Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Dostawy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Thu, 02 Jul 2020 15:13:46 +0200 <![CDATA[Dostawa dwukanałowego chromatografu gazowego]]> Dwukanałowy chromatograf gazowy z detektorem FID, generatorem wodoru i autosamplerem https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33414 Thu, 02 Jul 2020 14:58:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33414 <![CDATA[Wyposażenie pracowni w projekcie Kieruj się na wiedzę - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wyposażenia pracowni spedytor w projekcie „Kieruj się na wiedzę - wsparcie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie”. realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – tryb konkursowy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33406 Thu, 02 Jul 2020 14:55:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33406 <![CDATA[zakup i montaż sprzętu komputerowego i multimedialnego]]> Przedmiotem zamówienia jest: a) zakup sprzętu komputerowego, multimedialnego b) montaż sprzętu komputerowego, multimedialnego do pracowni komputerowej dotyczącego całości zadania 3 (zajęcia Projektowanie mebli) c) przeszkolenie pracownika z korzystania ze sprzętu, o którym mowa w pkt. b (ploter tablica multimedialna) Wyszczególnienie rodzaju sprzętu, jego ilość, rodzaj oraz właściwości techniczne lub funkcjonalne określa Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252373 Thu, 02 Jul 2020 14:43:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252373 <![CDATA[Zakup, dostawa i montaż w bacówce kompletu tradycyjnego wyposażenia szałasu, w celu utworzenia ekspozycji przeznaczonej do celów edukacyjnych w ramach projektu pn. Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.]]> Zakup, dostawa i montaż w bacówce kompletu tradycyjnego wyposażenia szałasu, w celu utworzenia ekspozycji przeznaczonej do celów edukacyjnych w ramach projektu pn. Utrzymanie różnorodności biologicznej łąk i pastwisk górskich poprzez prowadzenie gospodarki pasterskiej współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. Zadanie I - Zakup, dostawa i montaż wyposażenia bacówki; Zadanie II - Zakup, dostawa i montaż w bacówce regionalnego stroju pasterskiego (specyficznego dla regionu Spisza) wchodzącego w skład ekspozycji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252343 Thu, 02 Jul 2020 14:40:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252343 <![CDATA[DOSTAWA URZĄDZEO, MATERIAŁÓW I ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. "KLUB SENIORA W ŁUKOWIE"]]> DOSTAWA URZĄDZEO, MATERIAŁÓW I ŚRODKÓW OCHRONY INDYWIDUALNEJ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM COVID-19 DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU PN. "KLUB SENIORA W ŁUKOWIE" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252388 Thu, 02 Jul 2020 14:39:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252388 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 34/DOT-01/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa komponentów sterowania automatycznego w celu realizacji projektu "Autonomiczne stanowisko do nanoszenia cienkich warstw konwerterów energii" w ramach umowy nr UDARPSL.01.02.00.24-0608/18-00 z dnia 28.06.2019 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252383 Thu, 02 Jul 2020 14:29:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252383 <![CDATA[Zakup odczynników biologicznych 02 07 2020 B]]> Odczynniki biologiczne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252380 Thu, 02 Jul 2020 14:20:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252380 <![CDATA[Zakup elementów prototypu Smart Technology]]> Przedmiotem zamówienia są mini komputery do utrzymania AI będące elementami prototypu Smart Technology rozwiązania Optim Treatment. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252003 Thu, 02 Jul 2020 14:17:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252003 <![CDATA[Urządzenia elektroniczne do prac badawczych i rozwojowych]]> Przedmiotem zamówienia są urządzenia elektroniczne potrzebne do prowadzenia prac związanych z elektroniką. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251911 Thu, 02 Jul 2020 14:16:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251911 <![CDATA[Zakup specjalistycznej jednostki obliczeniowej o podwyższonej mocy]]> Przedmiotem zamówienia jest specjalistyczna jednostka obliczeniowa o podwyższonej mocy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251988 Thu, 02 Jul 2020 14:14:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251988 <![CDATA[Zakup drukarki 3D]]> Przedmiotem zamówienia jest drukarka 3D. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251880 Thu, 02 Jul 2020 14:12:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251880 <![CDATA[Dostawa Aparatu Mammograficznego]]> Firma Pro-Project Henryk Kartaszyński realizująca projekt „Rozwój PRO-PROJECT poprzez rozbudowę zakładu produkcyjnego i dostosowanie aktywów Firmy do potrzeb wdrożenia nowych procesów stosowanych przy produkcji szeregu wyrobów własnych w celu wdrożenia własnych prac B+R oraz wdrożenie nowego systemu globalnej chmury Pro-Control.online” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 3 Konkurencyjność Przedsiębiorstw, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na: dostawę Aparatu Mammograficznego, zgodnie z Wykazem parametrów sprzętu (Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego). Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności udzielania zamówienia na dostawy, usługi lub roboty budowlane w toku realizacji Projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – z wyłączeniem zastosowania przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. 2018 poz. 1986, z późn. zm.). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252333 Thu, 02 Jul 2020 13:55:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252333 <![CDATA[Sukcesywna dostawa odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej na kursy spawania dla Zespołu Szkół CKU w Gronowie]]> Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej, przeznaczonych na kursy spawania organizowane w Zespole Szkół CKU w Gronowie w ramach realizacji Projektu nr RPKP.10.04.02-04-0002/17 pn.: „Spełnimy Twoje zawodowe marzenia”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10: Innowacyjna Edukacja, Działanie 10.4. Edukacja dorosłych, Poddziałanie 10.4.2 Edukacja dorosłych na rzecz rynku pracy. Sukcesywne dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą do siedziby Zespołu Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie w nie więcej niż trzech dostawach, przy czym ostatnia dostawa została zaplanowana na październik 2020 r. Każda z planowanych dostaw częściowych będzie wcześniej wskazana przez Zamawiającego. W przypadku odzieży lub obuwia roboczego rozmiary każdorazowo zostaną wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie towary stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i uszkodzeń i niebędące przedmiotem praw osób trzecich oraz spełniające parametry techniczne i użytkowe opisane w zapytaniu ofertowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252368 Thu, 02 Jul 2020 13:54:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252368 <![CDATA[Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu w podziale na dwa zadania: Zadanie nr 1 – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu konkursowego „Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, Zadanie nr 2 – zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania biurowego dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sosnowcu w podziale na dwa zadania: 1.1 Zadanie nr 1 – zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu konkursowego „Tacy sami, bez ściany między nami” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Działanie: 9.1. Aktywna integracja, Poddziałanie: 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym 1.2 Zadanie nr 2 – zakup i dostawa urządzeń wielofunkcyjnych 2. Przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 1 do ogłoszenia oraz w załącznikach nr 3a i 3b do ogłoszenia. 3. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych, zgodnie z podziałem zamówienia określonym w pkt 1, tj. wykonawcy mogą składać oferty na każde z dwóch zadań osobno https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252364 Thu, 02 Jul 2020 13:54:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252364 <![CDATA[Wykonanie i dostawa oznaczeń drzwi w instytutach, wydziałach i filiach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poprzez przygotowanie i naklejenie 1580 tabliczek informacyjnych z kodem QR oraz opisem w języku Braille’a, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.]]