Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi badawcze https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 19 Feb 2019 19:38:48 +0100 <![CDATA[Przeprowadzenie prac badawczo - rozwojowych.]]> Przedmiotem Zapytania ofertowego jest przeprowadzenie prac badawczo - rozwojowych w ramach etapu II i III projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania blach cienkich o kontrolowanym stanie naprężeń z odpadów poprodukcyjnych ze stali konstrukcyjnych walcowni blach”, dla których Zamawiający będzie oczekiwał odrębnych sprawozdań przedstawiających i podsumowujących przeprowadzone prace. Prace do wykonania w ramach etapu II projektu (01.03.2019 – 28.02.2020): Etap drugi projektu będzie się koncentrował na opracowaniu parametrów końcowej obróbki cieplnej i parametrów prostowania, pozwalających na minimalizację naprężeń wewnętrznych w blachach stalowych. W ramach tego etapu, blachy poddawane będą także nieniszczącym badaniom magnetycznym przy zastosowaniu metody opartej o efekt Barkhausena. Zadaniem Oferenta będzie przeprowadzenie badań dla określenia kierunków i poziomów składowych głównych naprężenia i opracowanie map rozkładu stanu naprężenia własnego na obu powierzchniach arkusza blachy ze stali zimno walcowanych w gatunkach DC01 - DC06 lub równoważnych oraz gorąco walcowanych trawionych w gatunkach DD11 – DD14 lub równoważnych o grubościach od ok. 0,5 do ok. 4,0 mm. Metodą badania będzie metoda magnetyczna oparta o efekt Barkhausena (EB). Przewiduje się, że przebadane będzie ok. 30 próbek (blach) w różnych gatunkach, grubościach i stanach obróbki. Zakładana liczba punktów mapy to ok. 70 dla każdej próbki (łącznie dla obu stron próbki), przy czym oczekuje się dla każdego punktu określenia rozkładu kątowego natężenia efektu EB (oraz naprężenia) ze skokiem nie mniejszym niż 20 stopni. Etapem prac poprzedzającym pomiary stanu naprężenia wytypowanych blach stalowych, będzie wykonanie badań mających na celu kalibrację, czyli określenie zależności natężenia EB od zadanego stanu odkształcenia (dla tak zwanego płaskiego stanu naprężenia). Badania prowadzone będą dla materiałów w stanie dostawy, a także po obróbce plastycznej i obróbce cieplnej. Badaniom efektem EB podlegać będą blachy w stanie dostawy (po rozwinięciu z kręgu), po walcowaniu na zimno, po wyżarzaniu rekrystalizującym, po procesie prostowania na różnych prostownicach rolkowych oraz po prostowaniu na prostownicy naciągowej (w warunkach pracy z różnymi naciągami). Wyniki badań powinny być podstawą do stworzenia bazy danych dla ustawień pracy linii pilotażowej, która będzie wykonywana w trakcie III etapu pracy badawczej. Wyniki pomiarów metodą EB będą na bieżąco korelowane z wynikami pomiarów naprężeń wykonywanych metodą rentgenowską (badanie metodą rentgenowską nie wchodzi w zakres niniejszego zapytania ofertowego). Prace w trakcie tego etapu powinny umożliwić opracowanie docelowego rozwiązania pomiarowego (ilość i rodzaj sond EB, charakterystyka planowanego do opracowania układu przetwarzającego sygnały, miejsce zainstalowania sond EB na linii). Zakłada się, że w linii pilotażowej, (która będzie budowana w trakcie trzeciego etapu pracy), zamontowany będzie układ kontrolno – pomiarowy naprężeń wewnętrznych przetwarzanych blach stalowych wyposażony, między innymi w sonda/y do badań nieniszczących EB; sonda/y mierzyć będą stan naprężeń materiału przed układem prostowania i na podstawie wyników pomiaru dokonywane będą nastawy parametrów naciągu linii. Oferent uczestniczyć będzie w pracach koncepcyjno – projektowych dla usytuowania i zamontowania układu sond EB na linii pilotażowej. Prace do wykonania w ramach etapu III projektu (01.03.2020 – 30.06.2021): Linia pilotażowa, która budowana będzie w trakcie trzeciego etapu pracy, wyposażona będzie między innymi w układ kontrolno – pomiarowy do badań nieniszczących EB. Po przetworzeniu i wyprostowaniu naciągowymi blach, będą one cięte na wycinarce laserowej, gdzie dokonywane będą powtórne badania sondą EB dla ewentualnego skorygowania ustawienia i stopnia naciągu prostownicy i układów prowadzących linii. Zadaniem Oferenta w trakcie tego etapu będą prace pomocnicze i doradcze przy konstruowaniu i budowie linii pilotażowej, głównie w zakresie układu pomiarowego EB. Oferent prowadzić będzie także badania natężeń EB w warunkach rzeczywistych na linii pilotażowej, badania blach w stanie dostawy (kręgi) po rozwijarce blach, badania po procesie prostowania na prostownicy rolkowej, po wyżarzaniu rekrystalizującym, po prostowaniu na prostownicy naciągowej (w warunkach pracy z różnymi naciągami) oraz na linii cięcia laserem (wycięte elementy, materiał pozostały po cięciu). W tym etapie przewiduje się badanie ok. 10 próbek wg zasad analogicznych jak w etapie II. Dokonana zostanie ostateczna weryfikacja wyników badań metodą EB dokonanych podczas II etapu oraz opracowana instrukcja pracy linii pilotażowej w zakresie obsługi i sterowania pracą układu kontrolo - pomiarowego EB. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167646 Tue, 19 Feb 2019 12:38:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167646 <![CDATA[Zapytanie ofertowe]]> Przedmiotem zapytania jest wykonanie badanie specjalistycznych wytworzonych typoszeregów, w tym m.in. wykonanie analiz statyczno – dynamicznych wyrobu oraz ocena parametrów technicznych i wytrzymałościowych wyrobu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167826 Tue, 19 Feb 2019 11:56:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167826 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 9/1.1.1/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonywaniu czynności wchodzących w zakres zadań Eksperta ds. informatycznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167739 Mon, 18 Feb 2019 20:42:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167739 <![CDATA[Badania przemysłowe i prace rozwojowe w celu wdrożenie do oferty innowacyjnych w skali świata produktów opartych na bazie dezynfektantów o rozszerzonej aktywności przeciwwirusowej]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadań w ramach prac badawczych i badań rozwojowych mających na celu określenie zależności działania wirusobójczego preparatów na bazie ekstraktu herbaty i roztworu sulforafanu w 70% etanolu oraz herbaty i amin czwartorzędowych od stężenia komponentów i określenie zakresu stężeń ostatecznych ekstraktu z herbaty oraz dodatku katalizatora w postaci siarczanu żelaza (II). Ideą badań jest, poza stworzeniem odpowiedniej formulacji, również opracowanie metody wprowadzania jonów katalizujących proces inaktywacji fagów, w trakcie dozowania płynu. Oczekuje się, że wynikiem badań będą dwa końcowe produkty: dezynfektant do rąk oraz dezynfektant do podług i ścian. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15196 Mon, 18 Feb 2019 20:07:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15196 <![CDATA[Zapytaie ofertowe - 18 02 2019 B - Kinase selectivity panel]]> Kinase selectivity panel https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167648 Mon, 18 Feb 2019 14:44:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167648 <![CDATA[Ekspert ds. VR (Virtual Reality)]]> W ramach niniejszego postępowania ofertowego Simtech dokona wyboru wykonujących zlecenia na stanowisku „Ekspert ds. VR (Virtual Reality)” do projektu „Badania nad stworzeniem systemu szkoleniowego rzeczywistości połączonej (Mixed Reality) dedykowanego dla zaawansowanych technologicznie zakładów produkcyjnych”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15037 Mon, 18 Feb 2019 12:59:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15037 <![CDATA[Zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu trzyetapowego badania bezpieczeństwa preparatu bakteriofagowego in vivo - 172019A]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi polegającej na przeprowadzeniu trzyetapowego badania bezpieczeństwa preparatu bakteriofagowego in vivo. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167562 Mon, 18 Feb 2019 12:59:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167562 <![CDATA[Ekspert neurolog, psycholog kliniczny]]> Zaangażowanie Eksperta neurologa, psychologa klinicznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15168 Mon, 18 Feb 2019 12:53:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15168 <![CDATA[Ekspert ds. metodologii prowadzenia badań z zakresu psychologii]]> Zaangażowanie Eksperta ds. metodologii prowadzenia badań z zakresu psychologii. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15167 Mon, 18 Feb 2019 12:53:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15167 <![CDATA[wykonanie specjalistycznych badań kabli elektroenergetycznych z żyłami o konstrukcji segmentowej oraz koncentrycznej o przekroju znamionowym 800 mm2.]]> 1.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie specjalistycznych badań kabli elektroenergetycznych z żyłami o konstrukcjach: segmentowej oraz koncentrycznej o przekrojach znamionowych 800 mm2. 