Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Usługi szkoleniowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 18 Feb 2020 18:02:45 +0100 <![CDATA[Usługa opracowywania scenariuszy e-materiałów na podstawie umowy o świadczenie usług w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do informatyki (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6034/18-00]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opracowywania scenariuszy e-materiałów w ramach projektu „Stworzenie wysokiej jakości E-materiałów dydaktycznych do informatyki (950 e-materiałów) dla uczniów czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum”, numer umowy o dofinansowanie UDA-POWR.02.10.00-00-6034/18-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233767 Tue, 18 Feb 2020 17:20:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233767 <![CDATA[SR/1/2020]]> W związku z realizacją projektu „Sektorowa Rada ds. Kompetencji Nowoczesnych Usług Biznesowych” (dalej jako „Projekt”), realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.12 Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych – SYNTEA Spółka Akcyjna – poszukuje wykonawcy do przeprowadzenia warsztatów w zakresie potrzeb sektora nowoczesnych usług dla biznesu – szczegółowo opisanych w pkt. 1 zapytania oraz zaprasza do złożenia oferty. Wybór wykonawcy zamówienia, stanowiącego przedmiot niniejszego zapytania, będzie dokonany zgodnie z zasadami i procedurą „zasady konkurencyjności” określonymi przez „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22.08.2019 r. (MIiR/2014-2020/12(4), bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233757 Tue, 18 Feb 2020 16:29:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233757 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/HD/APZ/ZK/2020]]> Organizacja, przeprowadzenie szkolenia zawodowego wraz z egzaminem dla 7 uczestników projektu „Akademia Pozytywnej Zmiany!” Pracownik biurowy z kursem komputerowym, 7 osób, 120 godzin, miejsce realizacji szkolenia Rzeszów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233756 Tue, 18 Feb 2020 16:18:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233756 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru wykonawców do prowadzenia kursów i szkoleń zawodowych w projekcie pt. „Nowa szansa rozwoju uczniów ZSZ nr 2” (RPMA.10.03.01-14-b371/18) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.]]> Celem głównym projektu jest wzrost efektywności i skuteczności szkolnictwa zawodowego w ZSZ nr 2, tak aby odpowiadało na potrzeby przeobrażającego się rynku pracy i wyzwania gospodarki opartej na wiedzy, poprzez podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez 170 uczniów ZSZ nr 2 w Ostrołęce, w tym 78 kobiet, (szkolenia, staże, doradztwo zawodowe), a także podniesienie kompetencji 10 nauczycieli zawodu, w tym 3 kobiet, poprzez szkolenia i staże oraz dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy poprzez doposażenie ZSZ nr 2 w Ostrołęce w nowoczesny sprzęt (urządzenia/maszyny) i materiały dydaktyczne, w terminie od 01.09.2019 do 31.08.2022. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233699 Tue, 18 Feb 2020 16:12:10 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233699 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 32/UBB/ZK NA PROWADZENIE WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ, A TAKŻE PRZYGOTOWANIE, MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DLA STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU „SZKOŁA PRAKTYKÓW BIZNESU”, MODUŁ- SZKOŁA RACHUNKOWOŚCI, REALIZOWANEGO NA STUDIACH STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH I STOPNIA NA KIERUNKU FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ, W AKADEMII EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNEJ W WARSZAWIE]]> I. Postępowanie nr 32/UBB/ZK na prowadzenie wykładów i ćwiczeń, a także przygotowanie, materiałów dydaktycznych dla studentów w ramach programu „Szkoła Praktyków Biznesu”, moduł- Szkoła Rachunkowości, realizowanego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość, w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie (dawniej: Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie) w roku akademickim 2019/2020. II. Zajęcia prowadzone w języku polskim. III. Miejsce prowadzenia zajęć: ul. Okopowa 59, 01-043 Warszawa w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie lub w sali szkoleniowej znajdującej się poza siedzibą