Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi prawne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 23 Jun 2018 14:18:12 +0200 <![CDATA[Obsługa prawna projektu „Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy"]]> 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie kompleksowej obsługi prawnej Zamawiającego, w zakresie obejmującym realizację prac w ramach projektu „Leopoldina online – platforma integracji i udostępniania elektronicznych zasobów Uniwersytetu Wrocławskiego dla nauki, edukacji i popularyzacji wiedzy”. Kompleksowa obsługa prawna będzie polegała na świadczeniu pomocy prawnej, w rozumieniu ustawy z dn. 6 lipca 1982 o radcach prawnych (t.j. Dz. U. 2017 poz. 1870 ze zm.) i ustawy z dn. 26 maja 1982 Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. 2017 poz. 2368 ze zm.), w maksymalnym wymiarze 390 godzin. 2.Przedmiotowe zamówienie stanowi usługę społeczną o wartości mniejszej od wyrażonej w złotych równowartości 750 000 euro. Przedmiotem umowy są usługi społeczne wymienione w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodów CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 79100000-5 – Usługi prawnicze; 79111000-5 – Usługi w zakresie doradztwa prawnego; 79112000-2 – Usługi reprezentacji prawnej; 79121000-8 - Usługi doradztwa w zakresie praw autorskich; 79131000-1 – Usługi w zakresie dokumentów 3.Szczegółowy opis świadczenia usług, o których mowa w pkt 1 zawiera Opis przedmiotu zamówienia, stanowiący Załącznik nr 5 do Ogłoszenia. 4.Szczegółowe warunki i zasady realizacji zamówienia oraz płatności określa Wzór umowy, stanowiący Załącznik nr 8 do Ogłoszenia. 5. Zamówienie prowadzone jest zgodnie zapisami art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579). Zamawiający zamieścił Ogłoszenie o zamówieniu na stronie www.bip.uni.wroc.pl, zwanym dalej Ogłoszeniem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120228 Thu, 21 Jun 2018 14:53:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120228 <![CDATA[Wybór konsultanta prawnego do spraw wypracowania Modelu Kooperacji]]> Przedmiotem zamówienia są usługi konsultacji prawnych dla podmiotów z gmin i powiatów województwa podkarpackiego w zakresie wypracowania modelu kooperacji w ramach stanowiska: Konsultant Prawny ds. Modelu Kooperacji. Niniejsze zamówienie jest realizowane w związku z realizacją projektu partnerskiego pn.: „Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Projekt realizowany jest przez 5 Partnerów tj.: Lidera - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Partnerów: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Województwo Świętokrzyskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Województwo Mazowieckie – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120306 Thu, 21 Jun 2018 14:18:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120306 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego, dla 60 Uczestników/czek Projektu „Czas na zmiany – przepis na aktywność społeczno-zatrudnieniową!”, nr RPMA.09.01.00-14-9797/17 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegóły w załączeniu do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119722 Tue, 19 Jun 2018 15:33:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119722 <![CDATA[Wykonanie kompleksowych usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia prac prawno - patentowych mających na celu uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej w procedurze EPO]]> Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie kompleksowych usług w zakresie przygotowania i przeprowadzenia prac prawno - patentowych mających na celu uzyskanie międzynarodowej ochrony patentowej w procedurze EPO dla następujących wynalazków: - Osłony ochronne na brzegi mostka (1) - Telemetryczny czujnik przepływu w pomostach do tętnic wieńcowych (2) - Telemetryczny czujnik ciśnienia wewnątrz klatki piersiowej (3) - Dren do klatki piersiowej z systemem do podawania leków doopłucnowo i/lub wewnątrzosierdziowo (4) Przedmiotowe usługi realizowane będą w ramach poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej” dla projektu „Dokonanie zgłoszeń patentowych w procedurze międzynarodowej przez spółkę IGMST na wynalazki w obszarze kardiochirurgii” POIR.02.03.04-14-0028/17. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119571 Tue, 19 Jun 2018 11:58:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119571