Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi szkoleniowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 22 Oct 2019 21:41:24 +0200 <![CDATA[Świadczenie usług edukacyjnych związanych z prowadzeniem zajęć specjalistycznych dla ucznów szkół z terenu gminy Szydłowiec]]> Zadanie I Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 61 projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje kluczowe posługiwania się językami obcymi, matematyczno-przyrodnicze, oraz umiejętności uniwersalne: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość , praca zespołowa, rozwiązywanie problemów oparte o zainteresowania uczniów językami obcymi, naukami matematycznymi i przyrodniczymi dla uczniów Szkół Podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Szydłowiec tj. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu , Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego ”Grota” w Wysokiej , Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Sadku w ramach projektu pt. „Chcemy wiedzieć więcej – Akademia wiedzy w Gminie Szydłowiec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna. Każdy projekt musi rozwijać min. 1 kompetencję kluczową i 5 umiejętności uniwersalnych Zadanie II Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 35 projektów edukacyjnych rozwijających umiejętności uniwersalne: kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, praca zespołowa i rozwiązywanie problemów oparte o zainteresowania społeczne, artystyczne i aktywnym stylem życia uczniów dla uczniów Szkół Podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Szydłowiec tj. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu, Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego ”Grota” w Wysokiej , Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Sadku w ramach projektu pt. „Chcemy wiedzieć więcej – Akademia wiedzy w Gminie Szydłowiec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna Każdy projekt musi rozwijać 5 umiejętności uniwersalnych. Zadanie III Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 13 zajęć rozwijających kompetencje cyfrowe uczniów w formie projektów edukacyjnych z Informatyką na Ty oraz zajęć Programowanie i Robotyka dla uczniów Szkół Podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Szydłowiec tj. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu , Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego ”Grota” w Wysokiej, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Sadku w ramach projektu pt. „Chcemy wiedzieć więcej – Akademia wiedzy w Gminie Szydłowiec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna Zadanie IV Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 9 zajęć usprawniających mowę dziecka, z jednoczesnymi oddziaływaniami terapeutycznymi zmniejszającymi deficyty motywacyjno-emocjonalne towarzyszące zaburzeniom mowy w celu zmniejszenia niepowodzeń szkolnych uczniów dla uczniów szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Szydłowiec tj. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu , Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, Publiczna Szkoła Podstawowa im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie, Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego ”Grota” w Wysokiej , Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Sadku w ramach projektu pt. „Chcemy wiedzieć więcej – Akademia wiedzy w Gminie Szydłowiec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna. Zadanie IV Świadczenie usług edukacyjnych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 2 zajęć terapeutycznych korygujących deficyty poznawcze prowadzące do niepowodzeń szkolnych i motywujących do pokonywania trudności dla uczniów z niepowodzeniami szkolnymi Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu w ramach projektu pt. „Chcemy wiedzieć więcej – Akademia wiedzy w Gminie Szydłowiec” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach osi priorytetowej RPO WM 2014-2020 X Edukacja dla rozwoju regionu, działanie 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213370 Tue, 22 Oct 2019 21:33:08 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213370 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/RPO/7.1/NZ/2019 pn. Świadczenie usług polegających na organizacji i prowadzeniu szkoleń zawodowych dla 45 