Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi szkoleniowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 22 Sep 2018 15:34:42 +0200 <![CDATA[Diagnoza uczestników projektu LOWES]]> Wyłonienie wykonawcy lub wykonawców usługi realizowanej przez:  brokera edukacyjnego  terapeutę badających predyspozycje beneficjentów ostatecznych - uczestników projektu (UP) i wykonujących diagnozę ich potrzeb, celem przygotowania indywidualnej ścieżki edukacyjnej beneficjenta w projekcie dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej”, nr RPLB.07.06.01-08-0002/18, Oś priorytetowa 7. Równowaga społeczna, 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej. Współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138787 Sat, 22 Sep 2018 13:39:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138787 <![CDATA[Organizacja szkoleń interpersonalnych-grupowe oraz indywidualne (40 osób)]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy, który zrealizuje na terenie Otwocka w ramach projektu "Wsparcie dla osób wykluczonych na terenie powiatu otwockiego" (RPMA.09.01.00-14-9781/17) Organizacja szkoleń interpersonalnych - indywidualnych i grupowych dla max. 40 Uczestników Projektu (UP) . https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138780 Sat, 22 Sep 2018 01:52:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138780 <![CDATA[Świadczenie usług certyfikacji ACI CIPT/CIAT, potwierdzających uzyskanie kwalifikacji trenerskich]]> Przedmiotem niniejszego postępowania jest świadczenie usług certyfikacji ACI CIPT/CIAT, potwierdzających uzyskanie kwalifikacji trenerskich, przez uprawnioną instytucję certyfikującą https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138778 Sat, 22 Sep 2018 00:24:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138778 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/TNKZ/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie wykładów w ramach szkolenia składającego się z trzech części: Część I - G1: Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Uprawnienia eksploatacji E i dozoru D, G1. Część II - G2: Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających i zużywających ciepło oraz inne urządzenia energetyczne. Uprawnienia eksploatacji E i dozoru D, G2. Część III – G3: Szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego dla osóbzajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, sieci i instalacji wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe. Uprawnienia eksploatacji E i dozoru D, G3. Szkolenia G1, G2, G3 realizowane dla 50 uczestników, w podziale na 5 grup, w wymiarze 8 godz./grupę - każdy uczestnik bierze udział w trzech częściach szkolenia.Łącznie 24 godz./grupę x 5 grup , co stanowi ogółem 120 godz. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138777 Fri, 21 Sep 2018 23:56:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138777 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/80/FPGP/09/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja szkolenia „Metodologia kształcenia osób dorosłych” dla instruktorów projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138776 Fri, 21 Sep 2018 23:38:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138776 <![CDATA[Przeprowadzenie szkolenia zawodowego sprzedawca - kasjer z obsługą kasy fiskalnej]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych: Kurs sprzedawca - kasjer z obsługą kasy fiskalnej, które będą się kończyły egzaminem sprawdzającym uzyskane kwalifikacje i/lub kompetencje oraz uzyskaniem stosownych certyfikatów/zaświadczeń dla uczestników/-czek projektu „Czas na zmiany” nr RPWP.06.05.00-30-0214/16-00, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138769 Fri, 21 Sep 2018 20:40:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138769 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi przeprowadzenia szkolenia z zakresu leadership, praca zespołowa oraz praktycznych aspektów komunikacji w Warszawie dla uczestników projektu pn. „Pracownia Liderów NGO's”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138766 Fri, 21 Sep 2018 19:54:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138766 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi przeprowadzenia szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji miękkich, w tym w szczególności analizy potencjału zawodowego w War-szawie dla uczestników projektu pn. „Pracownia Liderów NGO”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138767 