Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi drukarskie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 17 Jan 2018 05:52:40 +0100 <![CDATA[Wykonanie kompletu odpowiednio oznakowanych materiałów szkoleniowych: teczka, notes, długopis dla uczestników projektu pod nazwą ”Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości!”]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odpowiednio oznakowanych kompletu materiałów szkoleniowych: teczka, notes, długopis. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081605 Tue, 16 Jan 2018 21:58:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081605 <![CDATA[Wykonanie oznakowanego kompletu materiałów szkoleniowych: teczka, notes, długopis.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie odpowiednio oznakowanego kompletu materiałów szkoleniowych: teczka, notes, długopis. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/232 Tue, 16 Jan 2018 21:02:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/232 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3.1/POIR/2018 na wykonanie katalogów firmowych]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa katalogów firmowych promujących produkty i markę MEXTRA. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081537 Tue, 16 Jan 2018 15:43:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081537 <![CDATA[Opracowanie projektów oraz wydruk wizytówek w ilościach zgodnych z przedmiotem zamówienia.]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie projektów graficznych oraz wydruk : - 3 rodzaji wizytówek po 500 szt każda zgodnie z projektem ustalonym z Zamawiającym Cena musi zawierać koszt transportu do zamawiającego oraz wszystkie projekty graficzne. Szczegóły poszczególnych projektów zostaną uzgodnione indywidualne po wyborze najlepszej oferty. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081389 Tue, 16 Jan 2018 11:54:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081389 <![CDATA[Wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu materiałów promujących i informacyjnych promujących projekt współfinansowany ze środków EFRR: 1) tablica informacyjna (baner)- 1 sztuka o wymiarach 200 cm x 300 cm 2) tablica pamiątkowa - 1 sztuka o wymiarach 80 cm x 120 cm https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081093 Tue, 16 Jan 2018 10:07:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081093 <![CDATA[Druk materiałów marketingowych - stickery, notesy]]> Zapytanie ofertowe dotyczy druku stickerów ( 5000 sztuk) i 2 rodzajów notesów( po 2000 sztuk każdy) , zgodnie z przygotowanym przez Zamawiającego projektem graficznym(projekt do wglądu na życzenie) . https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081256 Mon, 15 Jan 2018 16:50:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081256 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/01/2018/II]]> Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, przygotowanie/produkcja materiałów promocyjnych na targi PROJECT IRAN 2018 odbywające się w Teheranie w Iranie w dniach 24-27 kwietnia 2018 Zamawiający poszukuje wykonawcy następujących usług: Zaprojektowanie materiałów promocyjno -informacyjne firmy: np. plakaty, katalogi, ulotki, foldery również na nośnikach CD bądź MP3, które będą stanowiły element dekoracji / wyposażenia stoiska targowego lub zostaną rozdane podczas trwania targów PROJECT IRAN 2018 odbywające się w Teheranie w Iranie w dniach 24-27 kwietnia 2018, według poniższej specyfikacji: 1) przygotowanie do druku i wydruk katalogów narzędziowych (BRAVO+Comensal) 72 strony z okładką A4 - 250 sztuk 2) przygotowanie do druku i wydruk katalogów całościowych (BRAVO+Comensal+Malarski+Glazurniczy) 128 stron z okładką A5 - 250 sztuk 3) ulotki A3 składane - 100 sztuk ; okładka - kreda Mat 250 gr - folia jednostronna; strony - kreda mat 135 gr Wszystkie podejmowane działania informacyjne będą zgodne z wytycznymi programu i będą zawierały informacje o projekcie oraz o firmie dzięki czemu potencjalni kontrahenci będą mogli bez problemu skontaktować się w celu nawiązania współpracy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081240 