Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi szkoleniowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 26 Jun 2019 04:22:46 +0200 <![CDATA[Organizacja i realizacji kompleksowych usług szkoleniowych z przeprowadzeniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, ubezpieczeniem NNW dla 2 Uczestniczek projektu pt. projektu pt. „Lepsze kwalifikacje szansą na awans zawodowy”]]> 1.1 Szkolenie Multimedia a) Planowana liczba Uczestniczek projektu: 1 osoba, b) Czas trwania szkolenia: 100 godzin, c) minimalny zakres tematyczny: Podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z multimediami oraz urządzeniami cyfrowymi, podstawowe formaty zapisu danych cyfrowych, grafika komputerowa, Przetwarzanie obrazu statycznego d) uzyskany certyfikat zgodny z podpunktem 1.3 (poniżej) III punktu. 1.2 Szkolenie prowadzenie spraw rachunkowo - finansowych a) Planowana liczba Uczestników projektu: 1 osoba, b) Czas trwania szkolenia: 100 godziny, c) minimalny zakres tematyczny: Istota i funkcje rachunkowości, Dokumenty opisujące zasady rachunkowości, . Koszty i przychody, Zakres przedmiotowy oraz podatnicy podatku VAT d) uzyskany certyfikat zgodny z podpunktem 1.3 (poniżej) III punktu. 1.3 Nabycie kwalifikacji zawodowych będzie weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu). Rezultatem szkolenia ma być nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014- 2020, dostępnych na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl . Zgodnie z ww. Wytycznymi kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192330 Tue, 25 Jun 2019 22:22:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192330 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na organizację kuru prawa jazdy kategorii B dla uczestników projektu "Sprawni w pracy"]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych dla osób niepełnosprawnych. Zamawiający dopuszcza dołączenie uczestników do innych grup szkoleniowych przy zachowaniu warunków zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192324 Tue, 25 Jun 2019 21:25:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192324 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 7/SZ/RZ/2019 - Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zawodowych]]> Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla 9 Uczestników/Uczestniczek Projektu. Uczestnicy/Uczestniczki Projektu skierowani zostaną na szkolenie zgodnie z ich potrzebami określonymi w Indywidualnym Planie Działania, a także zgodnie z potrzebami rynku pracy. Szkolenia mają prowadzić do podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kompetencji zawodowych zakończonych egzaminem i uzyskaniem stosownego certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego nabycie, podwyższenie lud dostosowanie kompetencji lub uzyskanie kwalifikacji zawodowych. Grupa docelowa to 9 osób młodych, w tym z niepełnosprawnościami, w wieku 15-29 lat pozostające bez pracy, w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) – osoby bierne zawodowo oraz osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych, osoby pracujące w ramach umów cywilno-prawnych tzw. ubodzy pracujący, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny z wyłączeniem osób należących do grupy docelowej określonej dla trybu konkursowego w Poddziałaniu 1.3.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Powyższe działania realizowane są w ramach projektu „Start zawodowy.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192160 Tue, 25 Jun 2019 20:21:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192160 <![CDATA[Usługa szkoleniowa w zakresie przeprowadzenia 139 dni szkoleń (1112 godzin), opracowania autorskich materiałów szkoleniowych, zapewnienia cateringu kawowego na szkolenia (596 osobodni), sali szkoleniowej ( 4 dni, 32 godziny), noclegów wraz z całodziennym wyżywieniem dla 40 osób, 80 osobodni, łącznie dla 449 pracowników administracji samorządowej z pięciu Gmin – Partnerów projektu: Gmina Świeszyno, Gmina Krokowa, Gmina Biesiekierz, Gmina Magnuszew, Gmina Stupsk.]]> Usługa szkoleniową w zakresie przeprowadzenia 139 dni szkoleń (1112 godzin), opracowania autorskich materiałów szkoleniowych, zapewnienie cateringu kawowego na szkolenia (596 osobodni), sali szkoleniowej ( 4 dni, 32 godziny), noclegów wraz z całodziennym wyżywieniem dla 40 osób, (80 osobodni), dla łącznie dla 449 pracowników administracji samorządowej z pięciu Gmin – Partnerów projektu: Gmina Świeszyno, Gmina Krokowa, Gmina Biesiekierz, Gmina Magnuszew, Gmina Stupsk w zakresie: Warsztaty z procedur zarządczych, Szkolenia obligatoryjne, Szkolenia z zakresu tworzenia i zarządzania mieszkaniami wspomaganymi, szkolenia fakultatywne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20203 Tue, 25 Jun 2019 19:55:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20203 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR CNZ/Z4/1/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie certyfikowanych szkoleń specjalistycznych wraz z egzaminami zewnętrznymi / certyfikacyjnymi tj. walidacją i certyfikacją nabytych kwalifikacji w ramach projektu pn. „Czas na zmianę!” nr projektu RPLU RPLU.11.01.00-06-0125/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192311 Tue, 25 Jun 2019 18:16:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192311 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/KIS/9.1.2/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkoleń/kursów zawodowych kończących się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji / nabycie kompetencji zawodowych]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń/kursów zawodowych kończących