Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi szkoleniowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Fri, 23 Mar 2018 21:17:49 +0100 <![CDATA[Szkolenia zawodowe zakończone certyfikacją]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu i realizacji szkoleń zawodowych, zakończonych egzaminem zewnętrznym potwierdzającym kwalifikacje - to jest certyfikacją, dla 4 grup szkoleniowych, zgodne z poniższym zakresem: 1. Opiekun osoby zależnej – dla 3 grup, każda średnio po 6 osób, razem 17 osób, w wymiarze 56 godzin szkoleniowych dla 1 grupy, łącznie 168 godzin szkoleniowych. 2. Sprzedawca z elementami logistyki – dla 1 grupy, 6 osób, w wymiarze 56 godzin łącznie. Szczegóły w załączniku "Zapytanie ofertowe nr 1/RPMA/2018/JK" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098885 Fri, 23 Mar 2018 21:05:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098885 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY]]> Fundacja Inicjatyw Społecznych „BARWY ZIEMI” w ramach realizacji projektu „Nowe kwalifikacje na nowy start” RPWP.06.05.00-30-0186/16 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. „Szkolenia zawodowe zwiększające kwalifikacje niezbędne na rynku pracy dla 60 Uczestników Projektu (36 kobiet, 24 mężczyzn)” w województwie wielkopolskim. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098874 Fri, 23 Mar 2018 19:29:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098874 <![CDATA[Wybór osoby prowadzącej zajęcia logopedyczne w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przeorsku]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 780 godzin dodatkowych zajęć logopedycznych w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Przeorsku dla 39 osób w wieku przedszkolnym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095248 Fri, 23 Mar 2018 18:28:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1095248 <![CDATA[SZKOLENIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU]]> Z UWAGI NA OBSZERNOŚĆ OPIS ZNAJDUJE SIĘ ON W ZAŁĄCZNIKU https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098847 Fri, 23 Mar 2018 16:59:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098847 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące zorganizowania i przeprowadzenia kursów umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczestników projektu pn. "Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego"]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursów umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla niepełnosprawnych uczestników projektu pn. „Aktywni mieszkańcy Powiatu Wrocławskiego” w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania nr 9.1.1. Aktywna integracja – konkursy horyzontalne, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, w podziale na części: 1) Kurs operatora DTP w wymiarze 120 godzin lekcyjnych dla 1 uczestnika projektu; 2) Kurs ogrodnika w wymiarze 100 godzin lekcyjnych dla 1 uczestnika projektu; 3) Kurs rękodzieła z tworzeniem biżuterii w wymiarze 60 godzin lekcyjnych dla 5 uczestników projektu; z możliwością zwiększenia/zmniejszenia liczby uczestników. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098842 Fri, 23 Mar 2018 16:43:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098842 <![CDATA[Usługę trenerską obejmującą przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń z zakresu „ Podnoszenia kompetencji kluczowych (komunikacyjnych) przygotowujące do wejścia na rynek pracy.”]]> Przedmiotem zapytania jest zorganizowanie i przeprowadzenie dla uczestników/czek projektu „Kompleksowy rozwój kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów wałbrzyskich szkół w ramach dostosowania systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy” (zwanych w dalszej części zapytania uczestnikami) usługi szkolenia z zakresu „ Podnoszenia kompetencji kluczowych (komunikacyjnych) przygotowujące do wejścia na rynek pracy”. pozwalające na nabycie/podniesienie przez uczestników projektu niezbędnej/ych umiejętności/kompetencji/kwalifikacji zawodowych zwiększających szanse na rynku pracy. Dla grup około 19 osobowych