Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi szkoleniowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 24 Apr 2019 10:32:32 +0200 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE ALWERO-17-2019 - usługa doradcza]]> W związku z realizacją projektu: „Promocja oraz internacjonalizacja oferty ALWERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” w ramach działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Zapraszamy do składania ofert na: Zakup usług doradczych w związku z internacjonalizacją działalności oraz promocją marki firmy "ALWERO” Sp. z o.o. W skład kompleksowej usługi wchodzić będzie 1. Przygotowanie wejścia na rynki perspektywiczne - usługa doradcza. Rynki perspektywiczne: Rosja. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181509 Wed, 24 Apr 2019 10:13:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181509 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 4/JG/2019 (zasada konkurencyjności) dotyczące świadczenia usług przeprowadzenia warsztatów pn. :Badacz-Dziennikarz", w ramach projektu „Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia - wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020]]> Część 1. Wybór trenera z doświadczeniem i kwalifikacjami dziennikarsko-badawczymi w celu realizacji warsztatów pn. „Badacz – Dziennikarz” dla 1 grupy liczącej 10 niewidomych i słabowidzących uczestników projektu, w terminie: 12-17.05.2019r. Część 2. Wybór asystenta, którego zadaniem będzie pomoc uczestnikom w zagadnieniach technicznych związanych z korzystaniem z komputera i aplikacji specjalistycznych w trakcie warsztatów prowadzonych przez trenera. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181467 Tue, 23 Apr 2019 23:15:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181467 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 5/JG/2019 (zasada konkurencyjności) dotyczące świadczenia usług przeprowadzenia trzech kursów zawodowych „Pracownik telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta" w ramach projektu „Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia - wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie trzech kursów zawodowych „Pracownik telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta” dla jednej 10-osobowej grupy uczestników, wraz z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego oraz zapewnieniem sprzętu komputerowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181464 Tue, 23 Apr 2019 22:59:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181464 <![CDATA[prowadzenie warsztatów tematycznych "Zaburzenia więzi", "Dysocjacja", "Trauma a przywiązania", "Porzucenie" w projekcie Odbudowa rodziny i wsparcie pieczy zastępczej w województwie mazowieckiem.]]> W ramach realizacji projektu "Odbudowa rodziny i wsparcie pieczy zastępczej w województwie mazowieckim", realizowanego na podstawie umowy nr RPMA.09.02.01-14-8859/17 przez Fundację Zerwane Więzi, zamawiający planuje zawrzeć umowy cywilnoprawne z maksymalnie 4 wykładowcami warsztatów przeznaczonych dla rodzin biologicznych, zastępczych. W trakcie realizacji projektu planowane jest utworzenie 4 bloków tematycznych warsztatów każdy po 18 cykli (10h). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181449 Tue, 23 Apr 2019 20:59:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181449 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług wykładowcy na zajęciach teoretycznych i/lub instruktora zajęć praktycznych w ramach projektu „Kierowca zawodowy"]]> Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” S.C. zaprasza do składania ofert na świadczenie usług: wykładowcy na zajęciach teoretycznych i/lub instruktora zajęć praktycznych na szkoleniach: „Kierowca prawo jazdy kat. C” oraz „Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C/C+E” w ramach projektu „Kierowca zawodowy”, realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPLD.11.03.01-10-0007/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie XI.3.1 „Kształcenie zawodowe”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181439 Tue, 23 Apr 2019 19:32:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181439 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/Z/HIGHCHEM/2019 z dnia 23.04.2019 dot. realizacji zajęć warsztatowych związanych z planowaniem kariery naukowej z uwzględnieniem specyfiki dyscypliny nauki chemiczne]]> Przedmiot zamówienia stanowi przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych rozwijających umiejętności doktorantów z zakresu planowania kariery naukowej w dyscyplinie nauki chemiczne. Językiem prowadzenia zajęć jest język angielski. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie zajęć dla 1 grupy (4-7 osób) w wymiarze 15 godzin zajęć (1 godzina zajęć = 45 minut zegarowych). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181408 Tue, 23 Apr 2019 18:53:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181408 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług wykładowcy na zajęciach teoretycznych i/lub instruktora zajęć praktycznych w ramach projektu „Kierowca samochodu ciężarowego – zawód na skalę europejską”]]> Agencja Usług Oświatowych Ośrodek Szkolenia Kierowców „OLIMP” S.C. zaprasza do składania ofert na świadczenie usług: wykładowcy na zajęciach teoretycznych i/lub instruktora zajęć praktycznych na szkoleniach: „Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C/C+E” w ramach projektu „Kierowca samochodu ciężarowego – zawód na skalę europejską”, realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie projektu nr RPLD.11.03.01-10-0006/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Poddziałanie XI.3.1 „Kształcenie zawodowe”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181435 Tue, 23 Apr 2019 18:41:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181435 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/Z/HIGHCHEM/2019 z dnia 23.04.2019 dot. realizacji zajęć warsztatowych związanych z promocją dorobku naukowego w dyscyplinie nauki chemiczne]]> Przedmiot zamówienia stanowi przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych rozwijających umiejętności doktorantów z zakresu promocji własnego dorobku naukowego w dyscyplinie nauki chemiczne. Językiem prowadzenia zajęć jest język angielski. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie zajęć dla jednej grupy (4-7 osób) w wymiarze 15 godzin zajęć (1 godzina zajęć = 45 minut zegarowych). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181395 Tue, 23 Apr 2019 18:29:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181395 <![CDATA[przeprowadzenie szkolenia „Pracownik magazynowy z obsługą wózka jezdniowego” w ramach projektu „GPS – Gotowość Praca Samodzielność II”]]> 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „Pracownik magazynowy z obsługą wózka jezdniowego” dla 1 osoby, uczestnika Centrum Integracji Społecznej. 2. Termin realizacji szkolenia: od dnia podpisania umowy nie dłużej niż do dnia 31 maja 2019r. 3. Miejsce realizacji szkolenia: zapewnia Wykonawca na terenie m. Gdańsk. 4. Wykonawca zobowiązany jest do: a) zapewnienia materiałów dydaktycznych niezbędnych do realizacji szkolenia (koszty materiałów powinny być doliczone do ceny kursu i wliczone w cenę oferty); b) pokrycia kosztów ubezpieczenia Uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków od dnia rozpoczęcia szkolenia do dnia zakończenia szkolenia (koszty ubezpieczenia powinny być doliczone do ceny kursu i wliczone w cenę oferty); c) zorganizowania i przeprowadzenia na koniec kursu egzaminu wewnętrznego oraz wydania Uczestnikowi stosownych zaświadczeń/certyfikatów o ukończeniu kursu; d) zapewnienia uczestnictwa w egzaminie przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego dla uczestnika szkolenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181432 Tue, 23 Apr 2019 17:59:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181432 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/220/2019]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie: specjalistycznych warsztatów wg programu autorskiego: Rozwój kompetencji interpersonalnych”, szkolenia warsztatowego w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy, treningu kompetencji kluczowych interpersonalnych i psychospołecznych dla uczestników projektu „Bez barier na lubelskim obszarze metropolitalnym. Edycja druga”. I. Część: Specjalistyczne warsztaty według programu autorskiego: ”Rozwój kompetencji interpersonalnych” 1. Cel warsztatów: aktywizacja osób z niepełnosprawnościami psychicznymi i zaburzeniami psychicznymi, które od wielu lat w bardzo ograniczonym stopniu uczestniczyły w życiu społecznym. Nabycie niezbędnych kompetencji interpersonalnych. Zakres merytoryczny szkolenia obejmuje 2 bloki szkoleniowe. Pierwszy: 1. Identyfikacje własnego potencjału 2. Moje marzenia, cele, plany 3. Dobre wzorce – osoby z niepełnosprawnością aktywne społecznie i zawodowo 4. Trening motywacyjny (moja sieć wsparcia, cele, planowanie, realizacja działań) Drugi: 5. Asertywność 6. Trening radzenia sobie ze stresem 7. Autoprezentacja 8. Zarządzanie czasem 2. Realizacja warsztatów: 1. Warsztaty prowadzone są w duecie trenerskim ze względu na specyfikę grupy. 