się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji / nabycie kompetencji zawodowych w ramach projektu „Metamorfozy – kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej mieszkańców Sądecczyzny” . a) Pracownik administracyjno-biurowy – 4 osoby; b) Asystent nauczyciela przedszkola/pomoc nauczyciela przedszkola – 4 osoby; c) Pracownik gospodarczy z uprawnieniami elektrycznymi SEP grupa I – 2 osoby. Szkolenie/kurs określone w lit a) – b) musi uwzględniać zagadnienia z obszaru ICT (Information and Communication Technologies) w min. 20% godzin szkoleniowych przewidzianych dla danego szkolenia/kursu umożliwiające uczestnikowi szkolenia/kursu nabycie, podniesienie, uzupełnienie umiejętności zawodowych. Zgodnie z treścią zapytania ofertowego nr 2/KIS/9.1.2/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. dostępną na stronie Zamawiającego www.fundacja-cp.pl w zakładce Ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192304 Tue, 25 Jun 2019 16:51:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192304 <![CDATA[Organizacji i realizacji kompleksowych usług szkoleniowych z przeprowadzeniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, ubezpieczeniem NNW dla 2 Uczestników projektu pt. „Lepsze kwalifikacje szansą na awans zawodowy”]]> 1.1 Szkolenie na operatora wózka widłowego a) Planowana liczba Uczestników projektu: 2 osoby, b) Czas trwania szkolenia: 67 godzin, c) minimalny zakres tematyczny: Przepisy ogólne i dokumentacja techniczna ,Typy stosowanych wózków jezdniowych, Budowa wózków jezdniowych, Obowiązki i czynności operatora przy obsłudze wózków, Podstawy ładunkoznawstwa, Przepisy BHP i ppoż. w pracy operatora wózka jezdniowego, Wiadomości o dozorze technicznym d) uzyskany certyfikat zgodny z podpunktem 1.2 (poniżej) III punktu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192303 Tue, 25 Jun 2019 16:47:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192303 <![CDATA[Organizacji i realizacji szkolenia z przeprowadzeniem egzaminu potwierdzającego uzyskanie kompetencji, ubezpieczeniem NNW dla 9 Uczestników projektu pt. „Lepsze kwalifikacje szansą na awans zawodowy”]]> 1.1 Szkolenie z Dietoterapia w Modelu Holistycznym a) Planowana liczba Uczestników projektu: 9 osoby, b) Czas trwania szkolenia: 110 godziny, c) minimalny zakres tematyczny: Dietetyka konwencjonalna, Dietetyka w poszczególnych jednostkach chorobowych, Alternatywne terapie: Akupunktura, Akupresura, Rehabilitacja, Osteopatia d) egzamin wewnętrzny potwierdzający zdobytą wiedzę i umiejętności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192297 Tue, 25 Jun 2019 16:21:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192297 <![CDATA[„ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ”]]> Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń (wraz z egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje/kompetencje) dla 9 Uczestników Projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192295 Tue, 25 Jun 2019 16:18:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192295 <![CDATA[Szkolenia zawodowe z tematyki pracownik prac dorywczych i magazynowych z obsługą kasy fiskalnej]]> Beneficjent na terenie województwa wielkopolskiego (powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, gostyński, grodziski, jarociński, kępiński, kolski, koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, ostrzeszowski, pilski, pleszewski, rawicki, słupecki, szamotulski, średzki, śremski, turecki, wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński, złotowski) planuje zrealizowanie szkoleń zawodowych z tematyki pracownik prac dorywczych i magazynowych z obsługą kasy fiskalnej dla maksymalnie 12 uczestniczek/uczestników Projektu (UP) „Obszar Skutecznej Integracji” z rynkiem pracy dla mieszkańców województwa Wielkopolskiego w terminie do 31.07.2019 roku. Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy do kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych, w planowanym okresie do 31.07.2019 roku dla 1 grupy, tj. maksymalnie 12 uczestniczek/uczestników Projektu (UP) „Obszar Skutecznej Integracji” z rynkiem pracy dla mieszkańców województwa Wielkopolskiego”. Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji umowy. Realizacja szkoleń powinna odbyć się na terenie zgodnym z obszarem wsparcia uczestników. Zajęcia realizowane będą w wymiarze 80 h/grupę (10 spotkań grupowych x 8h lekcyjnych, średnio 2 x w tygodniu lub weekendowo, w przypadku osób z niepełnosprawnością, u których zdiagnozowano potrzebę skróconych zajęć, spotkania będą wynosić maksymalnie 7 godzin dziennie). Przez godzinę lekcyjną rozumie się 45 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw. Celem planowanych szkoleń jest wyposażenie/ podwyższenie/ dostosowanie kwalifikacji, niezbędnych na lokalnym rynku pracy i dla uzyskania zatrudnienia, w kontekście zidentyfikowanych (na etapie rekrutacji, IPD) potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie przy wysokiej jakości szkolenia zakończone możliwością uzyskania certyfikatu uznawanego i rozpoznawalnego w danej branży. Minimalny zakres tematyki szkolenia, dzięki któremu UP uzyska wiedzę z zakresu zawodu: a) pracownik prac dorywczych i magazynowych z obsługą kasy fiskalnej – UP zna zasady BHP, jako pracownik magazynowy uzyskuje kwalifikacje w zakresie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pracy w magazynach wykorzystujących sprzęt określany jako ‘lekki’ m.in. wózek skrzyniowy, meblowy, z burtami siatkowymi, z pałąkiem, dwukołowy, stołowy oraz wózek paletowy. Potrafi korzystać z podestów, pojemników i regałów tak aby utrzymywać porządek w magazynie oraz posiada wiedzę dotyczącą dobierania rodzaju opakowania