Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi badawcze https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 24 Apr 2019 09:50:29 +0200 <![CDATA[Analityk systemowy - umowa zlecenie]]> Przedmiotem Zapytania jest świadczenie przez Wykonawcę prac na stanowisku Analityka systemowego w pełnym wymiarze zaangażowania (od dnia zatrudnienia do końca projektu 28.02.2021 r.) w ramach umowy zlecenia na rzecz Projektu nr POIR.04.01.04-00-0155/17-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181463 Tue, 23 Apr 2019 23:03:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181463 <![CDATA[7/04/2019 Usługa utrzymania systemu AKPiA stanowiska badawczego]]> Przedmiotem zamówienia 7/04/2019 jest usługa utrzymania systemu AKPiA stanowiska badawczego dotyczącego technologii wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej z biomasy w następującym zakresie: - prowadzenie prac programistycznych w oparciu o posiadane przez Zamawiającego sterowniki przemysłowe Siemens, panele przemysłowe Siemens/Proface, system SCADA - Copadata Zenon, Tosibox, współpracujące ze sterownikiem z rodziny InteliSys firmy Comap ; -prowadzenie dokumentacji projektowej i prac projektowych związanych z modernizacją / modyfikacją stanowiska badawczego oraz jej aktualizacja, w tym tworzenie opracowań, instrukcji itp. z wykorzystaniem środowiska Eplan / Autocad; - prowadzenie konsultacji technicznych m.in. w zakresie doboru algorytmów sterowania oraz ich rozbudowy; - prowadzenie prac serwisowych elektromonterskich /modernizacyjnych stanowiska badawczego wraz z wewnętrzną linią zasilająca oraz wyprowadzania mocy, zmian konfiguracyjnych AKPIA w obrębie urządzenia badawczego. Usługi wykonywane będą na urządzeniu eksploatowanym przez Zamawiającego na potrzeby realizacji projektu badawczego. Inne warunki: Zamawiający wymaga żeby Wykonawca wykonywał zamówienie zgodnie z potrzebami Zamawiającego począwszy od początku trwania umowy (bez zastrzegania przez Wykonawcę czasu na wdrożenie). Zamawiający zastrzega nakładanie kar umownych na wypadek nieterminowego wykonywania usług. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał zamówienie w sposób utrudniający lub uniemożliwiający prowadzenie projektu badawczego (w szczególności gdy prace będą wykonywane nieprawidłowo lub będzie dochodziło do znacznych opóźnień). Zamawiający wymaga żeby usługi były świadczone przez osoby posiadające znajomość wszystkich ww. urządzeń w wymienionej wyżej konfiguracji. Przed podpisaniem umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do potwierdzenia kwalifikacji osób skierowanych do wykonania zamówienia poprzez weryfikację cv lub test wiedzy praktycznej w zakładzie. Oferta winna zawierać cenę za roboczogodzinę pracy w siedzibie Ensore (Zielona Góra – Stary Kisielin, Zatorze 21, 65-002) wyliczalną zgodnie z poniższym algorytmem oraz formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 (tj. powinna zawierać wszystkie wartości składowe): C = (Cs+Cz)/2 C- średnia ważona ceny roboczogodziny (obejmującej wszelkie koszty pośrednie wykonania usługi) Cs - średnia ważona ceny roboczogodziny stacjonarnej (obejmującej wszelkie koszty pośrednie wykonania usługi) Cz - średnia ważona ceny roboczogodziny zdalnej (obejmującej wszelkie koszty pośrednie wykonania usługi) Cs=0,3*(0,6*n_1+0,4*n_2 )+0,6*(0,6*n3+0,4*n4)+0,1*(0,5*m_1+0,5*m_2), gdzie: n_1- cena 1 roboczogodziny stacjonarnej w tygodniu roboczym (pn.-pt.) w godzinach 7-15 (czas pracy do 1 godziny) n_2- cena 1 roboczogodziny stacjonarnej w tygodniu roboczym (pn.-pt.) w godzinach 15-20 (czas pracy do 1 godziny) n3 - cena 1 roboczogodziny stacjonarnej w tygodniu roboczym (pn.-pt.) w godzinach 7-15(czas pracy powyżej 1 godziny) n4 - cena 1 roboczogodziny stacjonarnej w tygodniu roboczym (pn.-pt.) w godzinach 15-20(czas pracy powyżej 1 godziny) m_1- cena 1 roboczogodziny stacjonarnej w soboty, niedziele i święta w godzinach całodobowo (czas pracy do 1 godziny), m_2- cena 1 roboczogodziny stacjonarnej w soboty, niedziele i święta w godzinach całodobowo (czas pracy pow. 1 godziny) Cz=0,3*(0,6*n_1+0,4*n_2 )+0,6*(0,6*n3+0,4*n4)+0,1*(0,5*m_1+0,5*m_2), gdzie: n_1- cena 1 roboczogodziny zdalnej w tygodniu roboczym (pn.-pt.) w godzinach 7-15 (czas pracy do 1 godziny) n_2- cena 1 roboczogodziny zdalnej w tygodniu roboczym (pn.-pt.) w godzinach 15-20 (czas pracy do 1 godziny) n3 - cena 1 roboczogodziny zdalnej w tygodniu roboczym (pn.