Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi inne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 21 Aug 2019 20:50:57 +0200 <![CDATA[Zapytanie ofertowe NR 10/NP/WM/2019]]> Związek Młodzieży Wiejskiej w ramach procedury zapytania ofertowego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy w ramach projektu pt.: „NOWA PERSPEKTYWA”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, IX Oś Priorytetowa – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202076 Wed, 21 Aug 2019 20:48:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202076 <![CDATA[USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ PSYCHOLOGA TRANSPORTU]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w projekcie przez psychologa transportowego, którego zadaniem będzie realizowanie zadań i badań w projekcie, stanowiących kontynuację zadań i badań na etapie prac rozwojowych oraz dokumentowanie opracowywania systemu wspomagania procesu szkolenia i doskonalenia kierowców w zakresie swojej specjalności we współpracy z resztą zespołu projektowego. 2. Psycholog transportu będzie kontynuował prace na VII, VIII i IX PGT, szczególnie w aspektach związanych z weryfikowaniem danych dotyczących cech kierowcy i tworzeniu jego profilu. Odpowiedzialny będzie za integrację całego systemu wraz z doskonaleniem prototypu symulatora w dziedzinach dotyczących ich specjalności. 3. Wymiar zaangażowania oszacowany jest na maksymalnie 300 h pracy. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia mniejszej liczby godzin, stosownie do przebiegu prac objętych projektem, jednak nie mniej niż 80% maksymalnej liczby godzin. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202075 Wed, 21 Aug 2019 20:45:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202075 <![CDATA[Przygotowanie oraz realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej platformy LookRoom]]> Zamówienie w ramach realizacji Projektu: „CinematicVR” o numerze POPW.01.01.02-18-0032/17 w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej platformy LookRoom. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1197855 Wed, 21 Aug 2019 20:39:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1197855 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 1/NJzP/2019 na realizację zamówienia w zakresie indywidualnych form wsparcia dla uczestników projektu pn. „Nowe Jutro z POWER-em - program zwiększania aktywności zawodowej małopolskich NEET's !”]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie indywidualnych form wsparcia w ramach projektu pn. „Nowe Jutro z POWER-em - program zwiększania aktywności zawodowej małopolskich NEET's !". Zamówienie składa się z następujących części: Część A Przeprowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego przez psychologa. Przeprowadzenie indywidualnego wsparcia psychologicznego przez psychologa mającego na celu pełne i skuteczne przygotowanie IPD. Psycholog zapewni uczestnikom specjalistyczne wsparcie ułatwiające rozwiązanie problemu zawodowego, ponadto będzie pomocny we wsparciu uczestników pod względem występujących u nich zaburzeń, np. psychicznych kosztów pozostawania bez pracy oraz przyczyni się do większego zmotywowania uczestników m.in. do znalezienia pracy i zmiany swojej sytuacji zaw.. Wsparcie psychologa pozwoli uczestnikom na lepsze poznanie swojej osoby np. mocnych i słabych stron, wzmocni poczucie własnej wartości. Elementem wspomagającym proces wsparcia motywacyjnego będą prowadzone testy psychologiczne, które posłużą poznaniu predyspozycji oraz cech osobowości ważnych z punktu widzenia poszukiwania pracy. Testy pozwalają na zbadanie natężenia cech takich jak sumienność, ekstrawersja - introwersja, ugodowość, otwartość na doświadczenia, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, poziom kompetencji społecznych itp. Wsparcie psychologiczne będzie niezwykle przydatne dla osób m.in. o niskich kwalifikacjach, czy zajmujących się osobami zależnymi. O potrzebie skierowania na spotkanie z psychologiem zdecyduje doradca zawodowy. Część B Przeprowadzenie indywidualnego pośrednictwa pracy przez pośrednika pracy. Pośrednictwo pracy ma na celu udzielanie pomocy osobom młodym pozostającym bez pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych. Usługa polegać będzie na pozyskaniu ofert pracy zgodnych z