do ilości towaru, środków transportu oraz asortymentu, stanu skupienia i struktury towaru. Posiada umiejętność czytania, pisania i liczenia aby sporządzać i posługiwać się dokumentacją magazynową – używa nazewnictwa specjalistycznego. Zna zasady magazynowania różnorakiego asortymentu i jego mierzenia aby odpowiednio opisać go w dokumentach. Weryfikuje opakowania na stanie magazynu do powtórnego użytkowania, recyklingu lub utylizacji. Obsługuje zautomatyzowany system monitorowania zapasów magazynowych. Potrafi obsługiwać kasę fiskalną. Jako pracownik prac dorywczych UP uzyskuje elementarne kwalifikacje w zakresie świadczenia usług porządkowych w gospodarstwach domowych, hotelach, biurach, szpitalach. Potrafi wykonać prace zlecone pomocnicze w usługach, gastronomii, rolnictwie, leśnictwie, budownictwie, przemyśle, transporcie. Wykonuje różnego typu prace zlecone w zależności od branży i specyfiki pracy, np.: rozładowywanie towaru, prace polowe, prace magazynowe, prace na linii produkcyjnej, zbieranie zamówień, pakowanie, prace porządkowe, prace handlowe itp. Zna tym samym podstawowe zasady obsługi kasy fiskalnej. UP posiada umiejętności posługiwania się prostymi narzędziami oraz wymaganymi w danej pracy środkami ochrony osobistej (odzież robocza i ochronna, rękawice, gogle ochronne, chemia itp.), przestrzegania zasad etyki, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192285 Tue, 25 Jun 2019 15:48:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192285 <![CDATA[5/7.1/WDKZ/2019/TB Przeprowadzenie szkoleń prowadzących do nabycia, podniesienia, uzupełnienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla uczestników projektu „Własna droga kariery zawodowej”]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń przygotowujących do potwierdzenia nabycia kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla 3 osób. Uczestnikami projektu są kobiety i mężczyźni w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) pozostające poza rynkiem pracy, tj. osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo. Są to osoby z obszaru województwa podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) Szczegółowy harmonogram, miejsce i godziny szkoleń zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu - możliwość realizacji usługi w godzinach przed – i popołudniowych oraz w weekendy. Usługi będą realizowane na terenie woj. podkarpackiego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192278 Tue, 25 Jun 2019 15:34:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192278 <![CDATA[Wybór wykonawcy na realizację zajęć w warunkach specjalnych w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przewóz osób na mobilnym symulatorze nauki jazdy lub płycie poślizgowej dla uczestników projektu: „Nowe perspektywy. Szkolenia zawodowe szansą na uzyskanie zatrudnienia!" RPSL.07.04.02-24-09D9/16]]> Przedmiotem zamówienia jest w wybór Wykonawcy na realizację zajęć w warunkach specjalnych w zakresie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przewóz osób na mobilnym symulatorze nauki jazdy autobusem lub w miejscu przeznaczonym do jazdy w warunkach specjalnych (ODTJ). Oferent może wskazać jeden lub dwa warianty wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający w oparciu o zasadę konkurencyjności dokona wyboru najkorzystniejszego wariantu tj. takiego, który uzyska najwyższą liczbę punktów zgodnie z kryteriami przedstawionymi w § 6 niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192280 Tue, 25 Jun 2019 15:34:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192280 <![CDATA[Organizacji i realizacji kompleksowych usług szkoleniowych z przeprowadzeniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, ubezpieczeniem NNW dla 10 Uczestniczek projektu pt. „Wykorzystaj swoją szansę – III edycja”]]> 1.1 Szkolenie z RODO a) Planowana liczba Uczestniczek projektu: 1 osoba, b) Czas trwania szkolenia: 100 godzin, c) minimalny zakres tematyczny: Europejska reforma ochrony danych osobowych, zgodność przetwarzania danych osobowych z obowiązującym prawem, Obowiązki informacyjne, Obowiązek szacowania ryzyka, Obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych, Obowiązki związane z naruszeniem ochrony danych osobowych, Inspektor ochrony danych (DPO), Kary finansowe za naruszenie zasad ochrony danych osobowych, Praktyczne wdrożenie RODO, d) uzyskany certyfikat zgodny z podpunktem 1.5 (poniżej) III punktu. 1.2 Szkolenie Kurs komputerowy a) Planowana liczba Uczestniczek projektu: 5 osób, b) Czas trwania szkolenia: 100 godzin, c) minimalny zakres tematyczny: Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo d) uzyskany certyfikat zgodny z podpunktem 1.5 (poniżej) III punktu. 1.3 Szkolenie Pracownik obsługi biurowej a) Planowana liczba Uczestniczek projektu: 2 osoby, b) Czas trwania szkolenia: 100 godzin, c) minimalny zakres tematyczny: Wiedza o gospodarce, Organizacja i funkcjonowanie biura, Komputer w pracy biurowej, technika biurowa, rzeczowy wykaz akt d) uzyskany certyfikat zgodny z podpunktem 1.5 (poniżej) III punktu. 1.4 Szkolenie Multimedia a) Planowana liczba Uczestniczek projektu: 2 osoby, b) Czas trwania szkolenia: 100 godzin, c) minimalny zakres tematyczny: Podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z multimediami oraz urządzeniami cyfrowymi, podstawowe formaty zapisu danych cyfrowych, grafika komputerowa, Przetwarzanie obrazu statycznego d) uzyskany certyfikat zgodny z podpunktem 1.5 (poniżej) III punktu. 