Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi prawne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 26 Jun 2019 03:41:57 +0200 <![CDATA[Zapytanie ofertowe numer 4/14POPW/2019 na wyłonienie wykonawcy audytu wzorniczego]]> Zakres Zamówienia obejmuje: a) przeprowadzenie audytu wzorniczego celem przygotowania Zamawiającego do podjęcia działań związanych z analizą firmy, wytyczeniem kierunku rozwoju produktów wraz z rekomendacjami związanymi z dalszym prowadzeniem działalności. Jako audyt wzorniczy należy rozumieć analizę działalności Zamawiającego pod względem potencjału i potrzeb wzorniczych, obejmujący co najmniej: analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie oferty produktowej, modelu biznesowego, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, zdefiniowania i charakterystyki klientów i konkurencji oraz kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, analizę potrzeb Zamawiającego w zakresie zarządzania wzornictwem, analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego Zamawiającego; b) opracowanie strategii wzorniczej firmy w postaci raportu z przeprowadzonego audytu wzorniczego, zawierający co najmniej następujące elementy dotyczące efektów przeprowadzonego audytu:  ogólną charakterystykę firmy zawierającą analizę wzorniczą Zamawiającego w zakresie produktów, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji z klientem, strategii marketingowej,  ogólny opis otoczenia Zamawiającego w zakresie designu zawierający co najmniej informacje odnośnie charakterystyki klientów, opis głównych konkurentów, opis trendów rynkowych;  określenie kluczowych w kontekście Zamawiającego trendów branżowych, społecznych i technologicznych o dużym potencjale wpływu na rynek Zamawiającego;  ocenę poziomu wykorzystania wzornictwa w firmie Zamawiającego oraz jej potencjału w tym zakresie;  zdefiniowanie problemów wzorniczych w firmie Zamawiającego, przy czym problemy te mogą dotyczyć zarówno produktu, jak i innych procesów biznesowych w firmie Zamawiającego;  możliwość rozwiązania problemów wzorniczych w przedsiębiorstwie Zamawiającego;  rekomendacje dalszych szczegółowych działań dla Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20131 Mon, 24 Jun 2019 13:25:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20131 <![CDATA[Zakup usługi doradczej dotyczącej badania aspektów prawnych w zakresie przepisów i rozporządzeń nt.: akumulatorów hybrydowych]]> Przedmiotem zamówienia jest Zakup usługi doradczej dotyczącej badania aspektów prawnych w zakresie przepisów i rozporządzeń nt.: akumulatorów hybrydowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19912 Wed, 19 Jun 2019 19:24:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19912 <![CDATA[Prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w ramach Punktu Porad Obywatelskich dla mieszkańców osiedla Baildona w Gliwicach w związku z realizacją projektu pn. "Twoja Społeczność Twoją Szansą Etap I"]]> Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie poradnictwa specjalistycznego w ramach Punktu Porad Obywatelskich dla mieszkańców osiedla Baildona w Gliwicach w związku z realizacją projektu pn. "Twoja Społeczność Twoją Szansą Etap I". Projekt współfinansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny), dla osi priorytetowej IX.Włączenie społeczne dla działania: 9.1. Aktywna integracja dla poddziałania: 9.1.1. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191628 Wed, 19 Jun 2019 17:07:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191628 <![CDATA[Usługi rzecznika patentowego – badania zdolności patentowej rozwiązań wraz ze zgłoszeniami patentowymi]]> Przedmiotem zamówienia są usługi rzecznika patentowego – badania zdolności patentowej rozwiązań wraz ze zgłoszeniami patentowymi dla nowopowstałych start-upów z Mazowsza z branż biotechnologicznej lub medycznej lub farmaceutycznej. Przewidziano realizację usług dla 2 przedsiębiorców. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191558 Wed, 19 Jun 2019 15:03:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191558 <![CDATA[Strona główna Ogłoszenia Dostawa usług rzecznika patentowego dot. zgłoszeń patentowych Dostawa usług rzecznika patentowego dot. zgłoszeń patentowych]]> Przedmiot zamówienia obejmuje działania w sprawie uzyskania ochrony własności przemysłowej w procedurze PCT oraz przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) w 40 krajach (Albanii, Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cyprze, Czechach, Danii, Estonii, Finlandii, Macedonii, Francji, Niemczech, Grecji, Węgier, Islandii, Irlandii, Włoszech, Łotwie, Szwajcaria, Liechtenstein, Litwie, Luksemburgu, Malcie, Monako, Holandii, Norwegii, Portugalii, Rumunii, San Marino, Serbii, Słowenii, Słowacji, Hiszpanii, Szwecji, Turcji, Wielkiej Brytanii, Bośni i Hercegowinie, Czarnogórze, Mołdawii) Celem czynności zmierzających do uzyskania ochrony Zleceniodawca planuje zlecenie zewnętrznemu pełnomocnikowi (Europejskiemu Rzecznikowi Patentowemu): - przygotowanie dokumentacji zgłoszenia wynalazku w procedurach PCT oraz EPO - prowadzenie w imieniu Zleceniodawcy postępowania przed PCT i EPO, a następnie w przypadku uzyskania patentu europejskiego przed urzędami krajowymi , w tym również poprzez współpracę z lokalnymi rzecznikami patentowymi, a także finansowe rozliczenia takiej współpracy. W ramach zamówienia Zleceniodawca planuje również zlecić dokonanie zgłoszenia patentowego w Rosji, Białorusi i Ukrainie. Celem czynności zgłoszenia patentowego rozwiązania w ww. państwach Zleceniodawca planuje zlecenie zewnętrznemu pełnomocnikowi (Rzecznikowi Patentowemu): - przeprowadzenie zgłoszenia patentowego w 3 ww. krajach poprzez krajowego rzecznika patentowego, - przetłumaczenie wynalazku na potrzeby procedury, - prowadzenie postępowań do momentu wydania ostatecznej decyzji przez każdy z ww. urzędów, - monitorowanie procesów patentowych i terminów wnoszenia opłat urzędowych, - prowadzenie korespondencji z krajowymi rzecznikami patentowymi . https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19697 Mon, 17 Jun 2019 18:44:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19697