Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 25 Sep 2018 07:07:05 +0200 <![CDATA[Dostosowanie informatyczne portalu i wdrożenie platformy responsywnej]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowej usługi polegającej na dostosowaniu informatycznym portalu i wdrożeniu platformy responsywnej w ramach realizacji zadania polegającego na utworzeniu platformy e-learningowej dla użytkowników i odbiorców projektu „Tworzenie systemu sieciowego wsparcia przedsiębiorczości rodzinnej - lokalne centra kompetencji rozwoju firm rodzinnych”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1139044 Mon, 24 Sep 2018 18:08:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1139044 <![CDATA[Zaprojektowanie modułów wagowych wykorzystujących technologię Bluetooth wraz z wykonaniem egzemplarzy prototypowych.]]> Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie modułu wagowego w formie projektu płytki PCB wraz z niezbędnym do działania oprogramowaniem mikrokontrolera. Wykonawca dodatkowo powinien dostarczyć 15 egzemplarzy wykonanych na podstawie stworzonego projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138921 Mon, 24 Sep 2018 16:44:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138921 <![CDATA[Zakup systemu informatycznego typu SaaS (oprogramowanie jako usługa) do wsparcia funkcjonowania branży turystycznej wraz z prawami autorskimi]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu informatycznego typu SaaS (oprogramowanie jako usługa) do wsparcia funkcjonowania branży turystycznej wraz z prawami autorskimi. System musi zawierać następujące moduły/funkcjonalności: 1. Moduł zadań i kalendarza 2. Moduł kontrahenta/klienta 3. Moduł dostępu 4. Moduł administracyjny 5. Moduł super administratora 6. Moduł aktywności i statystyk 7. Moduł e-mail 8. Moduł Przypomnień. W planowanym do wykonania systemie zaimplementowane mają być wyniki prac badawczo-rozwojowych. System informatyczny stanowiący przedmiot zamówienia musi być zbudowany w oparciu o „Projekt funkcjonalny i techniczny innowacyjnego systemu CRM” oraz o algorytm będący wynikiem prac B+R. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku - Zapytanie ofertowe FollowUp 24.09.2018. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138968 Mon, 24 Sep 2018 14:46:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138968 <![CDATA[Stworzenie platformy edukacyjnej oraz zarządzanie nią od strony technicznej]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest stworzenie systemu CMS – platformy edukacyjnej oraz zarządzanie nią od strony technicznej na potrzeby projektu partnerskiego pn.: „Liderzy kooperacji" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna. Projekt realizowany jest przez 5 Partnerów tj.: Lidera - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie oraz Partnerów: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku, Województwo Świętokrzyskie - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, Województwo Mazowieckie – Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie. 2. Zamówienie dotyczy głównie: 2.1. opracowania schematu struktury i szaty graficznej Platformy ; 2.2. uruchomienie Platformy wraz z wszystkimi niezbędnymi funkcjonalnościami; 2.3. utrzymywania Platformy w stanie sprawności technicznej; 2.4. hosting platformy; 3. Przez pojęcie platformy edukacyjnej należy rozumieć narzędzie, posiadające określone funkcjonalności i parametry, umożliwiające dostarczanie beneficjentom treści edukacyjnych, z wykorzystaniem komputera i Internetu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 4. Przez pojęcie CMS (Content Management System - system zarządzania treścią) należy rozumieć aplikację internetową lub ich zestaw, pozwalającą na łatwe utworzenie serwisu WWW, jego aktualizację i rozbudowę. 2. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie, prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Pzp i przepisami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz niniejszej SIWZ, a w sprawach nieuregulowanych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. z 2018r., poz.1025 ze zm.), zwanej dalej Kc. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138947 Mon, 24 Sep 2018 14:04:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138947 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr z223/ZAD8/05: Wybór dostawcy do zaprojektowania, stworzenia i wdrożenia w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym Systemu Informatycznego do Obsługi Rekrutacji w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego”]]> Zadaniem Wykonawcy jest stworzenie i wdrożenie Systemu Informatycznego do Obsługi Rekrutacji (System) w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym, zintegrowanie Systemu z systemami Zamawiającego, przekazanie Zamawiającemu praw autorskich i praw zależnych do stworzonych dzieł i