Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi hotelarskie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Thu, 02 Jul 2020 14:31:56 +0200 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/O/FAA/2020 dot. zapewnienia zakwaterowania, wyżywienia oraz sali szkoleniowej dla niewidomych i słabowidzących Uczestników Projektu oraz dla osób z ich otoczenia na łącznie 160 osobodni, na czas udziału w różnych formach zajęć grupowych]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie na terenie woj. opolskiego zakwaterowania, wyżywienia oraz sali szkoleniowej dla niewidomych i słabowidzących Uczestników Projektu oraz osób z otoczenia UP na łącznie 160 osobodni na czas udziału w różnych formach zajęć grupowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252359 Thu, 02 Jul 2020 14:19:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252359 <![CDATA[Zakup usługi wyżywienia, zakwaterowania wraz z udostępnieniem sali konferencyjnej w ramach projektu pn. „Akademia Instytutu Spraw Obywatelskich” w ramach PO WER, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16”. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Nr um. POWR.02.16.00-00-0080/19-00.]]> 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w swym zakresie zapewnienie noclegów, wyżywienia i sali szkoleniowej dla uczestników szkolenia „Akademii Instytutu Spraw Obywatelskich” na terenie miasta Łodzi. Dopuszcza się możliwość, aby pokoje w których będą zakwaterowani Uczestnicy i Uczestniczki, były w osobnych budynkach niż kuchnia/stołówka/sala szkoleniowa przy czym odległość od nich nie może być większa niż 100 m, liczona drogą udostępnioną dla ruchu pieszego. 2. Termin wykonania usługi planowany jest w dniach 18-19.07.2020 roku (1 doba) przy czym ostateczny termin zostanie podany co najmniej 7 dni przed planowanym szkoleniem. 3. Wykonawca musi zapewnić: a. Noclegi dla maksymalnie 15 os. w hotelu lub innym obiekcie o standardzie hotelu co najmniej 2–gwiazdkowego, w pokojach 1-osobowych, posiadających pełen węzeł sanitarny, TV, ręczniki i stały dostęp do wody mineralnej, 1 gniazdko, bezpłatny Internet, szklanki do napojów. Pokój musi być zdezynfekowany przed zakwaterowaniem osoby zgodnie z aktualnymi wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dla hoteli i innych miejsc noclegowych w trakcie epidemii; b. Wyżywienie dla uczestników (musi być dostosowane do aktualnych wytycznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Rozwoju dot. branży gastronomii w trakcie epidemii COVID-19): - 4 serwisy kawowe podczas dwóch dni szkolenia– dla maksymalnie 20 os.. Przerwa kawowa powinna zawierać kawę z ekspresu, herbatę czarną, zieloną, mleko, cukier, wrzątek wg potrzeb uczestników, cytryna, woda mineralna niegazowana i gazowana, ciastka cukiernicze/ciasta lub inne słodkie przekąski, owoce sezonowe. Serwis kawowy musi być dostępny do końca spotkania i na bieżąco uzupełniany. Przerwy kawowe są organizowane przez Wykonawcę w sali lub ewentualnie przed salą, w której odbywa się szkolenie lub w inny sposób i formie określonej przez wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego. - Dwa dwudaniowe obiady wraz zimnymi napojami (jeden obiad w pierwszym i jeden drugim dniu szkolenia) dla maksymalnie 20 os., - Jedna kolacja z ciepłymi i zimnymi napojami dla maksymalnie 15 os. - Śniadanie dla maksymalnie 15 os. w miejscu, w którym uczestnicy będą nocować, c. Salę szkoleniową o powierzchni co najmniej 100 m2 spełniającą normy i zasady opisane aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Rozwoju w trakcie epidemii COVID-19 (zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego osoby od osoby, zapewnienie dobrej wentylacji, wietrzenia, czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, zapewnienia dozowników z płynem do dezynfekcji i inne zalecenia). Przewidziany czas szkolenia wynosi 16 godzin (8 godz. x 2 dni), przy czym Zleceniodawca zastrzega, że ilość godzin może być dłuższa lub krótsza danego dnia, ale łącznie wyniesie 16 godzin w ciągu dwudniowego szkolenie. d. Dostęp do sali szkoleniowej oraz dostosowanie pokoi noclegowych do potrzeb osób z niepełnosprawnością w razie zgłoszenia się do projektu takich osób (m.in. winda, bez progowe wejścia). 