> Wykonanie i dostawa oznaczeń drzwi w instytutach, wydziałach i filiach Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach poprzez przygotowanie i naklejenie 1580 tabliczek informacyjnych z kodem QR oraz opisem w języku Braille’a, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252282 Thu, 02 Jul 2020 13:52:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252282 <![CDATA[Wykonanie, montaż i uruchomienie wieży suszarniczej oraz stanowiska złoża fluidalnego chłodzonego (wibrofluizatora)]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie (na podstawie opracowanego projektu technicznego), montaż i uruchomienie wieży suszarniczej oraz stanowiska złoża fluidalnego chłodzonego (wibrofluizatora – element do budowy instalacji demonstracyjnej). Przedmiotowy zakup dotyczy projektu pn. „Przeprowadzenie prac badawczo- rozwojowych nad zasadniczymi zmianami produktów i technologii produkcji w Basso Sp. z o.o." nr POIR.01.01.01-00-1459/19 w ramach Poddziałania 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251630 Thu, 02 Jul 2020 13:52:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1251630 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 25/POIR/1.1.2/2020 - dostawa 600 t aluminium pierwotnego/ delivery of 600 t primary aluminium]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa 600 ton (+/-2%) aluminium pierwotnego niezbędnego do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji walcówki z wysokowytrzymałych stopów aluminium serii 2xxx, 5xxx i 7xxx” w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx The subject of the order is the delivery of 600 tones (+/-2%) of the primary aluminium needed to perform the project by the Ordering Party known as “Development of innovative technology for the production of wire rods of high - strength aluminium alloys of 2xxx, 5xxx, 7xxx series No. POIR.01.01.02-00-0044/15 co-financed by the European Regional Development Fund under the Operational Program Intelligent Development 2014 -2020, Measure 1.1. "R&D projects of enterprises", Submeasure 1.1.2 "R&D works of enterprises connected with the production of a pilot/demonstration plant. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252328 Thu, 02 Jul 2020 13:52:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252328 <![CDATA[05/06/2020 Dostawa nr 6 drobnego sprzętu laboratoryjnego]]> Przedmiotem zamówienia nr 05/06/2020 jest Dostawa nr 6 drobnego sprzętu laboratoryjnego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33405 Thu, 02 Jul 2020 13:50:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33405 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na dostawę elementów do budowy podzespołów urządzenia w postaci próbników do zbioru z podłoża (1 kpl.) potrzeby firmy OCEAN-TECH SP. Z O. O.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów do budowy podzespołów urządzenia w postaci próbników do zbioru z podłoża (1 kpl.) na potrzeby firmy OCEAN-TECH SP. Z O.O. w ramach projektu pt. „Opracowanie bezzałogowego systemu podwodnego do prowadzenia wieloaspektowych misji głębinowych realizowanych w celach procesowych” w ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252367 Thu, 02 Jul 2020 13:49:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252367 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na zakup paletyzarki]]> I. Paletyzarka: 1. Opis szczegółowy – elementy przedmiotu zamówienia a. Dane techniczne: • Obsługiwany przez 1 osobę, • Rozstaw kół 1675 mm dostosowany do rozstawu wibroprasy kroczącej, • Masa do 2 500 kg, • Rozstaw chwytaka 500 – 1300 mm, • Wysokość składowania 1300 mm, • Wydajność składowania ok. 100 m3 bloczka / 8h, • Moc zainstalowana 7,5 kW, • Prowadzenie trawersy chwytaka na 4 kolumnach, • Regulowana siła ścisku każdej szczęki chwytaka za pomocą osobnych zaworów, b. Dodatkowo: • Sztywne i precyzyjne prowadzenie szczęk chwytaka na 4 kolumnach, • Przesuw boczny chwytaka, • Skrętne koła w standardzie, 2. Oferent wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy Zamawiającemu dokumenty: • - specyfikacja techniczna poszczególnych elementów, • - instrukcja obsługi w języku polskim, • - karta gwarancyjna. Na ofercie należy odnieść się do wszystkich wyżej wymienionych elementów dla danej części. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Niniejszy opis jest tylko skróconą wersją, wszystkie szczegółowe informacje dotyczące zapytania znajdują się w załączonych plikach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252365 Thu, 02 Jul 2020 13:46:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252365 <![CDATA[Sukcesywna dostawa odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej dla uczniów Zespołu Szkół CKU w Gronowie]]> Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej dla uczniów biorących udział w kursach spawalnictwa organizowanych w Zespole Szkół CKU w Gronowie w ramach realizacji Projektu nr RPKP.10.02.03-04-0005/19 pn.: „Dbamy o Twoją przyszłość”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10: Innowacyjna Edukacja, Poddziałanie 10.02.03 Kształcenie zawodowe. Sukcesywne dostawy przedmiotu zamówienia realizowane będą do siedziby Zespołu Szkół, CKU w Gronowie w okresie realizacji projektu, tj. w latach 2020-2023, w następujących częściach (dostawach częściowych): 1) 2020 rok - jedna dostawa obejmująca 12 szt. z każdej pozycji zamówienia; 2) 2021 rok – trzy dostawy obejmujące 36 szt. z każdej pozycji zamówienia; 3) 2022 rok - trzy dostawy obejmujące 36 szt. z każdej pozycji zamówienia; 4) 2023 rok - jedna dostawa obejmująca 12 szt. z każdej pozycji zamówienia. Każda z planowanych dostaw częściowych będzie wcześniej wskazana przez Zamawiającego. W przypadku odzieży lub obuwia roboczego rozmiary każdorazowo zostaną wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie towary stanowiące przedmiot zamówienia muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad i uszkodzeń i niebędące przedmiotem praw osób trzecich oraz spełniające parametry techniczne i użytkowe opisane w zapytaniu ofertowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252337 Thu, 02 Jul 2020 13:22:13 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252337 <![CDATA[Dostawa, montaż i uruchomienie elementów zespołu maszyn tnąco-rozwłókniających i wypełniających – zapytanie 2]]> Dostawa, montaż i uruchomienie elementów zespołu maszyn tnąco-rozwłókniających i wypełniających. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Przedmiot zamówienia obejmuje transport urządzeń do siedziby zamawiającego, montaż i uruchomienie, przeszkolenie pracowników oraz test odbiorowy w siedzibie Zamawiającego. Zaoferowane urządzenia muszą być nowe. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych zgodnie z podziałem przedstawionym w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty dla każdej części z osobna. Zamawiający zastrzega sobie możliwość sprawdzenia wydajności poszczególnych urządzeń przed podjęciem decyzji o wyborze oferty. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252353 Thu, 02 Jul 2020 13:22:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252353 <![CDATA[Zakup systemu precyzyjnego lądowania na potrzeby realizacji projektu pn.: „System automatycznej akwizycji i analizy danych przestrzennych automatyzujący proces inwentaryzacji, modelowania i obliczania składowisk surowców mineralnych w czasie quasi rzeczywistym” Nr sprawy: 17/2020/BK/AutoInvent]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup systemu precyzyjnego lądowania na potrzeby realizacji projektu prowadzonego przez JSW Innowacje S.A. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252338 Thu, 02 Jul 2020 13:20:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252338 <![CDATA[kable grzewcze 2]]> Przedmiot zamówienia stanowią kable grzewcze, będące częścią przyszłej instalacji pilotażowej w rafinerii Grupy LOTOS SA w Gdańsku, w ramach projektu badawczo-rozwojowego, który otrzymał dofinansowanie NCBR w ramach programów B+R INNOCHEM programu POIR 2014-2020. Zamawiającym jest Grupa LOTOS SA - lider przedmiotowego projektu. Miejscem dostawy są zakłady partnera konsorcjum przedmiotowego projektu - Polymemtech Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Adres zakładów podany jest w sekcji – „Miejsce realizacji zamówienia”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252344 Thu, 02 Jul 2020 13:07:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252344 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1-COV-2020: Zakup i dostawa światłowodowej wykrawarki laserowej.