know-how związanego z Systemem oraz zapewnienie Przedłużonej Gwarancji na wdrożony System. Zakres prac do wykonania przez Dostawcę opisany jest w Załączniku nr 1 do Formularza Ofertowego. Zakres wymagań w stosunku do Systemu opisany jest w Załączniku nr 2 do Formularza Ofertowego. Zakres wymagań dotyczących Przedłużonej Gwarancji opisany jest w Załączniku nr 7 do Formularza Ofertowego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAPYTANIA STANOWIĄ PRZEDSTAWIONE PONIŻEJ ZAŁĄCZNIKI: 1)Zapytanie ofertowe 2)Formularz ofertowy z załącznikami https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138954 Mon, 24 Sep 2018 13:26:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138954 <![CDATA[Dostawca Systemu będzie zobowiązany do dostarczenia: Systemu informatycznego do zarządzania zasobami ludzkimi w procesach produkcyjnych składającego się z modułów opisanych w dalszej części zapytania ofertowego.]]> Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest dostawa wartości niematerialnej i prawnej w postaci systemu informatycznego do zarządzania zasobami ludzkimi w procesach produkcyjnych w firmie KOMNEX. Dostawa systemu obejmuje dostawę poszczególnych opisanych poniżej modułów systemu wraz z ich instalacją na serwerze wskazanym przez zamawiającego. Dostawca Systemu będzie zobowiązany do dostarczenia: I. Systemu informatycznego do zarządzania zasobami ludzkimi w procesach produkcyjnych składającego się z modułów opisanych w dalszej części zapytania ofertowego. Dostawca zostanie zobowiązany do przetestowania, instalacji oraz uruchomienia Systemu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138946 Mon, 24 Sep 2018 13:15:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138946 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9 z dnia 24.09.2018 r. na świadczenie usługi na stanowisku Specjalista analityki]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na stanowisku Specjalista analityki. Specjalista analityki będzie odpowiedzialny za prace analityczne nad prototypem potwierdzającym założenie uniwersalności/generyczności technologii dopasowania poziomu trudności do gracza. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138919 Mon, 24 Sep 2018 12:08:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138919 <![CDATA[„Przeprowadzenie prac badawczych, implementacyjnych i audytowych na potrzeby systemu bezpiecznej wymiany danych oferującego 256-bitowy poziom siły kryptograficznej, wykorzystującego mechanizmy kryptografii progowej, symetrycznej oraz ochrony dokumentów w trybie offline”]]> „Przeprowadzenie prac badawczych, implementacyjnych i audytowych na potrzeby systemu bezpiecznej wymiany danych oferującego 256-bitowy poziom siły kryptograficznej, wykorzystującego mechanizmy kryptografii progowej, symetrycznej oraz ochrony dokumentów w trybie offline” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9352 Fri, 21 Sep 2018 21:37:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9352 <![CDATA[Świadczenie usług w roli testera pod kątem wdrożenia MVP w modelu dual-use.]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w roli testera pod kątem wdrożenia MVP w modelu dual-use. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9484 Fri, 21 Sep 2018 14:23:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9484 <![CDATA[Badania przemysłowe nad algorytmami NLU (Natural Language Understanding) umożliwiających wnioskowanie na temat treści opisów radiologicznych dla badań Tomografii Komputerowej.]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie badań nad algorytmami NLU (Natural Language Understanding) umożliwiających wnioskowanie na temat treści opisów radiologicznych dla badańTomografii Komputerowej. Algorytmy analizy opisów powinny w sposób dokładny pozyskiwać z treści opisów informację o występowaniu bądź braku wystąpienia szeregu stanów medycznych i zmian patologicznych, w tym: guzów, udarów, zwapnień, krwawień (z uwzględnieniem powodu krwawienia, np. nowotworu lub udaru oraz zmian pokrwotocznych), ognisk poudarowych, istotnych klinicznie ognisk hipodensyjnych i hiperdensyjnych, zaników korowych i podkorowych, obrzęków, efektów masy, przesunięć linii środkowej oraz urazów. Opracowana metoda powinna również identyfikować podaną w tekście opisu lokalizację zmiany (półkula, obszar mózgu). Algorytmy powinny cechować się zdolnością identyfikowania zasięgu zdań występujących w opisie, rozumienia przeczeń, skrótów oraz niewrażliwością na błędy edycyjne i ortograficzne oraz błędy konwersji kodowania tekstu. Opracowana metoda powinna powstać w dwóch wersjach umożliwiających analizę opisów w języku polskim i angielskim. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9483 Fri, 21 Sep 2018 14:17:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9483 <![CDATA[Zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie strony internetowej Akademickiego Biura Karier Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie w ramach projektu: „Profesjonalne Biuro Karier Rynku Kreatywnego Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa o dofinansowanie nr: POWR.03.01.00-00-B016/17]]> Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie strony internetowej Akademickiego Biura Karier Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138667 Fri, 21 Sep 2018 13:53:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138667 <![CDATA[Świadczenie usług Menadżera Projektu dla projektu pn.: „Zwiększenie dostępności do e-usług dla pacjentów, oraz wdrożenie podstawowego obiegu elektronicznej dokumentacji medycznej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o."]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę dla Zamawiającego usług zarządzania i promocji projektu „Zwiększenie dostępności do e-usług dla pacjentów, oraz wdrożenie podstawowego obiegu elektronicznej dokumentacji medycznej w Centrum Medycznym im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o." realizowanego z udziałem dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej VII, Działania VII.1.2 Technologie informacyjno-komunikacyjne, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.07.01.02-10-0077/17-00 z dnia 24.05.2018 roku zawartej z Instytucją Zarządzającą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ( IZ ). Szczegółowy zakres usług stanowiących przedmiot zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do Zaproszenia – Opis przedmiotu zamówienia oraz w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 7 do Zaproszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138639 Fri, 21 Sep 2018 13:43:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138639 <![CDATA[Szacowanie wartości zamówienia polegającego na zakupie danych zawartych w ciastkach internetowych (tzw. cookies)]]> Zakup danych zawartych w ciastkach internetowych (tzw. cookies) w formie profili użytkowników strony FinAi, stworzonych za pomocą metody cookie matching. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138457 Fri, 21 Sep 2018 12:32:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138457 <![CDATA[Zakup i dostawa opasek do teleopieki wraz z abonamentem dla 30 pacjentów przez okres 36 miesięcy na potrzeby wyposażenia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wierzchosławicach]]> Zakup i dostawa opasek do teleopieki wraz z abonamentem dla 30 pacjentów przez okres 36 miesięcy na potrzeby wyposażenia Dziennego Domu Opieki Medycznej w Wierzchosławicach wg rodzaju i ilości zgodnie z Tabelą nr 1 oraz wg wymagań zgodnie z tabelą w Załączniku nr 2 w ramach projektu pt. Centrum Zdrowia Seniora - W trosce o Ciebie 1.2. TABELA nr 1 – Opis zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Część Rodzaj urządzenia/usługi ilość Kod CPV Minimalny wymagany okres gwarancyjny A Opaska multifunkcyjna do teleopieki 30 sztuk 64210000-1 - usługi telefoniczne i przesyłu danych 24 m-ce B Abonament miesięczny do Opasek multifukcyjnych wymienionych 30 abonamentów na 36 m-cy 64210000-1 - usługi telefoniczne - w Części A (1080 osobomiesięcy) i przesyłu danych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138587 Fri, 21 Sep 2018 10:53:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138587 <![CDATA[Wykonywanie usługi testowania elektronicznego systemu obsługi bonów rozwojowych na potrzeby realizacji projektu pt. „Mennica Usług Szkoleniowych”.]]> INTIGO Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi, będąc partnerem technologicznym w projekcie „Mennica Usług Szkoleniowych” realizowanego w ramach Priorytetu X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.2 Rozwój pracowników przedsiębiorstw, Poddziałania X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do złożenia oferty na wykonywanie usługi testowania elektronicznego systemu obsługi bonów rozwojowych na potrzeby realizacji projektu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138522 Thu, 20 Sep 2018 23:18:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138522 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 15 z dnia 20.09.2018 dotyczące wyboru członka kluczowej kadry B+R, Specjalista ds. uczenia maszynowego]]> Wybór kadry naukowej do realizacji projektu pt. System Smart Community obejmujący integrację sieci oświetlenia LED z aktywnym monitoringiem oraz komunikacją sąsiedzką, do pełnienia funkcji - Specjalista ds. uczenia maszynowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9451 Thu, 20 Sep 2018 22:42:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9451 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 14 z dnia 20.09.2018 dotyczące wyboru członka kluczowej kadry B+R, Konsultant ds. analizy i modelowania procesów oraz zarządzania projektami]]> Wybór kadry naukowej do realizacji projektu