Mon, 15 Jan 2018 16:06:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081240 <![CDATA[Zamieszczenie 4 ogłoszeń prasowych wraz z opracowaniem graficznym, promujących projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w roku 2018]]> Zamieszczenie 4 ogłoszeń prasowych wraz z opracowaniem graficznym, promujących projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Mława” w roku 2018 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081131 Mon, 15 Jan 2018 13:13:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081131 <![CDATA[Wykonanie tablic informacyjnych i pamiątkowych]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostarczenie Zamawiającemu materiałów promujących projekt współfinansowany ze środków EFRR: 1) tablica informacyjna (baner)- 1 sztuka o wymiarach 200 cm x 300 cm 2) tablica pamiątkowa - 1 sztuka o wymiarach 80 cm x 120 cm https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081094 Mon, 15 Jan 2018 12:16:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081094 <![CDATA[Opracowanie merytoryczne, wydruk i dostawę w wersji papierowej oraz dostarczenie wersji elektronicznej poradnika pn. "Puszcza Białowieska w czterech porach roku".]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie merytoryczne, wydruk i dostawa w wersji papierowej oraz dostarczenie wersji elektronicznej wydawnictwa pn. "Puszcza Białowieska w czterech porach roku". III.1 Zakres zadań Wykonawcy: 1. Opracowanie merytoryczne, zgodnie z zakresem tematycznym przedstawionym poniżej, w tym wykonanie korekty graficznej, stylistycznej i redakcyjnej 2. Zapewnienie zdjęć i ilustracji (ok. 50 szt.) 3. Skład i opracowanie graficzne. 4. Wydruk i dostarczenie egzemplarzy poradników do siedziby Zamawiającego w wersji papierowej i elektronicznej 5. Przekazanie praw autorskich do publikacji. 6. Przekazanie wersji elektronicznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081084 Mon, 15 Jan 2018 12:15:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081084 <![CDATA[Realizacja zamówienia - druk katalogów promocyjnych]]> Druk katalogów promocyjnych w ramach projektu pn. „Wzrost wolumenu eksportu firmy Touch Point Sp. z o.o. oraz rozpoznawalności marki na arenie międzynarodowej.” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080585 Thu, 11 Jan 2018 20:23:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080585 <![CDATA[Gmina Głusk zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę dotyczącą zaprojektowania, wykonania i dostawy tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Kalinówce” realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 ENERGIA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU, Działania 5.5 Promocja niskoemisyjna.]]> I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej dla projektu „Rozbudowa i modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Kalinówce”: 1. Wymiary – wysokość 80 cm, szerokość 120 cm. 2. Tablica jednostronna. 3. Tablica mocowana do dwóch słupków metalowych posadowionych w ziemi. W cenie należy uwzględnić słupki wraz z mocowaniami tablicy. Wysokość mocowania tablicy – dół tablicy 180 cm od powierzchni ziemi. 4. Materiał: dobrany w sposób zapewniający utrzymanie kształtu i kolorystki przez okres minimum 5 lat od daty zamontowania. 5. Wzór tablicy wraz z kolorystyką znajduje się pod adresem https://rpo.lubelskie.pl/strona-606-wzory_tablic_i_plakatow_efrr_i_efs.html - plik: „Wzory tablic i plakatów EFRR i EFS/plakat i tablica EFRR/tablica EFRR.pdf”. 6. Treść tablicy: Tytuł projektu: „Rozbudowa i modernizacja energetyczna budynku Zespołu Szkół w Kalinówce” Cel projektu: poprawa warunków edukacji przyczyniająca się do obniżenia emisji CO2 o 51,98% oraz zwiększenie efektywności energetycznej w obiektach Zespołu Szkół w Kalinówce Beneficjent: Gmina Głusk 7. Tablica wykonana w pełnym kolorze zgodnie z wzorem wskazanym w pkt. 5 8. Zestawienie znaków do umieszczenia znajdują się na stronie https://rpo.lubelskie.pl/strona-592-zasady_oznakowania_projektow.html. 9. Wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej po formalnej akceptacji przez Zamawiającego projektu tablicy. CPV: 30195000-2 39294100-0 II. Informacje dodatkowe: 1. Wymaga się wykonania tablic zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji https://rpo.lubelskie.pl/strona-613-wytyczne_dot_informacji_i_promocji.html. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienie postępowania bez podania przyczyny. III. Termin realizacji zamówienia: do 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Termin jest kryterium oceny ofert. IV. Informacje ogólne 1. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych. 3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 4. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Karol Salagierski, e-mail: karol.salagierski@glusk.pl, tel. 81/75 18 770. V. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę oraz mają doświadczenie w zaprojektowaniu, wykonywaniu tablic informacyjnych. VI. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Ofertę należy przygotować w języku polskim w sposób czytelny zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 2. Cenę należy podać w sposób określony w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080477 Thu, 11 Jan 2018 14:47:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080477 <![CDATA[Zamieszczenie w prasie o zasięgu regionalnym ogłoszenia o naborze wniosków do działania 1.3.2]]> Zamieszczenie w prasie o zasięgu przynajmniej regionalnym (powiat m. Wrocław, wrocławski, oleśnicki, oławski, średzki, trzebnicki) treści zgodnej z załącznikiem nr 3 na potrzeby projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 - 2020, Poddziałanie 1.3.2 Rozwój przedsiębiorczości – ZIT WrOF Schemat 1.3 C.2 Doradztwo dla MSP – projekty grantowe IOB dla Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1068237 Thu, 11 Jan 2018 14:41:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1068237 <![CDATA[Gmina Głusk zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę dotyczącą zaprojektowania, wykonania i dostawy tablicy informacyjnej dla projektu pn. „Infrastruktura Zespołu Szkół w Kalinówce” realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 13 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działania 13.7 Infrastruktura szkolna.]]> I. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawę tablicy informacyjnej dla projektu „Infrastruktura Zespołu Szkół w Kalinówce”: 1. Wymiary – wysokość 80 cm, szerokość 120 cm. 2. Tablica jednostronna. 3. Tablica mocowana do dwóch słupków metalowych posadowionych w ziemi. W cenie należy uwzględnić słupki wraz z mocowaniami tablicy. Wysokość mocowania tablicy – dół tablicy 180 cm od powierzchni ziemi. 4. Materiał: dobrany w sposób zapewniający utrzymanie kształtu i kolorystki przez okres minimum 5 lat od daty zamontowania. 5. Wzór tablicy wraz z kolorystyką znajduje się pod adresem https://rpo.lubelskie.pl/strona-606-wzory_tablic_i_plakatow_efrr_i_efs.html - plik: „Wzory tablic i plakatów EFRR i EFS/plakat i tablica EFRR/tablica EFRR.pdf”. 6. Treść tablicy: Tytuł projektu: „Infrastruktura Zespołu Szkół w Kalinówce” Cel projektu: poprawa warunków edukacji ogólnej przyczyniająca się do rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy w obiektach Zespołu Szkół w Kalinówce Beneficjent: Gmina Głusk 7. Tablica wykonana w pełnym kolorze zgodnie z wzorem wskazanym w pkt. 5 8. Zestawienie znaków do umieszczenia znajdują się na stronie https://rpo.lubelskie.pl/strona-592-zasady_oznakowania_projektow.html. 9. Wykonanie zaprojektowanej tablicy informacyjnej po formalnej akceptacji przez Zamawiającego projektu tablicy. CPV: 30195000-2 39294100-0 II. Informacje dodatkowe: 1. Wymaga się wykonania tablic zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji https://rpo.lubelskie.pl/strona-613-wytyczne_dot_informacji_i_promocji.html. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienie postępowania bez podania przyczyny. III. Termin realizacji zamówienia: do 20 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Termin jest kryterium oceny ofert. IV. Informacje ogólne 1. Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę. 2. Nie dopuszcza się składanie ofert częściowych. 3. Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 4. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest: Karol Salagierski, e-mail: karol.salagierski@glusk.pl, tel. 81/75 18 770. V. Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę oraz mają doświadczenie w zaprojektowaniu, wykonywaniu tablic informacyjnych. VI. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Ofertę należy przygotować w języku polskim w sposób czytelny zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 2. Cenę należy podać w sposób określony w formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. 3. Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być trwale spięta. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080466 Thu, 11 Jan 2018 14:30:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080466 <![CDATA[Przygotowanie materiałów informacyjno- promocyjnych, fototapety oraz panelu MPG na targi Cosme Tokyo 2018]]> 1. Przygotowanie projektu i wytworzenie folderów Przygotowanie projektu folderu – 1 szt., spójnego z aktualną identyfikacją wizualną marki BodyBoom, o następujących parametrach: format - A5, kolor, ilość stron – 12. Przygotowanie tłumaczenia folderu na język angielski (ok. 6 tys. znaków). Wydruk folderów zgodnie z projektem: 200 szt., rodzaj oprawy - oprawa zeszytowa, papier - okładka: kreda mat 350g + folia soft touch 1/0 + lakier UV wybiórczy 1/0, wnętrze: kreda mat 170g. Elementy, które powinny znaleźć się w projekcie folderu: logo marki, wstęp, opis serii peelingów wraz z wysokiej jakości packshotami, opis składników, działanie peelingu, opis pozostałych kosmetyków marki BodyBoom wraz z wysokiej jakości packshotami, prezentacja sukcesów marki, sekcja Frequently Asked Questions, sekcja kontaktowa oraz zdjęcia modelek wraz z produktami marki Body Boom. 2. Przygotowanie projektu i wytworzenie ulotek Przygotowanie projektu ulotki – 1 szt., spójnego z aktualną identyfikacją wizualną marki BodyBoom, o następujących parametrach: format - A4 do DL w C, kolor, dwustronna. Przygotowanie tłumaczenia ulotki na język japoński (ok. 4 tys. znaków). Wydruk ulotek zgodnie z projektem: 500 szt., papier - kreda mat 250g + folia soft touch 1/0 + lakier UV wybiórczy 1/1. Elementy, które powinny znaleźć się w projekcie ulotki: logo marki, opis serii peelingów wraz z wysokiej jakości packshotami, opis działania peelingu, opis pozostałych kosmetyków marki BodyBoom wraz z wysokiej jakości packshotami, sekcja kontaktowa, zdjęcia modelek wraz z produktami marki Body Boom. 3. Wykonanie zindywidualizowanych gadżetów marki BodyBoom Długopis plastikowy w kolorze różowym z logotypem firmowym. Wyposażony w niebieski wkład - 200 szt. Długopis z końcówką przystosowaną do ekranów dotykowych z logotypem firmowym w jednym z kolorów firmowych. Wykonany z aluminium. Wyposażony w niebieski wkład - 200 szt. Smycze w kolorze firmowym original, z logotypem firmowym - 300 szt. Wszystkie materiały promocyjne muszą być oznakowane zgodnie z wytycznymi dot. Promocji projektów współfinansowanych z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój “Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” opublikowanym na stronie internetowej. 4. Dostarczenie fototapety pozwalającego na łatwy montaż na ściany stoiska o pow. do 12 m2. Rozwiązanie techniczne powinno stanowić lekką (do 4kg) i prostą konstrukcję, umożliwiającą łatwy i szybki montaż oraz pozwalać na bezpieczny transport i magazynowanie (zaproponowane rozwiązanie techniczne powinno obejmować torbę transportowa). Wymiary - 85x200cm. 5. Przygotowanie i wytworzenie wizytówek Przygotowanie projektu wizytówki – 1 szt. o następujących parametrach: format - 85x55 mm, kolor, dwustronna. Wydruk wizytówek zgodnie z projektem: 2 000 szt., papier - kreda mat 350g, bez zaokrąglenia 6. Przygotowanie tłumaczenia strony internetowej na język japoński Tłumaczenie powinno zostać wykonane przez native speakera języka japońskiego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080253 Wed, 10 Jan 2018 16:49:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080253 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE Nr OSB.ZP.462.1-464.4/2018 dotyczące wydruku i dostaw materiałów dydaktycznych