Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi szkoleniowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 16 Feb 2019 17:07:05 +0100 <![CDATA[Prowadzenie szkoleń z wystąpień publicznych w fazie preinkubacji]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na przeprowadzeniu diagnozy indywidualnej stylów komunikowania się, szkoleń i indywidualnych konsultacji w zakresie komunikacji na potrzeby etapu preinkubacji w ramach projektu pn.: „Platforma Startowa Idealist” w realizowanym przez Park Naukowo–Technologiczny Energii Sp. z o.o. projekcie pn.: „Platforma startowa Idealist” współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 (oś priorytetowa 1 Przedsiębiorcza Polska Wschodnia; działanie 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów; poddziałanie 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167395 Fri, 15 Feb 2019 23:39:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167395 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/LJ/2018]]> Związek Młodzieży Wiejskiej w ramach procedury zapytania ofertowego zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie szkolenia zawodowego w ramach projektu pt.: „Twoja szansa na lepsze jutro”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, IX Oś Priorytetowa – Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 – Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167393 Fri, 15 Feb 2019 23:34:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167393 <![CDATA[Realizacja szkoleń "Audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia" - 2 szkolenia w Warszawie w lutym 2019]]> Realizacja szkoleń dla pracowników sektora ochrony zdrowia w ramach modułu "Audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia". Celem szkoleń jest przedstawienie koncepcji, metod i standardów audytu oraz wskazanie możliwości ich zastosowania w praktyce zarządzania w placówkach ochrony zdrowia. Szkolenia zostaną zrealizowane w Warszawie w lutym 2019. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167388 Fri, 15 Feb 2019 22:24:19 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167388 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń zawodowych i branżowych dla min. 130 Uczestników Projektu, zgodnie z diagnozą potrzeb oraz profilem działalności spółdzielni socjalnych/ przedsiębiorstw społecznych z terenu subregionu chełmsko-zamojskiego]]> Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na organizację i przeprowadzenie indywidualnych szkoleń zawodowych i branżowych dla min. 130 Uczestników Projektu, zgodnie z diagnozą potrzeb oraz profilem działalności spółdzielni socjalnych/ przedsiębiorstw społecznych z terenu subregionu chełmsko-zamojskiego. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia ceny brutto przypadającej na jednego Uczestnika Projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167213 Fri, 15 Feb 2019 21:32:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167213 <![CDATA[Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych wraz z opracowaniem materiałów dydaktycznych niezbędnych do ich prowadzenia w ramach Projektu pn. „Informatyka medialna twoją szansą na sukces!”]]> 1. Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie zajęć dydaktycznych wraz z opracowaniem materiałów dydaktycznych niezbędnych do ich prowadzenia, na kierunku studiów wyższych Informatyka medialna realizowanych przez Zmawiającego w ramach Projektu pn.: „Informatyka medialna twoją szansą na sukces!” z podziałem na następujące części: 1) część nr 1 zamówienia pn.: „Projektowanie animacji komputerowych”; 2) część nr 2 zamówienia pn.: „Marketing dziennikarski”. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167380 Fri, 15 Feb 2019 21:23:24 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167380 <![CDATA[przeprowadzenia kursów i szkoleń oraz przygotowanie nauczycieli do prowadzenia procesu indywidualnej pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi dla Szkoły Podstawowej "Master's Academy" w Lwówku Śląskim]]> II.2. Zamówienie zostało podzielone na 6 następujących części: CZĘŚĆ 1 jest to grupa szkoleń z zakresu metod indywidualnego podejścia do ucznia, w ramach których planuje się przeprowadzić następujące szkolenia i kursy: 1 szkolenie na temat: MANDALA w procesie terapii, edukacji i rozwoju, szkolenie dla 3 osób, liczba godzin szkolenia 16 , 2 szkolenie na temat: ARTETERAPIA I, II, III stopień, szkolenie 1 