1.5 Nabycie kwalifikacji zawodowych będzie weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu). Rezultatem szkolenia ma być nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014- 2020, dostępnych na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl . Zgodnie z ww. Wytycznymi kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192282 Tue, 25 Jun 2019 15:34:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192282 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia pn. Instruktor fitness]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest szkolenie: 1. Instruktor fitness dla 1 Uczestnika Projektu a) przeprowadzenie 100 godzinnego (1h - 60 minut) szkolenia zawodowego zakończonego walidacją i egzaminem oraz wydaniem certyfikatu nadającego kwalifikacje w zakresie kursu: Instruktor fitness dla 1 Uczestnika Projektu „Obudź się, pora wstać”, zgodnie z programem stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. Program szkolenia będzie modyfikowany w zależności od potrzeb Uczestników Projektu zdiagnozowanych podczas wstępnej analizy dokonanej przed rozpoczęciem szkolenia przez wykonawcę. b)Objęcie uczestników szkolenia w trakcie jego trwania ubezpieczeniem NNW. c)Zapewnienia Uczestnikom szkoleń cateringu (obiad dwudaniowy składający się z zupy i drugiego dania i napoju tj. kompot/sok/woda) i przerwy kawowej w skład przerwy: kawa, herbata, woda mineralna, ciastka (lub ciasto), cukier, mleko, cytryna – w ilości nie limitowanej na uczestnika, jeżeli dzienna ilość godzin lekcyjnych szkolenia jest równa lub większa niż 6; przerwy kawowej(o składzie jak powyżej) – w przypadku, gdy dzienna ilość godzin szkolenia jest równa lub większa niż 4 jedn. Lekcyjne(45 minut). d) Zapewnienia odpowiednio przystosowanej sali szkoleniowej wraz z niezbędnym sprzętem tj. np. komputerem, krzesłem, biurkiem itp. e) Zapewnienie materiałów dydaktycznych i szkoleniowymi (np. prezentacji, skryptów, książki, długopis, notes itp.) Szkolenie powinno być zakończone nabyciem przez uczestnika Projektu kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku związanym z prowadzeniem treningów personalnych – instruktażu fitness, określonym w załączniku nr 16 do Regulaminu Konkursu nr RPMP.09.01.02-IP.01-12-023/17. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192273 Tue, 25 Jun 2019 15:32:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192273 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia nr 1/06/2019/PRZ]]> Przedmiot zamówienia: 1) Szkolenie zawodowe zgodne z Indywidualnymi Ścieżkami Reintegracji uczestników projektu: A. Pracownik administracyjno – biurowy z modułem obsługi komputera ECDL Base (Moduły B1, B2) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192277 Tue, 25 Jun 2019 15:25:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192277 <![CDATA[Organizacji i realizacji kompleksowych usług szkoleniowych z przeprowadzeniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje, ubezpieczeniem NNW dla 10 Uczestniczek projektu pt. „Wykorzystaj swoją szansę – III edycja”]]> 1.1 Szkolenie z RODO a) Planowana liczba Uczestniczek projektu: 2 osoby, b) Czas trwania szkolenia: 100 godzin, c) minimalny zakres tematyczny: Europejska reforma ochrony danych osobowych, zgodność przetwarzania danych osobowych z obowiązującym prawem, Obowiązki informacyjne, Obowiązek szacowania ryzyka, Obowiązek odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych, Obowiązki związane z naruszeniem ochrony danych osobowych, Inspektor ochrony danych (DPO), Kary finansowe za naruszenie zasad ochrony danych osobowych, Praktyczne wdrożenie RODO, d) uzyskany certyfikat zgodny z podpunktem 1.6 (poniżej) III punktu. 1.2 Szkolenie Kurs komputerowy a) Planowana liczba Uczestniczek projektu: 1 osoba, b) Czas trwania szkolenia: 100 godzin, c) minimalny zakres tematyczny: Komunikacja, Tworzenie treści, Bezpieczeństwo d) uzyskany certyfikat zgodny z podpunktem 1.6 (poniżej) III punktu. 1.3 Szkolenie Pracownik obsługi biurowej a) Planowana liczba Uczestniczek projektu: 2 osoby, b) Czas trwania szkolenia: 100 godzin, c) minimalny zakres tematyczny: Wiedza o gospodarce, Organizacja i funkcjonowanie biura, Komputer w pracy biurowej, technika biurowa, rzeczowy wykaz akt d) uzyskany certyfikat zgodny z podpunktem 1.6 (poniżej) III punktu. 1.4 Szkolenie Multimedia a) Planowana liczba Uczestniczek projektu: 1 osoba, b) Czas trwania szkolenia: 100 godzin, c) minimalny zakres tematyczny: Podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z multimediami oraz urządzeniami cyfrowymi, podstawowe formaty zapisu danych cyfrowych, grafika komputerowa, Przetwarzanie obrazu statycznego d) uzyskany certyfikat zgodny z podpunktem 1.6 (poniżej) III punktu. 1.5 Szkolenie Techniki sprzedaży a) Planowana liczba Uczestniczek projektu: 1 osoba, b) Czas trwania szkolenia: 100 godzin, c) minimalny zakres tematyczny: nawiązywanie kontaktów handlowych, , pozyskiwanie klientów, poznanie potrzeb klientów, zdobywanie zaufania klientów, język korzyści, d) uzyskany certyfikat zgodny z podpunktem 1.6 (poniżej) III punktu. 