oczekiwaniami, predyspozycjami i kwalifikacjami uczestnika projektu, a także możliwościami lokalnego rynku pracy, co da szansę na uzyskanie w krótkim czasie zatrudnienia. Pośrednictwo pracy dostarczy uczestnikowi projektu nie tylko oferty pracy, ale przede wszystkim wyposaży osobę młodą w umiejętność poruszania się po rynku pracy i samodzielnego poszukiwania pracy. Pośrednictwo pracy będzie bazowało na IPD i będzie wspierało uczestnika projektu w dojściu do zatrudnienia. Każdemu UP przedstawione zostaną min. 3 oferty pracy. Pośrednictwo pracy będzie miało charakter ciągły i będzie towarzyszyć każdej formie aktywizacji, a pośrednik pracy będzie miał obowiązek monitorować aktywność uczestnika projektu w poszukiwaniu pracy, kładąc nacisk na samodzielność osoby młodej w podejmowaniu działań w zakresie poszukiwania przez nią pracy. Część C Przeprowadzenie zatrudnienia wspieranego przez Trenera Zatrudnienia Wspieranego. Metoda pracy trenera zatrudnienia wspieranego (TZW) przeznaczona będzie do pracy z osobami, które mają największe problemy na rynku pracy (z niepełnosprawnościami, bez kwalifikacji). O konieczności tego typu wsparcia zdecyduje doradca zawodowy wspólnie z Uczestnikiem podczas pracy nad IPD. Trener Zatrudnienia Wspieranego będzie towarzyszył uczestnikowi projektu w działaniach projektowych wzmacniając jego aktywność edukacyjną i zawodową. Takie podejście pomoże w zmianie zachowania, prowadzi do szybkich i trwałych zmian, a w konsekwencji do zwiększenia szans uczestnika projektu na podniesienie kwalifikacji oraz znalezienie i utrzymanie zatrudnienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w dołączonym zapytaniu ofertowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202074 Wed, 21 Aug 2019 20:36:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202074 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na przygotowanie modelu biznesowego dotyczącego internacjonalizacji działalności Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowo - Handlowego Spółka Jawna "STEFIK" Stachowicz i Spółka w związku z planowanym do realizacji projektem w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowania modelu biznesowego dotyczącego internacjonalizacji działalności Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Usługowo - Handlowego Spółka Jawna "STEFIK" Stachowicz i Spółka na rynkach greckim, tureckim i chorwackim https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22547 Wed, 21 Aug 2019 19:58:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22547 <![CDATA[Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych i dostarczenie w/w do siedziby Zamawiającego, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami, na potrzeby przewidzianego udziału w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2019 w dniach 10 września 2019 – 13 września 2019 oraz Międzynarodowych Targach Górnictwa, Surowców Naturalnych i Technologii MINEX 2019, Izmir (Turcja) w dniach 23 październik 2019 – 26 październik 2019 dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami.]]> Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych i dostarczenie w/w do siedziby Zamawiającego, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami, na potrzeby przewidzianego udziału w Międzynarodowych Targach Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego KATOWICE 2019 w dniach 10 września 2019 – 13 września 2019 oraz Międzynarodowych Targach Górnictwa, Surowców Naturalnych i Technologii MINEX 2019, Izmir (Turcja) w dniach 23 październik 2019 – 26 październik 2019 dla beneficjentów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO TO BRAND, zgodnie z otrzymanymi od Zamawiającego założeniami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202062 Wed, 21 Aug 2019 17:42:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202062 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy na realizację usług Psychologa / psychoterapeuty w ramach realizacji projektu WND-RPSL.09.02.02-24-03C8/17-008 pt. „Kłobuckie Centrum Usług Społecznych”.]]