Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi inne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sun, 12 Jul 2020 19:31:58 +0200 <![CDATA[Pełnienie funkcji specjalistki/ty ds. tekstu łatwego i tworzenia materiałów edukacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w projekcie „SoVo - dostępne radio internetowe”]]> Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji specjalistki/ty ds. tekstu łatwego i tworzenia materiałów edukacyjnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w projekcie „SoVo - dostępne radio internetowe” w wymiarze 56 godzin (połowa wymiaru miesięcznego) w miesiącu VII 2020 r. oraz 112 godzin miesięcznie przez okres VIII 2020 r. – IX 2022 r. UWAGA: Informacja o ogłoszeniu opublikowana w imieniu Partnera projektu "SoVo - dostępne radio internetowe”: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ul. Głogowa 2B, 02-639 Warszawa ilekroć w zapytaniu lub ogłoszeniu jest mowa o Zamawiającym, należy mieć na myśli powyższy podmiot. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253693 Sun, 12 Jul 2020 19:07:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253693 <![CDATA[Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania 1 i zadania 2: Część 1: Przeprowadzenie przez doradcę zawodowego (180 h) indywidualnych spotkań z Uczestnikami Projektu w celu Identyfikacji potrzeb osób młodych wraz z utworzeniem/aktualizacją IPD, łącznie 3h spotkań/UP x 60 UP w ramach Zadania 1. Część 2: Przeprowadzenie indywidualnych spotkań poradnictwa zawodowego (480 h) z Uczestnikami Projektu w formie jobcoachingu łącznie 8h spotkań/UP x 60 UP ramach Zadania 2.]]> Postępowanie o udzielenie zamówienia na realizację zadania 1 i zadania 2: Część 1: Przeprowadzenie przez doradcę zawodowego (180 h) indywidualnych spotkań z Uczestnikami Projektu w celu Identyfikacji potrzeb osób młodych wraz z utworzeniem/aktualizacją IPD, łącznie 3h spotkań/UP x 60 UP w ramach Zadania 1. Część 2: Przeprowadzenie indywidualnych spotkań poradnictwa zawodowego (480 h) z Uczestnikami Projektu w formie jobcoachingu łącznie 8h spotkań/UP x 60 UP ramach Zadania 2. Szczegółowa treść przedmiotu zamówienia została zamieszczona w załączniku do niniejszego ogłoszenia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253324 Sun, 12 Jul 2020 19:01:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253324 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPWP/0010/2020/2]]> W związku z realizacją projektu „Pierwszy krok do kariery” zapraszamy do składania oferty dotyczącej świadczenia usług doradztwa zawodowego, poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy wraz zapewnieniem sal szkoleniowych dla łącznie 120 Uczestniczek. Przedmiotem zamówienia jest: 1. Doradztwo zawodowe w łączymy wymiarze 480 godzin zegarowych dla 120 Uczestniczek projektu tj. 4 godziny zegarowe indywidualnej konsultacji z doradcą dla 1 Uczestniczki w celu identyfikacji potrzeb, diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy oraz opracowania Indywidualnego Planu Działania. 2. Poradnictwo zawodowe w wymiarze 240 godzin zegarowych dla 120 Uczestniczek w ramach projektu tj. średnio 2 godziny indywidualnych konsultacji z doradcą dla jednej Uczestniczki w celu wsparcia procesu inkluzji zawodowej Uczestniczek projektu w oparciu o ich słabe i mocne strony, potrzeby i oczekiwania, a także otoczenie społeczno-gospodarcze. 3. Pośrednictwo pracy w ilości 600 godzin zegarowych dla 120 Uczestniczek tj. średnio 5 godzin indywidualnych konsultacji z pośrednikiem pracy dla jednej Uczestniczki. 4. Świadczenie usługi najmu sali na spotkania indywidualne w celu przeprowadzenia doradztwa zawodowego, poradnictwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy w ilości 1320 godzin zegarowych. Szczegółowy opis znajduje się w załączniku: "ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPWP/0010/2020/2" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253688 Sun, 12 Jul 2020 13:31:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253688 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wynagrodzenie prowadzącego warsztaty nt. „Higiena życia. Jak dbać o siebie i jak postępować w czasie pandemii” i „Stworzenie dekalogu zdrowia w złotym wieku życia” podczas wyjazdu 4- dniowego rodzinnego do miejscowości Ustka]]> Przedmiotem zamówienia jest wynagrodzenie prowadzącego warsztaty nt. „Higiena życia. Jak dbać o siebie i jak postępować w czasie pandemii” i „Stworzenie dekalogu zdrowia w złotym wieku