Zamawiającego. W przypadku zmiany miejsca prowadzenia zajęć przez Zamawiającego na terenie m. st. Warszawy, Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia, ani możliwość negocjowania ceny oraz żądania dodatkowego wynagrodzenia. IV. Terminy zajęć: semestr letni roku akademickiego 2019/2020 - szczegółowe terminy realizacji zajęć znajdują się przy opisie zamówienia . V. Wykaz usług stanowiących przedmiot zapytania: Szkoła Rachunkowości W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) opracowania materiałów dydaktycznych dla studentów; 2) prowadzenie wykładów oraz ćwiczeń/warsztatów: a) prowadzenia wykładu w wymiarze 3 godz. dyd. na każdym trybie studiów (stacjonarnych i niestacjonarnych) na kierunku Finance i Rachunkowość, tj. 3 godz. dyd. x 2 tryby studiów = 6 godz. dyd. b) prowadzenia ćwiczeń/warsztatów w wymiarze 3 godz. dyd. w podziale na grupy na każdym trybie (2 grupy tryb stacjonarny x 3 godz. dyd. + 4 grupy tryb niestacjonarny x 3 godz. dyd. = 18 godz. dyd.); Dotyczy pkt. 1  Termin wykonania: 30.06.2020 r. Schemat powstawania materiałów dydaktycznych zakłada, że będą one powstawały sukcesywnie wraz ze stopniem realizacji i przebiegu prowadzonych zajęć (w trakcie ich trwania) tak, aby studenci mieli zapewnione materiały na każde zajęcia, a ostateczny odbiór opracowania wszystkich materiałów do zajęć nastąpi na zakończenie zajęć.  Wymagania dotyczące opracowania materiałów: • materiały dydaktyczne powinny zawierać opisy ćwiczeń i zadań do wykonania przez studentów – wymagane min. 5; • materiały powinny mieć charakter zróżnicowany w stosunku do potrzeb (m.in. pod względem zadań, przykładów) i możliwości studentów (w tym przypadku osób niepełnosprawnych – jeśli dotyczy); • przedmiot zamówienia powinien zostać dostarczony Zamawiającemu na nośniku elektronicznym lub przesłany na wskazany adres e-mailowy Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do przekazania przedmiotu zamówienia opatrzonego odpowiednimi logotypami oraz informacją o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego według wzoru dostępnego u Zamawiającego, zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Szczegółowy opis Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233735 Tue, 18 Feb 2020 16:10:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233735 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru wykonawców do prowadzenia kursów i szkoleń zawodowych w projekcie pt. „Fabryka szans w ZSZ nr 4” (RPMA.10.03.01-14-b372/18) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.]]> Celem głównym jest wzrost efektywności i skuteczności szkolnictwa zawodowego w ZSZ nr 4, tak aby odpowiadało na potrzeby rynku pracy i wyzwania gospodarki opartej na wiedzy, poprzez podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez 240 uczniów ZSZ nr 4 w Ostrołęce, w tym 194 kobiety, (szkolenia, staże, doradztwo zawodowe), a także podniesienie kwalifikacji i kompetencji 6 nauczycieli zawodu, w tym 6 kobiet, poprzez studia podyplomowe, szkolenia i staże oraz dostosowanie kształcenia zaw. do potrzeb rynku pracy poprzez doposażenie ZSZ nr 4 w Ostrołęce w nowoczesny sprzęt (urządzenia/maszyny) i materiały dydaktyczne, w terminie od 01.09.2019 do 31.08.2022. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233733 Tue, 18 Feb 2020 16:07:08 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233733 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczy wyboru wykonawców do prowadzenia kursów i szkoleń zawodowych w projekcie pt. „Nowa jakość kształcenia w ZSZ nr 3” (RPMA.10.03.01-14-b374/18) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.]]> Celem głównym jest wzrost zdolności do zatrudnienia 160 uczniów i uczennic ZSZ nr 3 w Ostrołęce dzięki poprawie efektywności i skuteczności szkolnictwa zawodowego realizowanego w ZSZ nr 3 w terminie od 01.09.2019 do 31.08.2022. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233752 Tue, 18 Feb 2020 16:04:13 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233752 <![CDATA[Zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli gorzowskich szkół podstawowych]]> Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów dla nauczycieli gorzowskich szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Gorzów Wielkopolski z innowacyjnych metod pracy z uczniami na potrzeby związane z realizacją projektu „Panaceum na pokolenie Z” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020; Oś. 8. Nowoczesna Edukacja, Działanie 8.2, Poddziałanie 8.2.2 Wyrównywanie dysproporcji w jakości kształcenia na poziomie ogólnym oraz dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych – ZIT Gorzów Wielkopolski, z podziałem na: ZADANIE 1. Warsztaty dla nauczycieli: Design thinking. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2. ZADANIE 2. Warsztaty dla nauczycieli: Myślenie wizualne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2. ZADANIE 3. Warsztaty dla nauczycieli: Karty matematyczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2. ZADANIE 4. Warsztaty dla nauczycieli: Neurodydaktyka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2. ZADANIE 5. Warsztaty dla nauczycieli z pracy z tablicą interaktywną. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 2. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233747 Tue, 18 Feb 2020 15:53:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233747 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/02/CSG/2020 NA PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ Z ZAKRESU KOMPETENCJI CYFROWYCH]]> Przedmiotem Postępowania jest wybór Oferentów, którzy będą realizować usługi szkoleniowe polegające na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu kompetencji cyfrowych a w szczególności edukacji online oraz dostępności zasobów cyfrowych w ramach projektu „Cyfrowy skok w GOK – Miasto Poznań” (POPC.03.02.00- IP.01-00-005/19) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Organizator Postępowania dokonuje podziału przedmiotu zamówienia na części i dopuszcza składanie ofert częściowych w zakresie jednej lub kilku części Postępowania. Organizator Postępowania nie dopuszcza składania ofert wariantowych. INTEGRALNĄ CZĘŚĆ ZAPYTANIA STANOWIĄ PRZEDSTAWIONE PONIŻEJ ZAŁĄCZNIKI. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232475 Tue, 18 Feb 2020 15:51:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1232475 <![CDATA[Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA zaprasza do składania ofert w zakresie: zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia pn. napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych – cystern w transporcie drogowym materiałami niebezpiecznymi klasy 3 i klasy 9 (minimum 18 godzin szkoleniowych) w formie kursu kwalifikacyjnego wraz z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego kwalifikacyjnego nadającego uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie w/w szkolenia dla 1 osoby – Uczestnika Projektu „GPS – Gotowość Praca Samodzielność II”.]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia pn. napełnianie i opróżnianie zbiorników transportowych – cystern w transporcie drogowym materiałami niebezpiecznymi klasy 3 i klasy 9 (minimum 18 godzin szkoleniowych) w formie kursu kwalifikacyjnego wraz z przeprowadzeniem egzaminu zewnętrznego kwalifikacyjnego nadającego uprawnienia Transportowego Dozoru Technicznego w zakresie w/w szkolenia dla 1 osoby – Uczestnika Projektu „GPS – Gotowość Praca Samodzielność II”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233738 Tue, 18 Feb 2020 15:36:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233738 <![CDATA[Zapytanie ofertowe z dnia 18.02.2020 r. dotyczące organizacji i przeprowadzenia szkolenia dla uczestników projektu „Pozytywne szkolenie dla Pomorzan” (RPPM.05.05.00-22-0030/16).]]> Organizacja i przeprowadzenie szkoleń zgodnie ze specyfikacją określoną w punkcie 11. „opis przedmiotu zamówienia” dla uczestników projektu „Pozytywne szkolenie dla Pomorzan” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014- 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233725 Tue, 18 Feb 2020 15:16:34 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233725 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE PROCEDURA WYBORU WYKONAWCY PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA ZAWODOWEGO PN. Kurs kosmetyczny wraz z egzaminem zewnętrznym]]> Instytut Rozwoju i Innowacji Euro-Konsult Sp. o. o., w ramach realizacji projektu „Zawody deficytowe szansą na zatrudnienie” Oś priorytetowa: 6: Rynek pracy, Działanie: 6.2. Aktywizacja zawodowa, realizowanym na terenie województwa wielkopolskiego zaprasza do składania ofert na usługi będące przedmiotem zamówienia. Wsparciem zostanie objętych 13 osób, są to osoby bezrobotne, poszukujące pracy i bierne zawodowo defaworyzowane powyżej 29 roku życia, zamieszkujące na obszarze województwa wielkopolskiego (w rozumieniu przepisów