Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Dostawy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Fri, 21 Sep 2018 00:12:01 +0200 <![CDATA[Zakup wraz z dostawą i montażem windy dla osób niepełnosprawnych]]> Oferta dotyczy sprzedaży wraz z dostawą i montażem windy zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych przy Domu Dziennej Pomocy przy ul. Szulca 1 w Bydgoszczy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1132629 Thu, 20 Sep 2018 22:45:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1132629 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr ZEST3/PR3/RPO/18]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomocy dydaktycznych oraz realizacja usługi polegającej na opracowaniu szczegółowego planu projektu wsparcia szkół podstawowych w zakresie naucz. matematyki i nauczania podstaw programowania, wraz ze szkoleniami, niezbędnych do realizacji projektu „Szkolimy Uczniów Przedsiębiorczych Empatycznych Rozsądnych. Gdańskie Szkoły Podstawowe”. Zapytanie ZEST3/PR3/RPO/18 zostało podzielone na 4 zadania. Realizacja usługi będzie współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020, Osi Priorytetowej III. Edukacja, Działania 3.2. Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej. Kategoria ogłoszenia https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138513 Thu, 20 Sep 2018 22:17:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138513 <![CDATA[Zapytanie ofertowe na dostawę stanowiska spawalniczego z robotem i obrotnicą do rur oraz z zabezpieczeniem przestrzeni roboczej]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa stanowiska spawalniczego z robotem i obrotnicą do rur oraz z zabezpieczeniem przestrzeni roboczej. W zakres dostawy należy uwzględnić: robot spawalniczy z kontrolerem, ręczny programator dedykowany do spawania , źródło spawalnicze z podajnikiem drutu, pozycjoner jednoosiowy, konfigurację pozycjonera z robotem, zabezpieczenie robota przed kolizją z personelem. Dostawa musi uwzględniać montaż i zaprogramowanie procesu spawania elementów spawanych na robocie. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138499 Thu, 20 Sep 2018 21:39:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138499 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr GTP/03/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych pomocy dydaktycznych , w ramach realizacji projektu "Edukacja przedszkolna bez barier w gminie Tuchomie”, nr: RPPM.03.01.00-22-0051/16” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 3 „Edukacja” Działania 3.1 „Edukacja przedszkolna„ Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138494 Thu, 20 Sep 2018 20:42:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138494 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/2018 na dostawę i montaż wyposażenia dla Niepublicznego Przedszkola „Nibylandia” w Nowej Soli]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia do Niepublicznego Przedszkola „Nibylandia” w Nowej Soli, w tym mebli przedszkolnych, wyposażenie kuchenne, zabawki, pomoce dydaktyczne, wyroby sanitarne, sprzęt multimedialny, sprzęt IT, instrumenty, sprzęt kontroli dostępu, zgodnie z zestawieniami zawartymi poniżej, w ramach realizacji projektu pt. „Przedszkole "Nibylandia" drogą do sukcesu”, – RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej. Przedmiot zamówienia obejmuje również dostawę przedmiotu zamówienia dla nowego oddziału przedszkolnego oraz montaż elementów wchodzących w skład zestawów meblowych w budynku Niepublicznego Przedszkola „Nibylandia” w Nowej Soli przy alei Wolności 8. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9441 Thu, 20 Sep 2018 20:37:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9441 <![CDATA[Dostawa znormalizowanych elementów składowych obwodów elektrycznych]]> Zamówienie na znormalizowane elementy składowe obwodów elektrycznych służące do wykonania połączeń pozwalających na przekazywanie informacji oraz dostarczenie energii elektrycznej do podzespołów robota według wcześniej wykonanego projektu zrealizowanego w ramach prowadzenia prac badawczych i rozwojowych w projekcie. Zamówienie obejmuje typowe znormalizowane elementy mające zastosowanie przy badaniach związanych z uruchomieniem i testami współpracy płytek PCB. a) Zamówienie ma charakter jednorazowy. b) Zamawiający zamierza nabyć wszystkie ilości wskazane w opisie. c) Zamawiający dopuszcza płatności po dostawie częściowej. d) Zamawiający oczekuje minimalnie 14 dniowego terminu płatności. UWAGA!: 1) Poniżej wymieniony Opis Przedmiotu Zamówienia jest jednoznaczny i uwzględnia wszystkie wymagania Zamawiającego. 