osoba 3 poziomy liczba godzin szkolenia 48 (po 16 ha dla każdego stopnia) 3 szkolenie na temat: TERAPIA I ARTETERAPIA RĘKI I STOPY szkolenie dla 1 osoby, liczba godzin szkolenia 16 , 4 szkolenie KINEZJOLOGIA EDUKACYJNA szkolenie dla 3 osób, liczba godzin szkolenia 32 , 5 szkolenie METODY SŁOWNO-PLASTYCZNE W TERAPI I NAUCZANIU WCZESNOSZKOLNYM, szkolenie dla 1 osoby, liczba godzin szkolenia 16 , 6 szkolenie INTEGRACJA ODRUCHÓW szkolenie dla 1 osoby, liczba godzin szkolenia 13 , CZEŚĆ 2 7 szkolenie Elektroencefalografia wraz z praktyczną obsługą zakupionego sprzętu do terapii metodą sprzężenia zwrotnego POZIOM 1 i 2 szkolenie dla 1 osoby, liczba godzin szkolenia 56 , CZEŚĆ 3 8 szkolenie Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, II stopień, szkolenie dla 1 osoby, liczba godzin szkolenia 13 , CZEŚĆ 4 9 szkolenie Trening umiejętności społecznych, szkolenie dla 1 osoby, liczba godzin szkolenia 13 , CZEŚĆ 5 10 szkolenie Dziecięca matematyka, szkolenie dla 5 osób, liczba godzin szkolenia 16 , CZEŚĆ 6 11 szkolenie robotyka , szkolenie dla 1 osoby, liczba godzin szkolenia 16 , 12 szkolenie kurs programowania, szkolenie dla 3 osoby, liczba godzin szkolenia 30, II.3. Szczegółowy opis poszczególnych części zamówienia: Załącznik do ogłoszenia - OPZ (opis przedmiotu zamówienia) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167120 Fri, 15 Feb 2019 20:11:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167120 <![CDATA[Usługa szkoleniowa w zakresie przeprowadzenia 92 dni warsztatów i opracowania autorskich materiałów szkoleniowych dla łącznie 321 pracowników administracji samorządowej]]> Przedmiotem zamówienia jest Usługa szkoleniowa w zakresie przeprowadzenia 92 dni warsztatów i opracowania autorskich materiałów szkoleniowych dla łącznie 321 pracowników administracji samorządowej. Zapytanie ofertowe dotyczy realizowanego przez Beneficjenta MTD Consulting Marcin Król w partnerstwie z Edukacja IT Sławomir Malec, Gmina Jarocin, Gmina Miejska Koło, Gmina Miejsko-Wiejska Krotoszyn, Leszno Miasto na Prawach Powiatu, Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski, Gmina Rawicz, Gmina Miejska Turek, Gmina Żagań o statusie miejskim, Gmina Żary o statusie miejskim projektu pn. „Liderzy e-usług wśród miast średnich województwa wielkopolskiego i lubuskiego” nr WND-POWR.02.18.00-00-0011/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne (dalej: Projekt). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167371 Fri, 15 Feb 2019 19:15:58 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167371 <![CDATA[Szkolenie zawodowe]]> Przedmiot zamówienia polega na realizacji szkolenia zawodowego pn. „Pracownik administracyjno-biurowy z modułem obsługi komputera zgodnym z ramami DIGCOMP” dla 1 grupy Uczestników Projektu. Program: zasady organizacji pracy biurowej, wybrane zagadnienia ekonomiczne, podstawy rachunkowości, wybrane zagadnienia prawne, obsługa interesanta, obsługa technicznych środków biurowych, obsługa komputera, ogólne informacje - kadry, płace oraz systemy księgowe: Symfonia, Płatnik, moduł obsługi komputera i aplikacji biurowo-internetowych zgodny z ramami DIGCOMP. Szkolenia będą prowadziły do zdobycia kwalifikacji i kompetencji. Ponadto, Uczestnicy uzyskają certyfikat/inny dokument potwierdzający nabycie kwalifikacji i kompetencji (w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020). Egzamin certyfikujący potwierdzający nabycie kwalifikacji zostanie przeprowadzony przez zewnętrzny podmiot do tego uprawniony, niezależny od podmiotu realizującego szkolenia oraz w stosunku do Zamawiającego, mający na celu weryfikację kwalifikacji i kompetencji nabytych podczas projektu poprzez uzyskanie certyfikatu/innego dokumentu potwierdzającego nabyte kwalifikacje i kompetencje (kompetencje weryfikowane ponadto przez egzamin wewnętrzny realizowany zgodnie z etapami: I- Zakres. II- Wzorzec, III- Ocena, IV- Porównanie). Zamawiający dopuszcza zmniejszenie liczby osób uczestniczących w egzaminach w zależności od końcowej frekwencji Uczestników Projektu w zajęciach szkoleniowych. Zakres: 180 godzin szkoleniowych (1 godzina to 45 minut zajęć) na 1 grupę (grupa liczyć będzie liczyć średnio 10 osób - grupa liczyć będzie min. od 8 do maks. 12 osób). Szkolenia będą realizowane w trybie 8 godzin dziennie w dni robocze. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167374 Fri, 15 Feb 2019 19:10:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167374 <![CDATA[Postępowania oparte na zasadach konkurencyjności mającego na celu wybór wykonawcy do przeprowadzenia szkoleń „Pracownik administracyjno - biurowy” w ramach projektu nr RPMA09.01.00-14-9695/17 „W drodze do celu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach IX Osi Priorytetowej RPO WM 2014- 2020 „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.]]> 1) Przygotowanie i przeprowadzenie dla wskazanych przez Zamawiającego uczestników projektu kursu zawodowego „Pracownik administracyjno-biurowy” (dalej: kurs). 2) Kurs trwał będzie 80 godz. (1 godz. = 45 minut) oraz realizowany będzie w wymiarze 8 godz./dzień. 3) Celem kursu jest uzyskanie wiedzy i umiejętności w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności zawodowych oraz przygotowanie do prowadzenia sekretariatów firm i instytucji, a także do pracy w urzędach administracji państwowej i samorządowej. 4) Minimalny zakres tematyczny kursu: a) zapoznanie z zasadami organizacji pracy biurowej, b) zapoznanie z wybranymi zagadnieniami ekonomicznymi i prawnymi, c) zapoznanie z podstawami rachunkowości, d) obsługa urządzeń biurowych, e) obsługa komputera (podstawy pracy z komputerem, podstawy pracy w sieci, przetwarzanie tekstów, arkusz kalkulacyjny), f) zapoznanie z ogólnymi informacjami z zakresu kadr i płac. 5) Wykonawca zobowiązany będzie do: a) zapewnienia wykładowców posiadających odpowiednie kwalifikacje/doświadczenie zawodowe do prowadzenia zajęć (tj. wykształcenie wyższe, uprawnienia pedagogiczne, min. 3 letnie doświadczenie trenerskie), b) zapewnienia sal szkoleniowych z pełnym wyposażeniem niezbędnym do przeprowadzenia danego typu szkolenia (w przypadku udziału w zajęciach osób niepełnosprawnych, sale będą dostosowane do ich potrzeb), c) zapewnienia sprzętu komputerowego niezbędnego do przeprowadzenia szkolenia, d) zapewnienia przerwy kawowej i cateringu dla każdego uczestnika na każdy dzień zajęciowy, e) zapewnienia dla każdego uczestnika podręcznika/skryptu szkoleniowego, f) przeprowadzenia końcowego egzaminu wewnętrznego, g) wydania stosownych zaświadczeń dla każdej osoby, która ukończyła kurs i zdała egzamin wewnętrzny z wynikiem pozytywnym, h) prawidłowego oznakowania sal i materiałów szkoleniowych, zgodnie z obecnie obowiązującymi Wytycznymi, i) bieżącego informowania Zamawiającego o nieobecnościach uczestników na zajęciach, j) prowadzenia zajęć zgodnie z harmonogramem i zakresem tematycznym, k) prowadzenia dziennika zajęć z listą obecności, l) umożliwienia kontroli realizacji i bieżącego monitoringu umowy na żądanie upoważnionej instytucji. 6) Kurs ma mieć formę szkoleń zamkniętych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dołączenia osób spoza projektu do udziału w kursach realizowanych dla uczestników projektu. 7) Po ukończeniu kursu uczestnicy podejdą do egzaminu ECDL Base. 8) Miejsce realizacji kursu: Rzekuń, gm. Rzekuń, powiat ostrołęcki, woj. mazowieckie. 9) Liczba osób biorących udział w kursie: 13 osób (jedna grupa). 10) Termin realizacji kursu: 27.02.2019r. – 20.03.2019r. Konkretne terminy realizacji zajęć zostaną ustalone pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym w ramach przedziału czasowego, o którym mowa powyżej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167370 Fri, 15 Feb 2019 19:06:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167370 <![CDATA[Usługa szkoleniowa w zakresie przeprowadzenia 84 dni warsztatów i opracowania autorskich materiałów szkoleniowych dla łącznie 325 pracowników administracji samorządowej]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa w zakresie przeprowadzenia 84 dni warsztatów i opracowania autorskich materiałów szkoleniowych dla łącznie 325 pracowników administracji samorządowej. Zapytanie ofertowe dotyczy realizowanego przez Euro Innowacje sp. z o.o. projektu pn. „Miasta średnie województwa mazowieckiego liderami e-usług” nr WND- POWR.02.18.00-00-0005/18, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167364 Fri, 15 Feb 2019 18:46:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167364 <![CDATA[Przeprowadzenie kursu z matematyki dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne/zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu w ramach projektu „EL– Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy”.]]> Zamawiający: Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Bema 50 1. Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie kursu z matematyki dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne/zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu w ramach projektu „EL– Zawodowcy XXI wieku - dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy” Przedmiot główny: CPV: 80.50.00.00-9 Nazewnictwo wg CPV: Usługi szkoleniowe Przedmioty dodatkowe: CPV: 80.53.00.00-8 Nazewnictwo wg CPV: Usługi szkolenia zawodowego Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu z matematyki dla kandydatów na wyższe uczelnie techniczne/zawodowe dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu w ramach projektu „ EL– Zawodowcy XXI wieku -dostosowanie elbląskiego systemu szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy” Projekt dofinansowany w ramach Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki; Działanie 2.4.: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego; Poddziałanie: Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego - projekty ZIT bis Elbląg Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167368 Fri, 15 Feb 2019 18:22:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167368 <![CDATA[Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim dla studentów kierunku Zarządzanie w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019 oraz w roku akademickim 2019/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie następujących zajęć dydaktycznych: Zadanie 1 – Globalne strategie ekspansji przedsiębiorstw – wykład Zadanie 2 – Podstawy prawa dla ekonomistów – wykład Zadanie 3 – Psychologia zarządzania – wykład Zadanie 4 – Zarządzanie ryzykiem finansowym – wykład Zadanie 5 – Zarządzanie ryzykiem finansowym – ćwiczenia Zadanie 6 – Wykorzystywanie baz danych i pozyskiwanie danych naukowych – ćwiczenia Zadanie 7 – Metodyka pisania pracy dyplomowej – ćwiczenia Zadanie 8 – Rachunkowość zarządcza – wykład Zadanie 9 – Rachunkowość zarządcza – ćwiczenia Zadanie 10 – Rynki i instytucje finansowe – wykład Zadanie 11 – Rynki i instytucje finansowe – ćwiczenia Zadanie 12 – Seminarium dyplomowe- specjalność Financial Engineering- seminarium Zadanie 13 – Zarządzanie zespołem projektowym – wykład Zadanie 14 – Zarządzanie zespołem projektowym – ćwiczenia Zadanie 15 – Negocjacje w zarządzaniu projektami – wykład Zadanie 16 – Negocjacje w zarządzaniu projektami – ćwiczenia Zadanie 17 – Zarządzanie ryzykiem w projekcie – wykład Zadanie 18 – Zarządzanie ryzykiem w projekcie – ćwiczenia Zadanie 19 – Seminarium dyplomowe- specjalność Project Management- seminarium w języku angielskim dla studentów kierunku Zarządzanie w letnim semestrze, roku akademickiego 2018/2019, oraz w roku akademickim 2019/2020 w ramach projektu pt.: "Study Business! - międzynarodowy program studiów na kierunku Zarządzanie" nr POWR.03.03.00-00-M087/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167358 Fri, 15 Feb 2019 17:23:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167358 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 02/WSH/ UMO_ORZ /2019 dot. wyboru osób prowadzących warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu programowania i robotyki]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dla uczniów biorących udział w projekcie cyklu zajęć z zakresu programowania i robotyki (1 cykl = 28h dydaktycznych z jedną grupą) w oparciu o przygotowane scenariusze zajęć – Młody Programista. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167354 Fri, 15 Feb 2019 17:07:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167354 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 02/WSH/ UMO_MI /2019 dot. wyboru osób prowadzących warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu programowania i robotyki]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dla uczniów biorących udział w projekcie cyklu zajęć z zakresu programowania i robotyki (1 cykl = 28h dydaktycznych z jedną grupą) w oparciu o przygotowane scenariusze zajęć – Młody Programista. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167353 Fri, 15 Feb 2019 17:03:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167353 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2019/POWR.03.03.00-00-M086/16 dotyczące przygotowania i przeprowadzenia zajęć dydaktycznych w języku angielskim dla studentów kierunku Informatyka w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019 oraz w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020, dla studentów kierunku Informatyka, uczestników/czek projektu „Become an expert in IT - międzynarodowy program studiów na kierunku Informatyka” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego]]> Akademia WSB zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności na potrzeby realizacji projektu pn. „Become an expert in IT - międzynarodowy program studiów na kierunku Informatyka” nr POWR.03.03.00-00-M086/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie w języku angielskim, następujących zajęć dydaktycznych: Zadanie 1 – Etyka w biznesie- wykład Zadanie 2 – Wyzwania bezpieczeństwa państwa w XXI wieku- wykład Zadanie 3 – Programowanie obiektowe - wykład Zadanie 4 – Programowanie obiektowe - laboratorium Zadanie 5 – Projekt – aplikacje komputerowe i interfejs użytkownika – ćwiczenia Zadanie 6 – Grafika komputerowa i multimedia – wykład Zadanie 7 - Grafika komputerowa i multimedia - laboratorium Zadanie 8 – Rozproszone bazy danych – wykład Zadanie 9 - Rozproszone bazy danych -laboratorium Zadanie 10 - Systemy operacyjne - wykład Zadanie 11 - Systemy operacyjne - laboratorium Zadanie 12 – Podstawy Problem Based Learning- ćwiczenia dla studentów anglojęzycznych kierunku Informatyka w letnim semestrze, roku akademickiego 2018/2019, w ramach projektu pt.: „Become an expert in IT - międzynarodowy program studiów na kierunku Informatyka” nr POWR.03.03.00-00-M086/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167348 Fri, 15 Feb 2019 17:00:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167348 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 02/WSH/ UMO_CJZ /2019 dot. wyboru osób prowadzących warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu programowania i robotyki]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dla uczniów biorących udział w projekcie cyklu zajęć z zakresu programowania i robotyki (1 cykl = 28h dydaktycznych z jedną grupą) w oparciu o przygotowane scenariusze zajęć – Młody Programista. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167350 Fri, 15 Feb 2019 16:59:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167350 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 02/WSH/UMO_SK/2019 dot. wyboru osób prowadzących warsztaty dla dzieci i młodzieży z zakresu programowania i robotyki]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dla uczniów biorących udział w projekcie cyklu zajęć z zakresu programowania i robotyki (1 cykl = 28h dydaktycznych z jedną grupą) w oparciu o przygotowane scenariusze zajęć – Młody Programista. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167349 Fri, 15 Feb 2019 16:53:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167349 <![CDATA[Zapytanie ofertowe 82/AS1]]> Przedmiotem zapytania ofertowego są dwudniowe grupowe spotkania konsultacyjne dot. wspomagania szkół w zakresie specyficznych potrzeb. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167339 Fri, 15 Feb 2019 16:16:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167339 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/Z/HIGHCHEM/2019 z dnia 15.02.2019 dot. realizacji zajęć warsztatowych dla doktorantów z zakresu komunikacji naukowej w zakresie obszaru nauk ścisłych, ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców nie posiadających wiedzy z tego obszaru.]]> Przedmiot zamówienia stanowi przygotowanie i przeprowadzenie zajęć warsztatowych rozwijających umiejętności doktorantów z zakresu komunikacji naukowej w zakresie obszaru nauk ścisłych (głównie chemia, biochemia i ochrona środowiska), ze szczególnym uwzględnieniem odbiorców nieposiadających wiedzy z tego obszaru. Językiem prowadzenia zajęć jest język angielski. Zamówienie obejmuje przeprowadzenie zajęć dla 3 grup (4-7 osobowych) w wymiarze 15 godzin zajęć (1 godzina zajęć = 45 minut zegarowych) dla każdej z grup (łącznie 45 godzin). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167333 Fri, 15 Feb 2019 16:01:00 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167333 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 01/02/RWM/2019]]> Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w postaci przygotowania, organizacji i przeprowadzenia dwóch szkoleń grupowych, łącznie dla 24 uczestników/ek projektu (UP-uczestnicy projektu) Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części: Część I. przygotowania, organizacji i przeprowadzenia szkolenia grupowego z zakresu pracownik administracyjny zakończonego egzaminem potwierdzającym nabycie kompetencji/kwalifikacji w obszarze administracyjno-biurowym dla 10 UP. Część II Przedmiot zamówienia: przygotowania, organizacji i przeprowadzenia szkolenia grupowego z zakresu przedstawiciel handlowy zakończonego egzaminem potwierdzającym nabycie kompetencji/kwalifikacji w obszarze administracyjno-biurowym dla 14 UP. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167326 Fri, 15 Feb 2019 16:00:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167326 <![CDATA[Organizacja i przeprowadzenie szkolenia podnoszącego kwalifikacje]]> Szkolenie powinno być dopasowane do poziomu Uczestników – obowiązkowe jest zbadanie wyjściowego poziomu kompetencji. Przebieg szkolenia i jego efekty będą udokumentowane z wykorzystaniem m.in. harmonogramu zajęć, list obecności, dziennika zajęć, zaświadczeń, ankiet oceniających jakość szkolenia. Uczestnicy szkolenia, po jego pozytywnym zaliczeniu otrzymają zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawione przez Wykonawcę. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167328 Fri, 15 Feb 2019 15:57:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167328 <![CDATA[Szkolenie dla 12 Uczestników Projektu]]> W ramach zamówienia zrealizowane zostanie następujące szkolenie: „Kosmetyczka” – dla 12 osób wraz z egzaminem potwierdzającym nabycie kwalifikacji; (obszar: powiat mrągowski i powiat piski), https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167329 Fri, 15 Feb 2019 15:54:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167329 <![CDATA[Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia dla uczestników/czek projektu w ramach pomostowego wsparcia szkoleniowo-doradczego: Zaawansowany kurs tworzenia stron www i sklepów internetowych]]> Szczegóły w załączniku: Zapytanie ofertowe nr 64 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167315 Fri, 15 Feb 2019 15:35:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167315 <![CDATA[Przeprowadzenie specjalistycznego szkolenia dla uczestników/czek projektu w ramach pomostowego wsparcia szkoleniowo-doradczego: Kurs obsługi programu do trójwymiarowego projektowania konstrukcji]]> Szczegóły w załączniku: Zapytanie ofertowe nr 62 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167310 Fri, 15 Feb 2019 15:31:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167310 <![CDATA[Przeprowadzenie szkoleń komputerowych z Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (TIK) zgodnych ze standardem DIGCOMP na poziomie A-C dla 7 grup (1 grupa – 12 osób) tj. 84 osób w wieku aktywności zawodowej 18 lat i więcej, będących os. niezatrudnionymi (biernymi zawodowo lub bezrobotnymi) oraz zatrudnionymi jako pracownicy sektora MMSP/ dużych przeds./ samozatrudnieni, podmiotów ekon.społ/przedsięb. społ. lub jednostkach sektora finansów publicznych zamieszkujących na obszarze woj. pomorskiego]]> Szczegóły w załączniku: Zapytanie ofertowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167304 Fri, 15 Feb 2019 15:21:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167304 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia dla Nauczycieli Oddziału TEB Edukacja w Radomiu (DPF37-07).]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia dla Nauczycieli Oddziału TEB Edukacja w Radomiu z zakresu: DENTAL SYSTEM/ 3 SHAPE – CAD/CAM i drukarka 3D w technice dentystycznej (poziom zaawansowany) zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym w pkt. III Zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167302 Fri, 15 Feb 2019 15:18:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167302 <![CDATA[Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostarczenie usługi w zakresie studiów podyplomowych dla nauczycieli szkół w Gminie Żurawica]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest zorganizowanie i przeprowadzenie dwusemestralnych studiów podyplomowych w ramach projektu pt. „Klucz do kompetencji – wsparcie kształcenia ogólnego w gminie Żurawica” dla 16 nauczycieli, pracowników administracji publicznej: wykonanie zamówienia na przeprowadzenie studiów podyplomowe dla nauczycieli na kierunku : 1. Logopedia 2. Diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii. dla 6 osób 3. Edukacja dla bezpieczeństwa 4. Pedagogika sztuki. 5. Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu. 6. Logopedia szkolna i przedszkolna z logorytmiką 7. Oligofrenopedagogika 8. Chemia 9. Doradztwo zawodowe 10. Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną. 11. Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166983 Fri, 15 Feb 2019 15:17:52 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166983 <![CDATA[Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia dotyczącego szkolenia grupowego i indywidualnego z zakresu: 1. „Prawo jazdy kat. C” oraz „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie bloku programowego C1, C1+E,C, C+E” - szkolenie grupowe dla 10 osób 2. „Prawo jazdy kat. C” oraz „Kwalifcja wstępna przyśpieszona w zakresie bloku programowego C1, C1+E,C, C+E” - szkolenie indywidualne dla 1 osoby]]> Powiatowy Urząd Pracy w Puławach zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia dotyczącego szkolenia grupowego i indywidualnego z zakresu: 1. „Prawo jazdy kat. C” oraz „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie bloku programowego C1, C1+E,C, C+E” - szkolenie grupowe dla 10 osób 2. „Prawo jazdy kat. C” oraz „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie bloku programowego C1, C1+E,C, C+E” - szkolenie indywidualne dla 1 osoby CPV–80000000 – 4 usługi edukacyjne i szkoleniowe Szkolenia zostaną zrealizowane w ramach projektu „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku 30 lat i więcej znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie puławskim (V)”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15106 Fri, 15 Feb 2019 15:13:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15106 <![CDATA[Pracownik ds. profesjonalnej obsługi klienta wraz z programem do fakturowania i arkuszem kalkulacyjnym (Egzamin ECDL BASE moduł 4).]]> Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie w Bochni kursu „Pracownik ds. profesjonalnej obsługi klienta wraz z programem do fakturowania i arkuszem kalkulacyjnym (Egzamin ECDL BASE moduł 4)” dla grupy 8 osób. Obowiązkiem Wykonawcy będzie przeszkolenie uczestników projektu zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa umożliwiającymi przystąpienie do egzaminu końcowego oraz zorganizowanie dla nich egzaminu. Wykonawca zapewnia w ramach usługi opłatę egzaminacyjną. Kursanci mogą zostać dołączeni do grupy osób kursu otwartego organizowanego przez wykonawcę. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167293 Fri, 15 Feb 2019 15:03:53 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167293 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2/WAW/2019 z dnia 15 lutego 2019 r.]]> Przedmiotem zapytania jest prowadzenie zajęć przez trenerów posiadających wiedzę , kwalifikacje i doświadczenie wynikające z Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 2015 r. poz. 163) w związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny (Dz. U. 2012.486). Trenerzy prowadzić będą zajęcia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny na terenie miasta Warszawy. Zajęcia prowadzone będą dla uczestników kwalifikujących się do uzyskania specjalizacji I stopnia zgodnie z programem zatwierdzonym przez MPiPS. Będą one prowadzone w systemie zjazdów 2-dniowych, sob.-niedz. (7 zjazdów). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167279 Fri, 15 Feb 2019 14:48:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167279 <![CDATA[Świadczenie grupowych szkoleń zawodowych 2/02/2019/ANS]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w postaci grupowych szkoleń zawodowych zgodnych z Indywidualnymi Ścieżkami Reintegracji: A. Pracownik gospodarczy z elementami ogrodnictwa i obsługą komputera ECCC – dla 8 osób B. Pracownik gospodarczy z obsługą komputera ECCC – dla 8 osób dla uczestników projektu „Aktywni na start!”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Region Spójny Społecznie, Działanie: 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.2 Aktywna integracja. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167271 Fri, 15 Feb 2019 14:20:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167271 <![CDATA[Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia dotyczącego szkolenia grupowego i szkoleń indywidualnych z zakresu: 1. „Prawo jazdy kat. C” oraz „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie bloku programowego C1, C1+E,C, C+E” - szkolenie grupowe dla 10 osób 2. „Prawo jazdy kat. C” oraz „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie bloku programowego C1, C1+E,C, C+E” - szkolenie indywidualne dla 1 osoby 3. „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie bloku programowego C1, C1+E,C, C+E” - szkolenie indywidualne dla 1 osoby]]> Powiatowy Urząd Pracy w Puławach zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia dotyczącego szkolenia grupowego i szkoleń indywidualnych z zakresu: 1. „Prawo jazdy kat. C” oraz „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie bloku programowego C1, C1+E,C, C+E” - szkolenie grupowe dla 10 osób 2. „Prawo jazdy kat. C” oraz „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie bloku programowego C1, C1+E,C, C+E” - szkolenie indywidualne dla 1 osoby 3. „Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w zakresie bloku programowego C1, C1+E,C, C+E” - szkolenie indywidualne dla 1 osoby CPV–80000000 – 4 usługi edukacyjne i szkoleniowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167230 Fri, 15 Feb 2019 14:17:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167230 <![CDATA[Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne]]> Przeprowadzenie zajęć z przedmiotu Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne – w ilości: 1/ wykład pielęgniarki – 15 godz. 2/ ćwiczenia – 15 godz. x 2 gr ćwiczeniowe = 30 godz. podczas: czwartego semestru studiów Pielęgniarstwo I stopnia w języku angielskim. Kod CPV 80310000 - Usługi edukacji młodzieży https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167260 Fri, 15 Feb 2019 14:12:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167260 <![CDATA[Wyłonienie pracodawców do przeprowadzenia zajęć praktycznych u pracodawców z zakresu kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych w ramach realizacji projektu „BTEC WorkSkills – międzynarodowe kompetencje studentów PWSZ”]]> Przedmiotem zamówienia jest Wyłonienie pracodawców do przeprowadzenia zajęć praktycznych u pracodawców z zakresu kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych w ramach realizacji projektu „BTEC WorkSkills – międzynarodowe kompetencje studentów PWSZ” nr POWR.03.01.00-00-K181/16 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166981 Fri, 15 Feb 2019 14:12:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1166981 <![CDATA[Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotu Farmakologia]]> Przeprowadzenie zajęć z przedmiotu Farmakologia – w ilości: 1/ wykład - 30 godz. 2/ seminarium – 30 godz. podczas: czwartego semestru studiów Pielęgniarstwo I stopnia w języku angielskim. Kod CPV 80310000 - Usługi edukacji młodzieży https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167251 Fri, 15 Feb 2019 14:00:27 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167251 <![CDATA[Organizacja i przeprowadzenie usług szkoleniowych, psychologicznych, doradczych w projekcie pn. Rodzina ostoją - program wsparcia dla wołomińskich rodzin]]> Kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79140000-7 Doradztwo prawne i usługi informacyjne 80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe 85121270-6 Usługi psychiatryczne lub psychologiczne Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych, psychologicznych i doradczych dla osób zamieszkałych na terenie gminy Wołomin, klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołominie korzystających ze wsparcia w ramach projektu „Rodzina ostoją - program wsparcia dla wołomińskich rodzin”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167122 Fri, 15 Feb 2019 13:48:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1167122 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie szkoleń podnoszących kompetencje i kwalifikacje zawodowe - AU.21 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich DPF53-01]]> W związku z realizacją projektu „Kwalifikacje szansą na rozwój” RPLD.11.03.01-10-0062/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Priorytetu 11 Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania 11.03 Kształcenie zawodowe, Poddziałanie 11.03.01 Kształcenie zawodowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Zamawiający – TEB Edukacja Sp. z o.o., zaprasza do złożenia oferty na usługę zleconą polegającą na przeprowadzeniu szkoleń zawodowych - kwalifikacyjny kurs zawodowy AU.21 - Wykonywanie zabiegów fryzjerskich. Zajęcia odbywać się będę w Bełchatowie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15100 Fri, 15 Feb 2019 13:44:06 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/15100