Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Thu, 02 Jul 2020 15:14:30 +0200 <![CDATA[Realizacja usług związanych z opracowaniem MVP oraz usług doradczych na rzecz BMY sp. z o.o.]]> W ramach realizowanego zamówienia, Zamawiający zleci wyłonionemu Wykonawcy wykonanie na rzecz przedsiębiorstwa typu start-up następujących usług: 1. Wykonanie usług doradczych ukierunkowanych na ocenę rynkową usługi oraz wsparcie w obszarze zarządzania i przedsiębiorczości rozwijanego pomysłu, w tym: a. Ocena i ewaluacja modelu biznesowego b. Określenie grup docelowych i ich kategoryzacja (segmentacja) wraz z określeniem ich liczebności c. Stworzenie strategii działań promocyjnych dostosowanych do poszczególnych grup docelowych wraz z opracowaniem kanałów dotarcia i określeniem kosztów z tym związanych d. Opracowanie strategii marketingowej z oszacowaniem kosztu pozyskania klienta indywidualnego i biznesowego e. Weryfikacja strumieni przychodu wraz z budową uzasadnienia ich wysokości wraz z analizą istniejących rozwiązań rynkowych do oceny modelu przychodowego firmy f. Analiza rentowności przedsięwzięcia wraz z oszacowaniem przyszłych przepływów pieniężnych g. Stworzenie arkusza kalkulacyjnego umożliwiającego wyliczenia finansowe firmy 2. Wykonanie usług informatycznych ukierunkowanych na opracowanie makiet UX rozwiązania, w tym: a. Analiza i zebranie wymagań funkcjonalnych i. Analiza wyników prac i badań przeprowadzonych we wcześniejszej fazie projektu przez pomysłodawcę (Impact Mapping, wywiady z grupą docelową, uwagi do wcześniej zaprezentowanych makiet w ramach warsztatów) ii. Opracowanie szczegółowych person na podstawie dostarczonego opisu charakterystyki grupy docelowej b. Stworzenie architektury informacji serwisu i. Opracowanie i zaprojektowanie struktury witryny, wskazanie relacji między poszczególnymi ekranami oraz stopnia złożoności witryny. Zaprojektowanie nawigacji. - Architektura Informacji będzie podstawą do rozpoczęcia prac projektowych. c. Opracowanie makiet UX dla następujących ekranów (UX Design wersja DESKTOP i MOBILE) i. Strona główna ii. Strona zbiorcza z różnymi typami pomocy + filtry do wyszukiwania pomocy + widok mapy iii. Widok kalendarza z dodanymi akcjami o różnych typach (widok główny panelu użytkownika) 1.2. Startup na rzecz którego świadczona będzie usługa: BMY sp. z o.o. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252286 Thu, 02 Jul 2020 09:51:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252286 <![CDATA[wdrożenie systemu automatyzacji prac przy budowie nowych łączy światłowodowych oraz radiowych]]> Przedmiotem zamówienia jest stworzenie dedykowanego systemu informatycznego oraz przekazanie pełnych praw materialnych do niego. System będzie tworzony na bazie prototypu, który został wytworzony w ramach I etapu badawczego w wyniku prac B+R wykonanych przez jednostkę naukową. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252253 Wed, 01 Jul 2020 23:12:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252253 <![CDATA[Stworzenie modułów platformy automatyzującej działania komunikacyjne, promocyjne oraz sprzedażowe w najpopularniejszych komunikatorach internetowych]]> Stworzenie wskazanych przez Zamawiającego modułów platformy automatyzującej działania komunikacyjne, promocyjne oraz sprzedażowe w najpopularniejszych komunikatorach internetowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252230 Wed, 01 Jul 2020 21:27:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252230 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 11/2020]]> W związku z realizacją ww. Projektu przez TECRA Sp. z o. o., Beneficjent zaprasza do składania ofert na realizację prac badawczo-rozwojowych w celu wyłonienia członka personelu B+R na stanowisku ANALITYK DANYCH nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym nr 11/2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252190 Wed, 01 Jul 2020 15:29:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252190 <![CDATA[Zatrudnienie 1 osoby do udzielania wsparcia komputerowego w kawiarence internetowej - załącznik 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę cywilno - prawną. Zatrudnienie w projekcie ”Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego]]> Zatrudnienie 1 osoby do udzielania wsparcia komputerowego w kawiarence internetowej - załącznik 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę cywilno - prawną. Zatrudnienie w projekcie ”Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252080 Wed, 01 Jul 2020 09:32:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252080 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/POPW/2020 na zakup usług specjalistycznych w ramach projektu Platformy Startowe - „Start In Podkarpackie”]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa specjalistyczna niezbędna do stworzenia MVP w zakresie: Określenie produktów Systemu Bilansowania energii (DER) w oparciu o technologię Blockchain, na rzecz przedsiębiorstwa typu startup TruBlu Sp. z o.o. inkubowanego przez Hugetech Sp. z o.o. w ramach w projektu Platformy Startowe - „Start In Podkarpackie”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252015 Tue, 30 Jun 2020 17:27:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252015 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/06/2020 NA PRZYGOTOWANIE PORTALU INTERNETOWEGO DO REALIZACJI ZAMÓWIEŃ]]> Usługa obejmuje: 1. Zbudowanie portalu internetowego (szata graficzna i platforma sprzedażowa) zawierającego: 1.1. Portal B2C - Wielojęzyczny, responsywny, portal internetowy (katalog produktów); 1.2. Portal B2B - ma być wykorzystywany do pracy przez pracowników/właścicieli sklepów stacjonarnych, którzy będą posiadali w swojej ofercie tapety marki Love Your Wall (portal sprzedażowy). Zamawiający zastrzega, że platforma sprzedażowa nie może generować kosztów w postaci prowizji od sprzedaży dla podmiotów trzecich; 1.3. Portal Administratora - ma być wykorzystywany do sprawnej obsługi Sklepów i Zamówień oraz wprowadzania aktualizacji w Portalu B2C; 2. Przetestowanie systemu i oddanie go do użytku; 3. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji technicznej i użytkowej, w tym pełnego kodu źródłowego i danych dostępowych do wszelkich niezbędnych usług; 4. Przekazanie Zamawiającemu praw autorskich; 5. Zapewnienie Zamawiającemu serwisu gwarancyjnego i optymalizacji systemu. Szczegółowa specyfikacja portalu została opisana w dokumencie „Brief do projektu strony loveyourwall.com”, stanowiącym Załącznik nr 6 do zapytania ofertowego. Zamawiający prześle elektroniczną wersję dokumentu „Brief do projektu strony loveyourwall.com” niezwłocznie po otrzymaniu od Oferenta skanu podpisanego Oświadczenia o zachowaniu poufności (Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251990 Tue, 30 Jun 2020 17:04:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251990 <![CDATA[Świadczenie usług w obszarze programowania/technologie internetowe - 3]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług programistycznych w zakresie tworzenia algorytmów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252005 Tue, 30 Jun 2020 16:19:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252005 <![CDATA[Powierzenie obowiązków pracownika na stanowisku Programista Back-end w oparciu o umowę zlecenie]]> Przedmiotem zamówienia jest powierzenie obowiązków pracownika na stanowisko Programista Back-end w celu realizacji projektu badawczo-rozwojowego pod tytułem „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez Imagene.me S.A. w celu opracowania nowego produktu z dziedziny medycyny spersonalizowanej”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33307 Tue, 30 Jun 2020 15:21:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33307 <![CDATA[Powierzenie obowiązków pracownika na stanowisku Administrator IT/Devops w oparciu o umowę zlecenie]]> Przedmiotem zamówienia jest powierzenie obowiązków pracownika na stanowisko Administrator IT/Devops w celu