Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi prawne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Mon, 19 Mar 2018 09:25:19 +0100 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE Na zakup usługi zawodowego pełnomocnika w ramach poddziałania 2.3.4 POIR „Ochrona własności przemysłowej]]> Przedmiotem Zamówienia jest realizacja usług dot. zgłoszeń patentowych i prowadzenia postępowań przed właściwymi organami w celu uzyskania patentów na wyrób medyczny, tj. usługi związane ze złożeniem wniosków o uzyskanie ochrony patentowej wynalazku do European Patent Organisation (Europejskiego Urzędu Patentowego, zwana dalej EPO) i właściwych organów patentowych w procedurach krajowych: Brazylii, Chin, Indii, Japonii, Kanady, Korei Południowej i USA, a także opłaty za same zgłoszenia i walidacje. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096931 Fri, 16 Mar 2018 14:47:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096931 <![CDATA[Na zakup usługi zawodowego pełnomocnika w ramach poddziałania 2.3.4 POIR „Ochrona własności przemysłowej”]]> 1. Przedmiotem Zamówienia jest realizacja usług dot. zgłoszeń patentowych i prowadzenia postępowań przed właściwymi organami w celu uzyskania patentów na wyrób medyczny, tj. usługi związane ze złożeniem wniosków o uzyskanie ochrony patentowej wynalazku do European Patent Organisation (Europejskiego Urzędu Patentowego, zwana dalej EPO) i właściwych organów patentowych w procedurach krajowych: Brazylii, Chin, Indii, Japonii, Kanady, Korei Południowej i USA, a także opłaty za same zgłoszenia i walidacje. Zamówienie będzie obejmowało: • przygotowanie i złożenie zgłoszenia patentowego w procedurze EPO oraz walidacji patentu we Francji, Holandii, Szwajcarii i Niemczech, prowadzenie takich procedur a w tym współpraca z lokalnymi Rzecznikami patentowymi; • przygotowanie i złożenie zgłoszeń patentowych w procedurach krajowych w: Brazylii, Chinach, Indiach, Japonii, Kanadzie, Korei Południowej, USA; • reprezentowanie Zamawiającego przed właściwymi organami ochrony własności przemysłowej (tj., European Patent Organisation, oraz urzędami patentowymi Brazylii, Chin, Indii, Japonii, Kanady, Korei Południowej i USA) oraz prowadzenie postępowań do momentu wydania ostatecznej decyzji przez każdy z ww. urzędów; • monitorowanie procesów patentowych i terminów wnoszenia opłat urzędowych, prowadzenie korespondencji z właściwymi urzędami patentowymi; • wniesienie opłat urzędowych w zgłoszeniach do European Patent Organisation (Europejskiego Urzędu Patentowego) i właściwych organów patentowych w procedurach krajowych: Brazylii, Chin, Indii, Japonii, Kanady, Korei Południowej i USA, a także opłat związanych z walidacją patentów w Holandii. • tłumaczenie dokumentacji na właściwe języki postępowania. 2. Opłaty urzędowe będą ponoszone bezpośrednio przez Wykonawcę, które to będą zwracane Wykonawcy przez Zamawiającego na podstawie stosownych not księgowych. 3. Okres realizacji zamówienia w zakresie przygotowania dokumentacji do dokonania zgłoszenia i dokonanie samego zgłoszenia patentowego nie może przekroczyć roku od podpisania umowy. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza jedynie wykonanie całości zamówienia. CPV zamówienia: 79120000-1 Usługi doradztwa w zakresie patentów i praw autorskich https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096922 Fri, 16 Mar 2018 14:39:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096922 <![CDATA[Świadczenie usług doradztwa prawnego dla uczestników projektu OWES "Ja-Ty-My" w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego]]> W związku z realizacją projektu OWES „Ja-Ty-My” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług doradztwa prawnego, w wymiarze nie większym niż 764 godzin, kontraktowanych w zależności od bieżących potrzeb: 1) podmiotów ekonomii społecznej (PES) będących uczestnikami ww. projektu; 2) osób fizycznych/grup inicjatywnych, będących uczestnikami ww. projektu, chcących powołać PES lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej; 3) osób prawnych, będących uczestnikami ww. projektu, chcących powołać PES lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej. Usługi doradztwa prawnego - doradztwo prawne z zakresu tworzenia i funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej świadczone na rzecz podmiotów ekonomii społecznej (PES) będących uczestnikami ww. projektu, w tym: podmiotów prowadzących nieodpłatną i/lub odpłatną działalność pożytku publicznego, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą; osób fizycznych/grup inicjatywnych, będących uczestnikami ww. projektu, chcących powołać PES lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej; osób