Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi prawne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 17 Jan 2018 00:37:17 +0100 <![CDATA[Zapytanie ofertowe - porady prawne]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie porad prawnych w punkcie wsparcia seniora (informacja i pomoc prawna) w ramach projektu „Klub Seniora JESTEM”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/227 Tue, 16 Jan 2018 14:41:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/227 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE Nr D140/0004/16/02 dotyczące zakupu usługi konsultacji prawnych oraz usługi konsultacji eksperckich związanych z udostępnianymi zasobami w ramach projektu "Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl” (umowa nr POPC.02.03.01-00-0010/16-00).]]> II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi konsultacji prawnych oraz usługi konsultacji eksperckich związanych z udostępnianymi zasobami w ramach projektu "Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl” (umowa nr POPC.02.03.01-00-0010/16-00) w okresie od marca 2018r. do 31.07.2019 r. Realizacja przedmiotowej usługi dotyczy wyłącznie Zamawiającego. Przedmiot zamówienia jest zgodny z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszy Europejskich dotyczącymi postępowań zgodnie z zasadą konkurencyjności w ramach projektu pt. "Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl”. 2. Krótki opis projektu: Projekt pt. ”Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl” realizowany jest w partnerstwie z Politechniką Wrocławską (Lider Projektu), Akademią Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu i Instytutem Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk. Projekt polega na udostępnieniu zasobów naukowych w formie cyfrowej dla wszystkich zainteresowanych grup społecznych jak również do ich dalszego wykorzystania w nauce, biznesie czy codziennym życiu. Ze względu na różnorodność udostępnianych danych, przewiduje szeroki krąg odbiorców. Adresatami zasobów będą naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i uczelni partnerskich, a także pracownicy z innych ośrodków naukowo-badawczych oraz przedstawiciele biznesu i osoby fizyczne zainteresowane tematyką, studenci, nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, osoby niewidzące, niedowidzące i niesłyszące. 3. Obowiązki Wykonawcy Konsultacje prawne i eksperckie związane z udostępnianymi zasobami obejmować będą w szczególności: 3.1. Konsultacje prawne: a) Analiza aktów prawnych obowiązujących na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, dotyczących praw autorskich, własności intelektualnej i udostępniania zasobów naukowych i ewentualne przedstawianie propozycji dostosowania ich (typu aktualizacja, wprowadzenie zmian, zaproponowanie nowych aktów) do obowiązującego prawa i Wytycznych programowych oraz specyfiki projektu. b) Analiza stanu prawnego zasobów naukowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w aspekcie możliwości i warunków ich udostępniania oraz wskazanie ewentualnych korekt i uzupełnień w zakresie obowiązujących procedur. c) Zatwierdzanie każdego rodzaju zasobu pod względem prawnym. d) Sporządzanie opinii prawnych. e) Opracowywanie projektów umów związanych z realizacją projektu ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących praw autorskich i danych osobowych. f) Informowanie Zamawiającego o zmianach w przepisach prawa mających wpływ na realizację projektu oraz przedstawianie propozycji aktualizacji wewnętrznych aktów prawnych Zamawiającego w tym zakresie. g) Wykonywanie innych czynności powierzonych przez Zamawiającego, objętych zakresem konsultacji prawnych, zgodnie z potrzebami Zamawiającego, jeżeli charakter prawny tych spraw dotyczy części merytorycznej projektu „Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl” i odpowiada kwalifikacjom oraz uprawnieniom Wykonawcy. 3.2. Konsultacje eksperckie związane z udostępnionym zasobem: a) Udzielanie konsultacji eksperckich oraz interpretowanie obowiązujących przepisów prawnych w kontekście bieżącej realizacji projektu w zakresie udostępnianych zasobów. Poprzez udostępnianie zasobów Zamawiający rozumie zapewnienie dostępu do wszelkiego rodzaju treści i utworów w formie elektronicznej lub analogowej w zgodności z przepisami prawa a w szczególności z przepisami prawa własności intelektualnej. b) Konsultacje eksperckie na etapie opracowania i wdrażania procedur. c) Konsultacje zasad i procedur koniecznych do prawidłowej merytorycznej realizacji projektu „Aktywna Platforma Informacyjna e-scienceplus.pl”. d) Wykonywanie innych czynności powierzonych przez Zamawiającego, objętych zakresem konsultacji eksperckich związanych z udostępnianymi zasobami, zgodnie z potrzebami Zamawiającego. e) Weryfikacja prawna pod kątem ochrony danych osobowych lub innych danych wrażliwych. 