2) Jeżeli w jakimkolwiek miejscu przedmiotowy Opis Przedmiotu Zamówienia odnosi się do konkretnego symbolu, wyrobu, znaku towarowego, specyficznego pochodzenia lub nazwy producenta to wynika to tylko i wyłącznie z jego parametrów technicznych/użytkowych, które bezpośrednio wynikają z projektu do jakiego te elementy mają być zastosowane i jest to uzasadnione przedmiotem zamówienia, co oznacza ni mniej ni więcej, że elementy o innych parametrach elektronicznych, technicznych lub użytkowych nie pozwolą na uzyskanie pełnej funkcjonalności stanowiska badawczego lub modelu laboratoryjnego do którego zamawiane elementy są przeznaczone, a model, urządzenie lub prototyp zbudowany bazie niewłaściwych elementów może nie działać poprawnie. 3) Ilekroć w wymienionym Opisie Przedmiotu Zamówienia pojawiają się nazwy, symbole lub inne oznaczenia, które mogą być skojarzone z konkretnym producentem tylekroć dopuszcza się zaoferowanie rozwiązania równoważnego, o takich samych i tożsamych funkcjonalnie i technicznie parametrach elektronicznych, technicznych i użytkowych (na przykład ten sam typ obudowy, te same napięcia zasilające i prądy, te same temperatury pracy, te same moce oraz te same inne parametry bezpośrednio wpływające na prawidłowe działanie danego podzespołu lub elementu elektronicznego w układzie docelowym). 4) W przypadku kiedy w Opisie Przedmiotu Zamówienia podany został symbol elementu lub podzespołu elektronicznego dokładnie charakteryzujący jego parametry techniczne (np: prąd, napięcie, temperatura pracy, typ obudowy, itp.) i symbol ten może być jednoznacznie przypisany do karty katalogowej podzespołu elektronicznego produkowanego przez jednego lub przez większą liczbę producentów (dostępnych do sprawdzenia np: na niezależnej stronie i bazie danych elementów elektronicznych www.alldatasheet.com) to taki zabieg ma na celu tylko i wyłącznie przedstawienie w formie skrótowej wszystkich parametrów technicznych elementu, bez rozpisywania tych parametrów linijka po linijce i wynika z ograniczonego liczbą do 4000 znaków pola Opis Przedmiotu Zamówienia/Przedmiot Zamówienia. Innymi słowy inne przedstawienie listy podzespołów elektronicznych niezbędnych do zakupu spowodowałoby brak możliwości wysłania niniejszego ogłoszenia ze względu na przekroczoną liczbę znaków. Dlatego w Opisie Przedmiotu Zamówienia mogą pojawić się symbole podzespołów elektronicznych zamiast szczegółowego ich opisu. Szczegółowy opis wynika z jednoznacznego przyporządkowania kart katalogowych podzespołów do symboli elementów elektronicznych a sprawdzenia można dokonać np: na wymienionej niezależnej stronie zawierającej karty katalogowe podzespołów elektronicznych www.alldatasheet.com. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138302 Thu, 20 Sep 2018 20:22:59 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138302 <![CDATA[zakup pomocy dydaktycznych dla nowoutworzonego przedszkola w ramach realizowanego projektu pt. „Wesołe przedszkolaki” w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup pomocy dydaktycznych dla nowoutworzonego przedszkola w ramach realizowanego projektu pt. „Wesołe przedszkolaki” w ramach Osi Priorytetowej IX, Działania 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Warunkiem zrealizowania zamówienia jest dostarczenie i rozładunek przedmiotu zamówienia oraz montaż asortymentu wymagającego montażu na koszt Wykonawcy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 6 do zaproszenia oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do zaproszenia. Cechy techniczne i jakościowe przedmiotu zamówienia winny odpowiadać Polskim Normom przenoszącym europejskie normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wykonawca wykona samodzielnie rzeczywiste pomiary niezbędne do realizacji zadania. Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 39162100-6 Pomoce dydaktyczne Określając przedmiot zamówienia poprzez wskazanie nazw handlowych, dopuszczamy jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Parametry wskazanego przez nas standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. W przypadku użycia w zapytaniu ofertowym lub załącznikach odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dalej „SOPZ” powinien założyć, że każdemu odniesieniu o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy użytemu w SOPZ towarzyszy wyraz „lub równoważne". W przypadku, gdy w zapytaniu ofertowym lub załącznikach zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w SOPZ. Wykonawca, który zastosuje urządzenia lub materiały równoważne będzie obowiązany wykazać w trakcie realizacji zamówienia, że zastosowane przez niego urządzenia i materiały spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Użycie w zapytaniu ofertowym lub załącznikach oznakowania w rozumieniu art. 2 pkt 16 ustawy oznacza, że zamawiający akceptuje także wszystkie inne oznakowania potwierdzające, że dane dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania. W przypadku, gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonego przez zamawiającego oznakowania lub oznakowania potwierdzającego, że dane dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania, zamawiający w terminie przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonego oznakowania lub określone wymagania wskazane przez zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138488 Thu, 20 Sep 2018 19:50:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138488 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 4/WSB/Z055/2018]]> Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą przy ul. Młodzieżowej 31a, 87-100 Toruń w związku z realizacją projektu pt. „ZINTEGROWANI - kompleksowy program rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu” zaprasza do złożenia oferty na dostawę drukarek 3D i materiałów eksploatacyjnych do drukarek 3D oraz ploterów frezujących i materiałów eksploatacyjnych do ploterów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138486 Thu, 20 Sep 2018 19:46:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138486 <![CDATA[Wykonanie komponentów wraz z oprzyrządowaniem do weryfikacji geometrii katalizatora DOC-SCRoF]]> W związku z realizacją przez KATCON POLSKA Sp. z o.o. projektu pn. „Opracowanie układów mieszania i konwersji roztworu wodnego mocznika w systemach SCR w celu uruchomienia produkcji układu wylotowego dla silników o zapłonie samoczynnym, spełniającego normy emisji Euro 7” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zapraszam do składania ofert na „Wykonanie komponentów wraz z oprzyrządowaniem do weryfikacji geometrii katalizatora DOC-SCRoF”. Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum naukowego, gdzie Beneficjentem – Liderem konsorcjum jest KATCON POLSKA Sp. z o.o., a Konsorcjantem jest Politechnika Warszawska. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138483 Thu, 20 Sep 2018 19:42:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138483 <![CDATA[dostawa pomp ssąco – tłoczących - 2 szt]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa pomp ssąco – tłoczących - 2 szt na potrzeby realizacji projektu w ramach Działania 4.1.2 Regionalne Agendy Naukowo - Badawcze Badania naukowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwo będące członkiem konsorcjum naukowo - przemysłowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138484 Thu, 20 Sep 2018 19:41:26 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138484 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 28/2018/OLSZ na dostawę/sprzedaż materiałów gospodarczych i środków czystości]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa/ sprzedaż dla Centrum Medycyny Profilaktycznej Sp. z o.o. w obiekcie przy ul. Olszańskiej 5 w Krakowie materiałów gospodarczych i środków czystości przeznaczonych do realizacji projektu pod tytułem „Dzienny Dom Opieki Medycznej w CMP Sp. z o.o.” 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załączniki Nr 1 do Zapytania ofertowego. 