-pt.) w godzinach 7-15(czas pracy powyżej 1 godziny) n4 - cena 1 roboczogodziny zdalnej w tygodniu roboczym (pn.-pt.) w godzinach 15-20(czas pracy powyżej 1 godziny) m_1- cena 1 roboczogodziny zdalnej w soboty, niedziele i święta w godzinach całodobowo (czas pracy do 1 godziny), m_2- cena 1 roboczogodziny zdalnej w soboty, niedziele i święta w godzinach całodobowo (czas pracy pow. 1 godziny) (wszystkie ceny brutto!) Zamawiający stoi na stanowisku, że podany zakres informacji jest wystarczający dla złożenia oferty w postępowaniu. W szczególnych przypadkach zamawiający zgodzi się udostępnić dalsze szczegóły techniczne technologii oferentowi po wcześniejszym podpisaniu deklaracji o poufności tzw. „NDA” (wzór do udostępnienia na prośbę oferenta). Zamawiający przewiduje standardowy czas reakcji na zlecenie do 3 dni roboczych od czasu zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17406 Tue, 23 Apr 2019 22:09:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17406 <![CDATA[Realizacja kluczowych usług badawczo-rozwojowych w ramach projektu “Platforma wymiany aktywów cyfrowych z hybrydowym modelem decentralizacji]]> Realizacja usług badawczo-rozwojowych polegającej na przeprowadzeniu badań z zakresu zagrożeń scentralizowanych i zdecentralizowanych systemów finansowych, technologii blockchain, systemów transakcyjnych w kontekście stokenizowanych aktywów, wykorzystując swoje unikalne doświadczenie oraz własne metodyki i narzędzia, na infrastrukturze Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17356 Tue, 23 Apr 2019 21:57:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17356 <![CDATA[Realizacja usługi badawczo-rozwojowej w ramach projektu “Platforma wymiany aktywów cyfrowych z hybrydowym modelem decentralizacji”]]> Realizacja usługi badawczo-rozwojowej polegającej na przeprowadzeniu badań analitycznych eksperymentalnych komponentów technologii oraz badaniu i testowaniu demonstratora platformy w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i rzeczywistych, wykorzystując swoje unikalne doświadczenie oraz własne metodyki i narzędzia, na infrastrukturze Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17355 Tue, 23 Apr 2019 21:55:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17355 <![CDATA[Przeprowadzenie prac B+R nad profilami do produkcji stolarki otworowej z PVC z zastosowaniem wzmocnienia kompozytowego wykonanego z materiałów odpadowych]]> Głównym celem przedsięwzięcia badawczego jest przeprowadzenie prac B+R nad profilami do produkcji stolarki otworowej z PVC z zastosowaniem wzmocnienia kompozytowego wykonanego z materiałów odpadowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17397 Tue, 23 Apr 2019 19:22:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17397 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 3/2019 na realizację części prac rozwojowych w projekcie, którego przedmiotem jest wypracowanie koncepcji Wielostrumieniowego Procesora Kontekstu oraz jego implementacja w prototypie systemu Avagat]]> a) Przedmiotem zamówienia jest realizacja części prac rozwojowych na stanowisku badawczym Młodszy programista, zgodnie z planowanym zakresem obowiązków, określonym w zał. nr II do niniejszego Zapytania ofertowego pn. Specyfikacja wymagań dla stanowiska badawczego. Przedmiotem prowadzonych prac rozwojowych w projekcie są prace w zakresie stosowalności mechanizmów przetwarzania strumieniowego oraz machine learning, zdefiniowania Kontekstowych Scenariuszy Użycia i na ich podstawie opracowania koncepcji Wielostrumieniowego Procesora Kontekstu, a także jego implementacja w prototypie systemu Avagat, opracowanie prototypu GUI Awareness Studio i aplikacji mobilnej. b) W ramach realizacji zamówienia zostaną zlecone usługi w zakresie prac rozwojowych obejmujące: wykonywanie prac programistycznych i konfiguracyjnych zgodnie ze zdefiniowaną specyfikacją wg najnowszych osiągnięć w dziedzinie technologii środowisk oraz metodyki programowania, udział w pracach związanych z optymalizacją kodu oprogramowania pod kątem zmaksymalizowania efektywności działania prototypu systemu AVAGAT, implementację rozwiązania zgodnie z zadaną metodyką pod kierunkiem programisty i/lub architekta. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181430 Tue, 23 Apr 2019 18:05:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181430 <![CDATA[Przeprowadzenie prac B+R w projekcie: "Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym sposobem zdalnej obiektywnej diagnostyki słuchu."]]