Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi cateringowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sun, 24 Jun 2018 22:09:07 +0200 <![CDATA[Usługi cateringu dla uczestników szkoleń w projekcie „Małopolski e-Senior”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringu dla uczestników szkoleń w projekcie „Małopolski e-Senior”. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: 2.1. Zamówienie obejmuje przygotowanie i dostawę posiłków dla uczestników spotkań szkoleniowych i spotkań animacyjnych w postaci zestawów cateringowych składających się z następujących produktów żywnościowych: a. rogalik z nadzieniem (pakowany hermetycznie) - waga min. 45 g b. paluszki - waga opakowania min. 70 g c. woda mineralna lub źródlana - butelka o pojemności min. 500 ml d. napój owocowy - butelka lub kartonik o pojemności min. 200 ml e. wafelki smakowe przekładane kremem - waga min. 75 g 2.2. Maksymalna ilość zestawów cateringowych, o których mowa powyżej wynosi: 54 684 kpl. 2.3. Produkty żywnościowe muszą być zapakowane fabrycznie i posiadać termin ważności na moment dostarczenia na miejsce szkolenia min. 2 miesiące. 2.4. Dostawy zestawów cateringowych będą się odbywały sukcesywnie dla poszczególnych grup szkoleniowych przez cały okres realizacji zamówienia zgodnie harmonogramem, który zostanie uzgodniony z Wykonawcą po podpisaniu umowy. 2.5. Zestawy cateringowe należy dostarczyć do miejsca realizacji usługi szkoleniowej i przekazać je trenerowi. Szczegółowy wykaz miejsc realizacji usług szkoleniowych do których należy dostarczyć zestawy cateringowe (nazwy gmin), zawiera załącznik nr 2 do niniejszego zamówienia. 2.6. Jednorazowa ilość dostarczanych zestawów cateringowych (kompletów) musi zapewnić trenerowi przeprowadzenie usługi szkoleniowej dla grupy ok. 9-osobowej (ok. 9 kompletów). Maksymalna ilość dostaw do miejsc realizacji usług szkoleniowych wynosi 6084. 2.7. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących zamówieniu, takich jak transport, załadunek i rozładunek zestawów cateringowych, oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. 2.8. Wykonawca zapewni takie opakowanie produktów żywnościowych, jakie jest wymagane by nie dopuścić do ich uszkodzenia lub pogorszenia jakości w czasie transportu i przechowywania. 2.9. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy branżowe, a w przypadku braku tych norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu i przechowywania w/w produktów żywnościowych. 2.10. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne i jakościowe dostarczonych zestawów cateringowych. Przez wady fizyczne rozumie się w szczególności niezgodność dostarczonych produktów żywnościowych z opisem przedmiotu zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120765 Fri, 22 Jun 2018 23:58:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120765 <![CDATA[ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w postępowaniu o wartości zamówienia nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro na wykonanie usługi cateringowej dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Krzczonowie w ramach projektu pn. „Programuję, językiem obcym się posługuję - przyszłość swoją zaplanuję” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 12, Działanie 12.2 Kształcenie ogólne]]> Zgodnie z treścią zaproszenia, dostępnego na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzczonów pod adresem internetowym: https://ugkrzczonow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=79&p1=szczegoly&p2=58122 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5728 Fri, 22 Jun 2018 23:23:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5728 <![CDATA[świadczenie usług cateringowych i gastronomicznych na potrzeby spotkań organizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych na terenie m.st. Warszawy w. ramach działalności podstawowej oraz projektów, które Zamawiający będzie realizował w trakcie trwania umowy.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych i gastronomicznych na potrzeby spotkań organizowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych na terenie m.st. Warszawy w. ramach działalności podstawowej oraz projektów, które Zamawiający będzie realizował w trakcie trwania umowy. Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 2. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120705 Fri, 22 Jun 2018 16:01:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120705 <![CDATA[Sukcesywne świadczenie usług cateringowych w ramach projektu „Świetlicowa integracja”]]> Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne świadczenie usług cateringowych w ramach projektu „Świetlicowa integracja”. W ramach zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania, dostawy oraz wydania posiłków. Zamawiający przewiduje dostawę 30 posiłków dziennie dla uczestników świetlicy położonej w Klonowie 50 Gmina Racławice. Wartość kaloryczna posiłków : 1400- 1700 kcal. Posiłki będą dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach w godz. 11:30 - 14.30. Godzina dostawy posiłków będzie ustalana na każdy bieżący tydzień. Dostawa posiłku obejmuje: danie gorące – drugie danie obiadowe: ziemniaki (lub zamiennie ryż, kasza, kopytka, makaron itp.) – danie mięsne np. sztuka mięsa, udziec kurczaka, pierś z indyka kotlet schabowy, stek z piersi z kurczaka, bitki wołowe, gulasz, ryba, pierogi, naleśniki, knedle itp. oraz surówka, kompot lub napój, danie zimne – podwieczorek: kanapka lub słodka bułka (ciasto) i desery mleczne, owoce (w tym sezonowe) kisiel, budyń, herbata lub napój mleczny oraz woda mineralna. Z jadłospisu dziennego wyklucza się wędliny z mielonek oraz pasztet. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania normatywnych wartości energetycznych, odżywczych i smakowych potraw oraz do przygotowania ich zgodnie z prawnymi regulacjami wynikającymi z ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 149) przy równoczesnym zapewnieniu modyfikacji opracowanych jadłospisów przez ich urozmaicenie o świeże owoce i warzywa sezonowe. Posiłki mają być przygotowane ze świeżych produktów, metodą tradycyjną nie używając produktów typu instant oraz gotowych produktów (np. pierogi mrożone, klopsy, itp.). Jadłospisy podlegać będą kontroli Zamawiającego. Wykonawca będzie sporządzał i przedstawiał Zamawiającemu do akceptacji z dziesięciodniowym wyprzedzeniem jadłospis w dwóch wersjach do wyboru na każdy miesiąc. Zamawiający ma prawo do dokonania zmian w jadłospisie. Zmiany muszą zostać uwzględnione przez Wykonawcę. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120655 Fri, 22 Jun 2018 14:34:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120655 <![CDATA[Usługa cateringowa ( przerwy kawowe + obiad ) dla uczestników szkolenia KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa cateringowa (przerwy kawowe + obiad) dla uczestników projektu „Usługa realizacji szkoleń dla pracowników administracyjnych ochrony zdrowia w ramach projektu pn: „KOMPETENTNI PRACOWNICY SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA” nr WND-POWR.05.02.00-00-019/16. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120596 Fri, 22 Jun 2018 13:17:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120596 <![CDATA[4/9.5/2018/CRR Dostarczenie cateringu podczas kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie, w ramach projektu „Program nabywania kwalifikacji dla których istnieje największe zapotrzebowanie na podkarpackim rynku pracy realizowany we współpracy z pracodawcami”]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostawa i świadczenie usług serwisowych dotyczących wyżywienia w formie usługi cateringowej podczas szkoleń kursu przegotowującego do egzaminów czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie dla uczestników projektu „Program nabywania kwalifikacji dla których istnieje największe zapotrzebowanie na podkarpackim rynku pracy realizowany we współpracy z pracodawcami” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120437 Thu, 21 Jun 2018 22:32:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120437 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zapewnienie usługi cateringowej oraz serwisu kawowego podczas szkolenia „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” i doradztwa grupowego dla uczestników projektu w Mienianach i Krasnobrodzie]]> Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na zapewnienie usługi cateringowej oraz serwisu kawowego podczas szkolenia „Spółdzielnia socjalna – jak to zrobić?” i doradztwa grupowego dla uczestników projektu w podziale na części: • Część I – Mieniany • Część II – Krasnobród Wykonawca może złożyć ofertę cenową na jedną lub kilka części zamówienia. W przypadku składania oferty na kilka części zamówienia należy złożyć jedną ofertę ze wskazaniem konkretnych części. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120441 Thu, 21 Jun 2018 21:41:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120441 <![CDATA[2/9.5/2018/CRR Dostarczenie cateringu podczas kursu umożliwiającego nabycie kwalifikacji czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie monter konstrukcji budowlanych, w ramach projektu „Program nabywania kwalifikacji dla których istnieje największe zapotrzebowanie na podkarpackim rynku pracy realizowany we współpracy z pracodawcami”]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dostawa i świadczenie usług serwisowych dotyczących wyżywienia w formie usługi cateringowej podczas szkoleń kursu przegotowującego do egzaminów czeladniczych lub mistrzowskich w zawodzie monter konstrukcji budowlanych dla uczestników projektu „Program nabywania kwalifikacji dla których istnieje największe zapotrzebowanie na podkarpackim rynku pracy realizowany we współpracy z pracodawcami” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120428 Thu, 21 Jun 2018 20:16:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120428 <![CDATA[Organizację prezentacji w zakresie promocji marki produktowej w ramach targów Automechanika Frankfurt 2018 – w dniu 12 lub 13.09.2018 r.]]> Organizację prezentacji w zakresie promocji marki produktowej w ramach targów Automechanika Frankfurt 2018 – w dniu 12 lub 13.09.2018 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120366 Thu, 21 Jun 2018 15:45:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120366 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/ CATERING /2018 z dnia 20.06.2018 r.]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie dostawa i serwowanie wyżywienia i napojów dla uczestników projektu w toku realizowanych zadań projektu (szkolenia). Szkolenia będą prowadzone dla 106 grup, składających się ze średnio 10 osób na terenie województwa podlaskiego, w gminach zamieszkałych przez uczestników projektu. Liczba dostarczanych posiłków uzależniona będzie od liczebności grup, w związku z czym Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia ilości dostarczanych posiłków w trakcie realizacji usługi. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120049 Thu, 21 Jun 2018 10:39:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120049 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na uługi wyżywienia uczestników Dziennego Domu Pobytu "Grodno"]]> Postępowanie na wykonanie usługi w zakresie zapewnienia kompleksowego wyżywienia dla uczestników projektu: Dzienny Dom Pobytu "Grodno", miejscowość Nowogród (gmina Golub-Dobrzyń). Usługa świadczona będzie w okresie od 02.07.2018 r. do 31.03.2020 r., w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku. Tryb udzielenia zamówienia postępowanie o udzielenie zamówienia w oparciu o zasadę konkurencyjności zgodne z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Postępowanie dotyczy wyboru jednego wykonawcy. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120088 Wed, 20 Jun 2018 22:01:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120088 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE DO.2741.28.2018 NA ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych - przygotowanie, dostarczenie i podanie posiłków podczas spotkań realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu w ramach projektu „Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim”, zaplanowanych do końca 2018 r. na terenie województwa kujawsko- pomorskiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120078 Wed, 20 Jun 2018 19:47:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120078 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 4/RPO WD 8.4.2/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi cateringu - przygotowanie i dostawa wyżywienia dla 30 dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat uczęszczających do klubu dziecięcego w związku z planowaną realizacją projektu pt. „Maluch w klubie dziecięcym – rodzice w pracy” we Wrocławiu w terminie 1.07.2018 - 30.04.2019 r. Szczegółowy zakres zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie trzech posiłków dziennie tj. śniadanie, obiad dwudaniowy (zupa, drugie danie) i podwieczorek dla grupy maksymalnie 30 dzieci w wieku od 1 roku do 3 lat w terminie od 01.07.2018 do 30.04.2019. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120060 Wed, 20 Jun 2018 17:09:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120060 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 04/SW/2018 na wybór Wykonawcy usług cateringowych dla uczestników projektu pn. „Uśmiech dziecka - Świetlica na Tumskiej”]]> Postępowanie dotyczy wyboru Wykonawcy usług cateringowych dla osób niesamodzielnych świadczonych w miesiącach wakacyjnych (lipiec – sierpień) w dni robocze stacjonarnie w Świetlicy przy ul. Tumskiej 14 w Chełmży w ramach projektu „Uśmiech dziecka – Świetlica przy Tumskiej”, nr RPKP.09.03.02-04-0062/17. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5597 Wed, 20 Jun 2018 03:21:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5597 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 05/DDP/2018 na wybór Wykonawcy usług cateringowych dla uczestników projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu przy Parafii pw. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży”]]> 1) Postępowanie dotyczy wyboru Wykonawcy usług cateringowych dla osób niesamodzielnych świadczonych w stacjonarnie w placówce wsparcia dziennego przy ul. Tumskiej 14 w Chełmży w ramach projektu „Dzienny Dom Pobytu przy Parafii pw. Św. Mikołaja Biskupa w Chełmży”, nr RPKP.09.03.02-04-0061/17. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5517 Mon, 18 Jun 2018 23:57:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5517 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2018/APA - usługi cateringowe]]> Przedmiotem zamówienia są usługi cateringowe obejmujące przygotowanie i dostarczenie posiłków oraz zapewnienie serwisu kawowego dla 17 uczestników projektu biorących udział w warsztatach organizowanych w ramach poradnictwa zawodowego realizowanych w ramach projektu „Akcja: POMORSKA AKTYWIZACJA”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119457 Mon, 18 Jun 2018 21:32:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119457 <![CDATA[Catering dla 36 dzieci do lat 3 - Żłobek Małe Misie w Giżycku]]> 1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych (przygotowanie i dostarczanie gotowych posiłków: I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek) w okresie 18 miesięcy: od 1.07.2018 do 31.12.2019r. z wyłączeniem weekendów, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy dla 36 dzieci w wieku 1- 3 lat uczęszczających do Żłobka Małe Misie przy ul. Daszyńskiego 12 B, 11-500 Giżycko. 2) Główny kod CPV: 55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków, Pozostałe kody CPV: 55322000-3 usługi gotowania posiłków, 55520000-1 usługi dostarczania posiłków. 3) Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług cateringowych – przygotowanie i dostarczenie we własnym zakresie posiłków oraz ich rozładunek w żłobku zlokalizowanym w Giżycku przy ulicy Daszyńskiego 12B. 4) Usługa dotyczy 36 dzieci, natomiast jest to liczba maksymalna i może ulec zmniejszeniu, w zależności od frekwencji dzieci i nie może wówczas stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081271 Mon, 18 Jun 2018 20:40:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1081271 <![CDATA[Zapewnienie poczęstunku i sal dla spotkań Forum Dobrego Prawa]]> Zamówienie służy wyłonieniu podmiotu (Oferenta), który zapewni salę szkoleniową oraz poczęstunek w trakcie cokwartalnych spotkań Forum Dobrego Prawa realizowanych w projekcie "Organizacje stanowią prawo" w okresie od 28 czerwca 2018 roku do 30 września 2020 roku. Projekt "Organizacje stanowią prawo" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119449 Mon, 18 Jun 2018 19:49:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119449 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19B/2018 na świadczenie usług cateringowych]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych w zakresie lunch/obiad dla pacjentów Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. w Krakowie, ul. Bolesława Komorowskiego 12, w ramach projektu o nr umowy POWR.05.02.00-00-0037/15-00 pod tytułem „Stworzenie przez CMP Sp. z o.o. DDOM stanowiącego formę opieki skierowanej do osób niesamodzielnych, w szczególności do osób powyżej 65 r.