Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi prawne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 16 Feb 2019 16:11:45 +0100 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 3/7.1/2019/RPO na świadczenie usług prawnika w ramach realizacji projektu pn. „Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dla osób biorących udział w projekcie: a. warsztatów prawniczych dla uczestników projektu- 30 h, b. konsultacji indywidualnych dla uczestników projektu- 60 h, c. spotkań konsultacyjno- doradczych w ramach kawiarenki- 10 h, d. warsztatów z cyklu „Zmiany na lepsze” dla otoczenia uczestników- 24 h w terminach wyznaczonych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach realizacji projektu pn. „Rodzina to zaszczyt i odpowiedzialność” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167109 Fri, 15 Feb 2019 14:56:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167109 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 1/2019 dotyczące usługi rzecznika patentowego w zakresie wstępnego orzeczenia zdolności patentowej wynalazku]]> CPV: 79120000-1 Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje usługę rzecznika patentowego w zakresie wstępnego orzeczenia zdolności patentowej wynalazku, będącego w posiadaniu Spółki w obszarze informatyzacji zarządzania Human Resources. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi rzecznika patentowego zawierającej wynik stwierdzający zdolność patentową wynalazku, będącego w posiadaniu Spółki, w celu uzyskania w dalszej kolejności prawa ochrony własności przemysłowej wynalazku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15091 Fri, 15 Feb 2019 14:42:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15091 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 6/POT/2019]]> 1. Przedmiotem zapytania jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego dla 168 uczestników projektu “POTENCJAŁ JEST W NAS!” (śr. 2h/os.). 2. Miejsce przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa prawnego: Miasto Rzeszów, w uzasadnionych przypadkach (np. zebranie grupy zamieszkałej w innej lokalizacji) – inna miejscowość na terenie województwa podkarpackiego. O miejscu prowadzenia poradnictwa Zamawiający poinformuje Wykonawcę po zrekrutowaniu grup, na co najmniej 3 dni przed terminem spotkania z uczestnikiem projektu. Sale, w których odbywać się będzie indywidualne poradnictwo prawne zostaną zapewnione przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166869 Thu, 14 Feb 2019 11:12:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166869 <![CDATA[Zakup usługi doradztwa prawnego]]> Doradztwo zewnętrzne w zakresie konsultacji aktów prawnych, analizy obowiązujących przepisów i norm prawnych, opracowanie regulaminów i polityk wewnętrznych oraz w zakresie wdrożenia produktu jakim jest kompleksowa usługa: odbioru, transportu i zagospodarowaniu odpadów neutralnych z europejskiej zielonej listy odpadów wraz z uzyskaniem zezwoleń na przechowywanie i na przewóz odpadów u klientów zagranicznych w krajach takich jak: Niemcy, Francja, Czechy, Słowacja, Austria, Litwa, Łotwa, Białoruś, Włochy. Wszystkie konsultacje i spotkania informacyjne związane ze świadczeniem usługi doradztwa prawnego dotyczące przedmiotu postępowania ofertowego muszą odbywać się w siedzibie Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14945 Tue, 12 Feb 2019 08:58:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14945 <![CDATA[Świadczenie usługi prawnej w ramach projektu dotyczącego inkubacji innowacyjnych przedsiębiorstw w początkowej fazie działalności]]> Prometeia Capital Sp. z o.o. (dalej jako „Zamawiający”) realizuje projekt pt. „Inkubacja innowacyjnych przedsiębiorstw w początkowej fazie działalności” w ramach Działania 1.3 (Poddziałanie 1.3.1) Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Przedmiotem projektu jest udzielenie wsparcia przez Zamawiającego dla 10 (dziesięciu) beneficjentów z grupy docelowej - przedsiębiorstw z sektora MŚP, prowadzących działalność gospodarczą w Województwie Wielkopolskim. Podmiotami uprawnionymi do otrzymania wsparcia są mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa (zgodnie z definicjami zawartymi w Załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), znajdujące się w początkowej fazie działalności (do 24 miesięcy). Wybór beneficjentów nastąpi w otwartej