Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi szkoleniowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 07 Apr 2020 23:21:19 +0200 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 9/DNK/2020 - PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „DROGOWSKAZ NA KARIERĘ"]]> W imieniu Zamawiającego - ProEco One sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk, zapraszamy do złożenia oferty na następujący przedmiot zamówienia: PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ZAWODOWEGO 1. ANGIELSKI W BIZNESIE - min. 110 godzin szkoleniowych - zakończonego zewnętrznym międzynarodowym egzaminem językowym ILCE CEFR Exam System lub innym równorzędnym w wersji papierowej spełniającym standardy ESOKJ/CEFR wraz z weryfikacją wyników i wydaniem certyfikatów potwierdzających zdobycie określonego poziomu biegłości językowej wg skali ESOKJ/CEFR tj. od A1 do A2 w zakresie ogólnego języka angielskiego. Minimalny zakres i tematyka każdego z ww szkoleń została szczegółowo opisana w załączniku nr 1 - zapytanie ofertowe 9/DNK/2020 Realizacja zamówienia będzie mogła następować zarówno dla kilku osób w ramach jednej grupy, jak również dla pojedynczych osób. Zamawiający nie gwarantuje minimalnej liczby osób w określonym czasie, nie gwarantuje minimalnej liczby osób w ramach realizacji ww. szkoleń ani nie gwarantuje minimalnej liczby grup w ramach realizacji zadania, jak również nie gwarantuje realizacji zamówienia w jednym miejscu. Szkolenia zawodowe odbywać się będą sukcesywnie, stosownie do liczby kierowanych osób na danym obszarze, przy czym Oferent zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji zamówienia dla wskazanego Uczestnika nie później niż w terminie do 1 miesiąca od dnia przekazania zgłoszenia organizacji szkolenia przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241854 Tue, 07 Apr 2020 23:19:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241854 <![CDATA[Przeprowadzenie poradnictwa specjalistycznego - korepetycji - ramach projektu „Razem możemy więcej!” realizowanego przez Fundację Green Europe w Białogardzie]]> Szczegółowy opis zamówienia i wymagań znajduje się w załączniku pn. "Zapytanie ofertowe" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241847 Tue, 07 Apr 2020 21:17:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241847 <![CDATA[Usługa szkoleniowa]]> Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS (Stowarzyszenie BORIS), z siedzibą w Warszawie 00-040 ul. Warecka 4/6, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest realizacja przez Wykonawcę kompleksowej, komplementarnej usługi szkoleniowej (2 odrębnych szkolenia, każde szkolenie po 8 godzin dydaktycznych) w NIDZICY (woj. warmińsko-mazurskie) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (osoby z NI), ich rodzin i opiekunów w ramach testowania modelu środowiskowego wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną (OzNI) dalej zwaną „usługą trenerską” w projekcie pn. „Bezpieczna przyszłość osób z NI - testowanie modelu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241811 Tue, 07 Apr 2020 16:13:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241811 <![CDATA[Opracowanie treści merytorycznych do produkcji wykładów on-line i udział w nagraniach audio-wideo]]> Przedmiot zamówienia obejmuje: • opracowanie treści merytorycznych do produkcji wykładów on-line do poniższych 7 przedmiotów studiów realizowanych na studiach I stopnia na kierunkach: Inżynieria Zarządzania, Logistyka, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Finanse i Rachunkowość, Handel Międzynarodowy, Informatyka, Psychologia w Biznesie, Prawo w Biznesie, Turystyka i Rekreacja w WSB w Poznaniu, tj: -Matematyka I, -Matematyka II, -Wprowadzenie do techniki, -Podstawy Zarządzania, -Przedsiębiorczość, -Towaroznawstwo i materiałoznawstwo, -Podstawy logistyki • udział w nagraniach audio-wideo https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241812 Tue, 07 Apr 2020 16:04:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241812 <![CDATA[Przeprowadzenie szkoleń i wsparcia poszkoleniowego dla przedsiębiorców z sektora MMSP, ponownie rozpoczynających działalność́ gospodarczą z terenu całej Polski w okresie 15.05.2020 – 31.12.2021]]> 1. Przedmiotem zamówienia objętego Zapytaniem jest świadczenie usług szkoleniowych i wsparcia poszkoleniowego dla 200 przedsiębiorców z sektora MMSP, ponownie rozpoczynających działalność́ gospodarczą z terenu całej Polski w okresie 15.05.2020 – 31.12.2021 2. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części: a. Część 1: Szkolenia kompetencyjne i wsparcie poszkoleniowe b. Część 2: Szkolenia wspierające prowadzenie działalności gospodarczej i wsparcie poszkoleniowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30071 Tue, 07 Apr 2020 14:00:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30071 <![CDATA[Zapytanie ofertowe - procedura wyboru wykonawcy - przeprowadzenie poradnictwa zawodowego wraz z przygotowaniem IPD]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi indywidualnego doradztwa zawodowego, identyfikacji potrzeb wraz z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania dla 60 Uczestników projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241777 Tue, 07 Apr 2020 13:37:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241777 <![CDATA[Zapytanie ofertowe - procedura wyboru wykonawcy - szkolenia spawanie metodą MAG 135]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia Spawanie MAG 135 dla 30 Uczestników/czek Projektu (UP) podzielonych na 2 grupy szkoleniowe, zakończonego certyfikowanymi egzaminami w wyniku, których uczestnicy uzyskają kwalifikacje zawodowe: Spawanie Metodą MAG -135 potwierdzone Świadectwem Kwalifikacji wydanym przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i Książką Spawacza. Szkolenia te odpowiadają na zdiagnozowane potrzeby Uczestników Projektu oraz na zapotrzebowanie wielkopolskiego rynku pracy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241766 Tue, 07 Apr 2020 13:35:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241766 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/Z1/A360/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie 20 godz. zajęć dydaktycznych w języku angielskim pn. „Wykorzystanie SQL-a” (Using SQL) dla studentów specjalności Big Data Analysis (Analiza danych finansowych), studiów II stopnia, kierunku Finanse i Rachunkowość w terminie kwiecień-maj 2020 r. w ramach projektu pn. „AKADEMIA 360 - ZINTEGROWANY SYSTEM PODNOSZENIA JAKOŚCI w ALK”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241773 Tue, 07 Apr 2020 12:46:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241773 <![CDATA[Szkolenia zawodowe]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzanie następujących zajęć: a. Część 1. Szkolenie ECDL PROFILE DIGCOMP 6 lub równoważnego dla 16 osób b. Część 2: Kurs florystyczny c. Część 3: Kurs na nauczyciela żeglowania d. Część 4: Kurs kucharz małej gastronomii e. Część 5: Kurs kosmetyczny f. Część 6: Kurs krawiecki g. Część 7: Kurs pracownik administracyjno- biurowy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241774 Tue, 07 Apr 2020 12:09:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241774 <![CDATA[Zapytanie ofertowe PM/IBS/04/2020 na usługę polegającą na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla 200 UP (Uczestników Projektu) w ramach projektu pt. „Pakiet możliwości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa sukcesywna polegającą na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla 200 UP (Uczestników Projektu) w ramach projektu pt. „Pakiet możliwości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241767 Tue, 07 Apr 2020 11:38:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241767 <![CDATA[Zakup usług szkoleniowych w celu świadczenia przez BCOI Sp. z o.o. specjalistycznych usług doradczych na rzecz MŚP]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych przez trenerów wskazanych przez Wykonawcę w ofercie na rzecz 4 osób wskazanych przez Zamawiającego, którymi będą pracownicy BCOI Sp. z o.o. 2. Celem szkoleń jest podniesienie kwalifikacji i wiedzy merytorycznej pracowników BCOI Sp. z o.o. w zakresie niezbędnym do prawidłowego, profesjonalnego świadczenia przez nich na rzecz MŚP specjalistycznych usług doradczych w podanych niżej aspektach (obszarach merytorycznych): 2.1 Doradztwo z zakresu nowych rynków regionalnych, krajowych i międzynarodowych, w tym opracowania strategii rozwoju firmy, polityki inwestycyjnej, 2.2 Pozyskiwania partnerów technologicznych i biznesowych, 2.3 Wdrażania nowych rozwiązań organizacyjnych, w tym audyt / optymalizacja kosztów i procesów, 2.4 Rozwijania produktów i usług w sektorze kreatywnym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241735 Tue, 07 Apr 2020 10:30:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241735 <![CDATA[B - Przeprowadzenie szkolenia w zakresie ,,Analiza Data Science w R’’ dla pracowników badawczo-dydaktycznych i/lub dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.]]> Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dla pracowników badawczo-dydaktycznych i/lub dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. B - Analiza Data Science w R 1 osoba, minimum 21 godz.