Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Dostawy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Tue, 07 Apr 2020 23:03:36 +0200 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 2/2020 z dnia 07.04.2020]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie elementów ram oraz kompletnych ram (proporcjonalnie do zaplanowanych badań) (w tym usługa suszenia i optymalizacji) z surowca powierzonego w zakresie oddziaływania siły niszczących, wytrzymałości wiązań konstrukcyjnych ramy oraz wytrzymałości łączników. W szczególności badań: • stateczności, • udarowe pionowe, • trwałości brzegu łóżka, • wytrzymałości listwy klejonej na długości, w połowie długości tej listwy, • statycznego obciążenia pionowego brzegu łóżka, • wytrzymałości i sztywności konstrukcji ramy łóżka w aspekcie działania niekorzystnych sił niszczących, • wytrzymałości i sztywności konstrukcji w aspekcie zdarzeń losowych, • wytrzymałości ramiaków tworzących ramę. Badania mają za zadanie określenie wymogów technologicznych dla poszczególnych elementów ramy. Wymogi te są podstawą projektów technologicznych linii produkcyjnej. Ilość drewna została dostosowana do ilości badanych próbek. Wykonane elementy i komletne ramy służyć będą do przeprowadzenia badań w zakresie analizy cech i parametrów konstrukcji ram łóżka, na potrzeby realizacji niniejszego projektu. Pracownicy zleceniobiorcy powinni posiadać przygotowanie i doświadczenie w procesie optymalizacji surowca zgodnie normatywami krajowymi (PN-D-96000:1975) oraz europejskimi (PN-EN 1611-1). Usługa Obejmuje również zagospodarowanie produktu ubocznego w postaci klocków, trociny https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30086 Tue, 07 Apr 2020 22:05:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30086 <![CDATA[dostawa uniwersalnego stanowiska laboratoryjnego automatyki przemysłowej 1 szt.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa uniwersalnego stanowiska laboratoryjnego automatyki przemysłowej szt 1. na potrzeby realizacji projektu firmy Rem-Pol Sp. z o.o. z siedzibą w Bogucin, realizowanego ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241848 Tue, 07 Apr 2020 21:30:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241848 <![CDATA[Zakup materiałów i produktów niezbędnych do prowadzenia prac B+R w zakresie badań procesów wybuchowego urabiania skał- surowce i odczynniki niezbędne do prac B+R część III]]> PGS Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż materiałów i produktów niezbędnych do prowadzenia prac B+R w zakresie badań procesów wybuchowego urabiania skał- surowce i odczynniki niezbędne do prac B+R, stanowiących wyposażenie Centrum Badawczo- Rozwojowego na potrzeby zrównoważonego rozwoju procesów wydobycia i przetwórstwa surowców skalnych. Zakup ten stanowił będzie infrastrukturę B+R w ramach projektu pt. „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego na potrzeby zrównoważonego rozwoju procesów wydobycia i przetwórstwa surowców skalnych”, umowa o dofinansowanie nr: POIR.02.01.00-00-0157/17-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241691 Tue, 07 Apr 2020 20:27:05 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241691 <![CDATA[Zakup materiałów i produktów niezbędnych do prowadzenia prac B+R w zakresie badań procesów wybuchowego urabiania skał- surowce i odczynniki niezbędne do prac B+R część II]]> PGS Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż materiałów i produktów niezbędnych do prowadzenia prac B+R w zakresie badań procesów wybuchowego urabiania skał- surowce i odczynniki niezbędne do prac B+R, stanowiących wyposażenie Centrum Badawczo- Rozwojowego na potrzeby zrównoważonego rozwoju procesów wydobycia i przetwórstwa surowców skalnych. Zakup ten stanowił będzie infrastrukturę B+R w ramach projektu pt. „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego na potrzeby zrównoważonego rozwoju procesów wydobycia i przetwórstwa surowców skalnych”, umowa o dofinansowanie nr: POIR.02.01.00-000157/17-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239975 Tue, 07 Apr 2020 20:20:09 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1239975 <![CDATA[Zakup elementów do budowy prototypu laboratoryjnego 1 wersji ADCS - Czujnik gwiazd (ang. Star Tracker)]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup elementów do budowy prototypu laboratoryjnego 1 wersji ADCS - 3 (słownie: trzy) sztuk Czujników gwiazd (ang. Star Tracker). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30083 Tue, 07 Apr 2020 20:19:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30083 <![CDATA[Dostawa mebli, zabawek, wyposażenia kuchni, kabiny sensorycznej w ramach projektu pn. Niepubliczny żłobek Mały Europejczyk. Postępowanie znak ZO/ME/2/2020]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli, zabawek, wyposażenia kuchni, kabiny sensorycznej w ramach projektu pn. Niepubliczny żłobek Mały Europejczyk do budynku żłobka przy ul. Dąbrowskiego 33 w Elblągu. 