prawnych, będących uczestnikami ww. projektu, chcących powołać PES lub w inny sposób zainteresowanych działalnością w sektorze ekonomii społecznej, Usługa doradztwa prawnego rozumiana jest jako realizacja wszystkich powyżej opisanych działań w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2020 r., rozliczanych w formie godzinowej. Zamawiający informuje, iż świadczenie usług doradztwa prawnego, kontraktowane będzie w zależności od bieżących potrzeb uczestników projektu jednak w wymiarze nie większym niż 764 godziny łącznie. Dodatkowo wykonanie usługi musi zostać potwierdzone przez podmiot na rzecz, którego usługa była świadczona. Wykonawca świadczy usługi zgodnie z system akredytacji i standardami działania OWES. Wykonawca zobowiązuje się do regularnych spotkań z zespołem realizującym projekt w siedzibie Zamawiającego. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia i przekazywania Zamawiającemu dokumentacji- zestawienia miesięcznego związanego z realizacją doradztwa. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług doradczych z wysoką jakością należytą starannością. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096494 Fri, 16 Mar 2018 13:09:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096494 <![CDATA[Świadczenie usług wsparcia i pomocy prawnej wobec 100 uczestników projektu.]]> Prowadzenie porad prawnych dla 100 uczestników (50 osób niepełnosprawnych i 50 osób z rodzin lub otoczenia osób niepełnosprawnych) poprzez wsparcie i pomoc prawną. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096811 Fri, 16 Mar 2018 11:59:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096811 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 4 POIR 3.3.3/2018. Przedmiotem zamówienia jest usługa wspierająca promocję produktów firmy Global Control 5 Sp. z o.o. na rynkach USA oraz ZEA, która dotyczy zakupu usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne – Stany Zjednoczone (USA) i Zjednoczone Emiraty Arabskie(ZEA). Zakupiona usługa musi zawierać analizę pod kątem marketingowym i prawnym, która ma na celu dostosowanie możliwości eksportowych GC5 do warunków charakterystycznych dla ZEA oraz USA.]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa wspierająca promocję produktów firmy Global Control 5 Sp. z o.o. na rynkach USA oraz ZEA, która dotyczy zakupu usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne – Stany Zjednoczone (USA) i Zjednoczone Emiraty Arabskie(ZEA). Zakupiona usługa musi zawierać analizę pod kątem marketingowym i prawnym, która ma na celu dostosowanie możliwości eksportowych GC5 do warunków charakterystycznych dla ZEA oraz USA. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096664 Thu, 15 Mar 2018 17:01:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096664 <![CDATA[Usługa doradcza o charakterze prawnym]]> Zakres usług prawnych: 1. Pełna dokumentacja ochrony danych osobowych zgodna z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO) 2. Pełna dokumentacja rejestracyjna zgodna ze wskazaniami Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 3. Umowy o zachowanie poufności z firmami informatycznymi zainteresowanymi podjęciem współpracy w zakresie tworzenia platformy 4. Umowa z firmą informatyczną na stworzenie portalu 5. Regulamin na stronę internetową i aplikację dla dostawców produktów na platformę 6. Regulamin na stronę internetową i aplikację dla salonów kosmetycznych 7. Regulamin na stronę internetową i aplikację dla klientów detalicznych 8. Umową z firmą tłumaczącą platformę na język obcy 9. Wzór umowy z dostawcą produktów na platformę 10. Weryfikacja umów z dostawcami produktów na platformę 11. Stworzenie lub dopasowanie i sprawdzenie umów z dostawcami programów księgowych typu Comarch, wFirma, iFirma 12. Polityka prywatności 13. Wzór formularza reklamacji i formularza zwrotów 14. Umowy: - o pracę - zlecenia - o dzieło, którą będzie podpisywał punkt usługowy (np. salon kosmetyczny) z pracownikiem 15. Umowa o zakazie konkurencji (którą będzie podpisywał punkt usługowy np. salon kosmetyczny z pracownikiem) 16. Umowa o zachowaniu poufności (którą będzie podpisywał punkt usługowy np. salon kosmetyczny z pracownikiem) 17. Umowa o podnoszeniu kwalifikacji (którą będzie podpisywał punkt usługowy np. salon kosmetyczny z pracownikiem) 18. Umowa o odpowiedzialności za powierzone mienie (którą będzie podpisywał punkt usługowy np. salon kosmetyczny z pracownikiem) 19. Zgoda na użyczanie wizerunku (którą będzie podpisywał punkt usługowy np. salon kosmetyczny z pracownikiem) 20. Zgoda na monitoring w pracy (którą będzie podpisywał punkt usługowy np. salon kosmetyczny z