1.2. Przedmiot zamówienia opisany został poprzez określenie minimalnych parametrów funkcjonalno – technicznych. 1.3. Przedmiot zamówienia został opisany w sposób jednoznaczny, za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Przedmiot zamówienia opisano w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167464 Mon, 18 Feb 2019 09:49:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167464 <![CDATA[Wybór Partnera do projektu badawczo-rozwojowego w dziedzinie bezzałogowych pojazdów latających]]> Przedmiot zapytania obejmuje wybór partnera do projektu badawczo-rozwojowego w branży bezzałogowych pojazdów latających https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15132 Sat, 16 Feb 2019 12:32:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15132 <![CDATA[Wynajem stanowiska do obróbki materiałów]]> Wynajem stanowiska do obróbki materiałów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167297 Fri, 15 Feb 2019 15:33:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167297 <![CDATA[2019_CRD_0171_prace badawcze]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac badawczych w zakresie: a) określenia wytycznych technologicznych dla zaprojektowania i eksploatacji pilotowej instalacji do badań procesu desorpcji CO2 przy wykorzystaniu roztworów kondensatów amoniakalnych, b) przeprowadzenia badań desorpcji CO2 na instalacji pilotowej z roztworów amoniaku, c) opracowania wytycznych technologicznych i aparaturowych dla instalacji przemysłowej desorpcji CO2 z roztworów amoniaku przy wykorzystaniu metody absorpcyjnej usuwania CO2 z gazów procesowych z instalacji sody. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167252 Fri, 15 Feb 2019 14:00:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167252 <![CDATA[„Platforma wymiany usług sąsiedzkich” w firmie LUMEN DE CORDE sp. z o.o.]]> Przedmiotem Projektu jest opracowanie nowego produktu - platformy informatycznej- oprogramowania do wymiany usług społecznych wraz z prototypem funkcjonalnym “stanowiska” integrującego. W wyniku realizacji Projektu powstanie nowy produkt, usługa, która będzie innowacją produktową, procesową oraz społeczną a w pracach będą uczestniczyć użytkownicy docelowi. Użytkownikami docelowymi produktu będą osoby prywatne - społeczności. Spółka Lumen de Corde działa w sektorze usług społecznych - powstała w celu organizacji specjalistycznych usług turystycznych, adresowanych do amatorów indywidualnych tras przyrodniczych i kulturowych, np: pasjonatów ornitologii, botaniki, geologii, dzieł architektury czy miejsc szczególnych (miejsca kultu religijnego, społecznego, związane z literaturą, kinem itp.). Istotą tej działalności jest wykorzystanie potencjału społecznego - wiedzy, doświadczenia, uczynności społeczności zgromadzonych wokół wspólnych idei. To było genezą projektu, mającego na celu aktywizację potencjału społecznego do zaspokajania potrzeb usługowych w skali lokalnej - łączenia potrzebujących z oferującymi w taki sposób, aby transakcja miała minimalne koszty ogólne. Można to osiągnąć poprzez optymalizację kosztów transportu (po sąsiedzku), wykonania (przy okazji), transakcyjnych (sąsiedzkie zaufanie, relacje wśród znajomych), wzajemności (wymiana świadczeń). Wykorzystanie tych atutów usług sąsiedzkich wymaga zbudowania opracowania zaplecza technologicznego zapewniającego łatwość użycia, wiarygodność i bezpieczeństwo użytkowników (osób prywatnych), przy zachowaniu niskich kosztów działania. Założenia projektu dotyczą opracowania struktury technicznej narzędzia wspomagającego świadczenia usług o charakterze społecznym, pozwalającego na jak największą automatyzację procesów w celu obniżania kosztów funkcjonowania. Realizacja Projektu zlecona zostanie w formie usługi badawczo-rozwojowej kwalifikowanej Jednostce Naukowej. Zlecenie podmiotowi uprawnionemu do wykonania prac badawczo-wdrożeniowych i spełniającemu warunki określone w Regulaminu konkursu prac badawczych i rozwojowych. Prace naukowe będą miały na celu opracowanie innowacyjnego produktu - systemu wraz ze schematem jego użytkowania - procesu. Zadanie realizowane będzie zgodnie z harmonogramem prac. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15096 Fri, 15 Feb 2019 13:56:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15096 <![CDATA[Wybór realizatora usługi zaprojektowania, wykonania i przetestowania form 6 elementów z zastosowaniem technologii flexformingu/hydroformowania]]> Etap 1. Opracowanie symulacji formowania oraz projektu form do formowania Zleceniobiorca przygotuje symulacje procesu formowania 6 elementów z zastosowaniem technologii flexformingu/hydroformowania Etap 2. Wytworzenie narzędzi (form do formowania) Zleceniobiorca wytworzy narzędzia do wytworzenia prototypów każdego z elementów Etap 3. Testowanie narzędzia oraz wykonanie krótkiej serii prototypowej W ramach etapu Zleceniobiorca przy udziale Zleceniodawcy dokona testowania narzędzi oraz wytworzenia prototypowych elementów na maszynie będącej w dyspozycji Zleceniobiorcy Etap 4. Modyfikacje Etap obejmuje wykonanie niezbędnych modyfikacji form. W ramach zlecenia zakłada się konieczność jednokrotnej modyfikacji elementu obejmującej ponowne jednorazowe przefrezowanie powierzchni formy, zmodyfikowanie dokumentacji rysunkowej i modelu 3D formy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15099 Fri, 15 Feb 2019 13:16:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15099 <![CDATA[Wybór Partnera do projektu badawczo-rozwojowego w zakresie chemii budowlanej]]> Przedmiot zapytania obejmuje wybór partnera do projektu badawczo-rozwojowego w branży chemii budowlanej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15086 Fri, 15 Feb 2019 11:52:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15086 <![CDATA[Pracownik naukowy - specjalista w dziedzinie inżynierii środowiska]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie na umowę zlecenie, w okresie od 01.03.2019r. do 31.08.2020r., jednego pracownika naukowego prowadzącego nadzór merytoryczny nad badaniami prowadzonymi w ramach realizowanego przez Zamawiającego projektu, w wymiarze średnio 30 godzin miesięcznie. Rozliczenie będzie następować w miesięcznych cyklach, na podstawie stawki godzinowej, wg prowadzonej przez Wykonawcę ewidencji czasu pracy. Pracownik będzie uczestniczył w pracach B+R w zakresie stworzenia innowacyjnej technologii ICT tj. tj. aplikacji umożliwiającej dobór układów solarnych do podgrzewu ciepłej wody użytkowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167148 Fri, 15 Feb 2019 10:54:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167148 <![CDATA[Modelowanie matematyczne parametrów elementów inteligentnego, samokonfigurowalnego hybrydowego systemu grzewczego małej mocy Konkurs ofert 11/2019]]> Opracowanie matematycznego modelu o złożonej strukturze składającego się z 2 warstw. Warstwie dolnej (podrzędnej) znajdować się będzie zbiór podsystemów opisujących efektywność w 2 podstawowych kryteriach (kryterium ekonomiczne i kryterium emisji spalin - ekologiczne) poszczególnych źródeł ciepła w określonych warunkach meteorologicznych. W warstwie optymalizacji (warstwie nadrzędnej) znajdować się będzie system oparty na narzędziach sztucznej inteligencji dokujący selekcji najbardziej optymalnej kombinacji urządzeń energetycznych w budynku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167139 Fri, 15 Feb 2019 10:10:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167139 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE - LABORATORIA]]> Przedmiotem Zamówienia jest dzierżawa laboratoriów: mikrobiologicznego, biochemicznego oraz fizykochemicznego. Szczegółowy opis zamówienia określono w punkcie 5. niniejszego Zapytania Ofertowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166850 Thu, 14 Feb 2019 21:00:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166850 <![CDATA[Zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisku “Inżynier ds. testów automatycznych” – w celu udziału w badaniach i pracach rozwojowych w ramach projektu pt.: "Prace B+R innowacyjnej platformy cyfrowej Moneysend do przekazów pieniężnych z karty na kartę między użytkownikami z wykorzystaniem transakcji payment w systemie płatniczym VISA i MasterCard” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw]]> Prowadzenie prac badawczo rozwojowych w ramach projektu "Prace B+R innowacyjnej platformy cyfrowej Moneysend do przekazów pieniężnych z karty na kartę między użytkownikami z wykorzystaniem transakcji payment w systemie płatniczym VISA i MasterCard” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15063 Thu, 14 Feb 2019 20:16:59 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15063 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji technicznej laboratoryjnej linii badawczej procesu suchej destylacji oraz dobór elementów składowych instalacji, obsłudze eksperckiej w zakresie termicznego przekształcania biomasy oraz obsłudze