Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi szkoleniowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sun, 12 Jul 2020 19:35:10 +0200 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/07/2020/DDP]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia zawodowego zgodnego z Indywidualnym Planem Działania: Programista operator CNC – dla 12 uczestników projektu „Dołącz do pracujących!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 10.00.00 Otwarty rynek pracy, Działanie 10.02.00 Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia, Poddziałanie: 10.02.01 Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253672 Fri, 10 Jul 2020 23:46:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253672 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na usługę trenera kursu zawodowego „Pracownik magazynowy z obsługą wózków widłowych"]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kursu zawodowego „Pracownik magazynowy z obsługą wózków widłowych” dla Uczestników/ Uczestniczek w ramach projektu „Aktywność szansą na lepsze jutro”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, Oś priorytetowa VII: POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.1 Rozwój działań aktywnej integracji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253667 Fri, 10 Jul 2020 22:59:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253667 <![CDATA[wybór wykonawców usług szkoleniowych]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego mającego na celu uzyskanie umiejętności/kwalifikacji zawodowych dla 33 Uczestników projektu pt.: „Twój krok w przyszłość!”, nr RPWP.06.02.00-30-0106/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2 Aktywizacja zawodowa), które obejmuje: I. A. przeprowadzenie Kursu sprzedawcy Liczebność grupy: 1 grupa x 11 osób Łącznie zamówienie obejmuje 120 godzin zajęć na grupę Miejsce: Trzcianka Termin: lipiec 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r. B. przeprowadzenie egzaminów potwierdzających nabycie kwalifikacji w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. II. A. przeprowadzenie Kursu pomocy kuchennej Liczebność grupy: 1 grupa x 10 osób Łącznie zamówienie obejmuje 120 godzin zajęć Miejsce: Trzcianka Termin: lipiec 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r. B. przeprowadzenie egzaminów potwierdzających nabycie kwalifikacji w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. III. A. przeprowadzenie Kurs Logistyk z obsługą komputera Liczebność grupy: 1 grupa x 5 osób Łącznie zamówienie obejmuje 120 godzin zajęć Miejsce: Piła Termin: lipiec 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r. B. przeprowadzenie egzaminów potwierdzających nabycie kwalifikacji w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. IV. A. przeprowadzenie Kursu Konserwator terenów zielonych z uprawnieniami do 1 kV Liczebność grupy: 1 grupa x 7 osób Łącznie zamówienie obejmuje 120 godzin zajęć Miejsce: Piła Termin: lipiec 2020 r. – 14 sierpnia 2020 r. B. przeprowadzenie egzaminów potwierdzających nabycie kwalifikacji w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wykonawca zapewni: - samodzielnie opracowany program szkolenia (zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami w zakresie efektów kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych) – Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu program szkolenia do zatwierdzenia przed rozpoczęciem zajęć, - przygotuje i przeprowadzi test na początku i końcu szkolenia. - do prowadzenia zajęć dydaktycznych kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu kursów oraz doświadczenie z zakresu tematycznego szkolenia. - poczęstunek w postaci: kawa, herbata, mleko, cukier, cytryna– bez ograniczeń; woda mineralna gazowana i niegazowana; ciastka różne rodzaje. - obiady (drugie danie) dla uczestników szkolenia. - zapewnieni odpowiednio wyposażoną salę szkoleniową i materiały szkoleniowe. - wystawi uczestnikom kursu zaświadczenia o ukończenie kursu. - do egzaminów – zapewni egzaminatorów posiadających odpowiednie kwalifikacje, minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematycznego kursu oraz salę niezbędną do przeprowadzenia egzaminu, wystawi zaświadczenie o egzaminie. Dodatkowe informacje: Projekt zakłada udział 120 osób (66 kobiet i 54 mężczyzn) powyżej 29 roku życia, pozostających bez zatrudnienia, zamieszkałych wg Kodeksu Cywilnego w województwie wielkopolskim. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253666 Fri, 10 Jul 2020 22:54:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253666 <![CDATA[PROCEDURA WYBORU W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI dotycząca realizacji usługi - przeprowadzenia szkoleń kompetencyjnych dla Uczestników Projektu "Młodzi kompetentni”, nr POWR.01.04.00-00-0078/1]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi w zakresie kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń kompetencyjnych dla Uczestników Projektu "Młodzi kompetentni” w formie stacjonarnej lub zdalnej. Wsparciem w zakresie szkoleń kompetencyjnych zostaną objęte osoby młode w wieku 15-29 lat, zamieszkujące na terytorium Polski, przy czym wśród UP min. 20% stanowią osoby niepełnosprawne oraz min. 40% to osoby uczące się w ostatnich latach danego typu edukacji. Będą to wyłącznie osoby, których kompetencje społeczne wymagają poprawy lub rozwoju z perspektywy potrzeb i wymogów rynku pracy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253659 Fri, 10 Jul 2020 22:19:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253659 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/19011/MDDP/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja kompleksowych usług szkoleniowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie: Kosmetyczka. 