Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi IT https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 22 Oct 2019 20:59:06 +0200 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2019/BI - Zaprojektowanie, przygotowanie i wdrożenie hurtowni danych oraz struktur analitycznych]]> Zaprojektowanie, przygotowanie i wdrożenie hurtowni danych oraz struktur analitycznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213340 Tue, 22 Oct 2019 16:54:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213340 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/10/2019 dotyczące wynajmu serwera video]]> Zamówienie dotyczy usługi wynajmu serwera video w ramach projektu „Asystent rozpoznawania reklam – system klasyfikacji treści i reklam w strumieniu telewizyjnym z użyciem sztucznej inteligencji” nr umowy POIR.01.01.01-00-0032/19-00 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213331 Tue, 22 Oct 2019 16:11:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213331 <![CDATA[Opracowanie automatycznego systemu obliczania klastrowania bechawioralnego, na potrzeby poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP]]> Przedmiotem zamówienia jest rozwinięcie algorytmów pozwalających na automatyzację obliczania segmentacji behawioralnej (ang. behawioral clustering). W szczególności na prace przewidziane w projekcie składają się następujące etapy: - przegląd i analiza publikacji naukowych dotyczących zagadnienia - przygotowanie i analiza istniejących danych oraz identyfikacja nowych źródeł danych, - opracowanie metody analitycznej pomiaru jakości otrzymanych segmentacji, która stosowałaby się niezależnie od domeny zastosowania, - stworzenie algorytmów, które dostarczałyby dobrej jakości segmentacji bez wymagania ręcznego dobierania metody oraz jej parametrów, - przygotowanie sposobów wizualizacji wyników segmentacji, która byłaby użyteczna dla celów marketingowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24648 Tue, 22 Oct 2019 15:29:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24648 <![CDATA[Dostawa wartości niematerialnej i prawnej w postaci dedykowanego systemu e-usługi Mauris.]]> System zostanie wykonany na podstawie Raportu z realizacji usługi doradczej w zakresie opracowania modelu funkcjonalno – technicznego. Niniejszy Raport zawiera założenia służące wykonawcy systemu e-usługi Mauris. Dokument zawiera opracowanie każdego modułu wchodzącego w skład systemu w aspekcie funkcjonalno – technicznym. System e-usługi Mauris – podstawowe załażenia dokonane przez Zamawiającego: Platforma B2C stanowić będzie główny element projektu pozwalający na osiągnięcie założonych celów w postaci udostępnienia systemu Mauris pozycjonującego strony w internecie. Będzie się on składał z następujących modułów: 1. Moduł SEO optymalizacja 2. Moduł słów kluczowych 3. Moduł treści pod względem słów kluczowych a. 4. Moduł widoczności 5. Moduł konkurencji 6. Moduł domeny 7. Moduł ruchu na stronie 8. Moduł statystyki SERP 9. Moduł interakcji użytkowników 10. Moduł integracji 11. Moduł zarządzający 12. Moduł oferty cenowej Szczegółowy opis w załączniku: Zapytanie ofertowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213290 Tue, 22 Oct 2019 14:33:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213290 <![CDATA[„Pozyskanie personelu do świadczenia usług w ramach wsparcia specjalistycznego dla zespołów interdyscyplinarnych w projektach informatycznych – Programista Backend developer / Developer UX Designer”]]> 4.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na stanowiskach specjalistycznych jako Członek Zespołu Interdyscyplinarnego:  Programista Backend developer  Programista Developer UX Designer : tj. funkcji specjalistycznej uczestniczącej w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego pracującego nad zdefiniowanym rozwiązaniem dla instytucji publicznej (opis zamówienia zamieszczono w Opisie przedmiotu zamówienia – zał. 3). Zamówienie realizowane na potrzeby uzupełnienia personelu pracującego nad produktem MVP (METEO) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24612 Tue, 22 Oct 2019 11:25:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24612 <![CDATA[„utworzenia e-usług publicznych wraz z uruchomieniem funkcjonalności płatności on-line oraz dostosowaniem strony geoportalu do standardu WCAG 2.0 oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi i korzystania z usług w ramach projektu pn. Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim.]]> Przedmiotem zamówienia jest utworzenie e-usług publicznych wraz z uruchomieniem funkcjonalności płatności on-line oraz dostosowaniem strony geoportalu do standardu WCAG 2.0 oraz przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi i korzystania z usług w ramach projektu pn.Zintegrowana Informacja Geodezyjna i Kartograficzna Warmii i Mazur w Powiecie Nowomiejskim współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 3. Cyfrowy Region, Działanie 3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych. Zakres Przedmiotu zamówienia składa się dwóch etapów: 1) etap I - obejmujący w szczególności: a) utworzenie aplikacji rozbudowujących Geoportal powiatowy o nowe funkcjonalności i e-usługi wymienione w OPZ, b) uruchomienie nowych e-usług wymienionych w OPZ oraz zintegrowanie ich z istniejącymi bazami danych w PZGiK. 2) etap II – przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi i korzystania z wdrożonych e-usług Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do wzoru umowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213211 Tue, 22 Oct 2019 11:16:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213211 <![CDATA[Zakup usług specjalistycznych w postaci prac programistycznych na rzecz LABELCALL Sp. z o.o.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usług specjalistycznych w postaci prac programistycznych wykonanych na rzecz LABELCALL Sp. z o.o. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213189 Tue, 22 Oct 2019 10:24:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213189 <![CDATA[Zakup TECS do posiadanej licencji Fluent]]> Zakup TECS do posiadanej licencji FLUENT – licencja trzyletnia, wielostanowiskowa. Zamawiana jest obsługa techniczna TECS do licencji wielostanowiskowej (pływającej) programu Ansys Academic Associate CFD Fluent na okres trzech lat licząc od dnia dostarczenia zamówionego produktu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212945 Tue, 22 Oct 2019 10:02:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212945 <![CDATA[Usługi specjalistyczne, w tym: informatyczne, wzornicze, techniczne, doradcze i eksperckie, na rzecz rozwoju systemu do sterowania autonomicznymi latającymi pojazdami bezzałogowymi, niezbędne do realizacji projektu pt. „Innowacyjny system do sterowania bezzałogowymi pojazdami latającymi firmy SkyTech Drones Sp. z o. o.”]]> Usługi specjalistyczne, w tym: informatyczne, wzornicze techniczne, doradcze i eksperckie na rzecz rozwoju systemu do sterowania autonomicznymi latającymi pojazdami bezzałogowymi, zgodnie z wymaganiami zawartymi w zapytaniu ofertowym, niezbędne do realizacji projektu pt. „Innowacyjny system do sterowania bezzałogowymi pojazdami latającymi firmy SkyTech Drones Sp. z o. o.” (nr projektu POPW.01.01.02-06-0053/17). Projekt ten współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, poddziałanie 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (POPW). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212834 Mon, 21 Oct 2019 22:30:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212834 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1.1.1/60/2019 dotyczące zakupu usługi opracowania zmian serii zróżnicowanych graficznie plansz.]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania zmian serii zróżnicowanych graficznie plansz (2 plansze 2D, 1 plansza 3D) przy udziale psychologa. Stworzenie przyjaznego i intuicyjnego interfejsu użytkownika wraz z opracowaniem graficznym m. in. ikon, tekstur czy obiektów 3D na potrzeby realizacji projektu "Opracowanie innowacyjnego wielokanałowego urządzenia do treningu EEG – neurofeedback z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości umożliwiającego skuteczną terapię w oparciu o dowody naukowe.” