Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi badawcze https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Fri, 19 Jan 2018 12:05:19 +0100 <![CDATA[Zatrudnienie osoby na umowę zlecenie: specjalista naukowo-techniczny/specjalista data science, programista]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac związanych z realizacją projektu badawczo-rozwojowego „System automatycznej detekcji zagrożeń infrastruktury krytycznej oparty na multimodalnym układzie pomiarowym”. Prace realizowane będą na zasadach umowy zlecenia przez okres 3 miesięcy od dnia 01.02.2018 roku do dnia 30.04.2018 rok. Prace związane będą z badaniami i rozwojem multimodalnych, optycznych metod detekcji zagrożeń infrastruktury krytycznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1082375 Fri, 19 Jan 2018 10:52:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1082375 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2018 z dnia 18.01.2018 dotyczące wyboru Wykonawcy odpowiedzialnego za opracowanie nowego produktu w ramach projektu „Przyjazna środowisku śródlądowa barka mieszkalna zintegrowana z układem biologicznego oczyszczania ścieków czarnych oraz układem pozyskiwania i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych”]]> Opis przedmiotu zamówienia według nazw i kodów określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parpemantu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 73000000-2 - Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest opracowanie nowego produktu, obejmujące następujące zadania: Zadanie 1 – Planowanie wdrożenia innowacji – faza koncepcyjna Zadanie 2 – Realizacja wdrożenia innowacji w zakresie dostawy i zwodowania układu prototypowego Zadanie 3 – Realizacja wdrożenia innowacji w zakresie testowania układu prototypowego w warunkach operacyjnych Zadanie 4 – Realizacja wdrożenia innowacji w zakresie włączenia końcowych użytkowników innowacji w proces tworzenia nowego produktu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/275 Thu, 18 Jan 2018 22:27:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/275 <![CDATA[PROGRAMISTA- SZTUCZNA INTELIGENCJA - Zlecenie]]> Przedmiotem zamówienia jest zatrudnienie pracownika na stanowisku „Programista – sztuczna inteligencja” na podstawie umowy zlecenie. Pracownik będzie odpowiadał za: - Implementacje algorytmów w obszarze sztucznej inteligencji; - Implementacje algorytmów w obszarze uczenia maszynowego; - Tworzenie prototypów oraz rozwiązań dedykowanych dla robota rehabilitacyjnego; - Identyfikacje i ulepszanie nieoptymalnych rozwiązań, - profilowanie i optymalizacja kodu źródłowego; - udoskonalenie wdrożonych rozwiązań pod kątem wydajności oraz technologii. Wypłata wynagrodzenia będzie na podstawie wystawionego przez Oferenta rachunku do umowy zlecenia, na podstawie rzeczywistej pracochłonności udokumentowanej miesięczną kartą czasu pracy. Miesięczne zaangażowanie pracownika wynosi 168 godzin w miesiącu. Zatrudnienie będzie w okresie od 01.02.2018 r. do 30.06.2019 r. Łączny okres zaangażowania pracownika wynosi 17 miesięcy. Usługi w ramach zamówienia będą świadczone w Lublinie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1082224 Thu, 18 Jan 2018 15:57:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1082224 <![CDATA[Przeprowadzenie badań ogniowych, akustycznych oraz wytrzymałościowych przeszklonych ścian działowych bezszprosowych]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest: - przeprowadzenie badań ścian szklanych w zakresie odporności ogniowej wg PN-EN 1364-1:2015 dla 5 modeli badawczych (w tym przygotowanie stanowiska badawczego dla każdego modelu) - sporządzenie klasyfikacji ogniowej - sporządzenie opinii na temat stosowania w ścianach drzwi bezklasowych - przeprowadzenie badań ścian szklanych w zakresie izolacyjności od dźwięków powietrznych wg PN-EN ISO 10140-2:2011 dla 3 modeli badawczych - przeprowadzenie badań ścian szklanych w zakresie wytrzymałościowo-funkcjonalnym na zgodność z ETAG 003 dla 1 modelu badawczego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081759 Thu, 18 Jan 2018 15:56:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081759 <![CDATA[Rozwinięcie systemu Business Intelligence w firmie Esperatto Sp. z o.o. w połączeniu z systemami opartymi na licencji GPL.]]> Przedmiotem zamówienia jest rozwinięcie systemu Business Intelligence w firmie Esperatto Sp. z o.o. w połączeniu z systemami opartymi na licencji GPL. Przedmiot zamówienia musi obejmować: 1. Analizę systemów klasy ERP typu Open Source pod względem: atrakcyjności na rynku IT, popularności wśród przedsiębiorców, którzy dokonali wdrożenia, popularności wśród przedsiębiorców chcących wdrożyć system klasy ERP opartej na szacunkowej ilości zapytań o systemy tego typu 2. Wytypowanie systemu ERP typu Open Source zgodnego z założeniami. 