pracownikiem) 21. Zgoda na nagrywanie audio-wizualne (którą będzie podpisywał punkt usługowy np. salon kosmetyczny z pracownikiem) 22. Poradnik postępowania przed wynajęciem lokalu 23. Wzór umowy z księgową wraz z zakresem (którą będzie podpisywał punkt usługowy np. salon kosmetyczny ) 24. Kontrakt menedżerski Wszystkie rozwiązania prawne przygotowane w ramach usługi będą skonstruowane tak, aby przede wszystkim: • nie zawierały klauzul niedozwolonych; • były zgodne z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną; • zawierały zabezpieczenie szeroko pojmowanej własności intelektualnej, w tym praw autorskich oraz praw pokrewnych jak również dóbr osobistych; • odbiorcy usługi nie mogli bez negatywnych dla nich konsekwencji: a) szkodzić nieletnim w jakikolwiek sposób; b) podszywać się pod inne osoby lub podmioty; c) naruszać prawa do prywatności lub prawa innych użytkowników; • odbiorcy usługi mogli bez negatywnych dla nich konsekwencji korzystać z usługi; • każdy użytkownik serwisu był zobowiązany korzystać z usługi zgodnie z ich przeznaczeniem, powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, porządkiem publicznym oraz dobrymi obyczajami; Przewidywany czas pracy: 280 rbh https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095927 Tue, 13 Mar 2018 15:46:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095927 <![CDATA[Spotkania z prawnikiem]]> Świadczenie usług prawniczych w ramach projektu pn. „Poszerzamy horyzonty” współfinansowanego z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095818 Tue, 13 Mar 2018 12:33:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095818 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dot. ekspertyzy „Projekt ustawy o pracowniczych planach kapitałowych – ocena wprowadzonych rozwiązań prawnych.”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest ekspertyza dotycząca oceny skutków wprowadzonych zmian prawnych w „Ustawie o pracowniczych planach kapitałowych”. 2. Założona w budżecie projektu kwota brutto za wykonanie ekspertyzy wynosi 4000 zł. 3. Cel ekspertyzy: • Ocena obciążeń dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wynikających z planowanej ustawy • Ocena wprowadzanych regulacji dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na konkurencyjność przedsiębiorstw, • Rekomendacje odnośnie stanowiska odnośnie wprowadzanych zmian prawnych dla sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 4. Zakres ekspertyzy: 5. Ekspertyza dotyczy planowanej ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (nr wykazu UD 321, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12308305 ). Efektem ekspertyzy będzie raport (ok. 20-30 stron maszynopisu) zawierający odpowiedź na wszystkie punkty zawarte w celach ekspertyzy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095516 Mon, 12 Mar 2018 14:20:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095516 <![CDATA[Prowadzenie wsparcia indywidualnego - w ramach konsultacji prawnych]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie wsparcia w formie indywidualnych konsultacji prawnych w zakresie ogólnej pomocy prawnej (szczególnie w zakresie prawa rodzinnego, pracy, cywilnego, karnego i administracyjnego) odpowiadającej na indywidualne potrzeby poszczególnych uczestników/uczestniczek projektu. 2. W zakres przedmiotu zamówienia dotyczącego prowadzenia wsparcia wchodzić będą: a) prowadzenie indywidualnej pomocy prawnej, b) pomoc w redagowaniu pism procesowych, c) prowadzenie listy uczestników korzystających ze wsparcia. Ww. lista musi być uzupełniana przy świadczeniu usługi i przekazywana do Zamawiającego w oryginale na koniec miesiąca, d) zapewnienie ewentualnych materiałów szkoleniowych, informacyjnych, itp. dla uczestników/czek projektu niezbędnych podczas prowadzenia wsparcia, e) stosowanie odpowiednich logotypów wraz z informacją o współfinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego podczas prowadzenia wsparcia oraz podczas tworzenia dokumentacji związanej z realizacją Projektu, f) informowanie Zamawiającego o wszystkich znanych okolicznościach mogących wpłynąć na realizację zadań, do których jest zobowiązany. 3. Przewidywana ilość godzin wsparcia dla uczestników projektu wynosi: średnio 22 godziny w miesiącu przy założeniu, że liczba godzin wsparcia indywidualnego nie może przekroczyć w roku 2018 – 264 h, a w roku 2019 – 132 h. 4. Maksymalna łączna ilość godzin zamówienia wynosi: 396 h (264 h w roku 2018 i 132 h w roku 2019). 5. Konsultacje prawne realizowane będą w formie wsparcia indywidualnego, mającego na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu uczestników/czek projektu. 