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213018 Mon, 21 Oct 2019 15:22:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213018 <![CDATA[Zakup bezterminowej licencji oraz wdrożenia systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie rozwojem potencjału naukowego Wyższej Szkoły Logistyki oraz zakup usługi szkoleń pracowników przez dostawcę systemu wraz z asystą powdrożeniową i utrzymaniem systemu przez dostawcę.]]> 1. Zakup bezterminowej licencji na system wspomagający zarządzanie rozwojem potencjału naukowego odpowiadający specyfikacji funkcjonalnej opisanej w zapytaniu - licencja na system informatyczny w formule Software as a Service. 2. Zakup usługi etapowego siedmiomiesięcznego wdrożenia systemu wspomagającego zarządzanie rozwojem potencjału naukowego przez dostawcę systemu. 3. Zakup usługi prowadzenia szkoleń przez dostawcę w/w systemu dla użytkowników będących pracownikami Zamawiającego - szkolenia podzielone moduły, na łącznie 24 godz. dla 23 osób – pracowników Zamawiającego. 4. Zakup usługi asysty powdrożeniowej, utrzymania systemu, prowadzenie help desk przez dostawcę systemu na okres od zakończenia wdrożenia do grudnia 2021 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212974 Mon, 21 Oct 2019 13:56:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212974 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/Innoneuropharm/Technomex/2019 - Opracowanie algorytmów i oprogramowania do badań eksperymentalnych oraz oprogramowania sterującego robotem]]> Oprogramowanie do badań eksperymentalnych i sterującego robotem 1. Opracowanie warstwy interfejsowej/użytkowej (formaty i sposoby archiwizacji danych z treningów pacjenta, istotność pozyskanych z urządzenia informacji dla efektywności terapii, możliwość porównywania istotnych parametrów odbytych treningów w celu oceny postępów rehabilitacji, szablony raportów i analiz danych dla celów obiektywnego dokumentowania postępów w leczeniu, parametry za pomocą których terapeuta będzie mógł wpływać na zakresy i warunki w jakich odbywać będą się ćwiczenia, metody zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta, określenie wzorców ruchów kończyny i interesującej informacji zwrotnej na potrzeby projektowania scenariuszy interaktywnych zadań terapeutycznych w formie gier, itp.). 2. Zapewnienie możliwości wizualizacji a także wspomagania sterowania sygnałami sEMG w wybranych scenariuszach treningowych. 3. Implementacja dostarczonego protokołu komunikacji z urządzeniem w postaci biblioteki C#, współpraca w zakresie testów i rozwoju funkcjonalnego dostarczonej biblioteki. 4. Opracowanie modułu autotestu urządzenia i ciągłego nadzoru nad przekroczeniem dopuszczalnych zakresów pracy urządzenia - moduł autotestu powinien wykonać pełną diagnostykę w zakresie poprawności działania, wykorzystując dostępne informacje diagnostyczne odczytywane z systemu sterowania i czujników urządzenia. 5. Opracowanie programów ćwiczeń pasywnych (gry 3D). 6. Opracowanie programów ćwiczeń aktywnych (gry 3D). 7. Integracja oprogramowaniem PC z oprogramowaniem wbudowanym robota. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212953 Mon, 21 Oct 2019 13:38:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212953 <![CDATA[Zapytanie ofertowe z 21-10-2019 oprogramowanie]]> Oprogramowanie/system do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji będzie automatyzował proces realizacji produkcji, serwisu i reklamacji, jednakże nie będzie to system przeznaczony do automatyzacji procesów przypisanych do kanałów dystrybucji na rynki zagraniczne. Wśród funkcjonalności będą min. harmonogram produkcji, planowanie dostaw, zużycie, poziom zapasów, poziom zasobów, optymalizacja procesu, monitoring procesu, zarządzanie procesem etc. Oprogramowanie/system jest niezbędny do właściwego przygotowania informatycznego firmy do internacjonalizacji, dzięki automatyzacji i wyeliminowaniu pracy