Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi prawne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Thu, 20 Sep 2018 23:55:57 +0200 <![CDATA[Przygotowanie do zgłoszenia oraz zgłoszenie wynalazku w procedurze międzynarodowej PCT oraz wejście w fazę regionalną przed europejskim urzędem patentowym (EPO)]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie oraz dokonanie zgłoszenia międzynarodowego w oparciu o pierwszeństwo z dokonanego zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym RP oraz wejście w fazę regionalną przez dokonanie europejskiego zgłoszenia patentowego w EPO dla wynalazku pod nazwą „Nakładka filtracyjna, przeciwpyłowa na wózek dziecięcy" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9394 Thu, 20 Sep 2018 15:07:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9394 <![CDATA[Świadczenie usługi prawnej dla podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem projektu „Sieć Zachodniopomorska Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej – Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego”]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: świadczenie usług prawnych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem zgodnie z potrzebami i zapotrzebowaniem zgłaszanym przez PES, PS w trakcie realizacji projektu. Wymienione poniżej zagadnienia Zamawiający traktuje jako przykładowe i zastrzega możliwość zgłaszania potrzeb doradztwa prawnego w szerszym zakresie ,a w szczególności dotyczącym określonej branży zawierającej się w danym obszarze merytorycznym. Do zakresu świadczenia usług doradztwa prawnego zaliczamy w szczególności : • prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej w ramach przedsiębiorstwa społecznego (PS), • prawne aspekty funkcjonowania w obszarze ekonomii społecznej, • zatrudnianie w podmiotach PS, w tym zatrudniania osób niepełnosprawnych, • prawne aspekty zakładania podmiotów ekonomii społecznej (PES), • prawne aspekty rejestrowania PES, • prawne aspekty przekształcania PES w PS, • prawne aspekty założenia i prowadzenia działalności PES, PS prowadzonych zgodnie ze szczegółowymi przepisami branżowymi. • pomoc w przygotowaniu pism w imieniu uczestników projektów dla: a) podmiotów ekonomii społecznej (PES) nieprowadzących działalności gospodarczej (w tym także podmiotów ekonomii społecznej reintegracyjnych oraz podmiotów ekonomii społecznej przekształcających się w przedsiębiorstwa społeczne); b) podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność gospodarczą, w tym przedsiębiorstw społecznych (zwanych dalej: przedsiębiorstwami społecznymi - PS), prowadzących działalność w ramach ekonomii społecznej na terenie powiatów powiat: szczecinecki, wałecki, drawski, świdwiński, łobeski. Zamówienie obejmuje łącznie 450 godzin usługi prawnej. Liczba godzin usługi prawnej w poszczególnych wskazanych zakresach i podmiotach, będzie kształtowała się na bieżąco, w zależności od potrzeb zgłaszanych przez odbiorców w trakcie trwania projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138015 Wed, 19 Sep 2018 12:41:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138015 <![CDATA[Wsparcie patentowe w zakresie bieżącej analizy IP oraz przy określaniu strategii patentowania i przygotowania opisów do UPRP i EPO.]]> W związku z realizacją projektu ze Regionalnego Program Operacyjnego – Lubuskie 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, LfC Sp. z o.o., pt. „Innowacyjna metoda chirurgiczna z drukowanym wielofunkcyjnym implantem 3D-Truss do wielomiejscowej fuzji biodrowo-krzyżowej” którego jednym z wyników jest zgłoszenie patentowe zwraca się o składanie ofert na realizację zamówienia na: Wsparcie patentowe w zakresie bieżącej analizy IP oraz przy określaniu strategii patentowania i przygotowania opisów do UPRP i EPO. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137623 Tue, 18 Sep 2018 08:53:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137623 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na przygotowanie ekspertyzy dot. projektu o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw.]]> Przedmiotem zamówienia jest ekspertyza dotycząca oceny projektu ustawy zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Założona w budżecie projektu kwota brutto za wykonanie ekspertyzy wynosi 4000 zł. 1. Cel ekspertyzy: • Ocena rozwiązań zaproponowanych w dokumencie dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw; • Ocena w jakim stopniu zmiany zawarte w projekcie ustawy wpływają na konkurencyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw i wskazanie branż, których pozycja konkurencyjna może ulec zmianie w wyniku wprowadzonych przepisów wraz z uzasadnieniem; • Rekomendacje odnośnie stanowiska dla administracji rządowej dot. proponowanych zmian w systemie podatkowym w Polsce dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 2. Zakres ekspertyzy: Ekspertyza „Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw – ocena wprowadzanych zmian ”, będzie elementem w procesie konsultacji zmian w funkcjonowaniu systemu podatkowego w Polsce : https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12315309 Ekspertyza powinna mieć objętość ok. 10-15 stron maszynopisu i zawierać odpowiedź na wszystkie punkty zawarte w celach ekspertyzy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136624 Wed, 12 Sep 2018 15:04:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1136624