realizacji projektu badawczo-rozwojowego pod tytułem „Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez Imagene.me S.A. w celu opracowania nowego produktu z dziedziny medycyny spersonalizowanej”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33306 Tue, 30 Jun 2020 15:21:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33306 <![CDATA[Stworzenie strony internetowej (makiety, kreacje, pocięcie do HTMLa i CMSa) oraz wybór i integracja sklepu internetowego opartego o rozwiązanie SaaS - 1862/3]]> Przedmiotem zamówienia jest stworzenie strony internetowej (makiety, kreacje, pocięcie do HTMLa i CMSa) oraz wybór i integracja sklepu internetowego opartego o rozwiązanie SaaS dla spółki będącej uczestnikiem projektu „Platforma startowa IDEALIST” (nr projektu: POPW.01.01.01-06-0002/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251970 Tue, 30 Jun 2020 14:50:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251970 <![CDATA[Wybór Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach projektu realizowanego przez Accelpoint sp. z o.o. -7]]> Wybór Zespołu Interdyscyplinarnego do Akceleratora Accelpoint w zakresie zgłoszenia pomysłów rozwiązujących problem: "Opracowanie aplikacji niskopoziomowej (w fazie MVP) do zwinnego zarządzania sieciami internetowymi wraz z elementami cyberbezpieczeństwa w związku z jej zastosowaniem w placówkach medycznych, uczelniach." zgłoszony przez Politechnikę Warszawską. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33322 Tue, 30 Jun 2020 13:32:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33322 <![CDATA[Digitalizacja katalogów kartkowych Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska w Instytucie Geografii i PZ PAN oraz dostarczenie oprogramowania bazodanowego do prezentowania tych katalogów na stronie www Biblioteki]]> Przedmiot zamówienia obejmuje usługę polegającą na zeskanowaniu na sprzęcie Wykonawcy, w siedzibie Zamawiającego wybranych katalogów kartkowych Centralnej Biblioteki Geografii i Ochrony Środowiska IGiPZ PAN, zwanej dalej CBGiOŚ oraz dostarczenie oprogramowania bazodanowego do prezentowania tych katalogów na stronie www Biblioteki, do zainstalowania na serwerze IGiPZ PAN. Zamówienie na potrzeby projektu pn. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 Oś Piorytetowa nr 2 „E administracja i otwarty rząd” Działanie nr 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego” Poddziałanie nr 2.3.1 „Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”(Typ II projektu: Cyfrowe udostępnianie zasobów nauki). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251843 Tue, 30 Jun 2020 09:58:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251843 <![CDATA[Zakup usługi udostępniania mocy obliczeniowej o określonej specyfikacji potrzebnej do trenowania modeli uczenia maszynowego poprzez przetwarzanie danych-numer postępowania 1364/7]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi udostępniania mocy obliczeniowej o określonej specyfikacji potrzebnej do trenowania modeli uczenia maszynowego poprzez przetwarzanie danych w ramach projektu „Platforma startowa IDEALIST” (nr projektu: POPW.01.01.01-06-0002/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251812 Mon, 29 Jun 2020 17:23:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251812 <![CDATA[Zakup i instalacja oprogramowania dedykowanego do sterowania procesem produkcyjnym]]> Oprogramowanie dedykowane do sterowania procesem produkcyjnym. Podstawowe funkcje systemu to: 1. program powinien zapewnić pisanie programów do obróbki wiórowej na tokarki CNC 4 – osiowe (XYZ, +C) oraz frezarki CNC 3 – osiowe (XYZ, +A) 3. Oprogramowanie oferowane na rynku światowym nie dłużej niż 3 lata. Oprogramowanie CAM wraz z postprocesorem i wdrożeniem do generowania programów na obrabiarki CNC, z instrukcją użytkowania i pomocą zawartą w nim, dostarczane bezpośrednio od producenta w języku polskim. Oferowane oprogramowanie musi posiadać następujące cechy: • licencja