4. Dokładna liczba osób zostanie podana 7 dni przed planowanym szkoleniem. Zamawiający zapłaci za faktyczną liczbę osób nocujących i korzystających z wyżywienia. 5. W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego Wykonawca musi zapewnić warunki w obiekcie zapewniające bezpieczeństwo uczestnikom zgodnie z aktualnymi zaleceniami i wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Rozwoju. Aktualne wytyczne podane są na stronie www.gis.gov.pl oraz www.gov.pl/web/koronawirus IV. Miejsce realizacji zamówienia: obiekt musi być usytuowany w obrębie miasta Warszawy (województwo mazowieckie). Obiekt musi być dobrze skomunikowany z Dworcem Centralnym. Do obiektu można dojechać tramwajem, autobusem miejskim lub metrem, przy czym najbliższy przystanek autobusowy/tramwajowy/metro mieści się w maksymalnej odległości 400 metrów od obiektu. Kody cpv: 55100000-0 - usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego 55300000-3 - usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków 55120000-7 - usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji Ciąg dalszy w załączniku zapytanie ofertowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252372 Thu, 02 Jul 2020 14:19:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252372 <![CDATA[Świadczenie usług w zakresie wyżywienia i miejsc noclegowych 31 osobom, w tym m.in. uczestnikom projektu pn. „Szansa na lepszą przyszłość”]]> Świadczenie usług w zakresie wyżywienia i miejsc noclegowych 31 osobom, w tym m.in. uczestnikom projektu pn. „Szansa na lepszą przyszłość” (tj. osobom z niepełnosprawnością, usamodzielniającym się wychowankom, osobom pełnoletnim przebywającym w pieczy zastępczej), realizowanego na podstawie Umowy o dofinansowanie nr RPLD.09.01.01-10-A002/18-00, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252362 Thu, 02 Jul 2020 13:55:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252362 <![CDATA[Świadczenie kompleksowych usług hotelarsko-cateringowych wraz z wynajęciem sali szkoleniowej na potrzeby szkoleń w Krakowie - 29/POWR-5.4/20]]> Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie kompleksowych usług hotelowo-gastronomicznych wraz z wynajęciem sali szkoleniowej dla ok. 5 osób w Krakowie, na potrzeby organizacji specjalistycznych szkoleń dla FIZJOTERAPEUTÓW, w tym: 1. Świadczenie usług noclegowych w obiekcie standardu 3* w pokojach 2-osobowych i/lub 1-osobowych wraz ze śniadaniem na potrzeby 6-dniowych szkoleń dla ok. 5-tu osób, z uwzględnieniem zapewnienia warunków dla osób z niepełnosprawnościami 2. Zapewnienie Sali szkoleniowej dla ok. 5 osób przez min. 10 godzin dziennie każdego dnia szkolenia 3. Zapewnienia usługi cateringowej każdego dnia szkolenia dla ok. 5 osób, obejmującej 2 przerwy kawowe i obiad w miejscu realizacji szkolenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252281 Thu, 02 Jul 2020 09:39:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252281 <![CDATA[Zapewnienie usługi noclegowej wraz z wyżywieniem dla 12 dzieci i młodzieży wraz z 3 osobami opieki w Poroninie dniach 13-17.07.2020]]> Celem zamówienie jest organizacja wypoczynku dla uczestników projektu - wychowanków placówki wsparcia dziennego prowadzonej przez Stowarzyszenie SIEMACHA zgodnie z wymogami zawartymi w stosownych dokumentach - Ustawa z dnia 11 września 2015 r o systemie oświaty oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży a także wytycznymi GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie COVID-19. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252265 Thu, 02 Jul 2020 08:45:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252265 <![CDATA[Organizacja usługi hotelowej oraz transportowej dla uczestników projektu ”Krok w przyszłość”]]> Organizacja usługi hotelowej oraz transportowej dla uczestników projektu ”Krok w przyszłość” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252046 Tue, 30 Jun 2020 23:09:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252046 <![CDATA[Usługa noclegowo-gastronomiczna w dniach 10-13 lipca 2020 roku]]> Świadczenie usługi polegającej na zapewnieniu zakwaterowania, wyżywienia łącznie dla 30 uczestników trzydniowych warsztatów szkoleniowych, dniach 10-11 lipca 2020 r. oraz około 8 uczestników spotkania ekspertów w dniach 12-13 lipca 2020 r. zgodnie ze szczegółami zamówienia podanymi w treści ZO https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252043 Tue, 30 Jun 2020 22:56:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252043 <![CDATA[Zorganizowanie i przeprowadzenie wyjazdu integracyjno-kompensacyjnego w Karkonosze dla uczestników projektu „Równość szans w Gminie Sianów”]]> Wyjazd integracyjno-kompensacyjny w Karkonosze dla uczestników projektu „Równość szans w Gminie Sianów” w terminie 24.08.2020r. - 28.08.2020r. Uczestnicy wyjazdu to 54 osoby, w tym osoby biorące udział projekcie „Równość szans w Gminie Sianów” oraz osoby stanowiące ich otoczenie w następujących przedziałach wiekowych: a) osoby powyżej 18 r.ż. : 28 osób; b) osoby od 9 do 16 r.ż : 19 osób; c) osoby od 5 do 8 r.ż: 7 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251964 Tue, 30 Jun 2020 14:39:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251964 <![CDATA[zorganizowanie Konferencji podsumowującej działania w projekcie pn.: ”Zmieniam siebie – dbam o rodzinę” wraz z dodatkowym wsparciem dla uczestników projektu]]> Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie Konferencji podsumowującej działania w projekcie pn.: ”Zmieniam siebie – dbam o rodzinę” wraz z dodatkowym wsparciem dla uczestników projektu realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Iłowie-Osadzie. Realizacja zamówienia składa się z przygotowania i organizacji: 1) Podsumowania realizacji projektu przez pracowników bezpośrednio związanych z realizacją projektu: a. DZIEŃ I – podsumowanie napotkanych problemów podczas realizacji projektu (m.in. dotyczących rekrutacji, motywacji Beneficjentów Ostatecznych (BO), podejścia roszczeniowego BO itp.) oraz omówienie możliwych rozwiązań napotkanych problemów do zastosowania w kolejnej edycji projektu – „mała sala konferencyjna dla 10 osób, b. zapewnienie noclegu wraz z wyżywieniem (obiadokolacja, śniadanie) dla 7 osób realizatora projektu. 2) Organizacja konferencji DZIEŃ II: a. zapewnienie Sali konferencyjnej dla 100 osób, b. zapewnienie dodatkowego wsparcia dla 87 uczestników projektu (20 osób dorosłych wraz z 67 dziećmi) w formie spędzenia czasu wolnego z dziećmi poprzez możliwość skorzystania z Aquparku dla uczestników projektu – 2 godziny, c. zapewnienie dodatkowego wsparcia dla 20 uczestników projektu (20 osób dorosłych) w formie spotkań praktycznych w ramach treningu poprzez możliwość skorzystania m.in. z masażu/zabiegu relaksacyjnego dla uczestników projektu, d. obiad dla uczestników projektu – 87 uczestników projektu (20 osób dorosłych wraz z 67 dziećmi) oraz dla zaproszonych gości oraz realizatorów projektu – 10 osób. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251918 Tue, 30 Jun 2020 14:04:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251918 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/KLOSZ- 4/2.1/H/2020]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zapewnienie usługi noclegu, lunchu, serwisu kawowego i sali szkoleniowej podczas 3-dniowego szkolenia dla 727 osób w 42 grupach szkoleniowych (15-18 osób w grupie) w terminie lipiec 2020 r. – październik 2021 r. w obiektach usytuowanych na terenie województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i podlaskiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251872 