technologicznej w zakresie suchej destylacji biomasy]]> Przedmiotem zamówienie jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji technicznej laboratoryjnej linii badawczej procesu suchej destylacji oraz dobór elementów składowych instalacji, obsłudze eksperckiej w zakresie termicznego przekształcania biomasy oraz obsłudze technologicznej w zakresie suchej destylacji biomasy dla przedsięwzięcia obejmującego: Zadanie 1 - Badania przemysłowe technologii przetwarzania biomasy odpadowej pochodzenia roślinnego, Zadanie 2 - Prace rozwojowe technologii przetwarzania biomasy odpadowej pochodzenia roślinnego. Realizacja powyższych zadań będzie prowadzona w ramach projektu pn. „Biodestylacja - innowacyjna technologia przetwarzania biomasy odpadowej pochodzenia roślinnego” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14959 Thu, 14 Feb 2019 16:13:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14959 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na obsłudze eksperckiej w zakresie badań laboratoryjnych biomasy, zawartości związków organicznych w biomasie oraz obsłudze technologicznej w zakresie nawozów i nawożenia roślin obejmujących procesy przetwarzania biomasy w biowęgiel i wytwarzania bionawozu]]> Przedmiotem zamówienie jest wykonanie usługi polegającej na obsłudze eksperckiej w zakresie badań laboratoryjnych biomasy, zawartości związków organicznych w biomasie oraz obsłudze technologicznej w zakresie nawozów i nawożenia roślin obejmujących procesy przetworzenia biomasy w biowęgiel i wytworzenia bionawozu dla przedsięwzięcia obejmującego: Zadanie 1 - Badania przemysłowe technologii przetwarzania biomasy odpadowej pochodzenia roślinnego, Zadanie 2 - Prace rozwojowe technologii przetwarzania biomasy odpadowej pochodzenia roślinnego. Realizacja powyższych zadań będzie prowadzona w ramach projektu pn. „Biodestylacja - innowacyjna technologia przetwarzania biomasy odpadowej pochodzenia roślinnego” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14956 Thu, 14 Feb 2019 16:13:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14956 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy usługi polegającej na obsłudze eksperckiej w zakresie analiz zawartości związków organicznych w biomasie oraz obsłudze technologicznej w zakresie nawozów i nawożenia roślin obejmujących procesy przetwarzania biomasy w bioolej i pozyskiwania z biooleju substancji cennych gospodarczo]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na obsłudze eksperckiej w zakresie analiz zawartości związków organicznych w biomasie oraz obsłudze technologicznej w zakresie nawozów i nawożenia roślin obejmujących procesy przetwarzania biomasy w bioolej i pozyskiwania z biooleju substancji cennych gospodarczo dla przedsięwzięcia obejmującego: Zadanie 1 - Badania przemysłowe technologii przetwarzania biomasy odpadowej pochodzenia roślinnego, Zadanie 2 - Prace rozwojowe technologii przetwarzania biomasy odpadowej pochodzenia roślinnego. Realizacja powyższych zadań będzie prowadzona w ramach projektu pn. „Biodestylacja - innowacyjna technologia przetwarzania biomasy odpadowej pochodzenia roślinnego” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14953 Thu, 14 Feb 2019 16:12:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/14953 <![CDATA[Zatrudnienie na umowę zlecenia kadry naukowo-badawczej tj. specjalisty inżynierii procesowej]]> Zatrudnienie na umowę zlecenia kadry naukowo-badawczej tj. specjalisty inżynierii procesowej do udziału w budowie prototypu urządzenia do pasteryzacji/sterylizacji mikrofalowej produktów mięsnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166994 Thu, 14 Feb 2019 15:17:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166994 <![CDATA[Zapytanie ofertowe numer 02/2019: Zatrudnienie kierownika B+R, doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska]]> W ramach niniejszego postępowania ofertowego Zamawiający dokona wyboru jednej osoby na stanowisko: Kierownik naukowy projektu, badacz ze stopniem doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie naukowej inżynieria środowiska w projekcie „Rozwinięcie innowacyjnej katalityczno-adsorpcyjnej technologii unieszkodliwiania metanu emitowanego do atmosfery w gazie wentylacyjnym z kopalni węgla kamiennego w oparciu o katalizator platynowy z wartością dodaną w postaci odzysku energii odpadowej”; Oś priorytetowa: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa; Działanie: Projekty B+R