2. Przedmiot zamówienia składa się z 7 (siedmiu) części: 1) część 1 - MEBLE - ZETAW 1: a) przedmiot zamówienia obejmuję dostawę i montaż fabrycznie nowych mebli i wyposażenia, szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 3 do ZO tabela 1, b) wymaga się, aby oferowane meble i wyposażenie posiadały gwarancję na min. 24 miesiące od dnia dostawy, c) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 39161000-8 - Meble przedszkolne, 39121100-7 - Biurka, 39112000-0 - Krzesła, 39151300-8 - Meble modułowe, 39512500-9 - Poszewki na poduszki, 39512100-5 - Prześcieradła, 39512200-6 – Pokrycia 2) Część 2 - ZABAWKI: a) szczegółowy opis potrzeb zamawiających oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 3 do ZO tabela 2, b) wszystkie zabawki muszą być fabrycznie nowe, tzn., że żadna część składająca się na dany materiał nie może być wcześniej używana. Dostarczone zabawki muszą spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadają oznakowanie CE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy (Dz.U.2019.72 t.j.) oraz posiadać zgodnie Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 20 października 2016r. w sprawie wymagań dla zabawek (Dz.U.2019.1816 t.j.) atesty, certyfikaty, co należy udokumentować w czasie ich przekazania, c) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 37520000-9 - Zabawki, 37529200-4 - Zabawki służące do jazdy, 37527200-0- Pojazdy do zabawy, 37522000-3 - Zabawki na kółkach, 37510000-6 - Lalki, 37535200-9 - Wyposażenie placów zabaw, 37535260-7 - Tunele do placów zabaw, 37535210-2 - Huśtawki (pionowe) do placów zabaw, 37535240-1 - Zjeżdżalnie do placów zabaw; 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny 3) część 3 - WYPOSAŻENIE KUCHNI: a) przedmiot zamówienia obejmuje dostawę i montaż fabrycznie nowego, profesjonalnego wyposażenia kuchni, b) szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 3 do ZO tabela 3. c) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie d) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 42215000-6 - Maszyny do przemysłowego przygotowywania lub produkcji żywności lub napojów, 42214100-0 - Piece kuchenne 39711110-3 - Chłodziarkozamrażarki, 39711200-1 – Roboty kuchenne; 39314000-6 - Przemysłowy sprzęt kuchenny; 4) część 4 - KABINA SENSORYCZNA: a) przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowej kabiny sensorycznej wraz z wyposażeniem, szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 3 do ZO tabela 4, b) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 37426000-0 - Sprzęt do ćwiczeń równowagi, 37420000-8 - Sprzęt gimnastyczny, 39162110-9 - Sprzęt dydaktyczny 5) część 5 - MEBLE - ZETAW 2: a) przedmiot zamówienia obejmuję dostawę i montaż fabrycznie nowych mebli, szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 3 do ZO tabela 5, b) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 39161000-8 - Meble przedszkolne, 39112000-0 - Krzesła, 39151300-8 - Meble modułowe, 6) część 6 - ZABUDOWY MEBLOWE: a) przedmiot zamówienia obejmuję wykonanie, dostawę i montaż fabrycznie nowych mebli (zabudowy), szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 3 do ZO tabela 6 oraz rysunkach stanowiących załącznik nr 4 do ZO, b) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 39151300-8 - Meble modułowe, 7) część 7 - LUSTRO a) przedmiot zamówienia obejmuję wykonanie, dostawę i montaż fabrycznie nowego lustra, szczegółowy opis potrzeb zamawiającego oraz ilości dostaw w zakresie objętym zamówieniem został zawarty w załączniku nr 3 do ZO tabela 7, b) kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV: 39299300-7- Lustra szklane, 3. Zamawiający informuje przedmiot zamówienia dla części 1-7 obejmuje także dostarczenie, montaż, posprzątanie wraz kosztami transportu oraz utylizacji opakowań po dostarczonym przedmiocie zamówienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu oraz zobowiązany jest w cenie oferty uwzględnić koszty transportu do miejsca odbioru przedmiotu zamówienia. 4. Wszystkie artykuły, urządzenia, produkty wchodzące w skład części 1-7 powinny być fabrycznie nowe. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych elementów, bez śladów uszkodzenia, nie poleasingowy w oryginalnych opakowaniach producenta (zgodnie ze słownikiem PWN oznacza - dopiero co zrobiony, nie używany, nie zniszczony, niedawno nabyty, świeżo powstały, nie refabrykonany) 5. Zamawiający informuje, że niniejsze zamówienie jest dofinansowane ze środków UE, a wykonanie dostaw i rozliczenie musi nastąpić do dnia wskazanego w §IV ZO. 6. Zamawiający żąda wskazania w Ofercie części zamówienia, którą Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom w załączniku nr 1 do ZO https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241844 Tue, 07 Apr 2020 20:16:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241844 <![CDATA[Zakup materiałów i produktów niezbędnych do prowadzenia prac B+R w zakresie badań procesów wybuchowego urabiania skał- surowce i odczynniki niezbędne do prac B+R część I]]> PGS Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na sprzedaż materiałów i produktów niezbędnych do prowadzenia prac B+R w zakresie badań procesów wybuchowego urabiania skał- surowce i odczynniki niezbędne do prac B+R, stanowiących wyposażenie Centrum Badawczo- Rozwojowego na potrzeby zrównoważonego rozwoju procesów wydobycia i przetwórstwa surowców skalnych. Zakup ten stanowił będzie infrastrukturę B+R w ramach projektu pt. „Utworzenie Centrum Badawczo- Rozwojowego na potrzeby zrównoważonego rozwoju procesów wydobycia i przetwórstwa surowców skalnych”, umowa o dofinansowanie nr: POIR.02.01.00-00-0157/17-00. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241680 Tue, 07 Apr 2020 20:03:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241680 <![CDATA[Zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu „ Odkrywamy świat i swoje możliwości, edukacja celem naszej lepszej przyszłości”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, niezbędnych do prowadzenia zajęć dodatkowych w ramach realizacji projektu edukacyjnego pn.” Odkrywamy świat i swoje możliwości, edukacja celem naszej lepszej przyszłości” 2. Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych stanowi załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego 3. Opis wskazanych przez Zamawiającego w specyfikacji przedmiotu zamówienia ma na celu wskazanie jakości i parametrów przedmiotu. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający dopuszcza również składanie ofert z rozwiązaniem równoważnym, które przedstawiają przedmiot zamówienia o cechach odpowiadającym cechom lub lepszych od cech wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia, lecz oznaczonych innym znakiem towarowym 4. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do szkół podstawowych na terenie Gminy Koszyce https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241824 Tue, 07 Apr 2020 18:44:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241824 <![CDATA[Wyposażenie sali rehabilitacyjnej oraz gabinetu lekarsko-pielęgniarskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Ja-Ty-My” filia w Tuszynie]]> Wyposażenie sali rehabilitacyjnej oraz gabinetu lekarsko-pielęgniarskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Ja-Ty-My” filia w Tuszynie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241839 Tue, 07 Apr 2020 18:26:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241839 <![CDATA[Zamówienie na dwie sztuki koparki kołowej oraz dwie sztuki koparko-ładowarki]]> Przedmiotem zamówienia są dwie koparki kołowe oraz dwie koparko-ładowarki https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241837 Tue, 07 Apr 2020 17:46:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241837 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2020 Dotyczy zakupu środka trwałego]]> 1) Rodzaj zamówienia: Dostawa 2) Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych. 3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4) Miejsce realizacji zamówienia: 15-378 Hryniewicze, działka 88/2 5) Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego środka trwałego w postaci Ploter UV. Zamówienie obejmuje dostawę, montaż i uruchomienie środka trwałego zgodnie ze specyfikacją techniczną – załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241830 Tue, 07 Apr 2020 17:26:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241830 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 4/2020 Dostawa materiałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych w formie preformy przeznaczonych do wydmuchu butelek PET]]> Dostawa materiałów opakowaniowych z tworzyw sztucznych w formie preformy przeznaczonych do wydmuchu butelek PET. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241832 Tue, 07 Apr 2020 17:22:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241832 <![CDATA[Dostawa urządzenia do cięcia, odizolowywania i zaciskania przewodów – 1 kpl]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do cięcia, odizolowywania i zaciskania przewodów – 1 kpl https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241828 Tue, 07 Apr 2020 17:03:12 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241828 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/2020/WIMED na zakup, dostawę i montaż półautomatycznego stołu do sitodruku w ramach Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców POIR]]> Zapytanie ofertowe nr 2/2020/WIMED na zakup, dostawę i montaż półautomatycznego stołu do sitodruku w ramach Poddziałania 2.3.5 Design dla przedsiębiorców POIR https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241817 Tue, 07 Apr 2020 16:23:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241817 <![CDATA[Zakup i dostawa produktów medycznych w tym materiałów jednorazowych i dezynfekcyjnych używanych na potrzeby wykonania: badań typu: test PAPP-A, badań biochemicznych – BETA HCG, FREE BETA HCG, AFP oraz badań ultrasonograficznych w ramach projektu pt. „DOBRY POCZĄTEK – DIAGNOSTYKA PRENATALNA I OPIEKA NAD DZIEĆMI DO 7 ROKU ŻYCIA” - MODUŁ I, realizowanego w Tuchowie]]> Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa produktów medycznych w tym materiałów jednorazowych i dezynfekcyjnych używanych na potrzeby wykonania: badań typu: test PAPP-A, badań biochemicznych – BETA HCG, FREE BETA HCG, AFP oraz badań ultrasonograficznych w ramach projektu pt. „DOBRY POCZĄTEK – DIAGNOSTYKA PRENATALNA I OPIEKA NAD DZIEĆMI DO 7 ROKU ŻYCIA” - MODUŁ I, realizowanego w Tuchowie, wg rodzaju, ilości oraz wg wymagań zgodnie z tabelą nr 1. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241819 Tue, 07 Apr 2020 16:22:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241819 <![CDATA[Dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek, artykułów plastycznych tj. zakup wraz z transportem, dla przedszkola położonego w Krakowie na ul. Sawy – Calińskiego 13]]> Dostawa do budynku przedszkola na ul. Sawy – Calińskiego 13 w Krakowie pomocy dydaktycznych, zabawek, materiałów plastycznych dla dzieci w wieku 3 do 6 lat zgodnie z dołączoną w załącznikach specyfikacją. Zamówienie jest podzielone na cztery części. Część I - Zabawki Część II - Pomoce dydaktyczne Część III - Artykuły plastyczne Część IV - Laptop i urządzenie wielofunkcyjne (m.in. drukarka, kserokopiarka, skaner) oraz odtwarzacz cd Szczegółowy wykaz asortymentu dla poszczególnych części zamówienia znajduje się w dołączonej specyfikacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30076 Tue, 07 Apr 2020 15:58:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30076 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr PSK-W-2020: Wynajem powierzchni laboratoryjnej.]]> Przedmiotem zamówienia jest wynajem powierzchni laboratoryjnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30075 Tue, 07 Apr 2020 15:54:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30075 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6 sukcesywna dostawa paliw płynnych na potrzeby realizacji projektu „Kompleksowe wsparcie opiekuńcze w Gminie Zagórz i gminie Zarszyn”]]> Opis przedmiotu zamówienia 1. Rodzaj zamówienia: dostawa. 2. Przedmiotem zamówienia jest Sukcesywny zakup paliw płynnych dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Caritas realizującego projekt pn. „Kompleksowe wsparcie opiekuńcze w Gminie Zagórz i gminie Zarszyn”. 3. Wspólny słownik zamówień: CPV 09000000-3 Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii. 4. Dostawa paliw płynnych w okresie od podpisania umowy do 31.12.2022 r. w formie doraźnych tankowań pojazdów na stacjach paliw wybranego Wykonawcy. 5. Szacunkowe zapotrzebowanie na paliwa do pojazdów w przewidzianym okresie realizacji zamówienia wynosi odpowiednio: a. olej napędowy w ilości 12 852,00 litry, 6. Podane powyżej ilości są szacunkowe i stanowią górną granicę, do jakiej Zamawiający będzie dokonywał zakupu paliw płynnych. Ilości te mogą ulec pomniejszeniu, ze względu na faktyczne zapotrzebowanie zamawiającego bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Wykonawcy. 7. Zakup paliw płynnych, dokonywany będzie po cenach aktualnie obowiązujących na danej stacji paliw należącej do sieci stacji Wykonawcy w momencie zakupu. 8. Wykonawca wyda Zamawiającemu karty paliwowe. 9. Oferowane paliwo musi spełniać wymagania określone w Polskich Normach dla paliw płynnych. 10. Maksymalna odległość między miejscami realizacji usług a stacją paliw, ze względów ekonomicznych nie może być większa niż 25 km. 11. Adresy miejsc realizacji projektu: Zagórz. 12. Wykonawca rozlicza transakcje z Zamawiającym w PLN. 13. Płatności dokonywane będą na podstawie faktur zbiorczych wystawianych przez Wykonawcę dwa razy w miesiącu od 1 do 15 dnia miesiąca oraz od 16 do ostatniego dnia miesiąca do siedmiu dni po zakończeniu okresu. Za datę sprzedaży uważa się ostatni dzień okresu rozliczeniowego oraz termin płatności będzie liczony daty wystawienia faktury VAT. 14. Termin wykonania przedmiotu zamówienia/realizacji umowy: do 31.12.2022 r. lub do wyczerpania wartości umowy w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. 15. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia. Nowe terminy będą ustalane w konsultacji z wyłonionym Wykonawcą. 