2.1. Czas trwania szkolenia dla 1 osoby/grupy: po 144 godziny, 2.2. Planowana liczba Uczestników/Uczestniczek: 11 osób, 2.3. Egzamin/certyfikat/dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe:  egzamin zgodny ze Standardem Wymagań Egzaminacyjnych – Czeladnik w zawodzie kosmetyczka lub równoważny. Szczegóły w zapytaniu ofertowym https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253649 Fri, 10 Jul 2020 18:36:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253649 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr POWER0072/SZKOLENIA/15 - organizacja i przeprowadzenie szkolenia]]> W związku z realizacją projektu „OD STAŻU DO ANGAŻU” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na organizację i przeprowadzenie szkolenia pn. pracownik administracyjno-biurowy z obsługa komputera zakończonego egzaminem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253642 Fri, 10 Jul 2020 16:53:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253642 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/7.1/ KURSY/RPiB/2020 - MONTER BUDOWLANY I ADMINISTRACYJNO-BIUROWY Z ECDL]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu “ Czas na staż – czas na pracę!”: a) Monter instalacji budowlanych (wraz z egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje/kompetencje, badaniami lekarskimi Uczestników/czek) dla 7 Uczestników Projektu; min. 140h b) Pracownik administracyjno - biurowy z ECDL (wraz z egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje/kompetencje, badaniami lekarskimi Uczestników/czek) dla 4 Uczestników Projektu; min. 140h https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253633 Fri, 10 Jul 2020 16:00:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253633 <![CDATA[PRZEPROWADZENIE EGZAMINÓW ZEWNĘTRZNYCH ORAZ WYDANIE CERTYFIKATÓW Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zewnętrznego egzaminu językowego wraz z wydaniem certyfikatu potwierdzającego zdobycie przez uczestnika/uczestniczkę projektu określonego poziomu biegłości językowej zgodnie z ESOKJ czyli Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253629 Fri, 10 Jul 2020 15:50:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253629 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/7.1/ KURSY/PUTW/2020 - Pracownik magazynowy z obsługą kas fiskalnych i ECDL oraz Sprzedawca z ECDL i kasą fiskalną]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu “ Nowe umiejętności dla nowych wyzwań na rynku pracy”: CZĘŚĆ I Pracownik magazynowy z obsługą kas fiskalnych i ECDL (wraz z egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje/kompetencje, ubezpieczeniem NNW, badaniami lekarskimi Uczestników/czek) dla 13 Uczestników/czek Projektu; min. 130h CZĘŚĆ II Sprzedawca z ECDL i kasą fiskalną (wraz z badaniami, egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje/kompetencje, ubezpieczeniem NNW) dla 3 Uczestników Projektu; min. 130 godzin. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253609 Fri, 10 Jul 2020 14:59:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253609 <![CDATA[Realizacja szkoleń z zakresu edukacji zdrowotnej dla uczestników projektu pn. Bracki program rehabilitacji pacjentów z chorobami przewlekłymi układu kostno – stawowego i mięśniowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020]]> 1. Nazwa: Realizacja szkoleń z zakresu edukacji zdrowotnej dla uczestników projektu pn. Bracki program rehabilitacji pacjentów z chorobami przewlekłymi układu kostno – stawowego i mięśniowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 2. Termin oraz sposób realizacji: Realizacja szkoleń odbywać się będzie w okresie 01.09.2020 r. – 31.12.2022 r. na zasadzie umowy cywilno-prawnej w grupach maksymalnie 20 osobowych. Szkolenia realizowane będą w Przychodni Brackiej / Przychodniach Brackich, w której / których Wykonawca zadeklaruje chęć wykonywania usługi. Zamawiający zapewni odpowiednie sale wraz z wyposażeniem umożliwiającym przeprowadzenie szkoleń. Szkolenia realizowane będą w przeważającej części w godzinach popołudniowych. Uczestnikami szkolenia będą kobiety w wieku 50 – 59 lat oraz mężczyźni w wieku 50 - 64 lata biorący udział w programie ze zdiagnozowaną przewlekłą chorobą układu kostno-stawowego i mięśniowego. Tematyka szkolenia powinna obejmować m.in. rola aktywności fizycznej oraz ergonomii pracy w profilaktyce wtórnej chorób przewlekłych układu ruchu, zalecane formy aktywności fizycznej, zapobieganie wypadkom i zranieniom, istotność prowadzenia zdrowego stylu życia obejmującego ograniczenie lub rezygnację z używek, dostępność w regionie grup wsparcia i stowarzyszeń pacjentów, wskazania do leczenia operacyjnego w wybranych przypadkach klinicznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253608 Fri, 10 Jul 2020 14:56:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253608 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY]]> Fundacja Inicjatyw Społecznych „Barwy Ziemi” na terenie województwa lubuskiego (powiat wschowski), w ramach projektu „OD A DO Z – Od Aktywności do Zatrudnienia” nr RPLB.07.03.00-08-0018/18 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Szkolenia zawodowego umożliwiającego podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253605 Fri, 10 Jul 2020 14:42:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253605 <![CDATA[Zaproszenie do składania ofert dotyczące: wyboru trenera na szkolenie]]> Wykonanie usługi z zakresu przygotowania i przeprowadzenia 1 szkolenia z zakresu zasad udzielania wsparcia oraz przygotowania dokumentów aplikacyjnych (wraz z załącznikami) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na operację w następującym zakresie: 1) wsparcia tworzenia nowych oraz rozwijania istniejących przedsiębiorstw. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253600 Fri, 10 Jul 2020 14:41:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253600 <![CDATA[Realizacja szkoleń z zakresu edukacji żywieniowej dla uczestników projektu pn. Bracki program rehabilitacji pacjentów z chorobami przewlekłymi układu kostno – stawowego i mięśniowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020]]> 1. Nazwa: Realizacja szkoleń z zakresu edukacji żywieniowej dla uczestników projektu pn. Bracki program rehabilitacji pacjentów z chorobami przewlekłymi układu kostno – stawowego i mięśniowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 2. Termin oraz sposób realizacji: Realizacja szkoleń odbywać się będzie w okresie 01.09.2020 r. – 31.12.2022 r. na zasadzie umowy cywilno-prawnej w grupach maksymalnie 20 osobowych. Szkolenia realizowane będą w Przychodni Brackiej / Przychodniach Brackich, w której / których Wykonawca zadeklaruje chęć wykonywania usługi. Zamawiający zapewni odpowiednie sale wraz z wyposażeniem umożliwiającym przeprowadzenie szkoleń. Szkolenia realizowane będą w przeważającej części w godzinach popołudniowych. Uczestnikami szkolenia będą kobiety w wieku 50 – 59 lat oraz mężczyźni w wieku 50 - 64 lata biorący udział w programie ze zdiagnozowaną przewlekłą chorobą układu kostno-stawowego i mięśniowego. Tematyka szkolenia powinna obejmować m.in. rola diety oraz suplementacji diety w profilaktyce wtórnej chorób przewlekłych układu ruchu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253601 Fri, 10 Jul 2020 14:40:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253601 <![CDATA[Realizacja szkoleń z zakresu psychoedukacji dla uczestników projektu pn. Bracki program rehabilitacji pacjentów z chorobami przewlekłymi układu kostno – stawowego i mięśniowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020]]> 1. Nazwa: Realizacja szkoleń z zakresu psychoedukacji dla uczestników projektu pn. Bracki program rehabilitacji pacjentów z chorobami przewlekłymi układu kostno – stawowego i mięśniowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020. 2. Termin oraz sposób realizacji: Realizacja szkoleń odbywać się będzie w okresie 01.09.2020 r. – 31.12.2022 r. na zasadzie umowy cywilno-prawnej w grupach maksymalnie 20 osobowych. Szkolenia realizowane będą w Przychodni Brackiej / Przychodniach Brackich, w której / których Wykonawca zadeklaruje chęć wykonywania usługi. Zamawiający zapewni odpowiednie sale wraz z wyposażeniem umożliwiającym przeprowadzenie szkoleń. Szkolenia realizowane będą w przeważającej części w godzinach popołudniowych. Uczestnikami szkolenia będą kobiety w wieku 50 – 59 lat oraz mężczyźni w wieku 50 - 64 lata biorący udział w programie ze zdiagnozowaną przewlekłą chorobą układu kostno-stawowego i mięśniowego. Tematyka szkolenia powinna obejmować m.in. relaksacja, sposoby radzenia sobie ze stresem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253577 Fri, 10 Jul 2020 14:19:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253577 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/07/2020/6.2]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów dla maksymalnie 12 Uczestniczek i Uczestników Projektu. Więcej szczegółów w treści zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253545 Fri, 10 Jul 2020 14:18:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253545 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/RPMA.10.01.01-14-b686/18]]> Przedmiot zamówienia polega na przeprowadzeniu kursu robotyki dla uczniów oraz cyklu warsztatów podnoszących kompetencje nauczycieli w zakresie nauczania uczniów w 2 szkołach Podstawowych dla których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Dobra Edukacja tzw. Akademii Dobrej Edukacji w Jabłonnie (ADEJ) i Akademii Dobrej Edukacji w Warszawie (ADEW). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253586 Fri, 10 Jul 2020 14:01:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253586 <![CDATA[Organizacja kursu „TIG 141 moduł I- stal nierdzewna”, przeprowadzenie egzaminu i wydanie certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji w zawodzie dla 1 uczestnika projektu „Czas zacząć działać!”- kompleksowy program aktywizacji społeczno- zawodowej zagrożonych wykluczeniem mieszkańców Gminy Puck]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest organizacja i prowadzenie kursu „TIG 141 moduł I- stal nierdzewna” dla 1 uczestnika projektu „Czas zacząć działać!”- kompleksowy program aktywizacji społeczno-zawodowej zagrożonych wykluczeniem mieszkańców Gminy Puck współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 6.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020. 2. Celem zamówienia jest podwyższenie kwalifikacji zawodowych uczestnika projektu. 3. Przewiduje się, że w kursie weźmie udział 1 osoba. 4. Planowany termin realizacji: lipiec- wrzesień 2020 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253578 Fri, 10 Jul 2020 13:48:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253578 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług trenerskich dla projektu „Jesień pełna życia – wsparcie seniorów, w tym osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kraśnik” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020]]> „Jesień pełna życia – wsparcie seniorów, w tym osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kraśnik” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Oferenta – lekarza specjalisty (internisty) do przeprowadzenia warsztatów dla uczestników projektu „Jesień pełna życia – wsparcie seniorów, w tym osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Kraśnik”. Celem warsztatów będzie działalność prozdrowotna, profilaktyka. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253573 Fri, 10 Jul 2020 13:40:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253573 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20M07ZO01.PAZ dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. „Operator koparko-ładowarki - klasa III” w ramach projektu „Ponowny start w aktywność zawodową” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMP.08.02.00-12-0123/18-00.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. „Operator koparko-ładowarki - klasa III” z egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie dla 2 osób. Szczegółowy zakres zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe nr 20M07ZO01.PAZ". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253559 Fri, 10 Jul 2020 13:18:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253559 <![CDATA[Szkolenie „Praca z rodzinami ze spektrum autyzmu” - ponowienie zapytania]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „Praca z rodzinami ze spektrum autyzmu” dla pracowników merytorycznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bemowo (konsultanci, pracownicy socjalni, pedagodzy , psycholodzy, asystenci rodziny) . Szkolenie ma na celu wzmocnienie wiedzy oraz umiejętności pracowników, którzy w pracy zawodowej mają kontakt z osobami/rodzinami ze spektrum autyzmu. Realizacja szkolenia odbywa się w ramach projektu „Od nowa – nowa jakość na Bemowie”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253562 Fri, 10 Jul 2020 13:18:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253562 <![CDATA[Usługa szkoleniowa – kurs operatora hydraulicznego dźwigu samochodowego dla 1 uczestnika projektu „Feniks - program aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych.”]]> Usługa szkoleniowa – kurs operatora hydraulicznego dźwigu samochodowego dla 1 uczestnika projektu „Feniks - program aktywizacji społecznej i zawodowej dla osób długotrwale bezrobotnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253563 Fri, 10 Jul 2020 13:17:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253563 <![CDATA[Organizacja i przeprowadzenie szkolenia w formie on-line dla pracowników Wydziału Wdrażania EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pt. „Kwalifikowalność VAT w projektach unijnych.”]]> 1. Uczestnicy szkolenia: 39 osób (- 2 osoby) Ostateczną liczbę uczestników szkolenia Zamawiający poda w terminie 7 dni przed dniem szkolenia. 2. Termin realizacji szkolenia: 7 września 2020 r. w godzinach 9:00 – 15:00 3. Forma szkolenia: on-line 4. Wymagania dotyczące szkolenia on-line: a) szkolenie on-line należy przeprowadzić z możliwością dostępu na komputerze, tablecie w standardzie zapewniającym wzajemną kompatybilność i funkcjonalność z obecnymi systemami oprogramowania urządzeń mobilnych (Google Chrome, Mozilla Firefox), b) szkolenie należy przeprowadzić w czasie rzeczywistym, a nie uprzednio nagranym, z możliwością zadawania pytań w formie czatu, c) wykonawca powinien umożliwić odbycie szkolenia wszystkim uczestnikom, d) na 4 dni przed szkoleniem na wskazane przez Zamawiającego w zgłoszeniu adresy e-mail należy przesłać linki do platformy, e) do zadań Wykonawcy należeć będzie opracowanie metodyki na w/w temat szkolenia i scenariusza szkolenia oraz przygotowanie na tej podstawie materiału szkoleniowego do umieszczenia na platformie e-learningowej, f) w scenariuszu szkolenia musi być uwzględniony praktyczny podział materiału merytorycznego i odpowiednie użycie przykładów i innych atrakcyjnych form przekazywania wiedzy, g) szkolenie powinno posiadać pełne udźwiękowienie z możliwością włączenia i wyłączenia dźwięku bez szkody dla jakości odbywanego szkolenia, h) szkolenie powinno zawierać materiały multimedialne, i) certyfikat, zaświadczenie poświadczające ukończenie szkolenia będzie przekazane przez Wykonawcę każdemu uczestnikowi biorącego udział w szkoleniu, j) materiały multimedialne w formie prezentacji ze szkolenia będą dostępne dla uczestników szkolenia na platformie przez okres 5 dni po odbytym szkoleniu 5. Harmonogram szkolenia: w godzinach 9:00 do 15:00 z dwoma przerwami po 15 minut 6. Program szkolenia: Program szkolenia powinien obejmować następujące zagadnienia: 1. Stawki podatku VAT i działalność zwolniona. 2. Status Wnioskodawcy jako podatnika VAT – rodzaje, zasady uzyskania, zmiany i utraty statusu; zasady działania portalu Ministerstwa Finansów. 3. Zasady kwalifikowalności podatku VAT w projektach unijnych. 4. Zasady dokonywania odliczeń w podatku VAT: 1. Przesłanki umożliwiające odzyskanie podatku VAT. 2. Wyłączenia z prawa do odliczenia zawarte w ustawie VAT. 3. Odliczenie VAT od wydatków inwestycyjnych (majątkowych) w przypadku projektów współfinansowanych ze środków unijnych. 4. Projekty częściowo generujące przychód lub częściowo wykorzystywane do czynności zwolnionych, lub częściowo wykorzystywane do działalności statutowej. 5. Projekty niegenerujące przychodu a prawo do odliczenia. 5. Zasady ewidencji podatku VAT w działalności gospodarczej – rejestr zakupów. 6. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT: 1. Jak ocenić czy VAT jest kwalifikowalny? 2. Schematy kwalifikowalności VAT, ankiety i inne narzędzia pomocnicze. 3. Interpretacja indywidualna jako instrument wykorzystywania w ocenie kwalifikowalności podatku VAT. 7. Ocena i kontrola kwalifikowalności podatku VAT: 1. Ocena na etapie sprawdzania wniosku o dofinansowanie. 2. Ocena na etapie sprawdzania wniosku o płatność. 3. Ocena na etapie kontroli na miejscu. 4. Kontrola ksiąg/ewidencji w zakresie odliczenia podatku VAT. 5. Kontrola na zakończenie realizacji projektu. 6. Kontrole w okresie trwałości projektu. 7. Kontrole po zakończeniu trwałości projektu. 8. Zmiany w sytuacji prawno - podatkowej beneficjenta w trakcie trwania i po zakończeniu projektu. 9. W jakim przypadku Beneficjent będzie zmuszony zwrócić otrzymaną pomoc? 10. Korekta odliczeń podatku VAT, roczna, 5 lat, 10 lat a zwrot podatku VAT przez Beneficjenta. 8. Ryzyka związane z finansowaniem VAT w projektach UE: 1. Niejasne przepisy. 2. Niejednolite interpretacje podatkowe i orzecznictwa sądowe w perspektywie finansowej 2014 - 2020. 9. Zagadnienia problematyczne/panel dyskusyjny - konsultacje i odpowiedzi na pytania osób biorących udział w szkoleniu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253549 Fri, 10 Jul 2020 13:13:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253549 <![CDATA[Przedstawienie oferty na przedstawienie oferty na realizację zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021 dla studentów studiów I stopnia o profilu licencjackim kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne, Multimedia i grafika komputerowa, Pedagogika oraz Zarządzanie]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w formie ćwiczeń, ćwiczeń terenowych, konwersatorium, konwersatorium terenowego, laboratorium, lektoratu, lektoratu elearningowego oraz wykładu na kierunkach Bezpieczeństwo wewnętrzne, Multimedia i grafika komputerowa, Pedagogika oraz Zarządzanie dla studiów I stopnia zgodnie z uszczegółowieniem zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253537 Fri, 10 Jul 2020 12:46:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253537 <![CDATA[Wykonanie usługi aktywizacji uczestników projektu przebywających w Dziennym Domu Seniora „Dom Miłosierdzia” w miejscowości Wólka Małkowa]]> Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe i doradcze w zakresie aktywizacji uczestników projektu pn. Utworzenie Dziennego Domu Seniora „Dom Miłosierdzia” w miejscowości Wólka Małkowa. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253463 Fri, 10 Jul 2020 12:40:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253463 <![CDATA[Organizacja cyklu warsztatów i spotkań informacyjnych]]> Organizacja cyklu warsztatów i spotkań informacyjnych, w tym: - organizacja spotkania informacyjnego - organizacja 4 warsztatów rękodzielniczych - organizacja 2 warsztatów fotograficznych - organizacja 2 warsztatów z wykorzystania nowoczesnych narzędzi marketingowych - usługi promocyjne związane z organizacją cyklu warsztatów i spotkań https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253516 Fri, 10 Jul 2020 11:59:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253516 <![CDATA[Świadczenie indywidualnych usług logopedycznych dla dzieci i młodzieży w wieku 5-18 r. ż]]> Usługa świadczona będzie dla 8 dzieci w wymiarze 4 spotkań miesięcznie (60 minut) w okresie 16.07.2020-31.12.2020 (4 godziny na każde dziecko miesięcznie, łącznie 192 godziny). Zajęcia odbywać się będą w świetlicy opiekuńczo-specjalistycznej pn.: „Strefa Odkrywania Wiedzy” w Miechowie, ul. Marii Konopnickiej 21, w godzinach indywidualnie ustalonych z kierownikiem placówki. Po każdym spotkaniu z dzieckiem powinna zostać sporządzona notatka wyznaczająca dalszy plan pracy wychowawców. Uwaga! W przypadku dalszego zamknięcia placówek wsparcia dziennego w związku ze stanem epidemii w Polsce, zajęcia rozpoczną się po otwarciu placówek. Wówczas liczba godzin zostanie proporcjonalnie zmniejszona. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253520 Fri, 10 Jul 2020 11:59:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253520 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/07/2020/PNDP na szkolenia zawodo]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w postaci grupowych szkoleń zawodowych zgodnych z IPD: Sprzedawca z obsługą komputera – 140h/gr – dla 5 uczestników/uczestniczek współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253496 Fri, 10 Jul 2020 11:56:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253496 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/07/2020/KNP na realizację grupowego szkolenia zawodowego]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w postaci grupowego szkolenia zawodowego zgodnego z Indywidualnymi Ścieżkami Reintegracji: Część A. Pracownik administracyjno – biurowy z obsługą komputera (z certyfikatem ECCC) – dla 15 uczestników/uczestniczek projektu „Krok naprzód!” (podział: pierwsza grupa 5 osób, druga grupa 5 osób, trzecia grupa 5 osób) Część B. Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej (z certyfikatem ECCC) – dla 5 uczestników/uczestniczek projektu „Krok naprzód!” Część C. Pracownik gospodarczy (z certyfikatem ECCC) – dla 5 uczestników/uczestniczek projektu „Krok naprzód!” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253511 Fri, 10 Jul 2020 11:41:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253511 <![CDATA[Zapytanie ofertowe w sprawie wyłonienia opiekunów zajęć stażowych przeprowadzenia kursu specjalistycznego „Edukator w cukrzycy” dla pielęgniarek i położnych]]> Przedmiot zamówienia obejmuje wyłonienie opiekunów zajęć stażowych do przeprowadzenia kursu specjalistycznego „Edukator w cukrzycy” dla pielęgniarek i położnych, realizowanego w ramach projektu Wyższe kwalifikacje pielęgniarek i położnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, nr RPPM.05.05.00-22-0109/19. Szkolenie będzie realizowane zgodnie z programem zatwierdzonym przez Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych (źródło: www.ckppip.edu.pl). Link do programu „Edukator w cukrzycy” dla pielęgniarek i położnych znajduje się na stronie: http://www.ckppip.edu.pl/kafelki/programy-ksztalcenia/kursy-specjalistyczne.html https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253505 Fri, 10 Jul 2020 11:41:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253505 <![CDATA[Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi dotyczące Zorganizowania i przeprowadzenia kursu pn. Spawanie łukowe blach i rur spoinami pachwinowymi (FW) elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych metodą MIG 131 wraz z egzaminem kwalifikacyjnym. Kurs odbywać się będzie w ramach projektu „Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.]]> Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne i inne szczególne usługi dotyczące Zorganizowania i przeprowadzenia kursu pn. Spawanie łukowe blach i rur spoinami pachwinowymi (FW) elektrodą topliwą w osłonie gazów obojętnych metodą MIG 131 wraz z egzaminem kwalifikacyjnym. Kurs odbywać się będzie w ramach projektu „Nowoczesna edukacja zawodowa w Sercu Kaszub” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253501 Fri, 10 Jul 2020 11:10:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253501 <![CDATA[Przeprowadzenie szkolenia zawodowego wraz z egzaminem]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów zawodowych wraz z egzaminami kwalifikacyjnymi dla planowanej liczby 25 uczestników projektu ,,GOTOWI DO PRACY II„ mające na celu przygotowanie teoretyczne i praktyczne uczestników do zdania egzaminu i uzyskania certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji / kompetencji. Podwykonawca dostosuje program szkolenia do wiedzy uczestników , aby im zagwarantować jak najlepszą efektywność szkolenia. Program będzie