KC). PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przeprowadzenie szkolenia wraz z egzaminem zewnętrznym z zakresu: KURS KOSMETYCZNY https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233726 Tue, 18 Feb 2020 15:15:44 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233726 <![CDATA[Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA zaprasza do składania ofert w zakresie: zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia pn. Kurs na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych w tym specjalizowanych dla 1 osoby oraz kurs na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych – dla 1 osoby – Uczestniczek/Uczestników Projektu „GPS – Gotowość Praca Samodzielność II”.]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia szkolenia pn.: operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia, uprawnienia ważne 5 lat) – dla 1 osoby; operator wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnienia ważne 10 lat) dla 1 osoby – Uczestniczek/Uczestników Projektu „GPS – Gotowość Praca Samodzielność II”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233723 Tue, 18 Feb 2020 15:11:41 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233723 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE PROCEDURA WYBORU WYKONAWCÓW ZADANIA - SZKOLENIE SPRZEDAWCA Z ELEMENTAMI FLORYSTYKI]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia „Sprzedawca z elementami florystyki”, dla 1 grupy szkoleniowej śr. 10 os. w okresie 03.2020-06.2020r., na terenie Kożuchowa (woj. lubuskie). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233718 Tue, 18 Feb 2020 14:56:18 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233718 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 20/02/2020/CH/ZPU dotyczące przeprowadzenia szkoleń z emisji głosu dla studentów na kierunku Pedagogika na Wydziale Zamiejscowym w Chorzowie oraz Wydziale Ekonomicznym w Szczecinie]]> Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie osób do prowadzenia szkoleń dla studentów kierunku Pedagogika z tematu „Emisja głosu” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233715 Tue, 18 Feb 2020 14:53:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233715 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 01/02/AA_RPWP/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w postaci przygotowania, organizacji i przeprowadzenia szkolenia grupowego z zakresu Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi i rekrutacji z obsługą komputera, zakończonego egzaminem i nabyciem certyfikatu potwierdzającego wiedzę, umiejętności i kwalifikacje/kompetencje zawodowe w obszarze objętym szkoleniem dla ok. 12 uczestników/czek projektu (UP). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233709 Tue, 18 Feb 2020 14:39:37 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233709 <![CDATA[Kursy/szkolenia podnoszących kompetencje/kwalifikacje zawodowe uczniów/uczennic technikum pojazdów samochodowych oraz nauczycieli/nauczycielek przedmiotów zawodowych samochodowych w ramach projektu pn. Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodne z potrzebami rynku pracy dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020]]> 1. Powiat Pilski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Pile prowadzi zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowanie – zapytanie ofertowe – w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Zespół Szkół Technicznych w Pile. 2. Kursy/szkolenia podnoszących kompetencje/kwalifikacje zawodowe uczniów/uczennic technikum pojazdów samochodowych oraz nauczycieli/nauczycielek przedmiotów zawodowych samochodowych w ramach projektu pn. Kadry przyszłości – kształcenie zawodowe w pilskim Mechaniku zgodne z potrzebami rynku pracy dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233695 Tue, 18 Feb 2020 14:29:40 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233695 <![CDATA[20/ZK/2020/KKZ zatrudnienie wykładowcy/instruktora na Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym „Użytkowanie obrabiarek skrawających” w Starachowicach]]> przeprowadzenie zajęć na Kwalifikacyjnym Kursie ZAWODOWYM pn. „UŻYTKOWANIE OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH” w Starachowicach. Zakres rzeczowy został określony w charakterystyce przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 do zaproszenia oraz w projekcie umowy – załącznik nr 5 do Zaproszenia, które stanowią integralną część Zaproszenia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233696 