Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi badawcze https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 19 Dec 2018 06:04:31 +0100 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018/1.1 na wykonanie prac badawczo - rozwojowych związanych z opracowaniem nowego produktu]]> HPBA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie prac badawczo - rozwojowych związanych z opracowaniem nowego produktu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13644 Tue, 18 Dec 2018 23:54:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13644 <![CDATA[Usługi badawcze: wizualizacja i efekty przestrzenne audio]]> Zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Researcher/naukowiec w badaniach przemysłowych w projekcie GameInn: VEEP (Virtual Entertainment Enhanced Platform) w zakresie opracowania wizualizacji i efektów dźwiękowych 3D https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155724 Tue, 18 Dec 2018 23:50:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155724 <![CDATA[Usługi badawcze: wizja komputerowa i wizualizacja]]> Zatrudnienie pracownika naukowo - badawczego na stanowisko Researcher/naukowiec w badaniach przemysłowych w projekcie GameInn: VEEP (Virtual Entertainment Enhanced Platform): rozwój algorytmów wizyjnych dla potrzeb systemu MotionCapture https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155718 Tue, 18 Dec 2018 23:47:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155718 <![CDATA[Usługi badawcze: wizja komputerowa, wizualizacja, motion capture]]> Zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Research and Development Technical Team Leader/Kierownik Zespołu Technicznego ds. Badań i Rozwoju w badaniach przemysłowych w projekcie GameInn: VEEP (Virtual Entertainment Enhanced Platform) na okres sześciu miesięcy (realizacja WP3). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155715 Tue, 18 Dec 2018 23:39:46 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155715 <![CDATA[Usługi badawcze: prototypowe moduły elektroniki]]> Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja jednej osoby na stanowisko Inżynier Elektronik, specjalista ds. projektowania modułów elektroniki platformy, w formie umowy zlecenia w ramach projektu pt. „Veep -- Virtual Entertainment Enhanced Plaftorm (Rozszerzona Platforma Wirtualnej Rozrywki)” z Działania 1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156316 Tue, 18 Dec 2018 23:33:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156316 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.12.2018r. - STARSZY SPECJALISTA]]> Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja na stanowisko Pracownik naukowy – starszy specjalista do spraw robotyki i mechatroniki w formie umowy zlecenia w ramach projektu o którym mowa w ustępie 2 niniejszego zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156334 Tue, 18 Dec 2018 22:40:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156334 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 18.12.2018r - SPECJALISTA]]> Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja na: Pracownik naukowy – specjalista do spraw robotyki i mechatroniki w formie umowy zlecenia w ramach projektu o którym mowa w ustępie 2 niniejszego zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156332 Tue, 18 Dec 2018 22:14:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156332 <![CDATA[Osobiste świadczenie usług badawczych obejmujących badania przemysłowe w ramach stanowiska: Programista Back-end, na potrzeby realizacji projektu związanego z opracowaniem prototypu urządzenia i technologii , służących do identyfikacji, monitorowania i analizy zachowań osób znajdujących się w budynkach oraz na terenach zamkniętych]]> Zapytanie ofertowe dot. osobistego świadczenia przez Oferenta usług badawczych obejmujących badania przemysłowe w ramach stanowiska: Programista Back-end , na potrzeby realizacji projektu pt. "Opracowanie prototypu urządzenia i technologii inMonit, służących do identyfikacji, monitorowania i analizy zachowań osób znajdujących się w budynkach oraz na terenach zamkniętych" w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, 1.2 Badania celowe, współfinansowanego przez Lubelską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – projekt RPLU.01.02.00-06-0078/16. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156273 Tue, 18 Dec 2018 15:51:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156273 <![CDATA[„Zakup usługi badawczo- rozwojowej w spółce CBJB”]]> Przedmiotem prac jest opracowanie nowatorskiej metody transmisji telewizyjnej- elementu zestawu transmisyjnego- zminiaturyzowanego, przenośnego transmitera przekazu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13624 Tue, 18 Dec 2018 15:49:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13624 <![CDATA[„Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz edukacji w ramach RPO WM 2014-2020”]]> Przedmiotowe badanie dotyczyć będzie kompleksowej oceny projektów realizowanych w ramach RPO WM 2014-2020. Należy pamiętać, że jakość kształcenia ma istotny wpływ na konkurencyjność gospodarki. Ponadto od jakości funkcjonowania systemu edukacji zależy zdolność do wytwarzania i wdrażania innowacji. Wyniki zrealizowanego badania zostaną wykorzystane przez Instytucję Zarządzającą RPO WM 2014-2020 w ramach sprawozdawczości z realizacji Programu oraz przy planowaniu przyszłych działań z zakresu edukacji. Według stanu na 31.10.2018 r. w działaniach/poddziałaniach, stanowiących zakres przedmiotowy badania ogłoszono 33 nabory (w trybie konkursowym i pozakonkursowym), z czego 32 jest już zakończonych. Na 1892 wnioski poprawne formalnie zostało zawartych 631 umów o dofinansowanie. Zakończonych zostało 513 projektów. Dla umów zawartych w działaniach/poddziałaniach objętych badaniem Wykonawca przeanalizuje wnioski o dofinansowanie, wnioski o płatność, w tym w przypadku projektów, które zostały zakończone wnioski o płatność końcową. Zakres podmiotowy Dla właściwego przeprowadzenia badania konieczne jest dotarcie do następujących osób - grup respondentów: – Beneficjenci RPO WM 2014-2020, – Dyrektorzy szkół i innych placówek systemu oświaty, – Nauczyciele, instruktorzy praktycznej nauki zawodu i inni pracownicy placówek oświatowych, – Przedstawiciele Kuratorium Oświaty, – Przedstawiciele instytucji zaangażowanych w realizację RPO WM 2014-2020. Zakres terytorialny i czasowy Zakresem terytorialnym badania jest obszar województwa mazowieckiego. Badanie obejmie okres od rozpoczęcia realizacji RPO WM 2014-2020 do 31.10.2018 r. W ramach badania ewaluacyjnego Wykonawca powinien dokonać szerokich analiz, popartych jakościową oceną zjawisk, w następujących obszarach (celach szczegółowych): 1. Edukacja przedszkolna 2. Kształcenie ogólne 3. Kształcenie zawodowe 4. Edukacja dorosłych 5. Ocena systemu wdrażania ODBIORCY RAPORTU Bezpośredni: 1. Samorząd Województwa Mazowieckiego. 2. Instytucja Zarządzająca RPO WM 2014-2020. 3. Komitet Monitorujący RPO WM 2014-2020. 4. członkowie zespołu przygotowującego projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego dla kolejnej perspektywy finansowej UE 5. JST wchodzące w skład ZIT i RIT Pośredni: 6. Beneficjenci RPO WM 2020+. 7. Komisja Europejska. 8. IK UP. 9. IP RPO WM. Raport będzie opublikowany na ogólnodostępnej stronie internetowej www.funduszedlamazowsza.eu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1151574 Tue, 18 Dec 2018 15:21:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1151574 <![CDATA[Osobiste świadczenie usług badawczych obejmujących badania przemysłowe w ramach stanowiska: Programista Front-end, na potrzeby realizacji projektu związanego z opracowaniem prototypu urządzenia i technologii , służących do identyfikacji, monitorowania i analizy zachowań osób znajdujących się w budynkach oraz na terenach zamkniętych]]> Zapytanie ofertowe dot. osobistego świadczenia przez Oferenta usług badawczych obejmujących badania przemysłowe w ramach stanowiska: Programista Front-end , na potrzeby realizacji projektu pt. "Opracowanie prototypu urządzenia i technologii inMonit, służących do identyfikacji, monitorowania i analizy zachowań osób znajdujących się w budynkach oraz na terenach zamkniętych" w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, 1.2 Badania celowe, współfinansowanego przez Lubelską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości – projekt RPLU.01.02.00-06-0078/16. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156243 Tue, 18 Dec 2018 15:08:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156243 <![CDATA[Opracowanie materiału na izolację stałą przewodów oraz testy prototypów szynoprzewodów.]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie materiału na izolację stałą przewodów oraz testy prototypów szynoprzewodów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1122682 Tue, 18 Dec 2018 12:37:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1122682 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/WRPO1.2]]> Przedmiotem zamówienia są badania i ekspertyzy niezbędne do opracowania prototypu bionicznej protezy stopy: 1. Badania wytrzymałościowe elementów metalowych oraz z CFRP (Carbon fiber reinforced polymer- kompozyt zbrojony włóknem węglowym) 2. Badania i testy układu sensorycznego w zakresie spełnienia założeń projektowych 3. Badanie technologii, materiałów, narzędzi, metod kształtowania elementów konstrukcyjnych protezy (1-oś.staw skokowy z blokadą zgięcia, mocowanie tłumika, elektroniki, zasilania, obudowa IP67), ich wykonanie 4. Badanie elementów wykonanych z CFRP przy użyciu tomografu przemysłowego przed i po badaniach wytrzymałościowych oraz przeprowadzenie badań geometrii prototypu na systemie typu GOM https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156169 Tue, 18 Dec 2018 12:03:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156169 <![CDATA[Opracowania wymagań i metodyki badań systemów maskujących w aspekcie czujników SWIR i rzeczywistych warunków użytkowania]]> Opracowanie metodyk, technik pomiarowych i kontrolnych dla systemów maskujących które będą stanowić rozszerzenie wymagań dotyczących kamuflażu w aktualnych normach obronnych o metodyki pomiarowe i kontrolne parametrów uzyskanych z pomiarów hiperspektralnych ze szczególnym uwzględnieniem zakresu SWIR. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156131 Tue, 18 Dec 2018 11:05:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156131 <![CDATA[Wykonanie ekspertyzy w zakresie rozplanowania funkcjonalnego stanowisk badawczych]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ekspertyzy w zakresie rozplanowania funkcjonalnego stanowisk badawczych w ramach projektu „Utworzenie zaplecza badawczo – rozwojowego w celu opracowania innowacyjnych aparatów destylacyjnych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw . https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156057 Mon, 17 Dec 2018 18:05:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156057 <![CDATA[Prace badawczo rozwojowe nad powłokami galwanicznymi dla elementów łącznych w Firmie Konopka Śruby, Piotr Konopka]]> Przedmiotem Projektu zdobycie nowej wiedzy- zbadanie zależności pomiędzy kolejnymi etapami produkcji i ich wpływem na jakość i koszty produkcji - jak sposób kucia wpływa na obróbkę cieplną i nakładanie powłok (zastosowane gatunki stali, zastosowane podkłady podsmarowne, porowatości powierzchni); jak obróbka cieplna (zastosowane gazy i płyny do chłodzenia) wpływa na nakładanie powłok;optymalny dobór parametrów powłoki oraz zaimplementowania jej w wyrobach Wnioskodawcy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13580 Mon, 17 Dec 2018 17:07:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13580 <![CDATA[Wykonanie prac badawczo – rozwojowych (nr: 1/0169/2018)]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie algorytmów i procedur, pozwalających na uwiarygodnienie pomiarów eksploatacyjnych na potrzeby modelu zarządzania gospodarką gazową huty wraz z możliwością optymalizacji dzięki zastosowaniu metody rachunku wyrównawczego – zaawansowanej walidacji pomiarów (według wytycznych VDI 2048). Zidentyfikowana liczba węzłów, w których możliwe jest zastosowanie metody zaawansowanej walidacji pomiarów (występuje redundancja informacji pomiarowej) wynosi 14 i obejmuje: 1. bilans substancji dla rozpływu gazu koksowniczego 0,8 MPa w punkcie 317 2. bilans substancji dla gazu koksowniczego 40 kPa w SRG2 i pkt 1 3. bilans substancji dla gazu koksowniczego 17 kPa w SRG2 4. bilans substancji dla rozpływu gazu wielkopiecowego w SM1/3, pkt 30h, 30m, 22, 21d, 21c, 21, 325a 5. bilans substancji dla procesu mieszania gazów w SMR 1/3 i SMR 3/4 6. bilans substancji dla rozpływu gazu ziemnego w pkt 317 7. bilans substancji dla procesu mieszania gazu wielkopiecowego z gazem koksowniczym 17 kPa w SMR 3/4 8. bilans substancji dla rozpływu gazu wielkopiecowego w stacji SMR 3-4 9. bilans substancji i energii dla mieszania się gazu koksowniczego 17 kPa z gazem ziemnym w SMR 3/4 10. bilans substancji i energii dla mieszania się gazu wielkopiecowego z mieszaniną gazu ziemnego i koksowniczego 17 kPa w SMR 3/4 11. bilans substancji dla procesu dystrybucji tlenu technicznego 3 MPa z bloku tlenowego ASU 5 i ASU 6 do stalowni konwertorowej, 12. bilans substancji dla rozpływu tlenu w stacji redukcyjnej gazu w stalowni 13. bilans substancji dla rozpływu tlenu do konwertorów KT1, KT2 i KT3 w stalowni 14. bilans substancji dla rozpływu tlenu do wzbogacania dmuchu wielkopiecowego w EC Tameh. Przewidywany zakres badań przemysłowych powinien obejmować: • identyfikację i analizę wyników pomiarów w analizowanych węzłach rozpływu gazów opałowych i technologicznych, • identyfikację i analizę dokładności urządzeń pomiarowych na potrzeby zaawansowanej walidacji pomiarów, • sformułowanie matematycznych równań warunków (ograniczeń równościowych procedury optymalizacyjnej) dla zaawansowanej walidacji pomiarów według wytycznych VDI 2048, • opracowanie roboczego kodu numerycznego do testowania poprawności opracowanych algorytmów i procedur, • walidacja poprawności opracowanych algorytmów numerycznych i procedur, • opracowanie dokumentacji zawierającej pseudokod algorytmów i procedur dla zaawansowanej walidacji pomiarów. Bezpośrednim efektem realizacji zakresu prac powinien być pseudokod algorytmów i procedur uwiarygodnienia pomiarów z wykorzystaniem metody zaawansowanej walidacji pomiarów wg VDI 2048. Załącznikiem do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia jest mapa z lokalizacją punktów pomiarowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156041 Mon, 17 Dec 2018 16:06:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156041 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1.1.1/54/2018 dotyczące zakupu usług konstruktorskich kompatybilności elektromagnetycznej.