> Przedmiot zamówienia składa się z 17 części. Przedmiotem zamówienie jest wyłonienie Wykonawców świadczących usługi B+R na potrzeby projektu: "Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym sposobem zdalnej obiektywnej diagnostyki słuchu." Planowa forma zatrudnienia dla oferenta: umowa zlecenie W ramach przedmiotu zamówienia będzie wymagane przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do utworów, które powstaną w trakcie realizacji usługi. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17172 Tue, 23 Apr 2019 17:37:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17172 <![CDATA[Nabór ofert na wykonanie usługi badań materiałowych i określenia wymogów dla wzornictwa przemysłowego, w ramach projektu pn.: „Opracowanie terminali z ekranem wykonanym w technologii E Ink, przystosowanych do transmisji danych z urządzeń bazowych”.]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie I części usługi w ramach badań materiałowych i określenia wymogów dla wzornictwa przemysłowego, w ramach projektu pn.: „Opracowanie terminali z ekranem wykonanym w technologii E Ink, przystosowanych do transmisji danych z urządzeń bazowych”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181374 Tue, 23 Apr 2019 15:58:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181374 <![CDATA[Rekrutacja na stanowisko Konsultant techniczny ds. aspektów materiałowych]]> Rola w Projekcie: Kandydat będzie pełnił w projekcie funkcję Konsultanta technicznego ds. aspektów materiałowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17375 Tue, 23 Apr 2019 14:47:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17375 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZL.01/2019 - Projektant konstruktor]]> Zapytanie ofertowe dotyczy rekrutacji osoby na stanowisko: Projektant konstruktor w formie umowy zlecenia przy realizacji zadań związanych z prowadzeniem prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181338 Tue, 23 Apr 2019 13:57:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181338 <![CDATA[Merkanta Zapytanie ofertowe nr 1]]> Projekt ma na celu zakup wyników prac badawczo- rozwojowych od jednostki naukowej określonej w regulaminie naboru. Przedmiotem opracowania będzie innowacja produktowa, w wyniku której powstanie koncepcja techniczna domu zbudowanego ze styropianu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17384 Tue, 23 Apr 2019 13:56:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17384 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 3/2019 - badania technoczno-ekonomiczne]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na: Badaniu techniczno-ekonomicznym wyboru najkorzystniejszych układów warstwowych belek wzmacnianych włóknem spośród 200 schematów konstrukcyjnych belek. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181290 Tue, 23 Apr 2019 12:45:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181290 <![CDATA[Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, bezpiecznych, wysokosprawnych i niskoemisyjnych kotłów c.o. produkujących ciepło ze spalania peletów drzewnych, dedykowanego do kotłów z automatycznym podawaniem paliwa, o mocy znamionowej 5 ÷ 200 kW.]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, bezpiecznych, wysokosprawnych i niskoemisyjnych kotłów c.o. produkujących ciepło ze spalania peletów drzewnych, dedykowanego do kotłów z automatycznym podawaniem paliwa, o mocy znamionowej 5 ÷ 200 kW. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17366 Tue, 23 Apr 2019 10:58:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17366 <![CDATA[Zakup usługi doradczej w zakresie innowacji w dziedzinie projektowania i produkcji urządzeń energetycznych]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza w zakresie specjalizacji PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, OBRÓBKA MATERIAŁÓW podobszaru 2 dotyczącego projektowania i produkcji urządzeń energetycznych określonego w dokumencie „Ramy Strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska” stanowiący załącznik do Regionalnej Strategii Innowacji da Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17357 Mon, 22 Apr 2019 23:28:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17357 <![CDATA[Wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w zakresie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, dotyczących badań mających na celu opracowanie innowacyjnej powłoki, która pozwoli na wdrożenie nowego produktu – opakowań celulozowych przeznaczonych do przechowywania żywności.]