jednostanowiskowa, wieczysta, Moduł do przygotowania kodów sterujących do frezarek i tokarek dostarczane bezpośrednio od producenta w języku polskim powinno spełniający poniższe wymagania: • praca w środowisku złożeń • integracja w jednym oknie z oprogramowaniem 3D CAD • pełna integracja między CAD i CAM • asocjatywność z obrabianym modelem CAD • oprogramowanie musi umożliwiać zapis w formacie *.PRT i *.PRZ • symulacja z wykrywaniem kolizji z elementami obrabiarki, nie wymagająca przeliczania poprzednich operacji do symulacji obróbki wskazanej operacji • możliwość wskazywania do obróbki bezpośrednio wybranych tylko powierzchni modelu i automatyczne omijanie pozostałych • optymalizacja posuwu w zależności od przekroju warstwy skrawanej • możliwość zmiany wartości posuwu bez konieczności przeliczania ścieżki • możliwość stosowania odrębnych konfiguracji i widoków dla poszczególnych ustawień maszynowych • możliwość dodawania pomocy warsztatowych takich jak imadła maszynowe • możliwość definiowania wielu ustawień maszynowych w jednym drzewie • możliwe dostosowanie widoku drzewa operacji do preferencji użytkownika • szybki podgląd podstawowych parametrów obróbkowych bez otwierania okna edycji • dostępne co najmniej poniższe typy narzędzi do frezowania: głowica frezarska, frez palcowo-czołowy, promieniowy, kulisty, stożkowy, kula, jaskółczy ogon, do rowków teowych, do gwintów prostych i stożkowych, a także narzędzie grawerskie i do frezowania faz • możliwość importu narzędzi z tabeli zapisanych różnych formatach, w tym w formacie Excela • dostępny kreator technologii uwzględniający materiał, narzędzie, geometrię oraz dane o maszynie w celu obliczenia prędkości posuwu, obrotów wrzeciona, szerokości skrawania, głębokości skrawania w celu wygenerowania ścieżek morficznych uwzględniających kontrolowane zaangażowanie freza w materiał obrabiany • algorytm generowania ścieżki unika pozostawiania cienkich ścianek we frezowaniu uwzględniając kolejne następujące po sobie obróbki • automatyczny wybór strategii frezowania pomiędzy obróbką spiralna a obróbką trochoidalną na podstawie czasu obróbki tych strategii • automatyczny dobór wartości kąta opasania narzędzia z zakresu ustalonego w kreatorze doboru technologii • zachowanie stałych wartości sił skrawania w procesie frezowania poprzez zmianę posuwu dla zmiennej szerokości skrawania • automatyczne wydzielenie obszarów skrawania w których korzystna jest obróbka spiralna • przeliczanie wartości parametrów frezowania bazujące na matematycznym modelu fizycznych warunków skrawania wraz z kreatorem wysokowydajnej obróbki zgrubnej 2.5D dostępne co najmniej w czasie obowiązywania subskrypcji • zastosowanie gotowej technologii dla innych części (technologicznie podobnych) • możliwość automatycznego utworzenia arkusza narzędzi z wszystkim informacjami potrzebnymi dla operatora maszyny • definiowanie strategii pracy narzędzia przy frezowaniu czołowym: wierszowanie, kontur, przejście pojedyncze, spirala, zachodzenie (krok w bok), kierunek obróbki, sortowanie przejść, odwrócenie ścieżki, naddatki, w tym dodanie przejścia wykańczającego • automatyczne rozpoznanie kieszeni i otworów do obróbki z modelu 3D CAD • przygotowane typowe operacje obróbcze, między innymi takie jak:  obróbka spiralna rowka przelotowego  obróbka spiralna szerokiego rowka przelotowego  obróbka spiralna szerokiego rowka jednostronnie przelotowego  obróbka rowka z zagłębieniem ZigZag  obróbka rowka przelotowego  obróbka rowka nieprzelotowego  obróbka rowka jednostronnie przelotowego  obróbka wybrania z mostami  ścięcie zewnętrznego naroża  przeciąganie  obróbka wielu prostych wystąpień  obróbka otwartej kieszeni  obróbka rowka przelotowego ze ścianami nierównoległymi  obróbka rowka pod O-ring  obróbka spłaszczenia na przedmiocie walcowym  ścięcie zewnętrznego narożnika poziomego  obróbka prostego wystąpienia  obróbka spiralna kieszeni • strategie obróbcze przy frezowaniu 3-osiowym  Obróbka równoległa liniowo  Obróbka równoległa