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usług konstruktorskich kompatybilności elektromagnetycznej w oparciu o wskazane poniżej kryteria na potrzeby realizacji projektu "Opracowanie innowacyjnego wielokanałowego urządzenia do treningu EEG – neurofeedback z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości umożliwiającego skuteczną terapię w oparciu o dowody naukowe.” Szacowany czas badań wynosi: - ok. 20 godzin badań realizowanych w komorze bezodbiciowej, - ok. 30 godzin badań realizowanych poza komorą bezodbiciową. W zależności od wyników badań szacowany czas może ulec zmianie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156033 Mon, 17 Dec 2018 15:50:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1156033 <![CDATA[Badanie uwalniania (biodostępności) pierwiastków, określonych fragmentów peptydowych oraz produktów trawienia węglowodanów z produktu spożywczego w modelowym przewodzie pokarmowym in vitro.]]> Przedmiotem zamówienia jest zlecenie wykonanie badań na uwalnianie (biodostępność) pierwiastków, określonych fragmentów peptydowych (białka glutenowe) oraz produktów trawienia węglowodanów z produktu spożywczego w modelowym przewodzie pokarmowym in vitro. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154041 Mon, 17 Dec 2018 13:37:21 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1154041 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2018/12/17/1. Zatrudnienie pracowników naukowo-badawczych na 2 stanowiska Młodszy Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracowników naukowo-badawczych na 2 stanowiska Młodszy Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155945 Mon, 17 Dec 2018 12:57:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155945 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2018/12/17/2. Zatrudnienie pracowników naukowo-badawczych na 2 stanowiska Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracowników naukowo-badawczych na 2 stanowiska Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155931 Mon, 17 Dec 2018 12:35:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155931 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2018/12/17/3. Zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista ds. badawczych- lider. Umowa cywilno-prawna.]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista ds. badawczych- lidera. Umowa cywilno-prawna. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155918 Mon, 17 Dec 2018 12:11:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155918 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2018/12/17/4. Zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Kierownika B+R. Umowa cywilno-prawna.]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Kierownika B+R. Umowa cywilno-prawna. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155907 Mon, 17 Dec 2018 11:50:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155907 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 17 12 2018 A - usługa badawcza: synteza metek DNA]]> Synteza metek DNA https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155900 Mon, 17 Dec 2018 11:25:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155900 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2018/12/17/1. Zatrudnienie pracowników naukowo-badawczych na 2 stanowiska Młodszy Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracowników naukowo-badawczych na 2 stanowiska Młodszy Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155893 Mon, 17 Dec 2018 11:04:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155893 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2018/12/17/2. Zatrudnienie pracowników naukowo-badawczych na 2 stanowiska Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna.]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracowników naukowo-badawczych na 2 stanowiska Specjalista ds. badawczych. Umowa cywilno-prawna. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155887 Mon, 17 Dec 2018 10:37:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155887 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2018/12/17/3. Zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista ds. badawczych - lider. Umowa cywilno-prawna.]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Specjalista ds. badawczych - lider. Umowa cywilno-prawna. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155882 Mon, 17 Dec 2018 10:12:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155882 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2018/12/17/4. Zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Kierownika B+R. Umowa cywilno-prawna]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Kierownika B+R. Umowa cywilno-prawna. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155858 Mon, 17 Dec 2018 09:17:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155858 <![CDATA[Zamówienie na przeprowadzenie badań laboratoryjnych współczynnika przenikania ciepła oraz ryzyka pojawienia się grzybów pleśniowych na wewnętrznych powierzchniach elementów prefabrykowanych]]> Badanie laboratoryjne współczynnika przewodzenia ciepła ściany trójwarstwowej wyprodukowanej w technologii prefabrykowanej z uwzględnieniem warunków cieplno wilgotnościowych oraz wpływu zawilgocenia materiału izolacyjnego na właściwości przegrody. Oferta badawcza powinna uwzględniać w swoim zakresie: 1. Badanie 2 próbek w zmiennych warunkach klimatu zewnętrznego oraz w 3 wariantach klimatu wewnętrznego: niskiej, średniej i wysokiej wilgotności względnej oraz temperaturze powietrza wewnętrznego. 2.Wykonanie zintegrowanego raportu obejmującego wszystkie badania i analizy pozwalającego na uzyskanie certyfikatu akredytowanej jednostki laboratoryjnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155830 Sun, 16 Dec 2018 20:56:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155830 <![CDATA[Oferta na przeprowadzenie badań laboratoryjnych wskaźnika izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych]]> Wykonanie badań i analiz w zakresie izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych następujących przegród budowlanych Oferta badawcza powinna uwzględniać w swoim zakresie: 1.Badanie 6 próbek w 2 cyklach (12 badań). 2.Wykonanie zintegrowanego raportu obejmującego wszystkie badania i analizy pozwalającego na uzyskanie certyfikatu akredytowanej jednostki laboratoryjnej. Warunkiem koniecznym jest przedstawienie programu badań wraz z informacjami szczegółowymi (min. wszystkie powyższe) razem z ofertą. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155828 Sun, 16 Dec 2018 20:20:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155828 <![CDATA[Badania tribologiczne warstw niskotarciowych]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badań tribologicznych uzyskanych podczas procesów technologicznych warstw niskotarciowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155822 Sun, 16 Dec 2018 18:03:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1155822 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 2/12/2018]]> Zgodnie z zapytaniem ofertowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13549 Fri, 14 Dec 2018 23:29:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13549 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 1/12/2018]]> Zgodnie z zapytaniem ofertowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13548 Fri, 14 Dec 2018 23:21:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13548 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018/1.2(b041)]]> Przedmiotem Projektu jest opracowanie nowego innowacyjnego prototypu oprogramowania- systemu prezentacji online, który będzie nowym produktem dla firmy Wnioskodawcy. Produkt będzie mógł być niezależnym modułem, jak i zintegrowany. Umożliwi rozszerzenie funkcjonalności systemów typu CRM oraz systemów mapujących. Będący przedmiotem prac moduł pozwoli prowadzącym prezentacje, konferencje, szkolenia czy instruktarze zarówno prowadzenie ich bezpośrednio na urządzeniach mobilnych słuchaczy oraz nawiązanie interakcji z nimi w czasie rzeczywistym oraz ewentualnie udostępnienie możliwości pobrania prezentacji. Obecnie zakłada się, że najbardziej popularną formą pozyskiwania klientów jest wchodzenie z nimi w ścisłe relacje poprzez videoblogi, blogi czy komunikację poprzez portale społecznościowe. Większość z firm organizuje także cykliczne spotkania, konferencje, sympozja, etc, ale praktyka pokazuje że fizyczne wyjazdy stają się coraz mniej powszechną formą. Choć na rynku dostępne są takie rozwiązania, nadal są one dość skomplikowane, wręcz mało intuicyjne i drogie. Wnioskodawca zakłada, że projekt objęty niniejszym wnioskiem pozwoli na łatwiejszy dostęp do innowacyjnych technologii oraz będzie stanowić spójny element zarządzania i strategii marketingowej przedsiębiorstw. Wnioskodawca widzi realną potrzebę rozwinięcia swojej oferty o nowe usługi, oraz w wyniku poszukiwania niszy rynkowej, natknął się na niezagospodarowaną sferę jaką jest nieograniczony dostęp do nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Projekt zrealizowany będzie w formie zlecenia spełniającej kryteria regulaminowe Jednostce naukowej. Rozważa się również możliwość udostępnienia wcześniej przygotowanej prezentacji jako wstępne przygotowanie, weryfikację zakresu materiału omawianego podczas prezentacji online. Wnioskodawca będzie chciał sprawdzić czy taki model byłby ciekawy dla szerszego grona użytkowników końcowych. Celem systemu jest umożliwienie prowadzącym prezentacje, konferencje, szkolenia prowadzenia prezentacji bezpośrednio na urządzeniach mobilnych słuchaczy, nawiązanie interakcji z nimi oraz ewentualnie udostępnienie możliwości pobrania prezentacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13545 Fri, 14 Dec 2018 17:58:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/13545