> Przedmiotem postępowania jest wybór wykonawcy świadczącego usługę prowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego oraz psychoterapii dla rodziców, dzieci i młodzieży - uczestników projektu „Kłobuckie Centrum Usług Społecznych” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202052 Wed, 21 Aug 2019 16:16:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202052 <![CDATA[Stworzenie animacji promocyjno-reklamowych usług oferowanych przez Zleceniodawcę z uwzględnieniem aspektów informacyjnych i instruktażowych umożliwiających promocję wśród profesjonalistów z branży IT oraz w mediach.]]> Zamówienie obejmować będzie stworzenie cyklu 6 materiałów filmowych trwających od 30 do 90 sekund każdy. Celem materiałów jest promocja i prezentacja funkcjonalności (wraz z instruktażem) aktualnych usług oferowanych przez Spółkę zmawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202045 Wed, 21 Aug 2019 16:08:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202045 <![CDATA[Pełnienie funkcji Specjalisty ds. zamówień publicznych w projekcie pn: „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy II w części dotyczącej CKZiU w Strzelinie”]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Specjalisty ds. zamówień publicznych w projekcie nr RPDS.10.04.01-02-0021/18 pn. „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy II w części dotyczącej CKZiU w Strzelinie” w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania nr 10.4.1. Dostosowanie systemów szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w okresie jego realizacji, czyli od 2 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201814 Wed, 21 Aug 2019 15:48:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201814 <![CDATA[1-08-2019 POIR.03.03.03-24-0017/16]]> 1/ rezerwację i zakup biletów lotniczych a/ przewóz 3 osób na trasie Katowice – Dubaj – Katowice b/ bilety z 1 bagażem podręcznym i 1 bagażem rejestrowanym c/ data wylotu – 15.09.2019 r., data powrotu – 20.09.2019 r. d/ linie lotnicze, którymi będzie realizowane połączenie muszą być zrzeszone w Międzynarodowych Zrzeszeniu Przewoźników Powietrznych e/ wylot i powrót musi być na to samo lotnisko. 2/ rezerwację miejsc hotelowych z wyżywieniem a/ 3 pokoje jednoosobowe dla 3 osób ze śniadaniem w cenie b/ standard hotelu minimum 4*, standard europejski c/ hotel powinien się znajdować maksymalnie 3 km od tagów (liczone drogą publiczną według aplikacji Google Maps) d/ hotel powinien posiadać dostęp do internetu bezprzewodowego (wifi) e/ w cenę zakwaterowania musi być wliczony transfer z lotniska do hotelu i z hotelu na lotnisko, a tak że codzienne transfery z hotelu na targi w godzinach porannych i z targów do hotelu w godzinach popołudniowych. f/ hotel powinien posiadać ocenę na portalu Booking com minimum 7,8 przy minimum 1000 opinii. 3/ ubezpieczenie podróżne a/ KL minimum 60 000 EUR, b/ NNW minimum 15 000 PLN, c/ BP minimum 1000 PLN, d/ OC minimum 30 000 EU https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202043 Wed, 21 Aug 2019 15:45:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202043 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru podmiotu świadczącego usługi indywidualnego doradztwa zawodowego dla Uczestników Projektu, dofinansowanego w ramach RPO WL w latach 2014-2020]]> GRANTUNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. ul. Mełgiewska 30 F, 20-234 Lublin Zamówienie udzielane jest w ramach Projektu „Inteligentny rozwój Twoich kwalifikacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.4 Programy typu outplacement w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, termin realizacji 01.05.2019 – 01.04.2020, nr Projektu – RPLU.10.04.00-06-0040/18 Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie Indywidualnego Doradztwa zawodowego wraz z Indywidualnym Planem Działania (IPD) przez Wykonawcę, po procesie rekrutacji dla 60 osób, średnio 6h (zegarowych) / uczestnika projektu. Liczba spotkań i czas trwania ustalane będą indywidualnie z Doradcą zawodowym, dostosowane do potrzeb uczestnika projektu. Liczba uczestników projektu, dla których będzie przeprowadzone doradztwo – 60 osób z terenu Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, które utraciły zatrudnienie w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (z przyczyn dotyczących zakładu pracy) w tym m.in.; 50% os. o niskich kwalifikacjach (do ISCED 3 włącznie), 10% os. po 50 roku życia, 5% os. z niepełnosprawnościami, zamieszkujące teren Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego, tj. gminy: Głusk, Jabłonna, Jastków