Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi cateringowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Mon, 19 Mar 2018 21:29:51 +0100 <![CDATA[Zapytanie oferowe na zapewnienie na zapewnienie sal szkoleniowych i cateringu]]> Przedmiotem postępowania ogłoszonego na potrzeby realizacji projektu: „Kujawsko - Pomorska Strona Biznesu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest usługa zapewnienia sal szkoleniowych oraz wyżywienia, niezbędnych do przeprowadzenia poradnictwa zawodowego i szkoleń , na terenie miasta Grudziądza. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097351 Mon, 19 Mar 2018 15:41:05 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097351 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostawę posiłków dla dzieci do klubu malucha w Białymstoku]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa posiłków do klubu malucha dla dzieci od 1 do 3 lat dla 25 osób dziennie, w dni robocze od poniedziałku do piątku w okresie 05.2018-01.2020. Catering będzie składał się z 3 posiłków: 1) posiłku I (w postaci śniadania – dwa rodzaje do wyboru) 2) posiłku II (zupa i drugie danie) 3) posiłku III (podwieczorek) Liczba wydawanych posiłków uzależniona będzie od frekwencji dzieci w klubie malucha. O liczbie wydawanych posiłków w danym dniu Wykonawca informowany będzie z odpowiednim wyprzedzeniem (do godziny 7.30 danego dnia – śniadanie i min. dwie godziny przed kolejnymi posiłkami). W oparciu o uzyskane informacje Wykonawca dostarczać będzie określoną liczbę posiłków. Wykonawca wystawiać będzie faktury/rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie dostarczaną liczbą posiłków na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu załącznika, określającego liczbę dzieci dla których zamówiono i dostarczono posiłki w każdym dniu. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania i dostarczenia posiłków w dni, w które odbywają się zajęcia w klubie malucha, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni świątecznych oraz innych dni, w których nie odbywają się zajęcia dla dzieci. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów żywieniowych od Zamawiającego. Jadłospis, zawierający informację na temat wartości kalorycznej posiłków, układany ma być przez Wykonawcę na okres 10 dni i zatwierdzany przez osobę posiadającą uprawnienia dietetyka/technologa żywności ze strony Wykonawcy. Jadłospis będzie dostarczany Zamawiającemu do 3 dni roboczych przed okresem jego obowiązywania. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i normami bezpieczeństwa zgodnymi ze standardami HACCP, w jakości i konsystencji potraw odpowiednich dla dzieci w wieku 12 miesięcy do 3 lat. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej). Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczał posiłki własnym transportem przystosowanym do przewożenia posiłków, spełniającym określone normy, w specjalistycznych termosach do przewożenia posiłków i opakowaniach gwarantujących utrzymanie odpowiedniej temperatury (w przypadku dań ciepłych mają być one utrzymane w odpowiedniej temperaturze do momentu wydania ich dzieciom). Naczynia jednorazowe zastosowane do wydawania porcjowanych posiłków muszą posiadać odpowiednie atesty higieniczne. Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia tych atestów. Zamawiający wymaga, aby osoby, które będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia (przygotowujące posiłki oraz rozwożące posiłki i zajmujące się ich wydawaniem) posiadały aktualne orzeczenie lekarskie, niezbędne przy wykonywaniu czynności polegających na kontakcie z żywnością. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył do każdego posiłku odpowiednią ilość sztućców i naczyń jednorazowego użytku. Wykonawca musi posiadać decyzję właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu i o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097243 Mon, 19 Mar 2018 12:58:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097243 <![CDATA["Usługa cateringowa dla Palcówki Wsparcia Dziennego w Sukmaniu w roku kalendarzowym 2018”]]> Organizacja usługi cateringowej dla 20 uczestników zajęć w Placówce Wsparcia Dziennego w Sukmaniu, w terminie od 03 kwietnia do 31 grudnia 2018r. , realizowanego w ramach projektu pod nazwą" Placówka Wsparci Dziennego w Sukmaniu" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097206 Mon, 19 Mar 2018 12:04:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097206 <![CDATA[Zamówienie nr 6/2018/EFS]]> W związku z przyznaniem przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych dofinansowania na realizację projektu „Innowacyjne kursy krawiectwa miarowego od tradycyjnej technologii po miarową konstrukcję w systemie CAD/CAM szansą na wejście w szeregi kadr europejskich projektantów” (nr umowy RPMA.10.03.04-14-6361/16-00), realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, CHIC WARSAW Spółka