Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi badawcze https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sun, 22 Jul 2018 09:13:11 +0200 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na usługi badawczo-rozwojowe w ramach projektu „Opracowanie oraz badania innowacyjnego typoszeregu pomp zatapialnych z integralnym systemem chłodzenia” Zadanie 1 - Badania nad opracowaniem trzech hydraulik pomp]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi badawczo-rozwojowej w ramach projektu „Opracowanie oraz badania innowacyjnego typoszeregu pomp zatapialnych z integralnym systemem chłodzenia” Zadanie 1 - Badania nad opracowaniem trzech hydraulik pomp https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126800 Fri, 20 Jul 2018 23:40:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126800 <![CDATA[Opracowanie technologii oczyszczania oraz zagospodarowania poeksloatacyjnego tłucznia kolejowego jako materiału dla budownictwa i dla infrastruktury drogowej]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo-rozwojowa polegająca na opracowaniu technologii oczyszczania oraz zagospodarowania poeksloatacyjnego tłucznia kolejowego jako materiału dla budownictwa i dla infrastruktury drogowej. Cechy produktu: 1. Oczyszczony z WWA i ropopochodnych poeksploatcyjny tłuczeń kolejowy, 2. Proces oczyszczenia ścieków i osadu powstałego po procesie mycia tłucznia, 3. Wykorzystanie ścieków oczyszczonych do powtórnego wykorzystania w procesie oczyszczania tłucznia, 4. Określenie właściwości mechanicznych tłucznia; trwałość; uziarnienie; oznaczenie kształtu ziarna; klasyfikacja kruszywa grubego z recyclingu; badanie możliwości zastosowania tłucznia po oczyszczeniu bez obróbki do betonów zwykłych, betonów masywnych, podbudów drogowych, 5. Ogólne założenia projektowe mobilnej instalacji do oczyszczania poeksploatacyjnego tłucznia kolejowego opracowane przez zespół naukowy. Badania fizykochemiczne ścieków i osadu po myciu tłucznia oraz badanie stopnia oczyszczania ścieków i osadów uzyskanych z prototypowej instalacji, 6. Zaproponowana technologia powinna wpisywać się w gospodarkę o zrównoważonym rozwoju oraz w technologię bezodpadową. Zakres prac: 1. Badania laboratoryjne nad opracowaniem technologii oczyszczania tłucznia kolejowego oraz możliwością wykorzystania go jako materiału dla budownictwa i dla infrastruktury drogowej: a. wybór lokalizacji punktów poboru reprezentatywnych próbek tłucznia; b. określenie ogólnych warunków jakie powinna spełniać technologia oczyszczania i wykorzystania tłucznia; c. identyfikacja zanieczyszczeń tłucznia; dobór składu roztworów myjących i określenie ich efektywności; Badania składu fizykochemicznego ścieków i osadu po myciu tłucznia; opracowanie koncepcji technologicznej mycia tłucznia oraz oczyszczania ścieków i osadów po myciu tłucznia; d. badanie kruszyw po oczyszczeniu (właściwości mechaniczne; trwałość; uziarnienie; oznaczenie kształtu ziarna; klasyfikacja kruszywa grubego z recyclingu); badanie możliwości zastosowania kruszywa po oczyszczeniu bez obróbki do betonów zwykłych, betonów masywnych, podbudów drogowych; e. badanie możliwości zastosowania kruszywa po oczyszczeniu bez obróbki do betonów zwykłych, betonów masywnych, podbudów drogowych; badania trwałościowe betonów z użyciem przebadanych kruszyw; 2. Badania modelowe nad opracowaniem technologii zagospodarowania poeksploatacyjnego tłucznia kolejowego: a. test mycia tłucznia oraz oczyszczania ścieków i osadów po myciu tłucznia zaproponowanymi technologiami; b. opracowanie wariantowej receptury środków do oczyszczania tłucznia; c. opracowanie w skali laboratoryjnej technologii oczyszczania tłucznia; d. ostateczna weryfikacja składu ścieków i osadów oraz ścieków i osadów oczyszczonych; e. koncepcja technologiczna oczyszczania i wykorzystania tłucznia. 3. Opracowanie w ramach projektu: a. mobilnej instalacji do oczyszczania poeksploatacyjnego tłucznia kolejowego opracowane przez zespół naukowy b. zastosowania kruszywa po oczyszczeniu bez obróbki do betonów zwykłych, betonów masywnych, podbudów drogowych; badania trwałościowe betonów z użyciem przebadanych kruszyw; c. zaproponowana technologia powinna wpisywać się w gospodarkę o zrównoważonym rozwoju oraz w technologię bezodpadową. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/7025 Fri, 20 Jul 2018 20:41:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/7025 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 01/2018 - Realizacja usług (projektowych) związanych z pracami rozwojowymi i przemysłowymi w zakresie wsparcia merytorycznego w pracach związanych z opracowaniem oprogramowania i urządzeń (kasownik oraz biletomat)]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług (projektowych) związanych z pracami rozwojowymi i przemysłowymi w zakresie wsparcia merytorycznego w pracach związanych z opracowaniem oprogramowania i urządzeń (kasownik oraz biletomat). Zamówienie dotyczy usług obejmujących: • przygotowywanie koncepcji funkcjonalnych urządzeń z elementami oprogramowania firmware, oprogramowania systemowego i użytkowego, • przygotowywanie rozwiązań z zasadniczymi dyrektywami unijnymi nowego globalnego podejścia oraz zgodnych z certyfikatami kolejowymi, • umiejętność oszacowywania kosztów prototypowych i produkcyjnych, • wyszukiwanie i analizę danych technicznych oraz dobór komponentów, • wykonywanie dokumentacji prototypowej i wykonawczej w zakresie hardware, firmware i