Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Dostawy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Wed, 26 Jun 2019 03:53:20 +0200 <![CDATA[Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa houseboatu w ramach projektu pn. „W krainie ślimaka – utworzenie i wdrożenie sieciowego, regionalnego produktu turystycznego”, Program Operacyjny Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP.]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i dostawa houseboatu w ramach projektu pn. „W krainie ślimaka – utworzenie i wdrożenie sieciowego, regionalnego produktu turystycznego”, Program Operacyjny Polska Wschodnia, Oś priorytetowa 1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, 1.3. Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, 1.3.2 Tworzenie sieciowych produktów przez MŚP. 2. Przedmiot zamówienia obejmuje zatem realizację następujących zadań, tj.: 1) opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na podstawie przedstawionego w niniejszym zapytaniu w załączniku nr 1 dokumentacji koncepcyjnej. Dokumentacja projektowa powinna składać się z następujących opracowań, tj.: a) projekt budowlany, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, c) kosztorys, Opracowana dokumentacja powinna uwzględniać wszystkie uwarunkowania formalno-prawne wymagane dla niniejszego przedsięwzięcia; 2) wykonanie, dostawę, montaż i wodowanie przedmiotu zamówienia w tym: wykonanie i montaż pontonu betonowego, wykonanie i montaż konstrukcji oraz wyposażenie houseboata. Informacje dotyczące opisu przedmiotu zamówienia w niniejszym zakresie przedstawia dokumentacja koncepcyjna przedstawiona w załączniku nr 1 do zapytania. 3. W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odwołuje się do określonego wyrobu, źródła, znaków towarowych, patentów lub specyficznego pochodzenia zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania rozwiązań równoważnych, wg. wytycznych przedstawionych w ww. załączniku nr 1 do zapytania. Zamawiający wyjaśnia tym samym, że wskazane w opisie przedmiotu zamówienia wymagania techniczno-funkcjonalne stanowią minimalne wymagania, którym odpowiadać powinny rozwiązania równoważne. Informacje nt. zastosowanych rozwiązań równoważnych wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w złożonej ofercie (uwaga: informacje nt. rozwiązań równoważnych wykonawca przedkłada za pośrednictwem dokumentów sporządzonych wg. własnych założeń i przyjętej prze siebie formie). Obowiązek wykazania, że zaoferowane rozwiązania równoważne odpowiadają wymaganiom zamawiającego, spoczywa po stronie wykonawcy. 4. Wykonawca dla prawidłowego oraz terminowego wykonania przedmiotowego zamówienia powinien zapewnić doświadczone i wykwalifikowane osoby zdolne do prowadzenia wszelkich powierzonych zadań, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz z postanowieniami stosownych decyzji podejmowanych przez zamawiającego oraz podmioty/ instytucje zewnętrzne. 5. Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu realizacji zamówienia do opracowania dokumentacji powykonawczej. ZAMAWIAJĄCY - CZŁONEK KONSORCJUM REALIZUJĄCY PROJEKT PPHU „GRUPA” Marcin Trudnowski ul. 12 lutego 8a, 82-300 Elbląg Osoba wyznaczona do kontaktów z zamawiającym: p. Marcin Trudnowski, tel./ fax (48) 55 64 333 44, e-mail: biuro@grupawodna.pl https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192331 Tue, 25 Jun 2019 22:27:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192331 <![CDATA[Dostawa trenażerów, fantomów i modeli anatomicznych do Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa dla Wieloprofilowego Centrum Symulacji Medycznej na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Zamawiającego fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych według poniższego spisu: 1) Trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych dorosły – 2 sztuki 2) Trenażer - nauka zabezpieczania dróg oddechowych dziecko – 2 sztuki 3) Trenażer – nauka zabezpieczania dróg oddechowych niemowlę – 2 sztuki 4) Trenażer - dostępy donaczyniowe obwodowe - 2 sztuki 5) Trenażer - dostępy doszpikowe – 2 sztuki 6) Trenażer - iniekcje domięśniowe - 2 sztuki 7) Trenażer – iniekcje podskórne - 1 sztuka 8) Trenażer – iniekcje śródskórne - 1 sztuka 9) Trenażer - cewnikowanie pęcherza moczowego mężczyźni - 2 sztuki 10) Trenażer - cewnikowanie pęcherza moczowego kobiety - 2 sztuki 11) Trenażer - badania per rectum – 3 sztuki 12) Trenażer - badanie gruczołu