Tue, 30 Jun 2020 10:23:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251872 <![CDATA[Zapewnienie noclegów wraz z wyżywieniem, na określonych w zamówieniu warunkach, w celu przeprowadzenia warsztatów na potrzeby realizacji zadania „Małopolska Sieć Świetlic Podwórkowych”]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie noclegów i wyżywienia dla grup działających w ramach "Małopolskiej Sieci Świetlic Podwórkowych", która będą odbywać 4 dniowe zajęcia warsztatowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251728 Mon, 29 Jun 2020 11:38:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251728 <![CDATA[Wyjazd terapeutyczno – integracyjny]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia 7 - dniowego wyjazdu terapeutyczno – integracyjnego w ośrodku dostosowanym do rodzin z dziećmi dla 38 osób pn. „Wyjazd terapeutyczno – integracyjny” Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251354 Fri, 26 Jun 2020 13:04:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251354 <![CDATA[Zorganizowanie 3-dniowego wypoczynku (piątek-niedziela) poza Miastem Jordanów w miejscowości oddalonej od 50 do 100 km od Jordanowa]]> Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie 3-dniowego wypoczynku (piątek-niedziela) poza Miastem Jordanów w miejscowości oddalonej od 50 do 100 km od Jordanowa dla rodziców z dziećmi w wieku od 7 do 16 lat uczestników projektu „Placówka Wsparcia Dziennego - prawie jak w domu”. W trakcie pobytu program wypoczynku winien obejmować zajęcia o charakterze terapeutyczno-animacyjnym z zakresu prawidłowych metod porozumiewania się w rodzinie (zajęcia wspólne dla wszystkich uczestników rodziców i dzieci). Wypoczynek powinien odbywać się w trzech terminach co dwa tygodnie dla grupy do 20 osób każda. Łączna liczba uczestników 60 osób. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251499 Fri, 26 Jun 2020 07:36:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251499 <![CDATA[Świadczenie usług noclegowych dla uczestników kursu nurkowania organizowanego w ramach Projektu „Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój”]]> Świadczenie usług noclegowych dla uczestników kursu nurkowania organizowanego w ramach Projektu „Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251467 Thu, 25 Jun 2020 21:44:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251467 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/WM/WAZ/2020 DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ]]> DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI HOTELARSKO-GASTRONOMICZNEJ dla kadry i uczestników/czek na Warsztacie Aktywizacji Zawodowej (zwanych dalej WAZ), organizowanym w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami z woj. warmińsko-mazurskiego– II edycja”, realizowanego na podstawie Umowy nr RPWM.11.01.01-28-0107/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 , Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie, zawartej pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a Fundacją Aktywnej Rehabilitacji „FAR”. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.) – dalej „Pzp”. Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie i zgodnie z Zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251387 Thu, 25 Jun 2020 13:37:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251387 <![CDATA[Świadczenie usług hotelowo – gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia szkoleniowego obozu pro obronnego oraz wizyty studyjnej w instytucji przełamywania lęku w ramach Projektu „Uniwersyteckie innowacje w dziedzinie nauk społecznych UPH w Siedlcach” (2 tura)]]> Świadczenie usług hotelowo – gastronomicznych na potrzeby przeprowadzenia szkoleniowego obozu pro obronnego oraz wizyty studyjnej w instytucji przełamywania lęku w ramach Projektu „Uniwersyteckie innowacje w dziedzinie nauk społecznych UPH w Siedlcach” (2 tura) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251302 Thu, 