3. Analiza struktury danych systemu ERP. 4. Opracowanie możliwego zakresu danych do integracji. 5. .Analiza dostępnych narzędzi BusinessIntelligence pod kątem: ◦użytej technologii i możliwości integracyjnych, intuicyjności i łatwości obsługi interfejsu, łatwości tworzenia analiz biznesowych bez udziału osób z kompetencjami IT, konkurencyjności i popularności rynkowej, zgodności z zakładanym przez firmę Esperatto Sp. z o.o. modelem biznesowym, obszerności dokumentacji i dostępu do wiedzy, możliwości modyfikacji i rozwoju, łatwości wdrożenia, posiadania interfejsu mobilnego, stopnia skomplikowania struktury danych i zależności między nimi, co może skomplikować i zwiększyć koszty integracji, lekkości użytej architektury. 6. Wybór narzędzia Business Intelligence najlepiej pasującego do zadanych kryteriów. 7. Opracowanie modelu integracyjnego. 8. Rozpoznanie sytuacji nietypowych i wyjątkowych wpływających na zaburzenie procesów integracji. 9. Stworzenie prototypowego kodu programistycznego i interfejsu integracyjnego umożliwiającego przeprowadzenie testowego procesu inteligentnej analizy danych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1082199 Thu, 18 Jan 2018 15:42:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1082199 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2018/0118/1 - Realizacja prac badawczo-rozwojowych w celu opracowania nowego wyrobu i technologii]]> Przedmiotem zamówienia nr 2018/01/18 jest realizacja prac badawczo-rozwojowych, w celu opracowania technologii produkcji tkanin i nowych produktów w postaci tkanin dla transportu publicznego, spełniających wymagania regulacji R118.2. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/264 Thu, 18 Jan 2018 15:02:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/264 <![CDATA[Badanie in vivo – badanie farmakokinetyczne związków u myszy]]> Badanie in vivo – badanie farmakokinetyczne związków u myszy, w ramach projektu pn. „Rozwój innowacyjnej immunoterapii nowotworów litych celującej w immunosupresyjne mikrośrodowisko guza”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1082163 Thu, 18 Jan 2018 14:35:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1082163 <![CDATA[Badanie in vivo – badania farmakokinetyczne związków]]> Badanie in vivo – badania farmakokinetyczne związków w modelu mysim, w ramach projektu pn. „Rozwój nowej generacji spersonalizowanych terapii celującej w metabolizm komórek nowotworowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1082157 Thu, 18 Jan 2018 14:25:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1082157 <![CDATA[Opracowanie urządzenia badającego na bieżąco zmęczenie mięśni.]]> Usługa badawcza polegająca na opracowaniu projektu urządzenia monitorującego na bieżąco poziom zmęczenia mięśni podczas wysiłku. Budowa prototypu i wdrożenie do produkcji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/259 Thu, 18 Jan 2018 12:57:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/259 <![CDATA[Wybór kandydatów na stanowisko Programista (czterech) w projekcie pn. "Graphwork – nowatorskie, inteligentne oprogramowanie do tworzenia grafików pracy"]]> Wybór kandydatów na stanowisko Programista (czterech) w projekcie pn. "Graphwork – nowatorskie, inteligentne oprogramowanie do tworzenia grafików pracy", zgodnie z zapytaniem ofertowym w załączeniu oraz na stronie www Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/255 Thu, 18 Jan 2018 11:28:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/255 <![CDATA[Zakup badań - analiza procesów biznesowych zachodzących w firmach na potrzeby projektu z obszaru IT]]>  przeprowadzenie analizy procesów wzorcowych dla 17 firm wskazanych przez Zleceniodawcę: usługowych, produkcyjnych, handlowych i 3 modeli mieszanych na podstawie dotychczasowych wdrożeń Wnioskodawcy oraz potencjalnych nowych klientów aplikacji; analiza ta skutkować ma stworzeniem ontologii zawierającej opis badanych modeli procesów, a także wskazywać na opis funkcjonalności komponentów rozwiązania ERP, to jest: procesy, obiekty, procedury itp. oraz powiązania między nimi. Ontologia ma być podstawą eksperckiej bazy wiedzy, mającej na celu wsparcie fazy zbierania wymagań (analiza wymagań z wykorzystaniem kwestionariusza) na etapie wdrożeń.  