piersiowego kobiet - 4 sztuki 13) Trenażer – dostępy centralne – 1 sztuka 14) Trenażer – dostępy centralne – 1 sztuka 15) Trenażer – punkcja lędźwiowa – 2sztuki 16) Trenażer - badanie ucha - 2 sztuki 17) Trenażer - badanie oka - 2sztuki 18) Trenażer – konikotomia – 2 sztuki 19) Trenażer - badanie ginekologiczne – 4 sztuki 20) Model do wykonywania zabiegów dorektalnych - 2 sztuki 21) Model do zakładania zgłębnika u dorosłego – 1 sztuka 22) Model do zakładania zgłębnika u dziecka - 1 sztuka 23) Zestaw pozoracji wad wrodzonych niemowlaka – 2 sztuki 24) Trenażery do wykonywania drenażu jamy klatki piersiowej - 2 sztuki 25) Zestaw do nauki opatrywania ran – 3 sztuki 26) Zestaw do nauki opatrywania ran – 2 sztuki https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192134 Tue, 25 Jun 2019 22:26:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192134 <![CDATA[Budowa instalacji OZE na potrzeby obiektu hotelowo-gastronomicznego Folwark Żuławski firmy Przemysław Pastewski, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.04.00.00 Efektywność energetyczna, RPWM.04.01.00 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.]]> Przedmiotem zamówienia jest budowa instalacji OZE na potrzeby obiektu hotelowo-gastronomicznego Folwark Żuławski firmy Przemysław Pastewski, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, RPWM.04.00.00 Efektywność energetyczna, RPWM.04.01.00 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192326 Tue, 25 Jun 2019 21:46:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192326 <![CDATA[Wyłonienie dostawcy sprzętu obliczeniowego]]> Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostarczenie 4 sztuk jednostek obliczeniowych o minimalnych parametrach przedstawionych w przedmiocie zamówienia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20204 Tue, 25 Jun 2019 21:42:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20204 <![CDATA[„zakup materiałów”]]> Przedmiotem zamówienia obejmuje zakup materiałów w postaci kształtowników, śrub, profili, prętów, ceowników, blachy, profili, rolek z łożyskami, listew, kół zębatych, śrub, nakrętek, pierścieni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 1 do zapytania ofertowego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20208 Tue, 25 Jun 2019 21:09:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20208 <![CDATA[„Zakup samochodu osobowego dla firmy Agrotechnology Piotr Mazur w ramach projektu: System inteligentnego, nisko inwazyjnego, automatycznego pobierania prób glebowych do celów doradztwa nawozowego z wykorzystaniem ścieżek technologicznych „TRUESOIL OnTheGo” finansowanego z: Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałanie 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach usługowych – pomoc zwrotna”.]]> „Zakup samochodu osobowego dla firmy Agrotechnology Piotr Mazur w ramach projektu: System inteligentnego, nisko inwazyjnego, automatycznego pobierania prób glebowych do celów doradztwa nawozowego z wykorzystaniem ścieżek technologicznych „TRUESOIL OnTheGo” finansowanego z: Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałanie 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach usługowych – pomoc zwrotna”. Samochód terenowy 4x4 typu pick-up https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19692 Tue, 25 Jun 2019 20:32:22 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19692 <![CDATA[„Zakup oprogramowania sterującego próbnikiem glebowym dla firmy Agrotechnology Piotr Mazur w ramach projektu: System inteligentnego, nisko inwazyjnego, automatycznego pobierania prób glebowych do celów doradztwa nawozowego z wykorzystaniem ścieżek technologicznych „TRUESOIL OnTheGo” finansowanego z: Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałanie 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach usługowych – pomoc zwrotna”.]]> Zamówienie oprogramowania sterującego próbnikiem glebowym do liniowego pobierania prób glebowych w ramach projektu: System inteligentnego, nisko inwazyjnego, automatycznego pobierania prób glebowych do celów doradztwa nawozowego z wykorzystaniem ścieżek technologicznych „TRUESOIL OnTheGo” finansowanego z: Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałanie 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach usługowych – pomoc zwrotna” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20162 Tue, 25 Jun 2019 20:31:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20162 <![CDATA[„Zakup próbnika glebowego dla firmy Agrotechnology Piotr Mazur w ramach projektu: System inteligentnego, nisko inwazyjnego, automatycznego pobierania prób glebowych do celów doradztwa nawozowego z wykorzystaniem ścieżek technologicznych „TRUESOIL OnTheGo” finansowanego z: Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałanie 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach usługowych – pomoc zwrotna”.]]