Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 07 Apr 2020 23:04:01 +0200 <![CDATA[Zakup i wdrożenie systemu elektronicznego egzaminowania na potrzeby Akademii WSB - ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/POWR/ZR21/2020]]> 1. W celu usprawnienia procesu weryfikacji efektów kształcenia, usprawnienia przebiegu sesji egzaminacyjnej oraz podniesienia atrakcyjności studiów Akademia WSB planuje wdrożyć metodę elektronicznego egzaminowania. System powinien docelowo pozwalać na przeprowadzenie każdego egzaminu realizowanego w Akademii WSB w sposób elektroniczny, tzn. za pomocą komputera, dla każdego studenta. System powinien dawać możliwość tworzenia urozmaiconych testów egzaminacyjnych oraz pozwalać na automatyczne ocenianie, co znacząco skróci okres generowania wyników z egzaminów. Jednocześnie system powinien, dzięki odpowiednim zabezpieczeniom zapewniać wysoki standard bezpieczeństwa pisania egzaminów przez studentów, np. poprzez blokowanie dostępu do innych dokumentów. 2. Zamówienie obejmuje: 1) zakup licencji na korzystanie z systemu, 2) wdrożenie wraz z uruchomieniem, 3) integrację w obecnie używanymi systemami przez Zamawiającego, 4) szkolenia w zakresie obsługi systemu, 5) gwarancję, w tym wsparcie techniczne. KOD CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 72263000-6 Usługi wdrażania oprogramowania 72265000-0 Usługi konfiguracji oprogramowania https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241759 Tue, 07 Apr 2020 11:09:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241759 <![CDATA[OPIEKA SERWISOWA NAD KOMPUTERAMI, SIECIAMI I SERWERAMI W GDDKiA ODDZIAŁ W GDAŃSKU ORAZ JEDNOSTKACH TERENOWYCH]]> Zakres zamówienia obejmuje usługę, a w szczególności: a) Opiekę serwisową w zakresie sprzętu i oprogramowania komputerowego Zamawiającego, b) Opiekę serwisową w zakresie napraw i konserwacji oprogramowania Zamawiającego, c) Konserwacja sprzętu, oprogramowania komputerowego i sieci teleinformatycznej Zamawiającego, d) Usługi w zakresie doradztwa, e) Kompleksowe usługi w zakresie bieżącej pomocy komputerowej, f) Usuwanie awarii i bieżąca obsługa informatyczna, g) Usługi w zakresie sieci komputerowej Zamawiającego, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241744 Tue, 07 Apr 2020 10:06:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241744 <![CDATA[Zakup oprogramowania BI wraz z 4 licencjami i wdrożeniem]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania BI wraz z 4 licencjami i wdrożeniem. Oprogramowanie powinno być w jak największym stopniu kompatybilne z systemem posiadanym przez Zamawiającego tj. S. I. ERP (serwer bazy danych systemu S.I. to Firebird SQL wersja 2.5.9, pracujący pod kontrolą systemu operacyjnego Linux), pracującym w chmurze prywatnej, opartym na logice biznesowej bazy danych, który poza danymi z MS Excel będzie stanowił źródło danych do analizy. System S.I. uruchamiany jest w środowisku chmurowym Windows 2012 TS. Dostęp realizowany jest za pomocą VPN jako zdalna aplikacja (Remote Apps). System S.I. nie udostępnia API do integracji z aplikacjami zewnętrznymi. Zamawiający zakłada, że dane do analizy będą pochodziły z 3 obszarów działalności Spółki: produkcja, sprzedaż, kontroling. Dane będą gotowe do analizy i nie będą wymagały przekształcenia po stronie BI. Oprogramowanie BI dopuszcza się w wersji serwerowej lub chmurowej. Szczegółowe oczekiwane funkcjonalności opisane szczegółowo w Zapytaniu ofertowym (SIWZ). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241652 Tue, 07 Apr 2020 09:49:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241652 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr z073/ZAD3-1415]]> Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Dostawcy trzech fabrycznie nowych serwerów wraz z oprogramowaniem oraz instalacji, konfiguracji i integracji narzędzi w środowisku zamawiającego - SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30061 Mon, 06 Apr 2020 22:50:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30061 <![CDATA[Zakup licencji do specjalistycznego oprogramowania programistycznego dla projektu realizowanych na etapie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych]]> W związku z otrzymanym wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 działanie Projekty B+R przedsiębiorstw Projekt pn. POIR.01.01.01-0135/19-00 zapraszamy do składania ofert