wypracowanie podejścia do analizy procesów dla dalszych firm i branż, w oparciu o wypracowaną ontologię w celu automatycznego opisu procesów biznesowych; mechanizm ten będzie wykorzystywany do akwizycji wiedzy z wdrożeń już przeprowadzonych, jak i z nowych wdrożeń, gdzie dodawane będą rozwiązania jeszcze niesklasyfikowane przez ontologię; wypracowana ontologia powinna stanowić wzorzec procesów operacyjnych i ich przełożenie na aspekt ekonomiczny (czyli główna mapa procesów operacyjnych)  wyodrębnienie różnic w modelach biznesowych różnych firm i wprowadzenie ich do bazy danych jako rozwiązania oraz zinwentaryzowanie ich w postaci modelu logicznego zawierającego opis logiczny, obiekty, funkcje, zdarzenia, strukturę danych. Analiza różnic na poziomie rozwiązań szczegółowych. Spodziewane efekty prac zrealizowanych przez wybranego Wykonawcę:  ontologia opisu wymagań oraz opisu funkcjonalności systemu ERP,  model eksperckiej bazy danych zawierający struktury gromadzenia wiedzy, struktury ankietowania, bazę skutecznie sklasyfikowanych rozwiązań funkcjonalnych,  algorytmy eksperckiego doboru zestawu rozwiązań wg siatki ankietowej,  algorytmy generatora repozytorium. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/244 Thu, 18 Jan 2018 11:08:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/244 <![CDATA[Przeprowadzenie badań i określeniu możliwości wykorzystania odpadów w postaci popiołów lotnych ze spalania osadów ściekowych, jako dodatku uszlachetniającego do kompostu powstającego na bazie osadów ściekowych i uzyskania wysokiej jakości bezpiecznego produktu nawozowego]]> Celem Zamawiającego jest uzyskanie odpowiedzi na temat możliwości wykorzystania odpadów w postaci popiołów lotnych ze spalania osadów ściekowych, jako dodatku uszlachetniającego do kompostu powstałego na bazie osadów ściekowych i materiału strukturalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/254 Thu, 18 Jan 2018 10:52:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/254 <![CDATA[Usługa przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie ICT - montaż komponentów i zabudowa systemu]]> Usługa przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie ICT – Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych - montaż komponentów i zabudowa systemu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081962 Thu, 18 Jan 2018 08:28:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081962 <![CDATA[Budowa prototypu zrobotyzowanego stanowiska termicznych testów starzeniowych dla wiązek elektrycznych.]]> Budowa prototypu zrobotyzowanego stanowiska termicznych testów starzeniowych dla wiązek elektrycznych wytwarzanych przez spółkę PPHU Ligwan.Sp. J. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/250 Wed, 17 Jan 2018 18:59:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/250 <![CDATA[Opracowanie produktu do zabezpieczenia rowerów, który posiadać będzie płytkę PCB lokalizatora umieszczoną całkowicie wewnątrz sztycy podsiodłowej roweru.]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie produktu do zabezpieczenia rowerów, który posiadać będzie płytkę PCB lokalizatora umieszczoną całkowicie wewnątrz sztycy podsiodłowej roweru. Lokalizator ten będzie miał swoje własne zasilanie oraz wyposażony będzie w port microUSB, co umożliwi jego ładowanie. Urządzenie umożliwi także identyfikację użytkownika w sposób zdalny za pomocą technologii BT Low Energy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/245 Wed, 17 Jan 2018 15:35:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/245 <![CDATA[Opracowanie raportu pn. „Monitoring wskaźników dla celu głównego, celów strategicznych i celów operacyjnych Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Mazowieckiego w kontekście inteligentnych specjalizacji” dla potrzeb realizacji projektu „Wieloletni Plan Działań Pomocy Technicznej UMWM na lata 2015-2018 w zakresie zapewnienie monitoringu, ewaluacji i aktualizacji regionalnej strategii inteligentnych specjalizacji w ramach RPO WM 2014-2020” nr RPMA.11.01.00-14-0002/15-00]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu badania i opracowaniu na tej podstawie raportu pn. „Monitoring wskaźników dla celu głównego, celów strategicznych i celów operacyjnych Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2020 roku w kontekście inteligentnych specjalizacji - I edycja” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081871 Wed, 17 Jan 2018 15:25:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081871 <![CDATA[Zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Ekspert sieci neuronowych]]> Zatrudnienie pracownika naukowo-badawczego na stanowisko Ekspert sieci neuronowych w celu udziału w badaniach przemysłowych mających na celu realizację zadań badawczych na etapie badań przemysłowych, w szczególności opracowania architektury sztucznej sieci neuronowej, która po uprzednim treningu na sklasyfikowanych