> Zamówienie próbnik glebowego do liniowego pobierania prób glebowych w ramach projektu: System inteligentnego, nisko inwazyjnego, automatycznego pobierania prób glebowych do celów doradztwa nawozowego z wykorzystaniem ścieżek technologicznych „TRUESOIL OnTheGo” finansowanego z: Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, działanie 1.6 Wspieranie tworzenia i rozszerzania zaawansowanych zdolności w zakresie rozwoju produktów i usług, Poddziałanie 1.6.2. Dotacje dla innowacyjnych MŚP, Rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach usługowych – pomoc zwrotna” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19980 Tue, 25 Jun 2019 20:29:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19980 <![CDATA[ZO 201909: System radiowizjografii cyfrowej]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego urządzenia: System radiowizjografii cyfrowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1150411 Tue, 25 Jun 2019 20:12:44 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1150411 <![CDATA[Dostawa, montaż i uruchomienie numerycznych urządzeń do wycinania – wycinarki tlenowej i wycinarki plazmowej.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa montaż i uruchomienie numerycznych urządzeń do wycinania – wycinarki tlenowej i wycinarki plazmowej do zakładu w miejscowości: Żłobnica ul. Milenijna, gmina Kleszczów, woj. łódzkie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192313 Tue, 25 Jun 2019 19:06:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192313 <![CDATA[Zakup odczynników biologicznych i materiałów laboratoryjnych 25 06 2019 G]]> Odczynniki biologiczne i materiały laboratoryjne. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192309 Tue, 25 Jun 2019 17:48:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192309 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2019 na dostawę i montaż tunelu foliowego]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż całorocznego tunelu foliowego o powierzchni 400m2 na potrzeby projektu pn:. „ZAZ Balcerów”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Włączenie społeczne” Działanie IX.1 „Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192305 Tue, 25 Jun 2019 17:10:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192305 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 25/WCH/POIR/1.1.1/2019 z dnia 25.06.2019r. na dostawę elementów złącznych]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów złącznych zgodnie szczegółowym opisem zawartym w rubryce: "Przedmiot zamówienia" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192076 Tue, 25 Jun 2019 16:44:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192076 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na dostawę na dostawę podzespołów do budowy prototypu nowoczesnego systemu symulacji strzeleckiej]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa podzespołów do budowy prototypu nowoczesnego systemu symulacji strzeleckiej na potrzeby projektu realizowanego przez Milisystem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie prowadzenia pra B + R przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192296 Tue, 25 Jun 2019 16:41:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192296 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 24/WCH/POIR/1.1.1/2019 z dnia 25.06.2019r. na dostawę dostawa płyt OSB/3 w ilości 29,5 m3]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa płyt OSB/3 w ilości 29,5 m3. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191950 Tue, 25 Jun 2019 16:37:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191950 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 23/WCH/POIR/1.1.1/2019 z dnia 25.06.2019r. na dostawę drewna konstrukcyjnego litego w łącznej ilości 82,79 m3.