ze stałym Z  Obróbka równoległa: wierszowanie  Ścieżki równoległe do krzywej  Ścieżki równoległe do powierzchni  Ścieżki prostopadłe do krzywej  Ścieżki dopasowane między krzywymi  Ścieżki morficzne między powierzchniami Dokładny opis znajduje się w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Oprogramowanie oferowane na rynku nie dłużej niż 3 lata Brak możliwości składania ofert częściowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251770 Mon, 29 Jun 2020 14:05:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251770 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 10/2020]]> W związku z realizacją ww. Projektu przez TECRA Sp. z o. o., Beneficjent zaprasza do składania ofert na realizację prac badawczo-rozwojowych w celu wyłonienia członka personelu B+R na stanowisku BACK-END DEVELOPER. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym nr 10/2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251751 Mon, 29 Jun 2020 12:46:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251751 <![CDATA[Wykonanie modułu edycji pisma w ramach projektu „Wdrożenie wyników prac B+R dotyczących pakietowanej usługi prawnej w firmie VECTIS IURIS”]]> Zgodnie z dobrymi praktykami wytwarzania oprogramowania Zamawiający wymaga, aby wykorzystywane były narzędzia i biblioteki w najbardziej aktualnych dostępnych wersjach. Celem realizowanego projektu jest wdrożenie wyników prac B+R przez stworzenie systemu informatycznego służącego do świadczenia pakietowanych usług prawnych. Planowany do wdrożenia moduł edycji pisma charakteryzuje się następującą specyfikacją techniczną: – w celu zapewnienia spójności stosu technologicznego warstwa prezentacyjna wszystkich modułów aplikacji (frontend) zostanie stworzona przy użyciu frameworka ReactJS. – w celu zapewnienia spójności stosu technologicznego warstwa serwerowa wszystkich modułów aplikacji (backend) zostanie stworzona przy użyciu Javy EE w oparciu o serwer aplikacyjny Wildfly. Badania wskazały to środowisko jako najbardziej odpowiednie do tworzenia nowoczesnych, wydajnych, skalowalnych i bezpiecznych systemów typu workflow. Dodatkowo realizacja z wykorzystaniem serwerów aplikacyjnych Wildfly zapewni brak konieczności ponoszenia dodatkowych opłat licencyjnych oraz umożliwi budowę środowiska wysokiej dostępności, która jest kluczowa ze względu na aspekty biznesowe przedsięwzięcia. – baza danych aplikacji zostanie stworzona przy pomocy systemu PostgreSQL zapewniający odpowiedni poziom wydajności czy brak ponoszenia dodatkowych kosztów licencyjnych. – środowisko wysokiej dostępności - stworzenie środowiska wysokiej dostępności jest kluczowe w przyszłym działaniu kancelarii ze względu na wysokie koszty operacyjne związane z przestojem działania systemu informatycznego. Ze względu na wysoki stopień automatyzacji procesów biznesowych przerwa w działaniu systemu paraliżować będzie działanie kancelarii poprzez przez brak możliwości wykonywania tych czynności w sposób manualny. – pokrycie testami jednostkowymi - ze względu na to, że system przetwarzać będzie dane wrażliwe wymagane będzie zapewnienie jego wysokiej jakości, gdyż wszelkie błędy oprogramowania mogą powodować trudne do oszacowania konsekwencje biznesowe i prawne. Zapewnienie odpowiedniej jakości będzie się odbywało między innymi poprzez wysokie pokrycie kodu systemu testami jednostkowymi. Funkcjonalności biznesowe systemu zostaną pokryte testami jednostkowymi - min. 80% pokrycia kodu dla warstwy backendowej i min. 70% pokryci dla warstwy frontendowej. – w celu ograniczenia zaangażowania czynnika ludzkiego w realizację testów akceptacyjnych, a co za tym idzie ograniczenie kosztów ludzkich w procesie odbioru rozwiązania oraz zminimalizowanie czasu potrzebnego na przetestowanie i odbiór systemu wymagana będzie wysoka automatyzacja testów akceptacyjnych z wykorzystaniem dedykowanych narzędzi takich jak Selenium (lub równoważne). Moduł edycji pisma umożliwi edycję wygenerowanego pisma dotyczącego danej