pt. System Smart Community obejmujący integrację sieci oświetlenia LED z aktywnym monitoringiem oraz komunikacją sąsiedzką, do pełnienia funkcji -Konsultant ds. analizy i modelowania procesów oraz zarządzania projektami https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9450 Thu, 20 Sep 2018 22:38:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9450 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 13 z dnia 20.09.2018 dotyczące wyboru członka kluczowej kadry B+R, Konsultanta naukowego ds. Elektroniki]]> Wybór kadry naukowej do realizacji projektu pt. System Smart Community obejmujący integrację sieci oświetlenia LED z aktywnym monitoringiem oraz komunikacją sąsiedzką, do pełnienia funkcji - Konsultant naukowy ds. Elektroniki. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9448 Thu, 20 Sep 2018 22:25:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9448 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 12 z dnia 20.09.2018 dotyczące wyboru członka kluczowej kadry B+R, Konsultanta naukowego ds. Systemów Smart City (logika obsługi zdarzeń)]]> Wybór kadry naukowej do realizacji projektu pt. System Smart Community obejmujący integrację sieci oświetlenia LED z aktywnym monitoringiem oraz komunikacją sąsiedzką, do pełnienia funkcji - Konsultant naukowy ds. Systemów Smart City (logika obsługi zdarzeń) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9447 Thu, 20 Sep 2018 22:25:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9447 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 11 z dnia 20.09.2018 dotyczące wyboru członka kluczowej kadry B+R, Konsultanta naukowego ds. Analizy obrazu i dźwięku]]> Wybór kadry naukowej do realizacji projektu pt. System Smart Community obejmujący integrację sieci oświetlenia LED z aktywnym monitoringiem oraz komunikacją sąsiedzką, do pełnienia funkcji - Konsultant naukowy ds. Analizy obrazu i dźwięku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9446 Thu, 20 Sep 2018 22:24:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9446 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 05.01.00-00-0022/17/03]]> • Część A Zamówienia - usługa przygotowania i uruchomienia narzędzia elektronicznego do efektywnej wymiany danych o pacjentach kwalifikowanych w ramach projektu oraz narzędzia do rozliczania realizacji zadań. • Część B Zamówienia – usługa utworzenia, utrzymania technicznego, administracji i aktualizacji platformy wymiany wiedzy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138512 Thu, 20 Sep 2018 22:15:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138512 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 2/2018]]> Zakup wartości niematerialnych i prawnych – platformy internetowej do oceny i porównywania kompetencji i predyspozycji kandydatów w procesie rekrutacyjnym W ramach realizowanej usługi powstanie niezwykle zaawansowana technologicznie platforma internetowa, dzięki której świadczona będzie innowacyjna usługa do oceny i porównania predyspozycji i kompetencji kandydatów w procesie rekrutacyjnym, świadczona w oparciu o nowoczesne technologie i zaawansowane algorytmy informatyczne. Platforma pozwalać będzie na ocenienie kompetencji i predyspozycji kandydatów na stanowisko pracy na podstawie testów psychometrycznych wykonywanych online. Podstawą funkcjonowania platformy będzie wykorzystanie technik ogólnie pojętej statystycznej analizy danych (ang. data mining) oraz tzw. uczenia maszynowego (ang. machine learning) w celu: 1) jak najlepszego dopasowania oferty kandydata do oczekiwań pracodawcy, 2) przedstawienia konkretnego kandydata na tle populacji innych kandydatów, 3) zbudowania rankingu najbardziej dopasowanych kandydatów do danej oferty. Aby możliwe było powstanie platformy zakłada się przeprowadzenie następujących zaawansowanych prac informatycznych: ● przygotowanie i sprawdzenie wybranej formuły testowej i funkcjonalności portalu; ● budowa funkcjonalności portalu: rejestracja, uzupełnienie profilu; ● budowa funkcjonalności: rozwiązywanie testów, generowanie raportów ● budowa funkcjonalności: wyszukiwarka kandydatów, rankingi. Pełen opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku: zapytanie ofertowe 2/2018 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138035 Wed, 19 Sep 2018 20:47:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138035 <![CDATA[Doradztwo w zakresie systemów CAD, CAD/CAM]]> Celem świadczenia usług przez Wykonawcę dla Zamawiającego jest: a) Doradztwo w zakresie minimalizacji ryzyka związanego ze specyfiką technologiczną wytwarzania oraz zakupu specjalistycznego oprogramowania CAD/CAM b) Wykonawca zapewni doradztwo w zakresie doboru modułów systemu CAD/CAM pod kątem zwiększenia efektywności produkcji elementów maszyny sitodrukowej c) Wykonawca zapewni doradztwo w zakresie dobru optymalnego modułu systemu CAD do