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa drewna konstrukcyjnego litego w łącznej ilości 82,79 m3, zgodnie z OPISEM PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191836 Tue, 25 Jun 2019 16:26:29 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191836 <![CDATA[Zakup odczynników biologicznych 25 06 2019 F]]> Odczynniki biologiczne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192294 Tue, 25 Jun 2019 16:15:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192294 <![CDATA[Dostawa różnych urządzeń i produktów medycznych do apteki szpitalnej na potrzeby realizacji projektu pn. „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologiczym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z o.o.” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego]]> Dostawa różnych urządzeń i produktów medycznych do apteki szpitalnej na potrzeby realizacji projektu pn. „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologiczym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z o.o.” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192292 Tue, 25 Jun 2019 16:07:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192292 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 2/2019 - centrum obróbcze]]> Inwestycja w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne - centrum obróbcze (1 szt.) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20199 Tue, 25 Jun 2019 16:00:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20199 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2019 - piła panelowa]]> Inwestycja w środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: piła panelowa (1 szt.) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20196 Tue, 25 Jun 2019 15:58:31 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/20196 <![CDATA[Dostawa i montaż urządzenia medycznego (komory laminarnej – 1 szt.) do apteki szpitalnej na potrzeby realizacji projektu pn. „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologiczym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z o.o.” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego]]> Dostawa i montaż urządzenia medycznego (komory laminarnej – 1 szt.) do apteki szpitalnej na potrzeby realizacji projektu pn. „Utworzenie Centrum Opieki Geriatrycznej w Pomorskim Centrum Reumatologiczym im. dr Jadwigi Titz – Kosko w Sopocie Spółka z o.o.” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192287 Tue, 25 Jun 2019 15:52:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192287 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ SPRZĘTU, SZKŁA, ODCZYNNIKÓW, MATERIAŁÓW I SUROWCÓW DO BADAŃ [5 CZĘŚCI] OZNACZENIE SPRAWY 1/REG/2019/121]]> 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa sprzętu, szkła, odczynników, materiałów i surowców do badań [5 osobnych części] w następującym zakresie: 1.1. Części pierwsza – sprzęt; 1.2. Część druga – szkło; 1.3. Część trzecia – odczynniki; 1.4. Część czwarta – materiały; 1.5. Część piąta – surowce do badań; o szczegółowej specyfikacji zawartej w pliku o nazwie „Szczegółowa specyfikacja przedmiotu zamówienia_załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego” stanowiącej załącznik nr 4 do Zapytania, który to stanowi integralną część Zapytania i został wydzielony jedynie z uwagi na objętość i ze względów technicznych. Potencjalny oferent przed złożeniem oferty zobligowany jest do dokładnego zapoznania się z załącznikiem nr 4. Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_1_2019_121 ostateczne.pdf" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192253 Tue, 25 Jun 2019 15:05:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192253 <![CDATA[Zapytanie ofertowe w zakresie wyłonienia dostawcy specjalistycznego oprogramowania niezbędnego do prowadzenia Centrum Operacyjno – Pomocowego oraz opasek dla 180 podopiecznych]]> Przedmiotem zamówienia jest wybór dostawcy specjalistycznego oprogramowania wraz z opaskami dla 180 osób w celu realizacji usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia na terenie Bytomia w woj. śląskim. Usługi realizowane będą poprzez utworzenie Centrum Operacyjno - Pomocowego wspartego nowoczesną platformą opieki TeleMED24 w ramach realizacji projektu „Poprawa dostępności usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia”, który jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014 – 2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192143 Tue, 25 Jun 2019 15:05:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192143 <![CDATA[TZ.2720.327.2019 Dostawa odczynnikówna potrzeby realizacji projektu: „Zielona technologia produkcji kwasu bursztynowego z surowców odnawialnych i