z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług cateringowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097041 Fri, 16 Mar 2018 22:40:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097041 <![CDATA[USŁUGI CATERINGOWE podczas realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa, w skład której wchodzi dostarczenie dań obiadowych (zupa i drugie danie) dla uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097015 Fri, 16 Mar 2018 18:55:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097015 <![CDATA[Dostarczanie posiłków dla uczestników Dziennego Centrum Wsparcia w Chełmnie w związku z realizacją Projektu pn. „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom - testowanie modelu wsparcia”]]> Przedmiotem zamówienia jest bieżące przygotowywanie i dostarczanie ciepłych dwudaniowych posiłków raz dziennie dla uczestników Dziennego Centrum Wsparcia w Chełmnie w okresie od kwietnia 2018 roku do końca czerwca 2020 roku. Dzienne Centrum Wsparcia czynne jest we wszystkie dni robocze, a jego uczestnikami jest 12 osób. Łącznie szacuje się zamówienie 6804 porcji posiłków dwudaniowych (12 osób x średnio 21 dni w miesiącu przez okres 27 miesięcy). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097007 Fri, 16 Mar 2018 17:48:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1097007 <![CDATA[Zapewnienie wyżywienia na szkoleniach w ramach projektu "Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej" na terenie powiatu oświęcimskiego]]> Przedmiotem zapytania jest zapewnienie wyżywienia w okresie od marca 2018 r. do kwietnia 2018 r. na terenie powiatu oświęcimskiego dla uczestniczek/uczestników w trakcie realizacji szkoleń w ramach projektu „Czas na biznes w Małopolsce Zachodniej” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 20142020. Zamówienie jest prowadzone w trybie postępowania konkurencyjnego opisanym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 20142020. Przedmiot zapytania według Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV: 55520000-1 — usługi dostarczania posiłków). Świadczenie usług będzie realizowane od marca 2018 r. do kwietnia 2018 r. Zamawiający nie jest w stanie określić dokładnej liczby uczestników, ani konkretnych terminów i miejsc realizacji usług, ponieważ zależne są one od wyników rekrutacji. 1. Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług związanych z zapewnieniem wyżywienia (poczęstunek w czasie przerwy kawowej i ciepłego posiłku + ew. dodatkowych składników wyżywienia) w powiecie oświęcimskim dla nie więcej niż 80uczestniczek/uczestników (grupy max. 10 osobowe) szkoleń przez 2-3 dni/grupę, w systemie 8 godzin lekcyjnych  poczęstunek w czasie przerwy kawowej i ciepły posiłek spełniający normy żywieniowe. 2. Minimalny standard przerwy kawowej obejmuje: kawę, herbatę, wodę mineralna gazowana i niegazowaną, cukier, cytryny, śmietankę lub mleko, ciastka. 3. Pierwszy poczęstunek musi zostać ustawiony na min. 15 min. przed rozpoczęciem zajęć, być dostępny przez cały dzień i być uzupełniany w razie potrzeby. 4. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia własnych naczyń, sztućców i wszystkich pozostałych elementów wymaganych do prawidłowej realizacji usługi cateringu, jak również do zabrania powyższych przedmiotów po zakończeniu zajęć. 5. Produkty spożywcze użyte do przygotowania przedmiotu zamówienia muszą spełniać normy jakości produktów spożywczych, a Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie przechowywania i przygotowywania artykułów spożywczych (m. in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia Dz.U. nr 171 poz.1125 ze zm.). 6. Ceny podane przez wykonawcę za świadczoną usługę będą obowiązywały na czas ważności umowy i nie będą podlegały waloryzacji w okresie jej trwania. Formularz oferty stanowi Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 7/CNB/2018. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny przedstawionej w ofercie, jeżeli przewyższy ona kwotę przewidzianą w budżecie wniosku o dofinansowanie. Zamawiający może udzielić zamówienia uzupełniającego wyłonionemu Wykonawcy w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia dotyczącego tego samego rodzaju usług. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096855 Fri, 16 Mar 2018 12:59:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096855 <![CDATA[POWER0105/catering/11 ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ dla uczestników projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych”]]> W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ dla uczestników projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096695 Thu, 15 Mar 2018 20:50:23 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096695 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 7/CAM-K/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringu podczas szkoleń i spotkań sieciujących w roku 2018 i 2019 r. Liczba uczestników przerw kawowych w roku 2018 i 2019 nie przekroczy 1 140 osób, przerw obiadowych 990. Zapewnienie tzw. przerwy kawowej dla 1 140 osób w formie bufetu kawowego ustawionego przed lub w sali konferencyjnej, obejmuje: kawę, herbatę, wodę, mleko, cukier, cytrynę, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki lub owoce. Zapewnienie tzw. przerwy obiadowej dla 990 osób w formie szwedzkiego stołu, obejmuje: dwa dania (zupa i drugie danie) oraz napój. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096691 Thu, 15 Mar 2018 20:18:25 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096691 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na catering do przedszkola]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie podmiotu do przeprowadzenia cateringu gotowych potraw dla dzieci w wieku 2,5 – 7 lat do nowo utworzonego przedszkola w Krakowie, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Priorytet X: „Wiedza i kompetencje”, Poddziałanie 10.1.1: „Wychowanie przedszkolne - ZIT tj.: - śniadanie do 30 posiłków dziennie: o godz.: 8:30 - obiad do 30 posiłków dziennie: o godz.: 12:00 - podwieczorek do 30 posiłków dziennie: o godz.: 15:00 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096528 Thu, 15 Mar 2018 14:25:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096528 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/2.10/2018 na przygotowanie, dostawę i serwowanie wyżywienia i napojów dla uczestników projektu]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostawa i serwowanie wyżywienia i napojów dla uczestników projektu w toku realizowanych zadań projektu z podziałem na następujące części: CZĘŚĆ 1: obejmująca obszar powiatów: m. Białystok, powiat białostocki CZĘŚĆ 2: obejmująca obszar powiatów: m. Łomża, powiat łomżyński CZĘŚĆ 3: obejmująca obszar powiatów: m. Suwałki, powiat suwalski CZĘŚĆ 4: obejmująca obszar powiatu augustowskiego CZĘŚĆ 5: obejmująca obszar powiatu zambrowskiego CZĘŚĆ 6: obejmująca obszar powiatu bielskiego CZĘŚĆ 7: obejmująca obszar powiatu grajewskiego CZĘŚĆ 8: obejmująca obszar powiatu hajnowskiego CZĘŚĆ 9: obejmująca obszar powiatu kolneńskiego CZĘŚĆ 10: obejmująca obszar powiatu wysokomazowieckiego CZĘŚĆ 11: obejmująca obszar powiatu monieckiego CZĘŚĆ 12: obejmująca obszar powiatu sejneńskiego CZĘŚĆ 13: obejmująca obszar powiatu siemiatyckiego CZĘŚĆ 14: obejmująca obszar powiatu sokólskiego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich części: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie, dostawę i serwowanie wyżywienia dla uczestników projektu „Wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną dla woj. podlaskiego”: a) dwudaniowego obiadu (zupa + drugie danie +napój) b) serwisu kawowego (kawa, herbata, woda, mleko, cukier, cytryna, drobne słone lub słodkie przekąski typu paluszki, ciastka, owoce). 2. Okres współpracy zawierać się będzie w okresie od 09.04.2018 r. do 30.09.2018 r. 3. Liczba dni szkoleniowych, szczegółowe terminy, liczba uczestników i obiadów będą każdorazowo ustalane na bieżąco z Wykonawcą zgodnie z harmonogramem min. 5 dni przed danym wydarzeniem. 4. Liczba uczestników projektu w każdym z powiatów zależna będzie od liczby osób, które zadeklarują chęć uczestnictwa w szkoleniach z danego subregionu. Liczba osób biorących udział w projekcie w danym powiecie może ulec zmianie ( zmniejszeniu lub zwiększeniu) w zależności od uwarunkowań projektowych oraz liczby zgłoszeń UP do form wsparcia zaplanowanych w projekcie. 5. Planowane szkolenia będzie się odbywać od poniedziałku do piątku (ewentualnie, ze względów organizacyjnych również w weekendy) w godzinach od 8.00-21.00., w terminach uzgodnionych uprzednio z uczestnikami projektu. UWAGA – Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany wstępnie zaplanowanych terminów ww. wsparcia w zależności od harmonogramu realizacji projektu oraz potrzeb Uczestników projektu. 6. Wykonawca zapewni dowóz cateringu o ustalonej godzinie oraz na miejsce wskazane przez Zamawiającego, zgodnie z terytorium i częścią zapytania, dla której złożył swą ofertę. 7. Szkolenia odbędą się w miejscowościach najbliższych topograficznie kursantom. 8. Wykonawca dostarcza serwis kawowy na miejsce wskazane przez Zamawiającego najpóźniej 15 min. przed planowanym rozpoczęciem zajęć oraz obiad najpóźniej 5 min. przed rozpoczęciem przerwy obiadowej. 9. Wykonawca zapewnienia odpowiednie urządzenia grzewcze w tym przedłużacze, kable niezbędne do ich podłączenia i do wykonania usługi. 10. Menu obiadowe nie może powtórzyć się w tym samym tygodniu (w przypadku szczególnego zapotrzebowania - osoby niepełnosprawne, dieta uzasadniona medycznie, wegetarianizm, itp. - dania będą indywidualnie odpowiadać potrzebom zgłaszanym przez uczestników). 11. Wykonawca jest zobowiązany do estetycznego dostarczania i podawania posiłków. 