software, • montaż, uruchamianie i testowanie prototypów, • wykonywanie oprogramowania testowego i produkcyjnego, • prowadzenie nadzoru i kontroli procesów technologicznych, • doskonalenie procesu technologicznego, projektowanie i wykonanie przyrządów produkcyjnych. Powyższe usługi stanowią część projektu badawczo-rozwojowego Zamawiającego, którego rezultatem będzie opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych generycznego systemu inteligentnej obsługi i poboru opłat w publicznym transporcie zbiorowym dla ruchu aglomeracyjnego i międzymiastowego w koncepcji „Smart Cities” w Polsce. Przedmiot zamówienia obejmuje przeniesienie całości majątkowych praw autorskich do wszystkich utworów stworzonych w związku z wykonywaniem zamówienia na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zaangażowanie Wykonawcy w realizację w/w zadań przewidziane jest na poziomie max. ok. 80 godzin miesięcznie, łącznie ok. 960 godzin. W okresie realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do przekazywania sprawozdań z wykonywanych usług badawczych sporządzanych w ciągu 10 dni od zakończenia miesiąca, w którym realizowane były usługi. Sprawozdania będą zawierały podsumowanie prac wykonywanych w ramach danego miesiąca. Akceptacja Zamawiającego będzie stanowiła podstawę do rozliczenia wykonanych usług. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 3. Zamówienie jest planowane do realizacji w związku z Projektem, o którego dofinansowanie Zamawiający ubiega się w ramach I osi priorytetowej, 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/7014 Fri, 20 Jul 2018 19:17:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/7014 <![CDATA[Specjalista d/s łączenia kolagenu z tlenkiem grafenu]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez specjalistę, na stanowisku Specjalista d/s łączenia kolagenu z tlenkiem grafenu, w Projekcie „Innowacyjne kolagenowo-grafenowe opatrunki medyczne COLGO do leczenia ran ostrych i przewlekłych”, w ramach Umowy nr POIR 1.01.01-00-0293/17-00, w wymiarze czasowym 80 godzin miesięcznie przez 11 miesięcy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126358 Fri, 20 Jul 2018 17:51:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126358 <![CDATA[Specjalista na stanowisku laborant]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez specjalistę, na stanowisku Laborant, w projekcie „Innowacyjne kolagenowo-grafenowe opatrunki medyczne COLGO do leczenia ran ostrych i przewlekłych”, w ramach Umowy nr POIR 1.01.01-00-0293/17-00, w wymiarze czasowym 50 godzin miesięcznie przez 7 miesięcy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126362 Fri, 20 Jul 2018 17:51:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126362 <![CDATA[zakup przez Zamawiającego usług proinnowacyjnych – usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia KE nr 651/2014 oznaczających doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone, świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), tj. akredytowane lub zgłoszone do akredytacji ośrodki innowacji, w przedsiębiorstwie Zamawiającego.]]> Przedmiotem Zamówienia jest zakup przez Zamawiającego usług proinnowacyjnych – usług doradczych w zakresie innowacji w rozumieniu art. 2 pkt 94 rozporządzenia KE nr 651/2014 oznaczających doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone, świadczonych przez Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), tj. akredytowane lub zgłoszone do akredytacji ośrodki innowacji, w przedsiębiorstwie Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/7002 Fri, 20 Jul 2018 15:56:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/7002 <![CDATA[Inwentaryzacja i analiza potrzeb bociana białego]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu zadanie realizowanego w ramach projektu RPZP.04.04.00-32-A001/17 „ Wzmacnianie ochrony bociana białego i nietoperzy oraz realizacja zadań czynnej ochrony w rezerwatach przyrody na obszarach parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego”. Obszarem realizacji zadania jest 6 parków krajobrazowych województwa zachodniopomorskiego: • Iński Park Krajobrazowy z otuliną obejmujący gminy: Chociwel , Dobrzany, Ińsko, Węgorzyno, Suchań, Dobra (Nowogardzka); • Drawski Park Krajobrazowy z otuliną obejmujący gminy: Barwice Borne Sulinowo, Połczyn-Zdrój, Czaplinek, Ostrowice, Złocieniec; • Park Krajobrazowy Dolina Dolnej Odry z otuliną obejmujący gminy: Gryfino, Widuchowa, Kołbaskowo, Miasto Szczecin; • Cedyński Park Krajobrazowy z otuliną obejmujący gminy: Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń, Widuchowa, Trzcińsko-Zdrój; • Szczeciński Park Krajobrazowy „Puszcza Bukowa” z otuliną obejmujący gminy: Gryfino, Stare Czarnowo, Miasto Szczecin, Kobylanka, Bielice; • Park Krajobrazowy Ujście Warty obejmujący gminę: Boleszkowice; Na zamówienie składać się będą następujące czynności: • badania kameralne – analiza danych dostępnych w inwentaryzacjach przyrodniczych, w artykułach, opracowaniach i raportach przyrodniczych oraz analiza danych własnych lub niepublikowanych; • wizje lokalne w sezonie lęgowym 2018 – sierpień 2018; • sprawdzanie wielkości, liczebności i stanu gniazd bociana białego, wskazanie zagrożeń lęgowych w związku ze stanem gniazd oraz zaproponowanie niezbędnych do podjęcia działań ochrony czynnej; • zapisywanie położenia wykrytych gniazd bociana białego w postaci punktów GPS na mapie; • wykonanie co najmniej 50 zdjęć dokumentacyjnych dobrej jakości minimum 150 