i certyfikatów]]> a) Wydrukowanie materiałów dydaktycznych b) Wydrukowanie certyfikatów dla uczestników szkoleń https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080210 Wed, 10 Jan 2018 15:34:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080210 <![CDATA[W związku z realizacją projektu „Sieć monitoringu prawa Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej” Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej zwracają się z uprzejmą prośbą o oszacowanie wartości usługi polegającej na opracowaniu graficznym, przygotowaniu do druku, druku i dostarczeniu raportów legislacyjnych w ramach realizowanego projektu „Sieć monitoringu prawa Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej”. Przedmiot usługi jest dofinasowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.16. Usprawnienie procesu stanowienia prawa.]]> Przedmiotem zamówienia jest: a. opracowanie projektu graficznego, na podstawie materiałów dostarczonych przez Zamawiającego, serii publikacji raportu legislacyjnego – projekt logo serii wydawniczej, projekt wzorcowej okładki, projekt layoutu wnętrza raportu. Po 3 wersje do wyboru dla Zamawiającego. b. opracowanie graficzne, przygotowanie do druku, druk i dostarczenie raportów legislacyjnych, 8 publikacji w cyklu kwartalnym, w okresie od 15 lutego 2018r. do 30 września 2019r. Specyfikacja pojedynczego raportu: format B5 (rozmiar w zakresie od 165x235 mm do 175x250 mm); środek: 48 stron, papier kreda mat. gramatura 150 g/m2, druk 4+4, klejony po dłuższym boku; okładka dwustronna: papier kreda mat. gramatura 300 g/m2, nadruk 4+0, plus laminowanie folia matowa jednostronne, bigowanie po dłuższym boku, klejenie do okładki, nakład 200 sztuk. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080213 Wed, 10 Jan 2018 15:30:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080213 <![CDATA[przygotowanie materiałów reklamowych, które zostaną wykorzystane podczas imprez targowo-wystawienniczych (katalogi, długopisy)]]> 1. Przedmiot zamówienia: a. Przygotowanie katalogów promocyjnych b. Przygotowanie długopisów reklamowych Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080105 Wed, 10 Jan 2018 11:48:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080105 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018/POIR na wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych (materiałów poligraficznych – katalogów)]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych (materiałów poligraficznych - katalogów). Kod CPV: 22462000-6 Nazwa kodu: Materiały reklamowe Projekt katalogu (w oparciu o istniejące grafiki) w formacie pdf, wydruk i dostarczenie materiałów poligraficznych - katalogów w ilości łącznie - 350 szt.: • okładka -papier ozdobny min. 220gr + logo wykonane techniką „hot stamping” • środek - kredowy papier, mat, min. 170gr (prezentujący kompleksową działalność PETBOTTLE); • katalog powinien zawierać 28 stron w formacie 265x210 mm; • sposób łączenia - katalog powinien być szyty; • min. 20 stron powinno być wzbogacone o druk z lakierem UV, zgodnie z projektem graficznym; • katalog powinien być dwujęzyczny (tekst powinien być sformatowany na stronach tak by były dwa języki): o angielski – perski – 100 sztuk, o angielski – arabski – 100 sztuk, o angielski – rosyjski – 100 sztuk, o angielski – mongolski - 50 szt. • oferent dostarczy również wersje katalogów w formacie pdf. Zamawiający do projektu dostarczy: - projekt graficzny istniejącego katalogu (pdf), - materiały w polskiej wersji językowej, - materiały w angielskiej wersji językowej. Ww. materiały poligraficzne powinny zostać oznakowane zgodne z „Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji”. Wykonawca uzgodni z Zamawiającym przed realizacją zamówienia zastosowanie odpowiednich oznaczeń, logotypów na poszczególnych produktach. Maksymalny termin realizacji umowy: 31.03.2018 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080077 Wed, 10 Jan 2018 10:49:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080077 <![CDATA[Zakup materiałów informacyjno-promocyjnych produktów marki MDD w związku z planowanym udziałem w międzynarodowych targach medycznych w 2018 roku.