na zakup licencji do specjalistycznego oprogramowania programistycznego dla projektu realizowanych na etapie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych prowadzonych przez DBMS sp zoo Szczegóły zakresu projektu można znaleźć na stronie - https://dbms.com.pl/platforma-dmsales/ https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241724 Mon, 06 Apr 2020 22:34:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241724 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr z223/ZAD7-1/ZAD8-101112]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego trzech fabrycznie nowych serwerów dwuprocesorowych wraz z oprogramowaniem i dwóch przełączników, które będą stanowiły środowisko niezbędne do modernizacji klastra opartego o Microsoft Hyper-V i uruchomienia Systemu Zarządzania Finansami, HR i Procesami Biznesowymi. Wraz z serwerem Dostawca dostarczy wymagane licencje na system operacyjny podany w poniższych wymaganiach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241722 Mon, 06 Apr 2020 22:12:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241722 <![CDATA[wdrożenie i utrzymanie serwerów w chmurze prywatnej]]> Dla potrzeb projektu wykonawca powinien przygotować środowisko serwerowe w obszarze prywatnej chmury spełniającej następujące minimalne wymagania organizacyjnie, technologiczne, aplikacyjne i bezpieczeństwa oraz zapewnienia ciągłości działania/ https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241707 Mon, 06 Apr 2020 20:10:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241707 <![CDATA[Zamówienie nr 2/2020/FAM/ZYR]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie platformy wymiany doświadczeń wraz z zasobami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241690 Mon, 06 Apr 2020 17:21:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241690 <![CDATA[Zapewnienie platformy wymiany doświadczeń, nr 2/2020/FAM/KAL]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie platformy wymiany doświadczeń wraz z zasobami. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241689 Mon, 06 Apr 2020 17:10:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241689 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr PRYMET/RPWM.01.04.03/2018/1 na zakup oprogramowania typu CAD, zakup oprogramowania typu CAM oraz postprocesorów oraz zakup szkoleń w ramach projektu pod nazwą „Wdrożenie TIK w przedsiębiorstwie PRYMET” dofinansowanego w ramach poddziałania 1.4.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup oprogramowania typu CAD, zakup oprogramowania typu CAM oraz postprocesorów oraz zakup szkoleń. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241655 Mon, 06 Apr 2020 13:55:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241655 <![CDATA[Zakup specjalistycznego oprogramowania do badań ilościowych oraz usług wdrożenia i rozwoju.]]> Zakres zamówienia obejmuje zakup praw własności do specjalistycznego oprogramowania w formie aplikacji internetowej (przeglądarkowej) oraz aplikacji mobilnej (systemy Android i iOS), umożliwiającego prowadzenie zdalnych i stacjonarnych badań ilościowych metodami: a. Testów zdolności umysłowych. b. Kwestionariuszowymi. c. Próbkowania doświadczenia. Ponadto zakres zamówienia obejmuje usługi związane z wdrożeniem ww. oprogramowania do pracy z aplikacjami wykorzystywanymi obecnie przez Zamawiającego oraz rozwój ww. oprogramowania zgodnie w wymaganiami Zamawiającego w zakresie: a. Tworzenia nowych narzędzi badań ilościowych i jakościowych. b. Rozwoju interfejsu graficznego. c. Rozwoju metod komunikacji z uczestnikami pomiaru. d. Metod komunikacji z innymi aplikacjami. e. Metod przetwarzania danych surowych do postaci wskaźników wynikowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240708 Fri, 03 Apr 2020 23:57:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240708 <![CDATA[Zakup i instalacja oprogramowania do zarządzania produkcją]]> Oprogramowanie do zarządzania produkcją w postaci aplikacji webowej (systemu on-line) współpracującej z systemem B2B Uczta Polska. Podstawowe funkcje systemu to: 1. Planowanie produkcji na podstawie zapotrzebowania na produkty: plan obejmuje podział na dni tygodnia, z możliwością podziału dnia na zmiany oraz działy produkcji. Możliwość dodania do każdej zmiany / działu asortymentu z kartoteki wraz z ilością, przeliczeniem na jednostki produkcyjne, przypisania pracowników do zmiany, powiązania pracowników z harmonogramem pracy, wydruku zlecenia produkcyjnego. Dodatkowo możliwość określenia zapotrzebowania na asortyment na podstawie historii rozchodu z magazynu (sprzedaży), określenie zbiorczego zapotrzebowania na surowce dla wybranego okresu. 