1.6 Nabycie kwalifikacji zawodowych będzie weryfikowane poprzez przeprowadzenie odpowiedniego ich sprawdzenia (np. w formie egzaminu). Rezultatem szkolenia ma być nabycie kwalifikacji zawodowych potwierdzonych odpowiednim dokumentem (np. certyfikatem), w rozumieniu Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014- 2020, dostępnych na stronie: www.funduszeeuropejskie.gov.pl . Zgodnie z ww. Wytycznymi kwalifikacje należy rozumieć jako formalny wynik oceny i walidacji, który uzyskuje się w sytuacji, kiedy właściwy organ uznaje, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się spełniające określone standardy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192275 Tue, 25 Jun 2019 15:24:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192275 <![CDATA[22/7.1/2019/NK Przeprowadzenie szkoleń prowadzących do nabycia, podniesienia, uzupełnienia kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla uczestników projektu „Nowe kwalifikacje = Nowa droga do zatrudnienia”]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń przygotowujących do potwierdzenia nabycia kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla 5 osób. Uczestnikami projektu są kobiety i mężczyźni w wieku 30 lat i więcej (od dnia 30 urodzin) pozostające poza rynkiem pracy, tj. osoby bezrobotne lub osoby bierne zawodowo. Są to osoby z obszaru województwa podkarpackiego (w przypadku osób fizycznych uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze woj. podkarpackiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) Szczegółowy harmonogram, miejsce i godziny szkoleń zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu - możliwość realizacji usługi w godzinach przed – i popołudniowych oraz w weekendy. Usługi będą realizowane na terenie woj. podkarpackiego. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie dwóch rodzajów szkoleń: 1. Szkolenie z zakresu nabycia kwalifikacji z zawodu „SEKRETARKA” w standardzie VCC lub równoważnym 2. Szkolenie z zakresu nabycia kompetencji zawodowych z zakresu „TECHNIKI KOMUNIKACJI INTERNERSONALNEJ” W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający przewiduje organizacje szkoleń dla 5 osób . Każda osoba weźmie udział w oby rodzajach szkoleń. Szczegółowy harmonogram, miejsce spotkań i godziny kursów zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników projektu - możliwość realizacji zajęć w godzinach przed – i popołudniowych oraz w weekendy. Zajęcia będą odbywały się w dni powszednie oraz weekendy zgodnie z harmonogramem ustalanym na bieżąco. Zamawiający zastrzega, że w różnych lokalizacjach/ miejscowościach jednocześnie może odbywać się więcej niż jedno szkolenie w tym samym czasie. Zajęcia będą realizowane przeciętnie od 4 do 6 godzin dziennie co najmniej 2 razy w tygodniu na terenie woj. podkarpackiego, powiat jasielski. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192266 Tue, 25 Jun 2019 15:20:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192266 <![CDATA[Usługa - przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego dla maksymalnie 35 osób]]> Firma Vision Consulting Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu „ Ponownie zatrudnieni na lubelskim rynku pracy” nr projektu RPLU.10.02.00-06-0017/17 (wartość projektu: 3.339.309,37 zł) planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Poradnictwo psychologiczne dla maksymalnie 35 Uczestników Projektu (UP) w ramach spotkań indywidualnych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192262 Tue, 25 Jun 2019 15:08:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192262 <![CDATA[Przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń oraz kursów dla nauczycieli w projekcie: Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w gminie Gizałki, realizowanego przez Gminę Gizałki.]]> Zamówienie obejmuje przygotowanie i przeprowadzenie następujących szkoleń oraz kursów dla nauczycieli w ramach zadań: Zadanie 2- Realizacja zajęć wyrównujących deficyty rozwojowe uczniów w Szkole Podstawowej w Tomicach. Realizacja szkoleń dla nauczycieli: • praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2 grupy x 20 zajęć dla 15 nauczycieli (12K). Zadanie 3- Realizacja zajęć metodą eksperymentu w Szkole Podstawowej w Tomicach. Realizacja szkoleń dla nauczycieli: • wykorzystanie metod eksperymentu podczas zajęć 2 grupy x 20 zajęć dla 15 nauczycieli (12K). Zadanie 4 - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Szkole Podstawowej w Gizałkach. Realizacja szkoleń dla nauczycieli: • rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów 2 grupy x 20 zajęć dla 22 nauczycieli (13K) Zadanie 5- Realizacja zajęć wyrównujących deficyty rozwojowe uczniów w Szkole Podstawowej w Gizałkach. Realizacja szkoleń dla nauczycieli: • praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2 grupy x 20 zajęć dla 22 nauczycieli (13K). Zadanie 6- Realizacja zajęć metodą eksperymentu w Szkole Podstawowej w Gizałkach. Realizacja szkoleń dla nauczycieli: • wykorzystanie metod eksperymentu podczas zajęć 1 grupa x 20 zajęć dla 10 nauczycieli (7K). Zadanie 8 - Realizacja zajęć wyrównujących deficyty rozwojowe uczniów w Szkole Podstawowej w Białobłotach. Realizacja szkoleń dla nauczycieli: • praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (1) grupa x 20 zajęć dla 4 nauczycieli (3K). Zadanie 9- Realizacja zajęć metodą eksperymentu w Szkole Podstawowej w Białobłotach. Realizacja szkoleń dla nauczycieli: • wykorzystanie metod eksperymentu podczas zajęć 1grupa x 20 zajęć dla 5 nauczycieli (4 K) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192035 Tue, 25 Jun 2019 14:28:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192035 <![CDATA[Przeprowadzenia Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR) dla 20 uczestników projektu]]> Krótkoterminowej Terapii Skoncentrowanej na rozwiązaniach Średnio 12 spotkań na osobę z terapeutą TSR, średnio 1 raz w tygodniu dla każdego uczestnika. Czas trwania jednego spotkania dla uczestnika to 60 min. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192239 Tue, 25 Jun 2019 14:21:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192239 <![CDATA[Przeprowadzenie zajęć w języku angielskim dla studentów studiów inżynierskich kierunku Informatyka I-go poziomu kształcenia, dotyczących Inżynierii wymagań, w ramach projektu „Engineering studies in IT - umiędzynarodowiony program studiów prowadzonych przez Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu”.]]