będących uczniami Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych, Zespołu Szkół Poligraficznych „ Energetyk”, Zespołu Szkół nr 5 oraz Zespołu Szkół nr 7 w Wałbrzychu, woj. dolnośląskie. Zapytanie ofertowe dotyczy przeprowadzenie 7 identycznych pod względem tematycznym szkoleń w wymiarze 21 godzin dydaktycznych każde (1 godz. dydaktyczna = 45 minut), tj. łącznie 147 godzin szkoleniowych. Łącznie będzie przeszkolonych 7 grup liczących po max. 19 Uczestników w jednej grupie. Na każdą grupę szkoleniową przypada 21 godz. w trakcie 3 dni. Każde z 7 szkoleń będzie realizowane w układzie: Każdy Zjazd = 3 trzy dni, każdy dzień 7 godzin dyd. - 8.30 – 15.30 (wraz z wliczonymi przerwami) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098827 Fri, 23 Mar 2018 16:04:15 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098827 <![CDATA[Usługa szkoleniowa w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynek perspektywiczny - Meksyk]]> Usługa szkoleniowa w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynek perspektywiczny - Meksyk https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098829 Fri, 23 Mar 2018 16:00:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098829 <![CDATA[Kompleksowa usługa zorganizowania dla kadry dydaktycznej Akademii Polonijnej w Częstochowie szkoleń w zakresie: • Praktycznych zajęć symulacyjnych w ośrodku symulacji medycznej • Stosowanych technik psychologicznych w kształceniu symulacyjnym • Instruktor symulacji niskiej wierności • Instruktor symulacji przedmiotów specjalistycznych w pielęgniarstwie • Instruktor symulacji wysokiej wierności • Przygotowania i prowadzenia egzaminu OSCE • Szkoleń dla pacjentów standaryzowanych]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie dla pracowników dydaktycznych Akademii Polonijnej w Częstochowie w okresie kwiecień - grudzień 2018 r. szkoleń mających na celu przygotowanie kadry do prowadzenia zajęć na kierunku pielęgniarskim metodą symulacji medycznej. Zakres szkoleń obejmie zapoznanie z funkcjonowaniem CSM, wprowadzenie do symulacji medycznej, podstawy obsługi symulatorów medycznych, zasady planowania zajęć i organizacji centrum symulacji, udział w symulacjach medycznych z zakresu BLS i ALS. Proces przygotowania i tworzenia scenariuszy symulacyjnych o różnym stopniu zaawansowania, prowadzenie sesji symulacji medycznych, prebrefingu i debriefingu. Poznanie zasad prowadzenia zajęć symulacyjnych z wykorzystaniem pacjentów standaryzowanych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098812 Fri, 23 Mar 2018 15:59:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098812 <![CDATA[Przeprowadzenie coachingu w formie indywidualnych spotkań rozwojowych – w szkołach objętych wsparciem w projekcie "Inwestycja w przyszłość" (IwP/8/2018)]]> W związku z realizacją projektu „Inwestycja w przyszłość” (zwanym dalej „Projektem”) w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 – SYNTEA Spółka Akcyjna – poszukuje wykonawców do przeprowadzenia coachingu w formie indywidualnych spotkań rozwojowych – w szkołach objętych wsparciem w Projekcie, szczegółowo określonych w pkt. 1 niniejszego zapytania oraz zaprasza do złożenia oferty. Wybór wykonawcy zamówienia, stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania, będzie dokonany zgodnie z zasadami i procedurą „zasady konkurencyjności” określonymi przez „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19.07.2017 r. (MR/H 2014-2020/23(3)07/2017), bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098823 Fri, 23 Mar 2018 15:57:45 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098823 <![CDATA[Zapytanie 8/Olsztyn/AS2]]> Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi szkoleniowe związane z przeprowadzeniem konsultacji indywidualnych i grupowych będących elementem zadania „Stworzenie i podtrzymanie przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie lokalnej sieci współpracy i samokształcenia asystentów szkół i doskonalonych nauczycieli” I część: Przeprowadzenie trzech 6h konsultacji grupowych dot. doskonalenia zadania edukacyjnego w terminie: 16.04, 23.04 oraz 