danych, będzie umożliwiać automatyczną klasyfikację chmury punktów pochodzących z lotniczego skanowania laserowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081768 Wed, 17 Jan 2018 15:10:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081768 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 01/01/AJ/2018]]> Opracowanie programu prób podwozia przedniego i głównego samolotu oraz wykonanie prób https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081788 Wed, 17 Jan 2018 14:49:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081788 <![CDATA[Usługa badawcza obejmująca badania przemysłowe związana z opracowaniem prototypu modułu transpondera wraz z oprogramowaniem embedded, na potrzeby realizacji projektu związanego z opracowaniem prototypu urządzenia i technologii , służących do identyfikacji, monitorowania i analizy zachowań osób znajdujących się w budynkach oraz na terenach zamkniętych.]]> Przedmiotem zamówienia jest jest usługa badawcza w ramach projektu związanego ze stworzeniem prototypu urządzenia i technologii inMonit, służących do identyfikacji, monitorowania i analizy zachowań osób znajdujących się w budynkach oraz na terenach zamkniętych, polegająca na opracowania prototypu modułu transpondera wraz z oprogramowaniem embedded. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081769 Wed, 17 Jan 2018 12:51:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081769 <![CDATA[Wykonanie prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu „Centralny Rejestr Zagrożeń – System zarządzania informacją i wiedzą ekspercką o zagrożeniach bezpieczeństwa w transporcie kolejowym”]]> Przedmiotem zapytania jest wykonanie prac badawczo-rozwojowych w ramach projektu „Centralny Rejestr Zagrożeń – System zarządzania informacją i wiedzą ekspercką o zagrożeniach bezpieczeństwa w transporcie kolejowym” opisanych szczegółowo z zapytaniu ofertowym nr KE/AB-074-04/18 pkt. II ppkt.2 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081743 Wed, 17 Jan 2018 12:13:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081743 <![CDATA[Badania z zakresu oceny pod względem gospodarczym i wybranie najlepszych populacji i odmian pszenicy twardej]]> Przedmiotem zamówienia jest zlecenie wykonania badań z zakresu oceny pod względem gospodarczym i wybranie najlepszych populacji i odmian pszenicy twardej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1067203 Wed, 17 Jan 2018 11:38:48 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1067203 <![CDATA[Konstruktor]]> Zapytanie dotyczy nawiązania współpracy w zakresie prowadzenia badań przemysłowych oraz prac rozwojowych w ramach Projektu pod roboczą nazwą „Opracowanie wysokosprawnej technologii przetwarzania odpadów (w tym RDF) bogatych w poliolefiny na paliwa płynne oraz komponenty chemiczne w oparciu o innowacyjny układ pre oraz post-reakcyjny”, na którego realizację Zamawiający aplikuje o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR w 2016 r – PBSE w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020. Spółka Green Park VI z siedzibą w Warszawie, nazywana dalej Zamawiającym, zaprasza do złoz enia oferty konkursowej na nawiązanie wspo łpracy przy realizacji projektu badawczo-rozwojowego w zakresie opracowania instalacji do termicznego przekształcania odpado w. Współpraca będzie realizowana na warunkach umowy zlecenie przez okres 23 miesięcy od dnia 1.02.2018 do 31.12.2019. Czas trwania umowy może zostać przedłużony o maksymalnie 12 miesięcy w wyniku wydłużenia czasu trwania Projektu. Tematem ww. prac będą m.in.: • Projekt oraz wykonanie innowacyjnego układu skraplania umożliwiającego otrzymanie oleju opałowego w pierwszym cyklu procesu, • Opracowanie oraz wykonanie układu przygotowania oraz podawania wsadu do reaktora wraz z minimalizacją stężenia tlenu oraz pary wodnej w reaktorze, • Optymalizacja pracy instalacji ze względu na ekonomikę procesu. Poprawa efektywności energetycznej, bezpieczeństwa oraz ergonomii pracy oraz zaprojektowanie kompletnej instalacji. Zatrudnienie na umowę zlecenie: Konstruktor Do osoby wybranej na to stanowisko będzie należało m.in.: - współudział w tworzeniu wytycznych dla instalacji docelowej - współudział w tworzeniu koncepcji i projektu stanowiska laboratoryjnego - współudział w tworzeniu koncepcji i projektu systemu pre- oraz post-reakcyjnego, - optymalizacja pracy instalacji ćwierć-technicznej - ścisła współpraca z osobą zajmującą stanowisko Technologa oraz Głównego inzyniera https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080460 Wed, 17 Jan 2018 10:32:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080460 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/APKIRP/2018]]> W