zawierał minimum 80 godziny dydaktycznych dla każdego uczestnika z zakresu szkolenia ECDL BASE , składającego się z 4 modułów ( Moduł 1 – podstawy pracy z komputerem, Moduł 2 – podstawy pracy w sieci, Moduł 3 – przetwarzanie tekstów, Moduł 4 – arkusze kalkulacyjne) w terminie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253472 Fri, 10 Jul 2020 09:45:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253472 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/SZKOL/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie następujących kursów zawodowych w ramach projektu: Zadanie 1. Pracownik do spraw sprzedaży i marketingu z obsługą biura Poniżej przedstawiona została przykładowa tematyka szkolenia: - Podstawowe pojęcia z zakresu marketingu, reklamy, promocji, sprzedaży - Charakterystyka pracy w handlu i zawodu sprzedawcy - Standardy Obsługi Klienta - Formy sprzedaży i metody obsługi klienta. - Rodzaje klientów i ich potrzeby - Komunikacja interpersonalna https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253446 Thu, 09 Jul 2020 23:59:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253446 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 09.07.2020 r. w sprawie zamówienia na realizację usługi szkoleniowej]]> Przedmiotem zamówienia jest: 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu prawa jazdy kat. B dla 24 wyznaczonych przez Zamawiającego uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie oraz zgłoszenie ww. osób w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego do odbycia egzaminu zewnętrznego umożliwiającego pozyskanie przez 24 uczniów kwalifikacji tj. uprawnień do kierowania pojazdem w ramach prawa jazdy kat. B. Realizacja kursu nastąpi zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. m.in. ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity Dz.U. z 2019 poz. 341 z późniejszymi zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1885 z póżn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1206). 2. Zorganizowanie i przeprowadzenie Kursu języka angielskiego zawodowego - branżowego metodą Colina Rose dla 20 wyznaczonych przez Zamawiającego nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie zakończonego egzaminem wewnętrznym oraz uzyskaniem zaświadczeń potwierdzających nabycie przez uczestników kompetencji zgodnie z "Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014 – 2020". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253430 Thu, 09 Jul 2020 21:18:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253430 <![CDATA[Zapytanie ofertowe z dnia 09.07.2020]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i realizacji szkoleń z zakresu technik sprzedaży i negocjacji, MLM, marketingu i reklamy dla grupy 4 osób – pracowników Provega sp. z o.o. na potrzeby realizacji projektu "Wdrożenie na rynek polski i rynki zagraniczne innowacyjnych kosmetyków VEGETALIS przez firmę Provega sp. z o.o." w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 1 - "Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur", Działanie 1.3 - "Przedsiębiorczość (wsparcie przedsiębiorczości)", Poddziałanie 1.3.2 - "Firmy w początkowej fazie rozwoju" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253427 Thu, 09 Jul 2020 21:06:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253427 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/RPLB/2020/SZD]]> Zakres zapytania: Szkolenia zawodowe wraz z certyfikatem zewnętrznym będą zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem Uczestników Projektu oraz potrzebami właściwego lokalnego i regionalnego RP (wskazanymi np. w Barometrze zawodów). Szkolenie w projekcie będzie prowadziło do uzyskania kwalifikacji lub nabycia kompetencji potwierdzonych odpowiednim dokumentem (certyfikatem). Certyfikacja zgodna z Załącznikiem nr 8 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 9 lipca 2018 r. Na podstawie IŚR określono następujący temat szkoleń dla 1 grupy: • Grupa 8 – Przedstawiciel handlowy z obsługą klienta – 13 osób Wymiar godzinowy: 80 godz./grupa do przeprowadzenia łącznie 80 godz. Zajęcia będą odbywały się w planowanym systemie 10 spotkań po 8 godz., średnio 3-4 spotkania w tygodniu – częstotliwość spotkań, ilość spotkań, długość spotkań mogą ulec zmianie celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu. Jedna jednostka (1 godz.) oznacza 1 godzinę dydaktyczną zajęć (45 min.). Wymiar ilościowy egzaminów: egzaminy dla jednej grupy, łącznie przeprowadzenie egzaminów dla 13 osób z zakresu tematycznego szkoleń, w którym brali udział Uczestnicy. Ilość sesji egzaminacyjnych uzależniona jest od potrzeb Uczestników Projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253424 Thu, 09 Jul 2020 20:48:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253424 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/RPMA/2020/KD]]> Coaching: jednym z podstawowych założeń zadania jest głębsze zrozumienie swoich potrzeb, zmiany stereotypów myślenia. Uczestnicy podczas spotkań uczyć się będą poszukiwania nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań, podejmowania wspólnych działań, brania odpowiedzialności za dokonany wybór. W trakcie realizacji zadania coach będzie pracował z Uczestnikami projektu w taki sposób, aby byli psychicznie przygotowani do zmian na rynku pracy i potrafili sami w nim aktywnie uczestniczyć. W ramach indywidualnej współpracy z coachem każdy Uczestnik będzie mógł: • Określić priorytety życiowe w oparciu o swoje wartości, • Umocnić zdrowe i budujące przekonania na własny temat, • Wyznaczyć dla siebie wspierające i dobrze sformułowane cele, zaplanować swoje działania, • Ustalić pierwsze kroki do podjęcia w najbliższym czasie, • Wzmocnić swoją motywację, • Rozwinąć proaktywną postawę. Realizacja spotkań indywidualnych będzie miała za zadanie podniesienie samooceny Uczestników, diagnozę i przełamanie barier Uczestników. Wymiar godzinowy: 6 godz./Uczestnik Projektu dla 15 osób, łącznie przeprowadzenie 90 godz. Zajęcia będą odbywały się w planowanym systemie 3 spotkań po 2 godziny – częstotliwość spotkań, ilość spotkań, długość spotkań mogą ulec zmianie celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu. W związku z panującą sytuacją epidemiczną Zamawiający zastrzega możliwość odbywania się zajęć w trybie stacjonarnym i/lub zdalnym. Jedna jednostka (1godz.) oznacza 1 godzinę zegarową zajęć (60 min.). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253417 Thu, 09 Jul 2020 19:10:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253417 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/RPMA/2020/KD]]> I część zamówienia Diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów Uczestników Projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji / IPD: zadanie będzie realizowane w wymiarze łącznym po 2 godz./Uczestnika Projektu z czego 1 godz. przez doradcę zawodowego (niniejsze zapytanie nie obejmuje swoim zakresem usług realizowanych przez doradcę zawodowego). Istotnym elementem procesu aktywizacji społeczno-zawodowej Uczestników Projektu jest opracowanie kompleksowej, funkcjonalnej diagnozy indywidualnego potencjału, który w precyzyjny sposób określał będzie etapy dążenia do poprawy sytuacji społecznej i zawodowej Uczestników Projektu w oparciu o jego indywidualne potrzeby i możliwości oraz ewentualne preferencje zawodowe (uwzględniając zarówno czynniki psychologiczne, zdrowotne, społeczne, jak i ograniczenia wynikające z specyfiki niepełnosprawności (każda z ON wymaga zindywidualizowanego podejścia). Wsparcie każdego Uczestnika Projektu będzie się odbywało na podstawie ścieżki reintegracji i kontraktu socjalnego lub ścieżki reintegracji i umowy na wzór kontraktu socjalnego. Ścieżka reintegracji będzie stworzona indywidualnie dla każdej osoby i uwzględniać będzie diagnozę sytuacji problemowej, zasobów potencjału, predyspozycji, potrzeb Uczestnika, a z każdym Uczestnikiem Projektu podpisywany zostanie kontrakt socjalny lub dokument zawierający elementy analogiczne do kontraktu socjalnego, określający uprawnienia i zobowiązania stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych działań zmierzających do przezwyciężenia trudnej sytuacji życiowej uczestnika. Dzięki realizacji zadania u Uczestników Projektu wzrośnie świadomość własnych zasobów, umiejętności, mocnych stron, możliwości, jak również świadomość własnych ograniczeń. Wymiar godzinowy: 1 godz./Uczestnik Projektu dla 15 osób, łącznie przeprowadzenie 15 godz. Zajęcia będą odbywały się w planowanym systemie 1 spotkania 1-godzinnego – częstotliwość spotkań, ilość spotkań, długość spotkań mogą ulec zmianie celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu. W związku z panującą sytuacją epidemiczną Zamawiający zastrzega możliwość odbywania się zajęć w trybie stacjonarnym i/lub zdalnym. Jedna jednostka (1godz.) oznacza 1 godzinę zegarową zajęć (60 min.). II część zamówienia Specjalistyczne poradnictwo rodzinne: podstawowym celem realizacji zadania jest poprawa jakości życia osób zwracających się o pomoc, ich rozwój i optymalizacja poczynań związanych z różnymi aspektami funkcjonowania indywidualnego, grupowego, rodzinnego, zawodowego itp. Istotą spotkań będzie tworzenie warunków do odzyskania lub uzyskania przez Uczestników Projektu możliwości samodzielnego rozwiązywania problemu, podjęcia właściwych decyzji i ich realizacji, a także unikania w przyszłości działań, które prowadzą do problematycznej sytuacji życiowej. W ramach zadania Uczestnicy Projektu będą mieli możliwość skorzystania z usług (w zależności od potrzeb Uczestników Projektu): • Poradnictwo prawne - udzielanie informacji o obowiązujących przepisach prawa jak i m.in., pomoc w sporządzaniu projektów pism w zakresie z prawa rodzinnego i opiekuńczego, prawa administracyjnego, zabezpieczenia społecznego ochrony praw lokatorów. • Poradnictwo rodzinne/pedagogiczne obejmuje szeroko rozumiane problemy funkcjonowania rodziny w tym problemy wychowawcze (głównie dotyczy napotykanych przez rodziców trudności w postępowaniu z dziećmi, nieprawidłowych relacji rodzic – dziecko, problemu rozwodu rodziców, zachowań destrukcyjnych dzieci oraz problemy związane z opieką nad osobą niepełnosprawną. • Poradnictwo psychologiczne - forma pomocy oferowana osobom przeżywającym kryzysy psychiczne, trudności przystosowawcze lub będącym w stanach przedłużającej się sytuacji traumatycznej. Wymiar godzinowy: 6 godz./Uczestnik Projektu dla 15 osób, łącznie przeprowadzenie 90 godz. Zajęcia będą odbywały się w planowanym systemie średnio 4 spotkań po 1,5 godz. – częstotliwość spotkań, ilość spotkań, długość spotkań mogą ulec zmianie celem dostosowania się do potrzeb Uczestników Projektu. W związku z panującą sytuacją epidemiczną Zamawiający zastrzega możliwość odbywania się zajęć w trybie stacjonarnym i/lub zdalnym. Jedna jednostka (1godz.) oznacza 1 godzinę zegarową zajęć (60 min.). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253414 Thu, 09 Jul 2020 18:51:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253414 <![CDATA[4/1.2.1/WDKZ-CNR/2020 Przeprowadzenie pośrednictwa pracy dla 10 uczestników projektu „Własna droga kariery zawodowej - Czas na rozwój”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie pośrednictwa pracy o charakterze indywidualnym dla 10 osób, obejmujące: pomoc UP w zatrudnieniu, a pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych, obejmująca m.in.:: - analiza rynku pracy pod kątem pozyskania ofert pracy, identyfikacja wolnych miejsc pracy i pozyskiwanie ofert od pracodawców w celu udostępniania ich UP - pomoc w kontaktach UP z pracodawcami - informacje o UP jak pracownikach do potencjalnych pracodawców - monitoring efektów 2. Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 15-29 lat pozostające bez pracy, tj. wyłącznie osoby fizyczne bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby z kategorii NEET), w tym ON i osoby o niskich kwalifikacjach. Są to osoby z obszaru województwa podkarpackiego, w tym (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w tym zamieszkujące (w rozum. przepisów KC) miasta średnie lub tracące funkcje społ.