przedsiębiorstw; Poddziałanie: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa; https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1164255 Thu, 14 Feb 2019 15:16:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1164255 <![CDATA[Realizacja części prac badawczych dotyczących opracowania laboratoryjnego modelu urządzenia medycznego przeznaczonego do rejestracji wybranych obrazów, sygnałów i pomiarów medycznych dzieci w wieku 2-13 lat przez rodziców w warunkach domowych]]> Przedmiotem zamówienia jest zlecenie wykonania części prac badawczych (podwykonawstwo) skutkujących opracowaniem laboratoryjnego modelu urządzenia medycznego przeznaczonego do rejestracji wybranych obrazów, sygnałów i pomiarów medycznych dzieci w wieku 2-13 lat przez rodziców warunkach domowych. Rezultatem prac badawczych winien być model laboratoryjny urządzenia w postaci niezintegrowanych modułów multi-sensorycznych oraz model laboratoryjny w postaci zintegrowanego urządzenia funkcjonalnego, umożlwiającego realizację zdefiniowanych funkcjonalności rejestracyjnych lub pomiarowych opisanych w dalszej części niniejszego zlecenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166599 Thu, 14 Feb 2019 15:09:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166599 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na usługi doradcze w zakresie rozwoju firmy poprzez wprowadzenie proinnowacyjnych usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczonych przez IOB, które mają wesprzeć Zamawiającego we wdrożeniu nowych rozwiązań]]> PRZEDS.PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" S.C. EWA I REMIGIUSZ OWCZAREK ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy usługi doradztwa w zakresie: wprowadzenie proinnowacyjnych usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczonych przez IOB, które mają wesprzeć Zamawiającego we wdrożeniu nowych rozwiązań, które podniosą konkurencyjność działań Zamawiającego na rynku w zakresie architektury. W związku z planowanym uczestnictwem PRZEDS.PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" S.C. EWA I REMIGIUSZ OWCZAREK jako Wnioskodawca w konkursie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działania II.1: Otoczenie biznesu -Poddziałania II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, numer RPLD.02.01.02.-IP.02-10-044/18 PRZEDS.PROJEKTOWO-BUDOWLANE "EKOBUD" S.C. EWA I REMIGIUSZ OWCZAREK wszczyna postępowanie ofertowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15049 Thu, 14 Feb 2019 14:40:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15049 <![CDATA[3/2019/NCBR Ekspert do spraw modelowania systemów biologicznych]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór Eksperta do spraw modelowania systemów biologicznych w ramach projektu "Medicine Prescriptive System – Inteligentny system sensoryki domowej dla spersonalizowanej preskrypcyjnej ochrony zdrowia" w ramach Działania 4.1 – Poddziałanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15048 Thu, 14 Feb 2019 14:35:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15048 <![CDATA[2/2019/NCBR Ekspert w zakresie analizy i akwizycji sygnałów biomedycznych]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór Eksperta w zakresie analizy i akwizycji sygnałów biomedycznych w ramach projektu "Medicine Prescriptive System – Inteligentny system sensoryki domowej dla spersonalizowanej preskrypcyjnej ochrony zdrowia" w ramach Działania 4.1 – Poddziałanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15047 Thu, 14 Feb 2019 14:34:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15047 <![CDATA[1/2019/NCBR Kierownik prac B+R / Ekspert w zakresie zastosowań technik Sztucznej inteligencji]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór Kierownika prac B+R / Eksperta w zakresie zastosowań technik Sztucznej inteligencji w ramach projektu "Medicine Prescriptive System – Inteligentny system sensoryki domowej dla spersonalizowanej preskrypcyjnej ochrony zdrowia" w ramach Działania 4.1 – Poddziałanie 4.