dpi; • wskazanie od 50 do 100 miejsc, gdzie konieczny będzie montaż nowych platform lub wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych; • monitoring powykonawczy zastosowanych działań ochrony bociana białego; https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6997 Fri, 20 Jul 2018 15:31:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6997 <![CDATA[Wybór kandydatów na stanowisko projektanta układów napędowych (4 osoby)]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór kandydatów na stanowisko projektanta układów napędowych (4 osoby) Zakres obowiązków: 1. Opracowanie koncepcji turbośruby pełniącej funkcję pędnika okrętowego lub mikroturbiny wodnej napędzającej generator elektryczny; 2. Wykonanie projektu zespołu turbośruby wraz z optymalizacją geometrii łopat (analiza CFD); 3. Numeryczne wyznaczanie charakterystyk turbośruby w zakresie pracy jako pędnik lub jako turbina napędzająca generator elektryczny; 4. Koncepcja, projekt stanowiska badawczego demonstratora wraz z układami pomiarowymi; 5. Nadzór nad wykonaniem i uruchomieniem stanowiska badawczego, 6. Współudział i nadzór nad badaniami eksperymentalnymi z demonstratorem; 7. Opracowanie wytycznych projektowych napędu w skali rzeczywistej Rodzaj umowy: umowa zlecenie. Zamawiający planuje zatrudnić wybranych kandydatów w wymiarze czasu pracy 35 godzin miesięcznie. Okres zatrudnienia podany jest w punkcie „harmonogram realizacji zamówienia”. Zamawiający przewiduje rozliczenia miesięczne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6993 Fri, 20 Jul 2018 15:18:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6993 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 10/POIR/1.1.1/2018 na wykonanie usługi opracowania dwóch prototypów urządzenia do normotermicznej perfuzji organów wraz z układem sterowania]]> Zamówienie dotyczy wykonania usługi opracowania dwóch prototypów urządzenia do normotermicznej perfuzji organów wraz z układem sterowania, w celu realizacji projektu dofinansowanego w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126699 Fri, 20 Jul 2018 14:46:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126699 <![CDATA[Usługa przeprowadzenia badań – walidacji wyników.]]> Przedmiot zamówienia obejmuje usługi związane z walidacją opracowanych przez Beneficjenta metod analitycznych w celu potwierdzenia prawidłowości i skuteczności opracowanych zestawów. Walidacja metody ze strony Wykonawcy służy potwierdzeniu wiarygodności i powtarzalności wyników oznaczenia chromatograficznych zestawów odczynnikowych, służących do oznaczeń ilościowych oraz jakościowych identyfikacji szeregu leków. Badania winny zostać przeprowadzone pod kątem następujących parametrów walidacji:  Specyficzność/selektywność,  powtarzalność,  precyzja pośrednia.  odtwarzalność,  dokładność,  liniowość,  odzysk,  zakres metody, odporność,  przeniesienie próbki,  stabilność roztworów wzorcowych i badanych,  granica wykrywalności,  granica oznaczalności. Walidacja winna zostać przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi wytycznymi EMA 2011, FDA 2013, ICH 2015 oraz ISO 17025 (2005). Zakres przedniotowy: Część 1 – metody oznaczania leków cytostatycznych (5’-fluorouracyl, winblastyna, winkrystyna, winorelbina, karmustyna, lomustyna, fotemustyna, metotreksat, cytarabina, gemcytabina) Część 2 – metody oznaczania leków kardiologicznych (acebutolol, amiodaron, atenolol, bisoprolol, dronedaron, debutylodronedaron, diltiazem, dizopiramid, dronedaron, flekainid, flunaryzyna, gallopamil, lidokaina, metoprolol, prokainamid, propafenon, propranolol, satolol, werapamil) Część 3 – metody oznaczania leków przeciwpadaczkowych oraz ich metabolitów (10-OH-karbazepina, epoksyd karbamazepiny, etosuksymid, felbamat, fenobarbital, fenytoina, gabapentyna, karbamazepina, lakozamid, lamotrygina, lewetyracetam, okskarbazepina, pregabalina, prymidon, rufinamid, sultiam, tiagabina, wigabatryna, normetasuksymid, styrypentol) Część 4 – metody oznaczania leków przeciwdepresyjnych (amitryptylina, dezypramina, doksepina, imipramina, klomipramina, maprotylina, nordoksepina, norklomipramina, nortryptylina, trimipramina, citalopram, demetylocitalopram demetylofluoksetyna, demetylosertralina, demetylowenlafaksyna, duloksetyna, fluoksetyna, fluwoksamina, mianseryna, mirtazapina, paroksetyna, reboksetyna, sertralina, trazodon, wenlafaksyna) Badania winny zakończyć się opracowaniem raportu podsumowującego walidację poszczególnych metod. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126663 Fri, 20 Jul 2018 14:11:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126663 <![CDATA[Zaangażowanie konsultanta naukowego]]> Przedmiotem zamówienia jest zaangażowanie w formie umowy zlecenia eksperta z zakresu produkcji furfualu i alkoholu tetrahydrofurfuralowego, katalizy chemicznej i produkcji węgli aktywnych jako konsultanta naukowego w projekcie badawczo-rozwojowym. Celem projektu, którego elementem jest zatrudnienie eksperta będące przedmiotem niniejszego postępowania, jest opracowanie jednomodułowej mobilnej instalacji do wytwarzania i przerobu furfuralu w miejscu generowania bioodpadów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6971 Fri, 20 Jul 2018 13:54:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6971 <![CDATA[Opracowanie rozwiązania sprzętowego do celów kompleksowej rejestracji obrazu termograficznego z funkcją pomiarową, mapującego rozkład izoterm na powierzchni badanego pola skórnego do celów