życia” podczas wyjazdu 4- dniowego rodzinnego do miejscowości Ustka, powiat słupski, województwo pomorskie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253685 Sat, 11 Jul 2020 20:30:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253685 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na usługę świadczoną przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe w miejscowości Ustka podczas czterodniowego wyjazdu rodzinnego organizowanego przez Koło PZN Braniewo]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe w miejscowości Ustka, powiat słupski, województwo pomorskie dotycząca obsługi czterodniowego wyjazdu rodzinnego organizowanego przez Koło PZN Braniewo. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253684 Sat, 11 Jul 2020 20:24:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253684 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na usługę transportową dla 40 osób do miejscowości Ustka podczas czterodniowego wyjazdu rodzinnego organizowanego przez Koło PZN z Braniewa]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa dla 40 osób do miejscowości Ustka, powiat słupski, województwo pomorskie i z powrotem dotycząca obsługi czterodniowego wyjazdu rodzinnego organizowanego przez Koło PZN z Braniewa. Przewidywana przejechana odległość wraz z wycieczkami po okolicy na miejscu to 800km. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253683 Sat, 11 Jul 2020 20:10:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253683 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wynagrodzenie prowadzącego warsztaty nt. „Higiena życia. Jak dbać o siebie i jak postępować w czasie pandemii” i „Stworzenie dekalogu zdrowia w złotym wieku życia” podczas wyjazdu 4- dniowego rodzinnego do miejscowości Ustka]]> Przedmiotem zamówienia jest wynagrodzenie prowadzącego warsztaty nt. „Higiena życia. Jak dbać o siebie i jak postępować w czasie pandemii” i „Stworzenie dekalogu zdrowia w złotym wieku życia” podczas wyjazdu 4- dniowego rodzinnego do miejscowości Ustka, powiat słupski, województwo pomorskie dla 40 osób. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253682 Sat, 11 Jul 2020 20:05:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253682 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na usługę świadczoną przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe w miejscowości Ustka podczas czterodniowego wyjazdu rodzinnego organizowanego przez Koło PZN Braniewo]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe w miejscowości Ustka, powiat słupski, województwo pomorskie dotycząca obsługi czterodniowego wyjazdu rodzinnego organizowanego przez Koło PZN Braniewo. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253681 Sat, 11 Jul 2020 19:58:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253681 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na usługę transportową dla 40 osób do miejscowości Ustka podczas czterodniowego wyjazdu rodzinnego organizowanego przez Koło PZN Braniewo]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa dla 40 osób do miejscowości Ustka, powiat słupski, województwo pomorskie dotycząca obsługi czterodniowego wyjazdu rodzinnego organizowanego przez Koło PZN Braniewo. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253680 Sat, 11 Jul 2020 19:35:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253680 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wynagrodzenie prelegentów na spotkaniach grup samopomocowych w kole PZN w Lidzbarku Warmińskim]]> Przedmiotem zamówienia jest wynagrodzenie prelegentów na spotkaniach grup samopomocowych w kołach PZN na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253679 Sat, 11 Jul 2020 19:20:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253679 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług w zakresie Indywidualnych konsultacji psychologicznych w powiecie bocheńskim]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie Indywidualnych konsultacji psychologicznych dla 200 Uczestników/Uczestniczek Projektu w maksymalnym wymiarze 800h. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do napisania i przekazania praw autorskich do 10 artykułów branżowych (poświęconych tematyce opieki nad osobami niesamodzielnymi) na potrzeby publikacji na portalu internetowym stworzonym w ramach projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253657 Fri, 10 Jul 2020 20:18:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253657 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/RPWP/2020/IPWW]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja niżej wymienionych usług obejmujących Pośrednictwo pracy i przekazanie dokumentacji związanej z wykonaniem zamówienia: Zakres zapytania: Pośrednictwo pracy: Oferowane wsparcie ma na celu wybranie zawodu zgodnego z kwalifikacjami zawodowymi Uczestnika Projektu nabytymi podczas projektu oraz zmaksymalizowanie możliwości znalezienia zatrudnienia lub utrzymania zatrudnienia. Spotkania będą polegały na nawiązaniu oraz utrzymaniu kontaktów z pracodawcami w celu ułatwienia pozyskania zatrudnienia dla Uczestników Projektu, określenie list potencjalnych pracodawców oraz pomoc Uczestnikom w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych pod kątem ofert rynku pracy. Program zajęć: • nauka Uczestników Projektu (UP) odnajdywania adekwatnych ofert pracy; • przygotowanie z UP dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny); • inicjacja przez pośrednika kontaktów UP z pracodawcami np. poprzez kierowanie UP na rozmowy rekrutacyjne; • przygotowanie UP do rozmów kwalifikacyjnych; • omówienie z UP zasad autoprezentacji; • przygotowanie UP do samodzielnej aktywności na rynku pracy. Każdemu z Uczestników Projektu zostaną przedstawione minimum 4 oferty pracy odpowiadające kwalifikacjom zawodowym. Pośrednik sporządzi opinie z przeprowadzonego pośrednictwa. Wymiar godzinowy: 6 godz./Uczestnik Projektu dla 125 osób, łącznie przeprowadzenie 750 godz. Zajęcia będą odbywały się w planowanym systemie 6 spotkań 1-godzinnych – częstotliwość spotkań, ilość spotkań, długość spotkań mogą ulec zmianie celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu. Jedna jednostka (1godz.) oznacza 1 godzinę zegarową zajęć (60 min.). Wykonawca usługi zobligowany jest do osiągnięcia wskaźnika zatrudnienia dotyczącego pośrednictwa pracy. W wyniku realizacji usługi 72 osoby powinny znaleźć lub utrzymać zatrudnienie, co weryfikowane jest na podstawie dokumentów : • potwierdzających podjęcie zatrudnienia przez Uczestników w oparciu o umowę zatrudnieniową tj.: stosunek pracy, stosunek cywilnoprawny lub samozatrudnienie (dokument potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej) • potwierdzających utrzymanie zatrudnienia tj. aktualnego zaświadczenia o zatrudnieniu. Weryfikacja wskaźnika zatrudnienia bezpośredniego będzie odbywała się do 4 tygodni następujących po dniu, w którym Uczestnik zakończył udział pośrednictwie pracy (4 tygodnie od ostatniego spotkania z pośrednikiem pracy). Szczegóły w załączonym zapytaniu ofertowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253656 Fri, 10 Jul 2020 19:53:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253656 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wynagrodzenie prelegentów na spotkaniach grup samopomocowych w kołach PZN w Ełku, Piszu i Olecku]]> Przedmiotem zamówienia jest wynagrodzenie prelegentów na spotkaniach grup samopomocowych w kołach PZN na terenie województwa warmińsko – mazurskiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253650 Fri, 10 Jul 2020 18:55:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253650 <![CDATA[Wykonanie zestawu soczewek do budowy obiektywów fotograficznych]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zestawu soczewek stanowiących elementy prototypów projektowanych obiektywów na potrzeby projektu pn. "Prace B+R w zakresie opracowania innowacyjnych obiektywów z serii IRIX dla aparatów DSLR oraz nowatorskich aparatów bezlusterkowych" realizowanego w ramach działania 1.1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", poddziałanie "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253648 Fri, 10 Jul 2020 18:39:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253648 <![CDATA[Tworzenie elementów graficznych jako części wsadowej dla dalszego prowadzenia prac rozwojowych]]> Niniejsze zapytanie ofertowe stanowi pierwszą część z cyklu zapytań, zaplanowanych w ramach realizacji 2 letniego projektu badawczego. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie elementów graficznych - obiektów do gry - które zostaną wykorzystane na etapie prowadzenia prac rozwojowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253572 Fri, 10 Jul 2020 18:06:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253572 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/1.4/PAMO DOTYCZĄCE REALIZACJI USŁUG DORADCZYCH ZWIĄZANYCH Z IDENTYFIKACJĄ I WIZUALIZACJĄ MARKI]]> PAMO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zaprasza do złożenia oferty na realizację usług doradczych polegających na identyfikacji i wizualizacji marki. Usługi będą realizowane w ramach projektu pn. „ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA PAMO W WYNIKU WDROŻENIA STRATEGII WZORNICZEJ” współfinansowanego z Programu Operacyj-nego Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1 „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia”, Działanie 1.4 „Wzór na konkurencję”, Etap II, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0120/19. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253647 Fri, 10 Jul 2020 17:44:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253647 <![CDATA[Wybór doradców dla nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie pilotażowym Szkoła dla innowatora]]> Postępowanie prowadzone w imieniu Ministerstwa Rozwoju (MR) przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej jako grantobiorcę realizującego projekt pilotażowy Szkoła dla innowatora. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie doradców dla nauczycieli ze szkół biorących udział w projekcie pilotażowym Szkoła dla innowatora. 2. Przedmiot zapytania ofertowego jest realizowany w ramach projektu pilotażowego Szkoła dla innowatora, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałanie 2.4.1. inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253646 Fri, 10 Jul 2020 17:08:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253646 <![CDATA[Usługa prowadzenia kampanii marketingowej Display oraz kampanii w mediach społecznościowych.]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa prowadzenia kampanii marketingowej Display oraz kampanii w mediach społecznościowych. 2) Przedmiot zamówienia będzie współfinansowany przez Unię Europejską w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach konkursu nr 6/1.1.1/2019 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253643 Fri, 10 Jul 2020 16:56:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253643 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5 na zakup usług i dostawę stali]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usług i dostawa stali. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253636 Fri, 10 Jul 2020 15:58:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253636 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6 na zakup usług pasowania i wykańczania elementów wykonanych ze stali nierdzewnej]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usług pasowania i wykańczania elementów wykonanych ze stali nierdzewnej. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253630 Fri, 10 Jul 2020 15:48:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253630 <![CDATA[Najem urządzeń sieciowych na potrzeby badań kompatybilności modułów optycznych]]> Przedmiotem zamówienia jest najem urządzeń sieciowych (przełączniki 100G, routery 100G) na potrzeby badań kompatybilności modułów optycznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253607 Fri, 10 Jul 2020 15:43:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253607 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/0052/2020]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia podczas wypoczynku letniego 10 dni w terminie między 20 lipca a 30 lipca 2020 r dla 34 uczestników i uczestniczek projektu i 4 osób kadry merytorycznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253628 Fri, 10 Jul 2020 15:39:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253628 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 21/TPBA/OWES/2020 dotyczące wykonania dwóch usług specjalistycznych, polegających na opracowaniu projektu architektoniczno-budowlanego wraz z wykonaniem wizualizacji i sporządzeniem przedmiarów robót budowlanych.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch specjalistycznych usług na rzecz podmiotu ekonomii społecznej (PES) w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej na subregion Metropolitalny” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Każda z usług polega na opracowaniu przez Wykonawcę projektu architektoniczno-budowlanego wraz z wykonaniem wizualizacji i sporządzeniem przedmiarów robót budowlanych. Pozostałe szczegóły dotyczące zamówienia będą ustalane wraz z wyłonionym Wykonawcą a Towarzystwem Pomocy im. św. Brata Alberta Kolo Gdańskie, będącym jednym z partnerów projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej DOBRA ROBOTA na subregion metropolitalny” (OWES). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253621 Fri, 10 Jul 2020 15:19:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253621 <![CDATA[Usługa szkoleniowa w trybie zdalnym (webinar) w ramach szkoleń dla uzyskania wiedzy i umiejętności do założenia i prowadzenia działalności w sektorze Ekonomii Społecznej (ES) dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego]]> Usługa szkoleniowa w trybie zdalnym (webinar) w ramach szkoleń dla uzyskania wiedzy i umiejętności do założenia i prowadzenia działalności w sektorze Ekonomii Społecznej (ES) dla uczestników projektu „Jurajski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej 2018-2023”, realizowanego w ramach Poddziałania 9.3.1. „Wsparcie sektora ekonomii społecznej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253615 Fri, 10 Jul 2020 15:02:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253615 <![CDATA[Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji w/w/ zadania. Inwestycja zakłada budowę budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Rataju Ordynackim oraz Dobudowa oraz adaptacja zdegradowanego budynku Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie Trzecim w ramach projektu: „Odnowić Godziszów – Rewitalizacja Szansą na Sukces”]]> Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji w/w/ zadania. Inwestycja zakłada budowę budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Rataju Ordynackim oraz Dobudowa oraz adaptacja zdegradowanego budynku Centrum Kultury i Promocji w Godziszowie Trzecim w ramach projektu: „Odnowić Godziszów – Rewitalizacja Szansą na Sukces”. Do podstawowych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego należy: 1) pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 25 - 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.), tj.: a) reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej b) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, c) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych, ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci, urządzeń technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania, d) potwierdzanie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie Zamawiającego, kontrolowanie rozliczeń budowy, e) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, a dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, f) żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę, 2) kontrola, jakości i terminowości wykonywania robót, 3) ochrona interesów Zamawiającego w zakresie spraw technicznych i ekonomicznych w ramach dokumentacji projektowej, prawa budowlanego oraz umów o realizacji robót budowlanych, 4) dojazd i pobyt na placu budowy w ilości niezbędnej do prawidłowego sprawowania nadzoru, począwszy od dnia rozpoczęcia robót; obecność inspektora dokumentowana będzie wpisami do dziennika budowy, 5) zawiadamianie Zamawiającego niezwłocznie (najpóźniej w terminie 24 godzin) o zaistniałych na terenie prac nieprawidłowościach, 6) udział w spotkaniach organizowanych przez Zamawiającego w sprawach dotyczących realizacji zadań oraz w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej przez wykonawcę robót, 7) informowanie Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mogących mieć wpływ na terminowość oraz poprawność prowadzonych przez wykonawcę inwestycji robót oraz o zaistnieniu okoliczności nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, 8) na etapie realizacji - zgłaszanie projektantowi zastrzeżeń wykonawcy robót budowlanych lub Zamawiającemu do dokumentacji projektowej. 9) przygotowanie i udział w czynnościach odbioru, w tym w szczególności odebranie od wykonawcy certyfikatów i atestów oraz potwierdzenie w dokumentacji budowy zakończenia wszystkich prac obejmujących przedmiot zamówienia, stanowiących podstawę do podpisania końcowego protokołu odbioru przez inwestora (Zamawiającego), 10) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, 11) sprawdzanie i zatwierdzenie kosztorysu powykonawczego, 12) dokonanie rozliczenia oraz protokolarnego odbioru robót. Poza wykonywaniem czynności, o których mowa powyżej osoba (osoby) pełniąca funkcję inspektora nadzoru zobowiązana jest do przybycia na teren budowy w ciągu 1 dnia roboczego od momentu wezwania przez Zamawiającego. Inspektor Nadzoru zobowiązany jest ponadto do zweryfikowania kosztorysu powykonawczego w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia jego otrzymania przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253352 