ludzi na kilku etapach realizacji i dodatkowo eliminacji potencjalnych błędów związanych rozszerzeniem działalności na rynkach międzynarodowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212943 Mon, 21 Oct 2019 12:53:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212943 <![CDATA[Subskrypcja Usługi Utrzymania pakietu licencji sieciowych]]> Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż 12-to miesięcznej Subskrypcji Usługi Utrzymania posiadanego przez Instytut Energetyki pakietu licencji sieciowych obejmującego: - SolidWorks Premium – sztuk 3 - SolidWorks Professional – sztuk 3 - SolidWorks Standard – sztuk 1 - SolidWorks Flow Simulation Standard – sztuk 1 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24552 Mon, 21 Oct 2019 12:32:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24552 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/WM/2019 DOTYCZY ZAKUPU I DOSTAWY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO]]> Dotyczy zakupu i dostawy sprzęyu komputerowego w ramach projektu pt. w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego– II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPWM.11.01.01-28-0107/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212843 Mon, 21 Oct 2019 08:39:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212843 <![CDATA[Stworzenie prototypu czatbota]]> Przedmiotem zamówienia jest stworzenie prototypu czatbota dla jednego ze startupów będącego uczestnikiem projektu „Platforma startowa IDEALIST” (nr projektu: POPW.01.01.01-06-0002/18-00) współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (Oś priorytetowa I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów Poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212797 Sun, 20 Oct 2019 14:12:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212797 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZAKUPU OPROGRAMOWANIA ICT USPRAWNIAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ]]> Zgodnie z treścią punktu V zapytania ofertowego. 1. Przedmiotem zamówienia jest usprawnienie procesu zarządzania produkcją poprzez wdrożenie innowacyjnego systemu ICT, który ma zapewnić między innymi możliwość transmisji danych produkcyjnych z podstawowych maszyn stolarskich. 2. Zakłada się wdrożenie systemu opartego na bazie danych z dostępem dla dowolnej liczby użytkowników. Określone maszyny stolarskie zostaną wyposażone w możliwość transmisji danych produkcyjnych do bazy danych. W skład maszyn, których dane będą przesyłane do bazy danych wejdą: piła z dynamicznym załadunkiem oraz oprogramowaniem ułatwiającym pracę operatora, okleiniarka z podwójnym stanowiskiem klejowym na klej PUR wraz z nawrotnicą pneumatyczną, CNC z głowicą do mikronawiertów. 3. Zakłada się przekazywanie w czasie rzeczywistym danych dotyczących aktualnie trwającego procesu, w szczególności postępu prac, czasu trwania, czasu pozostałego do zakończenia, danych technicznych lub pojawiających się błędów. Dostęp do wskazanych danych ma być możliwy za pośrednictwem dedykowanych aplikacji na urządzenia mobilne. Dalsze szczegóły opisu przedmiotu zamówienia znajdują się w punkcie V zapytania ofertowego, będącego załącznikiem do niniejszej publikacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212673 Fri, 18 Oct 2019 22:04:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212673 <![CDATA[“Creation of Luna 2.0 compiler”]]> Przedmiotem zamówienia jest: A. Zaprojektowanie i zaprogramowanie pośredniej reprezentacji języka (ang. Intermediate Representation) pozwalającej na stworzenie optymalizacji koniecznych do implementacji wydajnego just-in-time kompilatora. B. Stworzenie wydajnej implementacji tranzlacji między drzewem rozbioru gramatyki formalnej języka (ang. Abstract Syntax Tree) i pośredniej reprezentacji języka. C. Stworzenie komponentów analizy i optymalizacji pośredniej reprezentacji języka potrzebnych do stworzenia wszystkich komponentów kompilatora (ang optimization and analysis passes). D. Stworzenie wysoko-wydajnego just-in-time kompilatora języka działającego