2. Określenie zapotrzebowania na surowce na podstawie zleceń produkcyjnych lub zamówień sprzedażowych. 3. Generowanie zleceń produkcyjnych z asortymentem, ilością, jednostkami produkcyjnymi, z możliwością wydzielenia zlecenia dla poszczególnych działów produkcji, wydruk karty zlecenia produkcyjnego z listą surowców, z miejscem do określenia partii użytego surowca w tym wyboru z kartoteki przyjęcia zewnętrznego numeru partii surowca, wydruk zapotrzebowania na surowce niezależnie dla poszczególnych działów produkcji. Możliwość zastosowania zamienników na liście surowców, określenie statusu realizacji zlecenia , określenie partii produkcyjnej dla wyprodukowanego asortymentu, generowanie dokumentu przychodu wewnętrznego na podstawie zrealizowanego zlecenia produkcyjnego, możliwość określenia kosztów wytworzenia partii produkcyjnej na podstawie cen zakupu i kosztów poza surowcowych wraz z ich wydrukiem, wydruk listy zleceń produkcyjnych z listą asortymentową, ilością oraz wartością. Generowanie dokumentu rozchodu surowców po zrealizowaniu zlecenia produkcyjnego z możliwością korekty do faktycznie rozchodowanej ilości i partii. 4. Monitorowanie procesów produkcyjnych, w tym krytycznych punktów kontroli zgodnie z wymaganiami sytemu jakości HACCP, poprzez możliwość rejestrowania temperatur w krytycznych punktach kontroli: zdefiniowanie rejestrów, przypisanie monitoringów do pracowników, możliwość wyświetlenia komunikatu o konieczności dokonania zapisu, komunikat o braku zapisów, przypisanie komunikatów do użytkowników, 5. Definiowanie i generowanie dokumentów HACCP, w tym dokumentów HDI, rejestrów dostaw i jakości zdrowotnej przyjmowanych surowców, monitoringów mycia i czyszczenia, urządzeń i pomieszczeń. Możliwość przypisanie poszczególnych rejestrów, monitoringów do użytkowników, wyświetlenia komunikatu o konieczności dokonania zapisu, podgląd procedur sytemu zarzadzania jakością przez użytkowników. 6. Generowanie raportów zwolnienia produktów na podstawie dokumentów rozchodu z magazynu z określeniem partii produkcyjnych zwolnionych wyrobów. 7. Prowadzenie procedury identyfikacji produktu i identyfikowalności partii produkcyjnych wyrobów oraz związanymi z nimi partiami surowców, m. in. na podstawie dokumentów magazynowych. Możliwość przeprowadzenia procedury wycofana produktów z rynku, w tym możliwość określenia partii użytych surowców dla zadanej partii produkcyjnej wyrobu, określenie partii produkcyjnej wyrobów dla zadanej partii surowca, określenie listy dostaw (wydania z magazynu) dla zadanej partii produkcyjnej wyrobu jaki i partii surowca. 8. Współpraca z systemem B2B Uczta Polska, określenia zbiorczego zapotrzebowania na wyroby gotowe na podstawie pobranych danych z zamówień sprzedażowych oraz przesyłanie informacji o wyprodukowanych wyrobów na podstawie raportów produkcji do modułu dokumentów magazynowych w celu automatycznego przyjęcia na magazyn. Możliwość złożenia zapotrzebowania przez użytkowników sytemu na surowce , opakowania, środki czystości i inne artykuły używane do produkcji . Brak możliwości składania ofert częściowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241472 Fri, 03 Apr 2020 16:19:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241472 <![CDATA[Usługa dostawy i wdrożenia systemu informatycznego pełniącego rolę MACIERZY EDUKACYJNEJ, dla potrzeb realizacji zadań w projekcie „Nowoczesne nauczanie oraz praktyczna współpraca z przedsiębiorcami - program rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego” - NN-PRUZ/1.1/2020.]