16. Zamawiający dopuści możliwość złożenia wraz z ofertą wzoru umowy Wykonawcy na bezgotówkową sprzedaż paliw przy użyciu kart paliwowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241807 Tue, 07 Apr 2020 15:33:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241807 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/RPOP.01.01.00-16-0005/18 dotyczące zakupu elementów do budowy prototypu wysokowydajnego i modułowego systemu ładowania akumulatorów.]]> Przedmiotem zamówienia jest jest zakup elementów do budowy prototypu wysokowydajnego i modułowego systemu ładowania akumulatorów w ramach projektu pt. „Badania nad wysokowydajnym modułowym systemem ładowania akumulatorów w firmie Mechatronika Rafał Matejuk” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241805 Tue, 07 Apr 2020 15:14:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241805 <![CDATA[Dostawa łożyska, niezbędnego do budowy prototypu żurawia serwisowego na morskie farmy wiatrowe]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa łożyska, niezbędnego do budowy prototypu żurawia serwisowego na morskie farmy wiatrowe. The subject of the order is the delivery of bearing necessary for the construction of a service crane prototype for offshore wind farms. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241803 Tue, 07 Apr 2020 15:08:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241803 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na nabycie linii składającej się z trzech modułów (profilowania, przygotowania rdzenia, cięcia i sezonowania na potrzeby firmy IZOPANEL Sp. z.o.o., w ramach projektu pt. „Wdrożenie autorskiej technologii produkcji płyt warstwowych lekko-ciężkich z rdzeniem z wełny mineralnej”]]> Przedmiotem zamówienia jest nabycie linii składającej się z trzech modułów (profilowania, przygotowania rdzenia, cięcia i sezonowania na potrzeby firmy IZOPANEL Sp. z.o.o., w ramach projektu pt. „Wdrożenie autorskiej technologii produkcji płyt warstwowych lekko-ciężkich z rdzeniem z wełny mineralnej” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241802 Tue, 07 Apr 2020 15:06:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241802 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE na "Drobny sprzęt laboratoryjny – dostawa" w ramach realizacji projektu ,,Opracowanie systemu monitoringu, wczesnego ostrzegania i zrównoważonego zarządzania dla oczyszczalni ścieków minimalizującego emisję zanieczyszczeń do środowiska wodnego z obszaru zurbanizowanego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze w ramach umowy o dofinansowanie projektu POIR.04.01.02-00-0060/17]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz materiałów zużywalnych - „Drobny sprzęt laboratoryjny – dostawa” na potrzeby realizacji projektu ,,Opracowanie systemu monitoringu, wczesnego ostrzegania i zrównoważonego zarządzania dla oczyszczalni ścieków minimalizującego emisję zanieczyszczeń do środowiska wodnego z obszaru zurbanizowanego”. Ogłoszenie zostało podzielone na 7 części: Część 1 drobny sprzęt laboratoryjny – elektrody, Część 2 drobny sprzęt laboratoryjny – szkło miarowe, Część 3 drobny sprzęt laboratoryjny – pH-metry i osprzęt, Część 4 drobny sprzęt laboratoryjny – spektofotometr, Część 5 drobny sprzęt laboratoryjny – inny, Część 6 drobny sprzęt laboratoryjny – SPE, Część 7 drobny sprzęt laboratoryjny – sprzęt pomocniczy, Parametry techniczne, opis poszczególnych przedmiotów oraz planowana do zakupu ilość określone zostały w Zapytaniu ofertowym i znajdują się w Załączniku nr 9 do niniejszego postępowania https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241318 Tue, 07 Apr 2020 14:52:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241318 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 2/AQUA/2020 Zakup specjalistycznych środków trwałych]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup specjalistycznych środków trwałych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego, w ramach projektu pt. „Wdrożenie ekoinnowacji procesowych i wzrost zatrudnienia poprzez nowe inwestycje w przedsiębiorstwie „AQUA””, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020. Zakres realizacji zamówienia wymagany od Wykonawcy: 1. Dostarczenie kompletnego przedmiotu zamówienia 2. Uruchomienie oraz instruktaż 3. Dokumentacja techniczna przedmiotu zamówienia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241799 Tue, 07 Apr 2020 14:46:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241799 <![CDATA[Zakup i dostawa układu transportu prób za płatkownicą]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa układu transportu prób za płatkownicą. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241741 Tue, 07 Apr 2020 14:32:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241741 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA 6-OSIOWE RAMIĘ POMIAROWE]]> Ramię pomiarowe o zakresie pomiarowym 3 metrów i 6 osiach. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241798 Tue, 07 Apr 2020 14:30:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241798 <![CDATA[Zapytanie Ofertowe nr 2/2.3.1/2020 z dnia 07.04.2020 r.: Nabycie komputerowego stanowiska do nadzoru procesu produkcji]]> Przedmiotem zamówienia jest nabycie i uruchomienie komputerowego stanowiska do nadzoru procesu produkcji następujących linii technologicznych: linii do nagrzewania, linii obróbki plastycznej, linii obróbki cieplnej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241795 Tue, 07 Apr 2020 14:29:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241795 <![CDATA[Wybór dostawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę proszku tytanu]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa proszku tytanu, który zostanie wykorzystany w produkcji komponentów (wkładek odlewniczych) w procesie technologicznym wytworzenia do wytwarzania in situ w odlewach stref kompozytowych wzmacnianych węglikiem wolframu. Dopuszczalne wartości lub zakresy wartości składu chemicznego proszku tytanu przedstawiono poniżej: Proszek tytanu: zamówienie sumaryczne do 300 kg, odbierane w dostawach częściowych: Ti min: 99,5% N max: 0,03% C max: 0,03% H max: 0,03% Fe max: 0,06% Cl max: 0,04% Si max: 0,02% Mn max: 0,01% Mg max: 0,01% O max: 0,4% Oferta powinna zawierać cenę za 1 kilogram proszku tytanu wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241667 Tue, 07 Apr 2020 14:23:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241667 <![CDATA[Dostawa wyposażenia i akcesoriów kuchennych w ramach projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu w Zawichoście”]]> Zamówienie obejmuje dostawę: • płyty indukcyjnej 1 szt. • kompletu sztućców (1 komplet zawiera nóź, widelec, łyżka, łyżeczka) 15 kompletów • zestawów naczyń (komplet dla 1 osoby: talerzyk płytki, głęboki, kubek) 15 kompletów • zestawu garnków 1 zestaw • czajnika elektrycznego 1 szt. Uwaga: zamówienie dotyczy dostawy i wniesienia sprzętu akcesoriów do pomieszczeń Dziennego Domu Pobytu w Zawichoście https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241757 Tue, 07 Apr 2020 13:58:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241757 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na sprzedaż wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowego schodołazu gąsienicowego]]> Przedmiotem zamówienia jest: sprzedaż wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego fabrycznie nowych schodołazów gąsienicowych służących do transportu po schodach na wózkach inwalidzkich osoby niepełnosprawne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30070 Tue, 07 Apr 2020 13:54:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/30070 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 23/POIR/1.1.2/2020 - dostawa 600 t aluminium pierwotnego/ delivery of 600 t primary aluminium]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa 600 ton (+/-2%) aluminium pierwotnego niezbędnego do realizacji przez Zamawiającego projektu pod nazwą „Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji walcówki z wysokowytrzymałych stopów aluminium serii 2xxx, 5xxx i 7xxx” w ramach Działania 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.2 „Prace B+R przedsiębiorstw związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx The subject of the order is the delivery of 600 tones (+/-2%) of the primary aluminium needed to perform the project by the Ordering Party known as “Development of innovative technology for the production of wire rods of high - strength aluminium alloys of 2xxx, 5xxx, 7xxx series No. POIR.01.01.02-00-0044/15 co-financed by the European Regional Development Fund under the Operational Program Intelligent Development 2014 -2020, Measure 1.1. "R&D projects of enterprises", Submeasure 1.1.2 "R&D works of enterprises connected with the production of a pilot/demonstration plant. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241790 Tue, 07 Apr 2020 13:49:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241790 <![CDATA[Dostawa, montaż/instalacja oraz uruchomienie systemu dźwignic (15/RCBR/2020)]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż/instalacja, uruchomienie (wraz z uzyskaniem decyzji Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającej na eksploatacje) systemu dźwignic składającego się z: a) zespołu dwóch suwnic natorowych, jednodźwigarowych oraz b) dwóch mobilnych żurawi montażowych do nowo budowanego obiektu Komory Faraday’a. System dźwignic służyć będzie do manewrowania kablami poddawanymi obróbce przygotowawczej do badań oraz urządzeniami małogabarytowymi znajdującymi się w komorze. Dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych. Dostarczane w ramach zamówienia maszyny i urządzenia muszą być nowe oraz muszą spełniać wymagania wszystkich aktów normatywnych i prawnych obowiązujących w Polsce, na podstawie których urządzenia mogą być dopuszczone do użytkowania (np. muszą być dostarczone z deklaracją zgodności CE potwierdzającą, że wykonano ocenę zgodności urządzenia ze wszystkimi Dyrektywami Nowego Podejścia, którym ono podlega itp.). Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z Oferentami, których oferty zostaną zaakceptowane pod względem formalnym i technicznym. Negocjacje mogą być prowadzone przede wszystkim w obszarach mających wpływ na ocenę oferty (cena zryczałtowana netto, termin realizacji zamówienia, okres gwarancji, czas usunięcia awarii w zakresie elektroniki i automatyki - sterowania), jak i w pozostałych aspektach, w tym np. w zakresie oferowanych przez Oferentów warunków płatności. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241782 Tue, 07 Apr 2020 13:41:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241782 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 19/DOT-01/2020]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomp próżniowych z osprzętem i głowicy w celu realizacji projektu "Autonomiczne stanowisko do nanoszenia cienkich warstw konwerterów energii" w ramach umowy nr UDARPSL.01.02.00.24-0608/18-00 z dnia 28.06.2019 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241787 Tue, 07 Apr 2020 13:27:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241787 <![CDATA[Wybór dostawcy elementów do budowy systemu wentylacji laboratorium o wysokim stężeniu proszków i pyłów metali i niemetali będącego elementem instalacji pilotażowej]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów do budowy systemu wentylacji laboratorium o wysokim stężeniu proszków i pyłów metali i niemetali będącego elementem instalacji pilotażowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241464 Tue, 07 Apr 2020 13:26:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241464 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR MT/ZW/058/2020/1.1.1_POIR – dostawa rampy inwalidzkiej oraz wycieraczki przedniej szyby dla pojazdu tramwajowego]]> Zapytanie dotyczy dostawy rampy inwalidzkiej oraz wycieraczki przedniej szyby dla pojazdu tramwajowego dla projektu o tytule: „Bazowa konstrukcja tramwaju nowej generacji” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014-2020, Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, nr konkursu: 6/1.1.1/2017. Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie fabrycznie nowej rampy inwalidzkiej oraz wycieraczki przedniej szyby dla pojazdu tramwajowego. Przedmiot zamówienia musi zostać wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi w Opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca na etapie realizacji umowy zobowiązany jest uzgodnić szczegóły realizacji z Zamawiającym. W cenie zawarte są wszystkie koszty wykonania i transport do Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241788 Tue, 07 Apr 2020 13:26:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241788 <![CDATA[Zakup i dostarczenie ECU (Engine Control Unit) do sterowania silnikiem liniowym umożliwiające poprawną pracę dedykowanego oprogramowania Aquarius Engines Central Europe Sp.zo.o.]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie ECU (Engine Control Unit) do sterowania silnikiem liniowym umożliwiające poprawną pracę dedykowanego oprogramowania Aquarius Engines Central Europe Sp.z o. o. zgodnie z poniższymi parametrami: · platforma 112-pin · Microprocessor: Freescale MPC5554, 80 MHz · Pamięć: 2MB Flash, 64K RAM, + 32K Cache, 32K EEPROM · Pamięć kalibrowalna: 512K (256K x2) RAM · Napięcie operacyjne: 9–16 Vdc, 24 V (jump start), 4.5 V (crank) · Temperatura operacyjna: –40 to +105 °C · Wejścia: • VR i cyfrowe sensor pozycji silnika (wał I krzywka) • 33 analogowe • 4 tlenu • 3 prędkość (cyfrowe)) • 2 czujnik stuku • 1 wyłącznik bezpieczeństwa · wyjścia: • 8 wtryskiwacze (wysoka impedancja) • 8 cewka zapłonowa (5 V) • 1 Tachometr lub łącze • 14 Low Side Driver Outputs (sterowanie elekrtozaworem do masy) • 1 wyjście cyfrowe • 1 Wyjście sterownika głównego przekaźnika mocy • 2 H-Bridge wyjście mostek H · komunikacja: • 3 CAN 2.0B kanały • 1 RS-485 kanał · Dostępne w wersjach flash i z możliwością kalibracji · wymiary zewnętrzne ECU: 227x177x40mm Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia minimalnie 1 sztuki a maksymalnie 5sztuk. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241775 Tue, 07 Apr 2020 12:11:56 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241775 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 69/WSH/EFS_IK/2020 dot. zakupu, dostawy, montażu i testowego uruchomienia zestawu pomocy dydaktycznych w postaci wirtualnego systemu projekcji wizualnej przeznaczonej do aktywności ruchowo-edukacyjnych z pakietami aktywności rewalidacyjnych, stanowiących wyposażenie Laboratorium Pedagogicznego]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa do nowopowstającego Laboratorium zajęć warsztatowych na kierunku PEDAGOGIKA pomocy dydaktycznych 2. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia zostaną dostarczone fabrycznie nowe: Lp. Nazwa pomocy dydaktycznych 1. WIRTUALNY SYSTEM PROJEKCJI WIZUALNEJ przeznaczony do nauki realizacji zajęć wspierających rozwój psychofizyczny dziecka 2. PROGRAM AKTYWNOŚCI REHABILITACYJNO-TERAPEUTYCZNYCH przeznaczony do rozbudowy systemu jw. o możliwość nauki realizacji zajęć z dziećmi z dysfunkcjami 3. PROGRAM AKTYWNOŚCI STYMULUJĄCYCH ROZWÓJ FUNKCJI WYKONAWCZYCH przeznaczony do rozbudowy systemu jw. o możliwość nauki realizacji zajęć z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 3. Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony do siedziby Wyższej Szkoły Humanitas. 4. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241769 Tue, 07 Apr 2020 11:54:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241769 <![CDATA[ZAKUP URZĄDZEŃ, SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA WRAZ Z ICH INSTALACJĄ I WDROŻENIEM - JAKO WSPARCIA INFORMATYCZNYCH NARZĘDZI ZARZĄDZANIA WSPIA - W CELU DOSTOSOWANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W UCZELNI.]]> Przedmiotem zamówienia jest: 1) wyposażenie sal wykładowych na potrzeby e-wykładów w kamery, mikrofony, serwer z oprogramowaniem - licencja bezterminowa i urządzenia aktywne oraz wykonanie instalacji umożliwiającej nagrywanie obrazu i dźwięku; 2) wyposażenie sali wykładowej na potrzeby wykładów on-line w sprzęt projekcyjny i nagłośnieniowy; sprzęt do nagrywania, przechowywania, strumieniowania wraz z oprogramowaniem - licencję bezterminowa i jego instalacja. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241758 Tue, 07 Apr 2020 11:42:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241758 <![CDATA[11/Bioceltix/2020 dostawa odczynników laboratoryjnych i etykiet]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników laboratoryjnych i etykiet, których opis stanowi załącznik nr 1 do niniejszego postępowania. 2. Dostawa będzie zrealizowana na podstawie zamówienia złożonego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, tj. pocztą elektroniczną. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241764 Tue, 07 Apr 2020 11:23:20 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241764 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 10/2020/ZDZ/Katowice Wyposażenie pracowni mechanicznej Technikum Lotniczego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostarczenie urządzeń stanowiących wyposażenie pracowni mechanicznej Technikum Lotniczego Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach w ramach projektu „Więcej kompetencji zawodowych – więcej możliwości na rynku pracy”. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241760 Tue, 07 Apr 2020 11:07:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241760 <![CDATA[Dostawa wyposażenia kuchni w ramach realizowanego projektu "Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Sułkowice"]]> Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia kuchni w ramach realizowanego projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Sułkowice” Wykaz wyposażenia: 1. Obieraczka do ziemniaków wraz z separatorem - 1 szt; 2. Brytfanna do pieca konwekcyjnego - 1 szt; 3. Garnek - 3 szt; 4. Łopatka - 1 szt; 5. Rózga - 1 szt; 6. Nóż kuchenny - 3 szt; 7. Krajalnica - 1 szt; 8. Witryna chłodnicza - 1 szt; 9. Pojemnik gastronomiczny - 1 szt; 10. Mikser - 1 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241745 Tue, 07 Apr 2020 11:07:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241745 <![CDATA[Wyposażenie profesjonalnego studio nagrań do produkcji video wykładów]]> Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu zaprasza do złożenia oferty w zakresie „Wyposażenie profesjonalnego studio nagrań do produkcji video wykładów” w ramach projektu: „SMART EDUCATION - Kształcenie wyższe w dobie innowacji cyfrowych” (POWR.03.05.00-00-Z004/18) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z 22 sierpnia 2019 r, Podrozdziałem 6.5 Zamówienia udzielane w ramach projektów oraz ze wzorem umowy o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Kapsuła mikrofonowa: 1 sztuka 2. Moduł zasilający: 1 sztuka 3. Przewód XLR-XLR (5m): 1 sztuka 4. Karta pamięci SDXC M 64GB UHS-II: 6 sztuk https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241755 Tue, 07 Apr 2020 10:42:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1241755