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup materiałów informacyjno-promocyjnych produktów marki MDD w związku z planowanym udziałem w międzynarodowych targach medycznych w 2018 roku, w tym: 1. wydruk katalogu produktów - 2.500 szt. 2. długopis z grawerem - 2.000 szt. 3. pendrive z grawerem i nagranym katalogiem produktów - 130 szt. 4. smycz z grawerem - 1.000 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079867 Tue, 09 Jan 2018 13:26:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079867 <![CDATA[Adaptacja i druk ulotki angielskojęzycznej na potrzeby rynków Bliskiego i Dalekiego Wschodu na wydarzenie targowo-wystawiennicze]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa związana z adaptacją i drukiem ulotki angielskojęzycznej na potrzeby rynków Bliskiego i Dalekiego Wschodu na wydarzenie targowo-wystawiennicze (Arab Health 2018). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079868 Tue, 09 Jan 2018 13:26:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079868 <![CDATA[Zaproszenie do złożenia oferty na opracowanie projektu, skład i wydruk „Poradnika dla członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych” oraz transport do siedziby Zamawiającego i izb rzemieślniczych]]> Niniejsze zamówienie dotyczy opracowania projektu, składu i wydruku 3000 egzemplarzy „Poradnika dla członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych” oraz transport do siedziby Zamawiającego i 25 izb rzemieślniczych, na potrzeby projektu „Nowa jakość egzaminów zawodowych w rzemiośle” realizowanego przez Związek Rzemiosła Polskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego”, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z art. 4 pkt 8 w związku z art. 6a (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2013 poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079316 Fri, 05 Jan 2018 15:24:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079316 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 2/9 Wytworzenie materiałów reklamowych – wzorników kolorów i palet kolorów mass-market z włoskami na targi Cosmoprof Worldwide Bologna 2018 w Bolonii, 15-18.03.2018.]]> 1. Dotyczy: targi Cosmoprof Worldwide Bologna 2018, w Bolonii, 15-18.03.2018. 2. Palety kolorów mass-market z włosami: druk papier 300 g/m2, foliowanie folia błysk, druk 5/0, ilość włosów 28 (pukli), długość widoczna pukla nie mniej niż 3 cm, paletka dwustronna po rozłożeniu, wielkość paletki po złożeniu 210x297 mm. Ilość: 400 szt. 3. Wzornik kolorów 10 kolorów naturalne na łańcuszku, ilość kolorów 10; długość widoczna włosa 3,5 cm, forma pędzel, papier 300 g/m2, druk 4/0, wielkość po złożeniu papierowej formy po wklejeniu włosa każdej z 10 sztuk = 2,8 cm x 5,2 cm + 1 szt 2,8 cm x 8,5 cm, oczko metalowe do włożenia łańcucha, łańcuszek kulkowy długość forma zamknięta 10 cm. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079300 Fri, 05 Jan 2018 14:54:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079300 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR. 5/9 Wytworzenie materiałów reklamowych – wydruk katalogów na targi Cosmoprof Worldwide Bologna 2018 w Bolonii, 15-18.03.2018.]]> 1. Dotyczy: targi Cosmoprof Worldwide Bologna 2018, w Bolonii, 15-18.03.2018. 2. Druk materiałów reklamowych w wersji: a. Katalog detaliczny, format 3xA4, papier kreda 300 g/m2, druk 4+4, folia mat + lakier UV, ilość: 1000 szt. b. Katalog produktów Prosalon, format po złożeniu 235 x 200 mm, ilość stron 32, papier kreda 170 g/m2, druk 4+4 + lakier maszynowy, oprawa zeszytowa 2 zszywki, ilość: 1000 szt. c. Katalog Color Art., format A3 składane do A4, ilość stron z okładką 12, środek papier kreda 170 g/m2, okładka 220 g/m2, druk 4+4 + lakier maszynowy, oprawa zeszytowa 2 zszywki, ilość: 1000 szt. d. Katalog Keratin Style, format po złożeniu (na 2) 200 x 200 mm, ilość stron z okładką 8, środek papier kreda 220 g/m2, druk 4+4 + lakier maszynowy błysk, oprawa zeszytowa 2 zszywki, ilość 1000 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079292 Fri, 05 Jan 2018 14:46:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1079292