Konopnica, Lubartów(miasto),Lublin, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wólka (os. fiz. zamieszkujące na obszarze LOF zg. z KC). Termin realizacji zamówienia: Sierpień 2019 – Listopad 2019. Doradztwo zawodowe zakłada objęcie wszystkich uczestników projektu, połączone z przygotowaniem IPD, zgodnie ze standardami określonymi w ustawie o promocji i zatrudnieniu i instytucjach rynku pracy. KOD CPV: 85312320-8 usługi doradztwa https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202041 Wed, 21 Aug 2019 15:39:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202041 <![CDATA[Kompleksowa organizacja wyjazdu na targi Research & Technology Hannover Messe 2020 w Hanowerze, Niemcy]]> Wykonanie usługi zorganizowania wyjazdu na targi Research & Technology Hannover Messe 2020 w Hanowerze, Niemcy w celu promocji małopolskich startupów, internacjonalizacji ich działalności, promocji programu dla startupów Economic Accelerator oraz promocji oferty gospodarczej Małopolski w ramach projektu „Małopolska Startup Rocket”. W wyjeździe weźmie udział 7 osób – 5 przedstawicieli startupów oraz 2 koordynatorów projektu. Wydarzenie objęte niniejszym zamówieniem: Research & Technology Hannover Messe w Hanowerze, Niemcy (20-24 kwietnia 2020) https://www.hannovermesse.de/home Projekt „Małopolska Startup Rocket” o nr PRMP.03.03.01-12-0588/18 jest realizowany w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej Gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22542 Wed, 21 Aug 2019 15:30:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22542 <![CDATA[Usługa realizacji profesjonalnego procesu projektowego dla opracowania projektu nowego produktu typu "houseboat" (Dom na wodzie) wraz z doradztwem w zakresie wdrożenia nowego produktu na rynek.]]> Koncepcja projektowa Projekt szczegółowy Projekt wykonawczy Prace studialne Strategia marketingowa Testy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202034 Wed, 21 Aug 2019 15:27:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202034 <![CDATA[Wynajęcie sal szkoleniowych na doradztwo indywidualne i grupowe]]> Wyłonienie podmiotów, które mają zaplecze w postaci sal szkoleniowych, na obszarze objętym projektem czyli Powiat Gołdapski, Olecki, Giżycki, Węgorzewski oraz Ełcki (Prostki, Kalinowo, Stare Juchy), na przeprowadzenie konsultacji indywidualnych z psychologiem, doradcą zawodowym, coachem, indywidualnych programów terapeutycznych, treningu rozwoju osobistego, poradnictwa zawodowego, coachingu kariery, zajęć aktywizująco zawodowych,pośrednictwa pracy dla 56 osób wykluczonych społecznie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201676 Wed, 21 Aug 2019 15:26:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201676 <![CDATA[Usługa przewozu dzieci i młodzieży do i z Placówki Wsparcia Dziennego dla dzieci i młodzieży w miejscowości Jeżówka w gminie Wolbrom]]> Transport Uczestników/czek projektu (dzieci i młodzieży) do i z Świetlicy Marzeń Miejsce realizacji: z miejsca zamieszania Uczestników/czek do Świetlicy Marzeń, Jeżówka 166A, 32-340 Wolbrom i z powrotem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202030 Wed, 21 Aug 2019 15:21:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202030 <![CDATA[Wynajem domu wielorodzinnego do prowadzenia dziennego domu opieki medycznej]]> Budynek wolnostojący z ogrodem, działką i altaną https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201406 Wed, 21 Aug 2019 14:54:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201406 <![CDATA[Realizacja nasadzeń na terenie zieleńca przy ul. Cmentarnej 3a.]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja nasadzeń na terenie zieleńca przy ul. Cmentarnej 3a. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201957 Wed, 21 Aug 2019 14:48:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201957 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 3/2019 - Usługa przygotowania trzech planów treningowych i testy w warunkach rzeczywistych w celu przeprowadzenia badań sprawdzających i weryfikujących działanie opracowanych systemów w kontenerze (1 usługa)]]> Usługa przygotowania trzech planów treningowych i testy w warunkach rzeczywistych w celu przeprowadzenia badań sprawdzających i weryfikujących działanie opracowanych systemów w kontenerze (1 usługa) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202009 