Tue, 18 Feb 2020 14:16:47 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233696 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/2020/ZAFOS - Trenerzy szkoleń w zakresie: prawa pracy, ekonomii w praktyce, prawa gospodarczego i analizy finansowej w organizacjach pozarządowych]]> Przedmiot zamówienia składa się z 4 części i jest nim wybór trenerów, którzy przeprowadzą szkolenia z zakresu: 1. Prawa pracy w organizacjach pozarządowych 2. Ekonomii w praktyce organizacji pozarządowych 3. Prawa gospodarczego – jak zbudować finansową niezależność organizacji 4. Analizy finansowej w organizacji pozarządowych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233680 Tue, 18 Feb 2020 13:55:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233680 <![CDATA[Kurs specjalista ds. transportu i spedycji dla 3 uczestników projektu „Przyjazny świat”]]> Kurs specjalista ds. transportu i spedycji dla 3 uczestników projektu „Przyjazny świat” Sugerowany program kursu: procesy transportowe, przepisy prawa, ładunki i środki transportu, dokumentacja w transporcie, zarządzanie magazynem, reklamacje, roszczenia. Oferowany program może różnić się od programu sugerowanego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233672 Tue, 18 Feb 2020 13:36:32 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233672 <![CDATA[usługa trenerska polegająca na przeprowadzeniu warsztatu integracyjno-motywacyjnego pt.: Moje kompetencje społeczne w ramach projektu „AS: aktywnie- społecznie” termin: 27.-29.03.2020 r. miejsce: Zakopane i okolice]]> Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa trenerska polegająca na przeprowadzeniu jednego warsztatu integracyjno-motywacyjnego na terenie Zakopanego i okolic pt.: Moje kompetencje społeczne dla 19 osób w wieku 15-29 lat w wymiarze 16 h dydaktycznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233662 Tue, 18 Feb 2020 13:24:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233662 <![CDATA[Organizacja i przeprowadzenie zajęć dodatkowych z zakresu symulacji medycznej dla studentów kierunku pielęgniarstwo]]> Organizacja i przeprowadzenie zajęć dodatkowych z zakresu symulacji medycznej dla studentów kierunku pielęgniarstwo w związku z realizacją projektu pn. „Utworzenie Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej w AWF Warszawa” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, działanie 5.3 Wysoka Jakość kształcenia na kierunkach medycznych. POWR. 05.03.00-00-0081/17. 1. Nazwa zadania: „Zajęcia dodatkowe studentów kierunku pielęgniarstwo z zakresu symulacji medycznej” 2. Miejsce szkolenia: Uczelnia – AWF Warszawa 3. Termin i czas trwania szkolenia: od marca do grudnia 2020r.; terminy zajęć zostaną uzgodnione ze Zlecającym przed zawarciem umowy. 4. Uczestnicy zajęć: Studenci zakwalifikowani do odbycia zajęć dodatkowych 5. Czas trwania szkolenia dodatkowego dla studentów: max 1244 godziny. 6. Wykonawca w ramach zamówienia zapewni sprzęt medyczny (w tym trenażery i symulatory wysokiej wierności, sprzęt audio-video) potrzebny do realizacji symulacji NW, PW, WW oraz egzaminu OSCE. 7. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych, wariantowych i równoważnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233656 Tue, 18 Feb 2020 13:18:51 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233656 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/2020/POWR1.2.1/0012/HGC]]> Organizacja szkolenia zawodowego, tj. „Kurs tatuażu”, dla uczestniczek i uczestników projektu pt. „Twój czas na pracę” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233653 Tue, 18 Feb 2020 13:15:22 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233653 <![CDATA[. Realizacja usług szkoleniowych na rzecz nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chlewie, Szkoły Podstawowej w Lipiczu, , Szkoły Podstawowej w Kaszewie, Szkoły Podstawowej w Goszczanowie w związku z realizacją projektu „Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka” nr RPLD.11.01.02-10-0136/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej XI: Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne.]]