Uczestników, w ramach Projektu pn. „Nowy zawód szansą na trwałe zatrudnienie”]]> Przedmiotem postępowania jest świadczenia usług polegających na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń zawodowych dla 45 Uczestników projektu „Nowy zawód szansą na trwałe zatrudnienie” Uczestnikami szkoleń będą osoby wyłonione przez Zamawiającego w ramach realizacji projektu pn. „Nowy zawód szansą na trwałe zatrudnienie”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213365 Tue, 22 Oct 2019 21:01:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213365 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/P/AZ]]> I część zamówienia Szkolenie zawodowe: prowadzące do uzyskania kwalifikacji zawodowych przez Uczestników Projektu. Tematyka szkolenia dobrana została zgodnie z branżami wskazanymi jako deficytowe na podstawie badań „Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie dolnośląskim” za rok 2017, branżami wskazanymi w załączniku do RSI „Ramy strategiczne na rzecz inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska”, branżami, w których wykonuje się zawody związane z tzw. „zielonymi miejscami pracy” oraz zawody związane z opieką nad osobami w wieku starszym i z potrzebami osób starszych. Ponadto program szkoleń został dopasowany do Uczestników projektu na podstawie raportów doradcy zawodowego, który nakierowywał uczestnika projektu również na zawody zgodne z kierunkiem programów rewitalizacji poszczególnych obszarów. W wyniku opracowanych IPD oraz zgłoszeń uczestników zostało określone następujące szkolenie dla 1 grupy: a) Grupa 1: pracownik biurowy, 5 osób. Wymiar godzinowy: 100h/grupę dla 1 grupy obejmującej 5 osób, łącznie przeprowadzenie 100 godzin szkolenia. Zajęcia będą odbywały się w planowanym systemie około 20 dni po około 5 godzin/spotkanie, minimum 2 spotkania w tygodniu wg. potrzeb uczestników projektu. Jedna jednostka (1godz.) oznacza 1 godzinę lekcyjną zajęć (45 min.). W harmonogramach zajęć zaplanowane będą przerwy w ilości nie mniejszej niż 15 minut na 2 godziny lekcyjne. Czas przerw nie wlicza się do czasu realizacji szkoleń. Zakres tematyczny szkolenia: A. Prowadzenie dokumentacji B. Prowadzenie korespondencji C. Komunikacja D. Organizacja pracy E. Prowadzenie spraw, tworzenie reprezentacyjnych treści F. Wykorzystywanie urządzeń mobilnych i peryferyjnych w obsłudze biura G. Zasady bezpieczeństwa H. Rozwiązywanie problemów II część zamówienia Certyfikacja zewnętrzna: po realizacji wyżej opisanego szkolenia prowadzącego do uzyskania kwalifikacji zawodowych przez Uczestników Projektu zdobyta przez nich wiedza zostanie poddana ocenie i walidacji przez właściwy organ zewnętrzny w formie egzaminu. Przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych będzie prowadziło do uzyskania certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji, zgodnie z Załącznikiem nr 13 - Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego do Regulamin konkursu Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Certyfikacja będzie przeprowadzona po zakończeniu szkolenia przez grupę. Wymiar ilościowy egzaminów: egzaminy dla jednej grupy - łącznie przeprowadzenie egzaminów dla 5 osób z zakresu tematycznego szkolenia: Pracownik biurowy, w którym brali udział Uczestnicy. Ilość sesji egzaminacyjnych uzależniona jest od potrzeb Uczestników Projektu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213361 Tue, 22 Oct 2019 20:59:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213361 <![CDATA[Współpraca ekspercko - trenerska przy wdrożeniu i testowaniu nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej]]> Współpraca ekspercko - trenerska przy opracowaniu i testowaniu nowego modelu kształcenia nauczycieli w pedagogice leśnej A. przygotowanie scenariusza zajęć B. Przeprowadzenie warsztatów C. Przygotowanie materiałów do publikacji https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213355 Tue, 22 Oct 2019 19:35:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213355 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkolenia „Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna. II Moduł.” w ramach projektu „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego”]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkolenia pt.: „Diagnostyka psychologiczno-pedagogiczna. II Moduł.” w