związku z realizacją projektu „Akademia Profesjonalnych Kadr Instytucji Rynku Pracy” zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie badania potrzeb szkoleniowych pracowników Instytucji Rynku Pracy (tj. kluczowych pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia i merytorycznych pracowników IRP) z terenu województwa dolnośląskiego, lubuskiego, łódzkiego oraz opolskiego w zakresie szkoleń zawartych w Zestawie Programów Szkoleniowych . https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081634 Wed, 17 Jan 2018 07:54:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081634 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu nowego produktu/urządzenia – SmartBox]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczo-rozwojowej (dalej: usługi) polegającej na opracowaniu nowego produktu/urządzenia – SmartBox, wspomagającego sprzedaż internetową na naszej platformie Smartmobi. Urządzenie wspierać i rozszerzać będzie możliwości platformy o komunikacje Bluetooth wraz z odpowiednim oprogramowaniem wspomagającym, działającym na urządzeniach mobilnych. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w załączonych zapytaniach ofertowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/235 Tue, 16 Jan 2018 23:03:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/235 <![CDATA[Brainmate - urządzenie medyczne służące do domowej terapii zaburzeń koncentracji u dzieci i młodzieży umożliwiające komunikację na odległość z profesjonalistą branży medycznej. Opracowanie projektu wzorniczego oraz inżynierskiego (konstrukcyjnego, technologicznego i oprzyrządowania produkcyjnego) wyrobu końcowego wraz wykonaniem wysokiej jakości w pełni funkcjonalnego prototypu (umożliwiającego realizację badań klinicznych) i wytworzeniem wysokiej jakości prototypu oprzyrządowania produkcyjnego (w celu wykonania serii próbnej jako potwierdzenia poprawności opracowania dokumentacji technicznej w warunkach rzeczywistych).]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie nowego wyrobu obejmujące projekt wzorniczy oraz inżynierski. Opracowanie nowego projektu wzorniczego uwzględnia (na podstawie briefu dostarczonego przez Zamawiającego), udokumentowaną i uzgodnioną z Zamawiającym specyfikację projektową oraz projekty: koncepcyjny, postaci wyrobu, szczegółowy wyrobu. Opracowane zostaną cechy techniczne, użytkowe i estetyczne wyrobu zmierzające do wprowadzenia go do obrotu. Opracowanie projektu inżynierskiego obejmuje projekty szczegółowe: konstrukcyjny, technologiczny oraz narzędzi/oprzyrządowania produkcyjnego. W ramach projektu inżynierskiego opracowana zostanie także metoda integracji systemu elektronicznego w końcowej formie produktu dla produkcji seryjnej. W oparciu o projekt wzorniczy Wykonawca wykona w pełni funkcjonalny i wysokiej jakości prototyp umożliwiający realizację badań klinicznych przez Zamawiajacego (5 sztuk). W oparciu o projekt inżynierski (dokumentację techniczną) Wykonawca wykona wysokiej jakości prototypy narzędzi/oprzyrządowania produkcyjnego umożliwiające weryfikację poprawności opracowanej dokumentacji technicznej poprzez wykonanie serii próbnej przy współpracy z wyspecjalizowanym podmiotem (w warunkach rzeczywistych). Projekt obejmuje włączenie końcowych użytkowników (w rozumieniu ostatecznych odbiorców produktów przedsiębiorstwa) w proces tworzenia nowego produktu i projektu wzorniczego poprzez ich udział w testowaniu, recenzowaniu, opiniowaniu, identyfikacji potrzeb w zakresie nowego prototypu wyrobu (badanie na grupie 10 osób). Włączenie końcowych użytkowników następuje w ramach usługi świadczonej przez Wykonawcę. Włączenie w proces tworzenia nowego produktu jego końcowych użytkowników ma na celu badanie odbioru rynku na rozwiązanie będące przedmiotem projektu oraz weryfikację przystosowania wyrobu dla pełnego zakresu wiekowego grupy docelowej. Zaprojektowany produkt będzie w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, a proces projektowania odbędzie się zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania. Projekt wzorniczy zapewni wygodne użytkowanie bez wysiłku. Opracowany wyrób będzie zgodny z wymaganiami stawianymi urządzeniom medycznym w klasie IIa (ustawa o wyrobach medycznych z 20.05.2010, Dz.U.Nr107, poz.679). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/230 Tue, 16 Jan 2018 22:01:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/230 <![CDATA[POSTĘPOWANIE OFERTOWE NA STANOWISKO TECHNOLOGA ZATRUDNIONEGO NA UMOWĘ ZLECENIE w związku z realizacją prac B+R dot. opracowania innowacyjnego technologicznego centrum kuźniczego, elastycznego pod względem produkcji, dedykowanego głównie dla motoryzacji i szeroko pojętego rozwoju rynku e-mobility.]]