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15039 Thu, 14 Feb 2019 14:33:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15039 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/2019 na wykonanie badań i testów klinicznych urządzenia diagnostycznego do badania skolioz, orthometru oraz urządzenia terapeutycznego – grawitacyjnego korektora skolioz – GKS- w ośrodku rehabilitacyjnym]]> Przedmiotem zamówienia jest Część I - wykonanie badań i testów klinicznych grawitacyjnego korektora skolioz z prototypowym systemem pelot SPSnp w ośrodku rehabilitacyjnym. Badanie będą polegały na testowaniu przydatności klinicznej urządzenia GKS poprzez wykonanie seansów terapii dzieci ze skoliozą z użyciem GKS, ocenie funkcjonalności urządzenia, możliwości zastosowania w różnych typach skolioz, bezpieczeństwa i wygody stosowania, skuteczności stosowania mierzonej doraźną i odległą zmianą parametrów skoliozy. Część II -wykonanie badań i testów orthometru w ośrodku rehabilitacyjnym. Badania będą polegały na testowaniu przydatności klinicznej orthometru poprzez wykonanie szeregu pomiarów z udziałem kontrolnej liczby pacjentów, sprawdzenie jego zgodności zewnętrznej i wewnętrznej , błędów pomiaru i dokonaniu ogólnej oceny funkcjonalności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1164451 Thu, 14 Feb 2019 13:35:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1164451 <![CDATA[Zapytanie ofertowe ZO/08/2019: Wykonanie usług badawczo-rozwojowych w ramach stanowiska - "Technik - trener ekspert/specjalista"]]> Przedstawienie oferty cenowej na zatrudnienie na stanowisku "Technik – trener ekspert/specjalista" realizowane w ramach projektu: „Badanie nad sztuczną inteligencją w zakresie uczenia maszynowego systemu wspomagania decyzji w obszarze gospodarki energetycznej, ciepłowniczej i gazowej.” Umowa o dofinansowanie nr RPMA.01.02.00-14-a103/17-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166876 Thu, 14 Feb 2019 11:35:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166876 <![CDATA[Ogłoszenia o postępowaniu nr 16/01/2019 na projekt pt. "Wrocław – Wsparcie informatyczne w dziedzinie teleopieki"]]> Przedmiotem Postępowania jest opracowanie MVP – systemu wspierającego Gminę w świadczeniu usług opieki/teleopieki nad osobami starszymi. Szczegółowy Opis Przedmiotu Postępowania w postaci opisu Problemu wraz z określeniem zakresu wymagań minimalnych, został zawarty w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15031 Thu, 14 Feb 2019 10:11:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15031 <![CDATA[RPG Designer]]> (CDR/02/2018/01) Opracowywanie oraz implementacja mechaniki systemów RPG https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166822 Thu, 14 Feb 2019 09:26:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166822 <![CDATA[Zamówienie dotyczące zatrudnienia pracownika na stanowisku Członka Zespołu B+R pełniącego funkcję Kierownika Projektu]]> Przedmiotem zapytania jest wybór osoby, która zostanie zatrudniona na stanowisku Członka Zespołu B+R pełniącego funkcję Kierownika Projektu w ramach projektu pt.: „Opracowanie Innowacyjnego Systemu Inteligentnego Monitorowania Fizjologii Kobiecej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Działanie 1.2 Działalność badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166692 Wed, 13 Feb 2019 20:09:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166692 <![CDATA[Wykonanie analiz i badań w ramach projektu badawczo-rozwojowego „Prace B+R nad opracowaniem innowacji produktowej przy zastosowaniu plechy porostu islandzkiego do wytworzenia wyrobu medycznego dla kobiet INNOWAG”]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie analiz i badań w ramach projektu badawczo-rozwojowego „Prace B+R nad opracowaniem innowacji produktowej przy zastosowaniu plechy porostu islandzkiego do wytworzenia wyrobu medycznego dla kobiet INNOWAG”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166727 Wed, 13 Feb 2019 16:41:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166727 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 13.02.2019 ROKU]]> PRZETWÓRSTWO STALI - BT SP. Z O. O. SP. K. ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia dotyczące wyboru wykonawcy usługi doradztwa w zakresie zakupu prorozwojowych usług doradczych o specjalistycznym charakterze świadczonych przez Instytucję Otoczenia Biznesu . Prace prowadzone w firmie Wnioskodawcy przez IOB mają wesprzeć firmę we wdrożeniu nowych rozwiązań technologicznych i wprowadzeniu zmian w strukturze organizacyjnej firmy Wnioskodawcy. Wszystkie te działania maja na celu wprowadzenie nowych wyrobów do oferty firmy i zwiększenie jej konkurencyjności na rynku.. W związku z planowanym uczestnictwem firmy PRZETWÓRSTWO STALI - BT SP. Z O. O. SP. K. jako Wnioskodawca w konkursie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Działania II.1: Otoczenie biznesu