12. Wykonawca zapewnia transport cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności. 13. Wykonawca zapewnia własne naczynia (termosy/podgrzewacze, filiżanki, talerzyki, szklanki/kubeczki, łyżeczki, cukiernice, talerze itp.) zgodnie z wymaganiami w menu. Zamawiający dopuszcza możliwość użycia naczyń i sztućców plastikowych, odpowiednich do serwowanych dań/napojów. 14. Wykonawca zapewnia obsługę kelnerską rozumianą jako działanie osoby lub osób odpowiedzialnych za rozmieszczenie potraw, uprzątnięcie naczyń i sprzętu po zakończeniu wydarzenia oraz wywiezienie śmieci pozostałych po posiłkach. 15. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi cateringowej z wykorzystaniem świeżych produktów żywnościowych oraz przygotowania posiłków w dniu świadczenia usługi cateringowej. 16. Wykonawca deklaruje gotowość do realizacji wskazanych zadań w miejscu, terminach i wymiarze godzinowym uzgadnianych każdorazowo z Zamawiającym. 17. Koszt dowozu musi być uwzględniony w cenie oferty. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096431 Thu, 15 Mar 2018 13:01:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096431 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na przygotowanie i dostarczenie posiłków dla 24 dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia uczęszczających do „Elastycznego Klubu Malucha” w budynku Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok]]> Przedmiotem zamówienia jest: • przygotowanie i dostarczenie posiłków dla 24 dzieci w wieku od 1 do 3 roku życia, uczęszczających do „Elastycznego Klubu Malucha” w budynku Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku przy ul. Zwycięstwa 14/3, 15-703 Białystok. • zestaw wyżywienia dla jednego dziecka obejmuje: II śniadanie, dwudaniowy obiad (zupa i drugie danie) oraz podwieczorek; • zakres zamówienia obejmuje przygotowanie i dostarczenie we własnym zakresie posiłków oraz ich rozładunek do Elastycznego Klubu Malucha. Posiłki Wykonawca dostarczać będzie własnym transportem, w termosach gwarantujących właściwą ochronę i temperaturę oraz jakości przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności. Dostarczenie posiłków będzie realizowane przez Wykonawcę na jego koszt. • liczba wydawanych posiłków będzie stała - dziennie 24, nie ulegnie zmniejszeniu, nie zależy od frekwencji dzieci i nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. Dostawa posiłków będzie odbywać się począwszy od dnia 03.04.2018 r. do dnia 31.03.2019 r. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Godziny dostarczania posiłków zostaną ustalone w porozumieniu z Dyrektorem Klubu Malucha. Wykonawca zobowiązany jest do odbioru odpadów żywieniowych od Zamawiającego. Jadłospis, zawierający informację na temat wartości kalorycznej posiłków, układany ma być przez Wykonawcę na okres 10 dni i zatwierdzany przez osobę posiadającą uprawnienia dietetyka/ technologa żywności ze strony Wykonawcy. Jadłospis będzie dostarczany Zamawiającemu do 3 dni roboczych przed okresem jego obowiązywania. Zamawiający ma prawo dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania diet pokarmowych w zależności od indywidualnych potrzeb dzieci, zgodnie z informacją otrzymaną od Zamawiającego (np. posiłki z zaleceniami diety bezmlecznej). Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie, na bazie produktów najwyższej jakości i normami bezpieczeństwa zgodnymi ze standardami HACCP, w jakości i konsystencji potraw odpowiednich dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Posiłki muszą spełniać wymogi żywienia zgodne z zasadami określonymi w Ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25.08.2006 r. (Dz.U. z 171 poz. 1125 z późń. zm.). Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno - epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie. Wykonawca musi posiadać decyzję właściwego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu i o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Zamawiający ma prawo zażądać od Wykonawcy przedstawienia decyzji Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Pytania o przedmiot zamówienia W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt drogą mailową na adres: klubmalucha@wse.edu.pl lub telefonicznie pod numerem tel. (85) 652 00 24 Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne w uwagi na zakres wprowadzonych zmian. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących złożonych ofert. Niezłożenie wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będzie skutkowało odrzuceniem oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania lub unieważnienia jego wyniku bez podawania przyczyn. Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odwołania lub unieważnienia postępowania. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzasadnionych zmian w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, w uzgodnieniu z Wykonawcą oraz zgodnie z zasadami RPO WP. Na każdym etapie realizacji zamówienia Zamawiający zastrzega możliwość kontroli i oceny realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający informuje, iż płatność za wykonaną usługę nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Oferenta po wykonaniu usługi. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096498 Thu, 15 Mar 2018 12:52:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096498 <![CDATA[Wyżywienie uczestników projektu "JOBfirma"]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie poczęstunku (bufet kawowy + dwudaniowy zestaw obiadowy) podczas pobytu 60 uczestników projektu w JOBfirmie, a także w czasie szkoleń zawodowych realizowanych dla uczestników/czek projektu „JOBfirma” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VII Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095778 Thu, 15 Mar 2018 08:54:20 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095778 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla żłobka w ramach projektu Happy Kids]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa polegająca na przygotowaniu i dostarczeniu posiłków dla dzieci uczęszczających do żłobka w Brodnicy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096340 Wed, 14 Mar 2018 21:27:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096340 <![CDATA[Zrealizowanie usługi cateringowej w projekcie "Przyszedł czas na zmiany" (PCNZ/4/2018)]]> W związku z realizacją projektu „Przyszedł czas na zmiany” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – SYNTEA Spółka Akcyjna – poszukuje wykonawcy do zrealizowania usługi cateringowej szczegółowo określonej w pkt. 1 niniejszego zapytania oraz zaprasza do złożenia oferty. Wybór wykonawcy zamówienia, stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania, będzie dokonany zgodnie z zasadami i procedurą „zasady konkurencyjności” określonymi przez „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19.07.2017 r. (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017), bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096294 Wed, 14 Mar 2018 17:01:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096294 <![CDATA[POWER0105/catering/10 ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ dla uczestników projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych”]]> W związku z realizacją projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych” w ramach Osi priorytetowej V Wsparcie dla obszaru zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na ŚWIADCZENIE USŁUGI CATERINGOWEJ dla uczestników projektu „Doskonalenie zawodowe ratowników medycznych”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096278 Wed, 14 Mar 2018 15:51:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096278 <![CDATA[Organizacja i obsługa konferencji otwierającej projekt pn. Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu]]> Organizacja i obsługa konferencji otwierającej projekt pn. Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu. Przedmiot zamówienia obejmuje: • zapewnienie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu, dostarczeniu i wydaniu posiłków dla max. 180 osób podczas konferencji pn. Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu, która odbędzie się 4 kwietnia 2018 r. w godzinach od 10:00 do 15:00, w budynku Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów – Aula im. Prof. Jerzego Chłopeckiego. Organizacja konferencji a) Planowane jest przeprowadzenie jednej konferencji w dniu 4 kwietnia 2018 r., w godzinach od 9:30 do 15:00. Zamawiający przyjmuje, że w konferencji weźmie udział maksymalnie 180 osób. W przypadku zmniejszenia się liczby uczestników konferencji, zapłata za usługę zostanie pomniejszona do kosztu faktycznej liczby zgłoszonych uczestników konferencji. Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć ostateczną liczbę korzystających z usługi cateringowej najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem konferencji. Miejscem spotkania będzie Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów – Aula im. Prof. Jerzego Chłopeckiego. b) Ramowy program konferencji, świadczenia usługi gastronomicznej (cateringu): Ramowy Program Konferencji 9:30 – 10:00 Rejestracja uczestników Powitalna Kawa 10:00 – 12:10 Konferencja 12:10 – 12:30 Przerwa 12:30 – 14:00 Konferencja 14:00 Obiad Szczegółowy program konferencji może ulec zmianie, przy zachowaniu niezmienionej łącznej ilości posiłków. Wymagania wobec oferty Wykonawcy Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania, dostarczenia i wydania niżej wymienionych posiłków. Menu: Dzienny serwis kawowy w systemie ciągłym dla maksymalnie 180 osób podczas konferencji, obejmujący: • wodę mineralną gazowaną i niegazowaną, butelkowana min. 300 ml (butelki plastikowe – 2 szt. na osobę), • świeżo parzona, gorąca kawa z ekspresu – bez ograniczeń, • herbata - co najmniej 4 rodzaje w torebkach, • cukier w saszetkach (5 