> Zapytanie ofertowe dot. zatrudnienia na umowę zlecenie Technologa, któremu powierzone zostaną zadania związane z realizacją prac B+R w związku z realizacją projektu związanego z opracowaniem innowacyjnego technologicznego centrum kuźniczego, elastycznego pod względem produkcji, dedykowanego głównie dla motoryzacji i szeroko pojętego rozwoju rynku e-mobility. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081531 Tue, 16 Jan 2018 15:31:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081531 <![CDATA[POSTĘPOWANIE OFERTOWE NA STANOWISKO KONSULTANTA NAUKOWEGO ZATRUDNIONEGO NA UMOWĘ ZLECENIE w związku z realizacją prac B+R dot. opracowania innowacyjnego technologicznego centrum kuźniczego, elastycznego pod względem produkcji, dedykowanego głównie dla motoryzacji i szeroko pojętego rozwoju rynku e-mobility.]]> Zapytanie ofertowe dot. zatrudnienia na umowę zlecenie Konsultanta naukowego, któremu powierzone zostaną zadania związane z realizacją prac B+R w związku z realizacją projektu związanego z opracowaniem innowacyjnego technologicznego centrum kuźniczego, elastycznego pod względem produkcji, dedykowanego głównie dla motoryzacji i szeroko pojętego rozwoju rynku e-mobility. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081528 Tue, 16 Jan 2018 15:26:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081528 <![CDATA[POSTĘPOWANIE OFERTOWE NA STANOWISKO KIEROWNIKA PROJEKTU ZATRUDNIONEGO NA UMOWĘ ZLECENIE w związku z realizacją prac B+R dot. opracowania innowacyjnego technologicznego centrum kuźniczego, elastycznego pod względem produkcji, dedykowanego głównie dla motoryzacji i szeroko pojętego rozwoju rynku e-mobility.]]> Zapytanie ofertowe dot. zatrudnienia na umowę zlecenie Kierownika projektu, któremu powierzone zostaną zadania związane z realizacją prac B+R w związku z realizacją projektu związanego z opracowaniem innowacyjnego technologicznego centrum kuźniczego, elastycznego pod względem produkcji, dedykowanego głównie dla motoryzacji i szeroko pojętego rozwoju rynku e-mobility. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081525 Tue, 16 Jan 2018 15:22:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081525 <![CDATA[Licencja na korzystanie z nowej technologii]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup innowacyjnej technologii w zakresie produkcji okien, w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej, która została zgłoszona do ochrony praw własności przemysłowej w postaci zgłoszenia patentowego nr P.414536 lub równoważny pt. „ Sposób wytwarzania okien z tworzywa sztucznego”. Technologia umożliwiająca produkcję stolarki otworowej PVC, czego efektem jest okno PCV o poprawionych parametrach technicznych, charakteryzujące się precyzją i estetyką wykonania oraz szeregiem atrybutów funkcjonalnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081392 Tue, 16 Jan 2018 11:58:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081392 <![CDATA[Badanie przedkliniczne serii pilotażowych do badań biorównoważności produktu o zmodyfikowanym uwalnianiu, iniekcja domięśniowa. Model zwierzęcy: świnia.]]> Badanie na zwierzętach mające na celu zbadanie farmakokinetyki leku o zmodyfikowanym uwalnianiu stosowanym u pacjentów ze schizofrenią w formie domięśniowej i porównanie parametrów farmakokinetycznych formulacji testowych z formulacją referencyjną na modelu świni domowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/216 Tue, 16 Jan 2018 08:03:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/216 <![CDATA[Zapytanie nr 1/2018 na usługi w zakresie wykonania badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, dotyczące opracowania nowej lub znacząco ulepszonej technologii cynkowania ogniowego]]> Przedmiotem zamówienia są następujące usługi: 1. Usługi w zakresie wykonania badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, dotyczące opracowania nowej lub znacząco ulepszonej technologii cynkowania ogniowego. Opracowanie innowacyjnej w stosunku do istniejących na rynku technologii procesu cynkowania ogniowego, której rezultatem będzie poprawa techniczno - użytkowa oraz wizualna powierzchni produktów – konstrukcji stalowych wykonanych z połączeń różnych gatunków stali (S235, S355). Opracowana technologia musi zapewniać spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 1461 „Powłoki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i żeliwne metodą zanurzeniową -- Wymagania i metody badań”. 