Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi prawne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Thu, 02 Jul 2020 14:45:56 +0200 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na świadczenie usług poradnictwa prawnego]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie poradnictwa prawnego dla Uczestników projektu (mieszkańców Poznania lub powiatu poznańskiego) w ramach projektu „Profilaktyka wykluczenia społecznego poprzez wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych” (nr RPWP.07.02.02-30-0005/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w okresie od lipca 2020 do czerwca 2023 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250184 Tue, 30 Jun 2020 16:12:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250184 <![CDATA[Usługi rzecznika patentowego związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia fazy krajowej - 1848/4]]> Przedmiotem zamówienia są usługi rzecznika patentowego w zakresie przygotowania i zgłoszenia wniosku patentowego w procedurze krajowej na urządzenie służące wykonaniu przechyłu bocznego do ramy rowerowej dla spółki będącej uczestnikiem projektu „Platforma startowa IDEALIST” (nr projektu: POPW.01.01.01-06-0002/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251961 Tue, 30 Jun 2020 14:29:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251961 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/RPO/9.1.1/SMWR]]> Zgodnie z SIWZ a w szczególności: Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa prawnego dla 10 Uczestników /Uczestniczek Projektu „Szansa na wyciągnięcie ręki” RPDS.09.01.01-02-0018/19-00 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pozostających bez zatrudnienia w wieku powyżej 18 roku życia, w tym również do osób z niepełno sprawnościami zamieszkujących w rozumieniu kodeksu cywilnego obszar Dolnego Śląska .Indywidualne poradnictwo prawne w formie konsultacji z Doradcą prawnym posłuży jako kluczowa pomoc w zakresie uregulowań prawnych i dostępnych możliwości wsparcia dotyczących osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób z niepełno sprawnościami W wyniku prowadzonego doradztwa Uczestnicy/Uczestniczki Projektu mają nabyć nabędą wiedzę i świadomość przysługujących im praw i możliwości oraz dostępu do specjalistów mogących im pomóc w problemach prawnych determinujących ich wykluczenie. Planowany termin realizacji zamówienia: lipiec 2020 roku – lipiec 2021 roku przy czym Zamawiający zastrzega sobie prawo skrócenia terminu realizacji zamówienia w przypadku dużego zainteresowania Uczestników/Uczestniczek udziałem w projekcie i wykorzystaniem przez te osoby dostępnych w ramach projektu godzin doradczych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250057 Thu, 25 Jun 2020 15:35:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250057 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/RPO/9.1.1/NPS]]> Zgodnie z zapisami w SIWZ a w szczególności: Indywidualne Poradnictwo Prawne dla uczestników/uczestniczek projektu; https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250060 Thu, 25 Jun 2020 15:35:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250060 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/RPO/9.1.1/PL]]> Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ a w szczególności: Usługa Indywidualnego Poradnictwa Prawnego dla uczestników/uczestniczek projektu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250068 Thu, 25 Jun 2020 15:34:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250068 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/RPO/9.1.1/HNS]]> Zgodnie z zapisami zawartymi w SIWZ a w szczególności: Usługi w zakresie Indywidualnego Poradnictwa Prawnego dla uczestników/uczestniczek projektu; https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250065 Thu, 25 Jun 2020 15:33:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250065 <![CDATA[Świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla uczestników projektu pn. „Szansa na lepszą przyszłość”]]> Świadczenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla uczestników projektu pn. „Szansa na lepszą przyszłość” (tj. osób z niepełnosprawnością, usamodzielniających się wychowanków, oraz osób pełnoletnich przebywających w pieczy zastępczej), realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPLD.09.01.01-10-A002/18-00, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251074 Tue, 23 Jun 2020 15:05:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251074