Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi hotelarskie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 26 Jun 2019 03:40:36 +0200 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 004/06/2019/KGOIR / POIR.02.03.03-26-0001/16-ZK - Kompleksowa organizacja wyjazdowej misji gospodarczej do Stanów Zjednoczonych (USA) dla jednej z firm Zamawiającego w dniach 06 do 12 lipca 2019 r., połączonej z udziałem jako zwiedzający w Targach SEMICON WEST 2019, które odbędą się w Moscone Center, San Francisco, Kalifornia, Stany Zjednoczone w dniach 9 lip 2019 –11 lip 2019 r., https://10times.com/semicon-west]]> W związku z realizacją działań wynikających z umowy o dofinansowanie nr POIR.02.03.03-26-0001/16 pn. „Umiędzynarodowienie Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu poprzez partnerów Klastra i wprowadzenie na rynki zagraniczne nowych ekoproduktów” realizowanego w ramach Działania 2.3. „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” Poddziałania 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego spółka pn. Centrum Kooperacji Recyklingu- not for profit system sp. z o.o. – Koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, Krajowego Klastra Kluczowego zgodnie z zasadą konkurencyjności zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup usługi związanej z kompleksową organizacją wyjazdowej misji gospodarczej do Stanów Zjednoczonych (USA) dla jednej z firm Zamawiającego w dniach 06 do 12 lipca 2019 r. połączonej z udziałem jako zwiedzający w Targach SEMICON WEST 2019, które odbędą się w Moscone Center, San Francisco, Kalifornia, Stany Zjednoczone w dniach 9 lip 2019 –11 lip 2019 r., https://10times.com/semicon-west MIEJSCE DOCELOWE: Państwo: Stany Zjednoczone Ameryki Miasta: 1. San Francisco – miasto w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych 2. Los Angeles – miasto w stanie Kalifornia w Stanach Zjednoczonych TRYB ZAMÓWIENIA 1. Niniejsze Zamówienie będzie udzielane w trybie postępowania ofertowego (zasada konkurencyjności powyżej 50 tys. złotych zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ) 2. Niniejsze zapytanie ofertowe nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.). 3. Niniejsze zapytanie ofertowe zostaje przeprowadzone zgodnie z zachowaniem zasadą konkurencyjności. 4. Zamawiający dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak bezstronności i obiektywności. 5. Wszyscy Wykonawcy mają taki sam dostęp do informacji dotyczących niniejszego zamówienia i żaden Wykonawca nie jest uprzywilejowany względem drugiego, a postępowanie przeprowadzone jest w sposób transparentny. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowa organizacja wyjazdowej misji gospodarczej do Stanów Zjednoczonych (USA) dla jednej z firm Zamawiającego w dniach 06 do 12 lipca 2019 r., połączonej z udziałem jako zwiedzający w Targach SEMICON WEST 2019, które odbędą się w Moscone Center, San Francisco, Kalifornia, Stany Zjednoczone w dniach 9 lip 2019 –11 lip 2019 r. https://10times.com/semicon-west 2. Rodzaj zamówienia: usługi. 3. Termin realizacji usługi: 9 lipca 2019 –12 lipca 2019 r. a) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą. 4. Kompleksowość rozumiana jest jako zabezpieczenie przez Wykonawcę wszystkich aspektów związanych z udziałem Zamawiającego w ww. imprezie. W związku z czym obowiązkiem Wykonawcy jest uwzględnienie wszystkich pojawiających się w tego typu zamówieniach kosztów możliwych do przewidzenia przez podmioty gospodarczo zajmujące się organizacją usług o charakterze tożsamym lub zbliżonym do przedmiotu zamówienia, w szczególności koszty o charakterze dodatkowych opłat, itp., ZADANIA I WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY W RAMACH PLANOWANEGO ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS). 1. Zamawiający zapytanie kieruje do profesjonalnych organizatorów 2. Podczas realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z Zamawiającym i wskazanymi przez niego podmiotami, w tym wymaganych właściwą realizacją projektu kontaktów osobistych, telefonicznych oraz e-mailowych, 3. Realizacji poszczególnych zadań wchodzących w zakres zamówienia, zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz ustaleniami podjętymi wspólnie z Zamawiającym w trakcie przygotowań do realizacji zamówienia, 4. Działania z dochowaniem należytej staranności, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. 5. W ramach planowanego zamówienia Wykonawca odpowiadał będzie za organizację i nadzór nad wszelkimi działaniami podejmowanymi w związku z realizacją zamówienia 6. Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie zobowiązania formalno-prawne wobec podmiotów z nim współpracujących przy lub na rzecz realizacji planowanego zamówienia. Szczegóły ujęte zostały w załączniku: zapytanie ofertowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192316 Tue, 25 Jun 2019 19:40:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192316 <![CDATA[Usługa noclegowo-gastronomiczna podczas warsztatów szkoleniowych w dniach 5-7 lipca i 26-28 lipca 2019 roku (woj. lubelskie)]]> Usługa noclegowo-gastronomiczna podczas warsztatów szkoleniowych polegająca na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia i miejsca do spotkań grupowych dla łącznie 34 uczestników trzydniowych warsztatów szkoleniowych, w tym dla 17 uczestników warsztatów organizowanych w dniach 5-7 lipca 2019 r. oraz 17 uczestników warsztatów szkoleniowych organizowanych w dniach 26-28 lipca 2019 r. zgodnie z wymaganiami opisanymi w treści Zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191992 Mon, 24 Jun 2019 15:09:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191992 <![CDATA[Wykonanie usług hotelarskich na terenie Newcastle upon Tyne (Wielka Brytania) na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) - POWER/CSM/2019-08]]> Zamawiający: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, z siedzibą w Łodzi przy Al. Kościuszki 4 Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług hotelarskich na terenie Newcastle upon Tyne (Wielka Brytania) na potrzeby projektu pt.: „Centrum Symulacji Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 1. Szczegóły zamówienia: Termin: 01-03.07.2019 Liczba osób: 1 Liczba noclegów na osobę: 2 Łączna liczba noclegów: 2 Terminy mogą ulec zmianie. Terminy mogą ulec zmianie. 2. Standard obiektu: Hotel 3*** (Nie wyższy i nie niższy) 3. Lokalizacja: Newcastle upon Tyne; odległość od Northumbria University do 1,2 km. 4. Rodzaj pokoju: 1 lub 2 – osobowy (1 pokój/osobę) ze śniadaniem; dostęp do internetu bezprzewodowego (wifi) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191955 Mon, 24 Jun 2019 13:05:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191955 <![CDATA[ROPS.PSO.3321.US.77.2019 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej]]> Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi czterech trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach: a) Grupa I: od 03 do 05 września 2019 roku oraz od 15 do 17 października 2019 roku, b) Grupa II: od 17 do 19 września 2019 roku oraz od 22 do 24 października 2019 roku. Łącznie przewiduje się maksymalnie 84 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191933 Mon, 24 Jun 2019 12:34:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191933 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 8/RZ/ZO/2019 -dotyczące zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia w ramach obozu integracyjnego dla uczestników projektu pt.: „Powiat Iławski stawia na rodzinę” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wybór Wykonawcy zapewniającego zakwaterowania i wyżywienie uczestników projektu w łącznej licznie maksymalnie 84 osób w okresie trzech dni. Zamawiający zastrzega sobie możliwość niewykorzystania wszystkich miejsc noclegowych i żywieniowych, rozliczenie zakupu usługi odbędzie się na podstawie rzeczywistej liczby osób uczestniczących w spotkaniu. Planowany termin realizacji zadania (do wyboru): 3 dni (II połowa lipca 2019 lub I połowa sierpnia 2019) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191880 Mon, 24 Jun 2019 10:29:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191880 <![CDATA[zorganizowanie wyjazdu integracyjno – rekreacyjnego – kolonii letniej dla uczestników projektu Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach]]> Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie wyjazdu integracyjno – rekreacyjnego – kolonii letniej dla uczestników projektu Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach: organizacja dwóch turnusów 14-dniowych, dla każdorazowo grupy 40 uczestników oraz 5 osób kadry. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19939 Wed, 19 Jun 2019 16:27:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19939 <![CDATA[Świadczenie usług noclegowych dla uczestników szkolenia „Produkcja i czyszczenie białek” organizowanego w ramach Projektu „Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój”]]> Świadczenie usług noclegowych dla uczestników szkolenia „Produkcja i czyszczenie białek” organizowanego w ramach Projektu „Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191555 Wed, 19 Jun 2019 14:26:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191555 <![CDATA[Wykonanie usługi hotelarskiej i gastronomicznej na potrzeby wyjazdu w ramach projektu]]> Wykonanie usługi hotelarskiej i gastronomicznej na potrzeby wyjazdu w ramach projektu dla ok. 70 osób. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191537 Wed, 19 Jun 2019 14:04:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191537 <![CDATA[Świadczenia usług hotelarskich, cateringowych oraz sal szkoleniowych na potrzeby międzynarodowej szkoły letniej dla doktorantów”]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług hotelarskich, cateringowych oraz sal szkoleniowych na potrzeby międzynarodowej szkoły letniej dla doktorantów. Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. „Humanistyka i nauki społeczne dla społeczeństwa i przedsiębiorczości” (umowa: POWR.03.02.00-00-I019/17-00). Szkoła letnia planowana jest w dniach 26 – 31 sierpnia 2019 roku. Zajęcia będą odbywały się we wszystkie wskazane powyżej dni, po 8 godzin dziennie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191194 Tue, 18 Jun 2019 13:59:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191194 <![CDATA[usługa świadczenia usług hotelarskich, cateringowych oraz sale szkoleniowe 14/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór i podjęcie współpracy w zakresie świadczenia usług hotelarskich, cateringowych oraz sale szkoleniowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191153 Tue, 18 Jun 2019 10:20:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191153 <![CDATA[ROPS.PSO.3321.US.61.2019 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej]]> Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach: a) od 11 do 13 września 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć), b) od 21 do 23 października 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć). Łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190986 Mon, 17 Jun 2019 13:36:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190986 <![CDATA[ROPS.PSO.3321.US.76.2019 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej]]> Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej. Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach: a) od 01 do 03 października 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć), b) od 12 do 14 listopada 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć). Łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190953 Mon, 17 Jun 2019 12:27:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190953 <![CDATA[ROPS.PSO.3321.US.60.2019 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowych zajęć, które odbędą się od 06 do 08 listopada 2019 roku. Przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć. Usługa obejmuje 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190705 Fri, 14 Jun 2019 14:36:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190705 <![CDATA[ROPS.PSO.3321.US.55.2019 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi trzydniowych zajęć, które odbędą się od 04 do 06 września 2019 roku. Przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć. Usługa obejmuje 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190693 Fri, 14 Jun 2019 14:21:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190693 <![CDATA[ROPS.PSO.3321.US.58.2019 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach: a) od 25 do 27 września 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć), b) od 18 do 20 listopada 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć). Łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190677 Fri, 14 Jun 2019 13:56:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190677 <![CDATA[ROPS.PSO.3321.US.57.2019 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach: a) od 23 do 25 września 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć), b) od 28 do 30 października 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć). Łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190663 Fri, 14 Jun 2019 13:34:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190663 <![CDATA[ROPS.PSO.3321.US.56.2019 - Świadczenie usług hotelarsko-gastronomicznych podczas zajęć organizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w ramach projektu pn. Szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa świadczona przez placówki oferujące wyżywienie i miejsca noclegowe dotycząca obsługi dwóch trzydniowych zajęć, które odbędą się w następujących terminach: a) od 07 do 09 października 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć), b) od 06 do 08 listopada 2019 roku (przewiduje się maksymalnie 21 uczestników zajęć). Łącznie przewiduje się maksymalnie 42 uczestników zajęć. Usługa obejmuje każdorazowo 2 noclegi oraz wyżywienie, na które składają się: 2 śniadania, 3 obiady, 2 kolacje i 5 przerw kawowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190643 Fri, 14 Jun 2019 13:05:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1190643