odpadowych”, GreenAmber]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników na potrzeby PORT Sp. z o. o. służących do celów prac badawczych w ramach realizacji projektu: „Zielona technologia produkcji kwasu bursztynowego z surowców odnawialnych i odpadowych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, umowa o dofinansowanie nr: POIR.04.01.04-00-0012/17-00 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192260 Tue, 25 Jun 2019 15:04:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192260 <![CDATA[Zakup panelu medycznego z doprowadzonymi wybranymi mediami]]> Dostarczenie panelu medycznego z doprowadzonymi wybranymi mediami (ewentualnie kolumna IT lub most IT) https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192252 Tue, 25 Jun 2019 14:45:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192252 <![CDATA[Pakiety sterowania do maszyny pięcio-osiowej ze zsynchronizowanymi czterema osiami - 2 komplety.]]> Pakiety sterowania do maszyny pięcio-osiowej ze zsynchronizowanymi czterema osiami - 2 komplety. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19470 Tue, 25 Jun 2019 14:40:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/19470 <![CDATA[Dostawa i montaż szafy sterowniczej dla separatora SET oraz jego uruchomienie wg wymagań okreslonych w formularzu ofertowym..]]> Zakup objęty niniejszym zapytaniem ofertowym ("Zapytanie Ofertowe") jest dedykowany na potrzeby Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" Prace B+R związane z opracowaniem i wytworzeniem zestawu prototypowych urządzeń technologicznych w konkursie 1/4.1.4/2017 realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pt.: „Opracowanie i budowa zestawu prototypowych urządzeń technologicznych do budowy innowacyjnego układu technologicznego do uszlachetniania kruszyw mineralnych wraz z przeprowadzeniem ich testów w warunkach zbliżonych do rzeczywistych”. Hydro-Tech-Sort Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zaprasza do złożenia oferty na " Dostawa i montaż szafy sterowniczej dla separatora SET oraz jego uruchomienie wg wymagań określonych w formularzu ofertowym " . Koszt ten stanowi koszt kwalifikowany zakupu /wykonania usługi dla elementów/ komponentów służących do budowy zestawu prototypowych urządzeń technologicznych do uszlachetniania kruszyw mineralnych w ramach kategorii kosztowej Pozostałe koszty bezpośrednie (Op). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191989 Tue, 25 Jun 2019 14:37:45 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1191989 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup obciążenia elektronicznego DC w ramach projektu pn. „Utworzenie centrum badawczo - rozwojowego nowych technologii w transporcie elektrycznym”]]> Zamówienie dotyczy projektu nr POIR.02.01.00-0007/15-03 pn. „Utworzenie centrum badawczo - rozwojowego nowych technologii w transporcie elektrycznym” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192216 Tue, 25 Jun 2019 14:33:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192216 <![CDATA[Zamówienie nr 22/2019]]> Celem zamówienia 22/2019 jest zakup aluminiowej stolarki zewnętrznej z dostawą https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192244 Tue, 25 Jun 2019 14:31:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192244 <![CDATA[TZ.2720.362.2019 Dostawa odczynników na potrzeby realizacji projektu: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy do przesiewowej analizy związków terapeutycznych typu degron”.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników na potrzeby realizacji projektu: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej platformy do przesiewowej analizy związków terapeutycznych typu degron”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Działania 4.1 „Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne”, umowa o dofinansowanie nr:POIR.04.01.04-00-0116/16-00 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisujący potrzeby Zamawiającego określa Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, zawierający również specyfikację parametrów technicznych i funkcjonalnych wymaganych i ocenianych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192241 Tue, 25 Jun 2019 14:29:30 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192241 <![CDATA[4/1/2019 Modernizacja oświetlenia hali produkcyjnej]]> Modernizacja oświetlenia hali produkcyjnej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192198 Tue, 25 Jun 2019 13:54:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192198 <![CDATA[Wykonanie tablicy informacyjnej w ramach promocji projektu pn. Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Pierzchnicy]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jednostronnej tablicy informacyjnej o wymiarach minimalnych 80 cm x 120 cm (tak aby zamieszczone napisy były czytelne) wraz z konstrukcją oraz słupkami mocującymi przeznaczonymi do umieszczenia w gruncie, zgodnie z poniższą specyfikacją: Na jednostronnej tablicy informacyjnej należy umieścić następujące informacje: a) Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Pierzchnicy b) Cel projektu: Poprawa czystości powietrza w Gminie Pierzchnica poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy w Pierzchnicy c) Beneficjent: Gmina Pierzchnica d) Zestaw logo – znaki FE i UE oraz herb województwa świętokrzyskiego e) Adres portalu www.mapadotacji.gov.pl. 2. Tablica informacyjna powinna spełniać niżej wymienione parametry techniczne: a) Wymiary tablicy: min. 80 cm x 120 cm. b) Tablica wykonana na blasze stalowej ocynkowanej. c) Napisy wykonane czytelnie i trwale, odporne na działanie warunków atmosferycznych. d) Tablica w kolorze białym. e) Rama wzmacniająca tablicę z kształtownika stalowego. f) Mocowanie tablicy do gruntu na stalowych stelażach (2 słupki z rur stalowych ocynkowanych min. Ø 50 mm, jako podbudowa słupowa pod tablicę przykręcana za pomocą uchwytów śrubowych ocynkowanych (góra i dół tablicy) do ramy z tablicą. g) Tablica mocowana na wysokości min. 2,20 m, mierząc od powierzchni gruntu do dolnej krawędzi tablicy oraz wkopane i zabetonowane na głębokości min. 80 cm. Tablica informacyjna musi zostać wykonana zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji dostępnym pod adresem internetowym: http://www.2014-2020.rpo-swietokrzyskie.pl/realizuje-projekt/poznaj-zasady-promowania-projektu Wykonawca przedłoży projekt tablicy informacyjnej do akceptacji. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192228 Tue, 25 Jun 2019 13:53:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192228 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2019 Z DNIA 25.06.2019 r.]]> Przedmiotem zamówienia jest: zakup 32 sztuk tabletów według specyfikacji zawartej w zapytaniu ofertowym. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192230 Tue, 25 Jun 2019 13:48:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192230 <![CDATA[Zapytanie ofertowe Nr 46/ORC/POIR.01.01.01-00- 0512.16/2019 z dnia 25.06.2019 r. na dostawę termopar w ilości 40 wraz z osprzętem tj. osłonami termometrycznymi w ilości 56 szt. oraz króćcami przesuwnymi w ilości 60 szt. stanowiących elementy do budowy i zainstalowania w prototypach mikrosiłowni ORC o mocach do 10 kWel. i do 30 kWel.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa termopar w ilości 40 wraz z osprzętem tj. osłonami termometrycznymi w ilości 56 szt. oraz króćcami przesuwnymi w ilości 60 szt. stanowiących elementy do budowy i zainstalowania w prototypach mikrosiłowni ORC o mocach do 10 kWel. i do 30 kW el., zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 4 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192202 Tue, 25 Jun 2019 13:42:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192202 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 10/GTB/2019 z dnia 25 czerwca 2019 r. na druk katalogów reklamowych]]> Przedmiotem zamówienia jest wydruk i dostarczenie katalogów reklamowych w związku z realizacją projektu pn.” Promocja na rynkach międzynarodowych nowego produktu: lampa robocza LED uniwersalnego zastosowania oraz promocja polskiej marki produktowej WESEM jako solidnego dostawcy zaawansowanych produktów oświetleniowych". https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192223 Tue, 25 Jun 2019 13:32:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192223 <![CDATA[Zakup kolb do hodowli komórkowych - zapytanie ofertowe 190625_02]]> Kolby Erlenmeyera – 200 sztuk Objętości nominalne: 125 mL, Kolby Erlenmeyera – 150 sztuk Objętości nominalne: 250 mL, Kolby Erlenmeyera – 75 sztuk Objętości nominalne: 500 mL, Kolby Erlenmeyera - 50 sztuk Objętości nominalne: 1 L, Kolby Erlenmeyera – 50 sztuk Objętości nominalne: 2 L, Kolby T75 – 200 sztuk Powierzchnia hodowli 75 cm2 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192214 Tue, 25 Jun 2019 13:25:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1192214