i konkurencyjnej procedurze – z zastrzeżeniem, że preferowane będą przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie regionalnych inteligentnych specjalizacji, określonych w Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020. Z beneficjentami wybranymi w postępowaniu zostaną zawarte umowy, określające program inkubacji. Załącznikami do takich umów będą: 1) Plan rozwoju przedsiębiorstwa, zawierający harmonogram działań i kamienie milowe do osiągnięcia – przygotowywany przez Beneficjenta i zaakceptowany przez Zamawiającego, oraz 2) Indywidualny plan inkubacji, dostosowany do planu rozwoju przedsiębiorstwa, zawierający zakres i wartość planowanych usług wsparcia z 5 zakresów (infrastrukturalne, okołobiznesowe, doradcze dot. rozwoju biznesu, specjalistyczne, wsparcie inwestycyjne) – przygotowywany przez Zamawiającego i zaakceptowany przez Beneficjenta. Każdemu beneficjentowi zostanie udostępniona usługa prawna, świadczona przez Wykonawcę, pod nadzorem Zamawiającego, w łącznym wymiarze 80 godzin. Ponieważ proces inkubacji każdego beneficjenta będzie trwał 10 miesięcy (dalej jako „okres inkubacji”), świadczenie usługi prawnej przez Wykonawcę dla każdego z beneficjentów będzie odbywało się w średnim wymiarze 8 godzin w miesiącu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165942 Mon, 11 Feb 2019 10:32:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165942 <![CDATA[Przygotowanie analizy barier podatkowych oraz zaproponowanie optymalnych rozwiązań podatkowych dla klastrów.]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie analizy barier podatkowych oraz zaproponowanie optymalnych rozwiązań podatkowych dla klastrów na potrzeby realizacji projektu "Wsparcie beneficjentów poprzez realizację szkoleń z zakresu pomocy publicznej na działalność B+R dla przedstawicieli uczelni i jednostek naukowych oraz przygotowanie wraz z Ministerstwem Energii koncepcji wdrożenia klastrów energii" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14810 Thu, 07 Feb 2019 10:43:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14810 <![CDATA[Doradztwo prawne w zakresie prawa zamówień publicznych w ramach projektu INTERREG V A pn. „Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurüdnitz do ruchu turystycznego”]]> Doradztwo prawne w zakresie prawa zamówień publicznych w ramach projektu INTERREG V A pn. „Przystosowanie mostu europejskiego Siekierki-Neurüdnitz do ruchu turystycznego”. W ramach zamówienia Zamawiający przewiduje do realizacji 9 postępowań w zakresie zamówień publicznych: a) cztery postępowania przetargowe o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, b) pięć postępowań o wartości poniżej 30 tys. €, Do zadań Wykonawcy należeć będzie wskazanie Zamawiającemu właściwego trybu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zależności od charakterystyki i zakresu zadań oraz zaplanowanych w ramach zadań prac. W związku z tym należy mieć na uwadze, że w trakcie realizacji niniejszego zamówienia może ulec zmianie proporcja ilości postępowań wyżej wymienionych w pkt. a) i b). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14784 Thu, 07 Feb 2019 10:38:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14784 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 01/ZIASWGG/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie specjalistycznego poradnictwa prawnego dla Uczestników Projektu. Uczestnikami projektu będzie 50osób (40 kobiet i 10 mężczyzn) z terenu gminy Gościeradów, powiat kraśnicki woj. lubelskie. Są to osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w wieku 60+. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165169 Wed, 06 Feb 2019 14:51:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1165169 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2019/01 - DORADZTWO PRAWNE]]> Innokrea sp. z o.o. realizuje projekt pt. Opracowanie projektu wzorniczego i wdrożenie portalu aukcyjno-zakupowego internalbid.com (numer projektu POIR.02.03.05-22-0004/18) z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców). W ramach tego projektu Innokrea sp. z o.o. zamierza usługi doradztwa prawnego w wymiarze 120 godzin roboczych na rzecz Zamawiającego, związanych z realizacją ww. Projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14710 Sat, 02 Feb 2019 14:32:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14710