Fri, 10 Jul 2020 15:00:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253352 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/2020 na projekt budowlany i doradztwo techniczne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu budowlanego budynku oraz doradztwo techniczne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33612 Fri, 10 Jul 2020 14:59:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33612 <![CDATA[Wynajem powierzchni laboratoryjnej na potrzeby projektu pn. "Uniwersalna platforma nanosatelitarna dla współdzielonych misji badawczych, eksperymentalnych i komercyjnych”"]]> Wynajem zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253603 Fri, 10 Jul 2020 14:37:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253603 <![CDATA[dostawa i montaż urządzeń na place zabaw w Szkole Podstawowej im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie Szkoła Filialna w Pilchowie oraz Przedszkolu Publicznym nr 1 „Calineczka” w Policach]]> Skrócony zakres: Szkoła Podstawowa im. Jerzego Noskiewicza w Tanowie Szkoła Filialna w Pilchowie 1. Usunięcie/demontaż istniejących urządzeń (opisanych w dokumentacji projektowej) 2. Montaż urządzeń wymienionych w dokumentacji projektowej 3. Uzupełnienie zniszczonej nawierzchni podczas demontażu urządzeń, 4. Wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową. Przedszkole Publiczne nr 1 „Calineczka” w Policach 1. Montaż urządzeń wymienionych w dokumentacji projektowej 2. Wykonanie nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253599 Fri, 10 Jul 2020 14:27:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253599 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 / 2020 Z DNIA 10.07.2020 r. na realizację usługa wykonania testów krwi przez laboratorium w związku z realizacją badań przesiewowych, w celu wczesnego wykrycia boreliozy w ramach Projektu: „Program badań przesiewowych ukierunkowanych na wczesne wykrywanie zakażeń wywołujących boreliozę II”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania testów krwi przez laboratorium w związku z realizacją badań przesiewowych, w celu wczesnego wykrycia boreliozy wśród uczestników Projektu - pacjentów Zamawiającego. 2. Badania obejmą odbiór i transport materiału do badań i wykonanie testów krwi wraz z udostępnieniem wyników badań Zamawiającemu w dwóch egzemplarzach. Badania przesiewowe i ich ilości, będące przedmiotem zamówienia to: a. test ELISA w klasie IgM – 2300 szt. b. test ELISA w klasie IgG – 2300 szt. c. test Western blot w klasie IgM – 230 szt. d. test Western blot w klasie IgG – 230 szt. Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu pt. „Program badań przesiewowych ukierunkowanych na wczesne wykrywanie zakażeń wywołujących boreliozę II” współfinasowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10 Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie 10.3 Programy polityki zdrowotnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253576 Fri, 10 Jul 2020 14:25:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253576 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/RPO/9.1.1/HNS]]> Zgodnie z informacjami zawartymi w SIWZ a w szczególności, wykonanie indywidualnego wsparcia psychologicznego dla uczestników/uczestniczek projektu; https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253597 Fri, 10 Jul 2020 14:15:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253597 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na organizację wyjazdu kulturoznawczego do Torunia i okolic w ramach projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej „Nawigator Samodzielności”]]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług hotelarskich, restauracyjnych/cateringowych, turystycznych oraz transportowych na potrzeby 3-dniowego wyjazdu kulturoznawczego dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. W ramach zamówienia Wykonawca odpowiedzialny będzie za: zapewnienie transportu, zakwaterowania, wyżywienia, przewodnika i ustalenie programu dla uczestników wyjazdu według wytycznych zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. Po stronie Wykonawcy leży koordynacja wszelkich działań związanych z wyjazdem. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zgodnie z poniższymi wytycznymi oraz według programu dołączonego do swojej oferty cenowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253592 Fri, 10 Jul 2020 14:13:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253592