Wed, 21 Aug 2019 14:43:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202009 <![CDATA[ROPS.PSO.3321.US.90.2019 - Zakup usług medycznych dla dzieci - uczestników projektu W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usług medycznych polegających na zapewnieniu konsultacji specjalistycznych dla dzieci zgłoszonych do przysposobienia oraz przysposobionych – uczestników projektu pod nazwą W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Zamówienie zostało podzielone na sześć części, których opis zamieszczono w rozdziale I. Przedmiot zamówienia zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202003 Wed, 21 Aug 2019 14:37:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202003 <![CDATA[„Dowóz osób z terenu gminy Tryńcza do Dziennego Domu Seniora w Wólce Małkowej”]]> 1. W ramach zamówienia przewiduję się przewóz max. 15 osób na terenie gminy Tryńcza z miejsca zamieszkania uczestników projektu do Dziennego Domu Seniora „Dom Miłosierdzia” w Wólce Małkowej oraz powrót do miejsca zamieszkania Uczestników projektu. 2. Zamówienia realizowane będzie od dnia podpsiania umowy do 31.07.2021 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201978 Wed, 21 Aug 2019 14:19:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201978 <![CDATA[Wynajem krytej pływalni.]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w postaci wynajmu infrastruktury krytej pływalni do celów realizacji projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do zapytania https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201979 Wed, 21 Aug 2019 14:06:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201979 <![CDATA[Wykonanie analizy, opisu, porównania i integracji systemu webinarów]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analizy, opisu, porównania i integracji systemu webinarów w ramach projektu ,,Przygotowanie i udostępnienie multimedialnych zasobów wspierających proces doradztwa zawodowego" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi Priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.14 Rozwój narzędzi dla uczenia się przez całe życie zwanego w dalszej części Zapytania ofertowego Projektem. Analiza, opisu, porównania i integracji systemu webinarów dotyczy portalu/aplikacji opracowywanego i tworzonego w formie prototypu w ramach Projektu. Poprzez WEBINAR Zamawiający rozumie rodzaj internetowego seminarium, prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii webcast w ramach portalu/aplikacji, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie (doradca, pracodawca, nauczyciel, mentor) a uczestnikami (zalogowany i zarejestrowany na portalu uczeń, użytkownik portalu), z wykorzystaniem wirtualnych narzędzi. W swojej formie ma przypominać on tradycyjne spotkanie i umożliwić komunikację na odległość drogą internetową. Webinaria wykorzystywane będą głównie jako narzędzia szkoleniowe i konsultacyjne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201969 Wed, 21 Aug 2019 13:51:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201969 <![CDATA[Pełnienie funkcji Specjalisty ds. zamówień publicznych w projekcie pn: Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy II w części dotyczącej CKZiU w Ludowie Polskim]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji Specjalisty ds. zamówień publicznych w projekcie nr RPDS.10.04.01-02-0021/18 pn. „Szkolnictwo zawodowe w Powiecie Strzelińskim bliżej rynku pracy II w części dotyczącej CKZiU w Ludowie Polskim” w ramach Osi Priorytetowej 10 Edukacja, Działania 10.4 Dostosowanie systemów szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałania nr 10.4.1. Dostosowanie systemów szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w okresie jego realizacji, czyli od 2 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201810 Wed, 21 Aug 2019 13:47:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201810 <![CDATA[Wynajem krytej pływalni.]