ramach projektu „Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego” dla 10 nauczycieli oraz pracowników pedagogicznych z Niepublicznej Szkoły Podstawowej Stowarzyszenia „Żakus” w Anielinach (NSP „Żakus”) w wymiarze 16 godzin dydaktycznych. PEŁEN OPIS ZAWARTO W ZAPYTANIU OFERTOWYM DOŁĄCZONYM DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213347 Tue, 22 Oct 2019 17:43:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213347 <![CDATA[Przeprowadzenie szkoleń zawodowych oraz przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów dla Uczestników projektu "Nowa ścieżka aktywności"]]> Przedmiotem zamówienia w zakresie części I jest przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 17 Uczestników projektu: a) Szkolenie Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera dla 1 grupy liczącej 8 osób. b) Szkolenie Florysta dla 1 grupy liczącej 9 osób. Kod CPV: 80500000-9 Usługi szkoleniowe Przedmiotem zamówienia w zakresie części II jest przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów dla 17 Uczestników projektu: a) Egzamin Pracownik administracyjno-biurowy z obsługą komputera dla 8 osób (1 grupa). b) Egzamin Florysta dla 9 osób (1 grupa). Kod CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213344 Tue, 22 Oct 2019 17:20:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213344 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/ZO/POWR.01.02.01-24-0191/18]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy świadczącego usługę przeprowadzenia szkoleń w ramach projektu pt. „WSPARCIE SZYTE NA MIARĘ” nr POWR.01.02.01-24-0191/18 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213339 Tue, 22 Oct 2019 16:16:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213339 <![CDATA[Przedstawienie ofert na przeprowadzenie warsztatów Protokół dyplomatyczny oraz etyka w biznesie dla studentów Prawa i Prawa w biznesie]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie warsztatów Protokół dyplomatyczny oraz etyka w biznesie dla studentów Prawa i Prawa w biznesie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213328 Tue, 22 Oct 2019 15:54:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213328 <![CDATA[Usługi przygotowania i przeprowadzenia szkolenia zawodowego „Szycia i haftu” dla uczestników Centrum Integracji Społecznej w Godowie.]]> Usługa przygotowania i przeprowadzenia szkolenia zawodowego „Szycia i haftu” dla uczestniczek i uczestników Centrum Integracji Społecznej w Godowie w związku z realizacją projektu „CIS dla powiatu wodzisławskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213283 Tue, 22 Oct 2019 15:48:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213283 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 6/2019/OWES TŁOK 2 z dnia 22.10.2019. r. - usługi trenerskie]]> Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi trenerskie w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213322 Tue, 22 Oct 2019 15:22:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213322 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/A/8.2/PDP/2019 z dnia 22 października 2019 r. świadczenie usług szkoleniowych dla ok. 22 dla uczestników/-ek projektu pn. „Przygotowani do pracy – wykwalifikowani i kompetentni mieszkańcy subregionu sądeckiego”]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie następujących szkoleń/kursów zawodowych kończących się egzaminem potwierdzającym uzyskanie kwalifikacji/nabycie kompetencji zawodowych w ramach projektu „Przygotowani do pracy – wykwalifikowani i kompetentni mieszkańcy subregionu sądeckiego”: a) Pracownik pomocniczy w gastronomii z uprawnieniami SEP – 8 osób; b) Asystent nauczyciela przedszkola z elementami ICT – 7 osób; c) Prowadzenie obsługi biura z elementami ICT – 7 osób. Zgodnie z treścią Zapytania ofertowego nr 5/A/8.2/PDP/2019 z dnia 22 października 2019 r. załączonego do niniejszego ogłoszenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213310 Tue, 22 Oct 2019 15:17:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213310 <![CDATA[Przeprowadzenie szkolenia zawodowego dla 14 Uczestników Projektu ”Kompleksowy program reintegracji i aktywizacji społeczno - zawodowej mieszkańców Gminy Koźmin Wielkopolski, Kotlin, Nowe Skalmierzyce i Opatówek”]]> Skrócony opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy na przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla 14 Uczestników Projektu „Kompleksowy program reintegracji i aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców Gminy Koźmin Wielkopolski, Kotlin, Nowe Skalmierzyce i Opatówek” nr projektu RPWP.07.01.02-30-0008/17, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) (Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne 7.1: Aktywna integracja, Poddziałanie 7.1.2: Aktywna integracja – projekty konkursowe) W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (CZĘŚĆ A/B) Kategoria dostawa/usługi Usługi szkoleniowe Nazwa i kod CPV 80500000-9 Usługi szkoleniowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213315 Tue, 22 Oct 2019 15:15:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213315 <![CDATA[8/EFS/Wielkopolska/2019/KIERUNEK PRACA]]> Organizacja, przeprowadzenie i obsługa szkolenia z zakresu „Specjalista do spraw finansów” dla jednej 15 osobowej grupy (liczba uczestników może być większa lub mniejsza o 30% w oparciu o Indywidualne Plany Działania), w ramach projektu „Kierunek: PRACA” nr RPWP.06.02.00-30-0028/17 w powiecie konińskim w mieście Konin. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213308 Tue, 22 Oct 2019 15:06:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213308 <![CDATA[przeprowadzenie 2 szkoleń przygotowujących do egzaminu certyfikującego ITIL Foundation wraz z przeprowadzeniem egzaminu certyfikującego ITIL Foundation.]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 2 szkoleń przygotowujących do egzaminu certyfikującego ITIL Foundation wraz z przeprowadzeniem egzaminu certyfikującego ITIL Foundation. Każde z dwóch szkoleń przygotowujących do egzaminu certyfikującego ITIL Foundation realizowane będzie dla grupy ok. 10 osobowej, uczestników projektu pn. „Szkolenia IT oraz językowe – prosta droga do sukcesu w województwie pomorskim” nr umowy RPPM.05.05.00-22-0036/16-00, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: 05. Zatrudnienie, Działanie: 05.05. Kształcenie ustawiczne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213305 Tue, 22 Oct 2019 14:53:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213305 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na prowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu: „Akademickie LO – szkoła konstruktywnego myślenia i działania”]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Przeprowadzenie zajęć dydaktycznych w ramach projektu: „Akademickie LO – szkoła konstruktywnego myślenia i działania”. Zamówienie obejmuje prowadzenie zajęć rozwijające kompetencje kluczowe, cyfrowe, matematyczno-przyrodnicze zgodnie z potrzebami Zamawiającego w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 . https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213297 Tue, 22 Oct 2019 14:50:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213297 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 14/2019/KIMAMZZ na realizację kursów prawa jazdy kat. C w Koninie, Poznaniu i Czarnkowie wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną (przewóz towarów); kursu prawa jazdy kat. D w Pile wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną (przewóz osób).]]> Przedmiot zamówienia: Część A : Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów w zakresie: a) Kurs Prawo jazdy kat. C dla 1 Uczestnika projektu w wieku powyżej 24 lat w mieście Konin. b) Kurs Kwalifikacja wstępna przyspieszona (przewóz towarów) dla 1 Uczestnika projektu w wieku powyżej 24 lat w mieście Konin. Z uwagi na specyfikę kursu, Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia Uczestnika do grupy zewnętrznej. Część B : Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów w zakresie: a) Kurs Prawo jazdy kat. C dla 1 Uczestnika projektu w wieku powyżej 24 lat w mieście Poznań. b) Kurs Kwalifikacja wstępna przyspieszona (przewóz towarów) dla 1 Uczestnika projektu w wieku powyżej 24 lat w mieście Poznań. b) Kurs Kwalifikacja wstępna przyspieszona (przewóz towarów) dla 1 Uczestnika projektu w wieku powyżej 24 lat w mieście Poznań. Z uwagi na specyfikę kursu, Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia Uczestnika do grupy zewnętrznej. Część C : Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów w zakresie: a) Kurs Prawo jazdy kat. C