7.05.2016 II część: Przeprowadzenie czterech 6h konsultacji grupowych dot. doskonalenia zadania edukacyjnego w terminie: 9.04.2018 r. oraz 14,21 oraz 28.05.2018 III część: Przeprowadzenie konsultacji indywidualnych dla 4 uczestników projektu (2 razy po 3h każdy) w terminie 3.04.2018 do 20.12.2018 IV część: Przeprowadzenie konsultacji indywidualnych dla 4 uczestników projektu (2 razy po 3h każdy) w terminie 3.04.2018 do 20.12.2018 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098828 Fri, 23 Mar 2018 15:57:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098828 <![CDATA[Świadczenie usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (doradztwo indywidualne i grupowe)]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług doradczo-szkoleniowych o charakterze specjalistycznym (doradztwo indywidualne i grupowe) stanowiących wsparcie pomostowe dla uczestników projektu „Własna firma jAKO przepis na sukces zawodowy”, zgodnie z przedstawioną poniżej specyfikacją. Specyfikacja: 1. Szczegółowa tematyka doradczego wsparcia pomostowego: 1) Doradztwo w zakresie ochrony danych osobowych w firmie – 18h na osobę (8h doradztwa grupowego i 10h doradztwa indywidualnego) 2) Doradztwo w zakresie działań marketingowych w firmie – 18h na osobę w tym (8h doradztwa grupowego i 10h doradztwa indywidualnego) 2. Całkowity wymiar doradczego wsparcia pomostowego w projekcie na 1 osobę to: 36 h. Każdy z uczestników projektu ma możliwość skorzystania z doradczego wsparcia pomostowego od 0h do 36h. Każdy z uczestników projektu ma możliwość wykorzystania doradztwa grupowego i indywidualnego w dowolnym wymiarze zarówno co do zakresu określonego w pkt 1. jak i skali (max 36 h). 3. Zamawiający nie może zagwarantować Oferentom minimalnej liczby godzin doradztwa. 4. Maksymalna liczba osób, dla których świadczone ma być doradcze wsparcie pomostowe to 33 uczestników. W związku z dobrowolnością w korzystaniu z doradztwa Zamawiający nie może zagwarantować, iż wszystkie osoby będą korzystały z doradztwa. 5. Doradztwo grupowe realizowane będzie z podziałem na grupy: 2 grupy w każdym z tematów doradztwa * 8h /grupę w terminach i zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym. 6. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, uzależniona będzie od ilości godzin faktycznie zrealizowanych usług doradczych o charakterze indywidualnym i grupowym, dla poszczególnych uczestników projektu. 7. Planowany termin świadczenia usług doradczo-szkoleniowych objętych niniejszym zapytaniem to: od 13 kwietnia2018 do dnia 30 października 2018 r. 8. Doradztwo grupowe i indywidualne będzie świadczone pod nadzorem Zamawiającego na terenie miasta Ostrów Wielkopolski. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098207 Fri, 23 Mar 2018 15:53:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098207 <![CDATA[Przeprowadzenie warsztatów z zakresu umiejętności zawodowych]]> Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - warsztaty zawodowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098821 Fri, 23 Mar 2018 15:48:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098821 <![CDATA[Usługa szkoleniowa w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynek perspektywiczny Rosji]]> Usługa szkoleniowa w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynek perspektywiczny Rosji https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098815 Fri, 23 Mar 2018 15:41:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098815 <![CDATA[Zapytanie ofertowe]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi polegającej na prowadzeniu indywidualnych korepetycji z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, fizyki, chemii w ramach projektu „Nasze dzieci”, w celu wyrównania braków edukacyjnych z w/w przedmiotów dla uczestników projektu, w zakresie tematycznym dla przedziału wiekowego 5 – 17 lat. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2271 Fri, 23 Mar 2018 15:21:02 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2271 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 05/Az2/18 dotyczące świadczenia usługi polegającej świadczenie usługi polegającej na organizacji i prowadzeniu kursu umożliwiającego przystąpienie do egzaminu nadającego prawo jazdy kat. C oraz zorganizowanie egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na organizacji i prowadzeniu kursu umożliwiającego przystąpienie do egzaminu nadającego: • prawo jazdy kat. C + kurs na przewóz rzeczy dla jednej osoby posiadającej prawo jazdy kat. B oraz mającej więcej niż 30 lat; oraz zorganizowanie i opłacenie egzaminu w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Słupsku. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098783 Fri, 23 Mar 2018 15:11:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098783 <![CDATA[Przeprowadzenie spotkania sieciującego pn. „Zawiązywanie sieci współpracy podmiotów reintegracyjnych CIS i KIS”]]> Przeprowadzenie spotkania sieciującego pn. „Zawiązywanie sieci współpracy podmiotów reintegracyjnych CIS i KIS” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098786 Fri, 23 Mar 2018 15:10:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098786 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zakup i dostawa sprzętu specjalistycznego - zapytanie uzupełniające]]> 5.1. Przedmiotem zamówienia jest rekrutacja, zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 60 Uczestników Projekt. Efektem szkoleń będzie nabycie kompetencji u Uczestników Projektu, potwierdzone wydaniem przez Wykonawcę odpowiednich zaświadczeń, oraz egzaminami wewnętrznymi. Zamówienie obejmuje następujące zadania: Zadanie 1. Rekrutacja, zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Kurs Finansowo-Kadrowy” dla 10 Uczestników Projektu, w okresie: kwiecień – maj 2018 rok. Zadanie 2. Rekrutacja, zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Kurs Administracyjno-Księgowy”: 1) edycja I- dla 10 Uczestników Projektu w okresie styczeń- luty 2019r., 2) edycja II- dla 10 Uczestników Projektu w okresie sierpień- wrzesień 2019r., Zadanie 3. Rekrutacja, zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Kursu Pracownik Biurowy ” dla 10 Uczestników Projektu, w okresie: sierpień- wrzesień 2019r. Zadanie 4. Rekrutacja, zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia pn. „Kurs Technolog Robót Wykończeniowych ”: 1) edycja I- dla 10 Uczestników Projektu w okresie kwiecień-maj 2018r., 2) edycja II- dla 10 Uczestników Projektu w okresie styczeń -luty 2019r., 5.2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne wymienione wyżej w pkt. 5.1. zadania- części zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2262 Fri, 23 Mar 2018 14:29:12 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/2262 <![CDATA[Zapytanie ofertowe w ramach Projektu „Równamy szanse- aktywni społecznie i zawodowo” dotyczące zamówienia na świadczenie usług psychologa]]> Przedmiotem niniejszego zapytania jest przeprowadzenie zajęć w ramach wsparcia psychologicznego zgodnie z poniższą specyfikacją: Usługa obejmuje : 1) Zadanie I: Indywidualne spotkania z psychologiem 100 osób x 3 godziny 2) Zadanie II: Szkolenia/warsztaty aktywizacji z psychologiem dla 100 os., ok. 8 grup (dla 1 gr – 8 dni x 8 h = 64 h na grupę za doradztwo psychologiczne), łącznie ok.8 grup x 8 dni x 8 h = 512 h Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku "Zapytanie ofertowe" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098737 Fri, 23 Mar 2018 14:17:16 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098737 <![CDATA[Zaproszenie do składania ofert do opracowania szczegółowego programu szkolenia „Nowoczesne narzędzia i metody komercjalizacji wyników badań” oraz jego przeprowadzenia, w ramach projektu pozakonkursowego pn.” Liderzy w zarządzaniu uczelnią”.]]> Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ul. Wspólna 1/3, 00-529 Warszawa (NIP: 7010014467, REGON: 140533156) informuje, że prowadzi nabór na 1 eksperta, który opracuje szczegółowy program szkoleń oraz przeprowadzi te szkolenia, w ramach projektu pozakonkursowego pn. ”Liderzy w zarządzaniu uczelnią”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098591 Fri, 23 Mar 2018 14:14:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098591 <![CDATA[Przeprowadzenie kursu „Concept Art” dla 2 uczestników projektu „Wsparcie – Aktywizacja – Włączenie (WAW)”]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie kursu „Concept Art” dla 2 uczestników projektu „Wsparcie – Aktywizacja – Włączenie (WAW)”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098728 Fri, 23 Mar 2018 14:13:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098728 <![CDATA[Zakup usługi szkoleniowej w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynku docelowym (USA).]]> Szczegółowy zakres usług • przygotowanie kadry zarządzającej do obsługi klientów z określonych rynków docelowych (kultura biznesowa danego rynku), • szkolenie z zakresu standardów obsługi klientów z określonych rynków docelowych, • identyfikacja potrzeb rozmówcy i uświadamianie potrzeb klientowi, • skuteczne techniki negocjacyjne w obsłudze klientów z określonych rynków docelowych, • nabycie umiejętności budowania pozytywnego wizerunku firmy poprzez określone postawy i zachowania, • trening umiejętności w sytuacjach trudnych podczas obsługi klienta zagranicznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098717 Fri, 23 Mar 2018 14:06:03 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098717 <![CDATA[Szkolenia specjalistyczne]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu i zorganizowaniu szkolenia specjalistycznego, które będą oferowane uczestnikom projektu zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami i potencjałem uczestnika oraz z rzeczywistymi potrzebami na określone kwalifikacje i umiejętności na regionalnym lub lokalnym rynku pracy, z zakresu: Kurs kancelaryjno-archiwalny pierwszego stopnia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098720 Fri, 23 Mar 2018 14:04:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098720 <![CDATA[Trener do przeprowadzenia zajęć praktycznych w ramach szkolenia "Opiekun Osoby Starszej i Niepełnosprawnej" (ZAMOŚĆ lub okolice)]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie zajęć praktycznych, przewidzianych w ramach szkolenia pn. „Opiekun Osoby Starszej i Niepełnosprawnej”, prowadzącego do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych Uczestników i Uczestniczek Projektu. Realizacja zadania jest odpowiedzią na potrzebę nabycia przez osoby uczestniczące w projekcie kwalifikacji zawodowych zgodnych z wymaganiami rynku pracy w woj. lubelskim. Zajęcia praktyczne zostaną przeprowadzone dla jednej grupy szkoleniowej, liczącej 11 Uczestników/Uczestniczek Projektu w każdej, w łącznym wymiarze 20 godzin dydaktycznych (godzina dydaktyczna = 45 minut), w tym: 3 spotkania w łącznym wymiarze 20 godzin dydaktycznych, tj.: - 1 spotkanie x 6 godzin dydaktycznych, - 2 spotkania x 7 godzin dydaktycznych. Zajęcia praktyczne odbędą się w formie spotkań grupowych zorganizowanych w ciągu jednego tygodnia roboczego dla każdej z grup, na terenie miasta Zamość lub w jego okolicy, w oparciu o umowę zlecenia zawartą z trenerem prowadzącym zajęcia praktyczne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098719 Fri, 23 Mar 2018 13:58:57 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098719 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/LUBELSKIE/SZ/2018 DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (KURS PRAWA JAZDY KATEGORII B) WRAZ Z BADANIAMI LEKARSKIMI I OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ]]> ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/LUBELSKIE/SZ/2018 DOTYCZY ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ (KURS PRAWA JAZDY KATEGORII B) WRAZ Z BADANIAMI LEKARSKIMI I OPŁATĄ EGZAMINACYJNĄ realizowanej na terenie województwa lubelskiego dla 1 uczestnika w ramach projektu pt. „Indywidualna i kompleksowa aktywizacja 75 osób z niepełnosprawnością z woj. lubelskiego” w ramach Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 przy zachowaniu ustalonej zasady konkurencyjności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098704 Fri, 23 Mar 2018 13:40:30 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098704 <![CDATA[Przeprowadzenie szkolenia zawodowego pn. „Przedstawiciel