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo - rozwojowa Typ 1: usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych - "Wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w zakresie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, dotyczących badań mających na celu opracowanie innowacyjnej powłoki, która pozwoli na wdrożenie nowego produktu – opakowań celulozowych przeznaczonych do przechowywania żywności" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17350 Mon, 22 Apr 2019 21:49:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17350 <![CDATA[„Zakup usługi z zakresu badań nad innowacyjnymi procesami dot. automatyki przemysłowej”]]> Zgodnie z załącznikiem "Zapytanie ofertowe" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17349 Mon, 22 Apr 2019 14:15:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17349 <![CDATA[Przeprowadzenie terenowych badań jakościowych i ilościowych, mających na celu wielowymiarową ocenę działań superwizyjnych dla opiekunów wspierających osoby niesamodzielne, realizowanych w związku z testowym wdrożeniem wypracowanych w ramach Projektu standardów usług asystenckich i opiekuńczych na terenie 32 gmin z 5 uczestniczących w projekcie województw]]> Przeprowadzenie terenowych badań jakościowych i ilościowych, mających na celu wielowymiarową ocenę działań superwizyjnych dla opiekunów wspierających osoby niesamodzielne, realizowanych w związku z testowym wdrożeniem wypracowanych w ramach Projektu standardów usług asystenckich i opiekuńczych na terenie 32 gmin z 5 uczestniczących w projekcie województw., Badanie realizowane jest w ramach projektu pt.: „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki” realizowanego w ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr. projektu POWR. 02.08.00-00-0018/17-00). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181145 Sat, 20 Apr 2019 21:32:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181145 <![CDATA[Kierownik Projektu]]> Przeprowadzenie warunkowej procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Kierownika Projektu w ramach Projektu „Innowacyjna platforma wsparcia lekarza-radiologa z funkcją wspierania identyfikacji patologii w obrębie trzustki, wątroby i płuc” - Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17346 Sat, 20 Apr 2019 20:43:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17346 <![CDATA[Lider zespołu programistów – Projektant systemów]]> Przeprowadzenie warunkowej procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Lidera zespołu programistów – Projektanta systemów w ramach Projektu „Innowacyjna platforma wsparcia lekarza-radiologa z funkcją wspierania identyfikacji patologii w obrębie trzustki, wątroby i płuc” - Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16521 Sat, 20 Apr 2019 20:34:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16521 <![CDATA[Badacz]]> Przeprowadzenie warunkowej procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Badacza w ramach Projektu „Innowacyjna platforma wsparcia lekarza-radiologa z funkcją wspierania identyfikacji patologii w obrębie trzustki, wątroby i płuc” (tytuł roboczy) - Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16519 Sat, 20 Apr 2019 20:34:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16519 <![CDATA[Główny Specjalista Radiolog]]> Przeprowadzenie warunkowej procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Głównego Specjalisty Radiologa w ramach Projektu „Innowacyjna platforma wsparcia lekarza-radiologa z funkcją wspierania identyfikacji patologii w obrębie trzustki, wątroby i płuc” - Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16520 Sat, 20 Apr 2019 20:34:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16520 <![CDATA[Główny Badacz]]> Przeprowadzenie warunkowej procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Głównego Badacza w ramach Projektu „Innowacyjna platforma wsparcia lekarza-radiologa z funkcją wspierania identyfikacji patologii w obrębie trzustki, wątroby i płuc” - Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16522 Sat, 20 Apr 2019 