dla 1 Uczestnika projektu w wieku powyżej 24 lat w mieście Czarnków. b) Kurs Kwalifikacja wstępna przyspieszona (przewóz towarów) dla 1 Uczestnika projektu w wieku powyżej 24 lat w mieście Czarnków. Z uwagi na specyfikę kursu, Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia Uczestników do grupy zewnętrznej. Część D : Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kursów w zakresie: a) Kurs Prawo jazdy kat. D dla 1 Uczestnika projektu w wieku powyżej 24 lat w mieście Piła. b) Kurs Kwalifikacja wstępna przyspieszona (przewóz osób) dla 1 Uczestnika projektu w wieku powyżej 24 lat w mieście Piła. Z uwagi na specyfikę kursu, Zamawiający dopuszcza możliwość dołączenia Uczestnika do grupy zewnętrznej. W odniesieniu do wyżej wymienionych kursów Prawa jazdy kat. C, D i Kwalifikacji Wstępnej Przyspieszonej, Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji części teoretycznych kursów w drodze e-learningu. Kurs Prawa jazdy kat. C będzie obejmował co najmniej 50h szkoleniowych (w tym teoria i praktyka) i odbędzie się do 15.12.2019 r. Kurs Prawa jazdy kat. D będzie obejmował co najmniej 80h szkoleniowych (w tym teoria i praktyka) i odbędzie się do 15.12.2019 r. Kurs Kwalifikacji wstępnej przyspieszonej będzie obejmował co najmniej 140h szkoleniowych (w tym teoria i praktyka) i odbędzie się do 15.01.2020 r. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213299 Tue, 22 Oct 2019 14:47:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213299 <![CDATA[przedstawienie ofert na przeprowadzenie 3 szkoleń przygotowujących do egzaminu certyfikującego Agile PM® Foundation wraz z przeprowadzeniem egzaminu certyfikującego Agile PM® Foundation]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie 3 szkoleń przygotowujących do egzaminu certyfikującego Agile PM® Foundation wraz z przeprowadzeniem egzaminu certyfikującego Agile PM® Foundation. Każde z trzech szkoleń przygotowujących do egzaminu certyfikującego Agile PM® Foundation realizowane będzie dla grupy ok. 10 osobowej, uczestników projektu pn. „Szkolenia IT oraz językowe – prosta droga do sukcesu w województwie pomorskim” nr umowy RPPM.05.05.00-22-0036/16-00, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa: 05. Zatrudnienie, Działanie: 05.05. Kształcenie ustawiczne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213298 Tue, 22 Oct 2019 14:46:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213298 <![CDATA[Na przeprowadzenie w ramach projektu „W Zespole Szkół Technicznych kształcimy zawodowo” stacjonarnego kursu z zakresu grafiki komputerowej 3D dla 20 uczestników projektu z klas III i IV Technikum nr 1 w Zespole Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku – Kamiennej]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie stacjonarnego kursu z zakresu grafiki komputerowej 3D dla 20 uczniów z klas III i IV Technikum Informatycznego w Zespole Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku – Kamiennej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213262 Tue, 22 Oct 2019 14:43:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213262 <![CDATA[PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA NA KIEROWCĘ ZAWODOWEGO (PRAWO JAZDY KAT. C, C+E, KURS KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ)]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia szkoleń zawodowych - Szkolenie na kierowcę zawodowego - prawo jazdy kat. C/C+E, szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej w ramach projektu „Plan zmian” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213293 Tue, 22 Oct 2019 14:42:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213293 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dot. szkoleń zawodowych z tematyki pracownik ds. rachunkowości i księgowości z elementami pracy biurowej]]> Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy do kompleksowej organizacji i przeprowadzenia szkoleń zawodowych z tematyki pracownik ds. rachunkowości i księgowości z elementami pracy biurowej, w planowanym okresie do 06.12.2019 roku dla 1 grupy, tj. maksymalnie 12 uczestniczek/uczestników Projektu (UP) „Obszar Skutecznej Integracji” z rynkiem pracy dla mieszkańców województwa Wielkopolskiego”. Zajęcia realizowane będą w wymiarze 120 h/grupę (15 spotkań grupowych x 8h lekcyjnych, średnio 2 x w tygodniu