na określonym środowisku uruchomieniowym (JVM / WebAssembly). E. Stworzony kompilator powinien w pełni implementować wszystkie elementy syntaktyczne i semantyczne języka Luna 2.0. F. Stworzenie wydajnego systemu cache, pozwalającego na znaczące ograniczenie potrzebnych obliczeń kompilatora po interaktywnej zmianie parametrów w interfejsie graficznym. G. Stworzenie wydajnego systemu podglądu rezultatów obliczeń w wybranych miejscach programu, pozwalającego na interaktywne wyświetlanie wizualizacji wyników w interfejsie graficznym. H. FOR EACH OF THE FOLLOWING POINTS: (Names of compilers, names of companies, contact information to companies). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212745 Fri, 18 Oct 2019 19:32:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212745 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 90/PK/2019]]> Celem zamówienia jest przeprowadzenie audytu bezpieczeństwa kodu stworzonego przycisku dla pieszych z modułem bluetooth zgodnie z wymogami standardu RTCA DO-178B. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212737 Fri, 18 Oct 2019 17:33:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212737 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zatrudnienie Architekta procesów IT na potrzeby HCENTRUM Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „Implant stomatologiczny z opracowanym w wyniku prac B+R łącznikiem o zastosowaniu ortodontycznym”.]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie Architekta procesów IT na potrzeby HCENTRUM Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „Implant stomatologiczny z opracowanym w wyniku prac B+R łącznikiem o zastosowaniu ortodontycznym”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24503 Fri, 18 Oct 2019 14:13:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24503 <![CDATA[Dostawa oraz wdrożenie systemu e-usług dla Miasta Cieszyn]]> 1) Zadanie I - wdrożenie rozwiązań w zakresie elektronizacji procesu obsługi podatkowej, automatyzacji rozliczeń i poprawy dostępności do informacji o sposobie załatwiania i przebiegu sprawy: a) zakup licencji (dla Partnera) i wdrożenie Systemu Powiadamiania Klientów/Podatników (poprzez: sms, e-mail, wiadomość na ePUAP) wraz z aplikacją mobilną, b) zakup licencji (dla Partnera) i wdrożenie systemu porządkowania danych zgodnie ze słownikiem TERYT, c) przeprowadzenie szkolenia w wymiarze 20 godzin dla przedstawicieli Partnera z obsługi nowych systemów informatycznych wskazanych w lit. a) i b), Zamawiający nie dopuszcza szkolenia w trybie e-learning. 2) Zadanie II – wdrożenie rozwiązań poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje: a) zakup licencji (dla Partnera) i wdrożenie Systemu Powiadamiania Klienta w obszarze gospodarowania lokalami użytkowymi (poprzez: sms, mail, e-PUAP) wraz z aplikacją mobilną, b) zakup licencji (dla Partnera) i wdrożenie narzędzia do porządkowania bazy kontrahentów wg słownika TERYT, c) opracowanie formularza e-PUAP w zakresie zarządzania nieruchomościami, d) przeprowadzenie szkolenia w wymiarze 16 godzin dla przedstawicieli Partnera z obsługi nowych programów wskazanych w lit. a) do c). Zamawiający nie dopuszcza szkolenia w trybie e-learning. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212666 Fri, 18 Oct 2019 13:48:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212666 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/10/2019 na zakup oprogramowania IT.]]> Przedmiotem zamówienia jest nabycie rozwiązania IT, którego zadaniem będzie umożliwienie automatyzacji procesów produkcyjnych oraz ich optymalizacja. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212553 Fri, 18 Oct 2019 10:07:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212553 <![CDATA[Zakup licencji oprogramowania programistycznego]]> Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr ZAPYTANIE 03/10/2019 z 17.10.2019, na zakup licencji oprogramowania programistycznego. Dotyczy Projektu pt. „Addictions.ai – system predykcji i prewencji złamania abstynencji – nawrót, w leczeniu uzależnienia od alkoholu”, realizowanego w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przedmiotem zamówienia jest zakup licencji oprogramowania programistycznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212492 Thu, 17 Oct 2019 18:09:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212492 <![CDATA[Wsparcie techniczne dla systemu ServiceDesk]]> Świadczenie usługi wsparcia technicznego w języku polskim w wariancie AMS PL dla posiadanego przez Zamawiającego systemu ServiceDesk. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212341 Thu, 17 Oct 2019 14:50:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212341 <![CDATA[Zaprojektowanie i implementacja procesu dydaktycznego w postaci kontentów e-learningowych do ćwiczeń prowadzonych w formie e-learningowej w wymiarze 876h realizowanych w przedmiotach na uczelni wyższej, przez osoby dorosłe, do wykorzystania w formule online]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa zaprojektowania i implementacji procesu dydaktycznego w postaci kontentów e-learningowych do ćwiczeń prowadzonych w formie e-learningowej w wymiarze 876h realizowanych w przedmiotach na uczelni wyższej, przez osoby dorosłe, do wykorzystania w formule online. Zaprojektowanie i implementacja procesu dydaktycznego rozumiana jest jako przygotowanie i wdrożenie odpowiednich metod dydaktycznych i metod ewaluacji do założonych celów kształcenia na poziomie umiejętności i postaw w trybie online. W przedmiocie zamówienia nie przewiduje się formy pasywnej metod dydaktycznych, dostarczającej wiedzę wiedzę poza wyjątkami zawartymi w procesie dydaktycznym służącym rozwoju umiejętności i postaw. Najważniejszą intencją Zamawiającego jest zapewnienie procesem dydaktycznym wsparcia dla osób uczących się w zakresie rozwoju umiejętności intelektualnych wyższego rzędu (od aplikowalności wiedzy wzwyż), do analizy i rozwiązywania istniejących i nowych problemów danej dziedziny przedmiotu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212402 Thu, 17 Oct 2019 13:42:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212402 <![CDATA[Z11/2019 - Zapytanie ofertowe na wykonanie prac badawczych pozwalających na wykorzystanie technologii VR/AR w tym kontrolerów haptycznych do tworzenia systemów kursów i szkoleń – Copywriter (Umowa Zlecenie)]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór osoby na stanowisko Copywriter w ramach projektu pt. „Opracowanie i wdrożenie uniwersalnego systemu szkoleń i kursów z zakresu technologii drukowania 3D opartego o wykorzystanie wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24429 Thu, 17 Oct 2019 08:22:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/24429 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/10/2019/2.3.1 system do obsługi pracowni cytostatyków w jednostkach onkologicznych.]]> Celem zamówienia jest wytworzenie innowacyjnego systemu do obsługi pracowni cytostatyków w jednostkach onkologicznych. 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Licencji wraz z prawem do modyfikacji na oprogramowanie (system) do obsługi pracowni cytostatyków w jednostkach onkologicznych zgodnych ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik nr 6 do zapytania ofertowego 2. System musi umożliwiać: a. Przygotowywanie leków cytostatycznych metodą wolumetryczną b. Przygotowywanie leków cytostatycznych metodą grawimetryczną c. Przyjmowanie zleceń wykonania leków d. Wymianę informacji pomiędzy lekarzem, a farmaceutą e. Wymianę danych pomiędzy dwoma bazami f. Prowadzenie gospodarki magazynowej leków g. Prowadzenie ewidencji danych pacjentów h. Przesyłanie danych wykorzystywanych przez Krajowy Rejestr Nowotworów i. Przesyłanie danych rozliczeniowych do Narodowego Funduszu Zdrowia j. Integracje ze szpitalnymi systemami informatycznymi za pośrednictwem HL7 k. Przygotowywania leków cytostatycznych zgodne z Ustawą z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 roku, Nr 45, poz. 271). 