20:33:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16522 <![CDATA[Lider zespołu sieci neuronowych]]> Przeprowadzenie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty na pełnienie funkcji Lidera zespołu sieci neuronowych” w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16524 Sat, 20 Apr 2019 20:32:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/16524 <![CDATA[Przeprowadzenie badań nad określeniem wrażliwości na pola elektryczne i magnetyczne]]> Przedmiotem niniejszego postępowania jest przeprowadzenie testów wrażliwości systemu HVAC na pola elektryczne i magnetyczne oraz zabezpieczenie urządzeń wchodzących w skład systemu HVAC przed niepożądanym wpływem czynników zewnętrznych i sprawdzenie wrażliwości na zakłócenia pochodzące z innych interfaceów. Usługa badawcza zostanie wykorzystana w celu opracowania inteligentnego systemu do zarządzania urządzeniami HVAC. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181139 Sat, 20 Apr 2019 20:03:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181139 <![CDATA[Prace badawcze i informatyczne mające na celu opracowanie we współpracy z Zamawiającym architektury transakcyjnej, architektury bezpieczeństwa oraz projektów technicznych składających się na prototyp systemu Xelo.Pay]]> Zapytanie ofertowe w sprawie usługi przeprowadzenia prac badawczych i informatycznych mających na celu opracowanie we współpracy z Zamawiającym architektury transakcyjnej, architektury bezpieczeństwa oraz projektów technicznych składających się na prototyp systemu Xelo.Pay, w ramach projektu planowanego do realizacji w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17343 Sat, 20 Apr 2019 14:43:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17343 <![CDATA[Pełnienie funkcji Analityka technologii ultradźwiękowych w projekcie badawczo - rozwojowym.]]> Pełnienie funkcji Analityka technologii ultradźwiękowych w projekcie badawczo - rozwojowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181129 Fri, 19 Apr 2019 21:30:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181129 <![CDATA[Pełnienie funkcji Analityka ds. projektowania algorytmów w projekcie badawczo - rozwojowym.]]> Pełnienie funkcji Analityka ds. projektowania algorytmów w projekcie badawczo - rozwojowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181127 Fri, 19 Apr 2019 21:24:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181127 <![CDATA[Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych polegających na zaprojektowaniu oraz wykonaniu zintegrowanych urządzeń do pozyskiwania i gromadzenia energii z odnawialnych źródeł (OZE) wraz z inteligentnym zarządzaniem i dystrybucją energii]]> Przedmiotem niniejszego postępowania jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych polegających na zaprojektowaniu oraz wykonaniu zintegrowanych urządzeń do pozyskiwania i gromadzenia energii z odnawialnych źródeł (OZE) wraz z inteligentnym zarządzaniem i dystrybucją energii - w celu realizacji przez Zamawiającego prac badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu zeroemisyjnego systemu podnoszącego poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu na obszarach przejazdów kolejowo-drogowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17339 Fri, 19 Apr 2019 21:20:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17339 <![CDATA[Pełnienie funkcji Inżyniera elektronika w projekcie badawczo – rozwojowym – 2 osoby]]> Pełnienie funkcji Inżyniera elektronika w projekcie badawczo – rozwojowym – 2 osoby https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181124 Fri, 19 Apr 2019 21:19:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181124 <![CDATA[Studio OTIEDECOR zleca przeprowadzenie wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego pn. DIAGNOZA w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, mającego na celu zweryfikowanie potencjału Zamawiającego oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego oraz udokumentowanie usługi Sprawozdaniem z wstępnego audytu . Zapytanie ofertowe dotyczy aplikowania do projektu w ramach PO IR, osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I]]> Studio OTIEDECOR zleca przeprowadzenie wstępnego audytu w ramach pierwszej fazy profesjonalnego procesu projektowego pn. DIAGNOZA w ramach działania 2.3: Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców, mającego na celu zweryfikowanie potencjału Zamawiającego oraz przeprowadzenie analizy otoczenia rynkowego wnioskodawcy pod kątem zasadności i zakresu opracowania nowego projektu wzorniczego oraz udokumentowanie usługi Sprawozdaniem z wstępnego audytu . Zapytanie ofertowe dotyczy aplikowania do projektu w ramach PO IR, osi priorytetowej II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17331 Fri, 19 Apr 2019 21:13:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17331 <![CDATA[Pełnienie funkcji Inżyniera ds. programowania niskopoziomowego w projekcie badawczo - rozwojowym.]]