obrazowania wyników skórnych testów alergicznych in vivo w podczerwieni do wykorzystania w systemie obrazowania zawierającym ciekłokrystaliczne folie termograficzne]]> Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje badania przemysłowe obejmujące opracowanie inżynierskiego rozwiązania sprzętowego do akwizycji obrazu termowizyjnego w zakresie podczerwieni z funkcją pomiarową, mapującego rozkład izoterm na powierzchni badanego pola skórnego, do dalszego zastosowania do celów obrazowania wyników skórnych testów alergicznych in vivo w paśmie podczerwieni sprzężonego z kamerą pracującą w widmie światła widzialnego, w szczególności pod kątem wykorzystania w systemie obrazowania zawierającym ciekłokrystaliczne folie termograficzne w ramach Projektu nr POIR.01.01.01-00-0162/15 pn. „FIRIMAS – Rozwiązanie dla funkcjonalnego obrazowania w podczerwieni skórnej odpowiedzi alergicznej” w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126638 Fri, 20 Jul 2018 13:45:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126638 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie usługi badawczej na potrzeby OZE 11 Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii uzdatniania biomasy w celu poprawy parametrów paliwa i zwiększenia możliwości wykorzystania biomasy”]]> 1Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie usługi badawczej na potrzeby OZE 11 Sp. z o.o. do realizacji projektu pt. „Opracowanie innowacyjnej technologii uzdatniania biomasy w celu poprawy parametrów paliwa i zwiększenia możliwości wykorzystania biomasy”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój numer poddziałania 01.02.00 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6964 Fri, 20 Jul 2018 12:47:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6964 <![CDATA[Zapytanie nr 1/2018/1.2]]> Zgodnie z załacznikiem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6959 Fri, 20 Jul 2018 12:08:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6959 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi badawczo-rozwojowej polegającej na opracowaniu naturalnych receptur odręcznego wytwarzania świeżych produktów kosmetycznych z użyciem płatków owsianych oraz odpadów gorzelnianych w związku z projektem, który będzie realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I”, Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw”, Podziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”. Usługa powinna obejmować włączenie użytkowników końcowych w proces tworzenia naturalnych świeżych receptur poprzez ich udział w testowaniu, recenzowaniu, opiniowaniu.]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa badawcza polegająca na stworzeniu naturalnych receptur odręcznego wytwarzania produktów kosmetycznych z użyciem otrębów oraz odpadów gorzelnianych. 1. Opracowanie baz kosmetycznych do których dodawane będą: • Otręby • Odpady gorzelniane: piwne, whisky tworząc naturalne produkty pielęgnacyjne: • macerat, • masło do ciała, • peeling do ciała • balsam do ciała, • maska do ciała, Dodatkowo peeling do ciała - zawierał będzie odpady produkcyjne wykorzystane przy produkcji whisky 2. Sporządzenie receptur produktów kosmetycznych na bazie płatków owsianych i odpadów gorzelnianych, które odręcznie będą przyrządzane w gabinecie bezpośrednio przed zabiegiem. 3. Opracowanie procedur stosowania zabiegów kosmetycznych przez określenie wskazań i przeciwwskazań przeprowadzenia czynności pielęgnacyjnych. Ustalenie długości trwania zabiegu, określenie powtarzalności zabiegów oraz efektów ich stosowania, 4. Przygotowanie próbek i przeprowadzenie badań sensorycznych, opis wyników badań sensorycznych. 5. Raport z przeprowadzonych badań - uwzględniający wyniki poszczególnych etapów badawczych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6950 Fri, 20 Jul 2018 11:37:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6950 <![CDATA[Elektryk]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy realizującego usługę w zakresie: - produkcji i montażu prototypowych wiązek elektrycznych do pojazdów, - pomiaru instalacji elektrycznej oraz przeprowadzania testów instalacji do pojazdów elektrycznych, - montażu i wymiany części do prototypu pojazdu elektrycznego. Zamówienie będzie realizowane na podstawie umowy zlecenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6799 Fri, 20 Jul 2018 10:48:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6799 <![CDATA[Opracowanie rozwiązania sprzętowego do celów kompleksowej rejestracji obrazu termograficznego z funkcją pomiarową, mapującego rozkład izoterm na powierzchni badanego pola skórnego do celów obrazowania wyników skórnych testów alergicznych in vivo w podczerwieni do wykorzystania w systemie obrazowania zawierającym ciekłokrystaliczne folie termograficzne]]> Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje badania przemysłowe obejmujące opracowanie inżynierskiego rozwiązania sprzętowego do akwizycji obrazu termowizyjnego w zakresie podczerwieni z funkcją pomiarową, mapującego rozkład izoterm na powierzchni badanego pola skórnego, do dalszego zastosowania do celów obrazowania wyników skórnych testów alergicznych in vivo w paśmie podczerwieni sprzężonego z kamerą pracującą w widmie światła widzialnego, w szczególności pod kątem wykorzystania w systemie obrazowania zawierającym ciekłokrystaliczne folie termograficzne w ramach Projektu nr POIR.01.01.01-00-0162/15 pn. „FIRIMAS – Rozwiązanie dla funkcjonalnego obrazowania