Fri, 21 Sep 2018 19:47:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138767 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na kurs "uzupełniający do prawa jazdy kat. B" SNR]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu zewnętrznego „Uzupełniającego do prawa jazdy kat. B” w wymiarze 60 godzin zegarowych dla około 1-2 uczestników projektu zgodnie ze standardami kwalifikacji wsparcia w zakresie Aktywnej Integracji RPO WP 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138765 Fri, 21 Sep 2018 19:14:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138765 <![CDATA[Akademia streetworkingu]]> Zamówienie obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń w oparciu o produkty wypracowane w projekcie pn. „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi, realizowanym w ramach PO KL, tj. Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności oraz Podręcznik Streetworkera Bezdomności. 4.2 Uczestnikami szkoleń będą pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych zatrudnionych na stanowiskach takich jak: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, koordynator, główny specjalista posiadający II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i organizacji pozarządowych oraz zdobycie przez nich umiejętności w zakresie stosowania nowej metody pracy socjalnej tj. streetworkingu, co przełoży się na wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz włączenia społecznego. Cykl szkoleniowy obejmuje 4 dni szkoleniowe po 8 godzin dziennie (w zjazdach 2x2dni) w tym minimum 20% zajęć stanowić będą szkolenia praktyczne. Godzina dydaktyczna to 60 min, W każdym z powyższych miast przeprowadzony zostanie 1 cykl szkoleniowy adresowany do 30 osób podzielonych na 2 grupy szkoleniowe, każda po 15 os. Cykle szkoleniowe realizowane będą w następujących miastach: Gdańsk, Wrocław, Łódź, Poznań, Katowice, Warszawa, Rzeszów, Szczecin, Lublin. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138760 Fri, 21 Sep 2018 18:26:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138760 <![CDATA[przeprowadzenie szkoleń komputerowych ICT (technologii informacyjno-komunikacyjnej) zgodnych ze standardem DIGCOMP na poziomie A (podstawowym) lub B (średniozaawansowanym) dla 70 osób podzielonych na 7 grup szkoleniowych obejmujących 21 kompetencji w 5 obszarach]]> W związku z realizacją projektu Akademia kompetencji kluczowych EuroDialog RPSW.08.04.02-26-0104/17, zwanego dalej Projektem, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 8.4.2 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych Konkurs dedykowany Obszarowi Strategicznej Interwencji – obszary o najgorszym dostępie do usług publicznych (obszary wiejskie) Projektodawca, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty w zakresie realizacji usługi przeprowadzenia szkoleń komputerowych dla 70 osób podzielonych na 7 grup szkoleniowych w łącznym wymiarze 490 godzin dydaktycznych zgodnych z ramą Digital Competence Framework (DIGCOMP) na poziomie A (podstawowy) lub B (średniozaawansowany) lub C (zaawansowanym) przygotowujących do zdania egzaminu zewnętrznego certyfikującego ECCC lub równoważnego obejmujących 5 obszarów i 21 kompetencji. Niniejsze zapytanie ofertowe upublicznione jest w celu udzielenia zamówienia w ramach w/w Projektu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138288 Fri, 21 Sep 2018 17:30:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138288 <![CDATA[Szkolenia dla Uczestników Projektu]]> Szczegółowy opis zamówienia i wymagań znajduje się w załączniku https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138757 Fri, 21 Sep 2018 17:22:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138757 <![CDATA[Wynajem sal dydaktycznych na zajęcia indywidualne i grupowe oraz pomieszczeń biurowych]]> Przedmiotem postępowania jest wynajęcie sal dydaktycznych na przeprowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych na czas prowadzenia zajęć oraz pomieszczeń biurowych w okresie w trybie ciągłym od 1. października 2018 do 30. września 2020 roku, położnych na terenie miasta Radom województwo mazowieckie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9449 Fri, 21 Sep 2018 16:56:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9449 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru kadry dydaktycznej (wykładowcy) do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach kursu „Barista” - znak sprawy 24/NU-NM/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy usługi szkoleniowej, w tym: wybór kadry dydaktycznej (wykładowcy) do przeprowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych w ramach kursu „Barista” w wymiarze 24 godzin (1 godzina szkoleniowa = 45 minut). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138736 Fri, 21 Sep 2018 16:00:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138736 <![CDATA[Świadczenie grupowych szkoleń zawodowych: FLORYSTKA - 155 godzin/grupa]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie zajęć w ramach szkoleń dla uczestników/uczestniczek projektu „Praca w zasięgu ręki” - FLORYSTKA. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138732 Fri, 21 Sep 2018 15:59:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138732 <![CDATA[Zapytanie Ofertowe nr 3/LUB/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi przeprowadzenia szkoleń komputerowych ICT, która łącznie obejmuje w szczególności elementy: • przeprowadzenie szkolenia komputerowego ICT (technologii informacyjno - komunikacyjnej) przez kadrę trenerską spełniającą wymagania niniejszego zapytania ofertowego (zgodnie z ramą kwalifikacji DIGCOMP); • przekazanie dokumentacji związanej z wykonaniem zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138727 Fri, 21 Sep 2018 15:43:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138727 <![CDATA[Szkolenia i kursy dla 34 uczestników projektu]]> Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z formularzem ofertowym znajduje się w załączeniu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138724 Fri, 21 Sep 2018 15:32:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138724 <![CDATA[Zapytanie Ofertowe nr 4/GS/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych: CZĘŚĆ I. usługa zlecona przeprowadzenia grupowego szkolenia zawodowego pn. „Grafik komputerowy z egzaminem ECCC” umożliwiającego nabycie, podniesienie, zmianę kwalifikacji zawodowych dla Uczestników Projektu. Szkolenie zostanie przeprowadzone dla osób, u których w wyniku indywidualnej diagnozy zidentyfikowano konieczność nabycia, podwyższenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Łączny wymiar szkolenia wynosi 90 godzin lekcyjnych dla 1 grupy szkoleniowej, liczącej średnio 8 osób. Przez godzinę lekcyjną rozumie się 45 minut. CZĘŚĆ II. usługa przeprowadzenia grupowego szkolenia zawodowego (trener) pn. „Pomocnik cukiernika" umożliwiającego nabycie, podniesienie, zmianę kwalifikacji zawodowych dla Uczestników Projektu. Szkolenie zostanie przeprowadzone dla osób, u których w wyniku indywidualnej diagnozy zidentyfikowano konieczność nabycia, podwyższenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Łączny wymiar szkolenia wynosi 90 godzin lekcyjnych dla 1 grupy szkoleniowej, liczącej średnio 9 osób. Przez godzinę lekcyjną rozumie się 45 minut. CZĘŚĆ III. usługa przeprowadzenia grupowego szkolenia zawodowego (trener) pn. „Specjalista ds. social media marketing z elementami grafiki komputerowej" umożliwiającego nabycie, podniesienie, zmianę kwalifikacji zawodowych dla Uczestników Projektu. Szkolenie zostanie przeprowadzone dla osób, u których w wyniku indywidualnej diagnozy zidentyfikowano konieczność nabycia, podwyższenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Łączny wymiar szkolenia wynosi 90 godzin lekcyjnych dla 1 grupy szkoleniowej, liczącej średnio 11 osób. Przez godzinę lekcyjną rozumie się 45 minut. CZĘŚĆ IV. usługa przeprowadzenia grupowego szkolenia zawodowego (trener) pn. „Kurs księgowości od podstaw" umożliwiającego nabycie, podniesienie, zmianę kwalifikacji zawodowych dla Uczestników Projektu. Szkolenie zostanie przeprowadzone dla osób, u których w wyniku indywidualnej diagnozy zidentyfikowano konieczność nabycia, podwyższenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. Łączny wymiar szkolenia wynosi 90 godzin lekcyjnych dla 1 grupy szkoleniowej, liczącej średnio 6 osób. Przez godzinę lekcyjną rozumie się 45 minut. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138719 Fri, 21 Sep 2018 15:19:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138719 <![CDATA[przeprowadzenie seminarium eksportowego pn. „Finlandia – rynek i warunki rozwoju eksportu” w dniu 16.11.2018 r., realizowanego w ramach Projektu „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działania 2.3 Aktywność eksportowa, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.]]> Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na przeprowadzeniu seminarium eksportowego pn. „Finlandia – rynek i warunki rozwoju eksportu” w dniu 16.11.2018 r. od godz. 9.30 do godz. 12:00 (dalej jako: Usługa). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138696 Fri, 21 Sep 2018 15:02:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138696 <![CDATA[Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego – studia podyplomowe]]> Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego – studia podyplomowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138695 Fri, 21 Sep 2018 14:33:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138695 <![CDATA[Prowadzenie grupowych warsztatów kompetencji społecznych i zawodowych oraz sporządzenia IPD w ramach projektu "Sieć aktywnej integracji"]]> I.Prowadzenie grupowych warsztatów kompetencji społecznych i zawodowych 1. Łączna liczba godzin lekcyjnych warsztatów - 40. Warsztaty realizowane będą w ciągu jednego tygodnia: od poniedziałku do piątku w wymiarze 8 godzin lekcyjnych dziennie 2. Termin rozpoczęcia warsztatów - 1 październik 2018 r. ; termin zakończenia 5 październik 2018 r. według harmonogramu ustalonego w trybie roboczym z Zamawiającym. 3. Zamawiający wymaga aby 60 % czasu warsztatów (24 godzin) prowadzone było przez psychologa a 40 % (16 godziny)przez doradcę zawodowego. II. Doradztwo indywidualne/Sporządzenie Indywidualnego Planu Działania dla każdego uczestnika Warsztatów Zamówienie obejmuje: 1. Indywidualne doradztwo zawodowe dla uczestników warsztatów. 1. Łączna liczba godzin doradztwa indywidualnego - do 26 godzin (2 godziny na uczestnika) 2. Terminy spotkań indywidualnych z Uczestnikami w celu przygotowania IPD Wykonawca będzie ustalał samodzielnie z Uczestnikami po potwierdzeniu dostępności Sali z Zamawiającym. 3. Termin wykonania Zamówienia - między 1 października 2018 – 5 października 2018 r. ; https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138693 Fri, 21 Sep 2018 14:32:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138693 <![CDATA[Prawo jazdy kategorii C+E oraz szkolenia okresowego dla prawa jazdy kategorii C,C+E]]> Zorganizowania i przeprowadzenie dla 1 osoby bezrobotnej szkolenia pn. „Prawo jazdy kategorii C+E oraz szkolenia okresowego dla prawa jazdy kategorii C,C+E” wraz z egzaminem na prawo jazdy. Kandydat na szkolenie uzyskał prawo jazdy kategorii C w 1981 roku. Opracowany program szkolenia musi być zgodny z zakresem programowym wskazanym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz.U. z 2016 r. poz. 280 z późn. zm.) oraz zakresem programowym wskazanym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 151). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138677 Fri, 21 Sep 2018 14:04:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138677 <![CDATA[POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA USŁUGI SZKOLENIOWE BRP.272.21.2018]]> Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe 80500000-4 – Usługi szkoleniowe 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usług szkoleniowych dla uczestników projektu „Nie jesteśmy sami – człowiek dla człowieka” zgodnie ze szczegółowym opisem zamieszczonym poniżej. 2. Zakres zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych dla rodzin zastępczych w Wielkopolsce. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138669 Fri, 21 Sep 2018 13:43:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138669 <![CDATA[Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego – studia podyplomowe]]> Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego – studia podyplomowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138663 Fri, 21 Sep 2018 13:35:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138663 <![CDATA[„Usługa doradztwa zawodowego indywidualnego i grupowego dla uczniów”]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu dla 50 uczniów zajęć z indywidualnego doradztwa zawodowego (250 godzin) i dla 30 uczniów zajęć z grupowego doradztwa zawodowego (60 godzin) w Gimnazjum w Szczebrzeszynie oraz w Gimnazjum w Bodaczowie. Zamawiający podzielił zamówienie na 2 części i dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę Wykonawca może składać w odniesieniu do wszystkich części zamówienia. Na daną część zamówienia Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę. Część I Przeprowadzenie zajęć dla 35 uczniów Gimnazjum w Szczebrzeszynie: 175 godzin doradztwa indywidualnego i 40 godzin doradztwa grupowego (2 grupy – 20 osób). Część II Przeprowadzenie zajęć dla 15 uczniów Gimnazjum w Bodaczowie: 75 godzin doradztwa indywidualnego i 20 godzin doradztwa grupowego (1 grupa – 10 osób). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1135524 Fri, 21 Sep 2018 13:29:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1135524 <![CDATA[Przeprowadzenie zajęć języka angielskiego dla dzieci z Publicznego Przedszkola nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu]]> Przeprowadzenie zajęć języka angielskiego dla dzieci z Publicznego Przedszkola nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu Liczba godzin zajęć języka angielskiego w październiku 12, a w miesiącach listopad-czerwiec 6 w tym: - grupa Kubusie, dzieci 6-letnie: 6 godzin w miesiącu październiku i po 3 godziny w miesiącach listopad- czerwiec - grupa Pajacyki, dzieci 4-5 letnie; 4 godziny w miesiącu październiku i po 2 godziny w miesiącach listopad- czerwiec - grupa Krasnoludki, dzieci 3-letnie; 2 godziny w miesiącu październiku i po 1 godzinie w miesiącach listopad- czerwiec Zajęcia ma ją odbywać się między godziną 12.00 a godziną 16.00 Harmonogram zajęć zostanie ustalony z wybranym wykonawcą https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138660 Fri, 21 Sep 2018 13:26:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138660 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych i egzaminów na prawo jazdy kategorii C i C+E z kwalifikacją wstępną przyspieszoną]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursów zawodowych i egzaminów w ramach Projektu „Czas na zatrudnienie”: 1. Kurs prawa jazdy kategorii C dla 2 uczestników. 2. Kurs prawa jazdy kategorii C+E dla 2 uczestników. 3. Kwalifikacja wstępna przyspieszona dla prawa jazdy kategorii C, C+E dla 2 uczestników. Liczba uczestników szkolenia może zostać zwiększona do 3 osób. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138655 Fri, 21 Sep 2018 13:18:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138655 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR R18M09ZO03.SZ]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia zawodowego/kursu pn. „Intendent w zakładzie żywienia zbiorowego z elementami dietetyki” oraz przeprowadzenie egzaminu potwierdzającego nabyte kompetencje dla dziesięciu osób. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138653 Fri, 21 Sep 2018 13:14:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138653 <![CDATA[USŁUGA - Poradnictwa psychologicznego (indywidualnego) i psychospołecznego (grupowego)]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór psychologa, gotowego do zrealizowania Poradnictwa Psychologicznego oraz Poradnictwa Psychospołecznego grupowego na terenie powiatu: sandomierskiego, łącznie dla 12 UP. Dokładny opis w załączniku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138651 Fri, 21 Sep 2018 13:11:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138651 <![CDATA[Przeprowadzenie szkoleń z zakresu mediacji gospodarczych dla przedstawicieli: sądownictwa, prokuratury, mediatorów.]]> Przeprowadzenie szkoleń z zakresu mediacji gospodarczych dla przedstawicieli sądownictwa, prokuratury, mediatorów. Celem szkoleń jest podniesienie poziomu wiedzy uczestników. Szkolenia są zaplanowane jako 2 dniowe spotkania (2 x 8h). Zaplanowanych jest 8 szkoleń: 3 dla przedstawicieli sądownictwa, 2 dla przedstawicieli prokuratury i 3 dla mediatorów. Każde ze szkoleń prowadzić będzie jednocześnie 2 trenerów. Szkolenia powinny być prowadzone metodą wykładowo-warsztatową. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138648 Fri, 21 Sep 2018 13:09:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138648 <![CDATA[Mind Mapping w pracy zespołowej]]> Przedmiotem zadania, zwanym dalej „szkoleniem”, jest kompleksowa organizacja szkolenia dla pracowników Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (tj. łącznie dla pracowników Instytucji Zarządzającej PO IIŚ oraz pracowników organu wdrażającego Instrument Łącząc Europę CEF w sektorze transportu) pn. Mind mapping w pracy zespołowej. Szkolenie organizowane jest dla maksymalnej liczby 110 pracowników Zamawiającego, zwanych dalej „uczestnikami szkolenia”. W ramach realizacji ww. szkolenia Wykonawca zapewni: trenerów, którzy zrealizują usługę szkoleniową/warsztatową, usługi noclegowe, transportowe, gastronomiczno-restauracyjne oraz wynajem sal konferencyjnych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138636 Fri, 21 Sep 2018 13:05:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138636