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w postaci wynajmu infrastruktury krytej pływalni do celów realizacji projektu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201953 Wed, 21 Aug 2019 13:46:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201953 <![CDATA[Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego (nr ogłoszenia 1199945) na: Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego dla miejscowości Pyrzyce o tytule „Wymiana elementów placu zabaw w Parku M. Matusiaka” dla potrzeb projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”]]> Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" uprzejmie informuje, że Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania ofertowego na Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego dla miejscowości Trzcińsko Zdrój o tytule „Grill pod chmurką” dla potrzeb projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej została wybrana oferta przygotowana przez: Zakład Komunalny w Trzcińsku – Zdroju Paweł Kuflowski - Kierownik, Ul. Rynek 15, 74-510 Trzcińsko – Zdrój Wybrana oferta spełniła wszystkie wymagania opisane w ogłoszeniu nr 1199945 i jest jedyną złożoną ofertą w zapytaniu. Dokładne informacje dotyczące wszystkich ofert znajdują się w załączonej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201966 Wed, 21 Aug 2019 13:42:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201966 <![CDATA[Mediacje alimentacyjne dla uczestników projektu „Kurs na rodzinę: współfinansowane ze środków Unii Europejskiej]]> Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie w ramach realizacji projektu „Kurs na rodzinę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego planuje zorganizować mediacje rodzinne- alimentacyjne dla 2 uczestników projektu „Kurs na rodzinę” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22533 Wed, 21 Aug 2019 13:33:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22533 <![CDATA[Kompleksowa usługa doradcza w zakresie projektowania materiałów promocyjnych, reklamowych i stron internetowych, przygotowanych do odbiorców z Bułgarii, Rumunii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Serbii.]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowej usługi doradczej w zakresie projektowania materiałów promocyjnych, reklamowych i stron internetowych, przygotowanych do odbiorców z Bułgarii, Rumunii, Ukrainy, Wielkiej Brytanii i Serbii. Usługa będzie polegała na dostosowaniu języka przekazu do potrzeb poszczególnych rynków z uwzględnieniem różnic kulturowych na rynku docelowym: Część 1: Rumunia Część 2: Bułgaria Część 3: Serbia Część 4: Wielka Brytania Część 5 Ukraina szczegółowy opis znajduje się w załączniku do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201958 Wed, 21 Aug 2019 13:24:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201958 <![CDATA[Usługa przeprowadzenia doradztwa zawodowego]]> Usługa przeprowadzenia doradztwa edukacyjno-zawodowego wraz z wydaniem Indywidualnego Planu Działania dla 181 uczniów Technikum Informatycznego SCI, uczestników projektu „Skuteczne kształcenie zawodowe w Technikum SCI”, w wymiarze 710 h łącznie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201955 Wed, 21 Aug 2019 13:24:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201955 <![CDATA[Usługa polegająca na wykonaniu analizy jakości powietrza w obrębie 23 gmin należących do ZIT BTOF (obszar ZIT BTOF stanowi załącznik nr 5) w okresie od 15 września 2019r. do 10 grudnia 2019r. wraz z oceną napływów emisji zanieczyszczeń (pyłu PM 10 i PM 2,5) oraz niebezpiecznych związków chemicznych (gazów) uwalniających się w trakcie spalania odpadów, takich jak np.: (PID, HCL, HCN, CO, SO2, NO2, formaldehydy).]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu analizy jakości powietrza w obrębie 23 gmin należących do ZIT BTOF (obszar ZIT BTOF stanowi załącznik nr 5) w okresie od 15 września 2019r. do 10 grudnia 2019r. wraz z oceną napływów emisji zanieczyszczeń (pyłu PM 10 i PM 2,5) oraz niebezpiecznych związków chemicznych (gazów) uwalniających się w trakcie spalania odpadów, takich jak np.: (PID, HCL, HCN, CO, SO2, NO2, formaldehydy). Celem analizy jest zbadanie zróżnicowania przestrzennego i czasowego jakości powietrza na terenie całego obszaru ZIT BTOF w oparciu o połączone techniki pomiarowe (bezzałogowego statku powietrznego i specjalnej głowicy pomiarowej wykrywającej niebezpieczne związki chemiczne charakterystyczne dla spalania substancji niedozwolonych oraz pyły PM 2,5 i PM10 i analizy matematyczne (modelowanie tych pomiarów i kompensacja ich z wynikami PMŚ). Ocenę napływów należy wykonać z użyciem modelowania matematycznego transportu i przemian substancji w powietrzu, uwzględniającego