> Pełnienie funkcji Inżyniera ds. programowania niskopoziomowego w projekcie badawczo - rozwojowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181121 Fri, 19 Apr 2019 21:11:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181121 <![CDATA[Pełnienie funkcji Analityka ds. scenariuszy testowych software i hardware w projekcie badawczo - rozwojowym]]> Pełnienie funkcji Analityka ds. scenariuszy testowych software i hardware w projekcie badawczo - rozwojowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181117 Fri, 19 Apr 2019 21:01:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181117 <![CDATA[Przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych polegających na zaprojektowaniu oraz wykonaniu urządzeń do radiowej transmisji danych]]> Przedmiotem niniejszego postępowania jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych polegających na zaprojektowaniu oraz wykonaniu urządzeń do radiowej transmisji danych, wyposażonych w zdefiniowane interfejsy, zapewniających bezpieczną i niezawodną transmisję w środowisku infrastruktury kolejowej oraz przystosowanych do ciągłej pracy przy niskim poborze energii - w celu realizacji przez Zamawiającego prac badawczo-rozwojowych polegających na opracowaniu zeroemisyjnego systemu podnoszącego poziom bezpieczeństwa użytkowników ruchu na obszarach przejazdów kolejowo-drogowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17334 Fri, 19 Apr 2019 20:55:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17334 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 15/3.13 dotyczące usługi badawczej w zakresie analizy wyników i budowy modelu oddziaływań metodami analizy regresji i korelacji]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług badawczych w zakresie analiz wyników badań procesu wielooperacyjnego tłoczenia elementów karoserii i budowy modelu oddziaływań metodami analizy korelacji i regresji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181103 Fri, 19 Apr 2019 19:00:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181103 <![CDATA[Zakup usługi wykonania ekspertyz do projektu]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi wykonania ekspertyz dotyczących poszczególnych etapów opracowania przedmiotu projektu. Założeniem projektu jest realizacja badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w celu opracowania autonomicznego systemu z aplikacją WEB do zarządzania i monitorowania zadań realizowanych w wielostanowiskowej stacji naprawczej samochodów. Projekt realizowany będzie w 5 etapach: 1. Opracowanie struktury systemu wykonawczego z badaniami skuteczności realizacji funkcji autonomicznego systemu zarządzania warsztatem samochodowym; 2. Zaprojektowanie konfiguracji i sposobu uzbrojenia stanowisk naprawczych w elementy wykonawcze z badaniami weryfikującymi poprawność konfiguracji systemu wykonawczego; 3. Opracowanie narzędzia web do zarządzania elementami wykonawczymi i komunikacji ze zleceniodawcami; 4. Badania funkcjonowania wdrożonego autonomicznego systemu zarządzania warsztatem; 5. Badania walidujące opracowany autonomiczny system zarządzania stacją. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181096 Fri, 19 Apr 2019 18:12:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181096 <![CDATA[Usługa doradcza - Walidacja systemu do zarządzania oświetleniem w zakresie innych standardów komunikacji]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa doradcza polegająca na walidacji systemu do zarządzania oświetleniem w zakresie innych standardów komunikacji. Celem przeglądu jest zestawienie, dokonanie porównania i krytycznej oceny standardów komunikacji istniejących obecnie, będących opracowywanymi oraz próba przewidzenia, w jaką stronę standardy mogą się rozwinąć w przyszłości. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181093 Fri, 19 Apr 2019 17:40:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181093 <![CDATA[Wsparcie merytoryczne kadry B+R w zakresie realizacji zadań związanych z projektem pt. „Opracowanie technologii znacząco usprawniającej proces produkcyjny w oparciu o systemy autonomicznego transportu oraz automatycznych magazynów”.]]> Wsparcie merytoryczne kadry B+R w zakresie realizacji zadań związanych z projektem pt. „Opracowanie technologii znacząco usprawniającej proces produkcyjny w oparciu o systemy autonomicznego transportu oraz automatycznych magazynów”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17287 Fri, 19 Apr 2019 15:41:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17287 <![CDATA[Zakup prac badawczo-rozwojowych umożliwiających wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu - piwo o obniżonej zawartości glutenu wytworzone z udziałem słodowanej soczewicy.]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac badawczo – rozwojowych polegających na opracowaniu technologii wytwarzania innowacyjnego produktu. Produktem będzie piwo o obniżonej zawartości glutenu wytworzone z udziałem słodowanej soczewicy. W ramach zamówienia zostanie opracowana technologia oraz założenia techniczne umożliwiające zaprojektowanie urządzenia - mikrosłodowni, umożliwiającej wytwarzanie słodowanej soczewicy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17307 Fri, 19 Apr 2019 15:21:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17307 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 19.04.2019 r. NA REALIZACJĘ PROINNOWACYJNEJ USŁUGI BADAWCZO - ROZWOJOWEJ DLA PRZEDSIĘBIORSTWA FSOL SP. Z O.O.]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór jednostki naukowej do realizacji usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego. Usługa B+R mająca na celu stworzenie prototypu inteligentnego włącznika wspomagającego zarządzanie oświetleniem działającym w oparciu o opracowany model urządzenia z integracją w ramach stworzonej platformy informatycznej. W jego skład mają wejść moduły komunikacji, moduł zarządzania, przełączniki elektroniczne i inne moduły niezbędne z punktu widzenia projektu. Nowy produkt będzie można wytworzyć w całości lub w poszczególnych elementach produktu na drukarkach 3D celem zapewnienia personalizacji produktu dla użytkownika końcowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17303 Fri, 19 Apr 2019 14:48:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17303 <![CDATA[Zapytanie ofertowe o rolę asystenta eksperta odpowiedzialnego za przeprowadzenie badań i symulacji komputerowych – zapytanie warunkowe]]> Przedmiotem zapytania jest pozyskanie osoby odpowiedzialnej za pełnienie stanowiska asystenta eksperta odpowiedzialnego za przeprowadzenie badań i symulacji komputerowych w toku projektu badawczego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17302 Fri, 19 Apr 2019 14:07:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17302 <![CDATA[Zapytanie ofertowe o usługi dotyczące stworzenia aplikacji mobilnej na platformę Android do komunikacji z napędem wózka inwalidzkiego zapytanie warunkowe]]> Przedmiotem zapytania jest pozyskanie osoby odpowiedzialnej za wykonanie projektu i implementacji aplikacji mobilnej na platformę Android, która komunikuje się z urządzeniem poprzez komunikację Bluetooth/WiFi oraz API w celu przesłania zebranych danych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17301 Fri, 19 Apr 2019 14:06:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17301 <![CDATA[Wyłonienie osoby pełniącej roli personelu badawczego w ramach projektu elektrycznego napędu wózka inwalidzkiego współfinansowanego z funduszy UE - zapytanie warunkowe]]> Przedmiotem zapytania jest pozyskanie osoby odpowiedzialnej za wykonanie projektu i implementacji programu sterowania napędem elektronicznym w oparciu o procesor ARM. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17297 Fri, 19 Apr 2019 14:06:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17297 <![CDATA[Wyłonienie osoby pełniącej roli personelu badawczego w ramach projektu elektrycznego napędu wózka inwalidzkiego współfinansowanego z funduszy UE - zapytanie warunkowe]]> Przedmiotem zapytania jest pozyskanie osoby personelu badawczego odpowiedzialnego za przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17190 Fri, 19 Apr 2019 14:05:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/17190