25 Jun 2020 08:33:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251302 <![CDATA[Nocleg, wyżywienie, inne usługi w ramach organizacji wyjazdowych treningów kompetencji dla rodziców, opiekunów prawnych i członków rodzin młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu]]> Przedmiotem zamówienia są noclegi z wyżywieniem oraz udostępnieniem przestrzeni na warsztaty w ramach organizacji wyjazdowych treningów kompetencji dla rodziców, opiekunów prawnych i członków rodzin młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu. Zamawiający zakłada organizację łącznie 3 wyjazdów (3 treningów) w podziale na trzy części zamówienia w okresie od 1 września 2020 do 30 czerwca 2022. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250724 Mon, 22 Jun 2020 08:36:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250724 <![CDATA[Nocleg, wyżywienie, inne usługi w ramach organizacji treningów wyjazdowych dla młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu]]> Przedmiotem zamówienia są noclegi z wyżywieniem oraz udostępnieniem przestrzeni na warsztaty w ramach organizacji treningów wyjazdowych dla młodzieży z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Wałbrzychu. Zamawiający zakłada organizację łącznie 9 wyjazdów (9 treningów) w podziale na trzy części zamówienia (po 3 treningi na każdą część) w okresie od 1 września 2020 do 30 czerwca 2022. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250674 Sat, 20 Jun 2020 12:23:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250674 <![CDATA[ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na na przeprowadzenie kompleksowej usługi dotyczącej zorganizowania obozu terapeutyczno-survivalowego dla uczestników projektu „Bo jednak z rodziną”]]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa usługa dotycząca zwiększenie aktywności społecznej uczestników projektu „Bo jednak z rodziną” polegająca na: zorganizowaniu i przeprowadzeniu 6-dniowego (w tym 5 noclegów) obozu terapeutyczno-survivalowego dla wychowanków rodzin zastępczych i placówki opiekuńczo wychowawczej typu rodzinnego – 45 osób: 25 wychowanków rodzin zastępczych i placówki opiekuńczo – wychowawczej wraz z 20 opiekunami - uczestników projektu pn. „Bo jednak z rodziną”. Obóz ma na celu nabywanie umiejętności funkcjonowania w różnych sytuacjach życia oraz integrację. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250561 Fri, 19 Jun 2020 13:32:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250561 <![CDATA[ZAPYTANIE: OFERTOWE o wartości szacunkowej przekraczającej 5.000 zł netto, a nieprzekraczającej 30.000 euro netto zorganizowanie i przeprowadzenie usługi: Wyjazd 14 dniowy - obóz ASG dla 10 osób - zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki realizacji w/w usługi dla wszystkich uczestników w ramach projektu „Rodzina ponad wszystko"]]> Przedmiot zamówienia: zorganizowanie i przeprowadzenie usługi: Wyjazd 14 dniowy - obóz ASG dla 10 osób - zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki realizacji w/w usługi dla wszystkich uczestników w ramach projektu „Rodzina ponad wszystko" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, oś Priorytetowa IX, Działanie IX.2, Poddziałanie IX.2.1 3. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Wyjazd – obóz ASG - długość obozu 14 dni (13 noclegów). 2) Miejsce realizacji zadania – miejscowość położona maksymalnie 180 km od Łęczycy. 3) Termin wykonania zamówienia: lipiec - sierpień 2020r. 4) Uczestnicy: dzieci i młodzież szkolna (w wieku 7-17 lat) zamieszkała na terenie powiatu łęczyckiego. Ilość osób – 10, w tym: 10 dzieci. 