* *Przez godzinę Zamawiający rozumie godzinę lekcyjną, czyli 45 minut W zakres usługi wchodzi: • Wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu • Egzamin oraz wydanie certyfikatu zdania egzaminu • Konsultacje w czasie trwania kursu dla uczestników szkolenia w cenie. Na konsultacjach uczestnicy powinni uzyskać poradę lub pomoc w zagadnieniach związanych z tematyką kursu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241748 Tue, 07 Apr 2020 10:07:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241748 <![CDATA[A - Przeprowadzenie szkolenia w zakresie ,,Podstawy statystyki matematycznej w R’’ dla pracowników badawczo-dydaktycznych i/lub dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.]]> Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe dla pracowników badawczo-dydaktycznych i/lub dydaktycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. część A: Podstawy statystyki matematycznej w R 1 osoba, minimum 16 godz.* *Przez godzinę Zamawiający rozumie godzinę lekcyjną, czyli 45 minut. W zakres usługi wchodzi: • Wydanie zaświadczenia o ukończeniu kursu • Egzamin oraz wydanie certyfikatu zdania egzaminu • Konsultacje w czasie trwania kursu dla uczestników szkolenia w cenie. Na konsultacjach uczestnicy powinni uzyskać poradę lub pomoc w zagadnieniach związanych z tematyką kursu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241743 Tue, 07 Apr 2020 09:51:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241743 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr RPDS.10.4.01-02-0025/17/2020/25/II]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest Wybór Wykonawcy, który przygotuje i przeprowadzi szkolenie zawodowe zgodnie ze specyfikacją z tabeli 1A, 1B, 1C, 1D. Usługa świadczona będzie w okresie marzec 2020- czerwiec 2020 r. Zamawiający dopuszcza zmianę realizacji terminu w przypadku zmiany terminu realizacji projektu „Szansa w Zawodowcach”. 2. Na całość zamówienia składa się część A zamówienia, część B zamówienia, część C zamówienia, część D 3. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej na przeprowadzenie wybranej części zamówienia lub na całość zamówienia. 4. Zamawiający nie dopuszcza składanie oferty wariantowej. 5. Jeden wykonawca może zrealizować minimum jedną część zamówienia i maksymalnie 4 części zamówienia tj. część A zamówienia i/lub część B zamówienia i/lub część C zamówienia i/lub D zamówienia. 6. Umowa zostanie zawarta z Wykonawcą który uzyska największa liczbę punktów na poszczególne części zamówienia. tj. część A zamówienia i/lub część B zamówienia i/lub część C zamówienia i/lub D zamówienia . 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umów na każdą z części zamówienia oddzielnie. Umowy zostaną podpisane z Wykonawcami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w poszczególnych częściach. Brak wyłonienia Wykonawcy na którąkolwiek z części zamówienia nie skutkuje jej nieważności w pozostałych częściach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241719 Mon, 06 Apr 2020 21:06:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241719 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 08/04/2020/OWESSWR - szkolenie online: podstawy księgowości w gastronomii i ekonomii społecznej]]> Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu OWES SWR pn. Podstawy księgowości w gastronomii i ekonomii społecznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241713 Mon, 06 Apr 2020 21:03:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241713 <![CDATA[Wykonanie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu szkolenia grupowego „Psychogerontologia” dla studentów kierunku Pielęgniarstwo UJD w Częstochowie.]]> Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na prowadzeniu grupowego szkolenia dla studentów kierunku Pielęgniarstwo "Psychogerontologia" zgodnie z niżej przedstawionym programem, w ramach projektu o tytule „Recepta na kwalifikacje. Program rozwojowy studentek i studentów Pielęgniarstwa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241583 Mon, 06 Apr 2020 20:21:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241583 <![CDATA[Wykonanie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu szkolenia grupowego „Telemedycyna” dla studentów kierunku Pielęgniarstwo UJD w Częstochowie.]]> Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na prowadzeniu grupowego szkolenia dla studentów kierunku Pielęgniarstwo "Telemedycyna" zgodnie z niżej przedstawionym programem, w ramach projektu o tytule „Recepta na kwalifikacje. Program rozwojowy studentek i studentów Pielęgniarstwa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241584 Mon, 06 Apr 2020 20:21:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241584 <![CDATA[Wykonanie usługi szkoleniowej polegającej na przeprowadzeniu szkolenia grupowego „Propedeutyka starości” dla studentów kierunku Pielęgniarstwo UJD w Częstochowie.]]> Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na prowadzeniu grupowego szkolenia dla studentów kierunku Pielęgniarstwo "Propedeutyka starości" zgodnie z niżej przedstawionym programem, w ramach projektu o tytule „Recepta na kwalifikacje. Program rozwojowy studentek i studentów Pielęgniarstwa Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241582 Mon, 06 Apr 2020 20:21:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241582 <![CDATA[Prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu Język Polski dla studentów - cudzoziemców studiujących na kierunkach: Engineering Management oraz Computer Science]]> Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu Język Polski dla studentów - cudzoziemców na kierunkach: Engineering Management - BSc. degree program (Wydział w Poznaniu); Computer Science - BSc. degree program (Wydział w Poznaniu) na studiach inżynierskich stacjonarnych (dziennych) prowadzonych w JĘZYKU ANGIELSKIM w ramach II roku studiów w roku akademickim 2019/2020 - 4 semestr. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241628 Mon, 06 Apr 2020 12:11:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241628 <![CDATA[Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu „Kadry dla Regionu”]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu „Kadry dla Regionu” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241625 Mon, 06 Apr 2020 12:01:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241625 <![CDATA[Przeprowadzenie warsztatów z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych uczestników projektu „Aktywna integracja w powiecie strzelecko – drezdeneckim”]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu warsztatów z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych dla 82 uczestników projektu „Aktywna integracja w powiecie strzelecko - drezdeneckim” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Oś 7, Równowaga społeczna, Działanie 7.2. Program aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie. Warsztaty mają na celu podniesienie kompetencji cyfrowych uczestników projektu poprzez przeszkolenie uczestników projektu z ogólnej wiedzy i umiejętności związanych z przetwarzaniem informacji, ich ochroną , możliwości wykorzystania komputera i internetu do nawiązywania komunikacji, wykorzystania e – usług oraz zdobywania informacji, zagrożeń związanych z funkcjonowaniem z mediach społecznościowych i korzystania z e- usług. Uczestnikami warsztatów będzie 82 osób (50 kobiet i 32 mężczyzn) z powiatu strzelecko-drezdeneckiego, w tym co najmniej 25 os. niepełnosprawnych, osoby małoletnie przebywające w pieczy zastępczej, opuszczające pieczę zastępczą oraz ich otoczenie jeśli ich udział będzie niezbędny dla wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241586 Sun, 05 Apr 2020 22:52:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241586 <![CDATA[Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla Uczestników Projektu]]> Zorganizowanie i przeprowadzenie wsparcia w okresie od dnia podpisania umowy do 31.04.2020r. w zakresie szkoleń zawodowych, dla maks. 70 osób, trwających średnio 150h/os. zgodnych z indywidualnym planem działania (IPD) uczestników oraz z zapotrzebowaniem lokalnego/regionalnego rynku pracy na określone zawody (zawody deficytowe publikowane w WUP/PUP/MUP, Barometrze Zawodów aktualnym na dzień ustalenia IPD) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241540 Fri, 03 Apr 2020 20:04:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241540 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20M04ZO01.PAZ dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. „Kucharz małej gastronomii” w ramach projektu „Ponowny start w aktywność zawodową” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMP.08.02.00-12-0123/18-00.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. „Kucharz małej gastronomii” z egzaminem certyfikującym/kwalifikacyjnym dla 3 osób. Szczegółowy zakres zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe nr 20M04ZO01.PAZ". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241458 Fri, 03 Apr 2020 11:52:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241458 <![CDATA[Ogłoszenie o zamówieniu na wyłonienie trenerów do przeprowadzenia szkoleń oraz egzaminatorów dla uczestników projektu WSZECHNICA ZAWODÓW AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ – II EDYCJA zamówienie nr 03/WZAW2/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie trenerów do przeprowadzenia kursów / szkoleń w systemie VCC lub równoważnym oraz egzaminatorów do przeprowadzenia egzaminów końcowych w systemie VCC lub równoważnym dla uczestników projektu „Wszechnica Zawodów Aglomeracji Wałbrzyskiej – II edycja” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 z obszarów wskazanych w załączniku nr 1. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240622 Fri, 03 Apr 2020 11:44:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1240622 <![CDATA[usługa szkoleniowa]]> Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych dla Uczestników projektu pt.: „Czas na rozwój!”, nr WND-POWR.01.02.01-30-0123/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego), które obejmuje: Szkolenie zawodowe w zawodzie: „Pracownik biurowy z kursem komputerowym ECDL oraz elementami księgowości i rachunkowości”: I/ Szkolenie dla 9 osób (Pleszew, powiat pleszewski) w wymiarze 180 godzin (30 dni x 6 godzin), gdzie 1 godzina to 60 minut. Termin realizacji zamówienia: kwiecień – czerwiec 2020 r. Dodatkowe informacje: I/ Podczas szkoleń Uczestnicy winni zostać rzetelnie przygotowani do zaliczenia egzaminów w systemie ECDL, VCC lub w innym uznanym /honorowanym systemie certyfikacji. W wyniku przeprowadzenia szkoleń zawodowych i egzaminów zewnętrznych Uczestnicy powinni nabyć kwalifikacje rynkowe. II/ Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 18-29 lat z następujących grup: - osoby bierne zawodowo lub bezrobotne niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), - tzw. ubodzy pracujący, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, - imigranci, reemigranci, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241441 Fri, 03 Apr 2020 10:26:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241441 <![CDATA[Dostarczenie Kursów na kandydatów na księgowego I i II stopnia zakończonych egzaminem wraz salą/salami wyposażonymi w komputery do ich prowadzenia, w ramach projektu „Szansa na lepsze jutro!”, realizowanego przez Instytut Rozwoju Osobistego]]> Przedmiotem zamówienia jest: wybór Wykonawcy, który przeprowadzi kursy na kandydatów na księgowego I i II stopnia oraz zapewni salę/sale do prowadzenia kursów, zgodnie z opisem przedstawionym w pkt. 1.1 w projekcie „Szansa na lepsze jutro”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241414 Thu, 02 Apr 2020 22:15:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241414 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia nr 1/04/2020/WDK]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w postaci grupowego szkolenia zawodowego zgodnego z Indywidualnymi Ścieżkami Reintegracji: Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera – dla 5 osób. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241371 Thu, 02 Apr 2020 15:45:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241371 <![CDATA[Usługa szkoleniowa]]> Stowarzyszenie Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS (Stowarzyszenie BORIS), z siedzibą w Warszawie 00-040 ul. Warecka 4/6, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest realizacja przez Wykonawcę kompleksowej, komplementarnej usługi szkoleniowej (2 odrębnych szkolenia, każde szkolenie po 8 godzin dydaktycznych) w JAROSŁAWIU (woj. podkarpackie) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (osoby z NI), ich rodzin i opiekunów w ramach testowania modelu środowiskowego wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną (OzNI) dalej zwaną „usługą trenerską” w projekcie pn. „Bezpieczna przyszłość osób z NI - testowanie modelu” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241356 Thu, 02 Apr 2020 14:39:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241356 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2020/Szkolenia zawodowe/OSPW/II E na szkolenie zawodowe Pracownik usług kosmetycznych dla 1 osoby]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie 120 godzinnego szkolenia: Pracownik usług kosmetycznych dla 1 Uczestnika Projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241313 Thu, 02 Apr 2020 13:49:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241313 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/19010/MDDP/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowych usług szkoleniowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów wewnętrznych potwierdzających nabycie kompetencji w zawodzie: Opiekun osoby starszej/niesamodzielnej. 2.1. Czas trwania szkolenia dla 1 osoby/grupy: po 128 godzin, 2.2. Planowana liczba Uczestników/Uczestniczek: 12 osób, 2.3. Egzamin: wewnętrzny zakończony wydaniem certyfikatu potwierdzającego nabycie kompetencji, Szczegóły w zapytaniu ofertowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241344 Thu, 02 Apr 2020 13:17:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241344