w podczerwieni skórnej odpowiedzi alergicznej” w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126532 Fri, 20 Jul 2018 10:33:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126532 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2018 na wykonanie prac badawczo-rozwojowych]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac badawczo-rozwojowych polegających na modelowaniu i symulacjach testów laboratoryjnych oraz testów złożowych i prognozowaniu zastosowania technologii intensyfikacji wydobycia ropy naftowej na bazie innowacyjnej w skali światowej polifrakcyjnej nanoemulsji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126516 Fri, 20 Jul 2018 09:17:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126516 <![CDATA[Wykonywanie usługi związanej z pełnieniem funkcji eksperta metodologicznego grupy zawodów]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie w ramach projektu, jako ekspert metodologiczny grup zawodów (CPV 73200000-4 Usługi doradcze w zakresie badań i rozwoju), w tym udziału w pracach nad dostosowaniem metodologii opracowania informacji o zawodach w stosunku do metodologii tworzenia standardów kompetencji zawodowych. Termin realizacji zamówienia: 27.07.2018 - 30.06.2019 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125900 Thu, 19 Jul 2018 23:53:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125900 <![CDATA[System śledzenia znaczników]]> Przedmiotem zamówienia jest weryfikacja dokładności położenia znaczników. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126387 Thu, 19 Jul 2018 23:42:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126387 <![CDATA[Zlecenie prac badawczych w następującym zakresie: 1. Analiza wykorzystania instalacji hybrydowej PV (instalacja fotowoltaiczna) + MEWi (mała elektrownia wiatrowa) + MEW (mała elektrownia wodna) do zasilania domu pływającego na wodzie w energię elektryczną. 2. Analiza możliwości integracji systemu grzewczego/klimatyzacyjnego – pompa ciepła (PC) zasilana energetycznie innym układem OZE: PC + PV, PC+MEWi, PC+MEW, PC +PV+MEWi+MEW 3. Weryfikacja integracji systemów OZE z konstrukcją domu na wodzie pod względem efektywności energetycznej. 4. Opracowanie zestawu podzespołów systemu wytwarzania energii elektrycznej i jej magazynowania oraz układu grzewczo-klimatyzacyjnego 5. Opracowanie systemu monitorowania czynnego]]> Zlecenie będzie obejmować następujące czynności: Analiza wykorzystania instalacji hybrydowej PV (instalacja fotowoltaiczna) + MEWi (mała elektrownia wiatrowa) + MEW (mała elektrownia wodna) do zasilania domu pływającego na wodzie w energię elektryczną. Optymalizacja w zakresie rodzaju technologii: PV, MEWi i MEW. Optymalizacja w zakresie wykorzystania układu hybrydowego MEWi + MEW + PV. Optymalizacja doboru systemu magazynowania energii elektrycznej. Analiza możliwości monitorowania czynnymi układami wytwarzania i magazynowania energii. Weryfikacja integracji systemów OZE z konstrukcją domu na wodzie. Weryfikacja efektywności energetycznej poszczególnych elementów systemu jako całości. Opracowanie zestawu podzespołów systemu wytwarzania energii elektrycznej i jej magazynowania Propozycja systemu monitorowania czynnego - projekt systemu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6912 Thu, 19 Jul 2018 22:59:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6912 <![CDATA[Zapewnienie dostępu do laboratorium wraz infrastrukturą badawczą do wykonania analiz fizyko-chemicznych, bakteriologicznych i biologicznych wody i ścieków dla jednostki pływającej.]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie dostępu do laboratorium wraz z infrastrukturą badawczą umożliwiające wykonanie specjalistycznych badań następujących analiz: temperatury, odczynu (PH), przewodnictwa, barwy, mętności, BZT, ChZT, utlenialności, zasadowości, twardości, zawartości tlenu rozpuszczonego, fosforu ogólnego, fosforanów, azotu ogólnego, jonu amonowego, azotanów, azotynów, chlorków, chloru wolnego, dwutlenku węgla, żelaza, manganu, siarczanów, metali ciężkich (nikiel, miedź, cynk, ołów, kadm, kobalt, rtęć, arsen), analizy bakteriologicznej wody i ścieków oraz analizy biologicznej ścieków i osadów ściekowych. Laboratorium musi umożliwić jednoczesne przebywanie minimum 4 osób oraz być zlokalizowane w odległości nie większej niż 40 km od Bydgoszczy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6914 Thu, 19 Jul 2018 22:58:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6914 <![CDATA[Zlecenie prac badawczych w zakresie opracowania technologii dedykowanych jednostce pływającej obejmujących: stację uzdatniania wody oraz technologię oczyszczania ścieków powstałych na jednostce z możliwością częściowego zamknięcia obiegu ścieków oczyszczonych do spłukiwania toalet.]]> Prace badawcze w zakresie opracowania technologii dedykowanych jednostce pływającej obejmujących: stację uzdatniania wody oraz technologię oczyszczania ścieków powstałych na jednostce z możliwością częściowego zamknięcia obiegu ścieków oczyszczonych do spłukiwania toalet. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6905 Thu, 19 Jul 2018 22:06:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6905 <![CDATA[Badania analityczne pozwalające na weryfikację założeń możliwych do zastosowania technologii i jej podsystemów poprzez zdiagnozowane warunki infrastrukturalne i środowiskowe oraz rekomendację rozwiązań dla zestawów pogłębiarskich nowej generacji, na przykładzie istniejących warunków hydrotechnicznych szlaku jakim jest Odrzańska Droga Wodna (E-30)]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług badawczych na etapie badań przemysłowych w zakresie badań analitycznych pozwalających na weryfikację założeń możliwych do zastosowania technologii i jej podsystemów poprzez zdiagnozowane warunki infrastrukturalne i środowiskowe oraz rekomendację rozwiązań dla zestawów pogłębiarskich nowej generacji, na przykładzie istniejących warunków hydrotechnicznych szlaku jakim jest Odrzańska Droga Wodna (E-30) Cel badawczy: potwierdzenie przewidywań naukowych wybranych elementów technologii (komponentów, które nie były jeszcze nigdy zintegrowane w całość jak: konstrukcja modułowa o gabarytach przystosowanych do transportu kontenerowego, alternatywne systemy odprowadzania urobku w jednej pogłębiarce, monitoring rejonu prowadzonych prac pogłębiarskich, nowoczesny systemem kotwienia roboczego, hybrydowy napęd pompy gruntowej). Na przykładzie istniejących warunków hydrotechnicznych szlaku jakim jest Odrzańska Droga Wodna (E-30), która jedynie częściowo jest uregulowana, Wnioskodawca powinien zdiagnozować wszystkie możliwe problemy infrastrukturalne i uwarunkowania środowiskowe w zakresie prac regulacyjnych występujących na drogach wodnych oraz opracować rekomendacje do dalszych prac badawczych. W tym etapie rozwoju technologii rozpoczyna się proces badawczo-rozwojowy, obejmujący studia analityczne które powinny potwierdzić pomysły / koncepcje sformułowane przez Zamawiającego. Diagnoza problemów infrastrukturalnych i uwarunkowań środowiskowych w zakresie prac regulacyjnych występujących na drogach wodnych pozwoli na weryfikację założeń niezbędnych do opracowania koncepcji możliwych do zastosowania technologii i podstawowych jej podsystemów w optymalnym systemie regulacji dróg wodnych. W wyniku prac zostaną określone: kluczowe elementy składowe technologii budowy zestawów pogłębiarskich nowej generacji, oczekiwane parametry techniczne i sposób ich mierzenia podczas demonstracji półtechnicznych, przewidywane warunki pracy (operacyjne), wskaźniki finansowe, ścieżki dalszego rozwoju technologii. Koniecznym jest przeprowadzenie badań w zakresie: - analizy warunków hydrotechnicznych pod kątem geometrii cieków wodnych; - analizy ograniczeń panujących na szlakach wodnych występujących przy pracach pogłębiarskich; - analizy konstrukcji modułowej oraz schematy rozkładania i składania zestawu wraz z symulacją (systemy rozkładania, składania, projekt mechanizmów dedykowanych, analiza niezawodności); - analizy kluczowych elementów składowych technologii budowy zestawów pogłębiarskich nowej generacji. Na podstawie powyższego Wykonawca powinien określić optymalne parametry innowacyjnego zestawu pogłębiarskiego oraz parametry jego pracy (wydajność pracy, szybkość składania i rozkładania, niezawodność). Wyniki badań będą analizowane przez Zamawiającego pod kątem wyznaczenia najlepszych parametrów i właściwości związanych z parametrami dla stworzenia nowej generacji zestawów pogłębiarskich. Dopuszcza się przeprowadzenie niezbędnych modyfikacji zaplanowanych założeń i zastosowania dodatkowych technologii w celu optymalizacji w trakcie prowadzenia badań na podstawie wyników cząstkowych. Cel główny projektu Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności B+R przedsiębiorstwa Stocznia Koźle Sp. z o. o. poprzez przeprowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych, które doprowadzą do opracowania technologii budowy innowacyjnego zestawu pogłębiarskiego o konstrukcji modułowej i gabarytach modułów przystosowanych do transportu kontenerowego. Technologia budowy zestawu pogłębiarskiego (przemysł maszynowy i metalowy) będzie zawierać technologie projektowania i wytwarzania innowacyjnego zestawu pogłębiarskiego z uwzględnieniem elementów nowatorskich, niestosowanych obecnie w tego typu pogłębiarkach: - konstrukcja modułowa o gabarytach przystosowanych do transportu kontenerowego, - alternatywne systemy odprowadzania urobku, - monitoring rejonu prowadzonych prac pogłębiarskich, - nowoczesny system kotwienia, - hybrydowy napęd pompy gruntowej. Elementy te pozwolą na rozwiązanie zidentyfikowanych obecnie problemów technicznych, technologicznych, ekologicznych i ekonomicznych, co będzie zaletą powyższego rozwiązania oraz innowacyjnością w skali świata. Energooszczędność rozwiązania: Źródłem napędu pompy gruntowej będzie silnik spalinowy, zasilany olejem napędowym i skroplonym gazem ziemnym (LNG). Spowoduje to: niższą emisja zanieczyszczeń za względu na małą zawartość procentową węgla, cichszą pracę silnika niż na benzynie czy ON, brak emisji oparów gazu do atmosfery. Dodatkowo nowoczesny system kotwienia roboczego zestawu pogłębiarskiego spowoduje znaczne zmniejszenie zużycia energii i kosztów pracy pogłębiarki, gdyż po zmiany zakresu pracy zmieniać się będzie jedynie położenie wysięgnika, a nie całego zestawu – system swingowy. Wnioskodawca zamierza przeprowadzić badania nad: - zwiększeniem efektywności energetycznej nowoczesnego systemu kotwienia - zakres ruszanie wysięgnika bez całej barki (zmniejszenie energii); - zmniejszenia czasu na przesuwanie się zestawu pogłębiarskiego - wydajności systemu swingowego, z co za tym idzie ograniczeniem emisji hałasu do środowiska. Rezultatem przeprowadzonej kampanii badawczej będzie opracowanie założeń technologicznych proponowanych rozwiązań, budowa prototypu i jego przetestowanie w warunkach rzeczywistych wraz ze stworzeniem technologii produkcji. Stworzona zostanie najbardziej optymalna pod względem ekonomicznym i ekologicznym technologia budowy pozwalająca na opracowanie nowej generacji modułowych pogłębiarek ssąco-refulacyjnych przeznaczonych do efektywnych prac regulacyjnych na drogach wodnych, które będą w stanie sprostać obecnym problemom infrastrukturalnym na rzekach oraz będą dostosowane do nowych planów rozwojowych śródlądowych dróg wodnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126339 Thu, 19 Jul 2018 15:07:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126339 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE INNOWACJI W NEVT SP. Z O.O.