m.in. dane emisyjne i dane meteorologiczne. W ramach zadania wykonane mają zostać loty (co najmniej 3 loty na wskazanym obszarze) nad wszystkimi gminami, miastami i powiatami tworzącymi ZIT BTOF. Efektem wykonywania lotów i pomiarów o różnych porach dnia oraz w różnych warunkach atmosferycznych przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania będzie określenie wpływu zanieczyszczeń pojawiających się nad wskazanymi obszarami z gmin ościennych oraz wpływu zanieczyszczeń generowanych przez miasta i gminy na gminy i powiaty sąsiednie (migracja zanieczyszczeń). Szczegółowy opis - Załącznik nr 2 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22532 Wed, 21 Aug 2019 13:19:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/22532 <![CDATA[Zapytanie ofertowe - organizacja stoiska na targach Cosmoprof Bolonia 2020]]> 1. Wynajem powierzchni wystawienniczej - wynajem powierzchni wystawienniczej 20 m2 narożne otwarte z dwóch stron w pawilonie nr 16, przy głównym ciągu komunikacyjnym, w centralnej części hali 2. Opłata rejestracyjna - opłata administracyjna / wpisowe - rejestracja firmy w katalogu wystawców 3. budowa powierzchni wystawowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201949 Wed, 21 Aug 2019 13:10:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201949 <![CDATA[Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego (nr ogłoszenia 1199906) na: Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego dla miejscowości Chwarszczany o tytule „Doposażenie placu zabaw” dla potrzeb projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”]]> Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" uprzejmie informuje, że Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania ofertowego na Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego dla miejscowości Chwarszczany o tytule „Doposażenie placu zabaw” dla potrzeb projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej została wybrana oferta przygotowana przez: Stowarzyszenie „Nasz Gudzisz”, Gudzisz 23B, 74-407 Boleszkowice Wybrana oferta spełniła wszystkie wymagania opisane w ogłoszeniu nr 1199906 i jest jedyną złożoną ofertą w zapytaniu. Dokładne informacje dotyczące wszystkich ofert znajdują się w załączonej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201948 Wed, 21 Aug 2019 13:10:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201948 <![CDATA[Zamówienia z dnia 21.08.2019 r. na dostarczenie usługi: konsultacje z psychologiem, coaching indywidualny, indywidualne programy terapeutyczne, trening umiejętności społecznych, trening rozwoju osobistego]]> Dostarczenie usługi: konsultacje z psychologiem, coaching indywidualny, indywidualne programy terapeutyczne, trening umiejętności społecznych, trening rozwoju osobistego w ramach Projektu „Energicznie w lepszą przyszłość" 44 osobom wykluczonym społecznie z następującego obszaru: Warmińsko-Mazurskiego-powiat ełcki: Ełk(gmina miejska), Ełk(gmina wiejska) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201926 Wed, 21 Aug 2019 12:26:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201926 <![CDATA[Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego (nr ogłoszenia 1199857) na: Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego dla miejscowości Pyrzyce o tytule „Wymiana elementów placu zabaw w Parku M. Matusiaka” dla potrzeb projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”]]> Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" uprzejmie informuje, że Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania ofertowego na Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego dla miejscowości Pyrzyce o tytule „Wymiana elementów placu zabaw w Parku M. Matusiaka” dla potrzeb projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej została wybrana oferta przygotowana przez: Pyrzyckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., Ul. Kościuszki 26, 74-200 Pyrzyce Wybrana oferta spełniła wszystkie wymagania opisane w ogłoszeniu nr 1199857 i jest jedyną złożoną ofertą w zapytaniu. Dokładne informacje dotyczące wszystkich ofert znajdują się w załączonej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201920 Wed, 21 Aug 2019 12:04:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201920 <![CDATA[„Kompleksowa usługa organizacji pikniku promującego projekt „Aktywna Dolina Rzeki Warty” w ramach projektu „Aktywna Dolina Rzeki Warty”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu pikniku promującego projekt „Aktywna Dolina Rzeki Warty”. 