2. Włączenie przez jednostkę naukową końcowych użytkowników w proces tworzenia nowej lub znacząco ulepszonej technologii (uwaga: proces włączenia końcowych użytkowników powinien być odzwierciedlony w opisie zadań oraz harmonogramie realizacji usługi w ramach oferty). Wszelkie koszty związane z wykonaniem badań ponosi Wykonawca. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/212 Mon, 15 Jan 2018 21:17:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/212 <![CDATA[Zapytanie ofertowe ŚCNTPL-Z/1/9-2018 w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa badawcza polegająca na opracowaniu linii technologicznej do wytwarzania lekkich preimpregnatów włóknistych]]> Przedmiot zamówienia składa się z: 1. Opracowania koncepcji linii technologicznej do wytwarzania lekkich preimprenatów włóknistych, obejmującego wykonanie dokumentacji projektowej linii technologicznej posiadającej wymagane przez Zamawiającego funkcjonalności. 2. Dostawy i wdrożenia modułów linii technologicznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081158 Mon, 15 Jan 2018 15:37:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081158 <![CDATA[W związku z planowanym ubieganiem się o przyznanie dofinansowania projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 1.2.2 Projekty B+R Przedsiębiorstw, Numer naboru: RPLD.01.02.02-IP.02-10-030/17, Firma NVT Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert dotyczących wyboru wykonawcy prac badawczo - rozwojowych na potrzeby realizacji projektu. Zamawiający jest podmiotem niezobowiązanym do stosowania ustawy PZP. Niniejsze postępowanie przeprowadzone jest zgodnie z Zasadą Konkurencyjności, której obowiązek stosowania wynika z „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, europejskiego Funduszu Społecznego oraz funduszu Spójności na lata 2014-2010”.]]> Projekt ma na celu opracowanie innowacyjnego systemu zautomatyzowanej kontroli mikrobiologicznej wyrobów kosmetycznych, poprzez realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych. Rozwiązanie będzie obejmować autorskie algorytmy wykorzystującego mechanizmy uczenia maszynowego oparte o optyczną akwizycję obrazu i komputerową detekcję sygnałów obecności mikroorganizmów tj. bakterii, grzybów (pleśni) i drożdży w próbkach produktów przemysłu kosmetycznego. Głównym wyzwaniem postawionym przed zespołem badawczym będzie opracowanie prototypu systemu detekcji mikroorganizmów w warunkach laboratoryjnych, który będzie automatyczne udzielać odpowiedzi na pytanie: czy w badanej próbce znajdują się mikroorganizmy takiej jak: grzyby, bakterie, drożdże oraz wyznaczać będzie ich ilość. Zagadnienia technologiczne do rozwiązania są dwojakie, tj. dotyczą znalezienia skutecznej metody znakowania (np. wybarwiania) mikroorganizmów z próbek wyrobów kosmetycznych, tak aby system rozpoznawania obrazu mógł identyfikować mikroorganizmy na podstawie obrazu pozyskanego z prostego układu optycznego (mikroskop optyczny wyposażony w kamerę) z wykorzystaniem inteligentnych algorytmów i bazy wzorców. Zagadnienia badawcze będą także obejmować zagadnienia sztucznej inteligencji, przetwarzania i rozpoznawania obrazów oraz wielkiej ilości danych (Big Data) w celu wypracowania algorytmów, które zastąpią żywego diagnostę w laboratorium – „automatem” w celu rozpoznawania i wyszukiwania śladów obecności mikroorganizmów oraz ich zliczania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/202 Mon, 15 Jan 2018 13:25:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/202 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Z dnia 15.01.2018r na realizację proinnowacyjnej usługi badawczo rozwojowej dla przedsiębiorstwa Izilife Sp. z o.o.]]> Innowacyjny modułowy system zarządzania, obsługi przepływu i stymulacji cieplnej w domach, mieszkaniach, budynkach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/194 Mon, 15 Jan 2018 10:21:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/194 <![CDATA[Zapytanie ofertowe numer 1 Z dnia 15.01.2018r. na realizację proinnowacyjnej usługi badawczo rozwojowej dla przedsiębiorstwa Nevt sp. z o.o.]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu Autonomicznego Modułu Diagnostyki Samochodowej wraz z oprogramowaniem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/191 Mon, 15 Jan 2018 09:52:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/191 <![CDATA[Zamówienie na usługi B+R]]> Prace będą obejmować w szczególności: - analizę stanu aktualnie dostępnych rozwiązań - wstępną analizę funkcjonalności - budowę bazy danych propozycja rozwiązań technicznych - budowa algorytmów - testowanie prototypu z wykorzystaniem użytkowników końcowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081022 Mon, 15 Jan 2018 09:22:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081022 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 