4. Pomoc prawna obejmować będzie w szczególności następujące gałęzie prawa: 4.1. Prawo autorskie i prawa pokrewne 4.2. Prawo o szkolnictwie wyższym 4.3. Prawo własności przemysłowej 4.4. Prawo finansowe 4.5. Prawo cywilne 4.6. Prawo o ochronie danych osobowych 4.7. Inne prawa pokrewne związane z zakresem udostępniania zasobów Tryb udzielania zamówienia: art. 4 pkt. 8 Pzp https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081434 Tue, 16 Jan 2018 13:26:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081434 <![CDATA[ZAPROSZENIE 1/2018 DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA WYBÓR EKSPERTÓW PROWADZACYCH DORADZTWO W ZAKRESIE PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ I NADZORU BUDOWLANEGO W RAMACH PROJEKTU]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnych konsultacji przez wykonawcę dysponującego 4 ekspertami z zakresu prawa budowlanego skierowane do pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego ze Starostw Powiatowych, Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, Urzędów Wojewódzkich, Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego A. Konsultacje będę prowadzone na terenie: 1. Województwa lubuskiego, 2. Województwa zachodniopomorskiego 3. Województwa kujawsko-pomorskiego 4. Województwa pomorskiego. B. Konsultacje będą świadczone osobiście w siedzibie instytucji zgłaszającej problem oraz mailowo, telefonicznie. Część godzin pracy eksperta będzie przeznaczone na wcześniejsze przygotowanie rozwiązania, które będzie omówione w trakcie spotkania w instytucji zgłaszającej sytuacje problemową. C. Konsultacje pozwolą rozwiązać minimum 10 sytuacji problemowych zgłoszonych przez uprawnione do tego urzędy. D. Wykonawca opracuje raport podsumowujący konsultacje, zawierający zestawienie i podsumowanie najczęściej poruszanych zagadnień wraz z udzielonymi rozwiązaniami. Raport zostanie przesłany do instytucji biorących udział w Projekcie oraz do Instytucji Zarządzającej (redakcja merytoryczna raportu podsumowującego konsultacje, sformułowanie wniosków i rekomendacje zmian). E. Zamawiający zatrudni wykonawcę dysponującego 4 ekspertami, którzy łącznie zrealizują 400 godzin zegarowych doradztwa (1 godzina = 60 minut). Usługa będzie realizowana średnio po ok.25 h przez każdego z 4 ekspertów w miesiącu, w okresie luty-maj 2018r. F. Zakres obowiązków eksperta: 1. Udział w pracach komisji rozpatrującej zgłoszenia sytuacji problemowych z instytucji objętych wsparciem w ramach projektu. Komisja będzie składała się z 2 przedstawicieli Zamawiającego oraz z przedstawiciela Wykonawcy. 2. Udzielanie wsparcia uczestnikom projektu w ramach zgłoszonych sytuacji problemowych w formie doradztwa indywidualnego na miejscu w instytucji/telefonicznego/mailowego. 3. Min. 1 wizyta w siedzibie instytucji zgłaszającej sytuację problematyczną do konsultacji – dojazd na miejsce konsultacji w siedzibie instytucji powinien zostać uwzględniony w przedstawianej ofercie cenowej. 4. Rozpatrzenie minimum 10 spraw problemowych zgłoszonych przez instytucje objęte wsparciem w ramach projektu 5. Przygotowanie raportu podsumowującego prowadzone konsultacje zawierającego opis sytuacji problemowych wraz z rozwiązaniem. 6. Prowadzenie dokumentacji projektowej: zestawienia prowadzonych konsultacji, kart doradczych według wzorów przekazanych przez Zamawiającego. 7. Przedkładanie dokumentacji wymaganej przy realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej: karty pracy, oświadczenia i informacje na temat zaangażowania czasowego we wszystkich projektach finansowanych ze środków unijnych, oświadczenia o nie przekroczeniu limitu godzin pracy – 276 godzin w miesiącu). Wzory ww. dokumentów dostarczy Zamawiający 8. Stałego kontaktu z Zamawiającym (na czas trwania usługi). 9. Informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach i innych kwestiach istotnych dla realizacji usługi. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081264 Mon, 15 Jan 2018 17:21:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081264 <![CDATA[ZAPROSZENIE 1/2018 DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU NA WYBÓR EKSPERTÓW PROWADZACYCH DORADZTWO W ZAKRESIE PRZEPISÓW REGULUJĄCYCH PROCES INWESTYCYJNO-BUDOWLANY DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ I NADZORU BUDOWLANEGO W RAMACH PROJEKTU: PN. „PRAWO BUDOWLANE. PROFESJONALNY URZĘDNIK DLA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU”, REALIZOWANEGO W RAMACH DZIAŁANIA 2.19 USPRAWNIENIE PROCESÓW INWESTYCYJNO BUDOWLANYCH I PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Część A. Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji przez Wykonawcę dysponującego 4 ekspertami z zakresu prawa budowlanego skierowane do pracowników administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego ze Starostw Powiatowych, Powiatowych Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, Urzędów Wojewódzkich, Wojewódzkich Inspektoratów Nadzoru Budowlanego, Głównego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. 1) Konsultacje będę prowadzone na terenie: a) Województwa podlaskiego, b) Województwa lubelskiego, c) Województwa mazowieckiego, d) Województwa warmińsko-mazurskiego. 2) Konsultacje będą świadczone osobiście w siedzibie instytucji zgłaszającej problem oraz mailowo, telefonicznie. Część godzin pracy eksperta będzie przeznaczone na wcześniejsze przygotowanie rozwiązania, które będzie omówione w trakcie spotkania w instytucji zgłaszającej sytuacje problemową. 3) Konsultacje pozwolą rozwiązać minimum 10 sytuacji problemowych zgłoszonych przez uprawnione do tego urzędy. 4) Wykonawca opracuje raport cząstkowy z prowadzonych konsultacji zawierający mi.in. informacje o ekspercie udzielającym doradztwa, wymiarze i formie udzielonego doradztwa, opis propozycji rozwiązania sytuacji problemowej wraz z uzasadnieniem odnoszącym się do stosownych regulacji prawnych i innych dokumentów (np. wyroków sądów, rozstrzygnięć nadzorczych, itp.) wykorzystanych przez eksperta do zaproponowania rozwiązania sytuacji problemowej, wnioski dotyczące przyczyn wystąpienia sytuacji problemowej oraz ewentualnych sposobów usunięcia tych przyczyn na przyszłość, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji, gdy przyczyny mają charakter systemowy lub ich źródłem są zapisy przepisów prawa. 5) Zamawiający zatrudni Wykonawcę dysponującego 4 ekspertami, którzy łącznie zrealizują 400 godzin zegarowych doradztwa (1 godzina = 60 minut). Usługa będzie realizowana średnio po ok. 25 h przez każdego z 4 ekspertów w miesiącu, w okresie luty-maj 2018 r. Część B. Wykonawca opracuje raport podsumowujący konsultacje, zawierający zestawienie i podsumowanie najczęściej poruszanych zagadnień wraz z udzielonymi rozwiązaniami. Raport zostanie przesłany do instytucji biorących udział w Projekcie oraz do Instytucji Zarządzającej (redakcja merytoryczna raportu podsumowującego konsultacje, sformułowanie wniosków i rekomendacje zmian). Zakres obowiązków eksperta: 1. Udział w pracach komisji rozpatrującej zgłoszenia sytuacji problemowych z instytucji objętych wsparciem w ramach projektu. 2. Udzielanie wsparcia uczestnikom projektu w ramach zgłoszonych sytuacji problemowych w formie doradztwa indywidualnego na miejscu w instytucji/telefonicznego/mailowego. 3. Min. 1 wizyta w siedzibie instytucji zgłaszającej sytuację problematyczną do konsultacji – dojazd na miejsce konsultacji w siedzibie instytucji powinien zostać uwzględniony w przedstawianej ofercie cenowej. 4. Rozpatrzenie minimum 10 spraw problemowych zgłoszonych przez instytucje objęte wsparciem w ramach projektu. 5. Przygotowanie raportów cząstkowych oraz raportu podsumowującego prowadzone konsultacje zawierającego opis sytuacji problemowych wraz z rozwiązaniem. 6. Prowadzenie dokumentacji projektowej: zestawienia prowadzonych konsultacji, kart doradczych według wzorów przekazanych przez Zamawiającego. 7. Przedkładanie dokumentacji wymaganej przy realizacji projektów ze środków Unii Europejskiej: karty pracy, oświadczenia i informacje na temat zaangażowania czasowego we wszystkich projektach finansowanych ze środków unijnych, oświadczenia o nie przekroczeniu limitu godzin pracy – 276 godzin w miesiącu). Wzory ww. dokumentów dostarczy Zamawiający 8. Stałego kontaktu z Zamawiającym (na czas trwania usługi). 9. Informowania Zamawiającego o pojawiających się problemach i innych kwestiach istotnych dla realizacji usługi. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081159 Mon, 15 Jan 2018 13:45:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081159 <![CDATA[Świadczenie usług doradczych w zakresie kompleksowej obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w ramach projektu „Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej poprzez unowocześnienie wyposażenia Akademii Teatralnej w Warszawie” realizowanego przez Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020]]> Świadczenie usług doradczych w zakresie kompleksowej obsługi postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych w ramach Projektu, w tym podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych ogłaszanych na podstawie harmonogramu wskazanego przez Zamawiającego. Przedmiotowe usługi muszą być świadczone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz dokumentami programowymi regulującymi zasady funkcjonowania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080951 Fri, 12 Jan 2018 21:55:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080951 <![CDATA[Wybór prawnika świadczącego usługi indywidualnego doradztwa na rzecz osób z dysfunkcjami słuchu, uczestników i uczestniczek projektu: „Bądź aktywny II – kompleksowy program rozwoju usług asystenckich oraz wsparcia aktywności społecznej skierowany do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego” realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”.]]> Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji z prawnikiem w ramach projektu „Bądź aktywny II – kompleksowy program rozwoju usług asystenckich oraz wsparcia aktywności społecznej skierowany do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080039 Wed, 10 Jan 2018 08:27:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080039 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018/LP z dnia 6 stycznia 2018 r. dot. monitorowania prawa w projekcie „Lepsze prawo”]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie 40 (słownie: czterdziestu) opinii (dalej Opinii) w ramach konsultacji publicznych projektów krajowego pracy i prawa gospodarczego (dalej Prawa) przez okres 16 (szesnastu) miesięcy od stycznia 2018 r. do kwietnia 2019r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079407 Sat, 06 Jan 2018 13:42:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079407 <![CDATA[Świadczenie usług prawniczych w 2018 roku związanych z wykonywaniem przez Zamawiającego zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Śląskiego na lata 2014 -2020]]> Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług Prawniczych na rzecz Zamawiającego, związanych z wykonywaniem przez Zamawiającego zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w szczególności polegających na: 1. Obsłudze prawnej w sprawach bieżących; 2. Przygotowywaniu opinii prawnych; 3. Opiniowaniu umów, porozumień, aneksów, regulaminów konkursów, pism i innych dokumentów Zamawiającego pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz dokumentami programowymi, regulującymi zasady funkcjonowania Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; 4. Opiniowaniu dokumentów wewnętrznych Zamawiającego, w szczególności takich jak: zarządzenia, regulaminy, upoważnienia, pełnomocnictwa, pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz dokumentami programowymi, regulującymi zasady funkcjonowania Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020; 5. Opiniowaniu dokumentacji związanej z udzielaniem przez Zamawiającego zamówień dokonywanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zasady konkurencyjności lub rozeznania rynku, o których mowa w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszy Spójności na lata 2014 – 2020; 6. Sporządzaniu projektów umów, porozumień aneksów, regulaminów, pism i innych dokumentów według potrzeb Zamawiającego; 7. Udzielaniu porad i konsultacji prawnych komórkom organizacyjnym Zamawiającego, w godzinach funkcjonowania Urzędu; 8. Pełnieniu dyżurów co najmniej trzy razy w tygodniu w siedzibie Zamawiającego przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania zawodu adwokata lub radcy prawnego w wymiarze 16 godzin tygodniowo, a w czasie ich trwania wydawaniu ustnych i pisemnych opinii w zakresie spraw wymienionych w pkt 1-7. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079177 Fri, 05 Jan 2018 12:07:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079177