3. Przedmiot zamówienia będzie zbudowany z następujących modułów: a. moduł integracji HL7 - moduł pozwalający na integrowanie oprogramowania z systemami typu HIS (szpitalny system informatyczny), b. moduł administracyjny - moduł do zarządzania oprogramowaniem, w tym dodawanie uprawnień użytkowników, zarządzanie słownikami itp., c. moduł cytostatyków - właściwy moduł w którym użytkownik przeprowadza cały proces realizacji zlecenia produkcji leków cytostatycznych, d. moduł raportowy – moduł pozwalający na generowanie sprawozdawczości dotyczącej pracowni cytostatyków, od wymagań płatnika typu NFZ po generowanie zestawień dla zarządzających jednostką medyczną. Oprogramowanie ma wykorzystywać przeglądarkę internetową w celu umożliwienia stosowania tego rozwiązania w chmurze oraz ułatwienia dostępu. 4. W ramach realizacji przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest: a. zaprojektować i wykonać system informatyczny składający się z poszczególnych modułów oraz baz danych, b. zainstalować wykonany system informatyczny na serwerach, c. opracować dokumentację techniczną systemu, d. świadczyć usługi gwarancji technicznej po wdrożeniu systemu informatycznego przez okres 36 miesięcy, e. przekazać kody źródłowe w formie elektronicznej f. przedmiot zamówienia musi posiadać wymagane prawem polskim atesty dopuszczające do stosowania na rynku polskim. g. zapewnić Zamawiającemu możliwości korzystania z oprogramowania niezbędnego do korzystania z systemu informatycznego bez naruszania praw twórcy i osób trzecich, w tym do przekazania kodów źródłowych do wytworzonego systemu h. przeprowadzić wdrożenie pilotażowe systemu u Zamawiającego 5. System stanowiący przedmiot zamówienia musi być opracowywany przy współpracy końcowych użytkowników w jednym ze szpitali onkologicznych jak również przy współpracy z dostawcami zaawansowanych robotów wykorzystywanych przy automatyzacji produkcji cytostatyków 6. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy zgodnie z: a. warunkami wynikającymi z właściwych przepisów prawa; b. warunkami określonymi w Umowie – która stanowi załącznik nr 5 do zapytania ofertowego; c. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami. 7. W okresie 4 lat od daty odbioru końcowego Zamawiający będzie jedynym podmiotem uprawnionym do sprzedaży oprogramowania do obsługi pracowni cytostatyków w jednostkach onkologicznych i będzie mógł udzielać sublicencji innym podmiotom jak i udzielać prawa do jego dalszej odsprzedaży Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 6 do zapytania ofertowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212192 Wed, 16 Oct 2019 15:11:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212192 <![CDATA[Zakup usług specjalistycznych w postaci prac programistycznych na rzecz ELLI Sp. z o.o.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usług specjalistycznych w postaci prac programistycznych wykonanych na rzecz ELLI Sp. z o.o. Przedmiotem zamówienia są prace programistyczne, których celem będzie: Integracja aplikacji poprawiającej oraz monitorującej adherencję farmakoterapii z inteligentnym mobilnym dyspenserem tabletek. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212157 Wed, 16 Oct 2019 15:03:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212157 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 18/WSH/EFS_IK/2019 dot. opracowania, wykonania i implementacji na platformie Zamawiającego 3 kursów e-learningowych]]> 1. Przedmiotem jest opracowanie, wykonanie i implementacja na platformie Zamawiającego 3 kursów e-learningowych, na poziomie wykładów akademickich, które będą stanowiły przedmioty realizowane w ramach poszczególnych kierunków przez studentów Wyższej Szkoły Humanitas. 