-gospodarcze, tj. Dębicę, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg. 3. Szczegółowy harmonogram, miejsce spotkań i godziny pośrednictwa pracy zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu - możliwość realizacji zajęć w godzinach przed – i popołudniowych oraz w weekendy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia pośrednictwa pracy zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym harmonogramem (ostateczna decyzja w sprawie harmonogramu, daty i godziny realizacji pośrednictwa pracy należy do Zamawiającego, Wykonawca musi wziąć pod uwagę, że Zamawiający wyznaczy i wskaże wszystkie terminy realizacji pośrednictwa pracy a Wykonawca zobowiązany będzie do bezwzględnego dostosowania się do wskazanych terminów świadczenia usługi). W celu realizacji projektu zgodnie z harmonogramem wymagany jest wysoki poziom dyspozycyjności Pośrednika. 5. Miejsce realizacji zamówienia: Województwo podkarpackie (Lokalizacja i miejscowość każdorazowo wskazywana jest przez Zamawiającego). Zamawiający poinformuje (poprzez e-mail lub telefonicznie) Wykonawcę o miejscu realizacji usługi na co najmniej 1 dzień przed rozpoczęciem konkretnego pośrednictwa pracy. 6. Łączny czas trwania usługi dla jednej osoby: 8 godz. Razem: 80 godz. 7. Godzina doradcza rozumiana jest jako godzina zegarowa 60 min. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253402 Thu, 09 Jul 2020 16:31:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253402 <![CDATA[4/1.2.1/WDKZ-CNR/2020 Przeprowadzenie Identyfikacji potrzeb UP wraz z opracowaniem IPD oraz poradnictwo zawodowe dla 10 uczestników projektu „Własna droga kariery zawodowej - Czas na rozwój”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć/konsultacji o charakterze indywidualnym dla 10 osób, obejmujące: a/Przeprowadzenie poradnictwa zawodowego – badania, testy b/Przeprowadzenie identyfikacji potrzeb uczestniczki projektu wraz z opracowaniem IPD c/Przeprowadzenie poradnictwa zawodowego 2. Uczestnikami projektu są osoby młode w wieku 15-29 lat pozostające bez pracy, tj. wyłącznie osoby fizyczne bierne zawodowo, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. osoby z kategorii NEET), w tym ON i osoby o niskich kwalifikacjach. Są to osoby z obszaru województwa podkarpackiego, w tym (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), w tym zamieszkujące (w rozum. przepisów KC) miasta średnie lub tracące funkcje społ.-gospodarcze, tj. Dębicę, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg. 3. Szczegółowy harmonogram, miejsce spotkań i godziny doradztwa zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu - możliwość realizacji zajęć w godzinach przed – i popołudniowych oraz w weekendy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia doradztwa zgodnie z ustalonym i zatwierdzonym harmonogramem (ostateczna decyzja w sprawie harmonogramu, daty i godziny realizacji doradztwa należy do Zamawiającego, Wykonawca musi wziąć pod uwagę, że Zamawiający wyznaczy i wskaże wszystkie terminy realizacji doradztwa a Wykonawca zobowiązany będzie do bezwzględnego dostosowania się do wskazanych terminów świadczenia usługi). W celu realizacji projektu zgodnie z harmonogramem wymagany jest wysoki poziom dyspozycyjności Doradcy. 5. Miejsce realizacji zamówienia: Województwo podkarpackie (Lokalizacja i miejscowość każdorazowo wskazywana jest przez Zamawiającego). Zamawiający poinformuje (poprzez e-mail lub telefonicznie) Wykonawcę o miejscu realizacji usługi na co najmniej 1 dzień przed rozpoczęciem konkretnego doradztwa. 6. Łączny czas trwania usługi dla jednej osoby: 7 godz. 7. Godzina doradcza rozumiana jest jako godzina zegarowa 60 min. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253396 Thu, 09 Jul 2020 16:09:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253396 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń komputerowych z Technologii Informacyjno - Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP na poziomie A dla 5 grup (1 grupa – 10 osób), tj. 50 osób w wieku aktywności zawodowej 25 - 64 lata, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem/podwyższeniem kwalifikacji i ich potwierdzeniem zewnętrznym certyfikatem, pracownicy sektora MŚP, podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych, zamieszkujących na obszarze powiatu słupskiego i miasta Słupsk.]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń komputerowych z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP na poziomie A dla 5 grup szkoleniowych (1 grupa - 10 osób) tj. 50 osób w wieku aktywności zawodowej 25 - 64 lata, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem/podwyższeniem kwalifikacji i ich potwierdzeniem zewnętrznym certyfikatem, pracownicy sektora MŚP, podmiotów ekonomii społecznej/przedsiębiorstw społecznych, zamieszkujących na obszarze powiatu słupskiego i miasta Słupsk. Szkolenie komputerowe realizowane będzie w oparciu o ramy kompetencji cyfrowych DIGCOMP (Digital Competence Framework) obejmujących 21 kompetencji w 5 obszarach określonych w „Standardzie wymagań dla kompetencji cyfrowych realizowanych w ramach działania 5.5. RPO WP 2014-2020”. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników/czki projektu kwalifikacji cyfrowych potwierdzonych zdaniem egzaminu zewnętrznego IC3 Spark zgodnym ze standardem DIGCOMP i uzyskaniem certyfikatu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253393 Thu, 09 Jul 2020 15:49:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253393 <![CDATA[Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych "Sprzedawca z obsługą klienta"]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkolenia zawodowego: 1) Sprzedawca z obsługą klienta – 100 godzin dla 11 uczestników (1 grupa), w ramach Projektu „Inwestycja w lepszą przyszłość” nr RPMP.09.01.02-12-0541/19, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253391 Thu, 09 Jul 2020 15:46:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1253391