostępniania osobom niewidomym psów przewodników oraz zasad jego finansowania”.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie budowania wolontariatu w czterech szkołach psów przewodników. Wszystkie usługi w zakresie budowania wolontariatu powinny być realizowane z uwzględnieniem odmiennych doświadczeń i zasad funkcjonowania każdej z organizacji oraz rodzajów wolontariatu świadczonych przez nią. Powinny uwzględniać otoczenie i historię każdej z organizacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241615 Mon, 06 Apr 2020 12:31:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241615