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na dostawie i wdrożeniu systemu informatycznego pełniącego rolę MACIERZY EDUKACYJNEJ, dla potrzeb realizacji zadań w projekcie „Nowoczesne nauczanie oraz praktyczna współpraca z przedsiębiorcami - program rozwoju Uniwersytetu Zielonogórskiego”, szczegółowo opisanej w pkt. 1.1 - 1.5 niniejszego zapytania. Zamawiający nie podzielił zamówienie na części i nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241518 Fri, 03 Apr 2020 16:06:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241518 <![CDATA[Świadczenie usług w obszarze programowania w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o pracę – rekrutacja na stanowisko Programista]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług związanych z programowaniem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241519 Fri, 03 Apr 2020 15:46:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241519 <![CDATA[Nabycie licencji oprogramowania do zarządzania produkcją nieseryjną CAD-CAM dla firmy PPHU MARKO,M. Dermont, M. Malinowski, Spółka Jawna]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji oprogramowania CAD-CAM: • do parametrycznego i technologicznego projektowania • do tworzenia programów wykonawczych na maszyny CNC • z możliwością generowania fotorealistycznych wizualizacji produktów • oraz możliwością zarządzania zleceniami produkcyjnymi. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241342 Thu, 02 Apr 2020 17:54:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241342 <![CDATA[Oprogramowanie dotyczące wielopoziomowego uwierzytelniania/podpisywania dokumentów z wykorzystaniem sieci blockchain]]> Przedmiotem zamówienia jest: „Oprogramowanie dotyczące wielopoziomowego uwierzytelniania/podpisywania dokumentów z wykorzystaniem sieci blockchain” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29992 Thu, 02 Apr 2020 14:39:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29992 <![CDATA[Postępowanie na usługę skanowania analogowych zdjęć lotniczych wchodzących w skład archiwalnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z pozyskaniem metadanych, wyznaczeniem środków rzutów i plików TFW oraz określenie przybliżonej georeferencji zeskanowanych materiałów fotogrametrycznych w ramach projektu: "Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych eCUDO.pl"]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest skanowanie analogowych zdjęć lotniczych wchodzących w skład archiwalnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego wraz z pozyskaniem metadanych, wyznaczeniem środków rzutów i plików TFW oraz określenie przybliżonej georeferencji zeskanowanych materiałów fotogrametrycznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241341 Thu, 02 Apr 2020 13:12:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241341 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 w ramach projektu „Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących pakietowanej usługi prawnej w firmie VECTIS IURIS” w ramach 3 Osi Priorytetowej Gospodarka wiedzy, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju, Typ A „Wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 –2020. Umowa nr RPMP.03.04.03-12-0205/19-00]]> Celem realizowanego projektu jest wdrożenie wyników własnych prac B+R przez stworzenie Systemu informatycznego służącego do świadczenia pakietowanych usług prawnych. Planowany do wdrożenia moduł obsługi konta użytkownika charakteryzuje się następującą specyfikacją techniczną: 1. środowisko wysokiej dostępności — stworzenie środowiska wysokiej dostępności jest kluczowe w przyszłym działaniu kancelarii ze względu na wysokie koszty operacyjne związane z przestojem działania systemu informatycznego. Ze względu na wysoki stopień automatyzacji procesów biznesowych przerwa w działaniu systemu paraliżować będzie działanie kancelarii przez brak możliwości wykonywania tych czynności w sposób manualny. 2. pokrycie testami jednostkowymi — ze względu na to, że system przetwarzać będzie dane wrażliwe wymagane będzie zapewnienie jego wysokiej jakości, gdyż wszelkie błędy oprogramowania mogą powodować trudne do oszacowania konsekwencje biznesowe i prawne. Zapewnienie odpowiedniej jakości będzie następowało między innymi poprzez wysokie pokrycie kodu systemu testami jednostkowymi. Funkcjonalności biznesowe systemu zostaną pokryte testami jednostkowymi — min. 80% pokrycia kodu dla warstwy backendowej i min. 70% pokryci dla warstwy frontendowej. 