Ogłoszenia Najnowsze ogłoszenia z portalu Baza Konkurencyjności w kategorii Dostawy https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ Sat, 23 Jun 2018 14:17:23 +0200 <![CDATA[„DOSTAWA WYPOSAŻENIA DO ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W DOBRZYKOWICACH – ETAP II WYPOSAŻENIE SZKOŁY w ramach projektu „Budowa szkoły w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego w Dobrzykowicach w Gminie Czernica” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego dla Woj. Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020” - Część XVII - Szafki uczniowskie i wieszaki do przebieralni]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego wyposażenia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach. – etap II wyposażenie szkoły - Część XVII - Szafki uczniowskie i wieszaki do przebieralni. Przedmiot zamówienia opisany został w Załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostarczony przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wolny od wad, wykonany przy użyciu bezpiecznych technologii oraz dopuszczony do stosowania w szkołach. Przedmiot zamówienia powinien spełniać wymagania bezpieczeństwa i higieny oraz posiadać odpowiednie certyfikaty lub atesty wymagane obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadać oznaczenia CE. Produkty, które tego wymagają muszą posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa, atesty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi określone obowiązującymi normami i przepisami prawa. Dokumenty, potwierdzające ww. wymagania Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć wraz z dostawą danego przedmiotu zamówienia. 2.4. Jeżeli w Zapytaniu ofertowym użyte są znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę – zamawiający dopuszcza składanie ofert z rozwiązaniami równoważnymi, o ile zapewnią one zgodność realizacji przedmiotu zamówienia z Zapytaniem ofertowym. Dopuszcza się składanie ofert o równoważnych parametrach użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, jednak parametry oferowanych produktów muszą być na poziomie nie niższym niż opisane w Zapytany ofertowym. Do Wykonawcy należy udowodnienie, iż oferowany zamiennik spełnia warunki zamówienia w zakresie równoważności. Podane przez Zamawiającego ewentualne nazwy produktów lub znaki towarowe mają wyłącznie charakter przykładowy, a ich wskazanie ma na celu określenie oczekiwanego standardu użytkowego, funkcjonalnego i jakościowego. Wykonawca dostarczy (w tym: rozładuje, wniesie, rozstawi, zamontuje) przedmiot zamówienia do budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Dobrzykowicach przy ulicy Sukcesu nr 2. Dostawa przedmiotu zamówienia nastąpi w wyznaczonym przez Zamawiającego dniu roboczym tj. od poniedziałku do piątku w godz. ustalonych z Zamawiającym, przy czym termin dostawy wyznaczony zostanie nie później niż 5 dni od daty doręczenia Zamawiającemu przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do dostarczenia zamówienia. Termin gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy od dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia. Za dokument gwarancyjny/oświadczenie gwarancyjne zostanie uznana umowa (stanowiąca Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego) oraz karty gwarancyjne produktów dostarczone przez Wykonawcę wraz z dostawą (o ile występują). Wizja lokalna - zaleca się, aby Wykonawcy odbyli wizję lokalną i powzięli we własnym zakresie wszelkie informacje niezbędne do właściwego sporządzenia oferty. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120775 Sat, 23 Jun 2018 13:41:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120775 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/WKZ/2018 - DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY W RAMACH STAŻY ZAWODOWYCH]]> wg zapytania ofertowego NR 06/WKZ/2018 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120772 Sat, 23 Jun 2018 11:21:19 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120772 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 05/WKZ/2018 - DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY W RAMACH STAŻY ZAWODOWYCH]]> wg zapytania ofertowego NR 05/WKZ/2018 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120770 Sat, 23 Jun 2018 10:32:16 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120770 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/WKZ/2018 - DOPOSAŻENIE STANOWISKA PRACY W RAMACH STAŻY ZAWODOWYCH]]> wg zapytania ofertowego NR 04/WKZ/2018 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120768 Sat, 23 Jun 2018 10:08:50 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120768 <![CDATA[Dostawa tabletów wraz z oprogramowaniem dla uczestników szkoleń oraz trenerów w projekcie „Małopolski e-Senior”]]> 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa tabletów wraz z oprogramowaniem dla uczestników szkoleń oraz trenerów. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: 2.1. Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowych urządzeń mobilnych (tabletów) w ilości 6 206 sztuk o parametrach określonych w załączniku nr 3 do zapytania ofertowego (pkt 2). 2.2. Dostawy będą się odbywały sukcesywnie dla poszczególnych grup szkoleniowych przez cały okres realizacji zamówienia zgodnie harmonogramem dostaw, który po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy. 2.3. Urządzenia należy dostarczyć do miejsca realizacji usługi szkoleniowej. Urządzenia zostaną użyczone trenerom realizującym usługę szkoleniową na podstawie umowy przygotowanej przez Zamawiającego. 2.4. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, konfiguracja urządzeń w zakresie wymagającym od użytkownika jedynie ich personalizacji (tzw. pierwszy start), oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia. 2.5. Wykonawca zapewni takie opakowanie przedmiotu dostawy, jakie jest wymagane by nie dopuścić do jego uszkodzenia lub pogorszenia jakości w czasie transportu do miejsca dostawy oraz rozładunku. 2.6. Rodzaj i jakość wymaganego opakowania określają stosowne normy techniczne, a w przypadku braku tych norm, wszelkie znane Wykonawcy okoliczności dotyczące warunków transportu wyposażenia do miejsca dostawy oraz warunków jakich można się spodziewać w miejscu dostawy. 2.7. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne dostarczonych urządzeń. Przez wady fizyczne rozumie się w szczególności niezgodność dostarczonych urządzeń z opisem przedmiotu zamówienia. 2.8. Jednorazowa ilość dostarczanych zestawów tabletów z oprogramowaniem musi zapewnić trenerowi przeprowadzenie modułu szkoleniowego dla grupy ok. 9-osobowej oraz trenera (ok. 9-10 kompletów). Maksymalna ilość dostaw do miejsc realizacji usług szkoleniowych wynosi 676. 2.9. Dostarczone urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wolne od wad fizycznych i prawnych, wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed datą podpisania umowy, kompletne, w pełni sprawne i gotowe do użycia oraz muszą posiadać zestaw wymaganych prawem dokumentów (atesty, certyfikaty, karty gwarancyjne, instrukcje obsługi). Dodatkowo zamawiający zastrzega, że oferowane urządzenia w ramach danej części zamówienia muszą być jednakowe (ten sam producent i model). Zmiana urządzeń mobilnych w trakcie realizacji zamówienia dopuszczalna jest tylko na warunkach określonych w umowie. 2.10. Wykonawca musi zagwarantować możliwość ewentualnych napraw dostarczonego sprzętu. Dane teleadresowe punktu serwisowego (na terenie Polski) Wykonawca wskaże w formularzu ofertowy. 2.11. Wymagany okres gwarancji jakości na dostarczone urządzenia wynosi min. 24 m-ce. 3. Zamówienie będzie realizowane w ramach projektu „Małopolski e-Senior”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa (działanie 3.1. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych). https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120764 Fri, 22 Jun 2018 23:58:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120764 <![CDATA[Dostawa klimatyzatora]]> Zgodnie z treścią zaproszenia, dostępnego na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krzczonów pod adresem internetowym: https://ugkrzczonow.bip.lubelskie.pl/index.php?id=79&p1=szczegoly&p2=58121 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5726 Fri, 22 Jun 2018 22:57:15 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5726 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ WRAZ Z MONTAŻEM ZEWNĘTRZNEJ PLATFORMY RUCHU PIONOWEGO DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W DZIENNYM DOMU POBYTU "RADOŚĆ ŻYCIA"]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż zewnętrznej platformy ruchu pionowego dla osób niepełnosprawnych. 1. Platforma zamontowana będzie na zewnątrz budynku położonego w Mogilnie przy ul. Jana Pawła II 3. 2. Platforma musi posiadać wszelkie wymagane przepisami dopuszczenia do użytkowania w obiektach użyteczności publicznej. 3. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na przedmiot umowy na okres min. 24 m-cy licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. Serwis i konieczna konserwacja urządzenia w okresie gwarancji wliczona w koszt zadania. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120760 Fri, 22 Jun 2018 22:55:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120760 <![CDATA[zakup środków trwałych - wyposażenie laboratoryjne]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących maszyn/urządzeń: Maszyny/urządzenia zakupywane w ramach projektu muszą zapewnić parametry określone w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: 1. Gęstościomierz przenośny sz. 1 2. Biureta elektroniczna sz. 1 3. wirówka szybkoobrotowa sz. 1 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120759 Fri, 22 Jun 2018 22:50:51 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120759 <![CDATA[zakup barwiarek]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup następujących maszyn/urządzeń: Maszyny/urządzenia zakupywane w ramach projektu muszą zapewnić parametry określone w specyfikacji technicznej stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: 1. Aparat barwiarski rotacyjny - 1 szt. 2. Aparat barwiarski rotacyjny małej pojemności - 1 szt https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5725 Fri, 22 Jun 2018 22:39:41 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5725 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2018/3.2.1_POIR Wykrawarka laserowa do kształtowników]]> Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowych 2 szt wykrawarek laserowych do kształtowników. Zamawiający zastrzega prawo do zmniejszenia zakresu dostawy do 1 urządzenia. Szczegółowe informacje na temat parametrów technicznych ww. urządzenia zostały ujęte w załączniku nr 2 – Specyfikacja techniczna do niniejszego zapytania ofertowego, który to załącznik stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa i zostanie przesłany jedynie do podmiotów, które zobowiążą się do zachowania poufności przesyłając zamawiającemu na adres email : sekretariat@stalmech.com pisemne zobowiązanie do zachowania poufności sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 1 Po przesłaniu podpisanego zobowiązania do zachowania poufności potencjalny oferent otrzyma dostęp do pełnego opisu przedmiotu (Załącznik nr 2- Specyfikacja techniczna zamówienia ) stanowiącego tajemnicę przedsiębiorstwa zamawiającego. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120755 Fri, 22 Jun 2018 22:29:00 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120755 <![CDATA[Dostawa wraz z uruchomieniem termostatu wodnego]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z uruchomieniem termostatu wodnego https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120756 Fri, 22 Jun 2018 22:24:34 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120756 <![CDATA[Dostawa wraz z uruchomieniem regulatora gorących kanałów wraz z okablowaniem]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z uruchomieniem regulatora gorących kanałów wraz z okablowaniem. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120754 Fri, 22 Jun 2018 22:01:01 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120754 <![CDATA[Dostawa wraz z uruchomieniem systemu etykietowania w formie IML]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z uruchomieniem systemu etykietowania w formie IML https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120744 Fri, 22 Jun 2018 21:40:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120744 <![CDATA[dostawa pakowaczki próżniowej]]> dostawa pakowaczki próżniowej https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120746 Fri, 22 Jun 2018 21:25:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120746 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1/UE na dostawę stabilizatora]]> Stabilizator ogrzewany gazem – 1 szt. Specyfikacja jak poniżej: Parametry nie gorsze niż: Stabilizator ogrzewany gazem Urządzenie stanowi kompletny ciąg wykończalniczy, na który składają się: a) wieża wprowadzająca, która rozszerza dzianiny i ustawia je w centralnym położeniu przed wejściem do fulardu odżymającego; b) fulard odżymający, którego zadaniem jest zmniejszyć ilość wody zawartej w materiale i zapewnić równomierność wilgotności materiału; c) fulard impregnujący, który ma za zadanie równomierne nasączenie materiału poprzez precyzyjne odżęcie, impregnatami nadającymi dzianinom odpowiednie własności d) prostowacz wątku, który ma zlikwidować skosy i łuki na dzianinach/tkaninach przed wejściem do pieca suszarki ramowej; e) suszarka ramowa ogrzewana gazem do temperatury 220 st. C, o szerokości roboczej 260 / 240cm, z łańcuchem pionowym, 6-cio metrowym polem wejściowym z parownikiem, podklejaniem brzegów i urządzeniami wprowadzającymi (płytkowe urządzenia rozszerzające, koła z wałkiem naddatkowania pozwalające uzyskać naddatek od -15 do +70%). W piecu suszarki można zapewnić temperaturę +/- 1 st. C od wartości zaprogramowanej w poszczególnych komorach. Wyrzut wilgotnego powietrza z pieca suszarki jest sterowany w zależności od jego wysycenia wilgocią co zapewnia optymalne suszenie i oszczędność energii. Wszystkie parametry pracy maszyny są monitorowane na pulpicie sterowniczym oraz dodatkowym monitorze na wyjściu maszyny. Maszyna cechująca się niskim zużyciem energii napędowej elektrycznej oraz grzewczej. Automatyczne sterowanie strumieniami cyrkulacyjnymi w poszczególnych komorach (górnymi i dolnymi) zapewnia efektywne suszenie/termostabilizację i zapobiega wydłużaniu (wzdłużnemu i poprzecznemu) się dzianin. Za piecem tuż nad łańcuchem znajdują się urządzenia obcinające brzeg dzianiny. Na wyjściu z pieca znajduje się urządzenie chłodzące. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120442 Fri, 22 Jun 2018 21:21:23 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120442 <![CDATA[Dostawa wraz z uruchomieniem podajnika tworzywa]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z uruchomieniem podajnika tworzywa. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120737 Fri, 22 Jun 2018 20:48:52 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120737 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu - Systemu echokardiograficznego. Kod CPV: 33112340-3 Echokardiografy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduję się załączonym "Zapytaniu ofertowym" https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5722 Fri, 22 Jun 2018 20:45:39 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5722 <![CDATA[Zamówienie w ramach projektu pt. „Wdrożenie innowacyjnej metody specjalistycznego leczenia ortodontycznego u dzieci i młodzieży celem zapobiegania skutkom bezdechu sennego.”]]> Tomograf stomatologiczny CBCT wraz z oprogramowaniem KOD CPV 33111500-6 - Stomatologiczne aparaty rentgenowskie Drukarka 3D wraz z oprogramowaniem KOD CPV 30232100-5 - Drukarki i plotery Pulsoksymetr KOD CPV 33195110-7 - Monitory do kontrolowania czynności oddechowej Oprogramowanie specjalistyczne KOD CPV 48900000-7 Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe Zestaw komputerowy (do specjalistycznego oprogramowania) KOD CPV 30200000-1 Urządzenia komputerowe https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5719 Fri, 22 Jun 2018 19:10:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5719 <![CDATA[Dostawa żłobiarki do żłobienia rantów, giętarki do wyginania ręcznego (2 sztuki), zwijarki trzy-walcowej z napędem na wszystkie walce, nożyc gilotynowych]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1) Żłobiarki do żłobienia rantów, 2) Giętarki do wyginania ręcznego (2 sztuki), 3) Zwijarki trzy-walcowej z napędem na wszystkie walce, 4) Nożyc gilotynowych. w związku z realizacją projektu w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Poddziałanie 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP, pt.: „Wdrożenie własnych wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnych okapów kuchennych” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120726 Fri, 22 Jun 2018 18:12:40 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120726 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 4/POIR/2018]]> 1. Materiały niezbędne do prowadzenia badań: I. 200 wiader o pojemności 10 litrów obejmujących 20 rodzajów poniżej wskazanego odpadu granitowego: Drobnoziarnisty odpad granitowy (pochodzący z poniższych linii technologicznych) a. z pod pił b. z pod traków linowych c. z pod polerek d. zmieszany Wskazanie techniczne: drobnoziarnisty odpad granitowy powinien zostać odpowiednio przygotowany (chodzi o stopień zagęszczenia/uwodnienia): a) odpad zagęszczony flokulantem b) odpad zagęszczony flokulantem oraz poddany prasowaniu filtracyjnemu c) odpad zagęszczony oraz składowany na pryzmie - przez minimum 3 doby d) odpad zagęszczony - składowany przez min. 1 miesiąc e) odpad zagęszczony - składowany przez min. 3 miesiące II. 160 wiader komunalnego osadu ściekowego (o sparametryzowanej wilgotności) tj. 40 wiader o pojemności 15 litrów z następujących rodzajów osadu: a. bezpośrednio z prasy filtracyjnej w przedziale 75-80% wilgotności b. wstępnie wysuszony w suszarni o wilgotności w przedziale 55-60% c. wysuszony w suszarni o wilgotności w przedziale 40-45% d. wysuszony w suszarni o wilgotności w przedziale 25-30% III. Sumarycznie 50 wiader o pojemności po 10 litrów mączki szklanej (w dwóch wariantach): a. ze szkła budowlanego - 25 wiader b. ze szkła opakowaniowego - 25 wiader IV. 75 wiader o pojemności 10 litrów krzemionki https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120724 Fri, 22 Jun 2018 17:52:46 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120724 <![CDATA[Dostawa grafitowych wymienników ciepła dla Instalacji Pilotażowej/ Delivery of graphite heat exchangers for the Pilot Plant]]> Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa grafitowych wymienników ciepła wg załączonej dokumentacji stanowiącej załącznik nr 7 do SIWZ. Urządzenia muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz aktualnymi normami. Dostarczona dokumentacja