> Przedmiotem zamówienia są usługi dydaktyczne realizowane w ramach projektu pt.: „Engineering studies in IT - umiędzynarodowiony program studiów prowadzonych przez Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu” a tym samym przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. nr wniosku POWR.03.03.00-00-M149/16 Usługa swym zakresem obejmuje: Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w zakresie Inżynierii wymagań w języku angielskim dla studentów studiów kierunku Informatyka I-go poziomu kształcenia (studia inżynierskie), w ramach w/w projektu w wymiarze 30h wykładów i 2*30h ćwiczeń/laboratoriów komputerowych (1h zajęć = 45 min zegarowych) oraz 30 godzin dostępności dla studentów jako konsultacje. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192236 Tue, 25 Jun 2019 14:11:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192236 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/SZKOMP/SNRP/2019]]> Przedmiot zamówienia obejmuje: Organizację i przeprowadzenie dla 51 uczestników Projektu „Szansa na rynku pracy!” szkoleń zawodowych podnoszących kompetencje zawodowe wraz z egzaminem dopasowane do zdiagnozowanych potrzeb uczestników projektu. Dobór szkoleń został dokonany w trakcie spotkań z doradcą zawodowym i psychologiem, w oparciu o Indywidualny Plan Działania, dopasowany do potrzeb i wspierający sytuację zawodową danego uczestnika na rynku pracy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192233 Tue, 25 Jun 2019 14:03:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192233 <![CDATA[Przedmiotem zamówienia jest organizacja spotkania podsumowującego dialog nieformalny z Komisją Europejską w sprawie przyszłej perspektywy budżetowej UE w dniu 11 lipca 2019 r., w tym aranżacja przestrzeni w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań konferencyjnych (światła, hologramy, itp.).]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja spotkania podsumowującego dialog nieformalny z Komisją Europejską w sprawie przyszłej perspektywy budżetowej UE w dniu 11 lipca 2019 r., w tym aranżacja przestrzeni w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań konferencyjnych (światła, hologramy, itp.). (zgodnie z SOPZ). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192225 Tue, 25 Jun 2019 13:37:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192225 <![CDATA[Przeprowadzenie zajęć w języku angielskim dla studentów studiów inżynierskich kierunku Informatyka I-go poziomu kształcenia, dotyczących optymalizacji i algorytmów ewolucyjnych, w ramach projektu „Engineering studies in IT - umiędzynarodowiony program studiów prowadzonych przez Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu”.]]> Przedmiotem zamówienia są usługi dydaktyczne realizowane w ramach projektu pt.: „Engineering studies in IT - umiędzynarodowiony program studiów prowadzonych przez Wydział Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu” a tym samym przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1. Kompetencje w szkolnictwie wyższym. nr wniosku POWR.03.03.00-00-M149/16 Usługa swym zakresem obejmuje: Przeprowadzenie zajęć specjalistycznych w zakresie optymalizacji i algorytmów ewolucyjnych w języku angielskim dla studentów studiów kierunku Informatyka I-go poziomu kształcenia (studia inżynierskie), dotyczących optymalizacji i algorytmów ewolucyjnych, w ramach w/w projektu w wymiarze 30h wykładów i 2*30h ćwiczeń/laboratoriów komputerowych (1h zajęć = 45 min zegarowych) oraz 30 godzin dostępności dla studentów jako konsultacje. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192218 Tue, 25 Jun 2019 13:17:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192218 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 01/06/2019/0097 Gmina Starcza]]> Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie kadry instruktorskiej/trenerskiej i świadczenie usługi szkoleniowej polegającej na przeszkoleniu uczestników projektu z zakresu podniesienia kompetencji cyfrowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192190 Tue, 25 Jun 2019 12:19:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192190 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr MRPO0212/SZKOLENIA/04]]> W związku z realizacją projektu „OD WYKLUCZENIA DO ZATRUDNIENIA” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 (MRPO 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi priorytetowej: IX. REGION SPÓJNY SPOŁECZNIE, Działania 9.1. AKTYWNA INTEGRACJA, Poddziałania 9.1.2 AKTYWNA INTEGRACJA – PROJEKTY KONKURSOWE, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na zakup kursu baristycznego z uprawnieniami do eksploatacji urządzeń zużywających energię elektryczną wykorzystywanych w gastronomii. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192195 Tue, 25 Jun 2019 12:03:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192195 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. „Operator-programista CNC ” w ramach projektu „Nowy Początek!”]]> Przeprowadzenie kursu: operator-programista CNC wraz z egzaminem VCC (lub równoważnym), planowana liczba godzin kursu: 100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192034 Tue, 25 Jun 2019 11:35:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192034 <![CDATA[Przeprowadzenie kursów w Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni]]> Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 6 do ogłoszenia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192178 Tue, 25 Jun 2019 11:15:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192178 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące realizacji szkolenia z zakresu „prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – przewóz rzeczy”]]> 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi szkolenia indywidualnego z zakresu „prawo jazdy kat. C oraz kwalifikacji wstępnej przyspieszonej – przewóz rzeczy” dla jednej osoby bezrobotnej 2. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestnika wiedzy oraz umiejętności niezbędnej do uzyskania uprawnień kierowcy samochodu ciężarowego wykonującego przewóz drogowy. 3. Szkolenie zakończy się wydaniem przez jednostkę szkoleniową:  zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia. Dokument musi zawierać: numer z rejestru, imię i nazwisko oraz numer PESEL uczestnika szkolenia, a w przypadku cudzoziemca numer dokumentu stwierdzającego tożsamość; nazwę instytucji szkoleniowej przeprowadzającej szkolenie; formę i nazwę szkolenia; okres trwania szkolenia; miejsce i datę wydania zaświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia i uzyskanie kwalifikacji; tematy i wymiar godzin zajęć edukacyjnych; podpis osoby upoważnionej przez instytucję szkoleniową przeprowadzającą szkolenie,  świadectwo kwalifikacji zawodowej zgodnie ze wzorem określonym w Załączniku nr 3 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (tj. Dz. U. 2017 poz. 151 z późn. zm.) 4. Minimalny program szkolenia musi obejmować zagadnienia zgodne z obowiązującymi przepisami m.in. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 4 marca 2016r. (Dz. U. 2018r. poz. 1885) w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010r w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (tj. Dz. U. 2017 poz. 151 z późn. zm.) 5. Termin realizacji zamówienia: sierpień – październik 2019r. Egzaminy (jeden na prawo jazdy i jeden na kwalifikacje wstępną przyspieszoną) zostaną przeprowadzone w terminie do 4 tygodni od daty zakończenia szkolenia. 6. Wymagana liczba godzin zegarowych – 190 Szkolenie powinno być przeprowadzone zgodnie z programem szkolenia oraz przedstawionym harmonogramem średnio nie mniej niż 25 godzin szkolenia przypadających na jednego uczestnika szkolenia w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. Jeśli szkolenie odbywa się na przełomie miesięcy minimalna liczba godzin w każdym miesiącu powinna wynosić nie mniej niż 25 godzin zegarowych . Przez godzinę zegarową szkolenia rozumie się 60 minut zegarowych obejmujące zajęcia edukacyjne w wymiarze 45 minut oraz 15 minutową przerwą. Zamawiający nie dopuszcza kumulowania przerw w szczególności na zakończenie dnia zajęć. Zajęcia będą prowadzone w formie umożliwiającej uzyskanie najlepszych efektów kształcenia z uwzględnieniem konsultacji indywidualnych dla uczestników szkolenia mających trudności w opanowaniu materiału. 7. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia uczestnikom w trakcie szkolenia:  warunków zgodnych z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,  pomieszczeń, sprzętu i materiałów niezbędnych do realizacji programu szkolenia,  materiałów dydaktycznych, które po zakończeniu szkolenia przejdą na własność każdego uczestnika szkolenia tj.: notes, długopis oraz tematyczny podręcznik lub skrypt w ramach kosztów szkolenia. 8. Miejsce szkolenia: powiat głubczycki Dopuszcza się możliwość zorganizowania zajęć w ruchu drogowym oraz na płycie poślizgowej poza terenem powiatu. 9. Wykonawca dopełni wszelkich formalności związanych ze zgłoszeniem uczestnika szkolenia do egzaminu zewnętrznego oraz zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Urzędu Pracy o dacie i godzinie egzaminu. Instytucja szkoleniowa musi zlecić przeprowadzenie egzaminu państwowego na prawo jazdy kat. C i kwalifikacje wstępną przyspieszoną- przewóz rzeczy, poprzez wniesienie opłaty za pierwszy egzamin państwowy i uwzględnić jego koszty w koszcie szkolenia. 10. Wykonawca oznaczy logotypami Europejskiego Funduszu Społecznego Unii Europejskiej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój zarówno miejsce odbywania się zajęć, dokumentacji szkoleniowej jak i wszystkich materiałów dydaktycznych przygotowanych dla każdego uczestnika. 11. Postępowanie jest realizowane w ramach Projektu pt.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie głubczyckim (V)” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy. Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192172 Tue, 25 Jun 2019 10:49:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192172 <![CDATA[5a/10.04.01/2019/DS]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja kursu prawa jazdy kat. B wraz z badaniami lekarskimi oraz egzaminem zewnętrznym (WORD): CZĘŚĆ A: Przedmiot zamówienia: kurs prawa jazdy kategorii B wraz z badaniami lekarskimi i egzaminem zewnętrznym (WORD), dla 14 uczniów Technikum w Szczawnie Zdroju – 60 godzin na osobę, w tym 30 godzin (4 dni) teorii i 30 godzin praktyki; razem 840 godzin. CZĘŚĆ B: Przedmiot zamówienia: kurs prawa jazdy kategorii B wraz z badaniami lekarskimi i egzaminem zewnętrznym (WORD), dla 16 uczniów Technikum w Piechowicach – 60 godzin na osobę, w tym 30 godzin (4 dni) teorii i 30 godzin praktyki; razem 960 godzin. Ramowy program kursu: Zajęcia teoretyczne 30h. CZĘŚĆ C: Przedmiot zamówienia: kurs prawa jazdy kategorii B wraz z badaniami lekarskimi i egzaminem zewnętrznym (WORD), dla 10 uczniów Technikum w Oleśnicy – 60 godzin na osobę, w tym 30 godzin (4 dni) teorii i 30 godzin praktyki; razem 600 godzin. Ramowy program kursu: Zajęcia teoretyczne 30h. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192150 Tue, 25 Jun 2019 09:27:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192150 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4\PI/ZK/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja, przeprowadzenie szkoleń zawodowych wraz z egzaminem zewnętrznym dla 15 uczestników projektu „PODKARPACKA INTEGRACJA NA RZECZ ZATRUDNIENIA”: Kwalifikowany Pracownik Ochrony Fizycznej - 245h. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192130 Mon, 24 Jun 2019 23:46:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192130 <![CDATA[Usługa organizacji szkolenia obejmującego zapewnienie trenera, materiałów szkoleniowych, sal i wyżywienia]]> 1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji szkoleń w ramach Szkoły Kooperacji, poziom regionalny – etap rozszerzony, obejmująca zapewnienie trenera, materiałów szkoleniowych, sal, wyżywienia. 1.2. Szkolenia będą realizowane w dni robocze ( z wyłączeniem sobót i niedziel) w dwóch etapach: 1.2.1. I etap do 15.12.2019r.: szkolenie dla 2 grup, po 15 osób w grupie. Szkolenie ma obejmować łącznie 80 h dydaktycznych po 40h na grupę, 1 h dyd.= 45 min. (10 dni szkoleniowych). Najem sal wynosi 80 godzin zegarowych. 1.2.2. II etap do 30.06.2020r.: szkolenie dla 2 grup, po 15 osób w grupie. Szkolenie ma obejmować łącznie 80 h dydaktycznych, po 40 h na grupę, 1 h dyd.= 45 min. (, (10 dni szkoleniowych). Najem sal wynosi 80 godzin zegarowych. 2. Wymagania 2.2. SALA SZKOLENIOWA W obiekcie musi znajdować się: minimum jedna sala konferencyjna o powierzchni dostosowanej do udziału w szkoleniu nie mniej niż 15 osób, z dostępem do światła dziennego, z możliwością zaciemnienia i zapewnienia oświetlenia sztucznego, temperatura powietrza w sali 20oC – 23oC, wyposażone w sprzęt tj.:  projektor multimedialny,  ekran,  laptop,  w razie potrzeby zapewnienie mikrofonu, nagłośnienia zapewniającego dobrą słyszalność w każdym miejscu sali,  tablica ,,Flipchart” + blok papierowy + pisaki,  stoły /stoliki do pracy, krzesła – ustawione w kształcie podkowy z krzesłami po zewnętrznej stronie ( Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ustawienia krzeseł np. na ustawienie kinowe),  stolik dla osoby/osób prowadzących spotkanie z przeznaczeniem na projektor i laptop,  wieszaki na ubrania lub dostęp do szatni,  zapewnienie osoby do obsługi technicznej, dostępnej przynajmniej 1 godzinę przed rozpoczęciem oraz w trakcie spotkania 2.3. WYŻYWIENIE Wykonawca jest zobowiązany zapewnić wyżywienie dla uczestników spotkania. Wybrany do realizacji zamówienia Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji własną wersję menu, która będzie obowiązywać w trakcie realizacji szkoleń. Ogólnie na menu składa się:  każdego dnia szkolenia przerwa kawowa, która musi zawierać minimum: kawa, mleko do kawy, herbata, cytryna, cukier, woda mineralna gazowana i niegazowana, ciastka cukiernicze ( różne rodzaje),  każdego dnia szkolenia obiad (powinien zawierać zupę minimum 250ml, drugie danie: mięso różne – 100÷150g, ziemniaki, makarony, kasze – 200g, jarzyny gotowane – 100g, surówki, napój); Obiad wydany zostanie w formie bankietu zasiadanego. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił jednorodną zastawę stołową stosownie do ilości uczestników szkolenia, obrusy na nakrycie stołów, serwetki jednorazowe w serwetnikach, szkło do napoi, podgrzewacze itp. Zamawiający nie dopuszcza użycia naczyń i sztućców plastikowych. W przypadku wcześniejszego zgłoszenia przez uczestnika szkolenia, należy zapewnić odpowiednie menu wegetariańskie. Godziny posiłków zostaną uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji menu nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Sala, w której będzie odbywać się szkolenie oraz miejsce serwowania przerwy kawowej, obiadu ma być łatwo dostępne dla osób z dysfunkcjami ruchu np. poprzez zapewnienie wind, podjazdów. Wykonawca zapewni uczestnikom szkolenia zaświadczenia/certyfikaty udziału w Szkole Kooperacji-etap rozszerzony w ramach projektu „Liderzy kooperacji” 80h. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192121 Mon, 24 Jun 2019 23:24:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192121 <![CDATA[Przeprowadzenie szkolenia dla Uczestników Projektu wraz z czertyfikacją]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla Uczestników Projektu, które to szkolenia mają prowadzić do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192124 Mon, 24 Jun 2019 22:54:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192124 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/ RPLU/2019/RS]]> Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i realizacja niżej wymienionych usług obejmujących szkolenia zawodowe i certyfikację zewnętrzną oraz przekazanie dokumentacji związanej z wykonaniem zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192118 Mon, 24 Jun 2019 22:23:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192118 <![CDATA[PROCEDURA WYBORU W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI - SZKOLENIE „Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej z kursem komputerowym” w projekcie "Mam pracę"]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu kompleksowego szkolenia „Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej z kursem komputerowym” prowadzącego do nabycia kwalifikacji dla 3 Uczestniczek Projektu w wymiarze 96 godzin szkoleniowych ( 12 spotkań x 8 godzin dydaktycznych). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192065 Mon, 24 Jun 2019 22:19:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192065 <![CDATA[Przeprowadzenie szkolenia dla Uczestników Projektu]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla Uczestników Projektu, które to szkolenia mają prowadzić do nabycia, podniesienia, uzupełnienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192115 Mon, 24 Jun 2019 22:10:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192115