> Zamówienie dotyczy: Kod CPV: - 80500000-9 – Usługi szkoleniowe - 800000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe - 80511000-9 Usługi szkolenia personelu - 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego Realizacja usług szkoleniowych na rzecz nauczycieli Szkoły Podstawowej w Chlewie, Szkoły Podstawowej w Lipiczu, , Szkoły Podstawowej w Kaszewie, Szkoły Podstawowej w Goszczanowie w związku z realizacją projektu „Kreatywność i nauka - każdy uczeń tego szuka” nr RPLD.11.01.02-10-0136/18 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Osi priorytetowej XI: Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałania XI.1.2 Kształcenie ogólne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233629 Tue, 18 Feb 2020 12:56:56 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233629 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20M02ZO01.PAZ dotyczące świadczenia usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. „Grafika komputerowa” w ramach projektu „Ponowny start w aktywność zawodową” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPMP.08.02.00-12-0123/18-00.]]> Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie organizacji i przeprowadzenia szkolenia/kursu pn. „Grafika komputerowa” z egzaminem certyfikującym/kwalifikacyjnym dla 1 osoby. Szczegółowy zakres zamówienia zawarto w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe nr 20M02ZO01.PAZ". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233638 Tue, 18 Feb 2020 12:56:29 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233638 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 16/2020/POWR1.2.1/0012/HGC]]> Organizacja szkolenia zawodowego, tj. „Tworzenie stron WWW oraz administrowanie stronami”, dla uczestniczek i uczestników projektu pt. „Twój czas na pracę” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233646 Tue, 18 Feb 2020 12:56:17 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233646 <![CDATA[Zorganizowanie i przeprowadzenie egzaminu czeladniczego w zawodzie „kelner”]]> Przedmiotem zamówienia jest usługa zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu czeladniczego w zawodzie „kelner” dla 36 uczestników/uczestniczek projektu: „Praktyka drogą do zatrudnienia” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, działanie 8.6. Uczestnikami projektu są uczniowie i uczennice technikum gastronomiczno-hotelarskiego w Szczecinie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233642 Tue, 18 Feb 2020 12:48:14 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233642 <![CDATA[Organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001” w ramach projektu „Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój”]]> Organizacja i przeprowadzenie szkolenia „Audytor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001” w ramach projektu „Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233637 Tue, 18 Feb 2020 12:40:39 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233637 <![CDATA[PRZEPROWADZENIE PSYCHOLOGICZNO-RODZINNEGO PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO (03-2/9.1.1III/2020)]]> Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie do 368 godzin psychologiczno-rodzinnego poradnictwa specjalistycznego dla uczestników projektu „Równi na starcie III…”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233620 Tue, 18 Feb 2020 12:13:09 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233620 <![CDATA[Kursy doskonalące dla nauczycieli szkół oraz zajęcia dodatkowe dla uczniów, będących uczestnikami projektu pn. „Z małych szkół w wielki świat – kompleksowy rozwój edukacji w Gminie Wiskitki” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020]]> Zamówienie zostaje podzielone na części. Wykonawcy mogą składać oferty na co najmniej jedną część zamówienia lub na wszystkie części zamówienia. Część 1 zamówienia Kursy doskonalące dla nauczycieli szkół będących uczestnikami projektu pn. „Z MAŁYCH SZKÓŁ W WIELKI ŚWIAT – kompleksowy rozwój edukacji w Gminie Wiskitki” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Część 2 zamówienia Zajęcia dodatkowe dla uczniów, będących uczestnikami projektu pn. „Z MAŁYCH SZKÓŁ W WIELKI ŚWIAT – kompleksowy rozwój edukacji w Gminie Wiskitki” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233603 Tue, 18 Feb 2020 11:53:49 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233603 <![CDATA[Prowadzenie zajęć (wykłady i ćwiczenia) oraz opracowanie merytoryczne materiałów dydaktycznych w ramach przedmiotu „Automatyka i robotyka” w ramach projektu „Inżynier z praktyką potrzeby od zaraz!”]]> Prowadzenie zajęć (wykłady i ćwiczenia) oraz opracowanie merytoryczne materiałów dydaktycznych w ramach przedmiotu „Automatyka i robotyka” w ramach projektu „Inżynier z praktyką potrzeby od zaraz!” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233615 Tue, 18 Feb 2020 11:38:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233615 <![CDATA[AGENCJA ZATRUDNIENIA POLSKIEGO ZWIĄZKU GŁUCHYCH]]> Usługa będzie wykonywana w ramach projektu „Agencja Zatrudnienia Polskiego Związku Głuchych”. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż., w tym w szczególności osób bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu ( tzw. Młodzież NEET). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233611 Tue, 18 Feb 2020 11:29:11 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233611 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 12/2020/POWR.1.2.1/0029/ŚANiR]]> Organizacja szkolenia zawodowego, tj. „Operator koparkoładowarek – klasa III”, dla uczestniczek i uczestników projektu pt. „Staż i praca? To się opłaca!” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233610 Tue, 18 Feb 2020 11:29:07 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233610 <![CDATA[Zapytanie ofertowe dotyczące przygotowania i przeprowadzenia Specjalistycznych warsztatów według programu autorskiego pt. „Motywacja do działania i rozwój kompetencji interpersonalnych”, Warsztatów w zakresie aktywnych technik poszukiwania pracy pt. „Warsztat gotowości do zmian –Rynek pracy – szanse i zagrożenia” , Szkolenia kompetencyjnego „Pracownik obsługi biurowej z elementami social media” dla uczestników projektu Samodzielni i Aktywni]]> 1.Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie dla uczestników projektu „Samodzielni i Aktywni” : Część I. Specjalistycznych warsztatów według programu autorskiego pt. „Motywacja do działania i rozwój kompetencji interpersonalnych”, Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): - 80510000-9 Usługi szkoleniowe Część II. Warsztatów w zakresie technik poszukiwania pracy pt. „Warsztat gotowości do zmian –Rynek pracy – szanse i zagrożenia” , Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): - 80510000-9 Usługi szkoleniowe Część III. Szkolenia zawodowego „Pracownik obsługi biurowej z elementami social media” Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV): - 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233094 Tue, 18 Feb 2020 11:26:54 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233094 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/2020/OWES TŁOK 2 z dnia 18.02.2020 r.]]> Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok” z siedzibą w Toruniu, zwane dalej Zamawiającym, zaprasza do składania ofert w postępowaniu na usługi organizacji i przeprowadzenia szkolenia „Kurs florystyczny” w projekcie „OWES TŁOK 2” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 - 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233605 Tue, 18 Feb 2020 11:23:36 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233605 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/2020/NW - Organizacja i przeprowadzenie „Kursu prawa jazdy kat. B”, dla 10 uczestniczek projektu.]]> Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie „Kursu prawa jazdy kat. B”, dla 10 uczestniczek projektu: „NIEwykluczone! – aktywna integracja społeczno-zawodowa Kobiet”, realizowanego w ramach Osi priorytetowej VII Poprawa spójności społecznej, Działania 7.1 Rozwój aktywnej integracji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233596 Tue, 18 Feb 2020 11:21:42 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233596 <![CDATA[Przeprowadzenie szkoleń i studiów podyplomowych dla nauczycieli.]]> Zorganizowanie, przygotowanie i przeprowadzenie szkoleń doskonalących i studiów podyplomowych dla nauczycieli. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28682 Tue, 18 Feb 2020 11:15:55 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/28682 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na szkolenie zawodowe ,,Kurs kasy fiskalnej" w ramach projektu współfinansowanego z EFS]]> Szkolenie zawodowe: ,,Kurs kasy fiskalnej” dla 1 uczestnika Projektu „Agencja Zatrudnienia Osób Młodych Niepełnosprawnych” Szkolenie musi trwać 15 godzin Absolwent szkolenia musi otrzymać: a) po ukończeniu szkolenia: ,,Kurs kasy fiskalnej” zaświadczenie o jego ukończeniu potwierdzające kompetencje i kwalifikacje uczestnika Koszt szkolenia obejmuje: koszt ewentualnych badań lekarskich, koszt kursu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233597 Tue, 18 Feb 2020 11:08:33 +0100 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1233597