2. Zadanie realizowane jest w ramach projektu „Aktywna Dolina Rzeki Warty, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie VI.2.1. Rozwój gospodarki turystycznej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 do OWZ – Opis przedmiotu zamówienia. Uwaga: W związku z funkcjonalnością portalu nie jest możliwe zamieszczenie załączników większych niż 20 MB. Wszystkie załączniki są dostępne na stronie Zamawiającego - www.bip.powiatzdunskowolski.pl. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201595 Wed, 21 Aug 2019 12:03:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201595 <![CDATA[Asystent osoby z niepełnosprawnością, osoby zależnej, niesamodzielnej, z chorobą demencyjną, otępienną.]]> W ramach realizacji projektu Kalejdoskop. Usługi asystentury społecznej i opiekuńczej Stowarzyszenie YAVA zatrudni asystentów osób z niepełnosprawnością, osób zależnych, niesamodzielnych, osób z chorobami demencyjnymi, otępiennymi. Zakres obowiązków w ramach wykonywanej pracy: Asystent ma kompensować osobie niepełnosprawnej jej dysfunkcję, w tym, poprzez zwiększanie wiary we własne siły i możliwości. Asystenci (zespół ok 10os.) będą działać w obszarach aktywizacji społecznej, edukacyjnej i zawodowej, w ramach czynności zamawianych zgodnie z regulaminem świadczenia usług: -wspólne spędzanie czasu wolnego mające na celu rozwój aktywności społecznej, zainteresowań, organizacji czasu wolnego, -pomoc w przemieszczaniu się po mieście m.in. do punktów usługowych, do lekarza, na rehabilitację, do pracy, do szkoły, itp -wspólna aktywność rekreacyjna, -towarzyszenie osobom niepełnosprawnym i niesamodzielnym w imprezach kulturalnych, -wsparcie w obowiązkach domowych, -pomoc w rozwoju: zainteresowań, umiejętności planowania czasu, umiejętności interpersonalnych. Sposób świadczenia usługi: 7 dni w tygodniu, w trybie godzinowym, zgodnie z zamówieniami osób zamawiających wsparcie. Zwrot kosztów dojazdu do osoby objętej asystenturą. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do podjęcia pracy w ramach projektu dodatkowo odbędą bezpłatnie szkolenie, które podniesie ich kompetencje i wiedzę w zakresie opieki i asystentury, zwłaszcza w odniesieniu do osób z niepełnosprawnością, osób przewlekle chorych, ze znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej (na wózkach, z niepełnosprawnością wielokończynową - trwale unieruchomione w łóżku, z niepełnosprawnością sprzężoną), osób starszych (zwłaszcza ze schorzeniami demencyjnymi), opieki higienicznej, elementów rehabilitacji, psychologii. Prowadzący szkolenie - osoby o poświadczonym doświadczeniu i wiedzy z zakresu asystentury społecznej. Szkolenie zakończone egzaminem wewnętrznym, którego pomyślne zdanie poświadczone będzie certyfikatem/zaświadczeniem. Udział w szkoleniu i zdanie egzaminu jest warunkiem obligatoryjnym dla podjęcia pracy w charakterze Asystenta w ramach projektu, z wyjątkiem osób o udokumentowanych kwalifikacjach/doświadczeniu z zakresu pełnienia obowiązków asystenta/opiekuna. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201504 Wed, 21 Aug 2019 11:40:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201504 <![CDATA[Informacja o wyniku postępowania w ramach zapytania ofertowego (nr ogłoszenia 1199828) na: Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego dla miejscowości Płońsko o tytule „Remont dachu świetlicy wiejskiej” dla potrzeb projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw”]]> Stowarzyszenie "Lider Pojezierza" uprzejmie informuje, że Wykonawcą wyłonionym w wyniku postępowania ofertowego na Wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego dla miejscowości Płońsko o tytule „Remont dachu świetlicy wiejskiej” dla potrzeb projektu „Poszukiwacze zaginionych inicjatyw” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WZ 2014-2020, Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej nie została złożona żadna oferta. Dokładne informacje dotyczące wyniku postępowania znajdują się w załączonej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201914 Wed, 21 Aug 2019 11:35:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1201914