ż., których stan zdrowia nie pozwala na pozostawanie wyłącznie pod opieką podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a jednocześnie nie wymaga całodobowego nadzoru lekarskiego i pielęgniarskiego realizowanego w trybie stacjonarnym”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki Nr 1 do Zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119434 Mon, 18 Jun 2018 17:16:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119434 <![CDATA[Usługi cateringowe dla Uczestników projektu „Twoja szansa na przedsiębiorczość”.]]> 1) W związku z realizacją projektu pn. „Twoja szansa na przedsiębiorczość” zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty z zakresu obsługi cateringowej, przygotowania i dostarczania posiłków, zapewnienia wyżywienia dla Uczestników projektu na obszarze jego realizacji obejmującym następujące powiaty: m. Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski, powiat dąbrowski. Dla powyżej określonego zakresu usług wykonanie odbywa się zgodnie z niżej wymienionymi wymogami, w następujący sposób: A. w formie przerwy kawowej i obiadu na grupowym doradztwie podatkowym (32 grupy x1 dzień x 5 osób = 160 obiadów i usługi cateringu oraz serwisu kawowego), w każdy dniu szkolenia odbywa się 8 godzin zajęć, w planowanym okresie realizacji od VI 2018 r. do IX 2019 r. na terenie powiatu tarnowskiego/m.Tarnów, B. w formie przerwy kawowej i obiadu na warsztatach interpersonalnych (16 grup x 1 dzień x 10 osób= 160 obiadów i usługi cateringu oraz serwisu kawowego), realizacja w okresie od VI 2018 r. do IX.2019 r. na terenie powiatu tarnowskiego/m. Tarnów, C. w formie przerwy kawowej i obiadu na szkoleniu „Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne” – (660 osób x 5 dni = 1650 obiadów i usługi cateringu oraz serwisu kawowego), w każdym dniu odbywa się 6 godzin zajęć, realizacja w okresie od VI.2018 r. do IX.2019 r. na terenie m. Tarnów, p. tarnowskiego, p. brzeskiego, p. dąbrowskiego. D. w formie przerwy kawowej i obiadu na warsztatach z zakresu kompetencji biznesowo-cyfrowych – (10 grup x 2 dni x 8 osób = 160 obiadów i usługi cateringu oraz serwisu kawowego), realizacja w okresie od VII.2018 r. do X.2020 r. na terenie p. tarnowskiego/m. Tarnów, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119195 Sun, 17 Jun 2018 22:16:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119195 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 1/RPLD/2018/SSW]]> Szkolenia zawodowe wraz z certyfikatem zewnętrznym mają na celu uzyskanie kwalifikacji zawodowych lub nabycie kompetencji w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, a szkolenia realizowane są przez instytucje posiadające wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej. Szkolenia zawodowe zostaną dobrane zgodnie wykazem zawodów deficytowych ze strony www.mz.praca.gov.pl. Szkolenia będą się odbywały w warunkach zapewniających komfort uczenia się tj. sale spełniają warunki BHP oraz odpowiadają potrzebom grupy docelowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych. Na podstawie opracowanych indywidualnych ścieżek rozwoju oraz zgłoszeń Uczestników Projektu określono następującą tematykę szkoleń: „Pracownik obsługi biurowej”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119064 Fri, 15 Jun 2018 15:42:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1119064 <![CDATA[Wyłonienie dostawcy wyżywienia na potrzeby DDOM w Świdwinie.]]> Dostawa wyżywienia na potrzeby DDOM w Świdwinie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118517 Thu, 14 Jun 2018 11:29:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118517 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy usługi przygotowywania i dostarczania posiłków dla dzieci do Żłobka w Poznaniu przy ul. Czechosłowackiej 8]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania posiłków dla dzieci do Żłobka w Poznaniu przy ul. Czechosłowackiej 8 w okresie 01.07 - 31.12.2018 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1073968 Thu, 07 Jun 2018 15:23:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1073968