3. w celu ograniczenia zaangażowania czynnika ludzkiego w realizację testów akceptacyjnych, a co za tym idzie ograniczenie kosztów ludzkich w procesie odbioru rozwiązania oraz zminimalizowanie czasu potrzebnego na przetestowanie i odbiór systemu wymagana będzie wysoka automatyzacja testów akceptacyjnych z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi takich jak Selenium. System umożliwia założenie konta przez przedsiębiorcę. Posiadanie konta w serwisie jest niezbędne aby korzystać z jego funkcjonalności. Do procesu rejestracji potrzebny jest adres email, hasło oraz numer identyfikujący firmę przedsiębiorcy (NIP, REGON lub KRS). System pilnuje aby wprowadzone dane były spójne oraz nie zawierały błędów dzięki mechanizmowi walidacji. System ma zostać zintegrowany z bazami danych CEIDG i KRS aby automatycznie pobierać wszelkie dane działalności gospodarczych i spółek, dzięki czemu klient może podać wyłącznie numer NIP, a reszta danych zostanie pobrana automatycznie. Interfejs modułu rejestracji ma być dopasowany do różnych rozdzielczości ekranu, co umożliwia korzystanie z niego na urządzeniach mobilnych. Klient, który ukończył proces rejestracji powinien mieć możliwość zalogowania się do systemu. W tym celu należy podać adres e-mail oraz hasło użyte podczas rejestracji. Po skutecznym zalogowaniu klienta ma następić przekierowanie do głównej części systemu. System ma pilnować, aby wprowadzone dane były spójne oraz nie zawierały błędów dzięki mechanizmowi walidacji. Interfejs modułu logowania dopasowany ma być do różnych rozdzielczości ekranu, co ma umożliwiać korzystanie z niego na urządzeniach mobilnych. Klient, który ukończył proces rejestracji jednak zapomniał bądź utracił hasło, ma mieć możliwość jego zresetowania korzystając z opcji „Nie pamiętasz hasła?”. W tym celu należy podać adres e-mail użyty podczas rejestracji, na który system wyślę link umożliwiający ustalenie nowego hasła. Po skutecznej zmianie hasła klient ma mieć możliwość zalogowania się. System ma pilnować, aby wprowadzone dane były spójne oraz nie zawierały błędów dzięki mechanizmowi walidacji. Interfejs modułu przypomnienia hasła dopasowany ma być do różnych rozdzielczości ekranu, co ma umożliwiać korzystanie z niego na urządzeniach mobilnych. Każdy zalogowany użytkownik ma możliwość podglądu danych swojego konta. System ma prezentować wszystkie dane podane podczas rejestracji oraz dane firmy pobrane automatycznie. Interfejs modułu poglądu danych konta ma być dopasowany do różnych rozdzielczości ekranu, co ma umożliwiać korzystanie z niego na urządzeniach mobilnych. System ma umożliwiać zmianę hasła w dowolnym momencie. Każdy zalogowany użytkownik ma mieć możliwość zmiany hasła, zaś jedynym wymaganiem jest podanie dotychczasowego hasła. System ma pilnować, aby wprowadzone dane były spójne oraz nie zawierały błędów dzięki mechanizmowi walidacji. Interfejs modułu zmiany hasła ma być dopasowany do różnych rozdzielczości ekranu, co umożliwia korzystanie z niego na urządzeniach mobilnych. Szczegółowy opis przedmiotu zaufania znajduje się w III 2 zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241309 Thu, 02 Apr 2020 11:37:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241309 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3 wykonywanie zadań w charakterze Grafik]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zadań w charakterze Grafik w projekcie pn. „Wirtualni towarzysze i przeciwnicy w grach kooperacyjno - surwiwalowych w oparciu o analizę procesową i rozwój AI” w ramach Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241233 Wed, 01 Apr 2020 19:15:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241233 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/EFRR/2020]]> Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie portalu internetowego o nazwie LETS GROW składającego się z serwisu informacyjnego zbudowanego w oparciu o CMS oraz platformy e-learningowej klasy LMS. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączonym Zapytaniu ofertowym nr 2/EFRR/2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241231 Wed, 01 Apr 2020 16:56:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241231 <![CDATA[Realizacja prac badawczych i rozwojowych w zakresie budowy systemu informatycznego umożliwiającego automatyzację procesu monitoringu oraz weryfikacji postępów treningowych w ramach jego struktury z zastosowaniem min. nowoczesnych technologii wizyjnych oraz sensorycznych wspomaganych poprzez algorytmy sztucznej inteligencji]]> Przedmiotem postępowania jest realizacja badań przemysłowych i prac rozwojowych w projekcie B+R pt. „Innowacyjny system treningowy dla koni oparty na synergii unikatowych rozwiązań technicznych wspomaganych przez systemem IT przy wykorzystaniu algorytmów SI” polegających na opracowaniu