dla urządzeń musi spełniać wymogi UDT odnośnie urządzeń ciśnieniowych. Wszystkie urządzenia powinny być oznaczone znakiem CE co oznacza, że powinny spełniać wymogi znakowania CE oraz posiadać na to wszystkie niezbędne dokumenty. Uwaga: Materiały wymiennika mające kontakt z wodą muszą być odporne na działanie stężonych jonów chlorku powyżej 500 ppm. Grafit mający kontakt z medium procesowym powinien być odporny na jego działanie co najmniej w warunkach roboczych. Wymienniki powinny mieć konstrukcję umożliwiającą naprawę lub wymianę wkładu rurowego. Wymiary wymienników powinny być zbliżone do założonych wymiarów przedstawionych w specyfikacjach technicznych, ze względu na konstrukcję przewidzianą pod te aparaty. Zamawiający zastrzega sobie możliwości odbycia wizji lokalnej u Dostawcy, w miejscu wytwarzania przedmiotu zamówienia w celu weryfikacji statusu realizacji umowy. Wymagana akceptacja dokumentacji technicznej przez Zamawiającego. Uzyskanie akceptacji dokumentacji projektowej od Zamawiającego nie zwalnia w żaden sposób Wykonawcy od odpowiedzialności za wymiary urządzenia i obliczenia. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120715 Fri, 22 Jun 2018 16:42:38 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120715 <![CDATA[Zakup wyposażenia meblowego do biura]]> Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie części obejmujące swoim zakresem: Część I: 1) Szafka stojąca – 2 szt. 2) Biurko – 14 szt. Część II: 1) Stół konferencyjny – 2 szt. 2) Krzesło obrotowe – 12 szt. 3) Fotel obrotowy – 14 szt. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120709 Fri, 22 Jun 2018 16:30:03 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120709 <![CDATA[Zakup odczynników biologicznych i materiałów laboratoryjnych 22 06 2018 G]]> Odczynniki biologiczne i materiały laboratoryjne https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120713 Fri, 22 Jun 2018 16:29:37 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120713 <![CDATA[Akademia Zdrowia Izabela Łajs poszukuje dostawcy sprzętu stomatologicznego]]> W związku z realizacją projektu „Wyższe umiejętności – nowe możliwości” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Akademia Zdrowia Izabela Łajs zaprasza podmioty zainteresowane wykonaniem zadania: zakup, dostawa pomocy i materiałów stomatologicznych. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120712 Fri, 22 Jun 2018 16:23:42 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120712 <![CDATA[Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego oraz oprogramowania]]> Część I - Komputer przenośny z oprogramowaniem i dostępem do Internetu Część II - Komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym i dostępem do Internetu Część III - Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 Część IV - Projektor multimedialny Część V - Projektor multimedialny (do ekranu projekcyjnego) Część VI - Stanowiska komputerowe dla uczniów - komputery przenośne Część VII - Stanowisko komputerowe dla nauczyciela - komputer przenośny Część VIII - Drukarka laserowa Część IX - Ekran projekcyjny Część X - Tablica flipchart Część XI - Oprogramowanie do gastronomi – zestaw ( 9 licencji na 1 rok) Część XII - Oprogramowanie do gastronomii ( 1 licencja na 1 stanowisko na 1 rok https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120710 Fri, 22 Jun 2018 16:22:32 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120710 <![CDATA[Dostawa wafli, ogniw krzemowych oraz komponentów do przeprowadzania procesów. Delivery of monocrystalline wafers, solar cells and components for wet bench process.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa monokrystalicznych wafli krzemowych, ogniw typu AlBSF bez metalizacji przedniej oraz komponentów do przeprowadzania procesów na ogniwach The subject of the order is delivery of the monocrystalline wafers, solar cells without frontside and backside metalization and components for wet bench processing. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120509 Fri, 22 Jun 2018 16:03:47 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120509 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/06/2018 - Ciąg technologiczny do pakowania gotowego wyrobu]]> KODY CPV: 42410000-3 - Urządzenia podnośnikowe i przeładunkowe 42921310-4 - Maszyny do taśmowania 42921320-7 - Maszyny do pakowania zbiorczego 42998000-8 – System do podnoszenia palet 42800000-4 - Maszyny do produkcji papieru i tekstury SKŁADAJĄC OFERTĘ NA ZADANIA PROSZĘ ODNIEŚĆ SIĘ DO KAŻDEGO ELEMENTU SPECYFIKACJI. BRAK INFORMACJI W OFERCIE LUB W ZAŁĄCZNIKU O WSZYSTKICH SKŁADOWYCH/ELEMENTACH SKUTKOWAĆ MOŻE ODRZUCENIEM OFERTY. W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zastosowania równoważnych rozwiązań, tzn. takich, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w specyfikacji przedmiotu zamówienia. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. Z uwagi na dążenie w ramach projektu do maksymalnego wzrostu szybkości realizacji zleceń, przy jednoczesnym zagwarantowaniu zabezpieczenia funkcjonalności i cech opakowania w trakcie jego transportu (np. przed wilgocią i kurzem), konieczny jest zakup ciągu do pakowania nowego produktu. Założone parametry planowanego ciągu technologicznego, pozwolą na uzyskanie wysokiej jakości zapakowania produktu z jednoczesną wysoką wydajnością 70 palet na godzinę, co zagwarantuje ciągłość produkcji w procesie technologicznym. 1. Pionowa prasa wiążąca do pakowania gotowego wyrobu (opakowań z tektury falistej i litej) 2. Zasilanie 400V 3 – fazowe 50 Hz 3. Prześwit między pionowymi słupami prasy nie więcej niż 2 700 mm (dotyczy szerokości) 4. Maksymalna wysokość ładunku dla prasy przed prasowaniem 2600 mm 5. Agregat wiążący (głowica złożona z dwóch osobnych modłów: modułu zgrzewającego i modułu napinającego) 6. Automatyczne ładowanie taśmy 7. Sposób zgrzewania taśmy przez głowicę: wibracyjnie 8. Zakres szerokości taśmy do opasania ładunku: od 9 – 12 mm 9. Nawój taśmy max. 4 500 m 10. Możliwość opinania dwoma rozstawami taśmy 600 mm i 400 mm 11. Możliwość ustawienia dyspenserów taśmy zarówno po stronie bagnetów jak i po stronie przeciwnej 12. Pełen pakiet urządzeń zabezpieczających maszynę z optycznymi barierami bezpieczeństwa 13. Sterowanie prasą przy pomocy panelu HMI 14. Maksymalny docisk prasy: co najmniej 2400 N 15. Wydajność prasy co najmniej 120 palet/h (przy wiązaniu 2x0) 16. Zespół transporterów rolkowych dostarczających wyroby gotowe 17. System transporterów o szerokości roboczej co najmniej 1250 mm a. Transporter załadowczy o długości co najmniej 1800 mm b. Transporter buforowy przed prasą co najmniej 1800 mm c. Transporter buforowy przed prasą częściowo w strefie bezpieczeństwa prasy o długości prasy co najmniej 2400 mm d. Transporter z centralizatorem o długości co najmniej 1650 mm e. Transporter prasy z krzyżakiem o długości co najmniej 1500 mm 18. Transporter prasy wyposażony w krzyżak unoszący i obracający ładunki paletowe o minimalnej wadze 1400 kg 19. Odbojnice ochronne ( 2 szt.) a. 1 szt. na załadunku b. 1 szt. na rozładunku 20. Załadunek i rozładunek spakowanego wyrobu z możliwością rozładunku bocznego 21. System sterowania transporterami (tryb ręczny i tryb automatyczny) 22. Łączna długość linii pakującej co najmniej 23 000 mm 23. Maksymalna waga ładunku przypadająca na jedną sekcję transportera co najmniej 500 kg 24. Automatyczne pierścieniowe urządzenie do foliowania gotowego wyrobu na paletach folią stretch 25. Szerokość ładunku min. 1000 mm, max. 1200 mm 26. Długość ładunku max. 1500 mm 27. System rozciągu wstępnego foli ok. 250% 28. System zgrzewania foli z przeciw płytą, otwieranie kasety dla łatwego załadunku foli 29. Wydajność urządzenia do foliowania 70 palet/h 30. Wysokość spakowanego ładunku maksymalnie 2500 mm https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120505 Fri, 22 Jun 2018 15:52:49 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120505 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/06/LAYMAN/2018- zakup systemu odpylającego]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego urządzenia System odpylający - w celu realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem wyników prac B+R w Zakładzie Meblowym Layman, prowadzonych w obszarze inteligentnej specjalizacji "Drewno i meblarstwo", w ramach projektu pt. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w Zakładzie Meblowym Layman w Elblągu” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120687 Fri, 22 Jun 2018 15:51:25 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120687 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE SKANERA 3D]]> Przedmiotem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup środka trwałego w postaci fotodigitalizera. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120701 Fri, 22 Jun 2018 15:50:48 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120701 <![CDATA[Dostawa wtryskarki pionowej.]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa: Maszyn do przerobu tworzyw sztucznych – wtryskarka pionowa, szt. 1: Ogólne:  maszyna do obtrysku, dodawania kolejnego komponentu do produktu  samozamykająca dysza wtryskowa  ruchomy stół  liniowe strefowanie ustawieniem pozycji wypychaczy  sterowanie ciśnieniem uplastyczniania z pulpitu Oczekiwane parametry: a) Jednostka wtryskowa:  Średnica ślimaka (mm) : w przedziale 25-28  Teoretyczna objętość wtrysku (cm3): w przedziale 65-75  Masa wtrysku (PS) (g) : w przedziale 55-70  Ciśnienie wtrysku: w przedziale 2000-2500 Kg/cm  Ilość stref grzania : 3-4 szt  Moc grzania (kW): w przedziale 4-5  Wymiary form: 460-480 x 310-320 Ilość: 1 sztuka Zamówienie realizowane zgodnie i na zasadach określonych w załączonym Zapytaniu ofertowym l.dz. 08_06_2018_RPO_1_4_4_Alkaz. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120700 Fri, 22 Jun 2018 15:47:28 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120700 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/RPO/Z2/W3. Dostawa, montaż i uruchomienie obrotowego urządzenia do spawania.]]> Obrotowe urządzenie do spawania, sztuk 1. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120698 Fri, 22 Jun 2018 15:44:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120698 <![CDATA[Zapytanie ofertowe nr 1.1.1/45/2018]]> Przedmiotem zamówienia jest zakup treningowych stacji roboczych x 4 szt. oraz stacji roboczej_25 i 26. Zapytanie ofertowe realizowane jest na potrzeby realizacji projektu "Opracowanie innowacyjnego wielokanałowego urządzenia do treningu EEG – neurofeedback z zastosowaniem wirtualnej rzeczywistości umożliwiającego skuteczną terapię w oparciu o dowody naukowe.” https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120697 Fri, 22 Jun 2018 15:42:06 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120697 <![CDATA[Dostawa wraz z uruchomieniem dozownika grawimetrycznego do barwnika]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z uruchomieniem dozownika grawimetrycznego do barwnika https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120657 Fri, 22 Jun 2018 15:39:27 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120657 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP PIŁY CNC DO KAMIENIA]]> Przedmiotem niniejszego postepowania ofertowego jest zakup środka trwałego piły CNC. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120694 Fri, 22 Jun 2018 15:36:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120694 <![CDATA[Zaprojektowanie zgodnie z niżej opisanymi wytycznymi Zamawiającego i we współpracy z jego przedstawicielami, dostawa oraz montaż we współpracy z przedstawicielami Zamawiającego elementów niezbędnych do przygotowania i konstrukcji stanowiska walcowniczego jako elementu instalacji pilotażowej]]> Zaprojektowanie według niżej określonych warunków technicznych wykonania weryfikowanych przez specjalistów Zamawiającego, dostawa oraz montaż we współpracy z przedstawicielami Zamawiającego elementów niezbędnych do przygotowania i konstrukcji stanowiska walcowniczego składającego się z walcarki zgniatacz oraz walcarki duo nawrotnej - jako elementu instalacji pilotażowej. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120690 Fri, 22 Jun 2018 15:33:07 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120690 <![CDATA[Dostawa wtryskarki ciśnieniowej z osprzętem o sile zacisku 230-280 ton.]]> Przedmiotem zamówienia jest maszyna do produkcji z tworzyw sztucznych w technologii wtrysku ciśnieniowego o sile zacisku 230-280 ton: Oczekiwane parametry: a) Jednostka wtryskowa: • Średnica ślimaka (mm) : w przedziale 55-60mm • Teoretyczna objętość wtrysku (cm3): w przedziale 750-850 • Masa wtrysku (PS) (g) : w przedziale 720-800 • Teoretyczne ciśnienie wtrysku (MPa): w przedziale 150-170 • Prędkość wtrysku (g/s): w przedziale 90-100 • Wydajność plastyfikacji (PS) (g/s): w przedziale 25-30 • Prędkość obrotowa ślimaka (rpm): w przedziale 200-250 b) Jednostka zamykająca: • Minimalna wysokość formy (mm): 240 • Maksymalny prześwit między kolumnami (mm): min 650 • Skok wypychacza (mm): w przedziale 180-200 • Siła wypychacza (kN): w przedziale 60-70 Osprzęt: • Układ bimetaliczny • Dodatkowe strefy grzane kanałów • Płyty magnetyczne • Maty termoizolacyjne • Przenośnik taśmowy • Suszarka tworzywa • Podajnik tworzywa • Młyn wolnoobrotowy • Odwilżacz Ilość: 1 sztuka Zamówienie realizowane zgodnie i na zasadach określonych w załączonym Zapytaniu ofertowym l.dz. 07_06_2018_RPO_1_4_4_Alkaz. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120692 Fri, 22 Jun 2018 15:31:53 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120692 <![CDATA[Dostawa wtryskarki ciśnieniowej z osprzętem o sile zacisku 1000-1300 ton.]]> Przedmiotem zamówienia jest maszyna do produkcji z tworzyw sztucznych w technologii wtrysku ciśnieniowego o sile zacisku 1000-1300 ton: Oczekiwane parametry: a) Jednostka wtryskowa: • Średnica ślimaka (mm) : w przedziale 110 - 120 • Teoretyczna objętość wtrysku (cm3): w przedziale 5500 - 7000 • Masa wtrysku (PS) (g) : w przedziale 5000 - 6500 • Teoretyczne ciśnienie wtrysku (MPa): w przedziale 140 - 170 • Prędkość obrotowa ślimaka (rpm): w przedziale 90-100 • Moc grzania (kW): w przedziale 50-60 b) Jednostka zamykająca: • Siła zamknięcia formy (kN): w przedziale 1000 - 1300 • Minimalna wysokość formy (mm): 450-480 • Maksymalny prześwit między kolumnami (mm): 1160 • Skok wypychacza (mm): w przedziale 300-350 • Siła wypychacza (kN): w przedziale 200-250 Ilość: 1 sztuka Zamówienie realizowane zgodnie i na zasadach określonych w załączonym Zapytaniu ofertowym l.dz. 06_06_2018_RPO_1_4_4_Alkaz. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120686 Fri, 22 Jun 2018 15:25:57 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120686 <![CDATA[Dotyczące zamówienia na dostawę wyposażenia Sali sensorycznej do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Ochotnicy Dolnej w ramach projektu p.n. „MALI ODKRYWCY” – przedszkole w Ochotnicy Dolnej nr RPMP.10.01.02-12-0186/17-00]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia sali sensorycznej do Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w Ochotnicy Dolnej - zgodnie ze specyfikacją (Szczegółowym zakresem przedmiotu zamówienia) stanowiącą załącznik numer 1 do niniejszego zapytania. Wymagany termin realizacji zamówienia – 20.07.2018r Miejsce dostarczenia i montażu mebli będących przedmiotem niniejszego postępowania - Ochotnica Dolna, osiedle Kamieniec 4 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120684 Fri, 22 Jun 2018 15:16:36 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120684 <![CDATA[Dostawa spawarki z oprzyrządowaniem.]]> Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa spawarki z oprzyrządowaniem , szt. 1: O parametrach nie gorszych niż: • Napięcie wejściowe: Jednofazowe AC 220/230V; 50/60Hz • Prąd znamionowy: ok. 6,3 VA • Maks. napięcie bez obciążenia: ok 76V • Chłodzenie: chłodzenie powietrzem • Sterowanie: inwertorowe Oprzyrządowanie: • Mikroskop do spawania, powiększanie 10x, poszerzona odległość pracy o ok. 225 mm, • Maska spawalnicza Ilość: 1 sztuka Zamówienie realizowane zgodnie i na zasadach określonych w załączonym Zapytaniu ofertowym l.dz. 05_06_2018_RPO_1_4_4_Alkaz. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120682 Fri, 22 Jun 2018 15:15:18 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120682 <![CDATA[ZAPYTANIE OFERTOWE NR 20/INNOLOT/2018 Dostawa elementów do budowy modułów elektronicznych do Bezzałogowych Statków Powietrznych]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów do budowy modułów elektronicznych do Bezzałogowych Statków Powietrznych https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120680 Fri, 22 Jun 2018 15:14:33 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120680 <![CDATA[Dostawa i montaż stołu montażowego do montażu i konserwacji form wtryskowych.]]> Przedmiotem zamówienia jest: 1. Dostawa stołu montażowego do montażu i konserwacji form wtryskowych, szt. 1: Urządzenie służące do obsługi technologicznej form: - Wsparcie procesu rozsuwania montażu form - Obsługa procesu stygnięcia - Obsługa procesu konserwacji i czyszczenia form - Obsługa procesu przygotowania form do procesu produkcji (grzanie lub chłodzenie) - Obsługa procesu napraw form O parametrach nie gorszych niż: - Maksymalne obciążenie stołu min. 250 kg, do form o masie 3000 kg.; - Płyty łożyskowane w osi – obrót o 360 ° i blokowane co 90°; - Rodzaj blatu: 4 szt. płyty 596x996mm (dopasowane do ostatecznych wymiarów stołu), materiał 1.1730; - Wymiary (+/- 10 cm): długość 1500 mm, szerokość 695 mm, wysokość 650 mm; - Otwory montażowe; - Rama spawana i frezowana (odpowiednio grube profile dopasowane do większego obciążenia), rama i płyty zabezpieczone antykorozyjnie. Ilość: 1 sztuka Zamówienie realizowane zgodnie i na zasadach określonych w załączonym Zapytaniu ofertowym l.dz. 04_06_2018_RPO_1_4_4_Alkaz. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120678 Fri, 22 Jun 2018 15:09:43 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1120678 <![CDATA[Dostawa systemu optyki laserowej – lustra i soczewki do kierowania wiązki lasera wraz z elementami kontroli obrabianej krawędzi w czasie rzeczywistym oraz zapewnienie obsługi serwisowej systemu / Supply of a laser optics system – mirrors and lenses for directing laser beam along with elements for real-time monitoring of processed edge, along with providing service support for the system (English version of the announcement in the appendix)]]> Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu optyki laserowej – głowicy składającej się z luster i soczewek do kierowania wiązki lasera wraz z elementami bieżącej kontroli obrabianej powierzchni, wraz z obsługą posprzedażową i serwisem gwarancyjnym oraz zapewnienie obsługi serwisowej powyższego systemu. https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5711 Fri, 22 Jun 2018 15:06:11 +0200 https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publicationproposal/view/5711