Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi prawne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 18 Feb 2020 17:45:20 +0100 <![CDATA[Zapytanie ofertowe w ramach projektu, pt: "Nie ma jak w domu", na usługę prowadzenia poradnictwa przez prawnika]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usług indywidualnego poradnictwa prawnego, w szczególności z obszaru prawa rodzinnego i opiekuńczego, działania zmierzające do zażegnania problemów, których źródło tkwi w sposobie funkcjonowania rodziny. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233409 Mon, 17 Feb 2020 14:51:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233409 <![CDATA[świadczenie usługi konsultacji prawnych dla uczestników Projektu w Punktach Konsultacyjnych wskazanych przez Zamawiającego Termin składania ofert]]> Realizacja indywidualnych konsultacji prawnych z uczestnikami Projektu oraz grupowych warsztatów z edukacji prawnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233348 Mon, 17 Feb 2020 11:30:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233348 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPO/9.4/02/2020/OWES/DSP]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa prawnego dla Uczestniczek/Uczestników oraz Przedstawicieli Podmiotów Ekonomii Społecznej/Przedsiębiorstw Społecznych na potrzeby projektu „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233044 Fri, 14 Feb 2020 11:55:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233044 <![CDATA[Sporządzenie opinii prawnej analizującej możliwe warianty pozyskania przez Gminę Miasto Zgierz lokali mieszkalnych (w liczbie co najmniej 10)]]> Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie opinii prawnej analizującej możliwe warianty pozyskania przez Gminę Miasto Zgierz (dalej: Promotor) lokali mieszkalnych (w liczbie co najmniej 10). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232589 Thu, 13 Feb 2020 13:55:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232589 <![CDATA[Konsultacje prawne i świadczenie usług pomocy prawnej dla beneficjentów / uczestników projektu pt.: „Wsparcie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej”]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji prawnych oraz świadczenie usług pomocy prawnej dla beneficjentów / uczestników projektu pt.: „Wsparcie aktywizacji społeczno-zatrudnieniowej”. Przedmiot zamówienie obejmuje w szczególności: 1. prowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego i udzielanie pomocy prawnej, 2. przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów w zakresie funkcjonowania instytucji państwa prawa. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik do projektu umowy (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232351 Tue, 11 Feb 2020 19:11:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232351 <![CDATA[Postępowanie w zakresie wyboru Wykonawcy oferującego najkorzystniejszą usługę polegającą sporządzeniu dokumentacji i zgłoszeniu wynalazku do właściwego organu ochrony własności przemysłowej w procedurze międzynarodowej PCT (Patent Cooperation Treaty).]]> Przedmiotem zapytania jest wybór Wykonawcy oferującego najkorzystniejszą usługę polegającą sporządzeniu dokumentacji i zgłoszeniu wynalazku do właściwego organu ochrony własności przemysłowej w procedurze międzynarodowej PCT (Patent Cooperation Treaty). Postępowanie prowadzone w trybie zasady konkurencyjności mającej na celu wybór najkorzystniejszej oferty z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców poprzez dopuszczenie jak najszerszego grona podmiotów, które mogłyby być zainteresowane realizacją zamówień zlecanych przez Zamawiającego zgodnie z: - Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 19 lipca 2017 r.), - Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjęty przez Komisję Europejską 16 grudnia 2014 r., ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr 7/284/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r.; - Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z 17 lipca 2019 r. przyjętym Uchwałą nr 27/1240/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. - Regulaminem wewnętrznym KPAI dla organizacji konkursów w ramach FBiW (Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o. o., Toruń 