6. Wsparcie będzie prowadzone od momentu podpisania umowy do 30 czerwca 2019 r., zgodnie z ustalonym, przez Zamawiającego, najdalej na trzy dni robocze przed planowanym terminem rozpoczęcia wsparcia harmonogramem. Zadania stanowiące przedmiot niniejszej umowy będą mogły być prowadzone w godzinach 1000 - 1800, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w pomieszczeniach udostępnionych przez MCPS. 7. Kategorie uczestników warsztatów/treningów: a) osoby bezrobotne, b) osoby wykluczone lub zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, c) osoby niepełnosprawne. 8. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095442 Mon, 12 Mar 2018 12:40:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095442 <![CDATA[Realizacja usługi pomocy prawnej]]> 1. Zamówienie dotyczy realizacji usługi pomocy prawnej pod nazwą: „Zapewnienie świadczenia obsługi prawnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego a także zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami lub innymi organami orzekającymi - w zakresie zadań realizowanych przez Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” jako zadań realizowanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego - Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Usługa będzie realizowana przez okres nie dłuższy niż 12 m-cy od daty podpisania niniejszej umowy. Szczegółowy zakres przedmiotu zapytania został określony w treści istotnych postanowień przyszłej umowy stanowiącej zał. Nr 1 do zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095316 Mon, 12 Mar 2018 09:01:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095316 <![CDATA[Kompleksowa obsługa prawna świadczona dla Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku, w związku z realizacją Projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Stębarku]]> Kompleksowa obsługa prawna świadczona będzie na rzecz Zamawiającego i obejmować będzie w szczególności: 1) Doradztwo w zakresie prawa polskiego i wspólnotowego, w celu ochrony interesów Zamawiającego w kwestiach związanych z Zadaniem. W związku z powyższym oczekuje się od Wykonawcy potwierdzonej znajomości z zakresu: a) Prawa polskiego i wspólnotowego, b) Prawa zamówień publicznych, 2) Kompleksową obsługę prawną procedur przetargowych, w szczególności w obszarach problemów proceduralnych. 3) Uczestnictwo w opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz doradztwo i przygotowanie projektów umów związanych z udzielaniem zamówień publicznych. 4) Koordynowanie pod względem prawnym procesów inwestycyjnych prowadzonych w ramach umowy. 5) Przygotowanie i opiniowanie umów, w tym w szczególności: a) Umów o prace projektowe, b) Umów o roboty budowlane, c) Umów zlecenia, d) Kontraktów na dostawy i usługi i innych niewymienionych, a związanych bezpośrednio z realizacją przedmiotowego zamówienia 6) Świadczenie pomocy prawnej w sprawach związanych z dofinansowaniem Muzeum 7) Opracowywanie analiz i opinii prawnych dotyczących zasadności oraz zgodności z warunkami kontraktowymi roszczeń zgłaszanych przez wykonawców robót, projektantów i nadzór oraz ich podwykonawców lub osoby trzecie w stosunku do Zamawiającego. 8) Analizę podstaw i zasadności roszczeń zgłaszanych przez Zamawiającego w stosunku do wykonawców robót, projektantów i nadzorów oraz ich podwykonawców. 9) Przygotowywanie projektów porozumień i ugód Zamawiającego w stosunkach umownych z Wykonawcami robót, projektantami i nadzorem oraz ich podwykonawcami lub osobami trzecimi. 10) Świadczenie pomocy prawnej przy wykonywaniu przez Zamawiającego nadzoru nad realizacją Projektów. 11) Informowanie Zamawiającego o zmianach w przepisach prawnych i udzielanie wyjaśnień tych zmian. 12) Opiniowanie pod względem prawnym decyzji i pism sporządzanych przez pracowników Zamawiającego. 13) Sporządzanie opinii prawnych w zakresie zagadnień związanych z udzielaniem zamówień publicznych. 14) Udzielanie pracownikom Zamawiającego konsultacji telefonicznych i mailowych w pilnych sprawach prawnych. 15) Usługa świadczona będzie w biurze Zamawiającego bądź w biurze Wykonawcy, bądź w innych miejscach wynikających z określonej potrzeby, w sposób wskazany przez Zamawiającego w wymiarze czasu odpowiadającym aktualnym potrzebom Zamawiającego związanym z realizacją Projektu, w tym w siedzibie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia ww. usługi prawnej (w wyznaczonych przez Zamawiającego terminach) nie mniej niż 3 dni po 3 godziny w tygodniu. Okres realizacji zamówienia: od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2020 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094390 Wed, 07 Mar 2018 15:07:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094390