01/2018/MWK na usługę ekspercką przygotowania narzędzi badawczych i opracowania raportów z przeprowadzonych konsultacji społecznych, w ramach projektu „Administracja centralna na rzecz Konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami. Monitoring wdrażania”]]> Przedmiotem niniejszego zapytania jest wykonanie usługi przygotowania narzędzi badawczych do konsultacji społecznych i opracowania raportów z przeprowadzonych konsultacji społecznych w zakresie realizacji postanowień Konwencji przez instytucje administracji centralnej. Łączny przewidywany czas zaangażowania w zadanie to 200 godzin w okresie od stycznia 2018 r. do 31 października 2018 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080846 Fri, 12 Jan 2018 17:25:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080846 <![CDATA[Zapytanie ofertowe z dnia 12.01.2018r. na realizację proinnowacyjnej usługi badawczo rozwojowej dla przedsiębiorstwa DWSport Dariusz Wiśniowski.]]> W Wyniku realizacji niniejszego zamówienia pragniemy wyłonić Wykonawcę usługi Badawczo-Rozwojowej w ramach, której powstanie prototyp inteligentnego i programowalnego urządzenia/przystawki/modułu odpowiadającej naszym potrzebom i w pełni integrującej się z naszą platformą IPH. Z założenia moduł ma być elektronicznym konwerterem wspomagającym i wspierającym funkcjonalność naszego systemu sprzedaży internetowej eCommerce o dodatkowe funkcje, których samo oprogramowanie IPH nie jest w stanie zrealizować. Głównym zamierzeniem jest możliwość: - integracji modułu z wykorzystaniem komunikacji WiFi, Bluetooth, Ethernet, LPT, COM3 czy też innego protokołu/złącza komunikacyjnego z urządzeniem zewnętrznym np. czytnikiem, skanerem czy też drukarką fiskalną, drukarką etykiet etc. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/179 Fri, 12 Jan 2018 16:37:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/179 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018 - Koszty wdrożenia zakupionej technologii tj. zlecenie budowy maszyny wykorzystującej zakupioną technologię oraz zlecenie wytworzenia kokili, która umożliwi odlanie testowych produktów do weryfikacji parametrów - 1 szt.]]> Wdrożenie technologii będzie polegało na zleceniu budowy maszyny kokilowej i kokili wraz z instalacją i przygotowaniem do produkcji Kokilarka będzie służyć do odlewania kół aluminiowych o autorskiej strukturze. Kokilarka dostarczona powinna być razem ze sterowaniem, napędami, agregatem hydraulicznym. Dostawa i instalacja zostaną zawarte w cenie wykonania usługi. Wymagane parametry urządzenia: - system przymykania formy pionowy - oczekiwana wielkość form od 500x400 mm do 1000x1000 mm - wypychacze w płytach co najmniej 4 sztuki - możliwość programowania cykli pracy (zwierania płyt, oczekiwania na zalanie) - Kokilarka dostosowana do chłodzenia wodą lub powietrzem Szczegółowe dane niezbędne do przygotowania oferty zostały zawarte w dokumencie o nazwie „Opis technologii odlewniczej bazującej na metodzie kokilowej”, który stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080541 Fri, 12 Jan 2018 16:20:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080541 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na usługi prac analitycznych]]> Przedmiotem zamówienia są usługi prac analitycznych świadczone na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie) na rzecz Projektu pt. „Teledetekcyjne metody pomiaru wielkości i przyczyny uszkodzeń roślin” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080661 Fri, 12 Jan 2018 14:39:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080661 <![CDATA[Usługa polegająca na doradztwie w zakresie wejścia na rynki perspektywiczne – USA – analiza rynku docelowego wraz z analizą konkurencji]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na doradztwie w zakresie wejścia na rynki perspektywiczne – USA – analiza rynku docelowego wraz z analizą konkurencji oraz 3 h (1 h = 60 min) indywidualnego doradztwa w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Go To Brand, Działania 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go To Brand. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080782 Fri, 12 Jan 2018 14:07:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1080782 <![CDATA[Opracowanie technologii mechatronicznej platformy inteligentnego zabezpieczenia rowerowego]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu technologii mechatronicznej platformy inteligentnego zabezpieczenia rowerowego złożonej z części wykonawczej oraz aplikacji mobilnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/175 Fri, 12 Jan 2018 13:50:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/175