3. Kod i nazwa według Wspólnego Słownika Zamówień CPV: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138482 Thu, 20 Sep 2018 19:40:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138482 <![CDATA[dostawa drobnego sprzętu]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa drobnego sprzętu na potrzeby realizacji projektu w ramach Działania 4.1.2 Regionalne Agendy Naukowo - Badawcze Badania naukowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwo będące członkiem konsorcjum naukowo - przemysłowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138481 Thu, 20 Sep 2018 19:36:02 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138481 <![CDATA[dostawa zbiorników dwupłaszczowych mobilnych na przyczepie 2 szt. do przechowywania i przewozu cieczy dielektrycznych ( biodegradowalnych )]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa zbiorników dwupłaszczowych mobilnych na przyczepie 2 szt. do przechowywania i przewozu cieczy dielektrycznych ( biodegradowalnych ) na potrzeby realizacji projektu w ramach Działania 4.1.2 Regionalne Agendy Naukowo - Badawcze Badania naukowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwo będące członkiem konsorcjum naukowo - przemysłowego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138480 Thu, 20 Sep 2018 19:29:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138480 <![CDATA[Zapytanie ofertowe - formatki aluminiowe]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa formatek aluminiowych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138477 Thu, 20 Sep 2018 19:21:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138477 <![CDATA[Dostawa rur - Zapytanie ofertowe nr 17/UE/2017/1.1.1]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa rur wymaganych do budowy linii pilotażowej do wytwarzania włóknin w technologii igłowania wodnego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138463 Thu, 20 Sep 2018 19:16:14 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138463 <![CDATA[Narzędzia do budowy prototypów]]> W związku z realizacją przez KATCON POLSKA Sp. z o.o. projektu pn. „Opracowanie układów mieszania i konwersji roztworu wodnego mocznika w systemach SCR w celu uruchomienia produkcji układu wylotowego dla silników o zapłonie samoczynnym, spełniającego normy emisji Euro 7” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 4.1.4 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, zapraszam do składania ofert na „Narzędzia do budowy prototypów”. Projekt realizowany jest w ramach konsorcjum naukowego, gdzie Beneficjentem – Liderem konsorcjum jest KATCON POLSKA Sp. z o.o., a Konsorcjantem jest Politechnika Warszawska. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138476 Thu, 20 Sep 2018 19:07:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138476 <![CDATA[ZO004-2018-1.1.1_POIR - Zapytanie ofertowe w ramach wyboru dostawcy samolotu (1 sztuka)]]> Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawcy samolotu (1 sztuka), w ramach projektu pt.: „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności” (nr projektu: POIR.01.01.01-00-1071/17). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138474 Thu, 20 Sep 2018 18:51:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138474 <![CDATA[Środki trwałe, które zostaną skonfigurowane w jeden kompletny ciąg technologiczny służący do wyprodukowania lodów]]> Zgodnie z treścią zapytania ofertowego stanowiącego załącznik do niniejszej publikacji: III.1) Skrócony opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje swoim zakresem dostawę, montaż, konfigurację i uruchomienie środków trwałych składających się na jeden kompletny ciąg technologiczny służący do wyprodukowania lodów. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138470 Thu, 20 Sep 2018 18:49:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138470 <![CDATA[Zakup i sukcesywna dostawa akcesoriów laboratoryjnych, materiałów i odczynników chemicznych, AD/04/06/2018]]> Zakup i sukcesywna dostawa akcesoriów laboratoryjnych, materiałów i odczynników chemicznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138469 Thu, 20 Sep 2018 18:36:58 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138469 <![CDATA[ZO003-2018-1.1.1_POIR - Zapytanie ofertowe w ramach wyboru dostawcy lotniczej cyfrowej kamery średnioformatowej (1 sztuka)]]> Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawcy lotniczej cyfrowej kamery średnioformatowej (1 sztuka), w ramach projektu pt.: „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności” (nr projektu: POIR.01.01.01-00-1071/17). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138468 Thu, 20 Sep 2018 18:36:24 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138468 <![CDATA[ZO002-2018-1.1.1_POIR - Zapytanie ofertowe w ramach wyboru dostawcy lotniczej cyfrowej kamery wielkoformatowej (1 sztuka)]]> Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru dostawcy lotniczej cyfrowej kamery wielkoformatowej (1 sztuka), w ramach projektu pt.: „Prace badawczo-rozwojowe nad prototypową technologią multisensorycznej lotniczej stacji diagnostycznej, umożliwiającą wielkopowierzchniową inwentaryzację oraz parametryzację roślinności” (nr projektu: POIR.01.01.01-00-1071/17). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138465 Thu, 20 Sep 2018 18:28:17 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138465 <![CDATA[Zakup związków chemicznych 20 09 2018 D]]> Odczynniki chemiczne, związki chemiczne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138464 Thu, 20 Sep 2018 18:19:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138464 <![CDATA[Linia technologiczna do powlekania opakowań lakierem UV składającą się z 3 elementów: lakierówki UV, sklejarko - składarki oraz systemu rekuperacji (1 kompletny środek trwały)]]> Zakup linii technologicznej do powlekania opakowań lakierem UV składającej się z 3 elementów: lakierówki UV, sklejarko - składarki oraz systemu rekuperacji (1 kompletny środek trwały) zgodnej z parametrami określonymi w przedmiotowym zapytaniu. Zakup obejmuje koszt samego zakupu środka trwałego oraz bezpłatną: dostawę z rozładunkiem, wniesienie, posadowienie, instalacje i uruchomieniem środka trwałego oraz bezpłatne szkoleniem dla pracowników w siedzibie firmy Zamawiającego. Dostarczony środek trwały musi być nowy. Parametry techniczne: - zużycie energii elektrycznej całej technologii na max. poziomie 35,5kW/h; - zastosowanie systemu rekuperacji pozwalającego na ogrzanie hali o powierzchni 225 m2; - wykorzystywanie do procesu zabezpieczania opakowań lakierów UV pozwalającego na lakierowanie tylko wybranych punktów (elementów opakowań) bez konieczności lakierowania całych arkuszy; - zastosowanie systemu lakierowania, który będzie powlekał opakowania warstwą nie większą niż 7,5 mikronów; -pokrycie galwaniczne lub równorzędne pozwalające na nieużywanie do konserwacji maszyny środków chemicznych/olejów - maksymalna efektywność składania i klejenia opakowania o dł. ok 20cm co najmniej 48 000 sztuk/h; - co najmniej 3 – punktowe klejenie opakowań przy zastosowaniu systemu dysz; -możliwość produkcji opakowań z automatycznym dnem; -przekładnie bezobsługowe; -możliwe do stosowania materiały to co najmniej: karton, mikrofala, materiały kaszerowane. Parametry funkcjonalne: - zastosowanie falowników do sterowania silnikami elektrycznymi; - nastawianie składarko – sklejarki w ręczny / półautomatyczny lub automatyczny sposób, ale bez konieczności odkręcania poszczególnych elementów maszyny (np. odkręcania śrub od listew w celu realizacji kolejnego zlecenia); - nanoszenie kleju poprzez dysze wyposażone w fotokomórki (detekcja nanoszenia kleju). Wymagania dodatkowe: - instrukcja w języku polskim; - certyfikat CE; - monitoring online stanu maszyny przez serwis, - minimalny okres gwarancji: 12 miesięcy. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105727 Thu, 20 Sep 2018 17:42:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1105727 <![CDATA[Dostawa fabrycznie nowej formy do produkcji adaptera. Nr procedury przetargowej: K/2/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa formy do produkcji adaptera – 1 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138449 Thu, 20 Sep 2018 17:00:54 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138449 <![CDATA[Dostawa fabrycznie nowego stojaka do formy. Nr procedury przetargowej: K/3/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa stojaka – 1 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138452 Thu, 20 Sep 2018 16:58:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138452 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA: JENDĄ STACJĘ UWALNIANIA, JEDEN APARAT DO UWALNIANIA, JEDEN APARAT MYJĄCO-DEZYNFEKUJĄCY, JEDEN ZESTAW DO BADANIA GĘSTOŚCI NASYPOWEJ I PO UBICIU, JEDEN APARAT DO BADANIA ŚCIERALNOŚCI/KRUCHOŚCI TABLETEK, JEDEN TWARDOŚCIOMIERZ OZNACZENIE SPRAWY 6/2018/21/SENS]]> 1. Przedmiot zamówienia