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usług doradczych w zakresie innowacji w przedsiębiorstwie Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6831 Thu, 19 Jul 2018 14:48:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6831 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 01/2018 na realizację prac badawczych w zakresie innowacji produktowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego, poddziałanie 1.2.2 „Projekty B+R przedsiębiorstw"]]> Przedmiot zamówienia stanowi wyłonienie wykonawcy usług badawczo-rozwojowych w celu opracowania i wdrożenia na rynek narzędzia do zarządzania efektywnością energetyczną w przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6887 Thu, 19 Jul 2018 14:12:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6887 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru Wykonawcy usługi opracowania założeń systemu eksperckiego do diagnozy dojrzałości biznesowej organizacji gospodarczej i kreacji planu jej rozwoju wraz z wykonaniem prototypu takiego systemu.]]> Przedmiotem zamówienia jest zlecenie przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem systemu eksperckiego do oceny (diagnozy) poziomu dojrzałości biznesowej przedsiębiorstw. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6876 Thu, 19 Jul 2018 13:54:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6876 <![CDATA[Badania wytrzymałości mechanicznej ferromagnetyków.]]> Wykonanie badań wytrzymałości mechanicznej ferromagnetyków. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126263 Thu, 19 Jul 2018 12:59:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126263 <![CDATA[Badania wytrzymałości na udary elektryczne magnesów ziem rzadkich.]]> Wykonanie badań wytrzymałości mechanicznej magnesów ziem rzadkich. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126259 Thu, 19 Jul 2018 12:55:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126259 <![CDATA[Badania wytrzymałości na udary elektryczne modułów SIC.]]> Wykonanie badań wytrzymałości modułów SiC na udary elektryczne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126254 Thu, 19 Jul 2018 12:47:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126254 <![CDATA[Badania wytrzymałości na udary elektryczne energoelektroniki.]]> Wykonanie badań wytrzymałości energoelektroniki na udary elektryczne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126249 Thu, 19 Jul 2018 12:43:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126249 <![CDATA[Badania w komorze termicznej ferromagnetyków.]]> Wykonanie badań ferromagnetyków w komorze termicznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126245 Thu, 19 Jul 2018 12:36:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126245 <![CDATA[Badania magnesów ziem rzadkich w komorze termicznej.]]> Wykonanie badań magnesów ziem rzadkich w komorze termicznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126244 Thu, 19 Jul 2018 12:32:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126244 <![CDATA[Badania w komorze termicznej energoelektroniki.]]> Wykonanie badań energoelektroniki w komorze termicznej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126236 Thu, 19 Jul 2018 12:19:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126236 <![CDATA[Badania w komorze termicznej ogniw akumulatorowych.]]> Wykonanie badań ogniw akumulatorów w komorze termicznej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126227 Thu, 19 Jul 2018 12:11:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126227 <![CDATA[Udział w badaniach procedury suszenia izolacji celulozowej transformatora prowadzonych na modelach i transformatorze.]]> Osoby zatrudnione do realizacji projektu mają za zadanie: - udział w projektowaniu i budowie modeli laboratoryjnych, niezbędnych do realizacji Etapu 1 (Badania modelowe procesu suszenia izolacji celulozowej transformatorów z wykorzystaniem estru syntetycznego, prowadzone w środowisku laboratoryjnym), - udział w badaniach laboratoryjnych wybranych wielkości fizycznych na modelach w trakcie procesu suszenia, realizowanych w ramach Etapu 1, - udział w opracowaniu i prezentacji wyników badań efektywności procesu suszenia izolacji celulozowej za pomocą estru (Etap 1), - udział w badaniach testujących na transformatorach w hali laboratoryjno-warsztatowej, w ramach Etapu 4 (Badania wybranych wielkości charakteryzujących stan izolacji w trakcie procesu suszenia prowadzone w warunkach zbliżonych do rzeczywistych (transformator na hali laboratoryjno-warsztatowej)), - udział w opracowaniu wyników badań uzyskanych w Etapie 4. Czas trwania przewidywanych prac: ok. 30 miesięcy, obciążenie miesięczne: 60 h. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125621 Thu, 19 Jul 2018 11:50:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1125621 <![CDATA[Zatrudnienie na umowę zlecenie: eksperymentator/optyk]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie prac związanych z realizacją projektu badawczo-rozwojowego „Innowacyjne systemy optycznej kontroli jakości w procesach pakowania w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym”. Prace realizowane będą na zasadach umowy zlecenia przez okres 5 miesięcy od dnia 01.08.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku. Czas trwania umowy może zostać przedłużony o maksymalnie 6 miesięcy. Prace związane będą z projektowaniem, badaniem i testowaniem optycznych systemów kontroli jakości w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126149 Thu, 19 Jul 2018 07:13:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126149 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE Z DNIA 18.07.2018 ROKU NA USŁUGI DORADCZE W ZAKRESIE INNOWACJI]]> Przedmiotem Zamówienia są usługi doradcze w zakresie innowacji w przedsiębiorstwie Zamawiającego. Zamawiający zamierza wdrożyć unowocześnioną technicznie wersję IziHome v2.0 - Innowacyjny moduł systemu zarządzania, obsługi przepływu i stymulacji cieplnej w domach, mieszkaniach, budynkach. Efektem realizacji usługi ma być wprowadzenie do oferty Zamawiającego unowocześnionego produktu pod roboczą nazwą IziHome v2.0, jako elektronicznych modułów sterujących wspomagających i działających w ramach systemu optymalizującego zużycie ciepła. W ramach zmiany urządzenie zostanie poddane zasadniczym zmianą związanym głównie z charakterystyką i funkcjonalnością produktu. Nowa/unowocześniona wersja ma przede wszystkim posiadać modułową budowę (główny aspekt to oddzielenie części sterującej zaworami od części zarządzającej – elektronicznej.) Powyższy fakt wynika z potrzeby wdrożenia różnych modeli komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi np. WiFi, Bluetootch. W ramach nowej wersji Klient będzie mógł dowolnie dobierać elementy zarządzające i sposób komunikacji z elementami sterującymi. Potrzeba zmian wynika głównie z charakterystyki i potrzeb rynku czy tez indywidualnych Klientów, jak również planowanego późniejszego wdrożenia technologii komunikacji w ramach M2M/IoT. Podstawowe założenia: • modułowa budowa (możliwość dowolnej konfiguracji urządzenia z dostępnych elementów sterujących i komunikacyjnych) • oddzielenie warstwy zarządzającej od warstwy wykonawczej • opracowanie odpowiednich modeli i komunikacji • opracowanie odpowiednich schematów połączeń i/lub zaprojektowanie nowego systemu łączącego poszczególne elementy (możliwe jest wykorzystanie standardów typu USB jak i innych modeli złącz lub opracowanie własnego) • wdrożenie rozwiązania wspomagającego modułową integrację czujników • wdrożenie rozwiązania wspomagającego integrację w ramach systemów M2M/IoT. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6825 Wed, 18 Jul 2018 23:18:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6825 <![CDATA[Wykonanie usługi badawczo – rozwojowej w zakresie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych - 4_2018]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo - rozwojowa Typ 1: usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych - "Wykonanie usługi badawczo – rozwojowej w zakresie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, dotyczących badań mających na celu opracowanie innowacyjnego produktu – czujnika monitorującego otwarcie okna (sensoru okna) oraz opracowanie prototypu, testowania i walidacji nowego produktu." https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6851 Wed, 18 Jul 2018 22:19:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6851 <![CDATA[Wykonanie usługi badawczo – rozwojowej w zakresie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych - 3_2018]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa badawczo - rozwojowa Typ 1: usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych - "Wykonanie usługi badawczo – rozwojowej w zakresie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, dotyczących badań mających na celu opracowanie innowacyjnego produktu – inteligentnego czujnika jakości powietrza oraz opracowanie prototypu, testowania i walidacji nowego produktu." https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6850 Wed, 18 Jul 2018 22:07:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6850 <![CDATA[Opracowanie koncepcji wraz ze schematem funkcjonalnym, zaprojektowanie oraz wykonanie prototypu mebla multifunkcjonalnego - stołu.]]> Opracowanie koncepcji wraz ze schematem funkcjonalnym, zaprojektowanie oraz wykonanie prototypu mebla multifunkcjonalnego - stołu. Mebel poza podstawową funkcją blatu ma dawać możliwość swobodnego, opcjonalnego łączenia wyposażenia - praktycznych rozwiązań funkcjonalno-technicznych. Należy opracować 2 wersje gabarytów i 3 wersje wyposażenia dla każdego z gabarytów. Jedną, wybraną wersję należy wykonać w prototypie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6813 Wed, 18 Jul 2018 18:56:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/6813 <![CDATA[Zapytanie nr 7/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest opracowanie konstrukcji i sposobu wytwarzania układu sensorycznego przeznaczonego do montażu na taśmie miedzianej, spełniającego parametry techniczne opisane w niniejszym zapytaniu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126091 Wed, 18 Jul 2018 16:38:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1126091