 Poddziałania II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, numer RPLD.02.01.02.-IP.02-10-044/18 PRZETWÓRSTWO STALI - BT SP. Z O. O. SP. K. wszczyna postępowanie ofertowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15018 Wed, 13 Feb 2019 15:39:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15018 <![CDATA[Opracowanie raportu dotyczącego instrumentów wsparcia polityk klastrowych na świecie]]> Przedmiot zamówienia dotyczy opracowania raportu analitycznego obejmującego wyniki przeglądu i oceny polityk klastrowych wybranych państw. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166613 Wed, 13 Feb 2019 14:01:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166613 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi (WALIDACJA METODY NIR)]]> Zapytanie dotyczy zakupu usługi: Walidacja metody NIR https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166575 Wed, 13 Feb 2019 13:54:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166575 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na „Opracowanie analizy potencjału inwestycyjnego w zakresie turystyki dla województwa zachodniopomorskiego”, zawierającej m.in. wykaz terenów inwestycyjnych i obiektów o potencjale turystycznym (w tym obiekty poprzemysłowe i kulturowe, plany zagospodarowania przestrzennego w zakresie turystyki), a także identyfikację atrakcji oraz produktów turystycznych.]]> W ramach zamówienia Zamawiający oczekuje zebrania, przygotowania, odpowiedniego zestawienia i opracowania danych przez porównanie i wyciągnięcie wniosków na temat istoty zjawiska, jego rozwoju w przyszłości itp., a także sporządzenia raportu z tego opracowania. Wykonawca dokona analizy na podstawie dostępnych danych, materiałów źródłowych oraz przekazanych przez Zamawiającego wyników badań ruchu turystycznego. 1. Analiza wraz z opracowaniem graficznym zostanie sporządzona w języku polskim i będzie zawierała m.in.: 1) okładkę przód i tył, stronę tytułową, spis treści, 2) streszczenie projektu, 3) część teoretyczną z opisem koncepcji przeprowadzonej analizy i odniesieniami do wykorzystanych materiałów źródłowych (w tym wyników badań ruchu turystycznego przekazanych przez Zamawiającego), obejmującą następujące zagadnienia: a) opis walorów turystycznych województwa z uwzględnieniem atrakcji/miejsc/obiektów stanowiących największe atuty turystyczne regionu; b) struktura podaży turystycznej regionu (w tym baza noclegowa, gastronomiczna, uzupełniająca); 4) trendy w turystyce (Polska, Europa i świat) ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności; 5) uwarunkowania prawne, bariery na rynku ograniczające potencjał inwestycyjny (np. zezwolenia, nabywanie uprawnień, licencji, pozwoleń itp.); 6) wykaz terenów inwestycyjnych i obiektów o potencjale turystycznym (poprzemysłowe, kulturowe i inne), planów zagospodarowania przestrzennego uwzględniających inwestycje o charakterze turystycznym; 7) syntezę potencjału inwestycyjnego województwa zachodniopomorskiego w zakresie turystyki zawierającą: a) potencjał turystyczny wokół zidentyfikowanych zasobów; b) wskazanie grup potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych (rynki obecne i perspektywiczne) w branży turystycznej z uwzględnieniem przesłanek decyzji inwestycyjnych; 8) analizę i ocenę potencjału inwestycyjnego województwa zachodniopomorskiego w zakresie turystyki zawierającą również analizę niedoborów na zachodniopomorskim rynku turystycznym. Wnioskodawca zidentyfikuje potencjał inwestycyjny województwa na podstawie bezpośrednich wywiadów z przedstawicielami władz lokalnych z minimum 40% gmin województwa zachodniopomorskiego; 9) wskazanie źródeł wiedzy wykorzystanych w sporządzeniu analizy potencjału inwestycyjnego w zakresie turystyki (np. strony www, instytucje, publikacje) innych niż wyniki badań ruchu turystycznego przekazane przez Zamawiającego oraz przekazanie dokumentacji fotograficznej z gmin, w których zostały przeprowadzone wywiady bezpośrednie, o których mowa w pkt. 8. 2. Okres objęty analizą (badaniem): 2014 – 2018 oraz prognozy inwestycyjne na lata 2019 – 2030. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166610 Wed, 13 Feb 2019 12:37:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166610 <![CDATA[zapytanie ofertowe nr 2/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac zaplanowanych w projekcie dla pracownika na stanowisku: Enviroment Designer & 2D Artist https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166537 Wed, 13 Feb 2019 09:54:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166537