lub weekendowo, w przypadku osób z niepełnosprawnością, u których zdiagnozowano potrzebę skróconych zajęć, spotkania będą wynosić maksymalnie 7 godzin dziennie). Przez godzinę lekcyjną rozumie się 45 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw. W związku z powyższym zamówieniem poszukujemy potencjalnego Wykonawcy gotowego do zrealizowania całości ww. usługi oraz informujemy o możliwości złożenia oferty. Prosimy o wycenę kosztów kompleksowej realizacji usługi. Celem planowanych szkoleń jest wyposażenie/ podwyższenie/ dostosowanie kwalifikacji, niezbędnych na lokalnym rynku pracy i dla uzyskania zatrudnienia, w kontekście zidentyfikowanych (na etapie rekrutacji, IPD) potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie przy wysokiej jakości szkolenia zakończone możliwością uzyskania certyfikatu uznawanego i rozpoznawalnego w danej branży. Warunkiem zakończenia szkolenia przez Uczestników Projektu jest 80 % frekwencji na zajęciach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202525 Tue, 22 Oct 2019 14:34:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1202525 <![CDATA[Wybór Wykonawcy, który zorganizuje oraz przeprowadzi kursu dla jednej osoby w zakresie – Lifting, botoks, laminacja rzęs]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy kursu w zakresie – Lifting, botoks, laminacja rzęs dla uczestników projektu „Lubuski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej” Działanie 7.6 Wsparcie dla OWES i ROPS we wzmacnianiu sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.6.1 Wsparcie rozwoju ES poprzez działania ośrodków wsparcia ekonomii społecznej z Unii Europejskiej ze środków EFS, w ramach regionalnego programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku stanowiącym Zapytanie Ofertowe. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213272 Tue, 22 Oct 2019 14:24:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213272 <![CDATA[Przedstawienie oferty cenowej na usługi pod nazwą Przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B dla uczestników projektu.]]> Przeprowadzenie kursu prawo jazdy kat. B dla 23 osób w tym: I GRUPA – 12 osób II GRUPA - 11 osób https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213276 Tue, 22 Oct 2019 14:14:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213276 <![CDATA[Zapraszamy do składania ofert cenowych na realizację grupowych warsztatów z zakresu kompetencji życiowych dla niewidomych i słabowidzących 20 Uczestników Projektu]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja grupowych warsztatów dla niewidomych i słabowidzących 20 Uczestników Projektu, w tym realizacja zajęć z zakresu: a) korzystanie z elementów adaptacji w przestrzeni publicznej - prowadnice, mapy brajlowskie znaki ostrzegawcze 8h, b) usługi asystentów osób niepełnosprawnych w miejscach publicznych (sklepach samoobsługowych, urzędach, komunikacji) 6h, c) trening przedsiębiorczości i zarządzania domowym budżetem (w tym: bezwzrokowe rozpoznawanie pieniędzy, aplikacje do płatności bezgotówkowych, planowanie i realizacja zakupów itp.) 10h, d) technologie codziennego użytku dla niewidomych i słabowidzących, lupy, laski -obsługa i pozyskiwanie dofinansowań 8h. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213268 Tue, 22 Oct 2019 14:01:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213268 <![CDATA[SZKOLENIE Z ZAKRESU PIERWSZEJ POMOCY, SZKOLENIE OPERATORÓW WYCIĄGU DO WAKEBOARDINGU]]> 1. Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy: - szkolenie odbędzie się w 2 turach po 7 osób, - szkolenie 3 dniowe, - szkolenie na terenie ośrodka, - z użyciem fantomów medycznych, - nocleg dla instruktora, - wyżywienie dla uczestników, - materiały szkoleniowe, - certyfikaty wynikające z powszechnie lub lokalnie obowiązujących przepisów prawa 2. Szkolenie operatorów wyciągu do wakeboardingu Usługa szkoleniowa polegająca na obecności przedstawicieli wykonawcy wyciągów przez 10 dni na terenie ośrodka. W zakres szkolenia wchodzi: - sprawdzenie poprawności działania wyciągów oraz przeszkolą pracowników z zakresu: - obsługi systemu komputerowego, - obsługi wyciągu, - sterowanie, - budowy wyciągu w tym sposób konserwacji i usuwanie najczęstszych usterek, - rozruchu (codzienny checkout), Dodatkowo w koszt usługi wliczono: - koszt materiałów