zarządzania dokumentacją techniczną integralnego z oprogramowaniem CAD. d) Wykonawca zapewni doradztwo w zakresie doboru innych zintegrowanych modułów niezbędnych do polepszenia efektywności i przyśpieszenia procesów projektowo-produkcyjnych. e) Wykonawca zapewni doradztwo w zakresie optymalizacji wprowadzenia i nadzoru zmian konstrukcyjno-wykonawczych przy użyciu systemu CAD/CAM na miejscu w siedzibie zamawiającego.. f) Wykonawca zapewni doradztwo w zakresie generowania kodów i bezprzewodowej komunikacji systemu CAM z maszynami zakupionymi w ramach projektu. g) Wykonawca zapewni doradztwo techniczne w zakresie tworzenia i optymalnym doborze technologii obróbki. h) Wykonawca musi zapewnić do przeprowadzenia doradztwa dwuosobowy skład personalny, które posiadają certyfikat typu Solidworks Elite lub równoważne. i) Opis przeprowadzanego doradztwa powinien zawierać szczegółowy opis zaproponowanych rozwiązań i ich modułów. j) Wykonawca zapewni również wsparcie techniczne i doradztwo we wdrażaniu zaproponowanego systemu CAD/CAM https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138182 Wed, 19 Sep 2018 20:40:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138182 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 10 z dnia 19.09.2018 dotyczące wyboru podwykonawcy w zakresie konsultacji dotyczących projektowania systemu orz nadzoru wdrożenia pilotażowego]]> Wybór podwykonawcy w zakresie konsultacji dotyczących projektowania systemu orz nadzoru wdrożenia pilotażowego dla projektu pt. “ System Smart Community obejmujący integrację sieci oświetlenia LED z aktywnym monitoringiem oraz komunikacją sąsiedzką.” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9353 Wed, 19 Sep 2018 18:57:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9353 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 8 z dnia 19.09.2018 dotyczące wyboru podwykonawcy zadań merytorycznych w zakresie badań przemysłowych dotyczących analizy obrazu oraz dźwięku]]> Wybór podwykonawcy do przeprowadzenia badań dotyczących analizy obrazu i dźwięku. w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych kluczowych dla projektu pt. “ System Smart Community obejmujący integrację sieci oświetlenia LED z aktywnym monitoringiem oraz komunikacją sąsiedzką.” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9348 Wed, 19 Sep 2018 18:19:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9348 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 7 z dnia 19.09.2018 dotyczące wyboru podwykonawcy zadań merytorycznych w zakresie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w obszarze systemu komunikacji elektronicznej]]> Wybór podwykonawcy zadań merytorycznych - system komunikacji elektronicznej, w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych kluczowych dla projektu pt. “ System Smart Community obejmujący integrację sieci oświetlenia LED z aktywnym monitoringiem oraz komunikacją sąsiedzką.” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9347 Wed, 19 Sep 2018 18:17:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9347 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 6 z dnia 19.09.2018 dotyczące wyboru podwykonawcy zadań merytorycznych w zakresie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w obszarze modułu Big Data]]> Wybór podwykonawcy zadań merytorycznych - moduł Big Data, w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych kluczowych dla projektu pt. “ System Smart Community obejmujący integrację sieci oświetlenia LED z aktywnym monitoringiem oraz komunikacją sąsiedzką.” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9346 Wed, 19 Sep 2018 18:17:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9346 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 5 z dnia 19.09.2018 dotyczące wyboru podwykonawcy zadań merytorycznych w zakresie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w obszarze inteligentnej lampy LED]]> Wybór podwykonawcy zadań merytorycznych - inteligentna lampa uliczna LED, w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych kluczowych dla projektu pt. “ System Smart Community obejmujący integrację sieci oświetlenia LED z aktywnym monitoringiem oraz komunikacją sąsiedzką.” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9345 Wed, 19 Sep 2018 18:17:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9345 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 4 z dnia 19.09.2018 dotyczące wyboru podwykonawcy zadań merytorycznych w zakresie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w obszarze integracji elementów systemu]]> Wybór podwykonawcy zadań merytorycznych - integracja elementów systemu, w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych kluczowych dla projektu pt. “ System Smart Community obejmujący integrację sieci oświetlenia LED z aktywnym monitoringiem oraz komunikacją sąsiedzką.” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9344 Wed, 19 Sep 2018 18:16:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9344 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 3 z dnia 19.09.2018 dotyczące wyboru podwykonawcy zadań merytorycznych w zakresie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w obszarze centrum monitoringu i danych]]> Wybór podwykonawcy zadań merytorycznych - centrum monitoringu i danych, w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych kluczowych dla projektu pt. “ System Smart Community obejmujący integrację sieci oświetlenia LED z aktywnym monitoringiem oraz komunikacją sąsiedzką.” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9342 Wed, 19 Sep 2018 18:16:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9342 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2 z dnia 19.09.2018 dotyczące wyboru podwykonawcy zadań merytorycznych w zakresie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w obszarze analizy dźwięku]]> Wybór podwykonawcy zadań merytorycznych - analizy dźwięku, w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych kluczowych dla projektu pt. “ System Smart Community obejmujący integrację sieci oświetlenia LED z aktywnym monitoringiem oraz komunikacją sąsiedzką.” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9338 Wed, 19 Sep 2018 18:16:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9338 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 19.09.2018 dotyczące wyboru podwykonawcy zadań merytorycznych w zakresie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w obszarze analizy zdarzeń]]> Wybór podwykonawcy zadań merytorycznych - analizy i wykrywania zdarzeń, w zakresie badań przemysłowych i prac rozwojowych kluczowych dla projektu pt. “ System Smart Community obejmujący integrację sieci oświetlenia LED z aktywnym monitoringiem oraz komunikacją sąsiedzką.” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9285 Wed, 19 Sep 2018 18:15:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9285 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 19-09-2018 DLA OSÓB PRAWNYCH I OSOB FIZYCZNYCHPROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ NA ZAKUP BEZTERMINOWEJ LICENCJI OPROGRAMOWANIA I WDROŻENIE USŁUGI AKADEMICKIEGO BIURA KARIER W RAMACH WIELOKANAŁOWEJ PLATFORMY ABK (e-platforma ABK) UMOŻLIWIAJĄCEGO REALIZACJĘ: E-PRAKTYK, STAŻY, WOLONTARIATU, E-OFERT PRACY, E-KONSULTACJI I SZKOLEŃ ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI]]> Dostawa bezterminowej licencji oprogramowania i wdrożenie usługi akademickiego biura karier w ramach wielokanałowej platformy ABK (e-platforma ABK) umożliwiającej realizację: e-praktyk, staży, wolontariatu, e-ofert pracy, e-konsultacji szkoleń w ramach projektu pn.: „Program rozwoju Akademickiego Biura Karier w Społecznej Akademii Nauk”. Wykonawca zapewni gwarancję wraz z obsługą techniczną w trakcie, której Wykonawca zapewnia bezpłatną naprawę usterek z dojazdem specjalisty ze strony Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9334 Wed, 19 Sep 2018 17:02:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9334 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11A/WD/E-usługi/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest stworzenie, wdrożenie oraz integracja usługi e-Portfolio najlepiej dopasowanej do potrzeb i oczekiwań Zamawiającego. Wdrożenie musi być przeprowadzone przy założeniu optymalizacji kosztów oraz wykorzystywać w optymalnym stopniu obecnie posiadaną infrastrukturę IT Zamawiającego. Wdrażana e-usługa powinna być wykonana zgodnie z obecnymi trendami i technologiami ze szczególnym naciskiem na wykorzystanie publicznej chmury obliczeniowej. Produktem usługi powinien być system informatyczny wraz z odpowiednimi licencjami spełniający wymagania Zamawiającego oraz odpowiednia dokumentacja (techniczna i powdrożeniowa), szkolenia oraz instrukcje użytkownika. Produkt musi przejść proces szacowania ryzyk, a szacowanie i jego wynik muszą zostać załączone do dokumentacji powdrożeniowej. Celem wdrożenia e-usług w Akademii Leona Koźmińskiego jest: • poprawa warunków nauczania przez rozbudowę i modernizację usług „front office” Akademii Leona Koźmińskiego w oparciu o technologie informacyjno-komunikacyjne; • zwiększenie efektywności kształcenia przez wprowadzenie nowej jakości dostępu do zasobów wiedzy; • unowocześnienie platformy dystrybucji informacji pomiędzy studentami, pracownikami naukowymi oraz pracownikami administracyjnymi Uczelni. Ogólne założenia funkcjonalne planowanej e-usługi wraz ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowią załącznik do niniejszego zapytania pod nazwą „SOPZ – e-Portfolio”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138135 Wed, 19 Sep 2018 15:58:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138135 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/09/2018 - Algorytm do analizy zachowań użytkowników gier pod kątem efektywniejszej personalizacji – studium wykonalności.