2. Czas trwania: 2 dni po 8 h (16 h na każda grupę szkoleniową) x 10 grup średnio 10 osobowych 3. Łącznie cały program: 16h x 2 trenerów = 32 godziny x 10 grup = 320 godzin 3. Zamawiający dokona wyboru 1 wykonawcy zapewniającego min. 2 trenerów lub 2 trenerów. II Część: Program aktywizacji edukacyjnej w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy-szkolenie warsztatowe 1. Cel szkolenia warsztatowego: aktywizacja osób z niepełnosprawnościami (zaburzeniami psychicznymi), które od wielu lat w bardzo ograniczonym stopniu uczestniczyły w życiu zawodowym. 2. Program szkolenia warsztatowego: 1. Aktywne techniki poszukiwania pracy 2. Zarządzanie czasem poszukiwania pracy i szkolenia się 3. Asertywność w poruszaniu się po rynku pracy 3. Realizacja warsztatów: 1. Warsztaty prowadzone są w duecie trenerskim ze względu na specyfikę grupy. 2. Czas trwania: 3 dni po 8 h (24 h na każda grupę szkoleniową) x 10 grup średnio 10 osobowych. 3. Łącznie cały program: 24h x 2 trenerów = 48 godziny x 10 grup = 480 godzin 4. Zamawiający dokona wyboru 1 wykonawcy zapewniającego min. 2 trenerów lub 2 trenerów. III Część: Program aktywizacji edukacyjnej w zakresie kompetencji kluczowych – szkolenie warsztatowe 1. Cel warsztatów: Program aktywizacji ma na celu rozwój w zakresie kompetencji kluczowych Uczestników Projektu. Warsztaty specjalistyczne dostosowane do specyfiki osób z niepełnosprawnościami (zaburzeniami psychicznymi). Trening kompetencyjny dotyczy tzw. kompetencji kluczowych: interpersonalnych, społecznych oraz przedsiębiorczych. Program aktywizacji edukacyjnej obejmuje: 1. Treningi kompetencyjne o charakterze interpersonalnym i społecznym oraz przedsiębiorczym w małych grupach średnio 10 os ( 10 grup x 10 Uczestników) 2. Nabycie kompetencji w zakresie komunikacji, rozwiązywania konfliktów, technik radzenia sobie ze stresem, radzenia z emocjami, zachowań w grupie, korzystania ze wsparcia społecznego, współpracy, a także świadomości własnych zasobów i umiejętności wykorzystania ich. 2. Realizacja warsztatów: 1. Przewidziano 20 godzin treningu kompetencji kluczowych interpersonalnych na grupę (śr. 10 osób). Szczegółowy program warsztatów powinien zostać opracowany przez trenerów, realizujących program aktywizacji. 2. Przewidziano 20 godzin treningu kompetencji kluczowych psychospołecznych na grupę (śr. 10 osób). Szczegółowy program warsztatów powinien zostać opracowany przez trenerów, realizujących program aktywizacji. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje łącznie 400 godzin treningu kompetencji kluczowych dla 10 grup (40 godzin /grupa x śr. 10 os.) 3. Zamawiający dokona wyboru 1 wykonawcy zapewniającego min. 1 trenera https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181403 Tue, 23 Apr 2019 15:53:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181403 <![CDATA[Wybór Wykonawcy, który zorganizuje oraz przeprowadzi szkolenie Cukiernik w wymiarze 100 godzin dla 1 osoby wraz z organizacją egzaminu czeladniczego dla 1 osoby.]]> Przedmiotem niniejszego zapytania jest wybór: Wykonawcy, który zorganizuje oraz przeprowadzi szkolenie Cukiernik w wymiarze 100 godzin dla 1 osoby wraz z organizacją egzaminu czeladniczego dla 1 osoby. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181391 Tue, 23 Apr 2019 15:18:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181391 <![CDATA[Usługa - przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych dla maksymalnie 36 osób]]> Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., w ramach realizacji projektu „Postaw na siebie!” nr RPMP.08.02.00-12-0047/18 18 (wartość całego projektu: 1.676.493,12 zł), na terenie województwa małopolskiego planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. egzaminu zewnętrznego prowadzącego do uzyskania przez maksymalnie 36 Uczestników Projektu (UP) certyfikatu/innego dokumentu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zgodnie z aktualną Listą sprawdzającą do weryfikacji czy dany certyfikat/dokument można uznać za kwalifikacje na potrzeby mierzenia wskaźników monitorowania EFS dot. uzyskiwania kwalifikacji oraz Wytycznymi w zakresie monitorowania postępu rzeczowego programów operacyjnych na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181388 Tue, 23 Apr 2019 15:15:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181388 <![CDATA[Szkolenie "Instalator paneli fotowoltaicznych"]]> Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia „Instalator paneli fotowoltaicznych” dla 1 grupy - 10 studentów kierunku Odnawialne Źródła Energii przez 2 kolejne dni (8 godzin dziennie, 16 godzin zajęć) w okresie maj/czerwiec 2019 roku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181373 Tue, 23 Apr 2019 15:11:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181373 <![CDATA[Szkolenie "Instalator słonecznych systemów grzewczych"]]> Przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia, pt.: „ Instalator słonecznych systemów grzewczych” dla 1 grupy - 10 studentów kierunku Odnawialne Źródła Energii przez 2 kolejne dni (8 godzin dziennie, 16 godzin zajęć) w okresie maj/czerwiec 2019 roku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181357 Tue, 23 Apr 2019 15:09:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181357 <![CDATA[Przeprowadzenie przez Wykonawcę cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego dla 5 grup skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim, Zakładzie Karnym w Łowiczu, Zakładzie Karnym w Sieradzu, Zakładzie Karnym w Garbalinie i Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi organizowanego w ramach projektu pn.: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie przez Wykonawcę cyklu szkoleniowo-aktywizacyjnego dla 5 grup skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w Areszcie Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim, Zakładzie Karnym w Łowiczu, Zakładzie Karnym w Sieradzu, Zakładzie Karnym w Garbalinie i Zakładzie Karnym Nr 1 w Łodzi organizowanego w ramach projektu pn.: „Podniesienie kwalifikacji zawodowych więźniów w celu ich powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, składającego się z 2 szkoleń: 1) szkolenie zawodowe pn. „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”: część teoretyczna (22 godziny dydaktyczne), część praktyczna (40 godzin dydaktycznych). Elementem składowym szkolenia zawodowego jest, w ramach zajęć teoretycznych, szkolenie BHP w wymiarze 2 godzin dydaktycznych oraz szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej w wymiarze 8 godzin dydaktycznych; 2) szkolenie kompetencyjne pn. „Aktywizacja zawodowa – sposoby poszukiwania pracy” - 20 godzin dydaktycznych. Zadanie nr 1 Jedna godzina dydaktyczna to 45 minut. Zajęcia odbywać się będą na terenie jednostek penitencjarnych w dni robocze, od poniedziałku do piątku pomiędzy godzinami 8.30 - 15.30 (z godzinną przerwą obiadową), a za uprzednią zgodą kierownika jednostki – również w soboty. a) Grupa 1 :Areszt Śledczy w Piotrkowie Trybunalskim – Piotrków Trybunalski, ul. Wronia 76/90; b) Grupa 2: Zakład Karny w Łowiczu – Łowicz, ul. Wiejska 3, c) Grupa 3: Zakład Karny w Sieradzu – Sieradz, ul. Orzechowa 5, d) Grupa 2: Zakład Karny Nr 1 w Łodzi – Łódź ul. Beskidzka 54, e) Grupa 3: Zakład Karny w Garbalinie – 99 -100 Łęczyca, Garbalin https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181382 Tue, 23 Apr 2019 15:07:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181382 <![CDATA[Usługa - przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla maksymalnie 36 osób]]> Firma Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. na terenie województwa małopolskiego w ramach projektu „Postaw na siebie!” RPMP.08.02.00-12-0047/18 (wartość całego projektu: 1.676.493,12 zł) planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Szkolenia zawodowe dla maksymalnie 36 Uczestników Projektu (UP). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181377 Tue, 23 Apr 2019 14:55:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181377 <![CDATA[OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT]]> otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy i Miasta Dobczyce wraz z udzieleniem dotacji na wsparcie realizacji zadania z zakresu aktywnej integracji dla 9 uczestników projektu „Jestem i działam – Aktywne Dobczyce”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego realizacji zadań publicznych Gminy Dobczyce w obszarze pomocy społecznej z zakresu usług aktywnej integracji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181359 Tue, 23 Apr 2019 14:21:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181359 <![CDATA[Organizacja szkolenia z zakresu: Cukiernik dla 2 uczestników z egzaminem czeladniczym]]> Przedmiotem niniejszego zapytania jest wybór Wykonawcy, który zorganizuje oraz przeprowadzi szkolenie w wymiarze 100 godzin dla 2 osób z zakresu: Cukiernik wraz z organizacją egzaminu czeladniczego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181345 Tue, 23 Apr 2019 14:01:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181345 <![CDATA[Przeprowadzenie przez licencjonowanego egzaminatora egzaminu TELC z języka angielskiego w części pisemnej i ustnej na poziomie A1]]> Przeprowadzenie egzaminu TELC z języka angielskiego w części pisemnej oraz ustnej na poziomie A1 dla maksymalnie 40 uczestników projektu "(Po)morze możliwości". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181336 Tue, 23 Apr 2019 13:55:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181336 <![CDATA[Badanie bilansu kompetencji uczestników projektu „Kompleksowy program rozwoju AJP w Gorzowie Wielkopolskim = WYSOKA JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA + WYKWALIFIKOWANE KADRY DLA GOSPODARKI” w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER).]]> Wykonawca dostarczy i wdroży narzędzie do tworzenia bilansu kompetencji o funkcjonalnościach wymaganych przez Zamawiającego (zwane dalej narzędziem do bilansu kompetencji) oraz dostarczy bilanse kompetencji dla 512 studentów czterech kierunków studiów. Zamawiający posiada platformę LMS zakupioną w ramach realizowanego projektu, która służy m.in. do komunikacji pomiędzy uczestnikami. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wdrożył i zintegrował narzędzie do bilansu kompetencji z posiadaną platformą Zamawiającego. Wdrożenie i zintegrowanie narzędzia z platformą LMS Wykonawca zobowiązany będzie ustalić z wykonawcą, który dostarczył platformę LMS i świadczy usługi wsparcia technicznego do platformy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181333 Tue, 23 Apr 2019 13:48:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181333 <![CDATA[Zakup usługi kursu prawa jazdy kat. B (4 szt.)]]> Usługa przeprowadzenia kursu prawa jazdy kategorii B w ramach projektu. Liczba kursów: 4 w okresie do 31.12.2019 r. Liczba godzin kursu to 60 h (w tym 30 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin zajęć praktycznych). Kurs powinien obejmować zajęcia teoretyczne oraz praktyczne, realizowane według planu nauczania, zgodnego z wymogami obowiązującego prawa polskiego, dotyczącego przygotowania do egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. B. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181312 Tue, 23 Apr 2019 13:18:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181312 <![CDATA[Usługa - przeprowadzenie szkolenia zawodowego z certyfikacją zewnętrzną dla maksymalnie 12 osób]]> Przedmiot zamówienia obejmuje realizację usługi szkoleniowej, tj. Szkolenie zawodowe Monter Urządzeń Energii Odnawialnej z certyfikacją zewnętrzną - dla maksymalnie 12-osobowej grupy szkoleniowej w miejscowości Zamość. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181303 Tue, 23 Apr 2019 13:02:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181303 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/ZK/AA/Magazynier z obsługą wózka widłowego-moduł obsługi wózka widłowego (jezdniowego), kat. II WJO.]]> Organizacja i realizacja szkoleń zawodowych: Magazynier z obsługą wózka widłowego – moduł obsługi wózka widłowego (jezdniowego), kat. II WJO. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181299 Tue, 23 Apr 2019 13:01:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1181299