handlowy z kursem prawa jazdy kategorii B” nadającego kwalifikacje]]> Szczegóły w załączniku: 1.Zapytanie ofertowe - Przedstawiciel + kat. B https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098694 Fri, 23 Mar 2018 13:25:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098694 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/RPPM/2018/NK]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja niżej wymienionych usług obejmujących przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych z języka angielskiego i języka niemieckiego prowadzących do uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji/kompetencji, egzaminy zgodne z Załącznikiem nr 8 Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego do Wytycznych w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 18 maja 2017 r. Certyfikaty muszą potwierdzać znajomość języków obcych wg klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Certyfikacja musi być przeprowadzona przez podmiot uprawniony do certyfikowania w sposób bezstronny i niezależny mający na celu weryfikację kompetencji nabytych podczas projektu poprzez uzyskanie certyfikatu/innego dokumentu potwierdzającego nabyte kwalifikacje/kompetencje. Certyfikacja musi być przeprowadzona zgodnie z Załącznikiem nr 3 (Standardy realizacji wsparcia w zakresie Działania 5.5 Kształcenie ustawiczne) do regulaminu konkursu nr RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/16. Egzamin będzie weryfikował wiedzę zdobytą podczas szkoleń językowych z języka angielskiego i języka niemieckiego na możliwych poziomach od A1 do B2, z czego: Język angielski możliwy poziom od A1 do A2 – 26 grup po maksymalnie 12 osób (312 osób) Język angielski możliwy poziom od B1 do B2– 10 grup po maksymalnie 12 osób (120 osób) Język niemiecki możliwy poziom od A1 do A2– 8 grup po maksymalnie 12 osób (96 osób) Egzaminy będą przeprowadzane po zakończeniu szkoleń dla danej grupy (grupy średnio 12-osobowe), w terminach dostosowanych do potrzeb Uczestników Projektu. Przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych będzie odbywało się zgodnie z przedstawianym przez Zamawiającego harmonogramem dla łącznie 528 osób. Ilość sesji egzaminacyjnych uzależniona jest od potrzeb Uczestników Projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098679 Fri, 23 Mar 2018 13:06:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098679 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wyłonienie doradców]]> Przedmiotem postępowania ogłoszonego na potrzeby realizacji projektu: „Kujawsko - Pomorska Strona Biznesu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jest wyłonienie doradców, którzy będą świadczyć: 1. Część I: poradnictwo zawodowe w zakresie weryfikacji predyspozycji i umiejętności przedsiębiorczych uczestników projektu w planowanym wymiarze 144 godzin (144 uczestników x 1 godzina, w podziale na 3 edycje – po 48 osób każda); 2. Część II: poradnictwo zawodowe w zakresie identyfikacji indywidualnych potrzeb uczestników projektu, w planowanym wymiarze 120 godzin (120 uczestników x 1 godzina, w podziale na 3 edycje – po 40 osób każda). 3. Część III: doradztwo biznesowe w obszarze: Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej dla 120 uczestników (8 godz. na osobę) Zamówienie zostało podzielone na 3 części, każda część stanowi odrębne zamówienie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098643 Fri, 23 Mar 2018 12:41:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098643 <![CDATA[,,Kurs prawa jazdy kat. C+E” dla 1 osoby bezrobotnej]]> 1. Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie: ,,Kurs prawa jazdy kat. C+E” dla 1 osoby bezrobotnej. 2. Termin realizacji szkolenia: kwiecień 2018 3. Do kosztów szkolenia nie należy wliczać kosztów ewentualnych badań lekarskich oraz kosztów dojazdu na szkolenie. 4. Do kosztu szkolenia należy wliczyć koszt egzaminu państwowego (pierwsze podejście) oraz ubezpieczenia NNW (obowiązkowe) uczestnika szkolenia powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem osoby skierowanej na szkolenie (ubezpieczenie obejmuje okres trwania szkolenia). 