sprawy, co będzie dawać wrażenie edytowania finalnego pliku PDF. Dzięki temu modułowi prawnicy oraz klienci będą mieć możliwość edycji dokumentów w czasie rzeczywistym. Po zaakceptowaniu takiej edycji system wygeneruje ostateczny plik w formacie PDF. W trakcie pracy nad dokumentem, dzięki specjalnemu oknu obsługi tego typu dokumentów, będzie istniała możliwość dodawania do dokumentu adnotacji i uwag, które nie będą przenoszone na finalny plik PDF. Moduł umożliwi również generowanie raportów na temat czasów obsługi konkretnych pracowników lub konkretnych typów procesów. Moduł generować będzie raporty finansowe dotyczące zarobków kancelarii. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251633 Fri, 26 Jun 2020 17:15:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251633 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/135/2020 dotyczące opracowania, wraz z przekazaniem praw autorskich, rozwiązań, narzędzi i metod programistycznych oraz stworzenie prototypu edytora dodatkowej zawartości]]> ZAPYTANIE OFERTOWE nr 27/135/2020. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi opracowania, wraz z przekazaniem praw autorskich, rozwiązań, narzędzi i metod programistycznych oraz stworzenie prototypu edytora dodatkowej zawartości w projekcie „Opracowanie funkcjonalnego prototypu zaawansowanego generatora treści dodatkowych AUGOT, działającego w środowisku PC i mobile” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251586 Fri, 26 Jun 2020 14:18:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251586 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr Z073/ZAD4/SF]]> Zamawiający zaprasza do udziału w postępowaniu w przedmiocie wyboru Dostawcy na dostawę licencji na potrzeby wdrożenia rozwiązań informatycznych do zarządzania karierami studentów/-tek, absolwentów/-tek i relacjami Uniwersytetu SWPS z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu „Zintegrowany Program Rozwoju II”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33238 Fri, 26 Jun 2020 14:14:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33238 <![CDATA[Dzierżawa środowiska serwerowego w projekcie dofinansowanym w ramach RP WSL na lata 2014-2020]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na dzierżawie środowiska serwerowego w projekcie dofinansowanym w ramach Regionalnego Programu Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z działania 1.2 „Medicine Prescriptive System – Inteligentny system sensoryki domowej dla spersonalizowanej preskrypcyjnej ochrony zdrowia”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33235 Fri, 26 Jun 2020 13:56:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33235 <![CDATA[Zakup usługi testowania instalacji pilotażowej systemu detekcji zajętości stanowisk pracy]]> MWM Sp. z o.o. Sp. komandytowa realizuje projekt pt. „Opracowanie innowacyjnego systemu wspomagającego nowoczesne, elastyczne sposoby pracy biurowej w tym w szczególności dynamicznego, opartego na bieżących potrzebach, przydzielania stanowisk, powierzchni i infrastruktury biurowej”, dofinansowany w ramach działania 1.2 . Badanie, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, oś priorytetowa I Nowoczesna gospodarka, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi testowania instalacji pilotażowej systemu detekcji zajętości stanowisk pracy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251498 Fri, 26 Jun 2020 02:24:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251498 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 9/2020]]> W związku z realizacją ww. Projektu przez TECRA Sp. z o. o., Beneficjent zaprasza do składania ofert na realizację prac badawczo rozwojowych w celu wyłonienia członka personelu B+R na stanowisku SENIOR BLOCKCHAIN DEVELOPER. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Zapytaniu ofertowym nr 9/2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251484 Thu, 25 Jun 2020 22:55:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251484