szkoleniowych, - koszt noclegu instruktorów, instruktorów, - koszt wyżywienia uczestników szkolenia, - liczba uczestników: 6 osób https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213273 Tue, 22 Oct 2019 14:00:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213273 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na kurs "Pracownik Ochrony Osób i Mienia"]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacj a i przeprowadzeni e szkolenia zewnętrznego „Pracownik Ochrony Osób i Mienia” dla 4 5 uczestników projektu zgodnie z zadaniami w projekcie o wspólnym kodzie CPV: 80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213270 Tue, 22 Oct 2019 13:56:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213270 <![CDATA[Zapraszamy do składania ofert cenowych na realizację grupowych warsztatów i treningów dla niewidomych i słabowidzących 20 Uczestników Projektu oraz 20 osób z ich najbliższego otoczenia.]]> Przedmiotem zamówienia jest realizacja grupowych warsztatów i treningów dla niewidomych i słabowidzących 20 Uczestników Projektu oraz 20 osób z ich najbliższego otoczenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213202 Tue, 22 Oct 2019 13:54:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213202 <![CDATA[Psycholog- przeprowadzenie warsztatów grupowych otwartych i poradnictwa organizacyjnego ze wsparciem psychologicznym w Dziennym Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa w ramach zadania nr.1 Projektu "Mój Drugi Dom"]]> Przedmiotem zapytania jest zorganizowanie i przeprowadzenie dla 30 uczestników/czek Projektu i ich opiekunów faktycznych usługi szkoleniowej obejmującej przygotowanie i przeprowadzenie zajęć specjalistycznych (warsztatów) wraz ze wsparciem psychologicznym mającym na celu zwiększenie procesu integracji społecznej przyszłych klientów Dziennych Domów Pomocy oraz deinstytucjonalizacji usług. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213225 Tue, 22 Oct 2019 13:46:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213225 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 13/Z7/A360/2019]]> Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie trzech 16-godzinnych (2-dniowych) szkoleń pt. „Techniki radzenia sobie z agresją trudnego klienta”, prowadzonych metodą warsztatową dla pracowników administracyjnych Akademii Leona Koźmińskiego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213254 Tue, 22 Oct 2019 13:11:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213254 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4 Zakup miejsc na niestacjonarnych studiach podyplomowych dla nauczycieli]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup miejsc na niestacjonarnych studiach podyplomowych dla nauczycieli zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Dobry staż lepsze jutro – zwiększenie oferty wrocławskich szkół zawodowych”. Zakres prac i obowiązków Wykonawcy w ramach usługi: Zakup 1 miejsca na niestacjonarnych dwusemestralnych studiach podyplomowych na kierunku BHP. W ramach usługi oferent zapewni 1 miejsce dla nauczyciela na studiach podyplomowych na kierunku Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213241 Tue, 22 Oct 2019 12:45:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213241 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na wybór trenera do przeprowadzenia dwóch 2-dniowych wyjazdowych warsztatów animacyjnych w PES/PS i partnerstwach w szczególności trójsektorowych dla średnio 16 osób na terenie Bałtowa i okolic w wymiarze maksymalnie 24 godzin]]> Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny w Lublinie-Partner Wiodący realizująca w partnerstwie z Grupą Medialną ITM Sp. z o.o. w Lublinie projekt „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie chełmsko-zamojskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.3 Ekonomia społeczna, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zaprasza do przedstawienia oferty na wybór trenera do przeprowadzenia dwóch 2-dniowych wyjazdowych warsztatów animacyjnych w PES/PS i partnerstwach w szczególności trójsektorowych dla średnio 16 osób na terenie Bałtowa i okolic w wymiarze maksymalnie 24 godzin. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213208 Tue, 22 Oct 2019 12:36:21 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1213208