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie studium wykonalności algorytmu do analizy zachowań użytkowników gier pod kątem efektywniejszej personalizacji. Oprogramowanie oparte na module sztucznej inteligencji służące do zwiększenia zainteresowania użytkowników i gier mobilnych poprzez automatyzację mikrotargetowania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/8403 Wed, 19 Sep 2018 15:13:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/8403 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8 z dnia 19.09.2018 r. na świadczenie usługi na stanowisku Grafik]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na stanowisku Grafik. Grafik będzie odpowiedzialny za prace graficzne nad prototypem potwierdzającym założenie uniwersalności/generyczności technologii dopasowania poziomu trudności do gracza. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138037 Wed, 19 Sep 2018 12:54:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138037 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16 z dnia 19.09.2018 r. na świadczenie usługi na stanowisku Programista gry/silnika]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi na stanowisku PROGRAMISTA GRY/SILNIKA Programista gry/silnika będzie odpowiedzialny za prace badawcze nad elementami funkcjonalnymi technologii symulacji zachowań fizycznych w warstwie silnika gry. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138025 Wed, 19 Sep 2018 12:43:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138025 <![CDATA[Zebranie danych audio z transkrypcją]]> Przedmiotem zamówienia jest zebranie minimum 5000h danych audio z transkrypcją przy pomocy platformy akwizycji danych oraz obsługa procesu akwizycji danych. Do zadań zalicza się: • zebranie minimum 5000h nagrań mowy ciągłej w języku polskim z transkrypcją • stworzenie, obsługę i utrzymanie platformy akwizycji danych • obsługa procesu akwizycji danych – pozyskanie użytkowników platformy i zarządzanie ich zadaniami • opłacanie osób uczestniczących w procesie akwizycji danych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137886 Tue, 18 Sep 2018 20:42:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137886 <![CDATA[Zakup usługi doradczej w zakresie opracowania założeń strony internetowej w języku niemieckim]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi doradczej w zakresie opracowania założeń strony internetowej w języku niemieckim. Zakres zamówienia obejmuje: • Zaplanowanie parametrów i funkcjonalności strony internetowej i e-sklepu w języku niemieckim https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137822 Tue, 18 Sep 2018 16:45:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137822 <![CDATA[Zakup usługi doradczej w zakresie opracowania założeń strony internetowej w języku szwedzkim]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi doradczej w zakresie opracowania założeń strony internetowej w języku szwedzkim. Zakres zamówienia obejmuje: • Zaplanowanie parametrów i funkcjonalności strony internetowej i e-sklepu w języku szwedzkim https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137807 Tue, 18 Sep 2018 16:44:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137807 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi polegającej na wykonaniu prac związanych z rozwojem oprogramowania dla systemów e-mobility]]> Zamówienie polega na zakupie usługi polegającej na wykonaniu prac związanych z rozwojem oprogramowania dla systemów e-mobility i dotyczy projektu nr POIR.01.02.00-00-0283/16 pn. „Autonomiczny system ładowania autobusów elektrycznych” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137817 Tue, 18 Sep 2018 15:20:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137817 <![CDATA[Dostawa i wdrożenie oprogramowania do Wirtualnego Laboratorium funkcjonującego w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego Pałuckiej Drukarni Opakowań wraz z towarzyszącym sprzętem – dwoma stanowiskami komputerowymi oraz drukarką]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie oprogramowania do Wirtualnego Laboratorium funkcjonującego w ramach Centrum Badawczo-Rozwojowego Pałuckiej Drukarni Opakowań wraz z towarzyszącym sprzętem – dwoma stanowiskami komputerowymi oraz drukarką. Będzie to kompleksowy system służący do realizacji prac badawczych na poziomie wirtualnym – dla celów wstępnych weryfikacji założeń, prowadzenia symulacji, dokonywania bieżących korekt projektowych itp. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, jego parametry oraz cechy zostały określone w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137734 Tue, 18 Sep 2018 13:31:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1137734