5. W ramach szkolenia uczestnik otrzyma na własność: zeszyt, długopis, skrypt lub książka zgodna z tematyką szkolenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098658 Fri, 23 Mar 2018 12:37:50 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098658 <![CDATA[Przeprowadzenie kursu/ów przygotowawczych do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie Montażysty rusztowań budowlanych wraz z egzaminami państwowymi dla maksymalnie 20 osób/uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”]]> Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu/ów przygotowawczych do egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie Montażysty rusztowań budowlanych wraz z egzaminami państwowymi, w wymiarze 80 godz. na osobę każdy kurs/ każde uprawnienie. W kursach uczestniczyć będzie maksymalnie 20 osób - uczestników projektu „Kwalifikacje przyszłości na wielkopolskim rynku pracy – Zbuduj je sam!”. Uczestnikami projektu są mieszkańcy województwa wielkopolskiego, pracujący w branży budownictwa, w wieku aktywności zawodowej, mający od 25 lat i posiadający niskie kwalifikacje (maksymalnie wykształcenie średnie) zgłaszający z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kwalifikacji. W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje organizację kursów dla łącznie maks. 20 osób. Jednak w zależności od wyników rekrutacji Zamawiający przewiduje możliwość: – zmniejszenia liczby osób skierowanych na kurs w ramach realizacji przedmiotu zamówienia z maks. 20 osób do min. 1 osoby – zmniejszenia liczby kursów do min. 1, np. w sytuacji gdy przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany wyłącznie dla 1 osoby lub w sytuacji gdy przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany dla 1 maks. 20 osobowej grupy – zwiększenia liczby kursów z przewidywanych maks. 4 do maks. 20 bez zwiększenia łącznej liczby uczestników, tj. dla łącznie 20 osób (np. w sytuacji gdy Zamawiający nie będzie miał możliwości zebrania grupy i skierowania uczestników na szkolenie w tym samym czasie, tj. gdy uczestnicy na szkolenie będą kierowani do odbycia kursu indywidualnie w różnych odstępach czasu). Biorąc pod uwagę powyższe, Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania minimum jednego i maksymalnie 20 kursów dla łącznie maks. 20 osób z zakresu: Montażysty rusztowań budowlanych wraz z egzaminami państwowymi, w wymiarze 80 godz. na osobę każdy kurs/ każde uprawnienie. Wykonawca kalkulując cenę oferty zobowiązany jest wziąć pod uwagę powyższe okoliczności. Każdy kurs musi być realizowany zgodnie Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne, oraz wysokości opłat pobieranych za sprawdzanie kwalifikacji. Każdy kurs dla każdej osoby musi zakończyć się egzaminem państwowym, prowadzonymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych, zdawanym przed Upoważnioną Komisją Kwalifikacyjną. Każda osoba po zdaniu egzaminu otrzyma Świadectwo kwalifikacyjne wydane przez upoważnione instytucje. Kurs/y realizowane będą na terenie województwa wielkopolskiego. Ostateczna lokalizacja kursu będzie zależeć od preferencji/ bliskości/ łatwości dojazdu szkolonej grupy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098656 Fri, 23 Mar 2018 12:36:31 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098656 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej z zakresu badań termowizyjnych na podstawie wcześniejszego badania obiektu zabytkowego oraz sporządzenie sprawozdania z tego badania, w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.]]> Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniu 11.04.2018r., w siedzibie Muzeum Narodowego w Gdańsku – Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim, 82-410 Stary Targ, zgodnie z następującym programem: Część I (teoretyczna) 1. Wprowadzenie do termowizji, 2. Jak czytać termogram, 3. Błędy wykonania i interpretacji termogramów, 4. Prezentacja wyników badania termowizyjnego na przykładzie budynku Muzeum Tradycji Szlacheckiej w Waplewie Wielkim; Część II (praktyczna) Wykonywanie zdjęć termowizyjnych przy użyciu kamer termowizyjnych – praca w grupach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098648 Fri, 23 Mar 2018 12:27:38 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098648 <![CDATA[Usługa w zakresie szkoleń zawodowych, polegająca na przeprowadzeniu szkolenia Kurs krawiecki dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu]]> Usługa w zakresie szkoleń zawodowych, polegająca na przeprowadzeniu szkolenia Kurs krawiecki dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - w zakresie obejmującym teoretyczne i praktyczne zagadnienia dotyczące m. in.:  wykonywanie pomiarów i przymiarek krawieckich;  dobieranie materiałów odzieżowych, dodatków krawieckich i zdobniczych do asortymentu odzieży;  odrysowywanie na materiale zaprojektowanego wzoru oraz wykrawanie poszczególnych elementów odzieży według opracowanej formy z materiałów podstawowych i dodatkowych;  samodzielne dokonywanie rozkroju materiałów odzieżowych;  obsługiwanie maszyn szwalniczych lub szycie ręczne dostosowane do określonych materiałów odzieżowych;  wykonywanie rożnych prac podczas całego procesu szycia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098650 Fri, 23 Mar 2018 12:26:43 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098650 <![CDATA[Usługa w zakresie szkoleń zawodowych, polegająca na przeprowadzeniu szkolenia Kurs krawiecki dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu]]> Usługa w zakresie szkoleń zawodowych, polegająca na przeprowadzeniu szkolenia Kurs krawiecki dla 1 uczestnika/uczestniczki projektu „SOS Rodzina – przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców m.st. Warszawy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - w zakresie obejmującym teoretyczne i praktyczne zagadnienia dotyczące m. in.:  wykonywanie pomiarów i przymiarek krawieckich;  dobieranie materiałów odzieżowych, dodatków krawieckich i zdobniczych do asortymentu odzieży;  odrysowywanie na materiale zaprojektowanego wzoru oraz wykrawanie poszczególnych elementów odzieży według opracowanej formy z materiałów podstawowych i dodatkowych;  samodzielne dokonywanie rozkroju materiałów odzieżowych;  obsługiwanie maszyn szwalniczych lub szycie ręczne dostosowane do określonych materiałów odzieżowych;  wykonywanie rożnych prac podczas całego procesu szycia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098649 Fri, 23 Mar 2018 12:26:26 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098649 <![CDATA[Organizacja kursu Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001 dla studentów kierunku turystyka i rekreacja DP.2302.26.2018]]> Przedmiotem zamówienia jest : Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursu wraz z egzaminem dla 1 grupy studentów (grupa 20 - osobowa) w wymiarze 52 godzin dydaktycznych (1 godzina = 45 minut). Listę uczestników Zamawiający przekaże Wykonawcy 14 dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098637 Fri, 23 Mar 2018 12:09:28 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098637 <![CDATA[Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie konferencji dla samorządów województwa pomorskiego, dot. Krajowego Pakietu Antysmogowego na Pomorzu oraz projektu Doradztwa Energetycznego, realizowanej w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.]]> Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie konferencji dla samorządów województwa pomorskiego, dot. Krajowego Pakietu Antysmogowego na Pomorzu oraz projektu Doradztwa Energetycznego, realizowanej w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Termin – 11 kwietnia 2018 r., w godz. 9.45 - 15.30 Miejsce – obiekt musi być zlokalizowany w promieniu max. do 15 km od centrum Słupska – miejsce organizacji konferencji do zatwierdzenia przez Zamawiającego, Liczba uczestników konferencji: maksymalnie 80 osób. Plan konferencji: 9.45-10.00 Rejestracja uczestników 10.00-12.00 I Blok konferencyjny 12.00-12.30 Przerwa kawowa 12.30-14.15 II Blok konferencyjny 14.15-15.00 Obiad 15.00-15.30 zakończenie konferencji https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098629 Fri, 23 Mar 2018 12:03:35 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1098629