6 sierpnia 2019 r.), zwanym dalej Regulaminem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28505 Tue, 11 Feb 2020 14:16:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28505 <![CDATA[Wybór Wykonawcy oferującego najkorzystniejszą usługę polegającą sporządzeniu dokumentacji i zgłoszeniu wynalazku do właściwego organu ochrony własności przemysłowej w procedurze międzynarodowej PCT (Patent Cooperation Treaty)]]> Przedmiotem zapytania jest wybór Wykonawcy oferującego najkorzystniejszą usługę polegającą sporządzeniu dokumentacji i zgłoszeniu wynalazku do właściwego organu ochrony własności przemysłowej w procedurze międzynarodowej PCT (Patent Cooperation Treaty). Postępowanie jest prowadzone w trybie zasady konkurencyjności mającej na celu wybór najkorzystniejszej oferty z zachowaniem uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców poprzez dopuszczenie jak najszerszego grona podmiotów, które mogłyby być zainteresowane realizacją zamówień zlecanych przez Zamawiającego zgodnie z: - Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017, Ministerstwo Rozwoju, Warszawa 19 lipca 2017 r.), - Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 przyjęty przez Komisję Europejską 16 grudnia 2014 r., ze zmianami przyjętymi Uchwałą Nr 7/284/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 lutego 2017 r.; - Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z 17 lipca 2019 r. przyjętym Uchwałą nr 27/1240/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. - Regulaminem wewnętrznym KPAI dla organizacji konkursów w ramach FBiW (Kujawsko-Pomorska Agencja Innowacji Sp. z o. o., Toruń 6 sierpnia 2019 r.), zwanym dalej Regulaminem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28499 Tue, 11 Feb 2020 13:06:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28499 <![CDATA[Obsługa prawna projektu]]> 1. Przedmiotem Zamówienia jest obsługa prawna Projektu pn. „Usprawnienie pracy Terminala Kontenerowego DB Port Szczecin na Ostrowie Grabowskim” o numerze identyfikacyjnym : POIS.03.02.00-00-0040/18, na warunkach określonych w SIWZ i Umowie [dalej określany jako : „Przedmiot Zamówienia”]. 2. Projekt obejmuje : 1) zakup, dostawę, wdrożenie do eksploatacji 2 (dwóch) wozów kontenerowych; 2) zakup, dostawę, wdrożenie do eksploatacji 4 (czterech) ciągników siodłowych; 3) zakup, dostawę, wdrożenie do eksploatacji 5 (pięciu) naczep kontenerowych; 4) zakup, dostawę, wdrożenie do eksploatacji 1 (jednego) systemu informatycznego do obsługi komputerów; 5) modernizację 1 (jednego) żurawia samojezdnego typu Gottwald HMK 260E obejmująca wymianę układu sterowania oraz zasilania silników elektrycznych prądu stałego, wymianę układu sterowania oraz niezbędne prace mechaniczne; 6) budowę stanowisk do zasilania kontenerów chłodniczych, rozdzielnic zasilania kontenerów chłodzonych oraz dwóch stacji transformatorowych; 7) zakup filmu promocyjnego; 8) organizację konferencji. Każda z pozycji, o których mowa powyżej, będzie odrębnie określana mianem „Zadania” realizowanego w ramach Projektu. Realizacja poszczególnych Zadań będzie następować w sposób odrębny i zaplanowana jest w okresie od 2020 do 2023 roku, włącznie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231044 Wed, 05 Feb 2020 11:49:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1231044 <![CDATA[Obsługa prawna projektu]]> 1. Przedmiotem Zamówienia jest obsługa prawna projektu pn. „Dostosowanie terminala kontenerowego DB Port Szczecin do obsługi statków o większym tonażu” o numerze identyfikacyjnym: POIS.03.02.00-00-0046/18, na warunkach określonych w SIWZ i Umowie. 2. Projekt obejmuje : 1) zakup, dostawę i wdrożenie do eksploatacji 1 (jednej) suwnicy STS; 2) zakup, dostawę i wdrożenie do eksploatacji 1 (jednej) suwnicy RTG; 3) zakup, dostawę i wdrożenie do eksploatacji 2 (dwóch) suwnic RTG; 4) zakup filmu promocyjnego. Każda z pozycji, o których mowa powyżej, będzie odrębnie określana mianem „Zadania” realizowanego w ramach Projektu. Realizacja poszczególnych Zadań będzie następować w sposób odrębny i zaplanowana jest w okresie od 2020 do 2023 roku, włącznie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1218938 Wed, 05 Feb 2020 11:36:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1218938