g): biały i trzcinowy po 1 saszetce każdego rodzaju na osobę, • mleko do kawy (3,2 %), cytryna pokrojona w plastry – bez ograniczeń • ciastka i wyroby cukiernicze (100 g na osobę) • Jedno ciepłe danie typu bogracz lub strogonow max. 180 porcji Serwis kawowy powinien być przygotowany na minimum pół godziny przed konferencją, dostępny przez cały czas jej trwania oraz uzupełniany na bieżąco w godz. 10.00 – 15.00. Wykonawca w ramach serwisu kawowego zapewni: jednolitą zastawę stołową, nakrycie stołów (białe, wyprasowane, czyste obrusy), serwetki jednorazowe, stoliki koktajlowe do konsumpcji na stojąco wraz z obrusem i kurtyną lub pokrowcem - min. 10 szt., obsługę kelnerską min. 2 osoby, które będą wydawać ciepłe danie uczestnikom konferencji oraz utrzymywać porządek podczas trwania spotkania i po jego zakończeniu. Obiad oraz gorące napoje zostaną podane w naczyniach ceramicznych nie jednorazowego użytku, zimne napoje serwowane będą w szklankach, a do konsumpcji zostaną przygotowane metalowe sztućce. Wszystkie posiłki zapewnione przez Wykonawcę muszą być świeże, przyrządzone w dniu świadczenia usługi oraz charakteryzować się wysoką jakością i estetyką podania. Wykonawca będzie przestrzegał obowiązujących przepisów prawa w zakresie Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2017 r. poz.149 z późn. zm). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096214 Wed, 14 Mar 2018 14:03:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096214 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej polegającej na przygotowaniu i dostarczeniu poczęstunku dla 90 uczestników w Targach Edukacji i Pracy w Międzyrzeczu organizowanych w ramach projektu pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w powiecie międzyrzeckim”]]> Przedmiot niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi cateringowej obejmującej przygotowanie i dostarczenie posiłków dla 90 uczestników/wystawców na terenie tego samego obiektu w którym odbędą się Targi bez konieczności wychodzenia na zewnątrz, zgodnie z ustalonym menu oraz wyznaczoną datą i godziną tj. Usługa będzie obejmować przygotowanie i zaserwowanie wraz z obsługą kelnerską poczęstunku dla 90 osób w postaci: serwisu kawowego ciągłego (od godz. 10:00 do godz. 13:00) w postaci: kawy, herbaty, woda mineralna, soki owocowe (min. 2 rodzaje), cukier, mleko, cytryna, ciasto (min. 2 rodzaje po 1 dla każdego), zimne zakąski w postaci: sałatki gyros, kanapek (min. 2 rodzaje po 3 dla każdego) oraz ciepły posiłek (min. 1 dla każdego).- dowóz cateringu na miejsce realizacji wskazane przez Zamawiającego o takim czasie, aby usługa w postaci serwisu kawowego była przygotowana co najmniej 15 min. przed rozpoczęciem spotkania oraz przed planowanym obiadem. - Zamawiający zastrzega sobie prawo do ostatecznego wyboru menu spośród propozycji przedstawionych przez Wykonawcę. Usługa cateringowa musi być świadczona: - wyłącznie przy użyciu produktów spełniających normy jakości produktów spożywczych, - zgodnie z przepisami prawnymi w zakresie przechowywania i przygotowania artykułów spożywczych (m.in. ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, Dz.U. Nr 171, poz. 1125 z późn. zm.), - dbania o to, by wszystkie posiłki były bezwzględnie świeże oraz charakteryzowały się wysoką jakością w odniesieniu do użytych składników, - kontroli aktualnych badań sanitarno-epidemiologicznych pracowników mających kontakt z przygotowaniem, wydawaniem i transportem posiłków, - na zastawie porcelanowej/ceramicznej/porcelitowa lub szklanej, przy użyciu sztućców ze stali nierdzewnej, jednorazowych serwetek oraz obrusów materiałowych, przygotowania dekoracji stołów, zapewnienie pojemnika na resztki po spożytym posiłku. Zamawiający zastrzega podawania poczęstunku i posiłku na zastawie jednorazowego użytku. - usługa cateringowa obejmuje zebranie naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych bezpośrednio po zakończeniu imprezy, - zapewnienia transportu cateringu oraz podanie go zgodnie z wymaganiami sanitarnymi dotyczącymi żywności, - Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia bądź zwiększenia ilości uczestników oraz zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia usługi cateringowej. W przypadku zmiany liczby uczestników oraz zmiany godzin rozpoczęcia i zakończenia usługi cateringowej Zamawiający poinformuje o tym fakcie na min. 2 dni przed terminem wydarzenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096132 Wed, 14 Mar 2018 11:42:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096132 <![CDATA[Zpytanie ofertowe nr 01/03/2018/OWES/SGR - przygotowanie i dostarczanie posiłków]]> W związku z realizacją projektu pn. „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z zakresu przygotowania i dostarczania posiłków w trakcie wydarzeń organizowanych w subregionie słupskim. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096126 Wed, 14 Mar 2018 11:24:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1096126 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 2/03/SZ/ 2018 z dnia 15.03.2018r]]> 5. Usługa cateringowa obejmuje każdego dnia 1 przerwę kawową(w każdym dniu szkoleniowym) i 1 przerwę obiadową w każdym dniu szkoleniowym a) catering przerwy kawowej : • napoje (kawa, herbata owocowa, zielona i czarna, • woda mineralna gazowana i niegazowana, soki, mleko do kawy), • ciasta i ciasteczka bankietowe • owoce (dowolne) a) catering przerwy obiadowej: • danie lunchowe (pierwsze danie –zupa i drugie danie - danie mięsne oraz danie wegetariańskie (gramatura dania ok. 400g na osobę)(liczba dań wegeteriańskich i mięsnych zostanie wskazana przez Zamawiającego 3 dni przed pierwszym zjazdem) • napoje (kawa z ekspresu, herbata owocowa, zielona i czarna, woda mineralna gazowana i niegazowana, soki, mleko do kawy), 6. przygotowanie serwisu kawowego, jego dowóz i estetyczne podanie w dniach i w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym do miejsca i sali, w której będą odbywały się zajęcia, najpóźniej na 30 min. przed rozpoczęciem każdego dnia zajęć, przygotowania (nakrycia) stołów w sposób uzgodniony z Zamawiającym, zebrania naczyń oraz resztek pokonsumpcyjnych najpóźniej 30 min. po zakończeniu każdej przerwy. 7. zapewnienie czystej i nieuszkodzonej zastawy stołowej ceramicznej, sztućców metalowych, szklanek, filiżanek, oraz obecności przez cały czas przerw obsługi kelnerskiej, w odpowiedniej ilości, a także dekoracji stołów: materiałowe obrusy, serwetki, 8. terminowego przygotowania posiłków, zgodnie z ustalonym planem zajęć, 9. zachowania zasad higieny i obowiązujących przepisów sanitarnych przy przygotowywaniu posiłków. 10. Stoły i krzesła zapewnia Zamawiający. 10. przygotowywania posiłków pełnowartościowych, ze świeżych produktów z ważnymi terminami przydatności do spożycia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/1895 Tue, 13 Mar 2018 15:26:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/1895 <![CDATA[Dostawa całodziennych posiłków dla dzieci w wieku od 6. miesiąca życia do 3. roku życia do żłobka przy ul. Klonowej 21 D w Mińsku Mazowieckim (05-300), w ramach projektu „Żłobek w Mińsku Mazowiecki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020.]]> Dostawa całodziennych posiłków dla dzieci w wieku od 6. miesiąca życia do 3. roku życia - I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek - do żłobka przy ul. Klonowej 21 D w Mińsku Mazowieckim (05-300), w ramach projektu „Żłobek w Mińsku Mazowiecki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i zakres prac: 1) Ilość posiłków (dostawa tylko w dni robocze) – dla min 25 dzieci; 2) W przypadku zakwalifikowania do projektu większej liczby uczestników niż 25, ilość zamawianych posiłków dla dzieci może ulec zwiększeniu maksymalnie do 35. 3) liczba wydanych posiłków, w tym liczba wydanych posiłków w poszczególnych grupach wiekowych, uzależniona będzie od frekwencji dzieci w żłobku. O liczbie dzieci obecnych w danym, a tym samym liczbie zamawianych posiłków, Zamawiający będzie informował w terminie uzgodnionym w umowie; 4) Ilość posiłków będzie zgodna z ilością uczestników w projekcie oraz z frekwencją dzieci w żłobku. 5) Proponowana godzina dostawy posiłków: 7.00 (dokładna godzina dostawy będzie uzgodniona w umowie – zakłada się również dostawę w dwóch turach w ciągu dnia); 6) wykonawca dostarcza szczegółowe menu na cały tydzień z opisem poszczególnych składników z uwzględnieniem alergii dziecięcych zgłoszonych przez rodziców. Miejsce realizacji: Mińsk Mazowiecki, ul. Klonowa 21 D. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095680 Mon, 12 Mar 2018 22:28:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095680 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/EFS/POMORSKIE/2018]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie wyżywienia dla uczestników szkoleń i doradztwa w zakresie opisanym w poniższym zapytaniu w ramach projektu „Outplacement – szansa na zmiany” nr RPPM.05.06.00-22-0028/17. III.1.1. Rodzaj zamówienia: usługi cateringowe III.1.2. Określenie przedmiotu i zakresu zamówienia: Przedmiotem niniejszego postępowania są usługi polegające na zapewnieniu wyżywienia dla uczestników szkoleń oraz doradztwa dla maksymalnie 28 (dwudziestu ośmiu) grup po 10/14 uczestników (liczba uczestników w grupie może być większa lub mniejsza o 30% w zależności od wyników Indywidualnych Planów Działania), realizowanego w ramach projektu na terenie województwa pomorskiego w okresie od 30 marca 2017 do 30 września 2019 roku. Usługa polega na zapewnieniu dziennego wyżywienia dla uczestników szkoleń i doradztwa: • ciepły posiłek dwudaniowy (obiad / lunch), obejmujący nie mniej niż (wymagania minimalne): o zupę (200 ml na osobę), o drugie danie (na osobę mięso lub ryba 150-200 g, ziemniaki lub ryż 150 g, surówka i/lub sałatka 150-200 g; w przypadku osób o szczególnych wymaganiach żywieniowych, np. wegetarian porcja na osobę to 300-350 g dania, surówka i/lub sałatka 150-200 g), o napój (0,33 l na osobę), • serwis kawowy, obejmujący nie mniej niż: o 4 filiżanki kawy na osobę, o 4 filiżanki herbaty na osobę, o 2 butelki 0,33 l wody mineralnej na osobę, o 10 sztuk ciasteczek na osobę, o mleko (odpowiednio), o cukier (odpowiednio), o cytryna (odpowiednio). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095575 Mon, 12 Mar 2018 15:42:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095575 <![CDATA[Usługa cateringu w związku z realizacją projektu „Feniks” nr RPWP.07.01.02-30-0005/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne; Działanie 7.1 Aktywna integracja; Poddziałanie 7.1.2. Aktywna integracja – projekty konkursowe.]]> Przedmiot zamówienia obejmować będzie świadczenie usług cateringowych dla śr. dziennie 35 uczestników warsztatów grupowych (ogółem 9064 osobodni). Warsztaty odbywają się od poniedziałku do piątku w siedzibie projektu przy ulicy Grunwaldzkiej 19 w Poznaniu w godzinach 9:00-14:00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095475 Mon, 12 Mar 2018 13:42:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095475 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/RPPM.05.05.00-22-0064/16 - Wybór wykonawcy na świadczenie usługi cateringowej podczas szkoleń ICT]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa świadczona podczas szkoleń ICT realizowanych w ramach projektu pn. „St@rt po kompetencje TIK!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego przez Beneficjenta WNĘK MAREK SZKOŁA JĘZYKÓW OBCYCH „PREMIUM” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 05. Zatrudnienie, Działanie 05.05 Kształcenie ustawiczne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095420 Mon, 12 Mar 2018 12:13:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095420 <![CDATA[Zapytanie ofertowe z dnia 12.03.2018r. na świadczenie usług cateringowych w żłobku w Sosnowcu]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na rzecz Zamawiającego obejmujących przygotowywanie i dostarczanie posiłków dla ok. 60 dzieci w wieku do lat 3, uczęszczających do żłobka zlokalizowanego w Sosnowcu przy ul. Naftowej 31 w ramach realizacji projektu pt. „Pozytywne żłobki na Śląsku”, projekt nr RPSL.08.01.03-24-028H/15-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095415 Mon, 12 Mar 2018 12:07:01 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095415 <![CDATA[Przygotowywanie i dostarczanie posiłków do żłobka w ramach projektu pn. Aktywni rodzice, szczęśliwe dzieci]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych na rzecz Zamawiającego Usługa codziennego przygotowania i dostarczenia do zamawiającego gotowych zbilansowanych, pełnowartościowych posiłków dla 15 dzieci w wieku do 3 lat (w tym: I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek) uczęszczających do żłobka Kolorowe Kredki w Mrągowie, ul. Wojska polskiego 4b. 2) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków, 3) Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług cateringowych – przygotowanie i dostarczenie we własnym zakresie posiłków oraz ich rozładunek. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095177 Fri, 09 Mar 2018 17:06:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095177 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/03/2018/OWES na wykonanie usługi gastronomicznej i wynajem sali konferencyjnej z niezbędnym wyposażeniem]]> W związku z realizacją projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie”, zapraszamy do składania ofert na wykonanie usługi gastronomicznej i wynajem sali konferencyjnej z niezbędnym wyposażeniem. Zamówiona usługa współfinansowana będzie ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w oparciu o Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Niniejsze zapytanie ogłoszone zostało na stronie internetowej www.owes.com.pl, a także w siedzibie Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094994 Fri, 09 Mar 2018 11:45:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094994 <![CDATA[Świadczenie usługi wynajmu sali szkoleniowej i sali warsztatowej wraz z zapewnieniem noclegu i wyżywienia dla 320 uczestników kursów]]> 1. Wynajem sali szkoleniowo - wykładowej do prowadzenia zajęć teoretycznych, 2. Wynajem sali warsztatowej do prowadzenia zajęć praktycznych (laboratorium warsztatowego), 3. Wynajem działki o powierzchni min. 0,20 ha, przeznaczonej do zamontowania na gruncie urządzeń do zajęć praktycznych 4. Świadczenie usługi wyżywienia, 5. Świadczenie usługi noclegowej, w okresie od kwietnia 2018 do czerwca 2019 r. w związku z organizacją szkoleń o tematyce OZE dla 320 uczestników z województwa podkarpackiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094130 Tue, 06 Mar 2018 16:38:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094130