5) Rekrutacja: kwalifikacji uczestników dokonują pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy. 6) Wykonawca ma zagwarantować i zapewnić: a) zakwaterowanie: w ośrodku wypoczynkowym, znajdującym się na ogrodzonym i oświetlonym terenie, dysponującym sanitariatami zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169) w budynku murowanym - w pokojach maksymalnie 2-4 osobowych z pojedynczymi łóżkami (bez łóżek piętrowych) – łazienka i WC w pokojach; b) organizator winien dysponować na terenie ośrodka: świetlicą, kuchnią i stołówką, boiskiem sportowym, pomieszczeniami do realizacji zajęć z psychologiem i pedagogiem. c) wyżywienie: obejmujące 4 posiłki dziennie tj.: śniadanie, obiad składający się z dwóch dań, podwieczorek i kolację; do oferty organizator winien dołączyć jadłospis oraz podać dokładną kwotę stawki żywieniowej/osobodzień. Pierwszego dnia pobytu organizator zapewnia obiad, podwieczorek i kolację, a ostatniego – śniadanie i obiad. dostępne przez całą dobę przed stołówką zimne napoje, woda mineralna, bądź herbata. organizator zobowiązany jest zapewnić uczestnikom wypoczynku suchy prowiant oraz napoje na drogę powrotną. d) transport: dowóz uczestników do miejsca pobytu i z powrotem (po zakończeniu wyjazdu obozu ASG) ubezpieczonym autokarem (OC i NNW pasażerów), autokar musi być sprawny technicznie, posiadać w dniu wyjazdu wszystkie aktualne dokumenty wymagane do przewozu pasażerów, w przypadku awarii autokaru lub innych nieprzewidzianych zdarzeń organizator zobowiązuje się podstawić inny sprawny autokar w ciągu 2 godzin od wystąpienia awarii, uczestników należy odebrać w dniu wyjazdu spod siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łęczycy, ul. Kilińskiego 4 i odwieźć w dniu powrotu w to samo miejsce, wyklucza się dowóz dzieci autokarami w godzinach nocnych, tzn. między godziną 22:00 a 6:00. Transport winien być zorganizowany zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 110) e) program obozu ASG: organizator wyjazdu zorganizuje zajęcia dla dzieci z zakresu: - pierwszej pomocy – bezpieczna realizacja zadań podczas gry i udzielanie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w razie nagłego wypadku, - ciekawostek o wyposażeniu – przydatne i ciekawe informacje na temat replik i wyposażenia używanego na obozie oraz prywatnie, - survivalu – budowa ogniska oraz schronienia, wiszące namioty, sposoby rozpalania ognia, pozyskiwania wody oraz wiązanie paracordu, kamuflażu – maskowanie twarzy odpowiednimi kolorami w zależności od terenu oraz projektowanie i budowa Ghillie Suits. organizator zobowiązany jest do zorganizowania minimum dwa razy w czasie trwania wyjazdu ogniska lub innej formy integracji grupowej, organizator zobowiązany jest zorganizować uczestnikom wyjazdu – obozu w przypadku zorganizowania obozu nad wodą: plażowanie i kąpiele pod nadzorem ratownika (uzależnione od warunków pogodowych), wycieczki lokalne pozwalające poznać najbliższą okolicę. Organizacja przedmiotowych zajęć w przypadku zorganizowania obozu nad wodą musi odbywać się zgodnie z ustawą z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (tj. Dz.U. z 2018 poz. 1482). f) Kadra pedagogiczna. Organizator zobowiązany jest zapewnić uczestnikom wyjazdu – obozu całodobową opiekę wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. 1997 nr 12 poz. 67 ze zm.). g) Ubezpieczenie. Ubezpieczenie uczestników wyjazdu - obozu od następstw nieszczęśliwych wypadków na okres trwania wyjazdu oraz w czasie przejazdu zapewnia organizator. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250417 Thu, 18 Jun 2020 15:35:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1250417 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR RPSL.9.1.2020 Zorganizowanie obozu terapeutyczno-edukacyjnego dla 30 osób (rodzin z dziećmi)]]> Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie obozu terapeutyczno-edukacyjnego dla 30osób (rodzin z dziećmi) uczestników projektu pn. „ Wsparcie rodziny- rozwój usług społecznych w Gminie Kobiór” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2020-2021, w ramach Zadania 2. Pomoc w opiece i wychowaniu dzieci. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1249669 Fri, 12 Jun 2020 14:42:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1249669