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przygotowane zostaną następujące kursy: Lp. Kierunek studiów Nazwa przedmiotu (kursu e-learningowego) Kurs 1 Administracja Ochrona danych osobowych Kurs 2 Filologia angielska Kultura krajów anglojęzycznych Kurs 3 Pedagogika II st. Współczesne koncepcje filozofii i etyki 3. Każdy z kursów musi obejmować i umożliwiać przyswojenie przez studentów zakres materiału dydaktycznego realizowanego w standardowym (wykład prowadzony w kontakcie bezpośrednim ze studentami) w czasie: a) 18 h zajęć dydaktycznych (każda godzina tj. 45min) – Kurs 1 b) 15 h zajęć dydaktycznych (każda godzina tj. 45min) – Kurs 2 c) 20 h zajęć dydaktycznych (każda godzina tj. 45min) – Kurs 3 4. Zakres prac podzielony został na następujące etapy: a) Etap I to opracowanie materiałów merytorycznych wraz z koncepcją metodologiczną danego kursu, b) Etap II to opracowanie wzorca/ szablonu danego kursu wraz z prezentacją grafik, c) Etap III to opracowanie szczegółowego scenariusza danego kursu, d) Etap IV produkcja danego kursu oraz jego implementacja na platformie Moodle, 5. Treści merytoryczne muszą zostać dostarczone w formie elektronicznej, spełniać wymagania jakościowe oraz wypełniać wymagania wynikające z przepisów o prawach autorskich i prawach pokrewnych. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz harmonogram prac został opisany w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 7. Kod CPV: 80420000-4 – Usługi e-learning https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212087 Wed, 16 Oct 2019 14:50:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212087 <![CDATA[Stworzenie kompleksowej aplikacji mobilnej Centra Aktywnego Wypoczynku]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa stworzenia kompleksowej aplikacji mobilnej Centra Aktywnego Wypoczynku w ramach realizacji projektu pn. „Realizacja projektu Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy biegowe i biegowo-rowerowe” dofinansowanego w ramach Poddziałania 6.1.4 „Lokalne trasy turystyczne - spr” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212154 Wed, 16 Oct 2019 14:07:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212154 <![CDATA[Przygotowanie rejestru zadań w projekcie budowy serwisu do zamawiania usług pielęgnacyjnych dla psów i kotów Booking Animal SPA.]]> Celem zamówienia jest zaprojektowanie serwisu internetowego do zamawiania usług pielęgnacyjnych dla psów i kotów Booking Animal SPA. Końcowym rezultatem będzie zautomatyzowanie procesu zamówienia usługi, począwszy od jej wyszukania, poprzez zamówienie, na płatności kończąc. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212129 Wed, 16 Oct 2019 13:32:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212129 <![CDATA[Testowanie Systemu Zarządzania Wizytami Klienta]]> Testowanie wdrażanego Systemu Zarządzania Wizytami Klienta z punktu widzenia funkcjonalności dla Pacjentów przychodni oraz z punktu widzenia funkcjonalności dla pracowników medycznych i administracyjnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212046 Wed, 16 Oct 2019 10:10:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212046 <![CDATA[Udzielenie licencji na korzystanie z systemu informacji prawnej przez okres 12 miesięcy]]> Przedmiotem zapytania jest udzielenie Zamawiającemu licencji na korzystanie z systemu informacji prawnej przez okres 12 miesięcy: A. Dostęp do systemu dla stanowisk posiadających dostęp do Internetu. 1) licencja on-line – nielimitowana ilość użytkowników- pracowników Urzędu Marszałkowskiego – dostęp online ze wskazanych adresów IP Zamawiającego z możliwością autentykacji per użytkownik (dostęp przez przeglądarkę internetową – obsługiwane aktualne wersje popularnych przeglądarek takich jak: Internet Explorer, Firefox, Chrome). W przypadku uwierzytelniania za pomocą loginu i hasła, system powinien umożliwiać personalizację dostępu (w tym gromadzenie indywidualnych dokumentów użytkownika). 2) licencja on-line – minimum 40 dostępów na korzystanie przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego z wersji on-line z dowolnego miejsca autoryzowanych na podstawie imiennie nadawanych kont 3) licencja on-line - System informacji o reprezentacji firmy wraz z pełną klasyfikacją działalności gospodarczej – wersja online dla 20 jednoczesnych dostępów https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212037 Wed, 16 Oct 2019 09:20:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1212037