stanowi dostawa [sześć części zamówienia]: • 1 (słownie: jednej) stacji uwalniania (Urządzenia), • 1 (słownie: jednego) aparatu do uwalniania (Urządzenia), • 1 (słownie: jednego) aparatu myjąco – dezynfekującego (Urządzenia), • 1 (słownie: jednego) zestawu do badania gęstości nasypowej i po ubiciu (Urządzenia), • 1 (słownie: jednego) aparatu do badania ścieralności/kruchości tabletek (Urządzenia), • 1 (słownie: jednego) twardościomierza (Urządzenia). Szczegółowe informacje o Zamówieniu, w tym jego zakres, warunki i wymagania zawiera plik "ZO_6_2018_21_SENS uwalnianie ostateczne.pdf" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138453 Thu, 20 Sep 2018 16:51:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138453 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/WRPO 1.2/2018]]> Zakup elementów niezbędnych do budowy stanowiska do demetalizacji folii odblaskowej (elementy konstrukcyjne, elektryczne i elektroniczne, pneumatyka siłowa, sterowanie). Ze względu na fakt, iż przedsiębiorstwo UTAL Sp. z o.o. jest producentem autorskich rozwiązań/urządzeń dla produkcji tablic informacyjnych (w tym przede wszystkim tablic rejestracyjnych) – produkcja urządzeń oparta jest na podzespołach firmy Siemens, których jakość stanowi podstawę dla wystawianej przez UTAL Sp. z o.o. gwarancji. W przedmiotowym zapytaniu ofertowym podane zostają specyfikacje ogólne oraz rozszerzone oparte na podzespołach firmy Siemens – Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, jednakże udowodnienie spełnienia równoważności spoczywa na Ofertodawcy. Brak przedstawionej dokumentacji potwierdzającej równoważność będzie stanowił podstawę do odrzucenia oferty z uwagi na brak spełnienia warunków formalnych. Ostateczna ocena równoważności zostanie przeprowadzona przez Zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138455 Thu, 20 Sep 2018 16:47:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138455 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/09/2018/1.3 RPOWP na zakup i montaż plotera tnącego – 1 szt. oraz zakup i instalację oprogramowania do projektowania pudełek kompatybilnego z ploterem tnącym - 1 szt.]]> Przedmiotem zamówienia jest: zakup i montaż plotera tnącego – 1 szt. oraz zakup i instalacja oprogramowania do projektowania pudełek kompatybilnego z ploterem tnącym zgodnie ze specyfikacją wymienioną w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego nr 5/09/2018/1.3 RPOWP, na potrzeby realizacji projektu pt.: „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa BIELDRUK poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcji udoskonalonych i uszlachetnionych opakowań z papieru i tektury”. Model/typ maszyny powinien być fabrycznie nowy oraz innowacyjny i dostępny na rynku światowym nie dłużej niż 2 lata licząc od daty złożenia oferty w odpowiedzi na niniejsze zapytanie ofertowe. Do formularza oferty Oferent powinien dołączyć oryginalną kartę katalogową producenta maszyny wskazanej w złożonej przez niego ofercie oraz kartę katalogową/specyfikację oprogramowania do projektowania pudełek. Do formularza oferty Oferent powinien dołączyć kopię deklaracji zgodności CE oferowanej maszyny, czyli deklarację producenta oferowanej maszyny, potwierdzającą że maszyna spełnia wymagania dyrektyw tzw. "Nowego Podejścia" Unii Europejskiej (UE) dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, ochrony zdrowia i ochrony środowiska. Kod i nazwa CPV: 42991100-0: Maszyny introligatorskie 48970000-8: Pakiety oprogramowania dla drukarni https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138442 Thu, 20 Sep 2018 16:40:35 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138442 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/WRPO 1.5.2/2018]]> Zakup obrabiarki numerycznej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9424 Thu, 20 Sep 2018 16:30:10 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/9424 <![CDATA[Zakup i dostawa odczynników.]]> 1. Bacteria Collection: Bacillus pumilus 2. Głaszczki w kształcie litery T, pakowane indywidualnie 3. Pancreatic digest of casein 4. Yeast extract 5. Glucose monohydrate 6. Peptone 7. Beef extract 8. Agar https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138448 Thu, 20 Sep 2018 16:20:55 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1138448