systemu informatycznego umożliwiającego opracowanie oraz monitorowanie postępów treningowych i rehabilitacyjnych koni przy pomocy innowacyjnych metod szkoleniowo-rehabilitacyjnych, które mają zapewnić polepszenie postępów treningowych i poprawę formy zwierzęcia w krótszym czasie niż w przypadku konwencjonalnego treningu realizowanego bez wspomagania za pomocą nowoczesnych technologii informatycznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29968 Wed, 01 Apr 2020 15:35:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29968 <![CDATA[Wdrożenie oprogramowania typu OCR wraz z usługą szkolenia oraz usługą wsparcia]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa wdrożenia oprogramowania typu OCR, zintegrowanego z systemem COMARCH ERP OPTIMA. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241153 Wed, 01 Apr 2020 11:19:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241153 <![CDATA[Usługa testowania programistycznego paczek e-materiałów na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do chemii (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6045/18-00]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi testowania programistycznego paczek e-materiałów w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do chemii (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6045/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241079 Tue, 31 Mar 2020 17:21:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241079 <![CDATA[Wybór Zespołów Interdyscyplinarnych w ramach projektu realizowanego przez Accelpoint sp. z o.o. - 4]]> Wybór Zespołów Interdyscyplinarnych do Akceleratora Accelpoint w zakresie zgłoszenia pomysłów rozwiązujących problemy zgłoszone przez Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii: 1. Opracowanie prototypu aplikacji na potrzeby rekrutacji personelu medycznego dla placówek medycznych. Produktem będzie aplikacja, oparta o rozwiązanie chmurowe, pozwalająca na zaspokojenie potrzeb rekrutacji personelu medycznego do placówki, a dostępnymi zasobami na rynku. 2. Opracowanie aplikacji internetowej (medyczna platforma edukacyjna) na potrzeby zastosowań innowacyjnych technologii i sposobów leczenia w wybranych specjalizacjach medycznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29919 Tue, 31 Mar 2020 15:58:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/29919 <![CDATA[Rozbudowa aplikacji mobilnej „Gra turystyczna na szlakach kulturowych północno-wschodniej Polski oraz obwodu kaliningradzkiego” w wersji polskiej, rosyjskiej, niemieckiej, angielskiej]]> Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa aplikacji mobilnej „Gra turystyczna na szlakach kulturowych północno-wschodniej Polski oraz obwodu kaliningradzkiego” w wersji polskiej, rosyjskiej, niemieckiej, angielskiej na platformie Android oraz iOS. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241049 Tue, 31 Mar 2020 14:34:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241049 <![CDATA[Świadczenie usługi w zakresie automatycznego testowania oprogramowania]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie automatycznego testowania oprogramowania w projekcie, pn. „LabGears: opracowanie i wdrożenie aplikacji internetowej do zarządzania i analizy danych badawczo-rozwojowych”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240989 Tue, 31 Mar 2020 08:52:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240989 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr ZR04/01/03/117/118/119/JM/Z - budowa systemu Wi-Fi w 3 budynkach Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.]]> Budowa systemu Wi-Fi w 3 budynkach Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. A. Okablowanie budynków B. Dostarczenie sprzętu i oprogramowania ( zawiera gwarancje i wsparcie techniczne producenta) C. Wdrożenie i uruchomienie Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego nr ZR04/01/03/2020/117/118/119/JM/Z – Specyfikacja przedmiotu zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240980 Mon, 30 Mar 2020 23:13:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240980 <![CDATA[Zakup i wdrożenie systemu wraz ze szkoleniami oraz osprzętem w ramach projektu pn. Zakup i wdrożenie systemu ERP w spółce SDK sp. z o.o. w Ostródzie. Postępowanie znak ZO/SDK/3/2020]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie systemu wraz ze szkoleniami oraz osprzętem w ramach projektu pn. Zakup i wdrożenie systemu ERP w spółce SDK sp. z o.o. w Ostródzie. Przedmiot zamówienia nazwany jest w dalszej części ZO „towarem” lub „przedmiotem zamówienia”. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) zakup i wdrożenie systemu wraz ze szkoleniami systemu ERP - Zamawiający oczekuje udzielenia przez Wykonawcę rękojmi na oprogramowanie obejmującej w szczególności udostępnienie nowych wersji oprogramowania zawierających dostosowanie do aktualnie obowiązujących w Polsce przepisów kodeksu pracy, ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, w zakresie niezbędnym do prowadzenia podstawowej działalności Zamawiającego, 2) dostawę komputera All in One - 4 szt., 3) czytnik kodów cyfrowych – 4 szt., 3. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 48780000-9 - Pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i zawartością, 48700000-5- Pakiety oprogramowania użytkowego, 30213000-5 Komputery osobiste, 30216130-6 - Czytniki kodu kreskowego. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu oraz minimalne parametry techniczne zostały określone w załączniku nr 3 i 4 do ZO. 5. Elementy wyposażenia muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja produktu jak i producenta. Brak podania w załączniku nr 1 do ZO w pkt 1 tabela nazwy producenta i/ lub modelu oferowanych urządzeń oraz wymaganych parametrów technicznych spowoduje odrzucenie oferty. Wymagane dane są wskazane w tabeli formularza ofertowego. 6. Zamawiający informuje przedmiot zamówienia obejmuje także dostarczenie, montaż, uruchomienie posprzątanie wraz kosztami transportu oraz utylizacji opakowań po dostarczonym przedmiocie zamówienia. 7. Wszystkie urządzenia, produkty powinny być fabrycznie nowe. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, w oryginalnych opakowaniach producenta, 8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia. 9. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie jest dofinansowane ze środków UE, a wykonanie dostaw i rozliczenie musi nastąpić do dnia wskazanego w §IV ZO. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240968 Mon, 30 Mar 2020 21:21:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240968 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 10/2020 z dnia 30.03.2020 „Dostawa narzędzi do budowy taksonomii i walidacji”]]> Narzędzia do budowy taksonomii i walidacji są zaplanowane jako element instalacji pilotażowej platforma GPW Data. Narzędzia zostaną wykorzystane w procesie budowy, rozwoju i weryfikacji modeli taksonomii na potrzeby raportowania w standardzie XBRL w ramach prac badawczych nad taksonomią oraz nad automatyzacją zasilania źródłami danych repozytorium GPW Data. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240963 Mon, 30 Mar 2020 20:46:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240963 <![CDATA[Zapytanie ofertowe- dostawa licencji, instalacja i wdrożenie narzędzi umożliwiających zwiększenie poziomu dostępności treści materiałów dydaktycznych i stron internetowych w Wyższej Szkole Humanistycznej]]> Przedmiotem zamówienia w ramach projektu, „Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie - uczelnią bez barier” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, III Oś priorytetowa „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, działanie 3.5 „Kompleksowe programy szkół wyższych”, nr projektu POWR.03.05.00-00-A062/19, jest dostawa licencji, instalacja i wdrożenie narzędzi umożliwiających zwiększenie poziomu dostępności treści materiałów dydaktycznych i stron internetowych w Wyższej Szkole Humanistycznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Szczecinie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240875 Mon, 30 Mar 2020 15:38:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240875 <![CDATA[Zakup usług specjalistycznych na rzecz Podmiotu Inkubowanego Bikeverify Sp. z o.o. mających na celu wytworzenie dedykowanego oprogramowania w postaci aplikacji internetowej i mobilnej]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usług specjalistycznych na rzecz Podmiotu Inkubowanego Bikeverify Sp. z o.o. mających na celu wytworzenie dedykowanego oprogramowania w postaci aplikacji internetowej i mobilnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240926 Mon, 30 Mar 2020 15:26:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240926