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa światłowodowej wykrawarki laserowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33398 Thu, 02 Jul 2020 12:55:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33398 <![CDATA[Zaprojektowanie, druk oraz dostawa 25 tysięcy sztuk ulotek promocyjnych kursów zawodowych odbywających się w ramach projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV Kształcenie Zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych)]]> CPV: 22000000-0 Druki i produkty podobne 22140000-3 Ulotki Przedmiotem zamówienia jest: Zaprojektowanie, druk oraz dostawa 25 tysięcy sztuk ulotek promocyjnych kursów zawodowych odbywających się w ramach projektu „Zawodowcy na topie – podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w powiecie lęborskim poprzez przebudowę, modernizację infrastruktury szkół zawodowych w Lęborku, ich wyposażenie i doposażenie oraz kształcenie ustawiczne” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV Kształcenie Zawodowe, Działanie 4.1 Infrastruktura ponadgimnazjalnych szkół zawodowych). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252312 Thu, 02 Jul 2020 12:37:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252312 <![CDATA[Dostawa pomocy dydaktycznych w podziale na części w ramach projektu: „Rozwijanie kompetencji kluczowych jako klucz do sukcesu na rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii i Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim”, realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego.]]> Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych, w podziale na części, do prowadzenia zajęć w szkołach z terenu Gminy Domanice uczestniczących w projekcie: 1. Szkoła Podstawowa w Domanicach-Kolonii, 2. Szkoła Podstawowa w Olszycu Szlacheckim. Przedmiot zamówienia obejmuje: W części 1- pomoce dydaktyczne część 1 - 74 pozycje asortymentowe, W części 2- pomoce dydaktyczne część 2 - 6 pozycji asortymentowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1248414 Thu, 02 Jul 2020 12:30:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1248414 <![CDATA[Zakup i dostawa zestawu palet, bębnów, kabli, złączy i przedłużaczy do systemu Ekoterm oraz palety z montażem nagrzewnic wodnych i oprzyrządowaniem wraz z zestawem węży, kolektorów i szybkich połączeń ( kamlocków )- 16 kpl]]> 1. Zakup i dostawę zestawu palet, bębnów, kabli złączy i przedłużaczy do systemu Ekoterm zgodnie z poniższymi minimalnymi lub równoważnymi parametrami technicznymi: Palety na 2szt. Thermonoxów każda, 3 szt. Paleta z bębnem z przewodami elastycznymi miedź/guma, klasa 5, wytrzymały na uszkodzenia, przetarcia, odporny na oleje, tłuszcze, wodę, warunki atmosferyczne, 3kV odp. Na zwarcia do 1kV: 3 przewody o przekroju 240 mm² i długości 30 mb. każdy + jeden przewód o przekroju 120mm² i długości 50mb, 1 kpl Paleta z bębnem z przewodami elastycznymi miedź/guma 3kV odp. na zwarcie do 1kV o długości 30 mb: 3 przewody o przekroju 120mm² + jeden przewód o przekroju 70mm² Przedłużacze elastyczne klasy 5 odporne na ścieranie, oleje, benzynę, tłuszcze, wytrzymałe na uszkodzenia, bakterie, czynniki atmosferyczne, temp. W zakresie -40 do +90 o długości 30 mb. I przekroju 5 x 6 mm² z gniazdami i wtykami przemysłowymi 32 A, 10 szt. Złącza przewodów: 240 i 120 mm²: 2 kpl. 2. Zakup i dostawa palet z montażem nagrzewnic wodnych i oprzyrządowaniem wraz z zestawem węży, kolektorów i szybkich połączeń ( kamlocków ) – 16 kpl. zgodnie z poniższymi minimalnymi lub równoważnymi parametrami technicznymi: Palety przystosowane do zamontowania dwóch wymienników cieplnych z przyłączami gorącej wody i instalacją elektryczną Instalacja wodna: wlot i wylot zakończony gwintem zewnętrznym 1” z rur i kształtek miedzianych o przekrojach 28 mm. Połączenia wewnętrzne z rur i kształtek o przekroju 22 mm. Instalacja elektryczna: wyłącznik wentylatora z zabezpieczeniem 10-16 A, gniazdo, 20 mb. przewodu o przekroju 3 x 2,5 mm odpornego na wysokie temperatury zakończonego wtyczką. Minimalny stopień ochrony IP44. Linie zasilające: 3",2",1" o łącznej długości 400 mb Linie powrotne: 3",2",1" o łącznej długości 400 mb Zawory ze stali nierdzewnej 1” 32szt. i złącza kamlock do wymienników cieplnych 1” 16 kpl z gwintem zewnętrznym. Złącza kamlock do kolektorów 1” 17 kpl z gwintem zewnętrznym Węże odporne na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne oraz wysoką temperaturę min. 100®C. Kamlocki ze stali nierdzewnej z uszczelkami odpornymi na wysokie temperatury. Obejmy ze stali nierdzewnej o dużej wytrzymałości. Kolektory: - Rozdzielające linie 3” na dwie linie 2” zakończone kamlockami : 2 komplety. - Rozdzielające linie 2” na dwie linie 1” wyposażone w zawory kulowe ze stali nierdzewnej 1” oraz komplety kamlocków : 16 kompletów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252321 Thu, 02 Jul 2020 12:14:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252321 <![CDATA[Zakup odczynników biologicznych 02 07 2020 A]]> Odczynniki biologiczne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252323 Thu, 02 Jul 2020 12:14:04 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252323 <![CDATA[Zakup i dostawa 50 m 2 bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw w ramach realizowanego projektu pn. „Naukowe przedszkole”.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 50 m 2 bezpiecznej nawierzchni na plac zabaw powstałego w ramach realizowanego projektu pn. „Naukowe przedszkole”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252316 Thu, 02 Jul 2020 12:05:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252316 <![CDATA[Dostawa i montaż hydraulicznych nożyc gilotynowych wraz z osprzętem.]]> Zamówienie dotyczy dostawy i montażu hydraulicznych nożyc gilotynowych wraz z osprzętem zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną. Wskazane w specyfikacji parametry określają minimalne wymagania. Miejsce realizacji zamówienia Augustów ul. Wypusty 66. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252313 Thu, 02 Jul 2020 12:05:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252313 <![CDATA[Zakup i dostawa podręczników niezbędnych dla wykładowców i studentów na kierunkach: Agri-food Economics and Trade, Biotechnology, Geoinformation Science, Earth Observation and Spatial Management, Wood Science oraz Traditional, Ethnic and Oriental Food for Human Health realizowanych w ramach projektu PO WER.]]> Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia na zakup i dostawę podręczników niezbędnych dla wykładowców i studentów na kierunkach: Agri-food Economics and Trade, Biotechnology, Geoinformation Science, Earth Observation and Spatial Management, Wood Science oraz Traditional, Ethnic and Oriental Food for Human Health. Kierunki te realizowane są w ramach projektu „Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” nr POWR.03.05.00-00-z228/17 na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w ramach działania 3.5 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zamówienie będzie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252299 Thu, 02 Jul 2020 12:00:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252299 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/BGK/2020 na dostawę programu do budowy i badań wytrzymałościowych struktury]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup środków trwałych wraz z montażem - Program do budowy i badań wytrzymałościowych struktury https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33394 Thu, 02 Jul 2020 11:39:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/33394 <![CDATA[Zakup i dostawa materiałów operacyjnych – materiałów laboratoryjnych zużywalnych]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów operacyjnych – materiałów laboratoryjnych zużywalnych, niezbędnych do prowadzenia badań, https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252303 Thu, 02 Jul 2020 11:38:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252303 <![CDATA[Dostawa i montaż tokarki uniwersalnej wraz z osprzętem]]> Zamówienie dotyczy dostawy i montażu tokarki uniwersalnej wraz z osprzętem zgodnie z załączoną specyfikacją techniczną. Wskazane w specyfikacji parametry określają minimalne wymagania. Miejsce realizacji zamówienia Augustów ul. Wypusty 66. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252305 Thu, 02 Jul 2020 11:32:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252305 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru dostawcy wyspecjalizowanych poliimidowych obwodów drukowanych]]> Przedmiotem zamówienia są wyspecjalizowane poliimidowe obwody drukowane w ramach projektu nr POIR.01.01.01-00-0626/18, dofinansowanego z Funduszy Europejskich. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 - "Opis przedmiotu zamówienia". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252284 Thu, 02 Jul 2020 11:27:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1252284